Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat"

Transkript

1 Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige aftaler. Gennemgangen har fokuseret på to ting; handelsomkostningerne og forholdet til depotbankkoncernen. Selskabsstrukturer mv. Når der i dette papir tales om 7 investeringsforeninger, er det en forenkling af billedet, idet de fleste undersøgte enheder indeholder flere investerings- og specialforeninger af relevans for almindelige investorer. Samtidig kan hver forening bestå af flere afdelinger. Alle de undersøgte foreninger har overladt den daglige drift til et administrationsselskab. I de fleste tilfælde ejer investeringsforeningen administrationsselskabet. Et enkelt ejes dog af 46 danske pengeinstitutter. Investeringsforeningerne har alle indgået aftale med pengeinstitutter om at være depotselskab. Dette er et lovkrav, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger kapitel 12. Depotselskabet skal forvalte og opbevare foreningens værdipapirer og midler og påse en række forhold i den forbindelse. Der er ikke lovmæssigt krav om, at depotselskabet eller andre juridiske enheder i samme koncern varetager andre opgaver for investeringsforeningen. Som følge af kontrolforpligtelsen skal der være uafhængighed mellem forening og depotselskab. Alene navnene på henholdsvis foreninger og depotselskaber viser imidlertid en tæt sammenhæng, idet X-invest typisk bruger X-bank som depotselskab. I afsnit 4 nedenfor beskrives forholdet mellem foreninger og depotselskaber nærmere. Handelsomkostningerne Synlighed for investorerne: Investeringsforeningens handelsomkostninger er en vigtig parameter, når investorer skal vurdere, om de vil investere gennem en forening og i givet fald hvilken. Af investeringsforeningernes svar i denne undersøgelse ses imidlertid, at foreningerne ikke mener, at de private investorer har særlig interesse i at kende til de løbende handelsomkostninger. De fleste foreninger påpeger, at det afgørende for investorerne er afkasttallene der er rensede for handelsomkostninger, og som Investeringsforeningsrådet offentliggør til sammenligning. Alle investeringsforeningerne henviser til, at investorerne kan finde oplysning om handelsomkostningerne i prospekternes afsnit om emission. Der findes her typisk en post for "kurtage og øvrige handelsomkostninger", der angiver en omtrentlig eller maksimal procentsats af emissionskursen. Derudover henviser investeringsforeningerne til, at man fra og med 2000 kan se handelsomkostningerne for løbende pleje i et nøgletal, der vil fremgå af noterne til årsregnskabet. Side 1 / 7

2 Dette kan ikke anses for tilstrækkelig oplysning til investorerne. For det første er det meget vanskeligt for almindelige investorer at finde frem til og aflæse handelsomkostningerne i prospekterne. Det er ikke logisk, at denne oplysning skal findes under emissionsafsnittet. Det er ikke alene handelsomkostningerne ved emission eller indløsning, der er relevante for investorerne, men også ved det løbende køb og salg af værdipapirer. Klare oplysninger om kurtagesatser findes således kun i de aftaler, der er indgået mellem investeringsforeningerne og depotselskaberne, og som ikke er offentligt tilgængelige. For det andet er der flere steder i prospekterne taget forbehold for omkostningernes størrelse med "ca." eller "max.", hvilket ikke genfindes i kurtageaftalerne med depotbankerne. Det burde derfor ikke være nødvendigt at tage forbehold i prospekterne. Endelig kan investorerne ikke nøjes med årsregnskabets nøgletal "kurtage i % af formuen", selvom det dog er et fremskridt. Nøgletallet kan ikke bruges til sammenligning af investeringsforeningerne, fordi der er forskellig handelskutyme i branchen. Nogle anvender rene kurtagesatser, mens andre bruger kursskæring. Det sidste vil ikke kunne aflæses af nøgletallet, hvilket investeringsforeningerne selv erkender. Anvendelse af kursskæring Som nævnt oven for anvender nogle depotselskaber kursskæring i stedet for eller sammen med kurtage som betaling for afvikling af investeringsforeningens værdipapirhandler. Dette fremgår ingen steder af det offentligt tilgængelige materiale og er således skjult for investorerne. Det kan ikke anses for overensstemmende med god markedsføringsskik at anvende kursskæring ved handel med værdipapirer for private investorer og dermed heller ikke, når der handles for en forening af private investorer. Ved gennemgangen af de indsendte aftaler med depotselskaberne kunne det imidlertid konstateres, at i hvert fald 3 investeringsforeninger har indgået aftaler med depotselskaber, der bruger kursskæring eller nettopriser. Typisk er der tale om kursskæring ved handel med obligationer særligt udenlandske. Om der derudover anvendes kursskæring, kan ikke afgøres ud fra det indsendte materiale. Forbindelsen til depotselskabets koncern Depotaftalen: Ifølge lov om investeringsforeninger og specialforeninger skal foreningerne indgå aftale med et dansk pengeinstitut om at fungere som depotselskab. Valget af depotselskab skal godkendes af Finanstilsynet. Depotselskabets hovedopgaver er at afvikle alle handler og at opbevare foreningens værdipapirer samt at føre kontrol med foreningen efter lovens kapitel 12. De fleste investeringsforeninger har dog også indgået aftale om, at depotselskabet skal være bevisudstedende institut i forhold til Værdipapircentralen (VP-centralen) samt være aktiebogsførende. Begge dele synes at have en naturlig sammenhæng med opbevaringsopgaven. Side 2 / 7

3 En investeringsforening skal være uafhængig af sit depotselskab på grund af sidstnævntes kontrollerende funktion. Det betyder samtidig, at også administrationsselskabet skal være uafhængigt af depotselskabet. Det er Finanstilsynets klare praksis, at der ikke gives tilladelse til, at administrationsselskabet bliver en del af depotselskabets koncern. Forbudet mod, at administrationsselskabet og depotselskabet tilhører samme koncern, er imidlertid også et værn mod risikoen for opståelse af interessekonflikter parterne imellem. Depotomkostningerne Omkostningerne til depotselskabet for opbevaring af værdipapirerne m.v. og for udgifter til VP-centralen fremgår af en samlet post i årsregnskabets noter (typisk kaldt "Gebyrer til depotselskab"). I depotaftalerne eller i tilknytning til disse findes der bestemmelser om de præcise depotgebyrer, investeringsforeningen skal betale. Der er en del forskel på, hvor udspecificerede oplysningerne er i depotaftalerne, - nogle aftaler indeholder beregningsmetoder og gebyrer for hver enkelt værdipapirtype, mens andre blot angiver et samlet beløb/sats. Oplysningen om den samlede udgift til depotselskabet for udførelse af dettes hovedopgaver må nok siges at være tilstrækkelig oplysning til investorerne for at kunne vurdere denne del af aftalen mellem foreningen og depotselskabet. Ikke desto mindre kunne man ønske sig, at oplysningen fremgik af for eksempel et generelt oplysningspapir til potentielle investorer og ikke kun af årsregnskabet. Investeringsrådgivning De investeringsforeninger, der har "samme navn" som depotbanken, har også indgået aftale med bankkoncernen om investeringsrådgivning. For de to øvrige foreninger gælder, at den ene har indgået aftale med et søsterselskab, mens den anden har aftaler med flere finansielle rådgivere. I de tilfælde hvor depotselskabet foretager investeringsrådgivning, foreligger der særskilt aftale om dette, ligesom der er indsendt aftaler om provision/gebyr for ydelsen. Disse aftaler er ikke offentligt tilgængelige, og udgiften til investeringsrådgivning kan ikke umiddelbart aflæses af årsregnskabet med noter eller af andre dokumenter, der er tilgængelige for investorerne. Det skal dog ifølge prospektbekendtgørelsen fremgå af prospektet, hvem der er investeringsrådgiver. Et andet forhold, der ikke fremgår af det offentligt tilgængelige materiale, er, i hvilket omfang og på hvilke vilkår investeringsforeningerne kan deltage i børsemissioner, som depotbankkoncernen forestår. Det bliver fra tid til anden fremført, at investeringsforeningerne risikerer at ende som bankernes "skraldespande" i forbindelse med emissioner. For at modvirke denne risiko bør foreningernes politik på dette område være offentligt tilgængelig for såvel aktuelle som potentielle investorer. Værdipapirhandel og brug af åben licitation Al afvikling af værdipapirhandler skal foregå gennem depotselskabet. Dette følger af 73 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger. Det forhold, at selve afviklingen af handler skal gå gennem depotselskabet, er imidlertid ikke det samme som, at investeringsforeningen skal handle gennem depotbankkoncernens værdipapirafdelinger. Side 3 / 7

4 Der er en del forskel i investeringsforeningernes oplysninger om, hvor meget de handler hhv. gennem depotbanken og direkte hos andre børshandlere. Der er dog tilsyneladende ingen, der lægger deres handler ud i fuldstændig åben licitation. Af de indsendte oplysninger ser det endvidere ud som om, at hovedparten af handlerne sker gennem depotselskabet. To af foreningerne har oplyst, at de handler direkte med handelspartnere over hele verden. Tre foreninger lægger alle deres udenlandske handler i depotbanken og handler selv de danske papirer. En enkelt gør det modsatte. Endelig handler en af de mere uafhængige foreninger primært gennem to investeringsrådgivere men også med andre mæglere. Formidling og markedsføring af investeringsbeviser I forbindelse med emission af investeringsbeviser i foreningerne betaler alle investeringsforeningerne provision til den finansielle formidler. Den finansielle formidler er som alt overvejende hovedregel depotbanken. Provisionens størrelse fremgår af prospekterne for de enkelte foreninger eller afdelinger. Derudover betaler de fleste af foreningerne løbende salgsprovision til depotbanken i henhold til en aftale om formidling og markedsføring af investeringsbeviserne. Det er oplyst, at denne provision indgår i tallet "markedsføringsomkostninger" i noterne til årsregnskabet. Udgiften er således ikke selvstændigt anført i årsregnskabet og fremgår ingen andre steder af det offentligt tilgængelige materiale. Storkundefordele De fem foreninger med "samme navn" som depotbanken har bekræftet, at de har storkundefordele hos depotbanken. De har samstemmende fremhævet, at de får fordelagtige handelsomkostninger hos depotbanken om end ikke nødvendigvis markedets billigste. Til gengæld får de også kvalitet og sikkerhed. Ingen af foreningerne har uddybet, hvori fordelene består. De to øvrige investeringsforeninger har ikke oplyst om storkundefordele hos deres depotselskaber. Investorernes indtryk af forholdet mellem foreningen og depotbanken Der er en dobbelthed i fremstillingen over for investorerne. På den ene side fremstår de 5 knapt så uafhængige investeringsforeninger over for den almindelige investor som en del af depotbankkoncernen. På den anden side er mange af oplysningerne om netop det tætte forhold mellem investeringsforening og depotbank skjult for investorerne. Disse investeringsforeninger har alle fuldstændigt samme logo som depotbanken og anvender samme layout til informationsmateriale, medlemsblade mv. til investorerne som depotbanken. Samtidig fremhæver de i materialet til investorerne, at man kan søge yderligere information og investeringsrådgivning i depotbankens afdelinger, selvom en sådan rådgivning i princippet skulle kunne foretages i et hvilket som helst pengeinstitut. For den almindelige investor fremstår det altså, som om disse investeringsforeninger er en del af depotbankkoncernen Side 4 / 7

5 Rådgivning og information til investorerne Som beskrevet i indledningen har undersøgelsen valgt at fokusere på handelsomkostningernes synlighed samt på forholdet mellem investeringsforeningerne og depotbankerne. Begge dele er af væsentlig betydning for potentielle og aktuelle investorers vurdering af investeringens gunstighed. Under hensyn hertil har undersøgelsen valgt ikke at gennemgå og vurdere andre aftalevilkår for investeringen. Undersøgelsen omfatter derudover ikke selve rådgivningen af private investorer, da det ville kræve en afdækning af den mundtlige rådgivning. Konklusioner Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at der, både hvad angår handelsomkostninger og med hensyn til aftalerne mellem investeringsforeningerne og depotselskaberne, er stor uigennemsigtighed. Sidstnævnte gælder særligt for de foreninger, der bærer "samme navn" som deres depotbanker, mens den manglende oplysning handelsomkostningerne gælder for alle foreninger. Da der er tale om en generel mangel på gennemsigtighed, og da problemerne i realiteten gælder alle investeringsforeningerne, må der ske en kollektiv løsning af problemerne. Handelsomkostningerne: Der ses ingen grund til, at disse ikke oplyses over for investorerne på en klar og let sammenlignelig måde, således som de fremgår af kurtageaftalerne. Det kunne for eksempel være i prospektet under overskriften "handelsomkostninger". Eftersom handelsomkostningerne allerede delvist offentliggøres som udgifter ved emission og indløsning, kan argumentet om, at oplysningerne er fortrolige, ikke accepteres. Investeringsforeningens handelsomkostninger skal offentliggøres, således at oplysningerne fremstår på en for private investorer klar og let sammenlignelig måde. Kursskæring er i strid med god markedsføringsskik, og det må derfor påpeges, at investeringsforeningerne ikke bør acceptere vilkår herom. Handelsomkostningerne skal være synlige. Investeringsforeningen må ikke indgå aftaler om værdipapirhandel, hvori anvendes kursskæring eller nettopriser, eller hvor handelsomkostningerne på anden måde er skjulte for investorerne. Forholdet til depotbanken: Udgangspunktet er, at investeringsforeningen skal være uafhængig af depotbanken. Dette følger allerede af lovgivningen. At der selvfølgelig må være en vis grad af tilknytning til depotbanken som aftalepartner, er naturligt, men det må ikke være således, at investeringsforeningen automatisk køber alle ydelser hos depotbanken eller dennes koncern. Det betyder samtidig, at det bør stå helt klart for omverdenen, hvilken grad af tilknytning investeringsforeningen har til sin depotbank. Side 5 / 7

6 Investeringsforeningen skal være uafhængig af depotselskabet. Investeringsforeningen skal oplyse om, hvilke aftaler der er indgået med depotselskabet samt om indholdet af disse aftaler. Investeringsforeningen skal sikre sig, at de ydelser, foreningen køber, er konkurrencedygtige på såvel pris som kvalitet. Det bør fortsat ikke tillades, at investeringsforeningens administrationsselskab og depotbank tilhører samme koncern. En sådan sammensmeltning af funktioner strider for det første mod forudsætningen om uafhængighed i lov om investeringsforeninger og specialforeninger. For det andet øger det i høj grad risikoen for konflikter mellem medlemmernes interesser, som administrationsselskabet skal varetage, - og depotbankkoncernens interesser, som administrationsselskabet i givet fald ville være en del af. Investeringsforeningens administrationsselskab kan ikke være en del af depotselskabet eller dettes koncern. Udgiften til investeringsrådgivning bør ligesom investeringsrådgiverens identitet fremgå klart af offentligt tilgængelige dokumenter, for eksempel årsregnskabet. Investeringsforeningen skal give oplysning om såvel hvilken virksomhed, foreningen har indgået aftale om investeringsrådgivning med, herunder om dette er depotselskabet eller et selskab i dettes koncern, som om udgiften til investeringsrådgivning. Investeringsforeningernes værdipapirhandel sker i dag i høj grad gennem depotbankkoncernen, og ingen af de undersøgte foreninger anvender åben licitation. Der er en klar risiko for interessekonflikter, når depotbankkoncernen såvel forestår investeringsrådgivning som børsmægling og den lovpligtige kontrol af foreningen. Der må laves regler, der modvirker risikoen for interessekonflikter i forbindelse med værdipapirhandlen. Investeringsforeningen bør i videst muligt omfang anvende børsmæglere uden for depotbankkoncernen i forbindelse med værdipapirhandel. Ved handel gennem depotbankkoncernen må det kunne sandsynliggøres, at transaktionen er i overensstemmelse med foreningens investeringspolitik, og at transaktionen sker til den aktuelle markedspris. Der er en særlig risiko for interessekonflikter i de tilfælde, hvor en depotbank, der tillige er investeringsrådgiver, står for børsemissioner. Bankkoncernen har dermed en let tilgængelig aftager for sine aktieposter, hvorfor der er risiko for at foreningerne foretager investeringer, som de med en uafhængig rådgivning ikke ville have foretaget, til skade for deres medlemmer. Investeringsforeningen bør fastsætte klare og offentligt tilgængelige regler for sin deltagelse i børsemissioner, som depotbankkoncernen forestår. Det bør fremgå, om investeringsforeningen har indgået aftale med depotbanken eller andre om formidling og markedsføring af investeringsbeviserne. Udgiften for dette bør ikke skjules i posten "markedsføringsomkostninger" i årsregnskabet. Det Side 6 / 7

7 bør fremgå klarere, hvad der er markedsføringsudgifter, og hvad der er salgsprovision. Investeringsforeningen skal særligt oplyse hvilken virksomhed, foreningen har indgået aftale om markedsføring og formidling af foreningens investeringsbeviser med. Særligt skal det fremgå tydeligt, om der er indgået aftale med depotselskabet eller et selskab i dettes koncern. Der skal gives særskilt oplysning om udgiften til henholdsvis markedsføring og formidlingsprovision, og oplysningerne skal være offentligt tilgængelige. Side 7 / 7

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Vedrørende kapitalforvaltnings- og investeringsrådgivningsaktiviteterne (herunder AIF, som selskabet har porteføljeforvaltningsaftale med):

Vedrørende kapitalforvaltnings- og investeringsrådgivningsaktiviteterne (herunder AIF, som selskabet har porteføljeforvaltningsaftale med): POLITIK VEDRØRENDE INTERESSEKONFLIKTER 1.1 Politikkens sigte Politikken skal være med til at sikre, at Selskabet identificerer hvilke forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger

InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger InvesteringsForeningsRådets Fund Governance anbefalinger Hvad er Fund Governance? Fund Governance er betegnelsen for den adfærd, ledelsen for en dansk investeringsforening o.l. praktiserer for at sikre

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Investeringsaftale Mix

Investeringsaftale Mix Investering Investeringsaftale Mix Investeringsaftale Mix 1 Investeringsaftale Mix Med Investeringsaftale Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Information om PFA Bank prisbog

Information om PFA Bank prisbog PFA Bank Prisbog Indhold Beregning... 4 PFA Banks rabatmodel... 4 Forklaring på de forskellige typer af omkostninger... 5 PFA Invest Balance B... 7 PFA Invest Mellemlange Obligationer... 9 PFA Invest Globale

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE 2006

OMKOSTNINGSANALYSE 2006 ANALYSE 30. marts 2007 OMKOSTNINGSANALYSE 2006 Den store formuestigning i de danske investeringsforeninger i de senere år betyder, at opsparing i investeringsbeviser nu er danskernes foretrukne opsparingsform.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v.

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 229 i lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 235 1 i lov nr. 456 af 18.

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital

Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Totalbanken A/S Att.: Direktionen Bredgade 95 5560 Aarup 26. juni 2013 Ref. csr J.nr. 6252-0105 Undersøgelsesrapport: Totalbanken A/S salg af Kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital Resumé Som led

Læs mere

Sådan er priserne i June sat sammen

Sådan er priserne i June sat sammen Side 1 af 6 June Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K +4545122230 junesupport@danskebank.dk www.june.dk Sådan er priserne i June sat sammen Her får du et overblik over de elementer, der udgør

Læs mere

Sådan er priserne i June sat sammen

Sådan er priserne i June sat sammen Side 1 af 6 June Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K +4545122230 junesupport@danskebank.dk www.june.dk Sådan er priserne i June sat sammen Her får du et overblik over de elementer, der udgør

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug)

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug) Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Sendt til: Ministerbetjening@ftnet.dk bch@ftnet.dk og cht@ftnet.dk Postboks 1140 DK-1010 København K Tlf. 45 82 15 91 Fax 45 41 15 90 e-mail daf@shareholders.dk

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler

Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Bank Forsikring Pension Få mere til dig selv med InvestorPlus Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler InvestorPlus AB 21062018

Læs mere

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1)

Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter 1) BEK nr 864 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0005 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) BEK nr 138 af 17/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0026 Senere ændringer til

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

Investeringsaftale Pension

Investeringsaftale Pension Investering Investeringsaftale Pension Investeringsaftale Pension 1 Investeringsaftale Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1)

Bekendtgørelse om depotselskaber 1) BEK nr 1013 af 22/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0012 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter 2 April 2017 Nyhedsbrev Bank & Finans MiFID II og implementeringen i Dansk ret Nyhedsbrevet giver et overblik over implementeringen af MiFID II 1 i Danmark, der sker ad flere tempi og gennem flere lag af

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) BEK nr 738 af 13/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Udbytter for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2015 udbetalt i 2016 (kr. pr. andel)

Udbytter for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2015 udbetalt i 2016 (kr. pr. andel) Udbytter for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje for 2015 udbetalt i 2016 Hvis en afdeling ikke fremgår af listen skyldes det, at der ikke udloddes udbytte for 2015 - KL2 4,80 0,00 4,80 0,00

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Investering ANDELSKASSEN.DK INVESTERINGS AFTALE PENSION

Investering ANDELSKASSEN.DK INVESTERINGS AFTALE PENSION Investering ANDELSKASSEN.DK INVESTERINGS AFTALE PENSION INVESTERINGSAFTALE PENSION For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen

Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen Interessekonfliktpolitik for PFA-koncernen Bestyrelsen for PFA Bank A/S tiltræder hermed vedhæftede opdaterede Interessekonfliktpolitik for PFAkoncernen, som blev godkendt af PFA Holdings bestyrelse på

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update June 2017 Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har fundet særligt aktuelle, såsom

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget:

Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: November 2016 Henderson Gartmore Fund Supplement - Danmark Lokal repræsentant i Danmark Henderson Gartmore Fund ( Investeringsselskabet ) har som Investeringsselskabets lokale repræsentant udpeget: Nordea

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2013

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2013 Jyske Invest afkast for 1. halvår Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver. Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark

MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver. Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark MiFID II forandrede markedet - status og perspektiver Eric Christian Pedersen, Formand for Investering Danmark MiFID II ændrer produkter og tilbud til investorerne AGENDA MiFID II giver bedre oplysninger

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

Jyske Invest afkast for 2013

Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest afkast for 2013 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/10 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes

Læs mere

OMKOSTNINGSEKSEMPLER PÅ HANDEL I SELVBETJENINGSKANALER

OMKOSTNINGSEKSEMPLER PÅ HANDEL I SELVBETJENINGSKANALER OMKOSTNINGSEKSEMPLER PÅ HANDEL I SELVBETJENINGSKANALER Indledning side 2 Eksempler: Investeringsforeningen BI Lav side 3 Investeringsforeningen BI Moderat side 4 Investeringsforeningen BI Middel side 5

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf Fax Østerbrogade 62, 4., Postboks 2690, 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HD/IP K E N D E L S E afsagt den 8. april 2008 KLAGER: INDKLAGEDE: Danske Invest KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt - Porteføljepleje

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Jyske Invest afkast 2012

Jyske Invest afkast 2012 Jyske Invest afkast 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke opfattes som

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Bankens kunder skal oplyses om Maj Banks interessekonfliktpolitik, når det er relevant.

Bankens kunder skal oplyses om Maj Banks interessekonfliktpolitik, når det er relevant. Interessekonfliktpolitik Generelt om interessekonfliktpolitik Denne politik ( Politikken ) gælder for de ydelser, som Maj Bank A/S og dets medarbejdere (samlet Maj Bank ) udfører for kunder, herunder primært

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017

LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 LOV nr 632 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0060 Senere ændringer til

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012

Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest afkast for 1. halvår 2012 Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg CVR-nr. 1550 1839 Side 1/13 Vilkår Oplysningerne i denne præsentation er ikke udtømmende og skal ikke

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere