Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14"

Transkript

1 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014

2 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra 2012 og frem, til at arbejde målrettet med at øge sundheden for udsatte grupper og reducere den sociale ulighed i sundhed i københavnske nærmiljøer på Vesterbro/Kgs. Enghave (FCV), Nørrebro/Bispebjerg (FCN) og Amager (FCA). I 2013 kom Vanløse/Brønshøj/Husum (FCVHBH) og Østerbro/Indre by (FCØ) med. Indsatsen Sundhed i nærmiljøet (SIN) har betydet, at de fem forebyggelsescentre hver især har arbejdet målrettet på at være opsøgende, udgående og netværksbaseret for at få fat i de kortuddannede borgere, der ikke normalt ville opsøge et forebyggelsescenter. Indsatsen har åbnet op for samarbejdet mellem forebyggelsescentrene og samarbejdspartnere i lokalområdet og tilbuddene i centrene er blevet gjort synlige og relevante for lokale borgere. SIN har de første fire år haft fokus på rygning og alkohol. Erfaringsopsamlingen viser, at alle fem centre har nået de indenfor indsatsen opsatte mål, hvad angår antallet af borgere, der er nået med aktiviteterne. Men der er ikke indsamlet kvantitative data på borgernes sociale profil i løbet af indsatsperioden, og erfaringsopsamlingen kan derfor ikke konkludere, om indsatserne reelt har nået den tilsigtede målgruppe af kortuddannede borgere. Derfor konkluderer erfaringsopsamlingen, at forebyggelsescentrene fremadrettet systematisk bør registrere, hvilke borgere de når i indsatserne, så det bliver muligt at se, om det er målgruppen af kortuddannede borgere der nås. Erfaringsopsamlingen består af data opnået gennem kvalitative interviews med centerchefer, medarbejdere og samarbejdspartnere i indsatsen. Centrene har tilegnet sig viden og erfaringer om implementering af aktiviteter både, hvad angår samarbejdet med eksterne partnere, opsøgende rekruttering af borgere og udgående tilbud i udsatte områder samt hos samarbejdspartnere. Tværgående erfaringer fra centrene viser, at den opsøgende rekruttering og de udgående tilbud, hvor forebyggelsescentrenes medarbejdere er opsøgende i lokalområdet, af både medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere opleves som en positiv og effektiv måde at nå borgere, der ikke selv ville have opsøgt et tilbud. Yderligere har centrene erfaret, at når borgerne møder medarbejdere fra forebyggelsescentret i deres egne omgivelser, er det muligt at skabe en relation, der gør det lettere for borgerne at indgå i et tilbud eller efterfølgende at opsøge forebyggelsescentret. Borgerne tager godt imod den opsøgende rekruttering, og den største barriere i forhold til at opsøge og rekruttere borgere, har i flere tilfælde vist sig at ligge hos medarbejderne selv. Der er arbejdet med internt fokus på rygning på alle centre. Konklusionen er, at det er en god måde at arbejde på, da et fokus på et bestemt sundhedstema, bidrager til at se bredere på borgernes problemstillinger. Det interne fokus har for eksempel bidraget til en god dialog om rygning blandt borgerne på træningsholdene. Generelt er der derfor i medarbejdergruppen også et ønske om, at der også arbejdes med et internt fokus på andre og flere sundhedstemaer. Samarbejdspartnerne ser én indgang til forebyggelsescentret som en fordel i det fremadrettede arbejde, samt en større bredde i oplysningsaktiviteterne og udgående tilbud fra centrene, så der

3 for eksempel ikke kun er fokus på rygning eller alkohol. Samarbejdsparterne ønsker også at forebyggelsescentrene kan tilbyde viden om sundhedstemaer og løbende erfaringsudveksling med centrene, hvad angår tilbud og behov for eksempel via temamøder. Forebyggelsescentrene har indgået samarbejde med mange forskellige partnere med større eller mindre kontakt til indsatsens målgruppe. Erfaringerne med centrenes samarbejde med andre viser, at det er vigtigt at identificere de rette samarbejdspartnere med adgang til de kortuddannede borgere og vedvarende at prioritere samarbejdet med de partnere, der har kontakt til målgruppen. Hvad angår opsøgende rekruttering af borgere, skønner samarbejdspartnere og medarbejdere (i de kvalitative interviews), at centrene i større eller mindre grad har rekrutteret borgere bredere end den definerede målgruppe. Erfaringsopsamlingen pointerer, at der bør sikres en kontinuerlig indsamling af data om de borgere centrene er i kontakt med, så indsatserne når den tilsigtede målgruppe. Endelig konkluderer erfaringsopsamlingen, at der fortsat bør arbejdes med, hvordan indsatser, der går på tværs af alle centrene organiseres, så der sker vidensdeling, udbredelse af vellykkede aktiviteter og erfaringer på tværs af lokalområderne også imellem det centrale og decentrale niveau.

4 Sundhed i nærmiljøet Erfaringsopsamlingen kort fortalt Hvad ville vi Udligne ulighed i sundhed gennem lokale opsøgende og udgående indsatser samt arbejde med at rekruttere kortuddannede borgere gennem samarbejdspartnere i lokalområdet for eksempel jobcentre, hjemmeplejen, praktiserende læger med flere. Hvad mangler At sikre opgørelse af effekten af indsatsen At sikre ensrettet dataindsamling om borgere i tilbud på tværs af centrene At sikre viden og erfaringsopsamling på tværs af lokalområder, centralt og decentralt niveau Hvad gjorde vi Arbejdede med tre forskelle metodeudviklingsprojekter, med fokus på rygning og alkohol: FCN: Internt fokus på rygning alle borgere i tilbud på FC får tilbudt rygestop. Opsøgende rygestopindsatser i udsatte boligområder. Kortlægning af strategiske samarbejdspartnere. FCV: Aktivering af frivillige og professionelle sundhedsambassadører i hjemmeplejen og i Folehaven og Sydhavnen. FCA: Opsøgende og udgående tilbud i forhold til alkoholforebyggelse. FCVHBH/FCØ: Rygestop som på FCN. De største succes er Sundhed i nærmiljøet har: Øget kendskabet til forebyggelsescentrene i alle lokalområderne Åbnet for udgående og fleksible tilbud Gjort det naturligt at se på kortuddannede som den primære målgruppe for forebyggelsestilbud

5 Baggrund Den politiske ramme fra budgetforliget for 2011 lyder; Der er stor ulighed i sundhed i København. Parterne ønsker, at der arbejdes målrettet med sundhed i nærmiljøet gennem etablering af en udgående indsats fra forebyggelsescentrene på Vesterbro/Kgs. Enghave, Nørrebro/Bispebjerg og på Amager. I disse områder er sundhedsudfordringerne store, og derfor skal den forebyggende og sundhedsfremmende indsats styrkes. Parterne er enige om at afsætte i drift 4 mio. kr. i 2011 og 5 mio. kr. i 2012 og frem til en målrettet indsats for at styrke københavnernes sundhed og sikre mere lighed i sundhed. I Udmøntningsplanen for , som blev godkendt i SOU 16. december 2010 fremgår det, at formålet med indsatsen er at Øge sundheden for udsatte 1 grupper og reducere den sociale ulighed i sundhed i nærmiljøet og at De eksisterende tilbud på forebyggelsescentrene skal skræddersyes til målgruppens behov. Indsatsen skal øge muligheden for tidlig opsporing, rekruttering af og tilgængelighed for udsatte, der ikke i tilstrækkelig grad nås gennem de nuværende tilbud. Indsatsens opdrag fra udmøntningsplan og den overordnede projektbeskrivelse Formålet i SIN, at reducere ulighed i sundhed, medfører, at præmissen for indsatsen er, at aktiviteterne primært skal skabe en positiv udvikling for sundheden blandt kortuddannede borgere. Udviklingen mod en forbedret sundhed, bør altså gå hurtigere for kortuddannede borgere end for borgere med et længere uddannelsesniveau. Forebyggelsescentrene skal for at opnå dette mål yde positiv særbehandling overfor kortuddannede borgere. På sigt bør fokus på kortuddannede som målgruppe udbredes til alle forebyggelsescentrenes tilbud, da formålet med at reducere ulighed i sundhed kun kan ske ved at påvirke mange borgere. Metoderne udviklet i Sundhed i nærmiljøet bør derfor kunne overføres til alle indsatser i forebyggelsescentrene, så der kan sker en vedvarende, systematisk påvirkning og rekruttering af kortuddannede borgere. Den opsøgende rekruttering skal nå borgerne på to niveauer: Borgerne kan motiveres til at igangsætte handlinger i forhold til at ændre adfærd på eget initiativ (for eksempel holde op med at ryge eller rekrutteres i forhold til at søge hjælp til at ændre adfærd (for eksempel opsøge et rygestoptilbud). Den opsøgende rekruttering og udgående tilbud i Sundhed i nærmiljøet tager højde for begge niveauer ved blandt andet at kommunikere både motiverende og oplysende budskaber om risikofaktorer og tilbud: Udvikling af målgruppespecifikke budskaber Udvikling af effektive rekrutteringsstrategier Udvikling af korte rådgivningstilbud i borgernes egne miljøer Udvikling af metoder til kapacitetsopbygning i lokalmiljøer gennem netværksstrategier 1 Målgruppen nævnes i denne rapport flere steder som udsatte, som er den benævnelse, der er brugt i indsatsen, men som dækker over både kortuddannede, ufaglærte, arbejdsløse, kronisk syge og socialt udsatte borgere.

6 Data og metode Erfaringsopsamlingen baseres primært på kvalitative data og suppleres hvor muligt med kvantitative data. I udmøntningsplanen fra 2010 fremgår, at effekten af indsatsen skal måles og at indsatsens målgruppe skal rekrutteres blandt udsatte borgere. Ved starten af indsatsen blev der forsøgt skabt en social profil på de borgere, der kommer i forebyggelsescentrene. Den sociale profil var tænkt som baseline for indsatsen i relation til om forebyggelsescentrene kunne lykkes med at rekruttere borgere med kortere uddannelse. Af tekniske årsager (bl.a. at centrene arbejde med tre forskellige registreringssystemer) kunne der ikke etableres en valid baseline. Det er således ikke indsamlet kvantitative data, der giver mulighed for at give en kvantitativ vurderingen af indsatsens effekt og hvilke borgere, der er nået med tilbuddene. I denne erfaringsopsamling er det på baggrund af datagrundlaget kun muligt at vurdere opfyldelse af kvantitative mål i forhold til de opsatte årlige og overordnede leverancer og kvalitativt om de involverede parters oplevelser og erfaringer med indsatsen. Således er parternes erfaringer ikke underbygget med kvantitativt data, men et udtryk for holdninger. Indsatsens tværgående resultater og erfaringer Der blev ved projektstart opsat en række måltal for hvor mange borgere, der skulle deltage i aktiviteter under indsatsen. Område Leverancemål Resultat Mål opnået Nørrebro/ Bispebjerg (FCN) Vesterbro/ Kgs. Enghave (FCV) Amager (FCA) Østerbro/Indre by (FCØ) Vanløse/Brønshøj/Husum (FCVHBH) 750 borgere har deltaget i mindst én lokal aktivitet eller dialog om rygning. 50 fagprofessionelle sundhedsambassadører er uddannet. 50 frivillige ambassadører til formidling af sundhed i nærmeste netværk er uddannet. 750 borgere har deltaget i mindst én lokal aktivitet eller dialog om rygning. 750 borgere har deltaget i mindst én lokal aktivitet eller dialog om alkohol (15 stadig aktive) 22 (21 stadig aktive) Leverancemål Resultat borgere tilmeldes i 2013 et rygestopforløb 400 borgere (heraf 200 i 2013) har deltaget i mindst én lokal aktivitet eller dialog om rygning. 400 borgere (heraf 200 i 2013) har deltaget i mindst én lokal aktivitet eller dialog om rygning Justeret Midtvejs fra 50 til 20 Justeret Midtvejs fra 50 til (186 i 2013) borgere er tilmeldt rygestopkursus 198

7 Alle centre har stort set været i kontakt med det antal borgere som var målsætningen. Leverancemålet for uddannelse af sundhedsambassadører er justeret midtvejs, og det oprindelige måltal er derfor ikke nået. Opsøgende rekruttering, udgående tilbud og netværksdannelse (borgere og samarbejdspartnere) Generelt er der blandt forebyggelsescentercheferne enighed om, at det udgående og opsøgende arbejde er yderst vigtig og en forudsætning for forebyggelsescentrenes drift. Der er igangsat mange aktiviteter under indsatsen. Vurderingen fra alle centrene fra et medarbejder-, borgersamt samarbejdspartnerperspektiv er, at den opsøgende rekruttering, hvor forebyggelsescentrenes medarbejdere er opsøgende i lokalmiljøet, er en positiv og effektiv måde at nå udsatte borgere, der ikke selv ville have opsøgt et tilbud. Forebyggelsescentrene har gennem indsatsen samarbejdet med en bred vifte af samarbejdspartnere, så som foreninger, jobcentre, hospitaler, praktiserende læger, beskæftigelsescenter CBSI, samværs- og aktivitetstilbud i SOF, den sociale hjemmepleje, botilbud, lokaludvalg, boligsociale indsatser, frisørskole, teknisk skole, Grøndalscentret, Borgerservice, biblioteker, apoteker og ældreklubber. Kendskabet til centret er øget i lokalområdet og som følge af indsatsen har samarbejdspartnere opnået viden om alle centrenes tilbud. Centrene opleves som et tilbud, hvor borgerne kan få råd og vejledning og som et særligt godt supplement til borgere med få ressourcer, som ofte mødes med travlhed i sundhedsvæsnet. Medarbejderne og forebyggelsescentercheferne havde forventet en større barriere hos borgerne i forhold til den opsøgende rekruttering og budskabet om rygning og i særdeleshed alkohol. Borgerne har vist sig at tage godt imod tilgangen, og kun få oplever, at medarbejderne har overskredet deres personlige grænse. Den største barriere har i flere tilfælde ligget hos medarbejderne selv, i forhold til hvad man kan tillade sig at opsøge borgerne med, men denne barriere har flyttet sig i løbet af indsatsperioden. Selvom der har været ét tema i indsatsen - enten rygning eller alkohol på det enkelte center, har det haft en positiv effekt på andre tilbud i så som holdtræning med fysisk træning og kost i form af et øget samarbejde og efterspørgsel fra samarbejdspartnere på forebyggelsescentrenes tilbud generelt. Dette som følge af at samarbejdspartnere og lokale aktører samt borgere har fået øje for forebyggelsescentrenes tilbud gennem den opsøgende rekruttering. Internt fokus på rygning Det interne fokus har fungeret godt sammen med de øvrige indsatser på de fleste centre. Det interne fokus har været en god anledning til dialog på træningshold og har affødt gode diskussioner på tværs af holdet (rygere og ikke-rygere). Tilgangen har fungeret som et udmærket redskab til samtaler med borgerne. Det interne fokus har i indsatsperioden kun været på rygning, og det har i flere tilfælde givet nogle fordele i andre tilbud, da det har givet mulighed for at arbejde bredere med borgerens

8 problemstillinger altså for eksempel på både fysisk træning og rygning. Flere centre ser et perspektiv i, at det interne fokus skifter tema og således giver mulighed for at arbejde endnu mere helhedsorienteret med borgernes problemstillinger. Dette arbejde er i gang med at blive implementeret på alle centre. Ønske om en bredere tilgang til sundhedstilbud Det er en tværgående erfaring fra indsatsen i alle centre, at samarbejdspartnerne ønsker en bredere vifte af udgående tilbud og aktiviteter i FC og at et fokus på et eller to sundhedstemaer (alkohol og rygning) er for snævert. En indgang til forebyggelsescentret Samarbejdspartnerne og de frivillige og fagprofessionelle sundhedsambassadører giver enstemmigt udtryk for, at én indgang til kontakten til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fungeret godt, fordi centralforvaltningen og decentrale enheder i Københavns Kommune ellers ofte kan fremstå som en labyrint af forvaltningsområder. Opkvalificering og erfaringsudveksling For medarbejdere, frivillige og fagprofessionelle sundhedsambassadører og samarbejdspartnere er der et ønske om, at forebyggelsescentrene bliver i stand til løbende at tilbyde opkvalificering om sundhedstemaer for eksempel via temadage og lignende. Konklusion og perspektiver Opnåede leverance: Leverancemål og målgruppe Opgørelser fra forebyggelsescentrene viser, at alle fem centre har nået deres mål hvad angår antal borgere, der er nået med indsatsen. Da der ikke er indsamlet kvantitative data på borgernes sociale profil i løbet af indsatsperioden, kan erfaringsopsamlingen ikke konkludere, om indsatserne reelt har nået målgruppen af kortuddannede borgere. Forebyggelsescentrene har arbejdet med at udvælge samarbejdspartnere ud fra, hvilke arenaer målgruppen færdes i, og dette kan give en indikation på, at centrene når borgere fra målgruppen. Samtidig viser interviewene, at flere medarbejdere og samarbejdspartnere mener at have nået målgruppen bredere end kortuddannede borgere. Det kan konstateres, at forebyggelsescentrene samlet set er lykkes med at øge andelen af kortuddannede på rygestopkurser. Der er ligeledes flere borgere, der gennemfører rygestopforløbet, og stopraten er øget. Dette er muligvis en effekt som følge af implementeringen af et styrket fokus på rygning og brug af de udviklede rekrutteringsmetoder, samarbejde med lokale aktører, uddeling af gavekort ved event og kampagner, udringning i boligområder med mere, men vi har ikke data, der kan påvise denne sammenhæng. Implementering: Erfaringer fra projekterne Rekruttering af kortuddannede borgere til aktiviteter i forebyggelsescentrene Vurderingen fra nogle forebyggelsescentrer (FCØ, FCVHBH) er, at centrene igennem det interne fokus på rygning har nået en målgruppe af mere ressourcestærke borgere og ikke de kortuddannede, som er målgruppen. FCN vurderer derimod, at de har nået målgruppen af

9 kortuddannede borgere igennem det interne fokus. Der er desuden kvantitative data der understøtter dette, idet 63 procent af de borgere, som modtager tilbud i FCN (Hjerte, KOL, T2D, MKDF, XL, SOA, BSS) er kortuddannede. Alle centrene vurderer, at de med opsøgende rekruttering har nået de kortuddannede borgere som følge af de områder i bydelene, de har igangsat tilbuddene i. På FCA vurderes dog, at alle uddannelsesgrupper er nået. På gaden i Urbanplanen er det generelt de kortuddannede, der er nået, mens man via SMS tilbuddet om en kort samtale om alkohol har nået flest højtuddannede. FCA oplever tillige, at det er de højtuddannede borgere, der er deres målgruppe. På FCV har man også nået en bredere målgruppe af borgere end blot kortuddannede både igennem events og gennem de frivillige og professionelle sundhedsambassadører, der har nået den både den ældre befolkning og børnefamilier bredt. De kvalitative interviews med samarbejdspartnere og medarbejdere viser, at centrene i større eller mindre grad har rekrutteret borgere bredere end målgruppen. Erfaringsopsamlingen pointerer, at der bør sikres en kontinuerlig indsamling af data, der kan sikre, at indsatserne når den rette målgruppe. Afprøvning af nye udgående tilbud i nærmiljøet De fem forebyggelsescentre har gjort sig mange erfaringer med udgående tilbud i nærmiljøet. Det er den overordnede vurdering, at det er meget positivt, at borgerne møder medarbejdere fra forebyggelsescentret i deres nærmiljø, idet det i dette regi bliver mere trygt for borgerne at tage imod et tilbud. Centrene har tilegnet sig viden hvad angår samarbejdet med samarbejdspartnere, rekruttering af borgere, som er værdifulde erfaringer, der både vil kunne bruges internt i centrene i forbindelse med nye indsatser men også deles på tværs af forebyggelsescentrene. Netværksdannelse og kompetenceudvikling af aktører i nærmiljøet Forebyggelsescentrene er enige om, at samarbejdet med andre partnere for at nå borgerne er blevet uundværligt. Der er dog behov for og potentiale i fremadrettet at indgå i samarbejde med flere samarbejdspartnere. Flere centre har haft et godt samarbejde med de boligsociale medarbejdere (/den boligsociale helhedsplan), hvilket har givet en oplagt adgang til indsatsens målgruppe. Andre samarbejdspartnere har meget gerne ville indgå i et samarbejde, for eksempel biblioteket, men har ikke givet den samme kontakt til indsatsens målgruppe. De praktiserende læger anses som en meget vigtig partner i forhold til kontakt til målgruppen, og der arbejdes fortsat på at få mere samarbejde med de praktiserende læger. FCN er på nuværende tidspunkt i færd med en besøgsrunde hos praktiserende læger, hvilket er et tilbud, som de praktiserende læger tager imod og som opleves meningsfuld for begge parter. Samarbejde med og uddannelse af frontpersonale (såsom de fagprofessionelle sundhedsambassadører) er en god mulighed for at nå de svageste borgere, som ellers ikke kan komme i forebyggelsescentrene.

10 Erfaringerne med centrenes samarbejde med samarbejdspartnere tydeliggør nødvendigheden af at finde frem til de rette samarbejdspartnere, der giver adgang til de kortuddannede borgere (målgruppen) og fokusere på at etablere et samarbejde, hvor det giver størst mening i forhold til indsatsens formål og målgruppe. Overordnede betragtninger og perspektiveringer Organisering af tværgående indsatser fra politisk til decentralt niveau Der bør fremadrettet arbejdes på at sikre, at fleksible indsatser som denne, der løbende justeres efter skiftende samarbejdspartnere og delmålgrupper, bevarer et vedvarende fokus på indsatsens overordnede formål. Der bør fortsat arbejdes med, hvordan indsatser, der går på tværs af alle centrene organiseres, så der sker vidensdeling, udbredelse af vellykkede aktiviteter og erfaringer på tværs af lokalområderne også imellem det centrale og decentrale niveau. Registrering af data på borgernes sociale profil Erfaringsopsamlingen pointerer nødvendigheden af, at forebyggelsescentrene i samarbejde med centralforvaltningen systematisk registrerer, hvilke borgere de når i indsatsen, så det er muligt at udtale sig om, om det er de rigtige borgere, indsatsen når, når formålet som i Sundhed i Nærmiljøet er at udligne ulighed i sundhed.

Sundhed i nærmiljøet

Sundhed i nærmiljøet Sundhed i nærmiljøet Den overordnede historie og 3 delresultater: Gavekort til rygestop et dialogværktøj En indgang til kommunens alkoholtilbud Sundhedsambassadører i hjemmeplejen og i boligområder Helle

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro

Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Internt fokus på rygestop Erfaringer fra Forebyggelsescenter Nørrebro Projektleder Kira Baun Temadag om tobaksforebyggelse Knudshoved 22/1-2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhed

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN

SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN SAMMEN OM SUNDHED PÅ BISPEBJERG OG NØRREBRO FOREBYGGELSESCENTRENE KØBENHAVN Foto: KØS Museum for kunst i det offentlige rum. Fotograf: Anders Sune Berg EN VARIG INDSATS FOR LIGHED I SUNDHED Sammen om sundhed

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr.

Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013. Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. Bilag 3c KONTRAKT OM BOLIGSOCIALT SAMARBEJDE PÅ BISPEBJERG SUNDHED 12. DECEMBER 2013 Sagsnr. 2013-0228210 Dokumentnr. 2013-0228210-1 2 Indhold Overordnet om indsatsområdet -... 3 Brobygning til sundhedstilbud

Læs mere

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro

SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET. Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro SUNDHEDSHUS NØRREBRO OG FOREBYGGELSESCENTRET Sten Tornhøj Skafte Fysioterapeut Leder af individrettede tilbud på Forebyggelsescenter Nørrebro PROGRAM Velkommen til Forebyggelsescenter Nørrebro Kort introduktion

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen.

Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. Punkt 5. Udmøntning af budget for 2013 på Sundhedscentret og udvidelse på kronikerområdet i forlængelse af økonomiaftalen. 2012-48804. Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig udvikling

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne:

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne: Bilag 2 Oversigt over begrundelse for valg af indstillede projekter Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge kommunen som tovholder Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget

Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT Status på Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015-2018 til Sundheds- og Omsorgsudvalget Den 21. maj 2015 godkendte

Læs mere

Velkommen til Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer

Velkommen til Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Velkommen til Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Program for Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer 20. november 2014 hotel Scandic Horsens Bygholm Hotel, Schüttersvej 6, 8700 Horsens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014

KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Halvårsrapport. 1. halvår 2014 Halvårsrapport 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse OVERBLIK 3 RESUME 4 1. FRIHED TIL AT LEVE LIVET 1.1 HVERDAGSRAHABILITERING TIL PRAKTISK OPGAVER 1.2 BEHOV FOR HJÆLP 12 MDR. EFTER HVERDAGSREHABILITERING

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Din Sundhed Din Fremtid 2. Baggrund: Der er forskel på sundhedstilstanden blandt københavnske

Læs mere

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015

Temarapport om røg. i Aalborg Kommune. - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Temarapport om røg i Aalborg Kommune - Status på aktiviteter og indsatser på røgområdet 2015 Maj 2015 Indhold Formål...3 Status i Aalborg Komune...3 Lovgivning og særregler i Aalborg Kommune...6 Forebyggelsespakken

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

Etablering af national database om børns sundhed.

Etablering af national database om børns sundhed. Bilag A. Projektbeskrivelse for: Etablering af national database om børns sundhed. Indhold 1. Baggrund for Børnedatabase-projektet 2. Formål og metode 3. Projektets organisering 4. Den tekniske løsning

Læs mere

Sundhedssamtaler på tværs

Sundhedssamtaler på tværs Sundhedssamtaler på tværs Alt for mange danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og mangler den nødvendige viden, støtte og de rette redskaber til at mestre egen sygdom - også i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD

VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD VIRKSOMHEDSPLAN 2012/2013 Arbejdsmarkedscenter SYD Arbejdsmarkedscenter Syd Gunnar Clausens Vej 90 8260 Viby J Tlf. 8713 6600 E-mail: amcsyd@aarhus.dk www.amcsyd.dk Juni 2012 2 VIRKSOMHEDSPLAN 2012/13

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016

Slagelse Kommune. Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 Slagelse Kommune Job- og personprofil for Kultur-, fritids- og borgerservicechef Februar 2016 1. Baggrund Slagelse Kommune er inde i en meget spændende og aktiv udvikling af kultur- og fritidsområdet,

Læs mere

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte

Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Røgfrihed for alle tobaksforebyggelse blandt socialt udsatte Temamøde om tidlig opsporing, Region Syddanmark 21-03-2012 Tine Curtis, marts 2012 Projekt Røgfrihed for alle Formål: At bidrage til fremadrettet

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp

Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 22. Oktober 2014 J.nr.: 2014-0031189 /MGR Referat af møde den 21. oktober 2014 med Jobcenter Vordingborg vedr. visitation af unge på uddannelseshjælp Mødedeltagere:

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune Jobprofil Centerchef Sundheds- og omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune 1. Indledning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) ønsker at ansætte en centerchef med reference til direktionen. Dette notat

Læs mere

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse.

Nedenfor følger en beskrivelse af pejlemærkerne for den fortsatte udvikling af sundhedsordningen samt tilpasningerne i den forbindelse. Notat Til: Udvalget for Sundhed og Trivsel samt Hovedudvalget Fra: Sundhed & Trivsel Optimering af sundhedsordningen 1. Baggrund Sundhed & Trivsel har eksisteret siden 2008 og er nu godt forankret i kommunen.

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk Workshop A Sund By Netværksdage 2012 1 Opdrag fra Sundhedsstyrelsen Projekt Nærmiljø er støttet med satspuljemidler - 7.1 million kr. over en 4-årig periode (2010-2014). Satspuljen er rettet mod at styrke

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Hjælp til rygestop - En kampagneguide guide for kommunerne 3. kampagneperiode

Hjælp til rygestop - En kampagneguide guide for kommunerne 3. kampagneperiode Hjælp til rygestop - En kampagneguide guide for kommunerne 3. kampagneperiode I ugerne 35 og 36 2016 gennemfører Sundhedsstyrelsen 3. kampagneperiode af Hjælp til rygestop kampagnen. Hjælp til rygestop

Læs mere

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby.

Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. Punkt 3. Indgåelse i samarbejde med 6-byerne om røgfri storby. 2014-5596. Forvaltningen indstiller, Sundheds- og Kulturudvalget godkender, forvaltningen indgår i samarbejde med Københavns Kommune og de

Læs mere

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro

Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Sundhedsfremme i boligområder på Bispebjerg og Nørrebro Kira Baun og Henrik M. Larsen Forebyggelsescenter Nørrebro KL temadag 21-05-2015 Dagsorden 1. Hvem er vi og hvordan ser vores område ud? 2. Etablering

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Handleplan, ALG, LAKS

Handleplan, ALG, LAKS Handleplan, ALG, LAKS Enhed, kontaktperson i ALG Enhed for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune Line Falk(kontaktperson), Marianne Viskum, Jasper Kingo Holm, Sofie Høj Knudsen

Læs mere

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge - et tilbud til svært overvægtige børn og unge i Københavns Kommune Oplæg af sygeplejerske Matilde Kjærgaard www.kk.dk BørneVægtsCentret Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge med svær

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Kombinationsstillinger

Kombinationsstillinger Kombinationsstillinger -et eksempel fra Viborg-klyngen på et konkret samarbejde mellem hospital og kommuner fra projekt til permanent ordning Forløbskoordinator, sygeplejerske Else Holm Regionshospitalet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces.

KARRIERE. »Vi ønsker, at arbejdet med. rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. »Vi ønsker, at arbejdet med rationel lægemiddelbehandling herunder medicingennemgang bliver en vedvarende proces. Mona Rashed 4 pharma februar 2011 Medicingennemgang og mobilisering af patienterne Region

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere