Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011"

Transkript

1 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenteret Smedegade Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade Odense M telefon

2 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige grundlag for det gennemførte tilsyn Som led i kommunalbestyrelsens tilsynspligt i henhold til 151,stk.5, i lov om social service, skal kommunalbestyrelsen fremover have fokus på de kommunale opgaver efter lovens 83 og 86. Filosofien bag tilsynsbesøgene er, at ledelsen og medarbejderne skal opleve tilsynene som en mulighed for udvikling og ikke kontrol. Resultaterne fra tilsynene skal kunne bruges fremadrettet og medvirke til at; borgernes tillid til de kommunale tilbud styrkes sikre at borgerne oplever at de politiske mål og værdier udmøntes i praksis Som et led i tilsynsforpligtigelsen har JKS Consult udarbejdet et koncept for tilsyn med de kommunale plejehjem m.v., som dels understøtter kommunalbestyrelsen i deres lovpligtige tilsyn med ydelserne på ældreområdet, dels understøtter den løbende læring og udvikling af medarbejderne indenfor ældreområdet. Konceptet lader med andre ord kontrol, ledelsesinformation og læring indgå som en helhed. Formålet med tilsynet er at bidrage til en øget indsigt og erkendelse på ledelses- og medarbejderniveau, som kan skabe en øget kvalitet i den daglige opgaveløsning og kontrollere kvaliteten i tilrettelæggelsen og udførelsen af plejen og omsorgen på udvalgte områder, herunder en vurdering af dokumentationen påse om der er overensstemmelse med lovgivningen, kvalitetsstanderne og kommunens retningslinjer belyse den faktisk oplevede pleje og omsorg belyse beboernes oplevelse af medinddragelse og fleksibilitet belyse medarbejdernes trivsel 1.2 Aftalegrundlaget for det gennemførte tilsyn Tilsynet gennemføres som et standardiseret uanmeldt tilsynsbesøg. Tilsynet er fagligt baseret, og udover at foretage et sygeplejefagligt skøn, påses det også, at procedurer og servicetilbud udføres i overensstemmelse med de formulerede krav. Tilsynet tager udgangspunkt i Kommunens værdigrundlag, politikker og kvalitetsstandarder samt det enkelte plejehjems/plejecenters interne retningslinjer. Tilsynet kan afvikles på alle tidspunkter af døgnet. Det aftales med kommunen, hvis der er særlige forhold som ønskes belyst. 2

3 Tilsynet omfatter en rundvisning på fællesarealer samt interview med beboere, plejepersonale, ledelse og øvrige relevante parter, herunder pårørende. Tilsynsbesøgene vil desuden omfatte boligdelen, såfremt der kan opnås samtykke fra de pågældende beboere. Tilsynet vil som minimum belyse beboernes og evt. pårørendes oplevelse af: boligforholdene de fysiske rammer for hverdagen hjælpen der gives efter lovens 83 og 86 deres sociale trivsel forplejningen det kulturelle og socialt miljø, herunder dialogen med personalet m.v. aktivitetstilbud hvordan forholdene er for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Tilsynet vil i forhold til plejepersonalet som minimum belyse: deres kendskab til evt. skriftlige instrukser for fastansatte samt vikarer, som beskriver deres ansvars-, kompetence- og opgavefordeling procedure for oplæring af nyt personale, både faglært og ufaglært hvordan reglerne om magtanvendelse praktiseres samt deres kendskab til skriftlig instruks på området plejepersonales oplevelse af dialogen med henholdsvis beboere og ledelse plejepersonales oplevelse af tilbuddet om hjælp efter lovens 83 og 86 plejepersonales oplevelse af mulighed for efteruddannelse plejepersonalets oplevelse af forholdene for grupper med særlige behov, herunder personer med demens, handicap m.v. Tilsynet vil i forhold til ledelsen som minimum belyse: er der siden sidste tilsynsbesøg, sket væsentlige ændringer i forhold til beboersammensætning og/eller personalesituation m.v. hvordan er der fulgt op på eventuelle kritikpunkter i forhold til tidligere besøg herunder embedslægens tilsynsbesøg har plejehjemmet/plejecenteret udarbejdet et værdigrundlag er der skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling for personalet og vikarer hvilke procedurer er der for oplæring af nyt personale, herunder afløsere og vikarer hvordan bedømmes forholdene for grupper med særlige behov, fx demente beboer er der en skriftlig instruks omkring magtanvendelse hvordan opleves dialogen henholdsvis med plejepersonalet og beboere/pårørende hvordan opleves tilbuddet om hjælp efter lovens 83 og 86 er der mulighed for efteruddannelse både i relation til ledelse og medarbejdere afspejler personalets kompetencer beboernes behov hvad er omfanget af sygefraværet blandt medarbejderne 3

4 1.3 Læsevejledning Ved tilsynet anvendes to forskellige kategorier til at beskrive den overordnede vurdering af plejecenterets skriftlige arbejdsgrundlag og de leverede ydelser: Godkendt (X): Det skriftlige arbejdsgrundlag/den leverede ydelse vurderes at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens interne vedtagelser og almene sygeplejefaglige standarder Udviklings- område (U): Det skriftlige arbejdsgrundlag/den leverede ydelse har udviklingsmuligheder vurderet ud fra kommunens interne vedtagelser og/eller almene sygeplejefaglige standarder Af hensyn til overskuelighed og sammenligningsmuligheder fremstilles den overordnede bedømmelse i skemaform. I tilfælde af, der er udviklingsområder uddybes disse imidlertid med specificerede bemærkninger, som også følges op med anbefalinger til plejecenterets indsats fremover. I det følgende sammenfattes bemærkninger og anbefalinger vedrørende Plejecenteret Smedegade 32 i et overordnet statusbillede. 2 Data Tilsynet med Plejecenter Smedegade 32, blev udført den 15. april 2011 i tidsrummet mellem kl ,00. Der blev gennemført interview med 3 beboer og en pårørende. Borgerbogen og den elektroniske journal, indeholdende bl.a. handleplan, visitation samt medicinskema blev gennemgået hos 5 beboere. Borgerbogen indeholdende bl.a. handleplan, helhedsbeskrivelse og visitation samt medicinskema blev gennemgået hos 5 tilfældige udvalgte beboere. Tilsynsbesøget omfattede desuden et gruppeinterview med de udvalgte beboeres kontaktpersoner/relevante plejere og centerleder Helle Junker. Hvert år vælger Slagelse Kommune et indsatsområde, som indgår i vurderingen af plejecenteret. I år har Slagelse Kommune valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen ud fra følgende spørgsmål; Hvordan arbejder I/du med rehabiliteringstankegangen? Lader I de ældre gøre mest muligt selv, eller gør I det for dem? Hvordan kan I fremme den proces? Hvad gør I, i forhold til at fremme tankegangen overfor kollegaer? Hvordan rejser I det fokus overfor jeres leder? 4

5 3 Overordnet statusbillede Boligen/de fysiske rammer Plejecenteret Smedegade, består af 64 boliger. Boligerne er fordelt på 5 huse. Husene B, C og D indeholder hver 16 torums boliger fordelt på to etager. Der er elevator i de tre huse. Husene E og F er to separate etplanshuse med 8 enrums boliger i hver. Boligerne i E og F er beregnet til borgere med en demensdiagnose. Husene B, C og D har hver især indrettet et lille fællesareal i stueetagen, hvor beboerne har mulighed for at indtage deres måltider. Siden sidste tilsynsbesøg er der blevet hængt en håndvask op i den lille mellemgang, hvor personalet står og tilretter alle måltiderne, så de nu har mulighed for, at vaske deres hænder. Boligerne i de to skærmede enheder, er opført omkring et dejligt stort fællesareal med køkkenfaciliteter, spiseafdeling og opholdsstue. I forbindelse med de skærmede enheder, er der anlagt en lille lukket have med borde og stole, som beboerne har mulighed for at gå ud i. Sidste forår blev en del af haveanlægget bag husene renoveret, og mellem hus D og E er der ryddet op i beplantningen, så man igen har direkte udsigt til en lille sø med ænder. Der er havemøbler på terrassen og personalet fortalte, at den var blevet flittigt brugt sidste år, både på grund af den dejlige udsigt, men også fordi beboerne kan finde skygge der. Det er tilsynets indtryk, at der er stor forskel på, hvorledes personalet har valgt, at indrette fællesarealerne i de fem huse, men på trods af rammerne i byggeformen i husene B, C og D, er det lykkes for personalet at skabe en fælles hverdag for beboerne. Information og dokumentation Beboerne oplyste, at de føler at de får den information, som de har behov for i hverdagen. Udover den information som er beskrevet i beboerbladet, som udkommer en gang om måneden, fortalte beboerne også, at personalet er flinke til at orientere om de forskellige tiltag, som sker i hverdagen. Medarbejderne gav også udtryk for, at de får den information i hverdagen, som de har brug for. Orientering om den daglige drift, kurser og referater bliver offentliggjort på opslagstavlen, som hænger i det fælles personalerum. Der afholdes husmøder, hvor centersygeplejersken og personalet i de enkelte huse deltager, men personalet fortalte, at der ikke er en fast plan for, hvornår møderne afholdes. Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. Helle Junker fortalte, at der bliver afholdt personalemøder en gang om måneden, hvor de fælles udviklingstemaer for plejecenteret tages op til drøftelse. Der afholdes fire møder om året i MED udvalget. Til at varetage den daglige planlægning er der ansat to centerkoordinatorer. Ud over koordinatorfunktionen deltager de to koordinatorer også i den daglige pleje af beboerne. Centersygeplejersken er fortsat overordnet ansvarlig for at udarbejde helhedsbeskrivelser, handleplaner og døgnrytmeplaner. 5

6 Personalet fortalte, at det fortsat er centersygeplejersken, som varetager opgaven, at oplærer personalet i brugen af omsorgssystemet. Ligesom sidste år, er der flere af personalerne, som er utilfredse med denne løsning. De fortalte, at der fortsat er assistenter i aftenvagterne, som ikke kan rette et medicinskema til, hvis der sker en ændring i medicinordinationen hos en beboer. I de skærmede enheder har personalet en kinabog, hvor der bliver noteret rigtig meget sundhedsfagligt dokumentation. Specielt bruger aftenvagterne ofte disse bøger til at videregive deres observationer i. Personalet fortalte, at de sundhedsfaglige notater der bliver skrevet i kinabøgerne ikke efterfølgende, bliver skrevet ind i den elektroniske omsorgjournal. I klagesager, vil Sundhedsstyrelsen kun godtage den sundhedsfaglige dokumentation, som foreligger elektronisk. Det kan betyde, at plejecenteret i en klagesag, på forhånd har tabt sagen, på grund af den manglende dokumentation. Borgermapperne blev gennemgået og en del af mapperne fulgte standarden for Slagelse Kommune. Der var fortsat nogle mapper, hvor der manglede handleplaner, ligesom nogle af planerne manglede at blive revideret. Tilsynet fandt flere borgermapper, hvor der lå et håndskrevet kontrolskema til brug for, fx blodsukkermåling. Begrundelsen for at have et sådan kontrolskema er, at det giver et større overblik, end hvis blodsukkermålingerne bliver skrevet ind i journalarket i omsorgssystemet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der to journalsystemer, hvis der foreligger anden sygeplejefagligdokumentation end den elektroniske dokumentation i omsorgssystemet. Det anbefales derfor, at alle målinger indføres i en handleplan fremover. Det tilsynets vurdering, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger endnu. Visitation Alle beboerne får udleveret deres helhedsbeskrivelse og døgnrytmeplan samt en klagevejledning i forbindelse med visitationen. Forplejning Helle Junker fortalte, at Smedegade deltager i et kostprojekt, hvor der er fokus på småtspisende beboere. I de tilfælde, hvor en beboer har et kostproblem, udarbejdes der en kostplan og der måles BMI. Herefter tilbydes beboeren en kost, som kan være med til at rette op på problemet. Der er ansat en diætist i 10 måneder som en del af projektet. Personalet fortalte også om kostprojektet, hvor de har fået mere fokus på, hvordan maden serveres, ligesom de også er blevet mere opmærksomme på, at være med til at bidrage til en hyggelig tone omkring bordet, når beboerne spiser. Modtagerkøkkenet i Smedegade tilbereder fortsat små lune retter, som serveres sammen med aftensmåltiderne. Ved tidligere tilsynsbesøg er der gjort opmærksomt på, at de hygiejniske forhold i forbindelse med tilberedningen af beboernes mad, ikke har været i orden. Efterfølgende er der ophængt håndvaske i alle husene, og Helle Junker fortalte, at der vil blive fremstillet et specielt bord til hvert hus, hvor personalet kan stå i ergonomiske rigtige arbejdsstillinger og anrette beboernes mad. Ved sidste tilsynsbesøg, stod personalet selv for at få bragt alt brugt porcelæn fra de enkelte huse over i anretterkøkkenet, hvor det efterfølgende skulle vaskes op. Specielt aftenvagterne havde svært 6

7 ved at nå denne procedure. Helle Junker fortalte, at problemet nu er løst, idet der er ansat to medarbejder som varetager denne opgave i dagligdagen. Det er fortsat det faste personale, som står for opvasken i weekenderne. En gang om ugen bliver alle beboerne og personalet i et hus af gangen, inviteret op i cafeen, hvor der serveres hjemmelavet gammeldags mad efter beboernes ønske. Beboerne gav udtryk for tilfredshed, både med den varme og den kolde mad, samt den hjælp de får i forbindelse med måltiderne. Aktivitets og træningstilbud For at få en mere aktiv hverdag i husene, kommer aktivitetsmedarbejderen dagligt i et af husene enten formiddag eller eftermiddag. Beboerne fra de andre huse er altid velkommen til at deltage. Udover de aktiviteter der foregår i husene, arrangerer aktivitetsmedarbejderen også gymnastik for beboerne tre gange om ugen, ligesom det også er aktivitetsmedarbejderen, der arrangerer sang og musik en formiddag om ugen. Smedegade har også en aktiv Venneforening, som bl.a. arrangere bankospil for beboerne. Helle Junker fortalte, at hun vil inddrage Venneforeningen i, at søge om en sponsorbus til plejecenteret. Beboerne fortalte, at de er glade for de aktiviteter der foregår i hverdagen og at de deltager i det omfang, de har kræfter til. Specielt er der mange, som ikke vil gå glip af bankospillet. Slagelse Kommune har valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen i år og undersøge, hvor integreret den tankegang er hos personalet. Personalet fortalte, at de bruger døgnrytmeplanerne til at beskrive, hvad beboerne selv kan, eller kan hjælpe til med, ligesom det også beskrives hvad beboerne skal have hjælp til. De fortalte, at de forsøger at have fokus på beboernes egenomsorg i hverdagen, men at de ofte føler, at de på grund af travlhed, ikke har den fornødne tid. I en travl hverdag kan fokus på rehabilitering nemt glide i baggrunden, men for at bibeholde fokus på området, er det tilsynets anbefaling, at rehabilitering sættes på dagsordenen til husmøderne, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. Samarbejde og omgangstone Beboerne fortalte, at de oplevede, at der er en god omgangstone på plejecenteret, både beboerne imellem og mellem beboerne og personalet. Ligeledes fortalte de, at de bliver inddraget i fornødent omfang i det daglige liv på plejecenteret. Helle Junker fortalte, at samarbejdsrelationerne med de pårørende, havde været og fortsat er et fokusområde for alle. Der har været afholdt nogle temaeftermiddage, hvor både de pårørende og personalet har deltaget. Temaet har været, fra passiv pårørende til aktiv pårørende, hvor bl.a. den daglige kommunikation har været under lup. Personalet fortalte, at temadagene blev fulgt op med en fest i hvert hus, hvor både de pårørende og personalet var medarrangør. Det er personalets ønske, at temadagene vil munde ud i flere sociale tiltag, hvor de pårørende vil stå for arrangementerne. De pårørende har, efter sigende, et ønske om at mødes i et fælles forum, hvor de kan udvikle et socialt fællesskab, hvor fællesnævneren er, at være pårørende til en beboer. 7

8 Helle Junker fortalte, at der er tre medarbejdere, som skal deltage i et tredagskursus omkring Eden Alternative tanken, som ældrerådet i Slagelse Kommune er meget positive overfor. Assistenterne samarbejder fortsat på tværs af husene B, C og D, men har hver især ansvar for et enkelt hus. Medarbejdernes vurdering af dette tiltag er fortsat, at samarbejdet har skabt større fleksibilitet. Der er tilsynets vurdering, at der er et positivt samarbejde mellem lederen og personalet som fortalte, at de oplever, at de besparelser der har præget plejecenteret gennem de sidste år, nu er afviklet. De oplever, at de nu har mere overskud til at se beboernes hverdag som en helhed, hvor beboerne er i centrum. Oplevelsen af givet og modtaget hjælp i hverdagen Personalet fortalte, at de føler, de kan levere den pleje, den enkelte beboer har behov for, dog føler de, at de har meget travlt i hverdagen. De fortalte, at de ofte oplevede, at der ikke er det faste personale på arbejde, som planen ellers foreskriver. Ofte er der kun en eller to faste medarbejdere i et hus med 16 beboere, resten af personalegruppen er afløsere eller elever. Beboerne fortalte, at de føler de får, den pleje de har behov for i hverdagen, men at personalet er ude af døren, så snart de er færdige med deres opgaver. De fortalte, at der sjælden er tid til en lille snak. Rengøringsstandarden var tilfredsstillende ved dette tilsyn. Ferieafvikling og sygefravær Personalet i husene B, C og D fortalte, at de har oplevet ferieplanlægningen i år, som meget frustrerende. De fortalte, at enkelte har, måtte rykke deres ferie, medens andre kun kan afholde ferie to på hinanden følgende uger, hvis planen skulle gå op i skolernes sommerferie. Personalet i de to skærmede enheder, har i hver udarbejdet en ferieplan, som efterfølgende er godkendt. Helle Junker fortalte, at der er ansat uddannede afløsere til sommerferien, hvorfor hun forventer, at ferieperioden vil forløbe uden problemer. For at skabe kontinuitet i hverdagen, er der ansat en del afløsere 8 timer om ugen. En del af disse afløsere vil få øget deres timetal i forbindelse med ferieafviklingen. Sygefraværet blev drøftet, og alle var enige om, at sygefraværet er faldende. Inddragelse i hverdagen De beboere som medvirkede ved interviewene tilkendegav alle, at atmosfæren på plejecentret er positiv, og at de føler, at de bliver inddraget i fornødent omfang i det daglige liv på plejecenteret. 8

9 Anbefalinger: Der afholdes husmøder, hvor centersygeplejersken og personalet i de enkelte huse deltager, men personalet fortalte, at der ikke er en fast plan for, hvornår møderne afholdes. Det anbefales, at der laves en fast plan for, hvilke datoer der afholdes husmøder resten af året. Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. Det anbefales, at der afsættes tid til at afholde nogle formaliserede møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Møderne skal være med et fagligt indhold, således der løbende kan ske en opkvalificering af assistenterne. Hos de beboere, hvor det var nødvendigt at have et overblik over fx blodsukkermålinger, lå der et håndskrevet skema. Det er tilsynets anbefaling, at alle målinger dokumenteres i en handleplan i det elektroniske omsorgssystem, idet dokumentationen i den elektroniske handleplan vil give samme visionære overblik som et håndskrevet skema. Hermed vil Smedegade plejecenter også leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om et enstrenget dokumentationssystem. I en travl hverdag kan fokus på rehabilitering nemt glide i baggrunden. Det er tilsynets anbefaling, at rehabilitering sættes på dagsordenen, evt. til nogle husmøder, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. 9

10 4 Tilsynets vurdering 4.1 Service- og sundhedsfaglig dokumentation Plejehjemmets/plejecenterets værdigrundlag Servicedeklaration for plejecenteret Kvalitetsstandarder for praktisk bistand, personlig pleje, mad samt træningstilbud Procedurer for magtanvendelse Godkendt X X(1) X(2) X Udviklings Områder Bemærkninger og anbefalinger vedrørende service- og sundhedsfaglig dokumentation. (1); Slagelse Kommune har udarbejdet en fælles serviceinformation til borgere på kommunens plejecentre. Serviceinformationen er skrevet i et meget forståeligt sprog og besvarer alle de spørgsmål, der ville kunne opstå i forbindelse med indflytningen på et plejecenter. (2); Slagelse Kommune har udarbejdet nye kvalitetsstandarder for Kommunens plejeboliger, hvori det fremgår, hvilke forventninger beboerne og de pårørende kan have til kommunens serviceniveau. 10

11 4.2 Service- og sundhedsfaglige ydelser Visitation 1. Der er foretaget en konkret og individuel vurdering af beboerens behov for hjælp 2. Der foreligger en skriftlig afgørelse over hvilken hjælp beboeren er bevilget Handleplaner/døgnrytmeplaner for pleje- og omsorgsindsats samt helhedsbeskrivelsen Godkendt 1. Planers udarbejdelse X 2. Planers indhold X 3. Implementering af planer X X X Udviklingsområder 4. Ajourføring af planer U1 Socialpædagogiske handleplaner for pleje- og omsorgsindsats 1. Planers udarbejdelse (X) 2. Planers indhold (X) 3. Implementering af planer (X) Kvalitetsstandarder 1. Implementering af kvalitetsstandarder X Personlig pleje og omsorg 1. Personlig hygiejne X 2. Personlig ernæringstilstand X 3. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X 4. Omgangsform mellem medarbejdere og brugere X Praktisk bistand 1. Rengøring - egen bolig X 2. Tøjvask X 3. Indkøb X 4. Rengøring fællesareal X 11

12 Måltider Godkendt 1. Fysiske faciliteter i forbindelse med måltidet X 2. Serveringens form og indhold X 3. Personlig bistand i forbindelse med måltidet X 4. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X Aktiviteter 1. Aktiviteters tilrettelæggelse X 2. Aktiviteters form og indhold X 3. Brugernes oplevelse af selvbestemmelse X Personaleforhold 1. Fysisk arbejdsmiljø X 2. Psykisk arbejdsmiljø X 3. Mulighed for efteruddannelse X Udviklingsområder Der var ingen af beboerne, som indgik i stikprøven, som på nuværende tidspunkt, har en adfærd, som krævede at der er udarbejdet en pædagogisk plejeplan Bemærkninger og anbefalinger vedrørende service- og sundhedsfaglige ydelser U1: Der er udarbejdet helhedsbeskrivelser, handleplaner og døgnrytmeplaner, men enkelte af planerne skal revideres. Det anbefales, at der udarbejdes et system, således alle handleplaner revideres minimum en gang om året eller ved ændringer i beboerens tilstand. 12

13 5 Konklusion Det er tilsynets vurdering, at Plejecenteret Smedegade er velfungerende og at beboerne føler sig hjemme på centeret. Beboerne som tilsynet talte med ved rundvisningen fortalte, at de er tilfredse med den hjælp de modtager i hverdagen. De var enige om, at der er en god omgangstone på stedet, ligesom der også bliver taget individuelle hensyn i hverdagen. Madens kvalitet og serveringen blev drøftet med beboerne, og også her var der tilfredshed. Personalet fortalte, at de har fået mere fokus på, hvordan maden serveres, ligesom de også er blevet mere opmærksomme på, at være med til at bidrage til en hyggelig tone omkring bordet, når beboerne spiser. Ved tidligere tilsynsbesøg er der gjort opmærksomt på, at de hygiejniske forhold i forbindelse med tilberedningen af beboernes mad, ikke har været i orden. Efterfølgende er der ophængt håndvaske i alle husene, og Helle Junker fortalte, at der vil blive fremstillet et specielt bord til hvert hus, hvor personalet kan stå i ergonomiske rigtige arbejdsstillinger og anrette beboernes mad. For at få en mere aktiv hverdag i husene, kommer aktivitetsmedarbejderen dagligt i et af husene enten formiddag eller eftermiddag. Beboerne fra de andre huse er altid velkommen til at deltage. Smedegade har en aktiv Venneforening, som bl.a. arrangere bankospil for beboerne. Beboerne fortalte, at de er glade for de aktiviteter der foregår i hverdagen og at de deltager i det omfang, de har kræfter til. Specielt er der mange, som ikke vil gå glip af bankospillet. Slagelse Kommune har valgt at sætte fokus på rehabiliteringstankegangen i år og undersøge, hvor integreret den tankegang er hos personalet. Personalet fortalte, at de forsøger at have fokus på beboernes egenomsorg i hverdagen, men at de ofte føler, at de på grund af travlhed, ikke har den fornøden tid. Der har været afholdt nogle temaeftermiddage, hvor både de pårørende og personalet har deltaget. Temaet har været, fra passiv pårørende til aktiv pårørende. Temadagene blev fulgt op med en fest i hvert hus, hvor både de pårørende og personalet var medarrangør. De pårørende har, efter sigende, et ønske om at mødes i et fælles forum, hvor de kan udvikle et socialt fællesskab, hvor fællesnævneren er, at være pårørende til en beboer. Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. Der skal fortsat arbejdes med at forbedre den sundhedsfaglige dokumentation, således den lever op til sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der bør være mere fokus på at få udelegeret den daglige sundhedsfaglige dokumentation til assistenterne, med supervision fra centersygeplejersken, således der bliver udarbejdet et enstrenget dokumentationssystem. 13

14 Tilsynets anbefalinger; Der afholdes husmøder, hvor centersygeplejersken og personalet i de enkelte huse deltager, men personalet fortalte, at der ikke er en fast plan for, hvornår møderne afholdes. Det anbefales, at der laves en fast plan for, hvilke datoer der afholdes husmøder resten af året. Assistenterne fortalte, at der ikke afholdes sygeplejefaglige møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Det er tilsynets erfaring, at de steder hvor sygeplejersken afholder faglige møder med assistenterne, udvikles assistenternes faglige niveau således, de bliver bedre rustet til, selvstændigt at løse konkrete sygeplejefaglige opgaver. Det anbefales, at der afsættes tid til at afholde nogle formaliserede møder mellem centersygeplejersken og assistenterne. Møderne skal være med et fagligt indhold, således der løbende kan ske en opkvalificering af assistenterne. Hos de beboere, hvor det var nødvendigt at have et overblik over fx blodtryksmålinger, lå der et håndskrevet skema. Det er tilsynets anbefaling, at alle målinger dokumenteres i en handleplan i det elektroniske omsorgssystem, idet dokumentationen i den elektroniske handleplan vil give samme visionære overblik som et håndskrevet skema. Hermed vil Smedegade plejecenter også leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om et enstrenget dokumentationssystem. I en travl hverdag kan fokus på rehabilitering nemt glide i baggrunden. Det er tilsynets anbefaling, at rehabilitering sættes på dagsordenen, evt. til nogle husmøder, så opmærksomheden på området skærpes. Målet må være at drøfte den enkelte beboers status og udarbejde mål for den daglige ADL træning. Der er udarbejdet helhedsbeskrivelser, handleplaner og døgnrytmeplaner, men enkelte af planerne skal revideres. Det anbefales, at der udarbejdes et system, således alle handleplaner revideres minimum en gang om året eller ved ændringer i beboerens tilstand. Odense den 20. april 2011 JKS Consult v. Jørli Kaltoft Sloth 14

15 6 Lovgrundlag Lov om social service lbk. nr. 929 af 5. september 2006 o Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, kap. 24 o Tilsyn, kap. 26 Bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007, om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v. Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lbk. nr. 858 af 8. august 2006 Værgemålslov, lov nr. 388 af 14. juni 1995 Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp mv. bkg. Nr. 262 af 27. marts

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Kirke Stillinge Plejecenter Stillingevej 48 4200 Slagelse Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Skælskør Plejecenter Norvænget 5 4230 Skælskør Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning 1.1 Det lovmæssige

Læs mere

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011

Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Slagelse Kommune Uanmeldt tilsyn 2011 Plejecenteret Lüetzensvej 1 og 2 samt Quistgårdsvej 4 4242 Korsør Jørli Kaltoft Sloth Sadolinsgade 110 5230 Odense M telefon 2635 5118 jksconsult@mail.dk 1 Indledning

Læs mere

1. Får hjælp til personlig pleje og bad.

1. Får hjælp til personlig pleje og bad. Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 15/12 2008 på Områdecentret Kristianslyst Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Bemærkninger

Læs mere

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune

Pleje- og Rehabiliteringscentret. Hørsholm Kommune Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund Hørsholm Kommune CareGroup 11-12-2012 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Ugandavej Uanmeldt tilsyn 2014 LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING 86... 8 SOCIALE - OG

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård Dato: 17/6 2008 Juni 2008 1 1. Indledning Kommunernes Revision har i henhold til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn d. 13. oktober 2010 på Sct. Mortensgård I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne bemærkninger anbefalinger De fysiske rammer

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune

Årsrapport for 2011. Uanmeldte kommunale tilsyn. på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Årsrapport for 2011 Uanmeldte kommunale tilsyn på plejecentrene i Faaborg Midtfyn Kommune Hjortshøj Care september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion på de uanmeldte tilsyn... 3 2. Baggrund

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Rudkøbing Plejehjem

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 2011 på Fyrglimt Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 3. november 20 på Fyrglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Pårup Plejecenter Dato: 24/2 2009 Februar 2009 1. Indledning BDO Kommunernes Revision har i henhold til aftale om udførelse af uanmeldte kommunale tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 19. august 2014 på Åbakken I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Lejligheden er vidunderlig.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Gambo Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboerne udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på.

Der var ingen anbefalinger fra Tilsynet 2012 der skulle følges op på. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen - Opfølgning på tidligere tilsyn - Samarbejde og kommunikation

Læs mere

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen.

Der er gode fælles arealer. 1. Får den hjælp, der er brug for, mulighed for at deltage i gymnastik i husene og i storstuen. Uanmeldt tilsyn d. 23. juni 2009 på Fjordglimt I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne Synes der er gode pladsforhold, og at der er den

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side 2. 2. Læsevejledning... side 2. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter Vest, Aldersro Ældreboliger Uanmeldt tilsynsbesøg d. 1. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side

Læs mere

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse.

Der foretages opkald til pårørende om borgernes velbefindende og pårørendes indflydelse. Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Ældrecentret Sydvestvej Dato for tilsynsbesøg: d. 27. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.30 og slut kl. 12.30 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Sct. Thøgersgård Den 2. september 2015 Adresse: Prins Burisvej 2, 7770 Vestervig

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015

Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK. Kommunal tilsynsrapport 2015 For områdecentret Kløvermarken Den 3.september 2015 Adresse: Kløvervej 3 Koldby 7752 Snedsted Konstitueret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Vesterbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014

Hjørring Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Hjørring Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2014 Plejecentre og den selvejende institution Havglimt Indledning Hjørring Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de uanmeldte lovpligtige kommunale

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro J. nr.: 4-17-78/4 P nr. 1003264689 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Værebro Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Kommune: Gladsaxe Leder: Helle Stougård Dato for tilsynet: 31. juli 2009 Telefon:39574441

Læs mere

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Birkebo. Helsingør Kommune Plejehjemmet Birkebo Helsingør Kommune 22-05-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune Tirsdag den 8. november 2011 fra kl.9.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK

HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK HJORTSHØJ CARE SKOVHUSVEJ 9, 8240 RISSKOV TLF. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Kommunal tilsynsrapport 2015 For Randers Kloster Den 25.09.2015 Adresse: Blegdammen 1-5 8900 Randers Forstander Jesper Bjerre

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Bøgehøjgård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 14. maj 2013 fra kl. 16.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet med

Læs mere

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej

Kommunal Tilsynsrapport. Odder Kommune. Uanmeldt tilsyn 19. september 2012. Fokus på: målrettethed i ydelserne. Plejecenter Bronzealdervej Kommunal Tilsynsrapport Odder Kommune Uanmeldt tilsyn 19. september 2012 Fokus på: målrettethed i ydelserne Plejecenter Bronzealdervej Bronzealdervej 8, 8300 Odder Telefon: 87 80 32 70 : 87 80 32 72 Dagligleder:

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 5 personalerepræsentanter og de 3 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00

Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Birkelse plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 16. december 2008 fra kl. 7.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Birkelse Plejecenter.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Møllehjemmet. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Møllehjemmet Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012

Internt notat. Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013. Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Internt notat Behandling Socialudvalget, den 10. oktober 2013 Årsberetning for tilsyn på pleje- og sundhedsområdet 2012 Tidligere forelæggelser Socialudvalget fik senest forelagt årsberetning over tilsynsvirksomheden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Astersvej Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den d. 22.oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød

Tilsynsrapport 2009. Demenscenter Mimosen. J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015. Adresse: Ellevej 38, 47 og 49. Kommune: Allerød J. nr.: 4-17-6/4 P nr.: 1009953015 Tilsynsrapport 2009 Demenscenter Mimosen Adresse: Ellevej 38, 47 og 49 Kommune: Allerød Leder: Centerchef Tina Rantzau Christensen Dato for tilsynet: 29. juni 2009 Telefon:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Dybenskærhave 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Dybenskærhave Adresse Byvej 201 Tilsynsdato 10. december 2013 Antal pladser 72 plejeboliger. Antal beboere besøgt

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej 25. september 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Plejeboligerne på Bråbyvej Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn

Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Omsorgscentret Hvissinge Dato for tilsynsbesøg: 17. april 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Start kl. 8.45 og slut kl. 13.00 Deltagere i tilsynet:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

DSI Hørhaven. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret DSI Hørhaven Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation... 3 Formål... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3 Vilkår

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 9.november 2012 Antal pladser 5 plejeboliger (og 11

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 Navn Plejecenter Toftehøjen Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2015 et er udført den 20. maj 2015 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Stigtebo Stigtehaven

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem

Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem J. nr.:4-17-58/4 P nr.:1003278392 Tilsynsrapport 2009 Plejecentret Solhjem Adresse: Solhjemsvej 7, 3370 Melby Kommune: Halsnæs Leder: Lis Herand Dato for tilsynet: 11.11.2009 Telefon: 47923135 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3.

Tilsynsrapport 2010. Knud Lavard Centret. J. nr.: P nr.: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted. Henrik Mortensen. Dato for tilsynet: 18.3. J. nr.: P nr.: Tilsynsrapport 2010 Knud Lavard Centret Adresse: Kommune: Leder: Eksercerpladsen 3, 4100 Ringsted Ringsted Henrik Mortensen Dato for tilsynet: 18.3.2010 Telefon: 57 62 83 00 E-post: Tilsynet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby Kommune og i Frederiksborg Amt i 2006 Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejehjem i Skibby og i Frederiksborg i 2006 Embedslægeinstitutionerne har siden 2002 udført sundhedsfaglige plejehjemstilsyn. I 2006 var det 5. gang Embedslægeinstitutionerne

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage)

5. Døgnplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser (stikprøve) 6. 7. Interview af borgere og medarbejdere (stikprøve/personer der ønsker at deltage) Tematisk emneliste for det uanmeldte tilsyn Tilbud: Midlertidige pladser, ældrecentret Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 12. marts 2015 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: start kl. 9.00 og slut kl. 11.45

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Holstebro Kommunes plejeboligtilbud. Bakkebo. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn i. Holstebro Kommune. Holstebro Kommune Social og Sundhed

Holstebro Kommunes plejeboligtilbud. Bakkebo. Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn i. Holstebro Kommune. Holstebro Kommune Social og Sundhed Holstebro Kommune Holstebro Kommune Social og Sundhed Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn i Holstebro Kommunes plejeboligtilbud Bakkebo September 2010 Visitation og Rådgivning - Ældreområdet Side 1

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.12.16-K08-1-15 Dato: 27.1.2016 Tilsynsrapport. Alternative plejeboliger, Vesterled 5, Horsens 1 Velfærd og Sundhed

Læs mere

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Rønnegården. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Rønnegården Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Fysiske rammer... 3 Ydelser og Målgruppe...

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger

Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger J. nr.: 1-17- 23/4 P nr.: 1013556845 Tilsynsrapport 2009 Aalbæk Plejeboliger Adresse: Stationsvej 9, 9982 Aalbæk Kommune: Frederikshavn Leder: Områdeleder/sygeplejerske Mette Sole Dato for tilsynet: 9.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere