Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003"

Transkript

1 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo 2003, administreret af private pensionsenheder eller af pengeinstitutter, er fordelt på kombinationer af styper. Grundmaterialet er fra Velfærdskommissionens arbejde. Papiret beskriver hvorledes dette grundmateriale opregnes til de kendte randtotaler, så grundlaget for ADAMs pensionsformues fordeling på kombinationer af styper langt om længe bliver empirisk velfunderet. {printet :58} { dokumentnavn: MOL12n12_v0r008.docx} 1 Revideret senest d. 11. juli MOL12n12 Nøgleord: pension, pensionsformue Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 Indledning 23 I datagrundlaget for ADAMs pensionsmodel har der kun været et svagt empirisk fundament for opdelingen af pensionsformuen dels på kollektive overfor individuelle er og dels på kapitalpensionser overfor er med løbende udbetalinger. Førstnævnte skel gjaldt såvel den del af pensionsformuen der administreres af pengeinstitutter, som den, af private pensionsenheder. Sidstnævnte skel gjaldt kun den del af pensionsformuen, der administreres af private pensionsenheder. Under Velfærdskommissionens arbejde, , blev der indsamlet et datamateriale, vedrørende pensionsformuerne ultimo 2003, som kunne give empirisk belæg for disse opdelinger. Danmarks Nationalbank har i forbindelse med arbejdet bag en artikel om husholdningernes formue i Kvartalsskriftets 2. kvartal 2012 bearbejdet nævnte materiale fra Velfærdskommissionen. Sigrid Alexandra Koob har, på vegne af Statistisk Afdeling, stillet et aggregeret udtræk fra det rå dataateriale til rådighed for undertegnede medio oktober d.å.. Nærværende papir redegør for arbejdet i ADAM med at danne et benchmark for pensionsformuens fordeling på de fire kombinationer af er som er fundamentale for ADAMs pensionsmodel - opdeling i dels individuelle overfor kollektive er, og dels kapitalpensionser overfor er med løbende ydelser. Benchmark beregningen gennemgås i papiret. Benchmark beregning 4 Beregningen af benchmarket, vi har benyttet fra og med databanken til modelversion OKT2012, dannet siden medio oktober 2012, præsenteres i fire skridt, hvert i et afsnit for sig. Første afsnit præsenterer det benyttede udtræk fra den rå data matrix fra Velfærdskommissionens arbejde. Andet afsnit, randtotalerne. Tredje afsnit, den stratificerede opregning. Fjerde afsnit, den endelige, opregnede matrix. I femte afsnit sammenlignes den nye benchmarkfordeling med den hidtidige, og i sjette afsnit afrundes med konklusioner. 2 Det hidtidige arbejde med at etablere det nye pensionsdatagrundlag, er fremlagt i bl.a. modelgruppepapirerne MOL10n10 og MOL Tak til Sigrid Alexandra Koob, Danmarks Nationalbank, for tre forslag til formulerings præciseringer. 4 Under udarbejdelsen af benchmarket blev beregningerne gennemført i MS-Excel-projektarket pensionsfordeling_2003mmlbankdataogforklaringer.xls, beliggende under stien P:\MOL\pension\data_v2010\.

3 Den rå matrix Fra Nationalbanken modtog vi materialet præsenteret i følgende tabel. Tabellen viser en krydsfordeling efter to typer af er: de individuelle (privattegnede) overfor de kollektive (arbejdsgiveradministrerede), og kapitalpensionser overfor er med løbende ydelser (livrente og ratepension). Tabel 1. Fordeling af rådata for BF-pensionsformuen ultimo 2003 Engangs Engangs (mio. kr.) ANDEL navn Pensionsenhed ,1297 wpir_f Pengeinstitut ,0389 wpir_b Pensionsenhed ,0709 wpio_f Pengeinstitut ,0739 wpio_b Pensionsenhed ,5479 wpcr_f Pengeinstitut ,0161 wpcr_b Pensionsenhed ,0914 wpco_f Pengeinstitut ,0312 wpco_b I alt ,0000 wp_bf Klassifikationen af de enkelte underliggende records bygger på indberetter, og skattekode (der skal benyttes ved indberetning til SKAT). Indberetterne omfattede en række livsforsikringsselskaber, pengeionskasser og pengeinstitutter. Det rå datamateriale fra Velfærdskommissionen, der blev benyttet i Nationalbankens artikel, dækkede 2,77 mio. personer med en formue på 819 mia.kr. 5 Datamaterialet, der er benyttet i nærværende papir, dækkede 2,57 mio. personer med en formue på 685 mia.kr. 6 Vi har ikke haft lejlighed til selvstændigt at kontrollere opdelingen af materialet, så denne principielt vigtige kontrol udestår. I resten af papiret antager jeg at der ikke er noget at komme efter i dannelsen af det modtagne udtræks klassifikationer. Tal for randtotaler Randtotalerne for den opregnede matrix tager vi fra Finanstilsynets to sæt tabeller, et sæt 7, der dækker de private pensionsenheder (F-delen), og et sæt 8 5 Data for en større enhed er efter afslutningen af Velfærdskommissionens arbejde gået tabt, og indgik således ikke i materialet fra Nationalbanken. 6 Udvalget krævede at alle indgående records har både en skattekode og en indberetter. 7 Se tabellerne for livsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser, Finanstilsynet (2004a). 8 Se tabellerne for pengeinstitutter, Finanstilsynet (2004b).

4 der dækker pensionsmidler under er der administreres af pengeinstitutter (B-delen). 9 Fra udvalgsarbejdet i efteråret 2010 var der tillid til brugbarheden af disse tal, hvilket betyder at vi for både B-delen og for F-delen kender den samlede administrerede pensionsformue, men for B-delen yderligere kender dens opdeling på kapitalpension overfor er med løbende ydelser. Randsum restriktionerne på resultatmatricen består således i at F-delen skal have en samlet formue på mio. kr, mens B-delen, en samlet formue på mio. kr, opdelt på mio. kr i kapitalpension og mio. kr i er med løbende ydelser. Stratificeret opregning Den stratificerede opregning består i at vi, identificerer størrelsen på den del af formuen som ikke er med i råmaterialet, og benytter de fordelingsstrukturer som genfindes i den pågældende del af råmaterialet på denne rest, under hensyntagen til de randsum restriktioner som blev fastlagt i forrige afsnit. Konkret betyder det at resten af F-delen 10 fordeles på er som i råmaterialet, mens resten af B-delens kapitalpension fordeles på kollektive overfor individuelle er, som B-delens kapitalpension i råmaterialet er det, mens B-delens formue i er med løbende ydelser, fordeles på kollektive overfor individuelle er, som B-delens formue i er med løbende ydelser i råmaterialet er det. Tabel 2. Fordeling af resten af BF-pensionsformuen ultimo 2003, der ikke er med i råmaterialet. Engangs Engangs (mio. kr.) ANDEL navn Pensionsenhed ,1209 wpir_f Pengeinstitut ,0529 wpir_b Pensionsenhed ,0660 wpio_f Pengeinstitut ,1002 wpio_b Pensionsenhed ,5106 wpcr_f Pengeinstitut ,0219 wpcr_b Pensionsenhed ,0852 wpco_f Pengeinstitut ,0423 wpco_b I alt ,0000 wp_bf Den rest på 485 mia. kr. vi her fordeler udgør 41,45% af BF-pensionsformuen på mia. kr., idet vi antager at den rå matrix giver en repræsentativ opdeling af de 58,55% af BF-formuen. 9 Eneste hage ved tallene fra Finanstilsynet var at hensættelserne vedrørende gruppeliver ikke kunne (og kan) udskilles fra de der vedrører den egentlige pensionsformue. 10 Dvs. den del af F-delens formue, som ikke er med i råmaterialet.

5 Den endelige, opregnede matrix Beregningerne afsluttes med summation af de absolutte tal fra råmaterialet, og fra fordelingen af Resten, hvorved fordelingen af BF-formuen, ultimo 2003, fremkommer. Tabel 3. Fordeling af BF-pensionsformuen ultimo 2003 Engangs Engangs (mio. kr.) ANDEL navn Pensionsenhed ,1260 wpir_f Pengeinstitut ,0447 wpir_b Pensionsenhed ,0689 wpio_f Pengeinstitut ,0848 wpio_b Pensionsenhed ,5324 wpcr_f Pengeinstitut ,0185 wpcr_b Pensionsenhed ,0888 wpco_f Pengeinstitut ,0358 wpco_b I alt ,0000 wp_bf Papiret kunne sådan set slutte her, men for at bidrage til at sætte de nye tal i perspektiv giver følgende afsnit sammenligninger med tidligere tal. Sammenligning med tidligere matricer. Der er to forskellige matricer som det har en vis interesse at sammenligne med. Matricen fra databanken til modelversion APR2008 og databanken til modelversion DEC2009. Databanken for APR2008 inkluderer ikke tallene i alle skombinationer underopdelt på B-delen og F-delen hver for sig, så nedenstående tabel er forenklet til kun at sammenligne skombinationer for BF under ét. Tabel 4. Sammenligning med pensionstallene i og bag APR2008s databank APR2008- andel Difference andel navn Pengeinstitut 0,0762 0,0946 wpir_bf Engangs Pengeinstitut 0,1003 0,0534 wpio_bf Pengeinstitut 0,7864-0,2355 wpcr_bf Engangs Pengeinstitut 0,1371-0,0125 wpco_bf I alt 1,1000-0,1000 wp_bf Note: tallene fra APR2008s databank er sat i forhold til totalen fra dette papirs nyberegnede tal ved beregning af APR-2008-andelene, så det er meningsfuldt at danne tabellens differencer.

6 BF-formuen var større i APR2008s databank end i de ny-beregnede tal, nærmere omtalt i MOL10n10. For at sikre sammenlignelighed mellem de to sæt andele er det valgt at lade den nye total indgå ved beregningen af APR andelene, hvorfor de summer til et tal større end én, her 1,1. Der er, per konstruktion, ingen ændring i hvor stor andel der samlet set administreres af private pensionsenheder henholdsvis pengeinstitutter. Tabel 5. Sammenligning med pensionstallene bag DEC2009s databank Engangs Engangs DEC2009- Difference andel andel navn Pensionsenhed 0,0560 0,0700 wpir_f Pengeinstitut 0,0371 0,0077 wpir_b Pensionsenhed 0,0278 0,0411 wpio_f Pengeinstitut 0,0602 0,0246 wpio_b Pensionsenhed 0,6672-0,1348 wpcr_f Pengeinstitut 0,0315-0,0130 wpcr_b Pensionsenhed 0,0651 0,0237 wpco_f Pengeinstitut 0,0551-0,0193 wpco_b I alt 1,0000 1,0000 wp_bf For F-delens formue skal 11,1 procentpoint flyttes fra kollektive er til individuelle er, og 6,5 procentpoint flyttes fra er med løbende ydelser til kapitalpensionser for at nå fra DEC2009-tallene til de nye. Tilsvarende for B-delens formue skal 3,2 procentpoint flyttes fra kollektive er til individuelle er, og 0,5 procentpoint 11 fra er med løbende ydelser til kapitalpensionser. Samlet set er den største absolutte korrektion af F-delens formue i kollektive er med løbende ydelse, der reduceres med 13,5 procentpoint fra 66,7 procent til 53,2 procent. Konklusion Det nye benchmark, præsenteret i dette papir, giver for første gang et rimelig solidt empirisk grundlag for opdelingen af hovedparten af pensionsformuen langs dimensionen individuelle overfor kollektive er, samt langs F- delens opdeling i kapitalpensionser overfor er med løbende ydelser. Den rest vi opregner for udgør 41,45% af den samlede BF-pensionsformue, så selv hvis ny information om denne rests fordeling måtte fremkomme forventer vi statistisk set små variationer i fordelingen af den samlede BF-formue. I hvilket omfang fordelingerne for de ikke indgående indberettere afviger markant fra de indberettere der pt. er med har en vis interesse, men må 11 At denne procent ikke er nul skyldes at selvpensioneringskonti ikke mere regnes for er med løbende ydelser, modsat hidtidig praksis i ADAMs databanker, jf. MOL04912.

7 forventes at kræve en uforholdsmæssig stor indsats, så med mindre modelgruppen får mange ekstra ressourcer til pensionsdataarbejdet er vores forventning at mikroformueprojektet i DST, finansieret af Nationalbanken, frembringer den næste kilde som, for årene 2013 og frem, kan bidrag til at gøre sopdelingen af BF-pensionsformuen endnu mere præcis. Litteratur Danmarks Nationalbank: 12 Familiernes formue og gæld, Kvartalsskrift, 2012, 2. kvartal, Del 2, København, Siderne Finanstilsynet: 13 Livsforsikring mv. Statistisk materiale 2003, København, 2004a. Pengeinstitutter. Statistisk materiale 2003, København, 2004b. Osterwald-Lenum, Michael: 14 Bud på ændrede tal for pensions ind- og udbetalinger , Økonomiske Modeller, Danmarks Statistik, dateret 10. novembber (Modelgruppepapir: MOL10n10) Dokumentation af beregning af nye pensionstal , Økonomiske Modeller, Danmarks Statistik, dateret 8.august (Modelgruppepapir: MOL08811) Behov for en nyorientering af pensionsmodellen, Økonomiske Modeller, Danmarks Statistik, dateret 4.september (Modelgruppepapir: MOL04912) Velfærdskommissionen: Fremtidens velfærd vores valg, København, Publikationen findes elektronisk under 13 Begge publikationer er elektronisk tilgængelige under 14 Kun de to førstnævnte papirer er pt. elektronisk tilgængelige under dokumentation modelgruppepapirer år for det enkelte papir, f.eks Kan findes elektronisk under

8 Bilag: APR2008-tallene - supplementstabel til tabel 4. Tabel. Pensionstallene i APR2008s databank Engangs Engangs (mio. kr.) APR2008 navn Andel Pengeinstitut ,0693 wphpl Pengeinstitut ,0912 wphpk Pengeinstitut ,7149 wpspl Pengeinstitut ,1246 wpspk I alt ,0000 wpp Bilag: DEC2009-tallene - supplementstabel til tabel 5. Tabel. Pensionstallene bag DEC2009s databank Engangs Engangs (mio. kr.) Andel navn Pensionsenhed ,0560 wpir_f Pengeinstitut ,0371 wpir_b Pensionsenhed ,0278 wpio_f Pengeinstitut ,0602 wpio_b Pensionsenhed ,6672 wpcr_f Pengeinstitut ,0315 wpcr_b Pensionsenhed ,0651 wpco_f Pengeinstitut ,0551 wpco_b I alt ,0000 wp_bf

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2012.......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Restancer på realkreditlån blandt danske familier

Restancer på realkreditlån blandt danske familier 61 Restancer på realkreditlån blandt danske familier Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier betaler

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed Teknisk note nr. 9 Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed Noten er udarbejdet af Daniel le Maire Christian Scheuer Rockwool Fondens Forskningsenhed København 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT

KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato December 2013 KORTLÆGNING AF UNDERVISNING AF OG LEKTIEHJÆLP TIL UNDER- VISNINGSPLIGTIGE BØRN OG UNGE PÅ KVINDEKRISECENTRE RAPPORT 1 INDHOLD 1. Resumé

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger

Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger Ændring i udnyttelsen af efterlønsordningen som følge af øgede pensionsopsparinger 23. maj 2011 Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 1 Indledning Efterlønsordningen som den ser ud i dag påvirkes af modtagernes

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Dansk økonomisk rapport Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Michael Møller, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School Claus Parum, Institut for Finansiering, Copenhagen Business

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN

11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE BOJE-KOVACS LARS BENJAMINSEN HJEMLØSHED I DANMARK 2011 National kortlægning 11:45 Heidi Hesselberg Lauritzen Bence Boje-Kovacs Lars Benjaminsen 11:45 HJEMLØSHED I DANMARK 2011 NATIONAL KORTLÆGNING HEIDI HESSELBERG LAURITZEN BENCE

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Måling af virksomhedernes administrative byrder ved indberetning til Danmarks Statistik (AMVAB - basismåling af Lov om Danmarks Statistik) September 2004 www.a-2.dk AMVAB

Læs mere