Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003"

Transkript

1 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo 2003, administreret af private pensionsenheder eller af pengeinstitutter, er fordelt på kombinationer af styper. Grundmaterialet er fra Velfærdskommissionens arbejde. Papiret beskriver hvorledes dette grundmateriale opregnes til de kendte randtotaler, så grundlaget for ADAMs pensionsformues fordeling på kombinationer af styper langt om længe bliver empirisk velfunderet. {printet :58} { dokumentnavn: MOL12n12_v0r008.docx} 1 Revideret senest d. 11. juli MOL12n12 Nøgleord: pension, pensionsformue Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 Indledning 23 I datagrundlaget for ADAMs pensionsmodel har der kun været et svagt empirisk fundament for opdelingen af pensionsformuen dels på kollektive overfor individuelle er og dels på kapitalpensionser overfor er med løbende udbetalinger. Førstnævnte skel gjaldt såvel den del af pensionsformuen der administreres af pengeinstitutter, som den, af private pensionsenheder. Sidstnævnte skel gjaldt kun den del af pensionsformuen, der administreres af private pensionsenheder. Under Velfærdskommissionens arbejde, , blev der indsamlet et datamateriale, vedrørende pensionsformuerne ultimo 2003, som kunne give empirisk belæg for disse opdelinger. Danmarks Nationalbank har i forbindelse med arbejdet bag en artikel om husholdningernes formue i Kvartalsskriftets 2. kvartal 2012 bearbejdet nævnte materiale fra Velfærdskommissionen. Sigrid Alexandra Koob har, på vegne af Statistisk Afdeling, stillet et aggregeret udtræk fra det rå dataateriale til rådighed for undertegnede medio oktober d.å.. Nærværende papir redegør for arbejdet i ADAM med at danne et benchmark for pensionsformuens fordeling på de fire kombinationer af er som er fundamentale for ADAMs pensionsmodel - opdeling i dels individuelle overfor kollektive er, og dels kapitalpensionser overfor er med løbende ydelser. Benchmark beregningen gennemgås i papiret. Benchmark beregning 4 Beregningen af benchmarket, vi har benyttet fra og med databanken til modelversion OKT2012, dannet siden medio oktober 2012, præsenteres i fire skridt, hvert i et afsnit for sig. Første afsnit præsenterer det benyttede udtræk fra den rå data matrix fra Velfærdskommissionens arbejde. Andet afsnit, randtotalerne. Tredje afsnit, den stratificerede opregning. Fjerde afsnit, den endelige, opregnede matrix. I femte afsnit sammenlignes den nye benchmarkfordeling med den hidtidige, og i sjette afsnit afrundes med konklusioner. 2 Det hidtidige arbejde med at etablere det nye pensionsdatagrundlag, er fremlagt i bl.a. modelgruppepapirerne MOL10n10 og MOL Tak til Sigrid Alexandra Koob, Danmarks Nationalbank, for tre forslag til formulerings præciseringer. 4 Under udarbejdelsen af benchmarket blev beregningerne gennemført i MS-Excel-projektarket pensionsfordeling_2003mmlbankdataogforklaringer.xls, beliggende under stien P:\MOL\pension\data_v2010\.

3 Den rå matrix Fra Nationalbanken modtog vi materialet præsenteret i følgende tabel. Tabellen viser en krydsfordeling efter to typer af er: de individuelle (privattegnede) overfor de kollektive (arbejdsgiveradministrerede), og kapitalpensionser overfor er med løbende ydelser (livrente og ratepension). Tabel 1. Fordeling af rådata for BF-pensionsformuen ultimo 2003 Engangs Engangs (mio. kr.) ANDEL navn Pensionsenhed ,1297 wpir_f Pengeinstitut ,0389 wpir_b Pensionsenhed ,0709 wpio_f Pengeinstitut ,0739 wpio_b Pensionsenhed ,5479 wpcr_f Pengeinstitut ,0161 wpcr_b Pensionsenhed ,0914 wpco_f Pengeinstitut ,0312 wpco_b I alt ,0000 wp_bf Klassifikationen af de enkelte underliggende records bygger på indberetter, og skattekode (der skal benyttes ved indberetning til SKAT). Indberetterne omfattede en række livsforsikringsselskaber, pengeionskasser og pengeinstitutter. Det rå datamateriale fra Velfærdskommissionen, der blev benyttet i Nationalbankens artikel, dækkede 2,77 mio. personer med en formue på 819 mia.kr. 5 Datamaterialet, der er benyttet i nærværende papir, dækkede 2,57 mio. personer med en formue på 685 mia.kr. 6 Vi har ikke haft lejlighed til selvstændigt at kontrollere opdelingen af materialet, så denne principielt vigtige kontrol udestår. I resten af papiret antager jeg at der ikke er noget at komme efter i dannelsen af det modtagne udtræks klassifikationer. Tal for randtotaler Randtotalerne for den opregnede matrix tager vi fra Finanstilsynets to sæt tabeller, et sæt 7, der dækker de private pensionsenheder (F-delen), og et sæt 8 5 Data for en større enhed er efter afslutningen af Velfærdskommissionens arbejde gået tabt, og indgik således ikke i materialet fra Nationalbanken. 6 Udvalget krævede at alle indgående records har både en skattekode og en indberetter. 7 Se tabellerne for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, Finanstilsynet (2004a). 8 Se tabellerne for pengeinstitutter, Finanstilsynet (2004b).

4 der dækker pensionsmidler under er der administreres af pengeinstitutter (B-delen). 9 Fra udvalgsarbejdet i efteråret 2010 var der tillid til brugbarheden af disse tal, hvilket betyder at vi for både B-delen og for F-delen kender den samlede administrerede pensionsformue, men for B-delen yderligere kender dens opdeling på kapitalpension overfor er med løbende ydelser. Randsum restriktionerne på resultatmatricen består således i at F-delen skal have en samlet formue på mio. kr, mens B-delen, en samlet formue på mio. kr, opdelt på mio. kr i kapitalpension og mio. kr i er med løbende ydelser. Stratificeret opregning Den stratificerede opregning består i at vi, identificerer størrelsen på den del af formuen som ikke er med i råmaterialet, og benytter de fordelingsstrukturer som genfindes i den pågældende del af råmaterialet på denne rest, under hensyntagen til de randsum restriktioner som blev fastlagt i forrige afsnit. Konkret betyder det at resten af F-delen 10 fordeles på er som i råmaterialet, mens resten af B-delens kapitalpension fordeles på kollektive overfor individuelle er, som B-delens kapitalpension i råmaterialet er det, mens B-delens formue i er med løbende ydelser, fordeles på kollektive overfor individuelle er, som B-delens formue i er med løbende ydelser i råmaterialet er det. Tabel 2. Fordeling af resten af BF-pensionsformuen ultimo 2003, der ikke er med i råmaterialet. Engangs Engangs (mio. kr.) ANDEL navn Pensionsenhed ,1209 wpir_f Pengeinstitut ,0529 wpir_b Pensionsenhed ,0660 wpio_f Pengeinstitut ,1002 wpio_b Pensionsenhed ,5106 wpcr_f Pengeinstitut ,0219 wpcr_b Pensionsenhed ,0852 wpco_f Pengeinstitut ,0423 wpco_b I alt ,0000 wp_bf Den rest på 485 mia. kr. vi her fordeler udgør 41,45% af BF-pensionsformuen på mia. kr., idet vi antager at den rå matrix giver en repræsentativ opdeling af de 58,55% af BF-formuen. 9 Eneste hage ved tallene fra Finanstilsynet var at hensættelserne vedrørende gruppeliver ikke kunne (og kan) udskilles fra de der vedrører den egentlige pensionsformue. 10 Dvs. den del af F-delens formue, som ikke er med i råmaterialet.

5 Den endelige, opregnede matrix Beregningerne afsluttes med summation af de absolutte tal fra råmaterialet, og fra fordelingen af Resten, hvorved fordelingen af BF-formuen, ultimo 2003, fremkommer. Tabel 3. Fordeling af BF-pensionsformuen ultimo 2003 Engangs Engangs (mio. kr.) ANDEL navn Pensionsenhed ,1260 wpir_f Pengeinstitut ,0447 wpir_b Pensionsenhed ,0689 wpio_f Pengeinstitut ,0848 wpio_b Pensionsenhed ,5324 wpcr_f Pengeinstitut ,0185 wpcr_b Pensionsenhed ,0888 wpco_f Pengeinstitut ,0358 wpco_b I alt ,0000 wp_bf Papiret kunne sådan set slutte her, men for at bidrage til at sætte de nye tal i perspektiv giver følgende afsnit sammenligninger med tidligere tal. Sammenligning med tidligere matricer. Der er to forskellige matricer som det har en vis interesse at sammenligne med. Matricen fra databanken til modelversion APR2008 og databanken til modelversion DEC2009. Databanken for APR2008 inkluderer ikke tallene i alle skombinationer underopdelt på B-delen og F-delen hver for sig, så nedenstående tabel er forenklet til kun at sammenligne skombinationer for BF under ét. Tabel 4. Sammenligning med pensionstallene i og bag APR2008s databank APR2008- andel Difference andel navn Pengeinstitut 0,0762 0,0946 wpir_bf Engangs Pengeinstitut 0,1003 0,0534 wpio_bf Pengeinstitut 0,7864-0,2355 wpcr_bf Engangs Pengeinstitut 0,1371-0,0125 wpco_bf I alt 1,1000-0,1000 wp_bf Note: tallene fra APR2008s databank er sat i forhold til totalen fra dette papirs nyberegnede tal ved beregning af APR-2008-andelene, så det er meningsfuldt at danne tabellens differencer.

6 BF-formuen var større i APR2008s databank end i de ny-beregnede tal, nærmere omtalt i MOL10n10. For at sikre sammenlignelighed mellem de to sæt andele er det valgt at lade den nye total indgå ved beregningen af APR andelene, hvorfor de summer til et tal større end én, her 1,1. Der er, per konstruktion, ingen ændring i hvor stor andel der samlet set administreres af private pensionsenheder henholdsvis pengeinstitutter. Tabel 5. Sammenligning med pensionstallene bag DEC2009s databank Engangs Engangs DEC2009- Difference andel andel navn Pensionsenhed 0,0560 0,0700 wpir_f Pengeinstitut 0,0371 0,0077 wpir_b Pensionsenhed 0,0278 0,0411 wpio_f Pengeinstitut 0,0602 0,0246 wpio_b Pensionsenhed 0,6672-0,1348 wpcr_f Pengeinstitut 0,0315-0,0130 wpcr_b Pensionsenhed 0,0651 0,0237 wpco_f Pengeinstitut 0,0551-0,0193 wpco_b I alt 1,0000 1,0000 wp_bf For F-delens formue skal 11,1 procentpoint flyttes fra kollektive er til individuelle er, og 6,5 procentpoint flyttes fra er med løbende ydelser til kapitalpensionser for at nå fra DEC2009-tallene til de nye. Tilsvarende for B-delens formue skal 3,2 procentpoint flyttes fra kollektive er til individuelle er, og 0,5 procentpoint 11 fra er med løbende ydelser til kapitalpensionser. Samlet set er den største absolutte korrektion af F-delens formue i kollektive er med løbende ydelse, der reduceres med 13,5 procentpoint fra 66,7 procent til 53,2 procent. Konklusion Det nye benchmark, præsenteret i dette papir, giver for første gang et rimelig solidt empirisk grundlag for opdelingen af hovedparten af pensionsformuen langs dimensionen individuelle overfor kollektive er, samt langs F- delens opdeling i kapitalpensionser overfor er med løbende ydelser. Den rest vi opregner for udgør 41,45% af den samlede BF-pensionsformue, så selv hvis ny information om denne rests fordeling måtte fremkomme forventer vi statistisk set små variationer i fordelingen af den samlede BF-formue. I hvilket omfang fordelingerne for de ikke indgående indberettere afviger markant fra de indberettere der pt. er med har en vis interesse, men må 11 At denne procent ikke er nul skyldes at selvpensioneringskonti ikke mere regnes for er med løbende ydelser, modsat hidtidig praksis i ADAMs databanker, jf. MOL04912.

7 forventes at kræve en uforholdsmæssig stor indsats, så med mindre modelgruppen får mange ekstra ressourcer til pensionsdataarbejdet er vores forventning at mikroformueprojektet i DST, finansieret af Nationalbanken, frembringer den næste kilde som, for årene 2013 og frem, kan bidrag til at gøre sopdelingen af BF-pensionsformuen endnu mere præcis. Litteratur Danmarks Nationalbank: 12 Familiernes formue og gæld, Kvartalsskrift, 2012, 2. kvartal, Del 2, København, Siderne Finanstilsynet: 13 Livsforsikring mv. Statistisk materiale 2003, København, 2004a. Pengeinstitutter. Statistisk materiale 2003, København, 2004b. Osterwald-Lenum, Michael: 14 Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger , Økonomiske Modeller, Danmarks Statistik, dateret 10. novembber (Modelgruppepapir: MOL10n10) Dokumentation af beregning af nye pensionstal , Økonomiske Modeller, Danmarks Statistik, dateret 8.august (Modelgruppepapir: MOL08811) Behov for en nyorientering af pensionsmodellen, Økonomiske Modeller, Danmarks Statistik, dateret 4.september (Modelgruppepapir: MOL04912) Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd vores valg, København, Publikationen findes elektronisk under 13 Begge publikationer er elektronisk tilgængelige under 14 Kun de to førstnævnte papirer er pt. elektronisk tilgængelige under dokumentation modelgruppepapirer år for det enkelte papir, f.eks Kan findes elektronisk under

8 Bilag: APR2008-tallene - supplementstabel til tabel 4. Tabel. Pensionstallene i APR2008s databank Engangs Engangs (mio. kr.) APR2008 navn Andel Pengeinstitut ,0693 wphpl Pengeinstitut ,0912 wphpk Pengeinstitut ,7149 wpspl Pengeinstitut ,1246 wpspk I alt ,0000 wpp Bilag: DEC2009-tallene - supplementstabel til tabel 5. Tabel. Pensionstallene bag DEC2009s databank Engangs Engangs (mio. kr.) Andel navn Pensionsenhed ,0560 wpir_f Pengeinstitut ,0371 wpir_b Pensionsenhed ,0278 wpio_f Pengeinstitut ,0602 wpio_b Pensionsenhed ,6672 wpcr_f Pengeinstitut ,0315 wpcr_b Pensionsenhed ,0651 wpco_f Pengeinstitut ,0551 wpco_b I alt ,0000 wp_bf

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Pensionsaktiver: hvem "ejer" hvad (i VP)?

Pensionsaktiver: hvem ejer hvad (i VP)? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 15. november 2013 1 Pensionsaktiver: hvem "ejer" hvad (i VP)? Resumé: Papiret præsenterer resultatet af en undersøgelse af ejerforhold

Læs mere

Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger

Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger Danmarks Statistik MDELGUPPEN Arbejdspapir Michael sterwald-lenum 10. november 2010 1 Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger 2005-2009 esumé: Papiret opsummerer et detaljeret arbejde der

Læs mere

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012

Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 2. oktober 2012 1 Ligninger for kapitalpension efter skattereform 2012 Resumé: Centrale brugere af ADAM har behov for med modelversion

Læs mere

Ligningsændringer vedr. LD

Ligningsændringer vedr. LD Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 3. august 2017 1 Ligningsændringer vedr. LD Resumé: Papiret præciserer en række ændringer i ADAMs ligninger vedrørende Lønmodtagernes

Læs mere

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. januar 2014 1 Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Resumé: Papiret sporer værdierne for pensionsafkastskatten

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

Svar på spørgsmål fra pensionsudvalgets 3. møde

Svar på spørgsmål fra pensionsudvalgets 3. møde Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 29. oktober 2015 1 Svar på spørgsmål fra pensionsudvalgets 3. møde Resumé: Papiret præsenterer foreløbige svar på de spørgsmål der

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

ATP og LP data. Resumé:

ATP og LP data. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Junge 3. november 25 whatwif ATP og LP data Resumé: MAJ Nøgleord: Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne,

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 12. oktober 215 Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Resumé: Dette papir dokumenterer ændringer i forbindelse

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jes Asger Olsen 21. oktober 2010* UDKAST Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Resumé: Indbetalinger på pensionsordninger kan i forskelligt omfang trækkes

Læs mere

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDKAST] Arbejdspapir Peter Rørmose Jensen 27. oktober 23 Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Resumé: Ved en gennemgang af de sektormæssigt fordelte

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Realrenteafgiften i ADAM

Realrenteafgiften i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 27.04.99 Gitte Terp Henriksen Realrenteafgiften i ADAM Resumé: I papiret gives en beskrivelse af den nuværende modellering af realrenteafgiften

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Data for arbejdstid og timeløn

Data for arbejdstid og timeløn Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 7. februar 1994 Data for arbejdstid og timeløn Resumé: Datakonstruktionen af Hgn og lna eftergås. Hgn bør nok rettes i årene før 1966. hgn.jao

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Modelligninger afledt af pensionsmodellen

Modelligninger afledt af pensionsmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Gitte T. Henriksen 21. november 1999 Tony M. Kristensen Henrik C. Olesen Modelligninger afledt af pensionsmodellen Resumé: I papiret opstilles ligninger for

Læs mere

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé:

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl. april Asger Olsen Rentesatser i ADAM Resumé: Papiret søger at besvare følgende spørgsmål: Hvilke rentesatser indgår i ADAM? Hvad er kilden

Læs mere

Opdatering af Ha og Hdag

Opdatering af Ha og Hdag Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 22. august 2013 Opdatering af Ha og Hdag Resumé: Ha og Hdag opdateres med en 37 timers arbejdsuge og de nyeste helligdage Soa22813 Nøgleord:

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks med et Laspeyres indeks, som sammenvejer

Læs mere

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld

Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 4. september 2013 Omskrivning af ligningerne for statens indenlandske og udenlandske gæld Resumé: En skitse til formulering af samspillet

Læs mere

Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning

Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Gitte T. Henriksen 4. december 2000 Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning Resumé: I papiret forslås ligninger vedr. husholdningernes og selskabernes

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013.

Vejledningen erstatter den tidligere edb-tekniske vejledning af 7. januar 2013. Den 28. januar 2013 Edb-teknisk vejledning om Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings overførsel af elektronisk indberettede pensioner mv. til a-kasserne til brug for opgørelse af fradrag i efterløn

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM

Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Tony M. Kristensen 31 januar 1996* Introduktion til ADAM kørsler i PCIM Resumé: Dette papir er en kort introduktion til kørsler med ADAM i Ib Hansens simulationsprogram

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 4. juni 1997 Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Resumé: Virkningen på disponibel indkomst af at øge pensionsindbetalingerne undersøges.

Læs mere

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010

Bilag 1. Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger. 10. september 2010 Bilag 1 10. september 2010 Provenuvirkning af loft over pensionsindbetalinger 1. Indledning Med Forårspakke 2.0 blev der indført et loft over ratepensionsindbetalinger på 100.000 kr. om året. Loftet betyder,

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse februar 2012 Et portræt af de 810.000 private investorer i de danske investeringsforeninger Investering i forening er et alternativ til at spare direkte op i aktier og obligationer. Når investor

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Dokumentation af pensionsdatabanken PBANK

Dokumentation af pensionsdatabanken PBANK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Gitte Terp Henriksen 27. september 1999 Dokumentation af pensionsdatabanken PBANK Resumé: I papiret redegøres for baggrunden for oprettelsen af PBANK, variabler,

Læs mere

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2008 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes kerneindtjening er faldet med over en fjerdedel. En række selskaber yder porteføljepleje, hvilket oftest honoreres

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Familiernes formue og gæld

Familiernes formue og gæld Kvartalsoversigt, 2. kvartal 212 - Del 1 39 Familiernes formue og gæld Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg,

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE

NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE NOTAT DIFFERENCER MELLEM INDIVID- OG MAKROTAL FOR HUSHOLDNINGERNES FORMUEOPGØRELSE Stinne Skriver Jørgensen tlf. 3363 6834 Stine Ludvig Bech tlf. 3363 6849 Statistisk Afdeling Penge-, Bank- og Nationalregnskabsstatistik

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte

Indbyggertal pr. 1. januar. Indirekte Notat Notat til Dialogforum Jord & Affald J.nr. MST-7034-00001 Ref. pehem/ jehni/lived Den 29. september 2011 Kommunernes indberetninger af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Kvoter i ny og gammel ADAMBK

Kvoter i ny og gammel ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 15. februar 1999 Kvoter i ny og gammel ADAMBK Resumé: Papiret sammenligner kvoter i ny og gammel ADAMBK, hhv. ADAMBK og ADBK0797. Formålet

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt

Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen Gitte Terp Henriksen 1. December 2000 Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt Resumé: I modellen er der i indkomst

Læs mere

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger

Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Analyse marts 2014 Et portræt af de private investorer i de danske investeringsforeninger Investering gennem investeringsfonde er et alternativ til at købe aktier og obligationer direkte. Når investor

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse

Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse Danmarks Statistik, Arbejdsmarked februar 2014 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) SWE & JKG Notat om den månedlige arbejdskraftundersøgelse Indhold 1. Produktionen af månedlige AKU-tal... 3 2. Den valgte metode:

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid

Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Morten Malle Pedersen 17. november 1993 Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid Resumé: Dette papir er ment som et bilag til

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance

Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Dokumentation af beregning af nye pensionstal

Dokumentation af beregning af nye pensionstal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Michael Osterwald-Lenum 08. august 2011 1 Dokumentation af beregning af nye pensionstal 1996-2005 Resumé: Papiret dokumenterer beregningen af de nye pensionstal

Læs mere

Friholdelsesbrøk og realrenteafgift

Friholdelsesbrøk og realrenteafgift Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 9. august 2001 Tony Maarsleth Kristensen Friholdelsesbrøk og realrenteafgift 5HVXPp,GHWWHSDSLUXQGHUV JHVPXOLJKHGHQIRUDWPHGWDJHHQIULKROGHOVHVEU

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

Data til husholdningernes elforbrug

Data til husholdningernes elforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 5. maj 23 Data til husholdningernes elforbrug Resumé: I papiret redegøres for datagrundlaget til estimation af nye ligninger for husholdningernes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere