Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat"

Transkript

1 Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige aftaler. Gennemgangen har fokuseret på to ting; handelsomkostningerne og forholdet til depotbankkoncernen. Selskabsstrukturer mv. Når der i dette papir tales om 7 investeringsforeninger, er det en forenkling af billedet, idet de fleste undersøgte enheder indeholder flere investerings- og specialforeninger af relevans for almindelige investorer. Samtidig kan hver forening bestå af flere afdelinger. Alle de undersøgte foreninger har overladt den daglige drift til et administrationsselskab. I de fleste tilfælde ejer investeringsforeningen administrationsselskabet. Et enkelt ejes dog af 46 danske pengeinstitutter. Investeringsforeningerne har alle indgået aftale med pengeinstitutter om at være depotselskab. Dette er et lovkrav, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger kapitel 12. Depotselskabet skal forvalte og opbevare foreningens værdipapirer og midler og påse en række forhold i den forbindelse. Der er ikke lovmæssigt krav om, at depotselskabet eller andre juridiske enheder i samme koncern varetager andre opgaver for investeringsforeningen. Som følge af kontrolforpligtelsen skal der være uafhængighed mellem forening og depotselskab. Alene navnene på henholdsvis foreninger og depotselskaber viser imidlertid en tæt sammenhæng, idet X-invest typisk bruger X-bank som depotselskab. I afsnit 4 nedenfor beskrives forholdet mellem foreninger og depotselskaber nærmere. Handelsomkostningerne Synlighed for investorerne: Investeringsforeningens handelsomkostninger er en vigtig parameter, når investorer skal vurdere, om de vil investere gennem en forening og i givet fald hvilken. Af investeringsforeningernes svar i denne undersøgelse ses imidlertid, at foreningerne ikke mener, at de private investorer har særlig interesse i at kende til de løbende handelsomkostninger. De fleste foreninger påpeger, at det afgørende for investorerne er afkasttallene der er rensede for handelsomkostninger, og som Investeringsforeningsrådet offentliggør til sammenligning. Alle investeringsforeningerne henviser til, at investorerne kan finde oplysning om handelsomkostningerne i prospekternes afsnit om emission. Der findes her typisk en post for "kurtage og øvrige handelsomkostninger", der angiver en omtrentlig eller maksimal procentsats af emissionskursen. Derudover henviser investeringsforeningerne til, at man fra og med 2000 kan se handelsomkostningerne for løbende pleje i et nøgletal, der vil fremgå af noterne til årsregnskabet. Side 1 / 7

2 Dette kan ikke anses for tilstrækkelig oplysning til investorerne. For det første er det meget vanskeligt for almindelige investorer at finde frem til og aflæse handelsomkostningerne i prospekterne. Det er ikke logisk, at denne oplysning skal findes under emissionsafsnittet. Det er ikke alene handelsomkostningerne ved emission eller indløsning, der er relevante for investorerne, men også ved det løbende køb og salg af værdipapirer. Klare oplysninger om kurtagesatser findes således kun i de aftaler, der er indgået mellem investeringsforeningerne og depotselskaberne, og som ikke er offentligt tilgængelige. For det andet er der flere steder i prospekterne taget forbehold for omkostningernes størrelse med "ca." eller "max.", hvilket ikke genfindes i kurtageaftalerne med depotbankerne. Det burde derfor ikke være nødvendigt at tage forbehold i prospekterne. Endelig kan investorerne ikke nøjes med årsregnskabets nøgletal "kurtage i % af formuen", selvom det dog er et fremskridt. Nøgletallet kan ikke bruges til sammenligning af investeringsforeningerne, fordi der er forskellig handelskutyme i branchen. Nogle anvender rene kurtagesatser, mens andre bruger kursskæring. Det sidste vil ikke kunne aflæses af nøgletallet, hvilket investeringsforeningerne selv erkender. Anvendelse af kursskæring Som nævnt oven for anvender nogle depotselskaber kursskæring i stedet for eller sammen med kurtage som betaling for afvikling af investeringsforeningens værdipapirhandler. Dette fremgår ingen steder af det offentligt tilgængelige materiale og er således skjult for investorerne. Det kan ikke anses for overensstemmende med god markedsføringsskik at anvende kursskæring ved handel med værdipapirer for private investorer og dermed heller ikke, når der handles for en forening af private investorer. Ved gennemgangen af de indsendte aftaler med depotselskaberne kunne det imidlertid konstateres, at i hvert fald 3 investeringsforeninger har indgået aftaler med depotselskaber, der bruger kursskæring eller nettopriser. Typisk er der tale om kursskæring ved handel med obligationer særligt udenlandske. Om der derudover anvendes kursskæring, kan ikke afgøres ud fra det indsendte materiale. Forbindelsen til depotselskabets koncern Depotaftalen: Ifølge lov om investeringsforeninger og specialforeninger skal foreningerne indgå aftale med et dansk pengeinstitut om at fungere som depotselskab. Valget af depotselskab skal godkendes af Finanstilsynet. Depotselskabets hovedopgaver er at afvikle alle handler og at opbevare foreningens værdipapirer samt at føre kontrol med foreningen efter lovens kapitel 12. De fleste investeringsforeninger har dog også indgået aftale om, at depotselskabet skal være bevisudstedende institut i forhold til Værdipapircentralen (VP-centralen) samt være aktiebogsførende. Begge dele synes at have en naturlig sammenhæng med opbevaringsopgaven. Side 2 / 7

3 En investeringsforening skal være uafhængig af sit depotselskab på grund af sidstnævntes kontrollerende funktion. Det betyder samtidig, at også administrationsselskabet skal være uafhængigt af depotselskabet. Det er Finanstilsynets klare praksis, at der ikke gives tilladelse til, at administrationsselskabet bliver en del af depotselskabets koncern. Forbudet mod, at administrationsselskabet og depotselskabet tilhører samme koncern, er imidlertid også et værn mod risikoen for opståelse af interessekonflikter parterne imellem. Depotomkostningerne Omkostningerne til depotselskabet for opbevaring af værdipapirerne m.v. og for udgifter til VP-centralen fremgår af en samlet post i årsregnskabets noter (typisk kaldt "Gebyrer til depotselskab"). I depotaftalerne eller i tilknytning til disse findes der bestemmelser om de præcise depotgebyrer, investeringsforeningen skal betale. Der er en del forskel på, hvor udspecificerede oplysningerne er i depotaftalerne, - nogle aftaler indeholder beregningsmetoder og gebyrer for hver enkelt værdipapirtype, mens andre blot angiver et samlet beløb/sats. Oplysningen om den samlede udgift til depotselskabet for udførelse af dettes hovedopgaver må nok siges at være tilstrækkelig oplysning til investorerne for at kunne vurdere denne del af aftalen mellem foreningen og depotselskabet. Ikke desto mindre kunne man ønske sig, at oplysningen fremgik af for eksempel et generelt oplysningspapir til potentielle investorer og ikke kun af årsregnskabet. Investeringsrådgivning De investeringsforeninger, der har "samme navn" som depotbanken, har også indgået aftale med bankkoncernen om investeringsrådgivning. For de to øvrige foreninger gælder, at den ene har indgået aftale med et søsterselskab, mens den anden har aftaler med flere finansielle rådgivere. I de tilfælde hvor depotselskabet foretager investeringsrådgivning, foreligger der særskilt aftale om dette, ligesom der er indsendt aftaler om provision/gebyr for ydelsen. Disse aftaler er ikke offentligt tilgængelige, og udgiften til investeringsrådgivning kan ikke umiddelbart aflæses af årsregnskabet med noter eller af andre dokumenter, der er tilgængelige for investorerne. Det skal dog ifølge prospektbekendtgørelsen fremgå af prospektet, hvem der er investeringsrådgiver. Et andet forhold, der ikke fremgår af det offentligt tilgængelige materiale, er, i hvilket omfang og på hvilke vilkår investeringsforeningerne kan deltage i børsemissioner, som depotbankkoncernen forestår. Det bliver fra tid til anden fremført, at investeringsforeningerne risikerer at ende som bankernes "skraldespande" i forbindelse med emissioner. For at modvirke denne risiko bør foreningernes politik på dette område være offentligt tilgængelig for såvel aktuelle som potentielle investorer. Værdipapirhandel og brug af åben licitation Al afvikling af værdipapirhandler skal foregå gennem depotselskabet. Dette følger af 73 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Det forhold, at selve afviklingen af handler skal gå gennem depotselskabet, er imidlertid ikke det samme som, at investeringsforeningen skal handle gennem depotbankkoncernens værdipapirafdelinger. Side 3 / 7

4 Der er en del forskel i investeringsforeningernes oplysninger om, hvor meget de handler hhv. gennem depotbanken og direkte hos andre børshandlere. Der er dog tilsyneladende ingen, der lægger deres handler ud i fuldstændig åben licitation. Af de indsendte oplysninger ser det endvidere ud som om, at hovedparten af handlerne sker gennem depotselskabet. To af foreningerne har oplyst, at de handler direkte med handelspartnere over hele verden. Tre foreninger lægger alle deres udenlandske handler i depotbanken og handler selv de danske papirer. En enkelt gør det modsatte. Endelig handler en af de mere uafhængige foreninger primært gennem to investeringsrådgivere men også med andre mæglere. Formidling og markedsføring af investeringsbeviser I forbindelse med emission af investeringsbeviser i foreningerne betaler alle investeringsforeningerne provision til den finansielle formidler. Den finansielle formidler er som alt overvejende hovedregel depotbanken. Provisionens størrelse fremgår af prospekterne for de enkelte foreninger eller afdelinger. Derudover betaler de fleste af foreningerne løbende salgsprovision til depotbanken i henhold til en aftale om formidling og markedsføring af investeringsbeviserne. Det er oplyst, at denne provision indgår i tallet "markedsføringsomkostninger" i noterne til årsregnskabet. Udgiften er således ikke selvstændigt anført i årsregnskabet og fremgår ingen andre steder af det offentligt tilgængelige materiale. Storkundefordele De fem foreninger med "samme navn" som depotbanken har bekræftet, at de har storkundefordele hos depotbanken. De har samstemmende fremhævet, at de får fordelagtige handelsomkostninger hos depotbanken om end ikke nødvendigvis markedets billigste. Til gengæld får de også kvalitet og sikkerhed. Ingen af foreningerne har uddybet, hvori fordelene består. De to øvrige investeringsforeninger har ikke oplyst om storkundefordele hos deres depotselskaber. Investorernes indtryk af forholdet mellem foreningen og depotbanken Der er en dobbelthed i fremstillingen over for investorerne. På den ene side fremstår de 5 knapt så uafhængige investeringsforeninger over for den almindelige investor som en del af depotbankkoncernen. På den anden side er mange af oplysningerne om netop det tætte forhold mellem investeringsforening og depotbank skjult for investorerne. Disse investeringsforeninger har alle fuldstændigt samme logo som depotbanken og anvender samme layout til informationsmateriale, medlemsblade mv. til investorerne som depotbanken. Samtidig fremhæver de i materialet til investorerne, at man kan søge yderligere information og investeringsrådgivning i depotbankens afdelinger, selvom en sådan rådgivning i princippet skulle kunne foretages i et hvilket som helst pengeinstitut. For den almindelige investor fremstår det altså, som om disse investeringsforeninger er en del af depotbankkoncernen Side 4 / 7

5 Rådgivning og information til investorerne Som beskrevet i indledningen har undersøgelsen valgt at fokusere på handelsomkostningernes synlighed samt på forholdet mellem investeringsforeningerne og depotbankerne. Begge dele er af væsentlig betydning for potentielle og aktuelle investorers vurdering af investeringens gunstighed. Under hensyn hertil har undersøgelsen valgt ikke at gennemgå og vurdere andre aftalevilkår for investeringen. Undersøgelsen omfatter derudover ikke selve rådgivningen af private investorer, da det ville kræve en afdækning af den mundtlige rådgivning. Konklusioner Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at der, både hvad angår handelsomkostninger og med hensyn til aftalerne mellem investeringsforeningerne og depotselskaberne, er stor uigennemsigtighed. Sidstnævnte gælder særligt for de foreninger, der bærer "samme navn" som deres depotbanker, mens den manglende oplysning handelsomkostningerne gælder for alle foreninger. Da der er tale om en generel mangel på gennemsigtighed, og da problemerne i realiteten gælder alle investeringsforeningerne, må der ske en kollektiv løsning af problemerne. Handelsomkostningerne: Der ses ingen grund til, at disse ikke oplyses over for investorerne på en klar og let sammenlignelig måde, således som de fremgår af kurtageaftalerne. Det kunne for eksempel være i prospektet under overskriften "handelsomkostninger". Eftersom handelsomkostningerne allerede delvist offentliggøres som udgifter ved emission og indløsning, kan argumentet om, at oplysningerne er fortrolige, ikke accepteres. Investeringsforeningens handelsomkostninger skal offentliggøres, således at oplysningerne fremstår på en for private investorer klar og let sammenlignelig måde. Kursskæring er i strid med god markedsføringsskik, og det må derfor påpeges, at investeringsforeningerne ikke bør acceptere vilkår herom. Handelsomkostningerne skal være synlige. Investeringsforeningen må ikke indgå aftaler om værdipapirhandel, hvori anvendes kursskæring eller nettopriser, eller hvor handelsomkostningerne på anden måde er skjulte for investorerne. Forholdet til depotbanken: Udgangspunktet er, at investeringsforeningen skal være uafhængig af depotbanken. Dette følger allerede af lovgivningen. At der selvfølgelig må være en vis grad af tilknytning til depotbanken som aftalepartner, er naturligt, men det må ikke være således, at investeringsforeningen automatisk køber alle ydelser hos depotbanken eller dennes koncern. Det betyder samtidig, at det bør stå helt klart for omverdenen, hvilken grad af tilknytning investeringsforeningen har til sin depotbank. Side 5 / 7

6 Investeringsforeningen skal være uafhængig af depotselskabet. Investeringsforeningen skal oplyse om, hvilke aftaler der er indgået med depotselskabet samt om indholdet af disse aftaler. Investeringsforeningen skal sikre sig, at de ydelser, foreningen køber, er konkurrencedygtige på såvel pris som kvalitet. Det bør fortsat ikke tillades, at investeringsforeningens administrationsselskab og depotbank tilhører samme koncern. En sådan sammensmeltning af funktioner strider for det første mod forudsætningen om uafhængighed i lov om investeringsforeninger og specialforeninger. For det andet øger det i høj grad risikoen for konflikter mellem medlemmernes interesser, som administrationsselskabet skal varetage, - og depotbankkoncernens interesser, som administrationsselskabet i givet fald ville være en del af. Investeringsforeningens administrationsselskab kan ikke være en del af depotselskabet eller dettes koncern. Udgiften til investeringsrådgivning bør ligesom investeringsrådgiverens identitet fremgå klart af offentligt tilgængelige dokumenter, for eksempel årsregnskabet. Investeringsforeningen skal give oplysning om såvel hvilken virksomhed, foreningen har indgået aftale om investeringsrådgivning med, herunder om dette er depotselskabet eller et selskab i dettes koncern, som om udgiften til investeringsrådgivning. Investeringsforeningernes værdipapirhandel sker i dag i høj grad gennem depotbankkoncernen, og ingen af de undersøgte foreninger anvender åben licitation. Der er en klar risiko for interessekonflikter, når depotbankkoncernen såvel forestår investeringsrådgivning som børsmægling og den lovpligtige kontrol af foreningen. Der må laves regler, der modvirker risikoen for interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandlen. Investeringsforeningen bør i videst muligt omfang anvende børsmæglere uden for depotbankkoncernen i forbindelse med værdipapirhandel. Ved handel gennem depotbankkoncernen må det kunne sandsynliggøres, at transaktionen er i overensstemmelse med foreningens investeringspolitik, og at transaktionen sker til den aktuelle markedspris. Der er en særlig risiko for interessekonflikter i de tilfælde, hvor en depotbank, der tillige er investeringsrådgiver, står for børsemissioner. Bankkoncernen har dermed en let tilgængelig aftager for sine aktieposter, hvorfor der er risiko for at foreningerne foretager investeringer, som de med en uafhængig rådgivning ikke ville have foretaget, til skade for deres medlemmer. Investeringsforeningen bør fastsætte klare og offentligt tilgængelige regler for sin deltagelse i børsemissioner, som depotbankkoncernen forestår. Det bør fremgå, om investeringsforeningen har indgået aftale med depotbanken eller andre om formidling og markedsføring af investeringsbeviserne. Udgiften for dette bør ikke skjules i posten "markedsføringsomkostninger" i årsregnskabet. Det Side 6 / 7

7 bør fremgå klarere, hvad der er markedsføringsudgifter, og hvad der er salgsprovision. Investeringsforeningen skal særligt oplyse hvilken virksomhed, foreningen har indgået aftale om markedsføring og formidling af foreningens investeringsbeviser med. Særligt skal det fremgå tydeligt, om der er indgået aftale med depotselskabet eller et selskab i dettes koncern. Der skal gives særskilt oplysning om udgiften til henholdsvis markedsføring og formidlingsprovision, og oplysningerne skal være offentligt tilgængelige. Side 7 / 7

2010 Udgivet den 30. september 2010

2010 Udgivet den 30. september 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 30. september 2010 28. september 2010. Nr. 82. Vejledning om depotselskabers pligter 1. Indledning Vejledningen er udarbejdet efter drøftelser mellem Finansrådet og

Læs mere

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening Institut for Finansiering Kandidatafhandling Forfatter Aslak Jakobi Kristensen Vejleder Morten Balling Den private investors afvejning af direkte aktieinvestering overfor investering via investeringsforening

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033906) Inddragelse af selskabets

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

FORORD. Steen A. Rasmussen

FORORD. Steen A. Rasmussen Kompetencekrav til rådgivere (Certificering) ansvarshavende: steen a. rasmussen KONTAKT: Kirsten Charlotte Lemming-Christensen enevoldsen nr. 3 maj 2011 ISsN 1396-2655 Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 HVEM

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere