TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK"

Transkript

1 TV 2/DANMARK Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK 20. februar 2003

2 Baggrund Danske Bank blev i november 2002 valgt som rådgiver for Styregruppen i relation til udarbejdelsen af foranalyse vedrørende overvejelserne om at privatisere TV 2/DANMARK (herefter TV 2 ). Styregruppen består af medlemmer fra Kulturministeriet (formand), Finansministeriet og Kammeradvokaten. Opgaven fra Styregruppen var at besvare en række spørgsmål vedrørende TV 2s kommercielle udviklingsmuligheder som privatiseret selskab, herunder spørgsmålet om hvilke købere der vurderes at være interesserede i at købe TV 2, og hvilke kriterier Staten bør anvende for udvælgelse af købere, samt hvordan en salgsproces kan organiseres. Hertil kommer, at Styregruppen har ønsket foretaget en sammenligning af TV 2 mod relevante udenlandske TV-stationer, og at få foretaget en værdiansættelse af TV 2. Dette resumé er udarbejdet med udgangspunkt i, at Danske Bank den 20. februar 2003 har afleveret sin foranalyse vedrørende overvejelserne om at privatisere TV 2. Udover foranalysen er udarbejdet en række fortrolige arbejdsnotater, der vedrører detaljerede vurderinger af TV 2, samt vurderinger af købere og salgsværdi. Nærværende resumé er opdelt i fire afsnit: Konklusioner og anbefalinger Metode Strukturering af foranalysen Resultater Konklusioner og anbefalinger Vi har på baggrund af de foretagne analyser og vurderinger følgende hovedkonklusioner: - Det er vurderingen, at en privatisering af TV 2 vil medføre en styrkelse af selskabets kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag. Denne vurdering bygger på, at det medie - og audiovisuelle marked undergår betydelige forandringer, hvilket kræver investering i nye indtægtsområder og forventes at føre til yderligere konsolidering. Ikke mindst for selskaber som TV 2 med et relativt smalt forretningsgrundlag. Det vurderes derfor, at såfremt TV 2 på langt sigt skal kunne opretholde sit indtægtsgrundlag og dermed en høj kvalitet i sendefladen, skal selskabet sikres adgang til risikovillig kapital og mulighed for etablering af formaliserede samarbejder via ejermæssig fleksibilitet. - Det følger af ovenstående, at kravet om uændret eller forbedret programkvalitet som minimum betyder, at Staten må stille krav om, at potentielle købere har stor finansiel styrke. Det vurderes yderligere, at en række af public service kravene ikke vil være i konflikt med kommercielle interesser, men at Staten bør opstille andre supplerende kriterier, såsom krav om kompetencer og erfaring fra public service og medie-virksomhed m.v., fremover refereret til som Statens samlede succeskriterier. - Der er på grundlag af de foreløbige vurderinger identificeret en række potentielle købere, der enten alene eller i konsortier vurderes at kunne opfylde Statens samlede succeskriterier. Det vurderes, at dette antal potentielle købere er et tilstrækkeligt antal til sikring af en hensigtsmæssig salgsproces. - Det anbefales Staten i forbindelse med et eventuelt salg, at anvende en kontrolleret auktionsproces. Endvidere anbefales det åbent at kommunikere om selve processen, men af hensyn til fortroligheden for både sælger og potentielle købere ikke undervejs at kommunikere om indholdet og forløbet heraf. 2

3 Metode Vi har i forbindelse med vores analyse indsamlet oplysninger via interviews med ledelsesgruppen i TV 2, potentielle købere og diverse eksterne medierelevante personer. Vi har i forbindelse med disse interviews indhentet en lang række informationer, som vi efterfølgende har analyseret og vurderet. Vi har etableret en gennemgående reference for TV 2 i form af TV 2 Norge og TV4 i Sverige og har i den forbindelse indhentet oplysninger fra disse selskaber, herunder oplysninger om politiske rammevilkår m.v. I forhold til afdækning af de politiske rammevilkår og politiske kriterier har vi primært baseret os på Mediepolitisk Aftale af 3. juni 2002, Lov om Radio- og fjernsynsvirksomhed med bemærkninger (L40), udkast til public service kontrakt for TV 2 af 10. januar 2003 samt høringsbrev af 21. oktober 2002 vedrørende jordbaseret, digitalt TV og svar på høringsspørgsmål. På centrale områder som forventninger til selskabets fremtidige økonomiske udvikling, konsekvenser for selskabet af gennemførsel af forskellige identificerede tiltag m.v. og betydningen af forskellige politiske rammevilkår, har vi haft lejlighed til at drøfte disse indgående med selskabets direktion. Hertil kommer, at vi løbende har afstemt forudsætningerne for vores analyser og vurderinger med PricewaterhouseCoopers, der er valgt til at blandt andet at vurdere mulighederne for omdannelse af TV 2 til aktieselskab. Strukturering af foranalysen Den afleverede foranalyse er opdelt i otte afsnit samt et bilag: 1. Markedsmæssige rammevilkår 2. Fundamentalanalyse af TV 2 3. Benchmarking 4. TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag 5. Potentielle tiltag og investeringsprojekter for TV 2 6. Politiske rammevilkår 7. Potentielle købere 8. Eventuel salgsproces Resultater 1. Markedsmæssige rammevilkår I denne del af analysen er identificeret en række generelle tendenser, der alle vurderes at have eller forventes at få betydning for TV 2: - EU harmonisering o EU beskæftiger sig indgående med medieområdet, herunder især via direktivet Fjernsyn uden grænser med en eventuel liberalisering af TV-reklamereglerne, og hertil kommer at EU i øjeblikket undersøger en række af de europæiske blandingsfinansierede public service TVstationer, herunder TV 2, med henblik på at vurdere om og i hvilket omfang disse modtager statsstøtte 3

4 - Digitalisering o Digitaliseringsprocessen er en teknologisk såvel som industrielt drevet proces o For medievirksomheder, herunder TV-selskaber, er denne udvikling af stor operationel såvel som strategisk betydning: Digitaliseringen indebærer potentielle udsendelses- og produktionsmæssige omkostningsbesparelser Digitalisering indebærer muligheder såvel som trusler i relation til anvendelsen af flere medieplatforme samt i relation til levende billeder, herunder ikke mindst internet- og mobilplatforme Omlægningen af analog, terrestrisk TV-sending til digital, terrestrisk TV-sending (DTT) er en proces store dele af Europa enten har påbegyndt eller aktuelt overvejer - Individualisering o Et særskilt område i relation til såvel digitaliseringen som mediekonvergens, der er af særlig relevans for traditionelle broadcastere som TV 2, er spørgsmålet om individualiseringen af seernes TV-anvendelse o Individualiseringsmulighederne bibringes i form af EPG (Elektronisk Program Guide), der tilbydes i forbindelse med digitalt TV, og som tillader seerne frit at sammensætte deres programflade i modsætning til nu, hvor broadcasterne sammensætter programfladen o Hertil kommer den teknologiske mulighed for individuelt at fravælge f.eks. reklameindslag i programfladen, og tilsammen udgør individualisering derfor en potentiel, om end formodet langsigtet trussel mod den traditionelle værdikæde og broadcastere som TV 2 - Distribution og betalings-tv o En anden væsentlig udviklingstendens i de seneste 5-10 år har været væksten i kabel- og især satellitbåren distribution af TV-signaler o Disse distributionsformer forsyner nu ca % af seerne i Danmark med TV-signaler og ejerne heraf udgøres af enten telekommunikationsselskaber eller integrerede medieselskaber o I sammenhæng med disse distributionsformer er der sket en markant vækst i antallet af betalings TV-kanaler, og TV 2s væsentligste konkurrenter har nu en relativ høj grad af betalingsindtægter som supplement til reklameindtægterne o Dette udgør både en trussel og en mulighed for TV 2, der alene kontrollerer den analoge, terrestriske distribution, men som omvendt med sin position kan udnytte mulighederne for etablering af betalings-tv (TV 2 Zulu) som supplement til reklameindtægtsgrundlaget - Konsolidering o Markedets svar på mulighederne såvel som udfordringerne beskrevet ovenfor har været en konsolidering af store dele af værdikæden indenfor medie - og det audiovisuelle område o På europæisk plan er der ikke mindst sket en konsolidering på områder som kabel-og satellit- TV, indholdsproducenter (især på områder for format- og konceptrettigheder) samt ved dannelsen af brede mediekoncerner omfattende elektroniske- såvel som printmedier o I den forbindelse er det værd at bemærke, at der i det danske mediemarked indtil for nylig kun har været tale om en mindre grad af konsolidering De anførte tendenser indebærer således betydelige muligheder, men også trusler for et både statsejet og privatiseret TV 2. Flere af de nævnte udviklingstendenser peger dog åbenlyst i retning af, at TV 2 bør sikres adgang til den nødvendige risikovillige kapital, samt fleksibilitet i relation til indgåelse af partnerskaber, alliancer og mere formaliserede samarbejder m.v. Begge disse forhold peger alt andet lige i retning af, at en privatisering vil kunne styrke TV 2s fremtidige, kommercielle udviklingsmuligheder. 4

5 2. Fundamentalanalyse af TV 2 TV 2 koncernen består i dag af public service kanalen TV 2, af betalingskanalen TV 2 Zulu og af interaktivitetsområdet TV 2/INTERAKTIV. Det er dog endnu for vidt at tale om tre ligeværdige områder, eftersom public service kanalen fortsat repræsenterer langt hovedparten af aktiviteterne og indtægterne. Målsætningen for TV 2 er at opretholde ca. 60% kommerciel seerandel for de to tv-kanaler tilsammen. Dette skal ske ved en fortsat kraftig satsning på nyheder og sport, der ses som en hovedforklaring på, at TV 2 i dag har godt 60% s kommerciel seerandel (segmentet årige) og dermed en unik stærk markedsposition. For den øvrige del af programfladen er fokus at opretholde nogenlunde den nuværende sendeflades mix af danske henholdsvis udenlandske programmer samt mix mellem førstegangsudsendelser og genudsendelser. Strategien er endvidere at udvide sendetiden (i ydertimerne med billigere programmer) og styrke kvaliteten frem for kvantiteten på områder som dansk drama. TV 2 har historisk evnet at sammensætte denne seermæssigt succesfulde sendeflade og samtidig fastholde programomkostningerne på et nogenlunde uændret, absolut niveau. Dette har til dels kunnet lade sig gøre fordi andelen af billigere, udenlandske programmer er øget i perioden. Indtægtsmæssigt har TV 2 været baseret på en blandingsøkonomi, hvor licensmidlerne har udgjort mellem 20 og 30% af de samlede indtægter og reklameindtægterne langt hovedparten af de kommercielle indtægter. TV 2 er underlagt en række risikoforhold af markedsmæssig. selskabsspecifik og politisk karakter. Som eksempel på sidstnævnte har EU-kommissionen aktuelt indledt statsstøttesagen, der i yderste konsekvens kan medføre et tilbagebetalingskrav overfor TV 2. Det er vurderingen, at TV 2 udgør et af de stærkeste brands indenfor medieområdet i Danmark, og at selskabet med sin nuværende markedsposition giver en ny ejer store muligheder for videreudvikling af selskabet. Selskabet er imidlertid i sin nuværende form og struktur følsom overfor konjunkturudsving (reklameindtægter) samt ændringer i værdikæden som følge af selskabets relativt smalle geografiske såvel som produktmæssige forretningsgrundlag. 3. Benchmarking Med hensyn til sammenligning af TV 2 mod relevante udenlandske TV-stationer er der foretaget en sammenligning af TV 2 med TV 2 Norge og TV4 i Sverige, på en lang række områder såvel rammevilkårsmæssigt som økonomisk. Resultatet af denne analyse er, at TV 2 Norge og TV4 har gunstigere markedsmæssige vilkår i form af højere reklamepriser og for TV4 et langt større marked. Den omkostningsmæssige analyse viser, at de tre stationer drives nogenlunde lige effektivt, om end der i lyset af TV4s seneste omkostningstilpasninger (2001/2002) synes muligheder for ligeledes at effektivisere driften af TV 2. 5

6 4. TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag Vores forventninger til TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag fremgår af nedenstående tabel: DKKm, løbende priser F 2003F 2004F 2005F 2006F 2007F Indtægter Programomkostninger Øvrige omkostninger EBITDA Afskrivninger og nettorenter Resultat før skat Note: 2002 er estimat fra TV 2 før afslutningsdispositioner Note: Øvrige omk. er eksklusiv licens overført til TV 2 regionerne fra og med 2003 Fremskrivningerne af TV 2s økonomiske resultater viser, at TV 2 på basis af de indlagte forudsætninger, forventes at realisere et par år med kun svagt positive resultater, og at selskabet derefter over en række år vil vokse til et resultatniveau i omegnen af 100 mio. kr. før skat. Denne forventede resultatudvikling bygger på følgende forudsætninger: - TV 2 som stand alone og uden igangsætning af større, nye investeringsprojekter og tiltag - Bortfald af licensmidler 6 måneder efter salg, der antages at ske med virkning fra 1. januar Tilbagevenden til moderat vækst i TV-reklamemarkedet (ca. 3,5% om året eksklusiv liberaliseringer) - TV 2 Zulu opnår en noget højere penetrationsgrad end den nuværende - Liberalisering af reglerne vedrørende pligttekster (reklameindtægter fra receptfri medicin) - Programomkostninger forventes at stige over hele perioden, hvilket reflekterer en fastholdelse af den nuværende programflade. Stigningstakten for perioden er således noget højere end stigningstakten for perioden Programomkostningerne svinger fra år til år som følge af udgifter til store sportsbegivenheder som OL og VM/EM i fordbold - Fastholdelse af personale - og driftsomkostninger på stort set uændret absolut niveau, hvilket forudsætter effektiviseringer og tilpasninger af organisationen Grundlaget for de økonomiske fremskrivninger, herunder den manglende tilstedeværelse af detaljerede handlingsplaner for selskabets realisering heraf, er usikkert som følge af den transformation af indtægtsgrundlaget, som selskabet skal gennemføre. Her tænkes især på det forhold, at TV 2 fratages en sikker indtægt i form af licens, der skal erstattes med nye indtægter fra TV 2 Zulu (kabelvederlag) samt reklameliberaliseringer. TV 2s ledelse har været forelagt vores fremskrivninger og de underliggende forudsætninger og har tilkendegivet, at de finder forudsætningerne såvel som fremskrivningerne realistiske. På den baggrund er det vores vurdering, at der med udgangspunkt i de anførte forudsætninger eksisterer et kommercielt grundlag for at drive TV 2 som stand alone og privatiseret selskab uden licensindtægter 5. Potentielle tiltag Fundamentalanalysen af TV 2 viser, at en betydelig del af den værdi som TV 2 skønnes at have for potentielle købere, er TV 2s unikke markedsposition og stærke brand (strategisk værdi/brand værdi). 6

7 Vi har derfor efter drøftelser med potentielle købere og TV 2 identificeret og beskrevet en række større tiltag, herunder f.eks. muligheden for at investere i P5 eller P6, etablere endnu en ny betalingskanal, samt satse mere aggressivt på rettighedsområdet og på interaktivitets- og mobilområdet. En væsentlig forudsætning for realisering af det fulde økonomiske udbytte af disse tiltag er, at TV 2 tillades crosspromotion. Som følge af, at disse tiltag kræver investeringer og afkastet heraf er helt afhængig af, hvem der måtte blive den endelige køber, samt fraværet af konkrete forretningsplaner og budgetter for hovedparten af de identificerede potentielle tiltag, har vi ikke kunnet foretage en kvalificeret økonomisk vurdering heraf. Det er imidlertid på basis af egne vurderinger, samt drøftelser med TV 2 og potentielle købere vores opfattelse, at muligheden for at anvende TV 2 som platform for investering i nye tiltag har en betydelig, strategisk værdi for købere. 6. Politiske rammevilkår Med udgangspunkt i de nuværende rammevilkårsbeskrivelser (medieaftale, lovgrundlag, public service kontrakt m.v.) er der identificeret en række forhold og vilkår, der vurderes at have betydning for TV 2s fremtidige kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag. Disse forhold omfatter: Programindhold Reklameregler Entreprisemodel og filmaftale DTT, brugerbetaling af public service kanalen og UHF sendemasterne TV 2/regionerne Øvrige koncessionsforhold (koncessionsafgift, licensaftrapning og vedtægter) Corporate Governance forhold Langt hovedparten af disse forhold forventes reguleret i koncessionsaftalen (public service kontrakten), der forventes at blive det primære aftalegrundlag mellem Staten, TV 2 og en ny privat ejer. For en sammenfatning af vurderingerne vedrørende de politiske rammevilkår henvises til vedhæftede tabel. Programindhold Der er i udkastet til public service kontrakten reguleret følgende forhold vedrørende programindholdet nyheder, børneprogrammer, dansk drama og tekstning til hørehæmmede. Ingen af disse forhold vurderes at have afgørende negativ betydning for en potentiel køber. Vedrørende nyheder vurderes det, at det af kulturpolitiske årsager kan overvejes at stramme forpligtigelserne. Endvidere kan det overvejes at formuleringerne om on-line virksomhed og snævre målgrupper, af hensyn til ønsket om at stramme public service kravene, kan genindsættes, hvilket skønnes at være uden større værdimæssig effekt. Reklameregler Med hensyn til reklamereglerne er der sket en liberalisering på især produktområdet. Vi har forudsat en liberalisering af reglerne vedrørende pligttekster og en manglende løsning vil derfor indebære en formindskelse af det beregnede indtægtsgrundlag. 7

8 En lempelse af restriktionerne vedrørende breaks og reklamer for økonomiske interessegrupper m.v. vil kunne udløse en positiv værdieffekt, ikke mindst på længere sigt. Det er vurderingen, at spørgsmålet om pligttekster bør søges afklaret hurtigst muligt, og at der endvidere kan overvejes andre lempelser. Entreprisemodel og filmaftale Entreprisemodellen har været et fast element i TV 2-modellen siden selskabets etablering. Filmaftalen indebærer en forøgelse af TV 2s investeringer til DKKm 60 om året i danske film for perioden En væsentlig del af denne investering anses, på grundlag af de nuværende betingelser for investeringerne, at være mindre kommercielt interessante. Entreprisemodellen foreslås opløst af hensyn til en privat ejers fleksibilitet. Med hensyn til filmaftalen kunne det overvejes at fritage TV 2 for de investeringer m.v. som er mindre kommercielt interessante efter udløbet af den nuværende aftale. Et sådant tiltag vurderes at medføre en betydelig positiv værdieffekt. DTT (jordbaseret, digitalt TV), brugerbetaling af public service kanalen og UHF sendemasterne Spørgsmålet om DTT fremgår af medieaftalen såvel som høringsnotat vedrørende DTT. Det vurderes endvidere at være et centralt strategisk område for såvel TV 2 som potentielle købere. Udgangspunktet for vores anbefalinger er, at en overgang til DTT vurderes at være til ugunst for TV 2, idet TV 2s reklameindtægter må forventes at komme under pres, når TV 2 mister sin eneret på 100% penetration blandt kommercielle TV-stationer. Tilsvarende vil gælde i en situation med yderligere udbygning af penetrationen for kabel- og satellitdistribuerede tv-signaler. Hertil kommer, at TV 2 i modsætning til sine kommercielle konkurrenter ikke har adgang til brugerbetaling for public service kanalen (hovedkanalen). Det kan derfor i en situation, hvor TV 2s penetrationsfordel eller TV-reklamemarkedets størrelse bliver væsentligt mindsket, vise sig vanskeligt at opretholde det hidtidige og ovenfor forudsatte omkostningsniveau og dermed programkvalitet og håndtering af public service forpligtigelser indenfor rammerne af TV 2s forudsatte forretningsmodel baseret på ren reklamefinansiering. I vores øjne er der derfor to centrale spørgsmål i relation til DTT og spørgsmålet om brugerbetaling, hvor graden af afklaring herpå vurderes at have stor værdimæssig betydning for potentielle købere: - TV 2s rolle i en udrulning af DTT - TV 2s muligheder for at opkræve brugerbetaling for public service kanalen Med hensyn til det første første spørgsmål kan det med fordel overvejes, at TV 2 gives frihed til enten ikke at deltage i selve udbygningen af DTT eller at deltage i udbygningen af DTT på lige fod med andre kommercielle aktører, herunder adgang til såvel operatørrollen som dominerende indflydelse i operatørselskabet. Med hensyn til det andet spørgsmål vurderes det, at adgang til brugerbetaling for public service kanalen vil have stor betydning såfremt grundlaget for den rent reklamefinansierede forretningsmodel svækkes afgørende. Med hensyn til overvejelserne om udskillelse af UHF sendemasterne fra TV 2 er der tale om et strategisk vigtigt spørgsmål for såvel TV 2 som den samlede TV-infrastruktur. Der er ingen tvivl om, at ejerskab af 8

9 infrastrukturen har betydelig strategisk værdi for ejeren heraf. For nuværende og indeholdt i de nuværende økonomiske fremskrivninger er forudsat, at sendemasterne forbliver i TV 2. En udskillelse vil af hensyn til opretholdelse af soliditeten i selskabet og for at kompensere TV 2 for øgede udgifter og tab af potentiel mermasteleje indebære, at Staten skal yde en tilsvarende økonomisk kompensation til TV 2. Selv i en sådan situation vurderes tabet af den strategiske værdi forbundet med ejerskabet af sendemasterne at indebære en negativ effekt, der imidlertid ikke har kunnet kvantificeres. TV 2/ regionerne I forhold til TV 2/regionerne er der to forhold af betydning. Det ene er den nuværende ordning, hvor TV 2 regionerne sender i vinduer på TV 2s sendeflade, mod at TV 2 oppebærer de regionale reklameindtægter. Det andet er spørgsmålet om TV 2 regionernes langsigtede rolle i forhold til TV 2, nu hvor regionerne er udskilt som selvstændig enheder. Det fremgår af den nuværende medieaftale, at TV 2 opretholder de regionale reklameindtægter. Denne ordning er en central del af TV 2s samlede organisering og økonomi. Det er positivt at medieaftalen indebærer, at TV 2 opretholder de regionale reklameindtægter. For potentielle købere er det væsentligt at få Statens tilkendegivelse af, at den fortsatte licensfinansiering af regionerne forudsætter, at de ikke udøver landsdækkende, konkurrerende virksomhed overfor TV 2, ligesom Staten bør tilkendegive at der ikke er planer om at ændre TV 2 regionernes ejermæssige status. Øvrige koncessionsforhold Øvrige koncessionsforhold omfatter spørgsmålet om koncessionsafgift, licensaftrapning samt lovgrundlag og vedtægter for TV 2. Det førstnævnte forhold er ikke direkte nævnt i medieaftalen. Det er vurderet i hvilket omfang indførelse af en koncessionsafgift vil være hensigtsmæssig. Dette er sket med udgangspunkt i den forventede økonomiske udvikling for TV 2 og optimering af provenu for Staten. Af medieaftalen fremgår det, at licensmidler til TV 2 bortfalder ved et salg til en privat ejer. Det er vurderet, om en aftrapning af licensen er en fordel i relation til opretholdelse af en sundere økonomi og dermed en stærkere programflade i TV 2. Det forudsættes endvidere, at TV 2 efterfølgende privatisering vil kunne opretholde vedtægter alene efter aktieselskabslovens retningslinier. Det er vurderingen, at en koncessionsafgift vil være uhensigtsmæssig for Staten, da provenuet forbundet med en afgift kan være usikkert, ligesom en koncessionsafgift vurderes at tilgodese mindre kapitalstærke købere. Vurderingen med hensyn til licensaftrapning er, at det af hensyn til hastigheden i TV 2s omstillingsproces er mest hensigtsmæssigt, såfremt licensmidlerne bortfalder hurtigst muligt efter et salg af TV 2 (forudsat 6 måneder efter et salg). Corporate governance forhold Det fremgår af medieaftalen, at Staten vil opretholde en tilbagekøbsklausul, hvorved vi har forstået, at der reelt er tale om en forkøbsret. Eftersom potentielle købere vurderes at være særdeles optaget af corporate governance spørgsmålet, har vi foretaget en bredere vurdering af forskellige muligheder, herunder opretholdelse af delvist statsligt ejerskab, ejerrestriktioner, koncessionsperiode m.v. 9

10 På baggrund af disse vurderinger anbefaler vi, at Staten sælger 100% af aktiekapitalen og afholder sig fra eksplicitte ejerrestriktioner andet end anvendelsen af en forkøbsret. Denne forkøbsret bør være begrænset til at regulere skift i dominerende indflydelse i ejerskabet af TV 2. Endvidere anbefales det, at der tilbydes en koncessionsperiode på min. 10 år, der skal afspejle at en ny ejer af TV 2 forventes at foretage betydelige investeringer i nye potentielle tiltag. Hertil kommer, at vi anbefaler Staten og de kontrollerende myndigheder, at sikre sig sanktionsmuligheder (ultimativt fratagelse af sendetilladelsen) for sikring af overholdelse af public service forpligtigelserne 7. Potentielle købere Vi har foretaget en identifikation af en bred kreds af medieaktører, med fokus på danske og andre nordiske selskaber, samt internationale selskaber med aktiviteter i det nordiske område. Disse selskaber er blevet vurderet i lyset af en række kriterier omfattende forhold som finansiel styrke, erfaring med og kompetence indenfor TV-virksomhed og/eller public service virksomhed over en længere årrække, samt hvilke komplementære aktiviteter og synergier en ny ejer kan tænkes at tilføre TV 2 og dermed styrkelse af indtægtsgrundlaget i selskabet. Disse aktiviteter og synergier kan omfatte distribution, produktion, merchandising og indkøb af rettigheder m.v. Herudover er der taget hensyn til konkurrencemæssige såvel som organisationsmæssige forhold. Resultatet af de foreløbige vurderinger er, at der er identificeret en række potentielle købere. Det er endvidere vurderet, at disse enten alene, eller i konsortier med andre, udgør et passende antal køberemner, der opfylder Statens kriterier og vurderes at skabe gode betingelser for en hensigtsmæssig salgsproces. 8. Eventuel salgsproces Vi har i relation til salgsprocessen identificeret en række forhold af betydning for organiseringen heraf: - Kompleksiteten i valg af den optimale køber og for transaktionen generelt - Formodningen om et relativt bredt, interesseret køberfelt - Spørgsmålet om fortrolig information og beskyttelse af selskabets (og Statens) økonomiske interesser - Forventningen om betydelig offentlig interesse for processen - Afklaringen af den relativt omfattende række af delprocesser og forhold af betydning for privatiseringen og salget af TV 2 (statsstøttesagen m.v.) På baggrund af blandt andet disse forhold har vi vurderet forskellige salgsmodeller. Vi har vurderet modeller der forudsætter et lukket forløb med direkte kontakt til få udvalgte købere versus en mere åben proces med offentlig invitation til at byde. Det anbefales af hensyn til størst muligt momentum i en eventuel salgsproces, umiddelbart efter politisk stillingtagen, at igangsætte det forberedende arbe jde (dokumentation m.v.). Når der foreligger en afklaring af statsstøttesagen kan der tages stilling til hvordan processen i øvrigt fortsættes. Det anbefales Staten i forbindelse med et eventuelt salg, at anvende en kontrolleret auktionsproces. Det vil sige en proces, der via opdeling i flere faser tillader screening af købere på basis af en række kriterier udover pris. Vi anbefaler endvidere åbent at kommunikere om selve processen, men af hensyn til fortroligheden for både sælger og potentielle købere ikke undervejs at kommunikere om indholdet og forløbet heraf. 10

11 TABEL: Oversigt over værdimæssige effekter af politiske rammevilkår De værdimæssige effekter skal forstås som den kapitaliserede værdi af de forventede resultateffekter af de enkelte politiske rammevilkår har for TV 2. TV 2 har foretaget de anvendte skøn over resultateffekter. Udgangspunktet for beregningerne er de nuværende rammevilkår (medieaftale, lovgrundlag, udkast til public service kontrakt m.v.) med mindre andet fremgår. Politiske rammevilkår Programindhold - Skærpe forpligtigelser vedrørende nyheder, on-line virksomhed og snævre målgrupper Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til børneprogrammer Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til dansk drama Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til tekstning for hørehæmmede XX Værdimæssig effekt (DKKm)* - + Reklameregler - Manglende liberaliseringer af regler om pligttekster (receptfri medicin) XXX - Forslag om ophævelse af forbud mod reklamer for økonomiske interessegrupper m.v. XXX - Forslag om liberalisering af reglerne for sponsorering XX - Forslag om liberalisering af reglerne om børns medvirken i reklamer XX - Forslag om øget adgang til "breaks" Stor (potentiel) Public service kontrakt - Afskaffelse af den nuværende entreprisemodel Begrænset - Forslag om at fritage TV 2 for ikke-kommercielle filminvesteringer efter 2006 XXX Udskillelse af UHF sendemasterne fra TV 2 Opretholde begrænsning på TV 2s muligheder for brugerbetaling for public service kanalen Indførelse af en koncessionsafgift Fastholdelse af krav om Statens forkøbsret XXX Stor Stor Stor Samlet værdimæssig effekt XXX XXX *XX: Kvantificérbare effekter anslået til mellem DKKm *XXX: Kvantificérbare effekter anslået til DKKm 100+ VIGTIGT Dette resumé af foranalyse udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank") vedrørende overvejelserne om privatisering af TV 2/DANMARK ( Resuméet ) er udarbejdet til Kulturministeriet på grundlag af information fra Kulturministeriet, Kulturministeriets øvrige rådgivere, TV 2/DANMARK og offentligt tilgængelige oplysninger vedrørende TV 2/DANMARK ( Informationsmateriale ). TV 2/DANMARK og de selskaber, hvori aktiviteterne i det nuværende TV 2/DANMARK i fremtiden måtte placeres, er i det følgende på denne side benævnt TV 2. Danske Bank har ikke selvstændigt foretaget verifikation af indholdet af Informationsmaterialet, men har forudsat dette korrekt, fyldestgørende og retvisende i alle væsentlige henseender. Danske Bank kan derfor ikke gøres ansvarlig, såfremt indholdet af Resuméet ikke er korrekt, fyldestgørende og retvisende. Danske Bank har specielt ikke foretaget nogen vurdering af TV 2s enkeltaktiver og -passiver. Resuméet er ikke udtømmende. De i Resuméet indeholdte vurderinger er efter Danske Banks opfattelse baseret på best practice inden for virksomhedsvurderinger og er afsluttet pr. 20. februar 2003, dog således at talmæssige opgørelser er opgjort pr. 31. januar Danske Bank er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller bekræfte indholdet i Resuméet. Vurderingerne i Resuméet indeholder subjektive elementer og er baseret på Danske Banks bedste skøn med udgangspunkt i Informationsmaterialet. Danske Bank påtager sig intet ansvar for, hvorvidt de foretagne vurderinger bliver realiseret, herunder for handelspriser der kan opnås ved salg af TV 2 til tredjemand. Eventuelle købere af hele eller dele af TV 2 skal således foretage egne vurderinger. Resuméet udgør ikke et tilbud om køb eller salg af aktier eller aktiviteter eller om tegning af aktier i TV 2. Danske Bank yder alene finansiel rådgivning, hvorfor Resuméet ikke kan anses som rådgivning vedrørende juridiske, revisionsmæssige, skattemæssige eller tekniske forhold. Resuméet skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. 11

pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20.

pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20. pwc KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20. februar 2003 Rapport Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING 1 2 OMFANG AF VORES OPGAVE 1

Læs mere

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co.

Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. DR 5. januar 2018 Bemærkninger til Analyse vedr. DRs økonomi af KPMG og Struensee & Co. Indledning Konsulentvirksomhederne KPMG og Struensee & Co. har udarbejdet Analyse vedr. DRs økonomi på opdrag af

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att.

NOTAT. Baggrund. I det politiske beslutningspapir fra juni 2007 står der følgende: Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K. Att. Kulturministeriet Nybrogade 2 1202 København K I/S DIGI-TV Banestrøget 21 DK-2630 Taastrup Att. Lene Gelting Erik H. Kjeldsen D +45 3520 3194 F +45 3520 4380 E ekd@dr.dk 9. maj 2008 NOTAT Gennemgang af

Læs mere

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog.

Originalt dansk produceret indhold (tv, film, musik, nyhedsproduktion osv.) er en afgørende faktor for at opretholde dansk kultur og sprog. Notat Kommissorium for udvalg om den fremtidige finansiering af dansk, digital indholdsproduktion Problemstilling Den teknologiske udvikling og globaliseringen har stor indflydelse på medieudviklingen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK. 20. februar 2003

Foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK. 20. februar 2003 Foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK 20. februar 2003 VIGTIGT Denne præsentation ( Præsentationen ) er udarbejdet af Danske Bank A/S ( Danske Bank ) til Kulturministeriet på grundlag af

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017

Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 www.kanalhovedstaden.dk Ikkekommerciel lokal-tv skal kvalitetsudvikles og udgøre en større andel af det samlede danske mediebillede Forslag til ny medieaftale for Ikkekommerciel lokal-tv 2017 Dansk folkeoplysning

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg 10. februar 2017 Sagsnr.: EMN-2017-00187 sic/hrd Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg Der er afholdes gruppemøder fra kl. 9:30 til 10:30. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV

Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV Aftale om udsendelse af ikke-kommercielt TV mellem på den ene side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet) Søndergade 12, 3. Postboks 1221 9100 Aalborg Og på den anden side KODA Landemærket

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten

Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten Retningslinjer 20. oktober 2015 SIK/ATAGH Retningslinjer for Kammeradvokatens Videnportal for staten 1. Indledning Følgende retningslinjer har til formål at regulere brug af Kammeradvokatens Videnportal

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde

Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde Aarhus 24. august 2017 Anne Bergholt Sommer Partner T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0081 cen/ase Udbudspligt i tværkommunalt samarbejde 1. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at få afklaret

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018

Medieudvikling TV-branchen, TV2. Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 Medieudvikling TV-branchen, TV2 Janne, Melanie, Frederik og Daniel MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansielle rådgivere og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Att.: Christina Thorup Sand Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk ctn@ftnet.dk Dato: 16. januar 2017 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Hvorfor digital radio?

Hvorfor digital radio? Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 4 Offentligt Hvorfor digital radio? Foretræde for Kulturudvalget den 7. oktober 2015 v/ Laila Kelp Rasmussen BFE er brancheorganisation for leverandører af forbrugerelektronik

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør

Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden. v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Finanstilsynets vurdering af sektoren og fremtiden i en reguleret verden v/ Thomas Brenøe, vicedirektør Agenda og budskaber Globalisering og teknologisk udvikling vil påvirke sektoren i stort omfang de

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere