Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid."

Transkript

1 Københavns Kommune Center for Miljø Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V Att.: Helle Beck Ansøgning om ændringer af påbud ved Skjolds Plads Som tillæg til det gældende støjpåbud for metrobyggepladsen ved Skjolds Plads (Skp) anmelder Metroselskabet hermed på vegne af entreprenøren CMT et ønske om at kunne arbejde med udvidet arbejdstid. Metroselskabet skal anmode Københavns Kommune om at meddele et støjpåbud, som kan rumme de anmeldte aktiviteter. Metroselskabet I/S Metrovej 5 DK-2300 København S m.dk T E I det følgende redegøres for baggrunden for og indholdet i anmodningen med udgangspunkt i de oplysningskrav og den struktur som Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har fastlagt i et fælles notat. Grunden til at arbejdet skal udføres specielt udenfor normal arbejdstid. I forlængelse af Metroselskabets generelle ansøgning om udvidet arbejdstid, søges hermed om udvidet arbejdstid for en række aktiviteter frem til modtagelse af tunnelboremaskinen på Skjolds Plads (Skp). Baggrunden for ansøgningen er, at udvidelse af arbejdstiden er nødvendig for at den overordnede tidsplanen kan overholdes. Særligt det forhold at tunnelboremaskinens fremdrift er afhængig af at de enkelte stationer færdiggøres til tiden, gør at kontinuitet i arbejdet er altafgørende for projektet. Hvis en enkelt station ikke er klar til at modtage og videresende tunnelboremaskinen til tiden, vil det medføre at tunnelboremaskinen bliver forsinket, og i værste fald skal stoppe foran stationen. Dette indebærer en stor risiko for at maskinen sætter sig fast og for at udløse sætninger, som kan påvirke bygninger på overfladen. Der ønskes derfor støjmæssig tilladelse til udenfor normal arbejdstid at udføre de aktiviteter, som skal gå forud for tunnelboremaskinens ankomst til arbejdspladsen, således at det sikres, at tunnelboremaskinen ikke forsinkes. Skjolds plads ligger i et særligt geologisk kritisk område. Kalken er i dette område overlejret at ens kornet sand aflejringer hvor der optræder meget højt vandtryk og høj permeabilitet. Samtidigt gælder at Kalk overfladen ligger så dybt at det er vanskeligt at penetrere casing til kontakt med kalkoverfladen, og derfor er der ved etablering af indfatningsvæggene en risiko idet der ved sekantpæle processen kan opstå overudgravning i form af indløb af dette sand i boringerne med risiko for sætninger. 1/8

2 Ved Skjolds plads er de eksisterende bygninger helt tæt på stationsskakten. Disse bygninger er generelt svagt funderede, hvilket gør dem yderligere sårbare for påvirkninger af jordvolumenet under deres fundamenter. Disse forhold kan påvirke og forsinke processen idet det kan være nødvendigt at iværksætte særlige tiltag under etableringen af indfatningsvæggene. Der ønskes udvidet arbejdstid for at sikre at denne risiko for forsinkelse i givet fald kan imødegås ved at accelerer efterfølgende byggeaktiviteter. Desuden ønskes tilladelse til at udføre andre mindre støjende aktiviteter, som ikke øger det samlede støjniveau udenfor normal arbejdstid. I det følgende redegøres for de ønskede aktiviteter. Typen af aktiviteter, der er forbundet med arbejdet. 1. Etablering af grundvandskontrol 2. Udgravning til topplade 3. Kapning af sekantpæletoppe 4. Etablering af topplade 5. Montering af tværbjælker 6. Udgravning af stationsboksen 7. Armering og støbning af bundpladen 8. Betonarbejde i skakten. 9. Jordforstærkning 10. Støtteaktiviteter som er afgørende for fremdriften 11. Øvrige mindre støjende aktiviteter såsom oprydning, klargøring o.l. Alle disse aktiviteter er nødvendige at gennemføre forud for tunnelboremaskinens ankomst. Det vil sige, at de er på kritisk vej i projektet. I det følgende beskrives de nævnte aktiviteters rækkefølge og sammenhæng. Etablering af sekantpæle er ligeledes på kritisk vej, men Metroselskabet vurderer, at støjniveauet ved Etablering af sekantpæle vil være højt. Etablering af sekantpæle efter kl. 18 indgår derfor ikke i denne ansøgning, aktiviteten forventes afsluttet december Afrensning af pæletoppe / nedbrydning af pæletoppe. Når sekantpælene er etableret, skal de forberedes for at kunne sættes i forbindelse med toppladen, så de tilsammen danner en stærk og stabil konstruktion. Dette foregår ved, at de øverste og inderste dele af sekantpælene nedbrydes, så armeringsjernene indeni frilægges. Herved bliver det muligt at flette armeringsjernene til toppladen ind i dem fra sekantpælene, så de kan overføre kræfter til hinanden. Udgravning til topplade. Før den egentlige udgravning af stationsboksen starter, etableres toppladen. Herved styrkes og afstives hele stationsboksen. Toppladen støbes i en støbeform, som ligger på jorden og hvori armeringsjernene til toppladen ligger. For at støbeformen kan placeres i det rigtige niveau skal der først udgraves i terræn indtil den rette kote er nået. Når formen er klar sker etablering af topplade ved at fylde støbeformen med beton. Da topppladen skal udføres i et stykke, skal hele støbeformen fyldes uden 2/8

3 afbrydelser. Toppladen er meget stor og det kræver ca. 50 betonlastbiler at fylde den op. Ved uafbrudt arbejde varer dette ca. 36 timer. Montering af tværbjælker er en sikkerhedsmæssig nødvendighed. Tværbjælkernes funktion er at sikre mod at skakten styrter sammen på grund af det voldsomme jordtryk, som de afstivende vægge er udsat for, når jorden inden i skakten fjernes. Derfor afbrydes udgravningen for hver ca. 5 meter og der monteres en række meget stærke tværbjælker, som tilsammen er i stand til at modstå jordtrykket på væggene. Udgravning af stationsboksen følger umiddelbart efter at etablering af toppladen har givet skakten tilstrækkelig styrke til, at udgravning er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Armering og støbning af bundpladen afslutter skakten nedadtil. Bundpladen skal både afstive bunden af skakten, bære tunnelboremaskinen, når den skal fra den ene ende af skakten til den anden, modstå det opadrettede grundvandstryk og fungere som barriere for indtrængende grundvand. Arbejdet med bundpladen kan starte så snart udgravningen af skakten er gennemført. Arbejdet falder i tre dele. - Først etableres et såkaldt renselag, som giver en fast og veldefineret bund at arbejde på. - Herefter opbygges støbeformen og det bur af armering, som skal forstærke bundpladen. - Til sidst fyldes formen med beton og gives tid til at hærde. Betonarbejde i skakten. En del af betonarbejdet i skakten består i at tætne eventuelle utætheder i de afstivende vægge. Dette skal udføres løbende for at kunne fortsætte arbejdet i større dybder. De øvrige betonarbejder består i afretning af væggene indvendigt og i etablering af mellemdæk i stationerne. Disse arbejder er nødvendige at gennemføre før tunnelboremaskinen ankommer, dels af praktiske årsager, da det ikke lader sig udføre, hvis man ikke har adgang til anvende bunden af skakten, dels af sikkerhedsmæssige årsager, da betonarbejdet indebærer løft af meget store og tunge emner, hvilket udgør en væsentlig risiko for de arbejdere, som skal arbejde med tunnelboringen længere nede i skakten. I det følgende beskrives for hver enkelt aktivitet den ønskede varighed, tid på døgnet og ugen og tilhørende maksimale støjniveau. Etablering af grundvandskontrol og monitorerings boringer. Dette arbejde skal udføres direkte i skaktområdet, og er således på kritisk vej. Borearbejdet vil pågå i 2 3 uger og skal udføres fra terræn inden udgravning for topplade kan udføres. Udgravning til topplade. Støjniveauet for aktiviteten målt hos nærmeste nabo, forventes ikke at overstige 76 db (A). Der benyttes følgende maskiner til aktiviteten, gravemaskiner, tårnkran, kraner på larvefødder, kørsel med dumper og lastbiler til og fra byggepladsen. Udgravningen forventes at tage ca. 2 måneder. Af de 2 måneder udgør selve udgravningen ca. 14 dage, hvor støjniveauet på de 76 db er gældende. I resten af de 2 måneder foretages andre mindre støjende aktiviteter, som forventes at have et støjniveau der er mindst 5 db lavere. Da Metroselskabet vurderer at støjniveauet i forbindelse med selve udgravningen er uacceptabelt i forhold til tidligere udmeldinger, ansøges der om at arbejdet med udgravning til 3/8

4 toppladen kun skal foregå i tidsrummet kl på hverdage, samt lørdag kl. 9-15, mens øvrige aktiviteter i denne fase, såsom opbygning af støbeform og armering, samt tilhørende støtte processer, også kan foregå i tidsrummet på hverdage, samt lørdag kl Kapning af sekantpæletoppe/ Rensning af udsparinger. Metroselskabet vurderer at støjniveauet ved kapning af pæletoppe vil være meget højt. Som udgangspunkt indgår kapning af pæletoppe efter kl. 18 derfor ikke i denne ansøgning. Hvis det viser sig muligt at støjdæmpe denne aktivitet tilstrækkeligt, vil særskilt yderligere ansøgning blive fremsendt. Armering og støbning af topplade 2,5 meter under terræn. Der ansøges om at arbejdet med armering til toppladen, samt tilhørende støtte processer, kan foregå døgnet rundt, samt at topdækket støbes i 24-timers drift, denne proces tager op til 36 timer og det er ikke teknisk muligt at udføre aktiviteten anderledes. Arbejdet med armeringen tager ca. 1 måned. Støjniveauet for aktiviteten målt hos nærmeste nabo, forventes ikke at overstige 71 db (A). Til selve armeringsarbejdet benyttes der eltårnkran, bæltekran, samt terrængående gaffeltruck, om end hovedparten af arbejdet forgår manuelt. Armeringsjern skal skæres og bukkes. Skæring foregår typisk med vinkelsliber eller skærebrænder. Skærebrænder er meget støjsvag. Arbejdet forventes at kunne tilrettelægges, således at der anvendes skærebrænder eller andet støjmæssigt svarende dertil skæreudstyr i tidsrummet Armeringen bliver løftet ned i skakten via mobilkran eller tårnkran. Påbuddet tillader lignende løft, ved f.eks. montering af tværbjælker, indenfor tidsrummet til Arbejdet forventes at kunne tilrettelægges således det tilstræbes at løft i størst muligt omfang primært udføres i tidsrummet kl Armeringsjernene bliver løftet op plads nede i skakten, fortrinsvist manuelt og derefter bliver de bundet og fastgjort. I forbindelse med selve arbejdet med monteringen af armeringen, bliver der kun anvendt håndværktøj. Det kan ikke afvises at der ved tunge løft kan blive behov for kortvarig kran assistance. Påbuddet tillader lignende løft, ved f.eks. montering af tværbjælker, indenfor tidsrummet til Arbejdet forventes at kunne tilrettelægges således at løft i størst muligt omfang primært udføres i tidsrummet kl Montering af tværbjælker. Der ansøges om at arbejdet med monteringen af tværbjælker, samt tilhørende støtte processer, kan foregå tidsrummet 7-22, samt lørdag kl Arbejdet tager ca. 2 måneder i perioder af ca. 2 ugers varighed. Støjniveauet for aktiviteten målt hos nærmeste nabo, forventes ikke at overstige 70 db (A). Der vil blive arbejdet i selve skakten døgnet rundt. Udgravning under topplade. Der benyttes følgende maskiner til aktiviteten, elektrisk tårnkran, kran på larvefødder, kørsel med dumper og lastbiler til og fra byggepladsen, endvidere vil der forekomme div. arbejder i skakten. Der ansøges om at arbejdet med udgravning af stationsboksen, samt tilhørende støtte processer, kan foregå i tidsrummet 7-22 på hverdage, samt lørdage mellem Arbejdet 4/8

5 tager 3 måneder i perioder af ca. 2 ugers varighed. Støjniveauet for aktiviteten målt hos nærmeste nabo, forventes at ligge på ca. 70 db (A). Udgravning til bundniveau samt montering af tværbjælker forventes udført i 3 faser: Fase 1: Udgravning i de øvre jordlag, 5 meters dybde, herefter montering af langs- og tværgående bjælker. Forventet tidsforbrug 4 uger. Fase 2: Udgravning i kalk, 5 meters dybde, herefter montering af sidste niveau langs- og tværgående bjælker. Forventet tidsforbrug 4 uger. Fase 3:. Udgravning i kalk, 5 meters dybde, herefter montering af sidste niveau langs- og tværgående bjælker. Forventet tidsforbrug 4 uger. Fase 4: Udgravning til bundniveau, 5 meters dybde, ingen montering af langs- og tværgående bjælker. Forventet tidsforbrug 2 uger Hver fase er inddelt i 2 under faser hhv. A. udgravning og B. montering af langs- og tværbjælker A. Udgravning tager ca. 2 uger pr. fase under forudsætning af, at der arbejdes mandag-fredag kl og lørdage kl B. Montering af langs- og tværsgående bjælker tager ca. 2 uger pr. fase Armering og støbning af bundplade. Der ansøges om at arbejdet med armering til bundpladen, samt tilhørende støtte processer, kan foregå i tidsrummet mandag til fredag kl. 7-22, samt lørdag kl Bundpladen kan støbes i 24-timers drift. Denne proces tager optil 36 timer og det er ikke teknisk muligt at udføre aktiviteten anderledes. Metroselskabet vil orientere både Københavns Kommune samt beboerne i området i forbindelse med støbning af bundplade i 24-timers drift. Støjniveauet vil i denne situation kunne overstige 70dB. Arbejdet med den resterende del af bundpladen tager ca. 1 måned. Støjniveauet for aktiviteten målt hos nærmeste nabo, forventes ikke at overstige 70 db (A). Til selve armeringsarbejdet benyttes der eltårnkran, bæltekran, samt terrængående gaffeltruck. Hovedparten af arbejdet forgår manuelt. I tidsrummet kl vil brugen af bæltekran, samt gaffeltruck blive minimeret mest mulig af hensyn til de berørte naboer. Betonarbejde i skakten, herunder støbning af vægge og dæk. Der ansøges om at arbejdet med betonarbejdet i skakten, samt tilhørende støtte processer, kan foregå tidsrummet kl på hverdage, samt lørdag kl Arbejdet tager 4 måneder i perioder af ca. 2-3 ugers varighed. Støjniveauet for aktiviteten målt hos nærmeste nabo, forventes ikke at overstige 70 db (A). Jordforstærkning. Der ansøges om, at jordforstærkning aktiviteter, samt tilhørende støtte processer, kan foregå tidsrummet kl på hverdage, samt lørdag kl /8

6 Arbejdet tager ca. 2 måneder. Støjniveauet for aktiviteten målt hos nærmeste nabo, forventes ikke at overstige 76 db (A). Metroselskabet har løbende foretaget kontinuerlige støjmålinger på Skjolds Plads siden byggeriets start. Oplysning om, hvornår arbejdet forventes afsluttet. Der ansøges om overstående aktiviteter frem til modtagelse af tunnelboremaskinen eller aktiviteterne er afsluttet, overordnet tidsplan er vedlagt ansøgningen, se bilag. De berørte beboere vil blive varslet om kommende aktiviteter før de igangsættes. En redegørelse for, at man har valgt de mest støjsvage maskiner og værktøjer, som det er teknisk muligt ar benytte (BAT) Metroselskabet har i samarbejde med entreprenøren løbende arbejdet på at tilpasse og forbedre det anvendte udstyr i tæt dialog med myndighederne. Med udgangspunkt i dette arbejde redegøres der for det valgte materiel og metoder. De gennemførte BAT-tiltag fremgår af vedlagte generelle notat Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen. Konkret vil alle tiltag være i brug på Skjolds Plads i beskrevet omfang. Derudover vil entreprenøren etablere en række yderligere støjdæmpende tiltag såfremt der opnås tilladelse til udvidet arbejdstid. Disse yderligere tiltag er beskrevet specifikt for den enkelte metrobyggeplads i vedlagte bilag. Med de beskrevne tiltag er mulighederne for at dæmpe støjen udtømte indenfor de økonomiske rammer og når der skal tages hensyn til arbejdets fremdrift. En beregning eller modellering af de overskridelser man forventer, vil forekomme. Med udgangspunkt i det begrænsede aktivitetsomfang om aftenen, er støjudbredelsen fra pladsen beregnet og visualiseret i vedlagte støjkort. Som det fremgår, vil det højeste støjniveau ved nærmeste nabo i de forskellige faser være: udgravning til topplade 76 db, øvrige i fasen med udgravning til topplade ca. 71 db, samt udgravning under topplade ca. 70 db. En beskrivelse af hvilke afværgeforanstaltninger man har overvejet (Støjskærme, lydruder eller anden isolation ved berørte naboer, genhusning m.v.) Metroselskabet forventer at etablere en række yderligere støjdæmpende tiltag. Ud over de beskrevne tiltag, har mulighederne for at etablere meget omfattende støjdæmpningstiltag været undersøgt. Konkret har følgende tiltag været vurderet: Forhøjelse af byggepladshegn Udskiftning af forsatsvinduer til lydruder Facadeinddækning Genhusning 6/8

7 Forhøjelse af byggepladshegn. En forhøjelse af byggepladshegnet er mulig op til en vis højde. Denne højde bestemmes af fundamentets stabilitet. Overskrides denne højde, vil hegnet kunne vælte og der vil opstå fare for både arbejdere og naboer til pladsen samt forbipasserende. Da fundamenterne er de samme for alle byggepladshegn, er denne højde også stort set ens. Ved Skjolds Plads vil den ikke have den tilsigtede effekt Udskiftning af forsatsvinduer til lydruder. Muligheden for at tilbyde de mest berørte naboer udskiftning af indvendige forsatsvinduer til mere lyddæmpende lydruder har været vurderet. Den primære grund til at det ikke er fundet gennemførligt, er det tidsmæssige aspekt. Da der er tale om et tilbud til naboerne, ville det være nødvendigt med en længere proces, hvor tilbuddet og dets konsekvenser skulle forklares og der skulle gives en frist til at tage stilling. Herefter skulle der foretages opmåling og bestilling - evt. med udbud - af leverancen og montering af vinduerne. Der er normalt et par måneders leveringstid på en ordre af den størrelse. Herefter ville selve monteringen kunne gå i gang. De mest støjende aktiviteter falder i den første del af byggearbejdet. De efterfølgende faser medfører ikke et støjniveau, som står i et rimeligt forhold til udgiften og genen for naboerne ved monteringsarbejdet. Varigheden af de mest støjende aktiviteter vil ikke være væsentligt længere end processen med at etablere lydvinduerne. Samlet set betyder dette, at lydvinduerne kun ville være til stede i en lille del af den mest støjende periode. Herved står effekten ikke mål med udgiften. Facadeinddækning. Muligheden for at etablere facadeinddækning ved de mest berørte naboer har været vurderet. Den primære grund til at det ikke er fundet gennemførligt, er det tidsmæssige aspekt. Facadeinddækning kræver adgang til at fæstne panelerne i husfacaden. Det kræver ejerens tilsagn eller hvis det ikke kan opnås, at der eksproprieres. Det kan ikke forventes, at alle ejere frivilligt giver tilsagn. En ekspropriation tager mindst tre måneder. Herefter vil det i mange tilfælde være nødvendigt med en dispensation fra bygningsfredninger, før der kan foretages indgreb i husfacaden. I det omfang en sådan kan opnås er sagsbehandlingstiden typisk flere måneder. Herefter skal de praktiske arbejder med anskaffelse og opbygning af facadeinddækningen gennemføres. Samlet set betyder dette, at facadeinddækningen kun ville være til stede i en lille del af den mest støjende periode. Herved står effekten ikke mål med udgiften. Genhusning. Metroselskabet har undersøgt muligheden for at tilbyde genhusning. Undersøgelsen viser, at det ikke er muligt for Metroselskabet at tilbyde genhusning uden at det tager udgangspunkt i en kendelse fra ekspropriationskommissionen. På denne baggrund er de beskrevne tiltag ikke inddraget i det videre arbejde. Oplysninger om eventuelle andre miljøpåvirkninger: Vibrationer, luftforurening, tung trafik etc. Ud over støj vil arbejdet have andre miljøpåvirkninger, som det er beskrevet i VVM en. I denne forbindelse er vibrationer, luftforurening og tung trafik relevante. 7/8

8 Vibrationer Udgravning af skakten vil medføre vibrationer fra de anvendte hydrauliske borehamre. I forbindelse med udgravning i kalken undersøges det, om der i større omfang kan benyttes en anden metode end hydraulisk borehammer mm. Luftforurening De dieseldrevne maskiner på pladsen påvirker miljøet med udstødningsgasser. Alle dieseldrevne maskiner på Skp, der er over 75 kw er monteret med partikelfilter. Endvidere er den stationære tårnkran eldreven. Tung trafik Den tunge trafik er i forbindelse med udgravning og støbning mm. på Skp beskrevet i VVM redegørelsen, og antallet af lastbiler samt køreruten er godkendt af myndighederne. Center for Miljø og Frederiksberg Kommune vil som minimum altid stille følgende vilkår At man kan dokumentere, at arbejdet er planlagt således, de aktiviteter der er forbundet med mest støj, er lagt i tidrummet: Hverdage fra kl Som udgangspunkt er det kun aktiviteter på kritisk vej for tunnelboremaskinernes fremdrift, som vil foregå udenfor normal arbejdstid. Der vil dog forekomme situationer, hvor støtteaktiviteter og andre aktiviteter kan blive bremsende for fremdriften. F.eks. hvis jordforstærkning bliver forsinket eller problemer med grundvandssænkning gør, at arbejdet må indstilles indtil yderligere pumpeboringer er etableret. Sådanne situationer ønskes omfattet af afgørelsen. Parallelt med aktiviteterne på kritisk vej vil der foregå øvrige mindre støjende aktiviteter såsom oprydning, klargøring o.l. Der vil være tale om et bredt udvalg af aktiviteter, og det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at specificere dette nærmere. I det omfang at øvrige mindre støjende aktiviteter ikke medfører støjgener for naboerne, indgår dette ligeledes i ansøgningen. At naboer og omkringboende bliver varslet om arbejdets karakter og tidshorisont. De berørte beboerne vil blive varslet via sms, hjemmeside eller telefon besked, om kommende aktiviteter før de igangsættes, samt arbejdets tidshorisont. Med venlig hilsen Peter Byskov Wang Dalgaard 8/8

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune

AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00691 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Københavns Hovedbanegård i Københavns

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen I forbindelse med Metroselskabets forslag om udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en fornyet vurdering af om den anvendte

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S

Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Dispensation til udvidet arbejdstid i forbindelse med udgravning af stationsboks under topplade, samt etablering af jordankre og tværbjælker på Frederiksberg

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S UDKAST TIL Påbud efter miljølovens 42 til højere støjgrænser i aftentimerne, i forbindelse med fase 6 armering og støbning af vægge i stationsskakten, Aksel

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken i København Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00774 og NMK-10-00778 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Marmorkirken

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 42 til højere støjgrænse i aftentimerne, i forbindelse med fase 5 og 6 armering og støbning af bundplade samt armering

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard

Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Mødereferat Titel Dato 1 december 2010 Beboermøde omhandlende skakten ved Sønder Boulevard Sted Oehlenschlægersgades Skole, Oehlenschlægersgade 55-57, 1663 København V Deltagere Referent 70 beboere omkring

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-10-00689 Ref.: FLEKB AFGØRELSE i sag om støj fra byggeri ved Øster Søgade i Københavns Kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har enstemmigt truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens 42, stk. 1 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk dato J.nr.: NMK-10-00682 Ref.: HAMMO UDKAST til afgørelse i sag om støj fra byggeri i Københavns Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Øster Søgade CMC. Cityringen Besigtigelsesforretning Øster Søgade CMC Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Søren Sabat,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00280 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns Kommunes

Læs mere

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse

Metro til Nordhavn Supplerende VVM. VVM-redegørelse Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse September 2014 Metro til Nordhavn Supplerende VVM VVM-redegørelse Udarbejdet af: Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Center for Byudvikling Redaktion

Læs mere

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen

Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 15-05-2013 Sagsnr. 2013-80972 Bilag 2 Rammer for udmøntning af BR-beslutning om fremskyndelse af anlægsarbejderne i Cityringen Dokumentnr.

Læs mere

Metrobyggeri i Krauseparken

Metrobyggeri i Krauseparken 1 METROSELSKABET Metrobyggeri i Krauseparken Informationsmøde i Østerbrohuset Den 16. juni 2016 kl. 18.30-20.00 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen og Metro til Nordhavn Metroselskabet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 3. 1 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. august 2013 J.nr.: NMK-34-00281 og NMK-34-00272 Ref.: Hanne Marie Motzfeldt, HAMMO-NMKN AFVISNING af klage over Københavns

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård

Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af. af støj for metrobyggepladsen ved Københavns Hovedbanegård KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S Afgørelse om ikke-opsættende virkning af påbud til regulering af støj

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring.

Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Udkast til Høringssvar over forslag til lov om ændring af lov om en Cityring. Transportministeriet har 27. februar 2014 sendt forslag om

Læs mere

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde

Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde 20/09/13 Teknisk bilag vedrørende byggepladsen ved Marmorkirken - redegørelse for behovet for og konsekvenserne af døgnarbejde Indledning I forbindelse med klagesagen over døgnarbejdet på Marmorkirken

Læs mere

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen

Cityringen. v/enghave Plads. Cityringen v/enghave Plads Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lars Anton Jensen, landinspektør, rådgiver Gitte E. Albertsen, informationsansvarlig Lovgrundlag

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail:ghh@live.dk Frederiksberg, 8.6. 2013 Til Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune Sag: Metroarbejdsplads

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Nørrebroparken. v/nørrebros Runddel. Cityringen Besigtigelsesforretning Nørrebroparken v/nørrebros Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet

Læs mere

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken

Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Metromonitors anden støjrapport om metrobyggeriet i Nørrebroparken Målt ved Nordbanegade den 17. januar 2012 1 Til: Alle interesserede CC: Metroselskabet, Københavns Kommune og Miljøstyrelsen I forbindelse

Læs mere

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG

CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG CITYRINGENI KØBENHAVN OG PÅ FREDERIKSBERG NABOPAKKEBEKENDTGØRELSEN - KLARE RAMMER FOR BYGGERIET AF METROCITYRINGEN Christine Hammer Metroselskabet Disposition Status på byggeriet Ekspropriationskommissionens

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 138 Offentligt Memo Subject: Notat om udvidet arbejdstid og udbetaling af erstatning til naboer ved Marmorkirken From: Date: 2014-01-22 Politiken bragte lørdag

Læs mere

TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt

TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt TMU 04.11.2013 Ejerforeningens bestyrelse præsenterer udvalgte cases om regulering af forholdet mellem borger og anlægsprojekt Ejerforeningen Dag Hammarskjølds Alle 37 v/ Niels Kleberg, kleberg@gmail.com,

Læs mere

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde

Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Forskrift midlertidige støjende, støvende og vibrerende aktiviteter ved bygge- og anlægsarbejde Rute 21, Foto fra 29. april 2013. (Foto: Peter Haugaard) Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 767 af 25. juni 2014 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen foretages

Læs mere

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 4. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSESUDKAST i sag støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012

Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde ved Sønder Boulevard Tirsdag den 29. maj 2012 Metroen som nabo 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet

Læs mere

Notat Subject: From: To: Støj i forbindelse med udvidet arbejdstid Metroselskabet Københavns Kommune Copy to: Date: 2012-03-26 På mødet d. 25. april om udvidet arbejdstid på metrobyggeriet tilkendegav

Læs mere

8. maj 2013 / Østerport 1 METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for Østerport Onsdag den 8. maj 2013

8. maj 2013 / Østerport 1 METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for Østerport Onsdag den 8. maj 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Østerport Onsdag den 8. maj 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning august Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning

Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning august Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning Metro til Nordhavn Besigtigelsesforretning Metro til Nordhavn Krauseparken (nødskakt) Nordhavn v/orientkaj Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, Projektchef Metroselskabet Christine Hammer,

Læs mere

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012

13. september 2012 / Øster Søgade METROSELSKABET. Cityringen. Informationsmøde for. Øster Søgade. Torsdag den 13. september 2012 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Torsdag den 13. september 2012 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014

Transportministeriet. Frederiksholms Kanal 27 F. 1220 København K. Nørrebro, den 27. marts 2014 Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Nørrebro, den 27. marts 2014 Høringssvar til lov om ændring af Lov om en Cityring fra Søren Sandahl, Nordbanegade 22, 4. th, 2200 København

Læs mere

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård

AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. juni 2014 J.nr.: NMK-10-00789 Ref.: flekb AFGØRELSE i sag om støj fra metrobyggeplads ved Københavns Hovedbanegård Natur-

Læs mere

Anlægsarbejde på Marmorkirken (Mmk) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag

Anlægsarbejde på Marmorkirken (Mmk) Støjudbredelse fra: Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag edericiagade Fase 1-1. Kapning af pæletoppe og rensning. Dag Anlægsarbejde på Marorkirken (Mk) 1x Graveaskine ed pickhaer, LWA = 115 db 2x Hydrojetting, LWA = 120 db 1x Graveaskine, LWA = 105 db 1x Håndværktøj,

Læs mere

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer

Plan og Miljø. Forskrift for støj og vibrationer Plan og Miljø Forskrift for støj og vibrationer Forskrift for støj og vibrationer Formål Formålet med denne forskrift er, at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer i Frederikssund Kommune,

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn

Tilladelse til etablering af kanaler ved Teglholmen Nord i Københavns Havn COWI A/S Att.: Troels Wenzel Parallelvej 2 2800 Kgs Lyngby Sendt elektronisk til TRW@cowi.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune

Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev Kommune - 1 - Denne forskrift fastsætter regler for støj, støv og vibrationer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde og nedrivningsarbejde

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen

Cityringen. Besigtigelsesforretning. Østerport. Cityringen Besigtigelsesforretning Østerport Deltagere fra Metroselskabet Jens H. Gravgaard, ingeniør, projektleder Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Helge Erlandsen, ingeniør,

Læs mere

Det gælder din sikkerhed

Det gælder din sikkerhed Det gælder din sikkerhed DU BLIVER HØRT Sikkerhedsregler for arbejde på Esbjerg Kommunes byggepladser For at forbedre sikkerheden er det vigtigt for bygherren at blive orienteret om nærved ulykker Du er

Læs mere

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse

Supplerende VVM for Cityringen. VVM-redegørelse Supplerende VVM for Cityringen VVMredegørelse April 214 Supplerende VVM for Cityringen April 214 Indhold 1. Indledning........................................................... 3 2. Ikketeknisk resumé..................................................

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 566 Offentligt Udkast MINISTEREN Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato 25. marts 2009 Dok.id J. nr. 004-U18-920 Frederiksholms Kanal

Læs mere

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016.

KØGES NYE VEJTUNNEL. Arbejdet med Køges nye vejtunnel gik i gang i foråret 2015, og tunnelen forventes at stå klar i løbet af efteråret 2016. KØGES NYE VEJTUNNEL En ny 150 meter lang vejtunnel under jernbanen skal forbinde den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej med Værftsvej på den anden side. Med vejtunnelen bliver trafikken i fremtiden ledt

Læs mere

Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse. BILAG - Støjkort og vibrationer

Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse. BILAG - Støjkort og vibrationer Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse BILAG - Støjkort og vibrationer August 2015 Metro til Sydhavnen - VVM-redegørelse BILAG - Støjkort og vibrationer Kort: COWI Forside: Metroselskabet I/S Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den

akkrediteret støjmåling i lejlighed, Haraldsgade 26, den akkrediteret støjmåling i lejlighed, Hermodsgade 33, den KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S Påbud om nedbringelse af støjgene fra arbejdstog i tunnelstrækningen Nørrebrpparken

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Byggegrubeskakt i kalk

Byggegrubeskakt i kalk Byggegrubeskakt i kalk Præsentation af projekt for HOFORs fjernvarmetunnel under Københavns Havn, ved DGF møde den 24.09.2015, Carsten Holm Rønnow, NIRAS Dagorden 1. Projekt 2. Geotekniske og hydrogeologiske

Læs mere

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Page 1 of 31 BEK nr 767 af 25/06/2014 Gældende (Byggepladsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: Transportministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel

Læs mere

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj og vibrationer i anlægsfasen. Havbogårdsvej-Salbyvej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Støj og vibrationer i anlægsfasen Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 3. september 2008 3 Støj og vibrationer i anlægsfasen Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj og vibrationer i anlægsfasen

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Cityringen. Gener forbundet med anlægsarbejderne. København H

Cityringen. Gener forbundet med anlægsarbejderne. København H Cityringen Gener forbundet med anlægsarbejderne København H Til stede fra Metroselskabet Christine Hammer, Enhedschef Arealer, Rettigheder & Ledninger, Metroselskabet Mikkel Mikkelsen, Construction Manager,

Læs mere

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om en Cityring og ligningsloven 2013/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-795 Fremsat den 9. april 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen 1 I bekendtgørelse nr. 230 af 26. februar 2015 om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Læs mere

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv.

UDKAST til. Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen I medfør af 14 a, stk. 1, og 17 c, stk. 1 i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 748 af 25. juni

Læs mere

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen)

UDKAST. til. Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen. (Byggepladsbekendtgørelsen) UDKAST til Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen (Byggepladsbekendtgørelsen) I medfør af 14 a, stk. 1, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, som ændret ved lov nr. 526

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

1 Ikke-teknisk resumé

1 Ikke-teknisk resumé 1 1 Ikke-teknisk resumé 1.1 Om VVM-redegørelsen Det overordnede formål med Nordhavnsmetroen er at betjene den nye bydel i Nordhavnen med effektiv kollektiv transport. Samtidig skal Nordhavnsmetroen forbinde

Læs mere

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE-

Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Borgerrepræsentationen 22. maj INDSIGELSE- Beboerforeningerne omkring Marmorkirken v. Steffen Hamann Frederiksgade 5, 4. sal 1265 København K Email: shamann1@gmail.com Tlf: 2636 3361 Københavns Kommune: Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar

Ikke relevant. undersøges. Anlæggets karakteristika: 1. Arealbehovet i ha: 1,1 hektar Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Hovedstaden Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding.

Læs mere

Kristiansand C4 Markens Center Agenda

Kristiansand C4 Markens Center Agenda Agenda C4 Markens Center Fundering med sekantpæle 1. C4 Markens Center - projektet 2. Züblin s kontrakt 3. Udførelsesmetodik 4. Udfordringer 5. Fordele ved sekantpælevæggen 6. Det endelige resultat Züblin

Læs mere

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse

Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen ved Vibenshus Runddel - Berigtigelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Copenhagen Metro Team I/S Relevante underentreprenører Påbud om begrænsning af støjende aktiviteter ved anlægsfase 2 og 3 på metrobyggepladsen

Læs mere

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring

Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende arbejder i forbindelse med etablering af metroens cityring SORTEDAMGRUPPEN www.sortedamgruppen.dk Formand : Christian Alsted Øster Søgade 100 2.tv 2100 København Ø cvalsted@mail.dk Sortedamgruppens forslag til myndighedskrav til udvidede arbejdstider for støjende

Læs mere

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet.

Der er to forslag til hvordan vejen ved Strandpromenaden og Strandvænget lægges udenom (øst for) arbejdsområdet. Københavns Kommune Att.: Projektchef Anne Kongsfelt Sendt elektronisk til annkon@tmf.kk.dk (Med kopi til lmo@byoghavn.dk) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 julf@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum.

Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Erfaringer fra projektering og udførelse af stor byggegrube i Aalborg centrum. Carsten S. Sørensen COWI, Danmark, css@cowi.dk Rene Mølgaard Jensen Aarsleff, Danmark, rmj@aarsleff.com Indledning I Aalborg,

Læs mere

METRO TIL SYDHAVNEN BESIGTIGELSESFORRETNING V/MOZARTS PLADS

METRO TIL SYDHAVNEN BESIGTIGELSESFORRETNING V/MOZARTS PLADS METRO TIL SYDHAVNEN BESIGTIGELSESFORRETNING V/MOZARTS PLADS Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, Projektdirektør, Metroselskabet Stinne Katrine Larsen, Landinspektør, Metroselskabet Christine

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler

I lovforslaget er det nævnt, at miljøministeren fastsætter nærmere regler Bilag 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Miljøkontrollen NOTAT 14. juli 2006 Høringssvar om lovforslag om miljøzoner Journalnr. 001264-462209 Birte Busch Thomsen Miljøstyrelsen har den 28. juni 2006 fremsendt

Læs mere

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed.

Erstatningen afhænger desuden af antallet af værelser i den enkelte lejlighed. Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune imødekom henholdsvis den 19. juni 2013 og den 3. juni 2013 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden

Læs mere

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 l Cityringen Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 Formål med mødet > At fortælle om ændring > At besvare jeres spørgsmål om Metro-arbejdet Informationsmøde 6. april 2011 Velkommen

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

Copenhagen Metro Team I/S Metrovej København S Sagsnr Dokumentnr.

Copenhagen Metro Team I/S Metrovej København S Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Copenhagen Metro Team I/S Metrovej 11 2300 København S cmt@cmt-cityringen.dk Relevante underentreprenører 23-09-2016 Sagsnr.

Læs mere

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv

16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv COPENHAGEN METRO TEAM I/S Metrovej 11 2300 KØBENHAVN S 16 Pålæg - Overholdelse af gældende støjgrænser, og fremsendelse af redegørelse for byggepladsen Kongens Nytorv 22-03-2016 Sagsnr. 2016-0002562 Dokumentnr.

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Naboorientering DNV-Gødstrup

Naboorientering DNV-Gødstrup DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Naboorientering DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 19. marts 2014 Status 01. marts

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013)

Bilag 5 VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1654 af 27. december 2013) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Skanderborg Fælleden Skanderborg Kommune, Byråds-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning.

Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl. i Herning. Til Beboerne på Tietgensgade m.fl. Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Den 11. marts 2013 Kloakfornyelse m.v. på Tietgensgade & Trøstrupsgade m.fl.

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr.

24. februar 2016. Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1. Kontrolleret af: MAC Godkendt af: NIRAS A/S. CVR-nr. 24. februar 216 Projekt nr. 222931. Dokument nr. 1218827378 Version 1 Udarbejdet af: MLJ Kontrolleret af: MAC Godkendt af: Anmeldelse i henhold til VVM-bekendtgørelsens 1 2, stk. 1 af anlæg af nyt afløb

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen BEK nr 433 af 17/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., j.nr. 2016-1093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv) Støjudbredelse fra: Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften

Anlægsarbejde på Sdr. Boulevard (Sbv) Støjudbredelse fra: Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag og aften 1x Tårnkran, LWA = 98 db 1x Graveaskine (lille), LWA = 100 db 2x Betonbil (aflæsning), LWA = 107 db 2x Betonbil (støbning), LWA = 97 db 4x Betonbil (kørsel),

Læs mere