TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK"

Transkript

1 TV 2/DANMARK Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK 20. februar 2003

2 Baggrund Danske Bank blev i november 2002 valgt som rådgiver for Styregruppen i relation til udarbejdelsen af foranalyse vedrørende overvejelserne om at privatisere TV 2/DANMARK (herefter TV 2 ). Styregruppen består af medlemmer fra Kulturministeriet (formand), Finansministeriet og Kammeradvokaten. Opgaven fra Styregruppen var at besvare en række spørgsmål vedrørende TV 2s kommercielle udviklingsmuligheder som privatiseret selskab, herunder spørgsmålet om hvilke købere der vurderes at være interesserede i at købe TV 2, og hvilke kriterier Staten bør anvende for udvælgelse af købere, samt hvordan en salgsproces kan organiseres. Hertil kommer, at Styregruppen har ønsket foretaget en sammenligning af TV 2 mod relevante udenlandske TV-stationer, og at få foretaget en værdiansættelse af TV 2. Dette resumé er udarbejdet med udgangspunkt i, at Danske Bank den 20. februar 2003 har afleveret sin foranalyse vedrørende overvejelserne om at privatisere TV 2. Udover foranalysen er udarbejdet en række fortrolige arbejdsnotater, der vedrører detaljerede vurderinger af TV 2, samt vurderinger af købere og salgsværdi. Nærværende resumé er opdelt i fire afsnit: Konklusioner og anbefalinger Metode Strukturering af foranalysen Resultater Konklusioner og anbefalinger Vi har på baggrund af de foretagne analyser og vurderinger følgende hovedkonklusioner: - Det er vurderingen, at en privatisering af TV 2 vil medføre en styrkelse af selskabets kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag. Denne vurdering bygger på, at det medie - og audiovisuelle marked undergår betydelige forandringer, hvilket kræver investering i nye indtægtsområder og forventes at føre til yderligere konsolidering. Ikke mindst for selskaber som TV 2 med et relativt smalt forretningsgrundlag. Det vurderes derfor, at såfremt TV 2 på langt sigt skal kunne opretholde sit indtægtsgrundlag og dermed en høj kvalitet i sendefladen, skal selskabet sikres adgang til risikovillig kapital og mulighed for etablering af formaliserede samarbejder via ejermæssig fleksibilitet. - Det følger af ovenstående, at kravet om uændret eller forbedret programkvalitet som minimum betyder, at Staten må stille krav om, at potentielle købere har stor finansiel styrke. Det vurderes yderligere, at en række af public service kravene ikke vil være i konflikt med kommercielle interesser, men at Staten bør opstille andre supplerende kriterier, såsom krav om kompetencer og erfaring fra public service og medie-virksomhed m.v., fremover refereret til som Statens samlede succeskriterier. - Der er på grundlag af de foreløbige vurderinger identificeret en række potentielle købere, der enten alene eller i konsortier vurderes at kunne opfylde Statens samlede succeskriterier. Det vurderes, at dette antal potentielle købere er et tilstrækkeligt antal til sikring af en hensigtsmæssig salgsproces. - Det anbefales Staten i forbindelse med et eventuelt salg, at anvende en kontrolleret auktionsproces. Endvidere anbefales det åbent at kommunikere om selve processen, men af hensyn til fortroligheden for både sælger og potentielle købere ikke undervejs at kommunikere om indholdet og forløbet heraf. 2

3 Metode Vi har i forbindelse med vores analyse indsamlet oplysninger via interviews med ledelsesgruppen i TV 2, potentielle købere og diverse eksterne medierelevante personer. Vi har i forbindelse med disse interviews indhentet en lang række informationer, som vi efterfølgende har analyseret og vurderet. Vi har etableret en gennemgående reference for TV 2 i form af TV 2 Norge og TV4 i Sverige og har i den forbindelse indhentet oplysninger fra disse selskaber, herunder oplysninger om politiske rammevilkår m.v. I forhold til afdækning af de politiske rammevilkår og politiske kriterier har vi primært baseret os på Mediepolitisk Aftale af 3. juni 2002, Lov om Radio- og fjernsynsvirksomhed med bemærkninger (L40), udkast til public service kontrakt for TV 2 af 10. januar 2003 samt høringsbrev af 21. oktober 2002 vedrørende jordbaseret, digitalt TV og svar på høringsspørgsmål. På centrale områder som forventninger til selskabets fremtidige økonomiske udvikling, konsekvenser for selskabet af gennemførsel af forskellige identificerede tiltag m.v. og betydningen af forskellige politiske rammevilkår, har vi haft lejlighed til at drøfte disse indgående med selskabets direktion. Hertil kommer, at vi løbende har afstemt forudsætningerne for vores analyser og vurderinger med PricewaterhouseCoopers, der er valgt til at blandt andet at vurdere mulighederne for omdannelse af TV 2 til aktieselskab. Strukturering af foranalysen Den afleverede foranalyse er opdelt i otte afsnit samt et bilag: 1. Markedsmæssige rammevilkår 2. Fundamentalanalyse af TV 2 3. Benchmarking 4. TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag 5. Potentielle tiltag og investeringsprojekter for TV 2 6. Politiske rammevilkår 7. Potentielle købere 8. Eventuel salgsproces Resultater 1. Markedsmæssige rammevilkår I denne del af analysen er identificeret en række generelle tendenser, der alle vurderes at have eller forventes at få betydning for TV 2: - EU harmonisering o EU beskæftiger sig indgående med medieområdet, herunder især via direktivet Fjernsyn uden grænser med en eventuel liberalisering af TV-reklamereglerne, og hertil kommer at EU i øjeblikket undersøger en række af de europæiske blandingsfinansierede public service TVstationer, herunder TV 2, med henblik på at vurdere om og i hvilket omfang disse modtager statsstøtte 3

4 - Digitalisering o Digitaliseringsprocessen er en teknologisk såvel som industrielt drevet proces o For medievirksomheder, herunder TV-selskaber, er denne udvikling af stor operationel såvel som strategisk betydning: Digitaliseringen indebærer potentielle udsendelses- og produktionsmæssige omkostningsbesparelser Digitalisering indebærer muligheder såvel som trusler i relation til anvendelsen af flere medieplatforme samt i relation til levende billeder, herunder ikke mindst internet- og mobilplatforme Omlægningen af analog, terrestrisk TV-sending til digital, terrestrisk TV-sending (DTT) er en proces store dele af Europa enten har påbegyndt eller aktuelt overvejer - Individualisering o Et særskilt område i relation til såvel digitaliseringen som mediekonvergens, der er af særlig relevans for traditionelle broadcastere som TV 2, er spørgsmålet om individualiseringen af seernes TV-anvendelse o Individualiseringsmulighederne bibringes i form af EPG (Elektronisk Program Guide), der tilbydes i forbindelse med digitalt TV, og som tillader seerne frit at sammensætte deres programflade i modsætning til nu, hvor broadcasterne sammensætter programfladen o Hertil kommer den teknologiske mulighed for individuelt at fravælge f.eks. reklameindslag i programfladen, og tilsammen udgør individualisering derfor en potentiel, om end formodet langsigtet trussel mod den traditionelle værdikæde og broadcastere som TV 2 - Distribution og betalings-tv o En anden væsentlig udviklingstendens i de seneste 5-10 år har været væksten i kabel- og især satellitbåren distribution af TV-signaler o Disse distributionsformer forsyner nu ca % af seerne i Danmark med TV-signaler og ejerne heraf udgøres af enten telekommunikationsselskaber eller integrerede medieselskaber o I sammenhæng med disse distributionsformer er der sket en markant vækst i antallet af betalings TV-kanaler, og TV 2s væsentligste konkurrenter har nu en relativ høj grad af betalingsindtægter som supplement til reklameindtægterne o Dette udgør både en trussel og en mulighed for TV 2, der alene kontrollerer den analoge, terrestriske distribution, men som omvendt med sin position kan udnytte mulighederne for etablering af betalings-tv (TV 2 Zulu) som supplement til reklameindtægtsgrundlaget - Konsolidering o Markedets svar på mulighederne såvel som udfordringerne beskrevet ovenfor har været en konsolidering af store dele af værdikæden indenfor medie - og det audiovisuelle område o På europæisk plan er der ikke mindst sket en konsolidering på områder som kabel-og satellit- TV, indholdsproducenter (især på områder for format- og konceptrettigheder) samt ved dannelsen af brede mediekoncerner omfattende elektroniske- såvel som printmedier o I den forbindelse er det værd at bemærke, at der i det danske mediemarked indtil for nylig kun har været tale om en mindre grad af konsolidering De anførte tendenser indebærer således betydelige muligheder, men også trusler for et både statsejet og privatiseret TV 2. Flere af de nævnte udviklingstendenser peger dog åbenlyst i retning af, at TV 2 bør sikres adgang til den nødvendige risikovillige kapital, samt fleksibilitet i relation til indgåelse af partnerskaber, alliancer og mere formaliserede samarbejder m.v. Begge disse forhold peger alt andet lige i retning af, at en privatisering vil kunne styrke TV 2s fremtidige, kommercielle udviklingsmuligheder. 4

5 2. Fundamentalanalyse af TV 2 TV 2 koncernen består i dag af public service kanalen TV 2, af betalingskanalen TV 2 Zulu og af interaktivitetsområdet TV 2/INTERAKTIV. Det er dog endnu for vidt at tale om tre ligeværdige områder, eftersom public service kanalen fortsat repræsenterer langt hovedparten af aktiviteterne og indtægterne. Målsætningen for TV 2 er at opretholde ca. 60% kommerciel seerandel for de to tv-kanaler tilsammen. Dette skal ske ved en fortsat kraftig satsning på nyheder og sport, der ses som en hovedforklaring på, at TV 2 i dag har godt 60% s kommerciel seerandel (segmentet årige) og dermed en unik stærk markedsposition. For den øvrige del af programfladen er fokus at opretholde nogenlunde den nuværende sendeflades mix af danske henholdsvis udenlandske programmer samt mix mellem førstegangsudsendelser og genudsendelser. Strategien er endvidere at udvide sendetiden (i ydertimerne med billigere programmer) og styrke kvaliteten frem for kvantiteten på områder som dansk drama. TV 2 har historisk evnet at sammensætte denne seermæssigt succesfulde sendeflade og samtidig fastholde programomkostningerne på et nogenlunde uændret, absolut niveau. Dette har til dels kunnet lade sig gøre fordi andelen af billigere, udenlandske programmer er øget i perioden. Indtægtsmæssigt har TV 2 været baseret på en blandingsøkonomi, hvor licensmidlerne har udgjort mellem 20 og 30% af de samlede indtægter og reklameindtægterne langt hovedparten af de kommercielle indtægter. TV 2 er underlagt en række risikoforhold af markedsmæssig. selskabsspecifik og politisk karakter. Som eksempel på sidstnævnte har EU-kommissionen aktuelt indledt statsstøttesagen, der i yderste konsekvens kan medføre et tilbagebetalingskrav overfor TV 2. Det er vurderingen, at TV 2 udgør et af de stærkeste brands indenfor medieområdet i Danmark, og at selskabet med sin nuværende markedsposition giver en ny ejer store muligheder for videreudvikling af selskabet. Selskabet er imidlertid i sin nuværende form og struktur følsom overfor konjunkturudsving (reklameindtægter) samt ændringer i værdikæden som følge af selskabets relativt smalle geografiske såvel som produktmæssige forretningsgrundlag. 3. Benchmarking Med hensyn til sammenligning af TV 2 mod relevante udenlandske TV-stationer er der foretaget en sammenligning af TV 2 med TV 2 Norge og TV4 i Sverige, på en lang række områder såvel rammevilkårsmæssigt som økonomisk. Resultatet af denne analyse er, at TV 2 Norge og TV4 har gunstigere markedsmæssige vilkår i form af højere reklamepriser og for TV4 et langt større marked. Den omkostningsmæssige analyse viser, at de tre stationer drives nogenlunde lige effektivt, om end der i lyset af TV4s seneste omkostningstilpasninger (2001/2002) synes muligheder for ligeledes at effektivisere driften af TV 2. 5

6 4. TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag Vores forventninger til TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag fremgår af nedenstående tabel: DKKm, løbende priser F 2003F 2004F 2005F 2006F 2007F Indtægter Programomkostninger Øvrige omkostninger EBITDA Afskrivninger og nettorenter Resultat før skat Note: 2002 er estimat fra TV 2 før afslutningsdispositioner Note: Øvrige omk. er eksklusiv licens overført til TV 2 regionerne fra og med 2003 Fremskrivningerne af TV 2s økonomiske resultater viser, at TV 2 på basis af de indlagte forudsætninger, forventes at realisere et par år med kun svagt positive resultater, og at selskabet derefter over en række år vil vokse til et resultatniveau i omegnen af 100 mio. kr. før skat. Denne forventede resultatudvikling bygger på følgende forudsætninger: - TV 2 som stand alone og uden igangsætning af større, nye investeringsprojekter og tiltag - Bortfald af licensmidler 6 måneder efter salg, der antages at ske med virkning fra 1. januar Tilbagevenden til moderat vækst i TV-reklamemarkedet (ca. 3,5% om året eksklusiv liberaliseringer) - TV 2 Zulu opnår en noget højere penetrationsgrad end den nuværende - Liberalisering af reglerne vedrørende pligttekster (reklameindtægter fra receptfri medicin) - Programomkostninger forventes at stige over hele perioden, hvilket reflekterer en fastholdelse af den nuværende programflade. Stigningstakten for perioden er således noget højere end stigningstakten for perioden Programomkostningerne svinger fra år til år som følge af udgifter til store sportsbegivenheder som OL og VM/EM i fordbold - Fastholdelse af personale - og driftsomkostninger på stort set uændret absolut niveau, hvilket forudsætter effektiviseringer og tilpasninger af organisationen Grundlaget for de økonomiske fremskrivninger, herunder den manglende tilstedeværelse af detaljerede handlingsplaner for selskabets realisering heraf, er usikkert som følge af den transformation af indtægtsgrundlaget, som selskabet skal gennemføre. Her tænkes især på det forhold, at TV 2 fratages en sikker indtægt i form af licens, der skal erstattes med nye indtægter fra TV 2 Zulu (kabelvederlag) samt reklameliberaliseringer. TV 2s ledelse har været forelagt vores fremskrivninger og de underliggende forudsætninger og har tilkendegivet, at de finder forudsætningerne såvel som fremskrivningerne realistiske. På den baggrund er det vores vurdering, at der med udgangspunkt i de anførte forudsætninger eksisterer et kommercielt grundlag for at drive TV 2 som stand alone og privatiseret selskab uden licensindtægter 5. Potentielle tiltag Fundamentalanalysen af TV 2 viser, at en betydelig del af den værdi som TV 2 skønnes at have for potentielle købere, er TV 2s unikke markedsposition og stærke brand (strategisk værdi/brand værdi). 6

7 Vi har derfor efter drøftelser med potentielle købere og TV 2 identificeret og beskrevet en række større tiltag, herunder f.eks. muligheden for at investere i P5 eller P6, etablere endnu en ny betalingskanal, samt satse mere aggressivt på rettighedsområdet og på interaktivitets- og mobilområdet. En væsentlig forudsætning for realisering af det fulde økonomiske udbytte af disse tiltag er, at TV 2 tillades crosspromotion. Som følge af, at disse tiltag kræver investeringer og afkastet heraf er helt afhængig af, hvem der måtte blive den endelige køber, samt fraværet af konkrete forretningsplaner og budgetter for hovedparten af de identificerede potentielle tiltag, har vi ikke kunnet foretage en kvalificeret økonomisk vurdering heraf. Det er imidlertid på basis af egne vurderinger, samt drøftelser med TV 2 og potentielle købere vores opfattelse, at muligheden for at anvende TV 2 som platform for investering i nye tiltag har en betydelig, strategisk værdi for købere. 6. Politiske rammevilkår Med udgangspunkt i de nuværende rammevilkårsbeskrivelser (medieaftale, lovgrundlag, public service kontrakt m.v.) er der identificeret en række forhold og vilkår, der vurderes at have betydning for TV 2s fremtidige kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag. Disse forhold omfatter: Programindhold Reklameregler Entreprisemodel og filmaftale DTT, brugerbetaling af public service kanalen og UHF sendemasterne TV 2/regionerne Øvrige koncessionsforhold (koncessionsafgift, licensaftrapning og vedtægter) Corporate Governance forhold Langt hovedparten af disse forhold forventes reguleret i koncessionsaftalen (public service kontrakten), der forventes at blive det primære aftalegrundlag mellem Staten, TV 2 og en ny privat ejer. For en sammenfatning af vurderingerne vedrørende de politiske rammevilkår henvises til vedhæftede tabel. Programindhold Der er i udkastet til public service kontrakten reguleret følgende forhold vedrørende programindholdet nyheder, børneprogrammer, dansk drama og tekstning til hørehæmmede. Ingen af disse forhold vurderes at have afgørende negativ betydning for en potentiel køber. Vedrørende nyheder vurderes det, at det af kulturpolitiske årsager kan overvejes at stramme forpligtigelserne. Endvidere kan det overvejes at formuleringerne om on-line virksomhed og snævre målgrupper, af hensyn til ønsket om at stramme public service kravene, kan genindsættes, hvilket skønnes at være uden større værdimæssig effekt. Reklameregler Med hensyn til reklamereglerne er der sket en liberalisering på især produktområdet. Vi har forudsat en liberalisering af reglerne vedrørende pligttekster og en manglende løsning vil derfor indebære en formindskelse af det beregnede indtægtsgrundlag. 7

8 En lempelse af restriktionerne vedrørende breaks og reklamer for økonomiske interessegrupper m.v. vil kunne udløse en positiv værdieffekt, ikke mindst på længere sigt. Det er vurderingen, at spørgsmålet om pligttekster bør søges afklaret hurtigst muligt, og at der endvidere kan overvejes andre lempelser. Entreprisemodel og filmaftale Entreprisemodellen har været et fast element i TV 2-modellen siden selskabets etablering. Filmaftalen indebærer en forøgelse af TV 2s investeringer til DKKm 60 om året i danske film for perioden En væsentlig del af denne investering anses, på grundlag af de nuværende betingelser for investeringerne, at være mindre kommercielt interessante. Entreprisemodellen foreslås opløst af hensyn til en privat ejers fleksibilitet. Med hensyn til filmaftalen kunne det overvejes at fritage TV 2 for de investeringer m.v. som er mindre kommercielt interessante efter udløbet af den nuværende aftale. Et sådant tiltag vurderes at medføre en betydelig positiv værdieffekt. DTT (jordbaseret, digitalt TV), brugerbetaling af public service kanalen og UHF sendemasterne Spørgsmålet om DTT fremgår af medieaftalen såvel som høringsnotat vedrørende DTT. Det vurderes endvidere at være et centralt strategisk område for såvel TV 2 som potentielle købere. Udgangspunktet for vores anbefalinger er, at en overgang til DTT vurderes at være til ugunst for TV 2, idet TV 2s reklameindtægter må forventes at komme under pres, når TV 2 mister sin eneret på 100% penetration blandt kommercielle TV-stationer. Tilsvarende vil gælde i en situation med yderligere udbygning af penetrationen for kabel- og satellitdistribuerede tv-signaler. Hertil kommer, at TV 2 i modsætning til sine kommercielle konkurrenter ikke har adgang til brugerbetaling for public service kanalen (hovedkanalen). Det kan derfor i en situation, hvor TV 2s penetrationsfordel eller TV-reklamemarkedets størrelse bliver væsentligt mindsket, vise sig vanskeligt at opretholde det hidtidige og ovenfor forudsatte omkostningsniveau og dermed programkvalitet og håndtering af public service forpligtigelser indenfor rammerne af TV 2s forudsatte forretningsmodel baseret på ren reklamefinansiering. I vores øjne er der derfor to centrale spørgsmål i relation til DTT og spørgsmålet om brugerbetaling, hvor graden af afklaring herpå vurderes at have stor værdimæssig betydning for potentielle købere: - TV 2s rolle i en udrulning af DTT - TV 2s muligheder for at opkræve brugerbetaling for public service kanalen Med hensyn til det første første spørgsmål kan det med fordel overvejes, at TV 2 gives frihed til enten ikke at deltage i selve udbygningen af DTT eller at deltage i udbygningen af DTT på lige fod med andre kommercielle aktører, herunder adgang til såvel operatørrollen som dominerende indflydelse i operatørselskabet. Med hensyn til det andet spørgsmål vurderes det, at adgang til brugerbetaling for public service kanalen vil have stor betydning såfremt grundlaget for den rent reklamefinansierede forretningsmodel svækkes afgørende. Med hensyn til overvejelserne om udskillelse af UHF sendemasterne fra TV 2 er der tale om et strategisk vigtigt spørgsmål for såvel TV 2 som den samlede TV-infrastruktur. Der er ingen tvivl om, at ejerskab af 8

9 infrastrukturen har betydelig strategisk værdi for ejeren heraf. For nuværende og indeholdt i de nuværende økonomiske fremskrivninger er forudsat, at sendemasterne forbliver i TV 2. En udskillelse vil af hensyn til opretholdelse af soliditeten i selskabet og for at kompensere TV 2 for øgede udgifter og tab af potentiel mermasteleje indebære, at Staten skal yde en tilsvarende økonomisk kompensation til TV 2. Selv i en sådan situation vurderes tabet af den strategiske værdi forbundet med ejerskabet af sendemasterne at indebære en negativ effekt, der imidlertid ikke har kunnet kvantificeres. TV 2/ regionerne I forhold til TV 2/regionerne er der to forhold af betydning. Det ene er den nuværende ordning, hvor TV 2 regionerne sender i vinduer på TV 2s sendeflade, mod at TV 2 oppebærer de regionale reklameindtægter. Det andet er spørgsmålet om TV 2 regionernes langsigtede rolle i forhold til TV 2, nu hvor regionerne er udskilt som selvstændig enheder. Det fremgår af den nuværende medieaftale, at TV 2 opretholder de regionale reklameindtægter. Denne ordning er en central del af TV 2s samlede organisering og økonomi. Det er positivt at medieaftalen indebærer, at TV 2 opretholder de regionale reklameindtægter. For potentielle købere er det væsentligt at få Statens tilkendegivelse af, at den fortsatte licensfinansiering af regionerne forudsætter, at de ikke udøver landsdækkende, konkurrerende virksomhed overfor TV 2, ligesom Staten bør tilkendegive at der ikke er planer om at ændre TV 2 regionernes ejermæssige status. Øvrige koncessionsforhold Øvrige koncessionsforhold omfatter spørgsmålet om koncessionsafgift, licensaftrapning samt lovgrundlag og vedtægter for TV 2. Det førstnævnte forhold er ikke direkte nævnt i medieaftalen. Det er vurderet i hvilket omfang indførelse af en koncessionsafgift vil være hensigtsmæssig. Dette er sket med udgangspunkt i den forventede økonomiske udvikling for TV 2 og optimering af provenu for Staten. Af medieaftalen fremgår det, at licensmidler til TV 2 bortfalder ved et salg til en privat ejer. Det er vurderet, om en aftrapning af licensen er en fordel i relation til opretholdelse af en sundere økonomi og dermed en stærkere programflade i TV 2. Det forudsættes endvidere, at TV 2 efterfølgende privatisering vil kunne opretholde vedtægter alene efter aktieselskabslovens retningslinier. Det er vurderingen, at en koncessionsafgift vil være uhensigtsmæssig for Staten, da provenuet forbundet med en afgift kan være usikkert, ligesom en koncessionsafgift vurderes at tilgodese mindre kapitalstærke købere. Vurderingen med hensyn til licensaftrapning er, at det af hensyn til hastigheden i TV 2s omstillingsproces er mest hensigtsmæssigt, såfremt licensmidlerne bortfalder hurtigst muligt efter et salg af TV 2 (forudsat 6 måneder efter et salg). Corporate governance forhold Det fremgår af medieaftalen, at Staten vil opretholde en tilbagekøbsklausul, hvorved vi har forstået, at der reelt er tale om en forkøbsret. Eftersom potentielle købere vurderes at være særdeles optaget af corporate governance spørgsmålet, har vi foretaget en bredere vurdering af forskellige muligheder, herunder opretholdelse af delvist statsligt ejerskab, ejerrestriktioner, koncessionsperiode m.v. 9

10 På baggrund af disse vurderinger anbefaler vi, at Staten sælger 100% af aktiekapitalen og afholder sig fra eksplicitte ejerrestriktioner andet end anvendelsen af en forkøbsret. Denne forkøbsret bør være begrænset til at regulere skift i dominerende indflydelse i ejerskabet af TV 2. Endvidere anbefales det, at der tilbydes en koncessionsperiode på min. 10 år, der skal afspejle at en ny ejer af TV 2 forventes at foretage betydelige investeringer i nye potentielle tiltag. Hertil kommer, at vi anbefaler Staten og de kontrollerende myndigheder, at sikre sig sanktionsmuligheder (ultimativt fratagelse af sendetilladelsen) for sikring af overholdelse af public service forpligtigelserne 7. Potentielle købere Vi har foretaget en identifikation af en bred kreds af medieaktører, med fokus på danske og andre nordiske selskaber, samt internationale selskaber med aktiviteter i det nordiske område. Disse selskaber er blevet vurderet i lyset af en række kriterier omfattende forhold som finansiel styrke, erfaring med og kompetence indenfor TV-virksomhed og/eller public service virksomhed over en længere årrække, samt hvilke komplementære aktiviteter og synergier en ny ejer kan tænkes at tilføre TV 2 og dermed styrkelse af indtægtsgrundlaget i selskabet. Disse aktiviteter og synergier kan omfatte distribution, produktion, merchandising og indkøb af rettigheder m.v. Herudover er der taget hensyn til konkurrencemæssige såvel som organisationsmæssige forhold. Resultatet af de foreløbige vurderinger er, at der er identificeret en række potentielle købere. Det er endvidere vurderet, at disse enten alene, eller i konsortier med andre, udgør et passende antal køberemner, der opfylder Statens kriterier og vurderes at skabe gode betingelser for en hensigtsmæssig salgsproces. 8. Eventuel salgsproces Vi har i relation til salgsprocessen identificeret en række forhold af betydning for organiseringen heraf: - Kompleksiteten i valg af den optimale køber og for transaktionen generelt - Formodningen om et relativt bredt, interesseret køberfelt - Spørgsmålet om fortrolig information og beskyttelse af selskabets (og Statens) økonomiske interesser - Forventningen om betydelig offentlig interesse for processen - Afklaringen af den relativt omfattende række af delprocesser og forhold af betydning for privatiseringen og salget af TV 2 (statsstøttesagen m.v.) På baggrund af blandt andet disse forhold har vi vurderet forskellige salgsmodeller. Vi har vurderet modeller der forudsætter et lukket forløb med direkte kontakt til få udvalgte købere versus en mere åben proces med offentlig invitation til at byde. Det anbefales af hensyn til størst muligt momentum i en eventuel salgsproces, umiddelbart efter politisk stillingtagen, at igangsætte det forberedende arbe jde (dokumentation m.v.). Når der foreligger en afklaring af statsstøttesagen kan der tages stilling til hvordan processen i øvrigt fortsættes. Det anbefales Staten i forbindelse med et eventuelt salg, at anvende en kontrolleret auktionsproces. Det vil sige en proces, der via opdeling i flere faser tillader screening af købere på basis af en række kriterier udover pris. Vi anbefaler endvidere åbent at kommunikere om selve processen, men af hensyn til fortroligheden for både sælger og potentielle købere ikke undervejs at kommunikere om indholdet og forløbet heraf. 10

11 TABEL: Oversigt over værdimæssige effekter af politiske rammevilkår De værdimæssige effekter skal forstås som den kapitaliserede værdi af de forventede resultateffekter af de enkelte politiske rammevilkår har for TV 2. TV 2 har foretaget de anvendte skøn over resultateffekter. Udgangspunktet for beregningerne er de nuværende rammevilkår (medieaftale, lovgrundlag, udkast til public service kontrakt m.v.) med mindre andet fremgår. Politiske rammevilkår Programindhold - Skærpe forpligtigelser vedrørende nyheder, on-line virksomhed og snævre målgrupper Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til børneprogrammer Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til dansk drama Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til tekstning for hørehæmmede XX Værdimæssig effekt (DKKm)* - + Reklameregler - Manglende liberaliseringer af regler om pligttekster (receptfri medicin) XXX - Forslag om ophævelse af forbud mod reklamer for økonomiske interessegrupper m.v. XXX - Forslag om liberalisering af reglerne for sponsorering XX - Forslag om liberalisering af reglerne om børns medvirken i reklamer XX - Forslag om øget adgang til "breaks" Stor (potentiel) Public service kontrakt - Afskaffelse af den nuværende entreprisemodel Begrænset - Forslag om at fritage TV 2 for ikke-kommercielle filminvesteringer efter 2006 XXX Udskillelse af UHF sendemasterne fra TV 2 Opretholde begrænsning på TV 2s muligheder for brugerbetaling for public service kanalen Indførelse af en koncessionsafgift Fastholdelse af krav om Statens forkøbsret XXX Stor Stor Stor Samlet værdimæssig effekt XXX XXX *XX: Kvantificérbare effekter anslået til mellem DKKm *XXX: Kvantificérbare effekter anslået til DKKm 100+ VIGTIGT Dette resumé af foranalyse udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank") vedrørende overvejelserne om privatisering af TV 2/DANMARK ( Resuméet ) er udarbejdet til Kulturministeriet på grundlag af information fra Kulturministeriet, Kulturministeriets øvrige rådgivere, TV 2/DANMARK og offentligt tilgængelige oplysninger vedrørende TV 2/DANMARK ( Informationsmateriale ). TV 2/DANMARK og de selskaber, hvori aktiviteterne i det nuværende TV 2/DANMARK i fremtiden måtte placeres, er i det følgende på denne side benævnt TV 2. Danske Bank har ikke selvstændigt foretaget verifikation af indholdet af Informationsmaterialet, men har forudsat dette korrekt, fyldestgørende og retvisende i alle væsentlige henseender. Danske Bank kan derfor ikke gøres ansvarlig, såfremt indholdet af Resuméet ikke er korrekt, fyldestgørende og retvisende. Danske Bank har specielt ikke foretaget nogen vurdering af TV 2s enkeltaktiver og -passiver. Resuméet er ikke udtømmende. De i Resuméet indeholdte vurderinger er efter Danske Banks opfattelse baseret på best practice inden for virksomhedsvurderinger og er afsluttet pr. 20. februar 2003, dog således at talmæssige opgørelser er opgjort pr. 31. januar Danske Bank er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller bekræfte indholdet i Resuméet. Vurderingerne i Resuméet indeholder subjektive elementer og er baseret på Danske Banks bedste skøn med udgangspunkt i Informationsmaterialet. Danske Bank påtager sig intet ansvar for, hvorvidt de foretagne vurderinger bliver realiseret, herunder for handelspriser der kan opnås ved salg af TV 2 til tredjemand. Eventuelle købere af hele eller dele af TV 2 skal således foretage egne vurderinger. Resuméet udgør ikke et tilbud om køb eller salg af aktier eller aktiviteter eller om tegning af aktier i TV 2. Danske Bank yder alene finansiel rådgivning, hvorfor Resuméet ikke kan anses som rådgivning vedrørende juridiske, revisionsmæssige, skattemæssige eller tekniske forhold. Resuméet skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. 11

pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20.

pwc Rapport KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20. pwc KULTURMINISTERIET/TV2/ DANMARK Redegørelse vedrørende omdannelse af TV2/DANMARK til aktieselskab dateret 20. februar 2003 Rapport Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING 1 2 OMFANG AF VORES OPGAVE 1

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003.

K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN. Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. K:\Folket\2003\akt\521644\akt048.fm 25-11-03 15:14:40 k03 TN 1 48 Kulturministeriet. København, den 18. november 2003. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til efter ikrafttræden

Læs mere

Pay-per-view Fremtidens TV?

Pay-per-view Fremtidens TV? Pay-per-view Fremtidens TV? Claus Thustrup Kreiner, Lektor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet Søren Kyhl Finansiel konsulent og ph.d. studerende ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER

TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER TV 2 BLIVER BETALINGS- KANAL HAR DU ANTENNE, OG VIL DU SE TV 2 EFTER NYTÅR SKAL DU VÆRE KUNDE HOS BOXER HER FÅR DU ET HURTIGT OVERBLIK TIL DIG, DER SER TV MED ANTENNE Vil du se TV 2 med antenne efter årsskiftet,

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2007! Bestyrelsen har i det forløbende år arbejdet ud fra den målsætning, vi altid har arbejdet ud fra, nemlig det at forsyne vores område

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011

Forbrugeradfærd. Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Forbrugeradfærd Mediestøtteudvalget 8. februar 2011 Radiofakta Danskerne lytter til radio i 14 timer og 17 minutter om ugen hovedparten sker i dagtimerne. Radiofakta 60% 50% Danskerne lytter til radio

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion

Effekten af DRs streaming på dansk. TV-produktion 09/04/2014. DRs opgraderede streamingtjeneste. Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion Effekten af DRs streaming på dansk FEMR Fokus DRs streamingtjeneste og dansk TV produktion 20.00 Badehotellet 7.00 Go Morgen Danmark DRs opgraderede streamingtjeneste 20.00 Klipfiskerne 21.30 De unge mødre

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Digitalt TV og Digital modtager

Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV og Digital modtager Digitalt TV er en betegnelse for det TV signal, du modtager. Når man taler Digitalt TV taler man også tit om DVB, henholdsvis DVB T, DVB C eller DVB S. DVB står for Digital

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

TV2s Priser og betingelser

TV2s Priser og betingelser TV2s Priser og betingelser Journal nr. 3/1120-0301-0095/SEK/SCL Rådsmødet den 21. december 2005 Resumé 1. Sagen omhandler TV2 s rabatsystem - priser og betingelser - 2001, 2002, 2003, 2004 og 2005. Baggrunden

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab;

Præambel. Idet GLISA gennem sine lovlige organer har truffet beslutning om at tildele byen København dette værtskab; Mellem på den ene side Københavns Kommune Kultur- og Fritidsudvalget (kommunen) og på den anden side World Outgames 2009 (Selskabet) er der Præambel Idet kommunen sammen med Fonden Wonderful Copenhagen

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C

Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttolister med forslag fra rundbordssamtalerne Bilag C Bruttoliste over stikord fra drøftelse af distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv via internettet den 29. januar 2014 1a) Hvilke muligheder

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Digitalovergangen den 31. oktober 2009

Digitalovergangen den 31. oktober 2009 Digitalovergangen den 31. oktober 2009 DIGI-TV, den 11. februar 2009 (Rev. 16. marts 2009) Slukningen af det analoge antenne tvsendenet og åbningen af den digitale antenneplatform (DTT eller DVB-T) sker

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere