TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2/DANMARK. Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK"

Transkript

1 TV 2/DANMARK Resumé af Danske Banks foranalyse vedrørende privatisering af TV 2/DANMARK 20. februar 2003

2 Baggrund Danske Bank blev i november 2002 valgt som rådgiver for Styregruppen i relation til udarbejdelsen af foranalyse vedrørende overvejelserne om at privatisere TV 2/DANMARK (herefter TV 2 ). Styregruppen består af medlemmer fra Kulturministeriet (formand), Finansministeriet og Kammeradvokaten. Opgaven fra Styregruppen var at besvare en række spørgsmål vedrørende TV 2s kommercielle udviklingsmuligheder som privatiseret selskab, herunder spørgsmålet om hvilke købere der vurderes at være interesserede i at købe TV 2, og hvilke kriterier Staten bør anvende for udvælgelse af købere, samt hvordan en salgsproces kan organiseres. Hertil kommer, at Styregruppen har ønsket foretaget en sammenligning af TV 2 mod relevante udenlandske TV-stationer, og at få foretaget en værdiansættelse af TV 2. Dette resumé er udarbejdet med udgangspunkt i, at Danske Bank den 20. februar 2003 har afleveret sin foranalyse vedrørende overvejelserne om at privatisere TV 2. Udover foranalysen er udarbejdet en række fortrolige arbejdsnotater, der vedrører detaljerede vurderinger af TV 2, samt vurderinger af købere og salgsværdi. Nærværende resumé er opdelt i fire afsnit: Konklusioner og anbefalinger Metode Strukturering af foranalysen Resultater Konklusioner og anbefalinger Vi har på baggrund af de foretagne analyser og vurderinger følgende hovedkonklusioner: - Det er vurderingen, at en privatisering af TV 2 vil medføre en styrkelse af selskabets kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag. Denne vurdering bygger på, at det medie - og audiovisuelle marked undergår betydelige forandringer, hvilket kræver investering i nye indtægtsområder og forventes at føre til yderligere konsolidering. Ikke mindst for selskaber som TV 2 med et relativt smalt forretningsgrundlag. Det vurderes derfor, at såfremt TV 2 på langt sigt skal kunne opretholde sit indtægtsgrundlag og dermed en høj kvalitet i sendefladen, skal selskabet sikres adgang til risikovillig kapital og mulighed for etablering af formaliserede samarbejder via ejermæssig fleksibilitet. - Det følger af ovenstående, at kravet om uændret eller forbedret programkvalitet som minimum betyder, at Staten må stille krav om, at potentielle købere har stor finansiel styrke. Det vurderes yderligere, at en række af public service kravene ikke vil være i konflikt med kommercielle interesser, men at Staten bør opstille andre supplerende kriterier, såsom krav om kompetencer og erfaring fra public service og medie-virksomhed m.v., fremover refereret til som Statens samlede succeskriterier. - Der er på grundlag af de foreløbige vurderinger identificeret en række potentielle købere, der enten alene eller i konsortier vurderes at kunne opfylde Statens samlede succeskriterier. Det vurderes, at dette antal potentielle købere er et tilstrækkeligt antal til sikring af en hensigtsmæssig salgsproces. - Det anbefales Staten i forbindelse med et eventuelt salg, at anvende en kontrolleret auktionsproces. Endvidere anbefales det åbent at kommunikere om selve processen, men af hensyn til fortroligheden for både sælger og potentielle købere ikke undervejs at kommunikere om indholdet og forløbet heraf. 2

3 Metode Vi har i forbindelse med vores analyse indsamlet oplysninger via interviews med ledelsesgruppen i TV 2, potentielle købere og diverse eksterne medierelevante personer. Vi har i forbindelse med disse interviews indhentet en lang række informationer, som vi efterfølgende har analyseret og vurderet. Vi har etableret en gennemgående reference for TV 2 i form af TV 2 Norge og TV4 i Sverige og har i den forbindelse indhentet oplysninger fra disse selskaber, herunder oplysninger om politiske rammevilkår m.v. I forhold til afdækning af de politiske rammevilkår og politiske kriterier har vi primært baseret os på Mediepolitisk Aftale af 3. juni 2002, Lov om Radio- og fjernsynsvirksomhed med bemærkninger (L40), udkast til public service kontrakt for TV 2 af 10. januar 2003 samt høringsbrev af 21. oktober 2002 vedrørende jordbaseret, digitalt TV og svar på høringsspørgsmål. På centrale områder som forventninger til selskabets fremtidige økonomiske udvikling, konsekvenser for selskabet af gennemførsel af forskellige identificerede tiltag m.v. og betydningen af forskellige politiske rammevilkår, har vi haft lejlighed til at drøfte disse indgående med selskabets direktion. Hertil kommer, at vi løbende har afstemt forudsætningerne for vores analyser og vurderinger med PricewaterhouseCoopers, der er valgt til at blandt andet at vurdere mulighederne for omdannelse af TV 2 til aktieselskab. Strukturering af foranalysen Den afleverede foranalyse er opdelt i otte afsnit samt et bilag: 1. Markedsmæssige rammevilkår 2. Fundamentalanalyse af TV 2 3. Benchmarking 4. TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag 5. Potentielle tiltag og investeringsprojekter for TV 2 6. Politiske rammevilkår 7. Potentielle købere 8. Eventuel salgsproces Resultater 1. Markedsmæssige rammevilkår I denne del af analysen er identificeret en række generelle tendenser, der alle vurderes at have eller forventes at få betydning for TV 2: - EU harmonisering o EU beskæftiger sig indgående med medieområdet, herunder især via direktivet Fjernsyn uden grænser med en eventuel liberalisering af TV-reklamereglerne, og hertil kommer at EU i øjeblikket undersøger en række af de europæiske blandingsfinansierede public service TVstationer, herunder TV 2, med henblik på at vurdere om og i hvilket omfang disse modtager statsstøtte 3

4 - Digitalisering o Digitaliseringsprocessen er en teknologisk såvel som industrielt drevet proces o For medievirksomheder, herunder TV-selskaber, er denne udvikling af stor operationel såvel som strategisk betydning: Digitaliseringen indebærer potentielle udsendelses- og produktionsmæssige omkostningsbesparelser Digitalisering indebærer muligheder såvel som trusler i relation til anvendelsen af flere medieplatforme samt i relation til levende billeder, herunder ikke mindst internet- og mobilplatforme Omlægningen af analog, terrestrisk TV-sending til digital, terrestrisk TV-sending (DTT) er en proces store dele af Europa enten har påbegyndt eller aktuelt overvejer - Individualisering o Et særskilt område i relation til såvel digitaliseringen som mediekonvergens, der er af særlig relevans for traditionelle broadcastere som TV 2, er spørgsmålet om individualiseringen af seernes TV-anvendelse o Individualiseringsmulighederne bibringes i form af EPG (Elektronisk Program Guide), der tilbydes i forbindelse med digitalt TV, og som tillader seerne frit at sammensætte deres programflade i modsætning til nu, hvor broadcasterne sammensætter programfladen o Hertil kommer den teknologiske mulighed for individuelt at fravælge f.eks. reklameindslag i programfladen, og tilsammen udgør individualisering derfor en potentiel, om end formodet langsigtet trussel mod den traditionelle værdikæde og broadcastere som TV 2 - Distribution og betalings-tv o En anden væsentlig udviklingstendens i de seneste 5-10 år har været væksten i kabel- og især satellitbåren distribution af TV-signaler o Disse distributionsformer forsyner nu ca % af seerne i Danmark med TV-signaler og ejerne heraf udgøres af enten telekommunikationsselskaber eller integrerede medieselskaber o I sammenhæng med disse distributionsformer er der sket en markant vækst i antallet af betalings TV-kanaler, og TV 2s væsentligste konkurrenter har nu en relativ høj grad af betalingsindtægter som supplement til reklameindtægterne o Dette udgør både en trussel og en mulighed for TV 2, der alene kontrollerer den analoge, terrestriske distribution, men som omvendt med sin position kan udnytte mulighederne for etablering af betalings-tv (TV 2 Zulu) som supplement til reklameindtægtsgrundlaget - Konsolidering o Markedets svar på mulighederne såvel som udfordringerne beskrevet ovenfor har været en konsolidering af store dele af værdikæden indenfor medie - og det audiovisuelle område o På europæisk plan er der ikke mindst sket en konsolidering på områder som kabel-og satellit- TV, indholdsproducenter (især på områder for format- og konceptrettigheder) samt ved dannelsen af brede mediekoncerner omfattende elektroniske- såvel som printmedier o I den forbindelse er det værd at bemærke, at der i det danske mediemarked indtil for nylig kun har været tale om en mindre grad af konsolidering De anførte tendenser indebærer således betydelige muligheder, men også trusler for et både statsejet og privatiseret TV 2. Flere af de nævnte udviklingstendenser peger dog åbenlyst i retning af, at TV 2 bør sikres adgang til den nødvendige risikovillige kapital, samt fleksibilitet i relation til indgåelse af partnerskaber, alliancer og mere formaliserede samarbejder m.v. Begge disse forhold peger alt andet lige i retning af, at en privatisering vil kunne styrke TV 2s fremtidige, kommercielle udviklingsmuligheder. 4

5 2. Fundamentalanalyse af TV 2 TV 2 koncernen består i dag af public service kanalen TV 2, af betalingskanalen TV 2 Zulu og af interaktivitetsområdet TV 2/INTERAKTIV. Det er dog endnu for vidt at tale om tre ligeværdige områder, eftersom public service kanalen fortsat repræsenterer langt hovedparten af aktiviteterne og indtægterne. Målsætningen for TV 2 er at opretholde ca. 60% kommerciel seerandel for de to tv-kanaler tilsammen. Dette skal ske ved en fortsat kraftig satsning på nyheder og sport, der ses som en hovedforklaring på, at TV 2 i dag har godt 60% s kommerciel seerandel (segmentet årige) og dermed en unik stærk markedsposition. For den øvrige del af programfladen er fokus at opretholde nogenlunde den nuværende sendeflades mix af danske henholdsvis udenlandske programmer samt mix mellem førstegangsudsendelser og genudsendelser. Strategien er endvidere at udvide sendetiden (i ydertimerne med billigere programmer) og styrke kvaliteten frem for kvantiteten på områder som dansk drama. TV 2 har historisk evnet at sammensætte denne seermæssigt succesfulde sendeflade og samtidig fastholde programomkostningerne på et nogenlunde uændret, absolut niveau. Dette har til dels kunnet lade sig gøre fordi andelen af billigere, udenlandske programmer er øget i perioden. Indtægtsmæssigt har TV 2 været baseret på en blandingsøkonomi, hvor licensmidlerne har udgjort mellem 20 og 30% af de samlede indtægter og reklameindtægterne langt hovedparten af de kommercielle indtægter. TV 2 er underlagt en række risikoforhold af markedsmæssig. selskabsspecifik og politisk karakter. Som eksempel på sidstnævnte har EU-kommissionen aktuelt indledt statsstøttesagen, der i yderste konsekvens kan medføre et tilbagebetalingskrav overfor TV 2. Det er vurderingen, at TV 2 udgør et af de stærkeste brands indenfor medieområdet i Danmark, og at selskabet med sin nuværende markedsposition giver en ny ejer store muligheder for videreudvikling af selskabet. Selskabet er imidlertid i sin nuværende form og struktur følsom overfor konjunkturudsving (reklameindtægter) samt ændringer i værdikæden som følge af selskabets relativt smalle geografiske såvel som produktmæssige forretningsgrundlag. 3. Benchmarking Med hensyn til sammenligning af TV 2 mod relevante udenlandske TV-stationer er der foretaget en sammenligning af TV 2 med TV 2 Norge og TV4 i Sverige, på en lang række områder såvel rammevilkårsmæssigt som økonomisk. Resultatet af denne analyse er, at TV 2 Norge og TV4 har gunstigere markedsmæssige vilkår i form af højere reklamepriser og for TV4 et langt større marked. Den omkostningsmæssige analyse viser, at de tre stationer drives nogenlunde lige effektivt, om end der i lyset af TV4s seneste omkostningstilpasninger (2001/2002) synes muligheder for ligeledes at effektivisere driften af TV 2. 5

6 4. TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag Vores forventninger til TV 2s fremtidige indtægtsgrundlag fremgår af nedenstående tabel: DKKm, løbende priser F 2003F 2004F 2005F 2006F 2007F Indtægter Programomkostninger Øvrige omkostninger EBITDA Afskrivninger og nettorenter Resultat før skat Note: 2002 er estimat fra TV 2 før afslutningsdispositioner Note: Øvrige omk. er eksklusiv licens overført til TV 2 regionerne fra og med 2003 Fremskrivningerne af TV 2s økonomiske resultater viser, at TV 2 på basis af de indlagte forudsætninger, forventes at realisere et par år med kun svagt positive resultater, og at selskabet derefter over en række år vil vokse til et resultatniveau i omegnen af 100 mio. kr. før skat. Denne forventede resultatudvikling bygger på følgende forudsætninger: - TV 2 som stand alone og uden igangsætning af større, nye investeringsprojekter og tiltag - Bortfald af licensmidler 6 måneder efter salg, der antages at ske med virkning fra 1. januar Tilbagevenden til moderat vækst i TV-reklamemarkedet (ca. 3,5% om året eksklusiv liberaliseringer) - TV 2 Zulu opnår en noget højere penetrationsgrad end den nuværende - Liberalisering af reglerne vedrørende pligttekster (reklameindtægter fra receptfri medicin) - Programomkostninger forventes at stige over hele perioden, hvilket reflekterer en fastholdelse af den nuværende programflade. Stigningstakten for perioden er således noget højere end stigningstakten for perioden Programomkostningerne svinger fra år til år som følge af udgifter til store sportsbegivenheder som OL og VM/EM i fordbold - Fastholdelse af personale - og driftsomkostninger på stort set uændret absolut niveau, hvilket forudsætter effektiviseringer og tilpasninger af organisationen Grundlaget for de økonomiske fremskrivninger, herunder den manglende tilstedeværelse af detaljerede handlingsplaner for selskabets realisering heraf, er usikkert som følge af den transformation af indtægtsgrundlaget, som selskabet skal gennemføre. Her tænkes især på det forhold, at TV 2 fratages en sikker indtægt i form af licens, der skal erstattes med nye indtægter fra TV 2 Zulu (kabelvederlag) samt reklameliberaliseringer. TV 2s ledelse har været forelagt vores fremskrivninger og de underliggende forudsætninger og har tilkendegivet, at de finder forudsætningerne såvel som fremskrivningerne realistiske. På den baggrund er det vores vurdering, at der med udgangspunkt i de anførte forudsætninger eksisterer et kommercielt grundlag for at drive TV 2 som stand alone og privatiseret selskab uden licensindtægter 5. Potentielle tiltag Fundamentalanalysen af TV 2 viser, at en betydelig del af den værdi som TV 2 skønnes at have for potentielle købere, er TV 2s unikke markedsposition og stærke brand (strategisk værdi/brand værdi). 6

7 Vi har derfor efter drøftelser med potentielle købere og TV 2 identificeret og beskrevet en række større tiltag, herunder f.eks. muligheden for at investere i P5 eller P6, etablere endnu en ny betalingskanal, samt satse mere aggressivt på rettighedsområdet og på interaktivitets- og mobilområdet. En væsentlig forudsætning for realisering af det fulde økonomiske udbytte af disse tiltag er, at TV 2 tillades crosspromotion. Som følge af, at disse tiltag kræver investeringer og afkastet heraf er helt afhængig af, hvem der måtte blive den endelige køber, samt fraværet af konkrete forretningsplaner og budgetter for hovedparten af de identificerede potentielle tiltag, har vi ikke kunnet foretage en kvalificeret økonomisk vurdering heraf. Det er imidlertid på basis af egne vurderinger, samt drøftelser med TV 2 og potentielle købere vores opfattelse, at muligheden for at anvende TV 2 som platform for investering i nye tiltag har en betydelig, strategisk værdi for købere. 6. Politiske rammevilkår Med udgangspunkt i de nuværende rammevilkårsbeskrivelser (medieaftale, lovgrundlag, public service kontrakt m.v.) er der identificeret en række forhold og vilkår, der vurderes at have betydning for TV 2s fremtidige kommercielle udviklingsmuligheder og indtægtsgrundlag. Disse forhold omfatter: Programindhold Reklameregler Entreprisemodel og filmaftale DTT, brugerbetaling af public service kanalen og UHF sendemasterne TV 2/regionerne Øvrige koncessionsforhold (koncessionsafgift, licensaftrapning og vedtægter) Corporate Governance forhold Langt hovedparten af disse forhold forventes reguleret i koncessionsaftalen (public service kontrakten), der forventes at blive det primære aftalegrundlag mellem Staten, TV 2 og en ny privat ejer. For en sammenfatning af vurderingerne vedrørende de politiske rammevilkår henvises til vedhæftede tabel. Programindhold Der er i udkastet til public service kontrakten reguleret følgende forhold vedrørende programindholdet nyheder, børneprogrammer, dansk drama og tekstning til hørehæmmede. Ingen af disse forhold vurderes at have afgørende negativ betydning for en potentiel køber. Vedrørende nyheder vurderes det, at det af kulturpolitiske årsager kan overvejes at stramme forpligtigelserne. Endvidere kan det overvejes at formuleringerne om on-line virksomhed og snævre målgrupper, af hensyn til ønsket om at stramme public service kravene, kan genindsættes, hvilket skønnes at være uden større værdimæssig effekt. Reklameregler Med hensyn til reklamereglerne er der sket en liberalisering på især produktområdet. Vi har forudsat en liberalisering af reglerne vedrørende pligttekster og en manglende løsning vil derfor indebære en formindskelse af det beregnede indtægtsgrundlag. 7

8 En lempelse af restriktionerne vedrørende breaks og reklamer for økonomiske interessegrupper m.v. vil kunne udløse en positiv værdieffekt, ikke mindst på længere sigt. Det er vurderingen, at spørgsmålet om pligttekster bør søges afklaret hurtigst muligt, og at der endvidere kan overvejes andre lempelser. Entreprisemodel og filmaftale Entreprisemodellen har været et fast element i TV 2-modellen siden selskabets etablering. Filmaftalen indebærer en forøgelse af TV 2s investeringer til DKKm 60 om året i danske film for perioden En væsentlig del af denne investering anses, på grundlag af de nuværende betingelser for investeringerne, at være mindre kommercielt interessante. Entreprisemodellen foreslås opløst af hensyn til en privat ejers fleksibilitet. Med hensyn til filmaftalen kunne det overvejes at fritage TV 2 for de investeringer m.v. som er mindre kommercielt interessante efter udløbet af den nuværende aftale. Et sådant tiltag vurderes at medføre en betydelig positiv værdieffekt. DTT (jordbaseret, digitalt TV), brugerbetaling af public service kanalen og UHF sendemasterne Spørgsmålet om DTT fremgår af medieaftalen såvel som høringsnotat vedrørende DTT. Det vurderes endvidere at være et centralt strategisk område for såvel TV 2 som potentielle købere. Udgangspunktet for vores anbefalinger er, at en overgang til DTT vurderes at være til ugunst for TV 2, idet TV 2s reklameindtægter må forventes at komme under pres, når TV 2 mister sin eneret på 100% penetration blandt kommercielle TV-stationer. Tilsvarende vil gælde i en situation med yderligere udbygning af penetrationen for kabel- og satellitdistribuerede tv-signaler. Hertil kommer, at TV 2 i modsætning til sine kommercielle konkurrenter ikke har adgang til brugerbetaling for public service kanalen (hovedkanalen). Det kan derfor i en situation, hvor TV 2s penetrationsfordel eller TV-reklamemarkedets størrelse bliver væsentligt mindsket, vise sig vanskeligt at opretholde det hidtidige og ovenfor forudsatte omkostningsniveau og dermed programkvalitet og håndtering af public service forpligtigelser indenfor rammerne af TV 2s forudsatte forretningsmodel baseret på ren reklamefinansiering. I vores øjne er der derfor to centrale spørgsmål i relation til DTT og spørgsmålet om brugerbetaling, hvor graden af afklaring herpå vurderes at have stor værdimæssig betydning for potentielle købere: - TV 2s rolle i en udrulning af DTT - TV 2s muligheder for at opkræve brugerbetaling for public service kanalen Med hensyn til det første første spørgsmål kan det med fordel overvejes, at TV 2 gives frihed til enten ikke at deltage i selve udbygningen af DTT eller at deltage i udbygningen af DTT på lige fod med andre kommercielle aktører, herunder adgang til såvel operatørrollen som dominerende indflydelse i operatørselskabet. Med hensyn til det andet spørgsmål vurderes det, at adgang til brugerbetaling for public service kanalen vil have stor betydning såfremt grundlaget for den rent reklamefinansierede forretningsmodel svækkes afgørende. Med hensyn til overvejelserne om udskillelse af UHF sendemasterne fra TV 2 er der tale om et strategisk vigtigt spørgsmål for såvel TV 2 som den samlede TV-infrastruktur. Der er ingen tvivl om, at ejerskab af 8

9 infrastrukturen har betydelig strategisk værdi for ejeren heraf. For nuværende og indeholdt i de nuværende økonomiske fremskrivninger er forudsat, at sendemasterne forbliver i TV 2. En udskillelse vil af hensyn til opretholdelse af soliditeten i selskabet og for at kompensere TV 2 for øgede udgifter og tab af potentiel mermasteleje indebære, at Staten skal yde en tilsvarende økonomisk kompensation til TV 2. Selv i en sådan situation vurderes tabet af den strategiske værdi forbundet med ejerskabet af sendemasterne at indebære en negativ effekt, der imidlertid ikke har kunnet kvantificeres. TV 2/ regionerne I forhold til TV 2/regionerne er der to forhold af betydning. Det ene er den nuværende ordning, hvor TV 2 regionerne sender i vinduer på TV 2s sendeflade, mod at TV 2 oppebærer de regionale reklameindtægter. Det andet er spørgsmålet om TV 2 regionernes langsigtede rolle i forhold til TV 2, nu hvor regionerne er udskilt som selvstændig enheder. Det fremgår af den nuværende medieaftale, at TV 2 opretholder de regionale reklameindtægter. Denne ordning er en central del af TV 2s samlede organisering og økonomi. Det er positivt at medieaftalen indebærer, at TV 2 opretholder de regionale reklameindtægter. For potentielle købere er det væsentligt at få Statens tilkendegivelse af, at den fortsatte licensfinansiering af regionerne forudsætter, at de ikke udøver landsdækkende, konkurrerende virksomhed overfor TV 2, ligesom Staten bør tilkendegive at der ikke er planer om at ændre TV 2 regionernes ejermæssige status. Øvrige koncessionsforhold Øvrige koncessionsforhold omfatter spørgsmålet om koncessionsafgift, licensaftrapning samt lovgrundlag og vedtægter for TV 2. Det førstnævnte forhold er ikke direkte nævnt i medieaftalen. Det er vurderet i hvilket omfang indførelse af en koncessionsafgift vil være hensigtsmæssig. Dette er sket med udgangspunkt i den forventede økonomiske udvikling for TV 2 og optimering af provenu for Staten. Af medieaftalen fremgår det, at licensmidler til TV 2 bortfalder ved et salg til en privat ejer. Det er vurderet, om en aftrapning af licensen er en fordel i relation til opretholdelse af en sundere økonomi og dermed en stærkere programflade i TV 2. Det forudsættes endvidere, at TV 2 efterfølgende privatisering vil kunne opretholde vedtægter alene efter aktieselskabslovens retningslinier. Det er vurderingen, at en koncessionsafgift vil være uhensigtsmæssig for Staten, da provenuet forbundet med en afgift kan være usikkert, ligesom en koncessionsafgift vurderes at tilgodese mindre kapitalstærke købere. Vurderingen med hensyn til licensaftrapning er, at det af hensyn til hastigheden i TV 2s omstillingsproces er mest hensigtsmæssigt, såfremt licensmidlerne bortfalder hurtigst muligt efter et salg af TV 2 (forudsat 6 måneder efter et salg). Corporate governance forhold Det fremgår af medieaftalen, at Staten vil opretholde en tilbagekøbsklausul, hvorved vi har forstået, at der reelt er tale om en forkøbsret. Eftersom potentielle købere vurderes at være særdeles optaget af corporate governance spørgsmålet, har vi foretaget en bredere vurdering af forskellige muligheder, herunder opretholdelse af delvist statsligt ejerskab, ejerrestriktioner, koncessionsperiode m.v. 9

10 På baggrund af disse vurderinger anbefaler vi, at Staten sælger 100% af aktiekapitalen og afholder sig fra eksplicitte ejerrestriktioner andet end anvendelsen af en forkøbsret. Denne forkøbsret bør være begrænset til at regulere skift i dominerende indflydelse i ejerskabet af TV 2. Endvidere anbefales det, at der tilbydes en koncessionsperiode på min. 10 år, der skal afspejle at en ny ejer af TV 2 forventes at foretage betydelige investeringer i nye potentielle tiltag. Hertil kommer, at vi anbefaler Staten og de kontrollerende myndigheder, at sikre sig sanktionsmuligheder (ultimativt fratagelse af sendetilladelsen) for sikring af overholdelse af public service forpligtigelserne 7. Potentielle købere Vi har foretaget en identifikation af en bred kreds af medieaktører, med fokus på danske og andre nordiske selskaber, samt internationale selskaber med aktiviteter i det nordiske område. Disse selskaber er blevet vurderet i lyset af en række kriterier omfattende forhold som finansiel styrke, erfaring med og kompetence indenfor TV-virksomhed og/eller public service virksomhed over en længere årrække, samt hvilke komplementære aktiviteter og synergier en ny ejer kan tænkes at tilføre TV 2 og dermed styrkelse af indtægtsgrundlaget i selskabet. Disse aktiviteter og synergier kan omfatte distribution, produktion, merchandising og indkøb af rettigheder m.v. Herudover er der taget hensyn til konkurrencemæssige såvel som organisationsmæssige forhold. Resultatet af de foreløbige vurderinger er, at der er identificeret en række potentielle købere. Det er endvidere vurderet, at disse enten alene, eller i konsortier med andre, udgør et passende antal køberemner, der opfylder Statens kriterier og vurderes at skabe gode betingelser for en hensigtsmæssig salgsproces. 8. Eventuel salgsproces Vi har i relation til salgsprocessen identificeret en række forhold af betydning for organiseringen heraf: - Kompleksiteten i valg af den optimale køber og for transaktionen generelt - Formodningen om et relativt bredt, interesseret køberfelt - Spørgsmålet om fortrolig information og beskyttelse af selskabets (og Statens) økonomiske interesser - Forventningen om betydelig offentlig interesse for processen - Afklaringen af den relativt omfattende række af delprocesser og forhold af betydning for privatiseringen og salget af TV 2 (statsstøttesagen m.v.) På baggrund af blandt andet disse forhold har vi vurderet forskellige salgsmodeller. Vi har vurderet modeller der forudsætter et lukket forløb med direkte kontakt til få udvalgte købere versus en mere åben proces med offentlig invitation til at byde. Det anbefales af hensyn til størst muligt momentum i en eventuel salgsproces, umiddelbart efter politisk stillingtagen, at igangsætte det forberedende arbe jde (dokumentation m.v.). Når der foreligger en afklaring af statsstøttesagen kan der tages stilling til hvordan processen i øvrigt fortsættes. Det anbefales Staten i forbindelse med et eventuelt salg, at anvende en kontrolleret auktionsproces. Det vil sige en proces, der via opdeling i flere faser tillader screening af købere på basis af en række kriterier udover pris. Vi anbefaler endvidere åbent at kommunikere om selve processen, men af hensyn til fortroligheden for både sælger og potentielle købere ikke undervejs at kommunikere om indholdet og forløbet heraf. 10

11 TABEL: Oversigt over værdimæssige effekter af politiske rammevilkår De værdimæssige effekter skal forstås som den kapitaliserede værdi af de forventede resultateffekter af de enkelte politiske rammevilkår har for TV 2. TV 2 har foretaget de anvendte skøn over resultateffekter. Udgangspunktet for beregningerne er de nuværende rammevilkår (medieaftale, lovgrundlag, udkast til public service kontrakt m.v.) med mindre andet fremgår. Politiske rammevilkår Programindhold - Skærpe forpligtigelser vedrørende nyheder, on-line virksomhed og snævre målgrupper Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til børneprogrammer Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til dansk drama Begrænset - Opretholde nye (og skærpede) krav til tekstning for hørehæmmede XX Værdimæssig effekt (DKKm)* - + Reklameregler - Manglende liberaliseringer af regler om pligttekster (receptfri medicin) XXX - Forslag om ophævelse af forbud mod reklamer for økonomiske interessegrupper m.v. XXX - Forslag om liberalisering af reglerne for sponsorering XX - Forslag om liberalisering af reglerne om børns medvirken i reklamer XX - Forslag om øget adgang til "breaks" Stor (potentiel) Public service kontrakt - Afskaffelse af den nuværende entreprisemodel Begrænset - Forslag om at fritage TV 2 for ikke-kommercielle filminvesteringer efter 2006 XXX Udskillelse af UHF sendemasterne fra TV 2 Opretholde begrænsning på TV 2s muligheder for brugerbetaling for public service kanalen Indførelse af en koncessionsafgift Fastholdelse af krav om Statens forkøbsret XXX Stor Stor Stor Samlet værdimæssig effekt XXX XXX *XX: Kvantificérbare effekter anslået til mellem DKKm *XXX: Kvantificérbare effekter anslået til DKKm 100+ VIGTIGT Dette resumé af foranalyse udarbejdet af Danske Bank A/S ("Danske Bank") vedrørende overvejelserne om privatisering af TV 2/DANMARK ( Resuméet ) er udarbejdet til Kulturministeriet på grundlag af information fra Kulturministeriet, Kulturministeriets øvrige rådgivere, TV 2/DANMARK og offentligt tilgængelige oplysninger vedrørende TV 2/DANMARK ( Informationsmateriale ). TV 2/DANMARK og de selskaber, hvori aktiviteterne i det nuværende TV 2/DANMARK i fremtiden måtte placeres, er i det følgende på denne side benævnt TV 2. Danske Bank har ikke selvstændigt foretaget verifikation af indholdet af Informationsmaterialet, men har forudsat dette korrekt, fyldestgørende og retvisende i alle væsentlige henseender. Danske Bank kan derfor ikke gøres ansvarlig, såfremt indholdet af Resuméet ikke er korrekt, fyldestgørende og retvisende. Danske Bank har specielt ikke foretaget nogen vurdering af TV 2s enkeltaktiver og -passiver. Resuméet er ikke udtømmende. De i Resuméet indeholdte vurderinger er efter Danske Banks opfattelse baseret på best practice inden for virksomhedsvurderinger og er afsluttet pr. 20. februar 2003, dog således at talmæssige opgørelser er opgjort pr. 31. januar Danske Bank er ikke forpligtet til at opdatere, ændre eller bekræfte indholdet i Resuméet. Vurderingerne i Resuméet indeholder subjektive elementer og er baseret på Danske Banks bedste skøn med udgangspunkt i Informationsmaterialet. Danske Bank påtager sig intet ansvar for, hvorvidt de foretagne vurderinger bliver realiseret, herunder for handelspriser der kan opnås ved salg af TV 2 til tredjemand. Eventuelle købere af hele eller dele af TV 2 skal således foretage egne vurderinger. Resuméet udgør ikke et tilbud om køb eller salg af aktier eller aktiviteter eller om tegning af aktier i TV 2. Danske Bank yder alene finansiel rådgivning, hvorfor Resuméet ikke kan anses som rådgivning vedrørende juridiske, revisionsmæssige, skattemæssige eller tekniske forhold. Resuméet skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret. 11

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007

N O T A T. Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport. Den 31. januar 2007 MEDIESSEKRETARIATET N O T A T Den 31. januar 2007 Digitalt tv sekretariatsudkast til udvalgsrapport 1. Executive Summary...2 2. Baggrund...2 3. Udvalgets kommissorium og sammensætning mv...4 4. Markedet

Læs mere

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet

Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet Rapport om distribution af ikkekommerciel lokalradio og -tv på internettet 1. Resume... 2 2. Baggrunden for rapporten... 4 2.1. Oversigt over rapportens indhold... 5 2.2. Begrebsafklaring... 5 3. Medielandskabet

Læs mere

Ejer- og generationsskifte af virksomhed.

Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Ejer- og generationsskifte af virksomhed. Udgivet af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Weidekampsgade 6 2300 København S Tlf.: +45 36 10 20 30 Fax:

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Prospekt. Introduktion på First North

Prospekt. Introduktion på First North Prospekt Introduktion på First North 2 Introduktion af WirTek A/S på First North Godkendt rådgiver for WirTek A/S CDI BROCORFI A/S COMPANY BROKERS & CORPORATE FINANCE Den Godkendte Rådgivers rolle på First

Læs mere

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER

DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DIGITALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER FOR DANSK FILM RAPPORT FRA FILMPOLITISK FORUM OM NYE FINANSIERINGSFORMER OG FORRETNINGSMODELLER DET DANSKE FILMINSTITUT / NOVEMBER 2013 Digitale udfordringer og muligheder

Læs mere

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

adserving PROSPEKT adserving International A/S international

adserving PROSPEKT adserving International A/S international adserving international PROSPEKT adserving International A/S Introduktion af adserving International A/S på Godkendt Rådgiver for adserving International A/S: Godkendte Rådgivers rolle på First North Den

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN

MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN 26-02 2014 13/04400 /MST/MMW/UHL Punkt 2: Rådsmøde den 26. februar 2014 MEDIERETTIGHEDER TIL DANSK LIGAFODBOLD REVISION AF TILSAGN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

Medierne i det nye årtusinde

Medierne i det nye årtusinde Medierne i det nye årtusinde Venstres medieoplæg november 2009 Side 1 af 43 Indhold Indhold...2 Forord...3 Medierne mellem kultur og marked...4 Venstre vil:...6 Medieudviklingen de seneste årtier...7 Fra

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand),

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 6. januar 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand), Torben Kuld Hansen, Mette Skov Larsen og de sagkyndige

Læs mere