Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. 1. marts 2012 Uge 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbrugets stemme. Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug. 1. marts 2012 Uge 9"

Transkript

1 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug Hvis bare vi fik lov aldrig har det været vigtigere I en tid hvor vismænd og økonomer overgår hinanden i at nedskrive værdien af landbrugsejendommene, er det påfaldende at disse mennesker overhovedet ikke skeler til, hvor stor skade de gør på vores erhverv. Ingen bør udtale sig om prisen på jord og produktionsapparat, for hvem skal bestemme hvad den rigtige pris er. Det bør de frie markedskræfter alene afgøre. Problemet er bare, at de frie markedskræfter er sat ud af spil. Sat ud af spil af urimelige rammevilkår og mangel på finansieringsmuligheder. Det sidste på baggrund af det første. Det bunder alt sammen i en misforståelse af landbrugets miljøpåvirkning igennem 25 år. Landbrugets stemme 1. marts 2012 Uge 9 Vi ligger, som vi har redt Jens Rohde, EU-parlamentariker for Venstre, fortalte på Vækstkonferencen afholdt af Bæredygtigt Landbbrug den 23. februar i København, at han bliver mødt med følgende spørgsmål i Parlamentet: Hvorfor hader man landbruget i Danmark? Ja, hvorfor egentligt? Vi har vel nok verdens mest miljøbevidste landbrug. 1/2 til 1/3 af pesticidforbruget i vore nabolande, gødningstildeling på 30 % under Tyskland - og dyrevelfærd blandt de bedste i verden. Og alligevel hader en stor del af befolkningen landbruget. Jo mere vi begrænser, jo mere ønskes vi begrænset. Årsagen er enkel og forståelig. Vi har de sidste 20 år haft usædvanligt svage ledere i landbruget. En organisation på lerfødder, uden visioner eller evner til at imødegå kritik. Uden den faglige viden og uden vilje til at imødegå kritik fra det omgivende samfund. Viden er magt. Uvidenhed er afmagt. Landbruget har ikke, trods det store administrative apparat og det store forsøgsvæsen, formået at dokumentere og endnu vigtigere formået at få forklaret politikerne og pressen hvordan tingene hænger sammen. Vi kan ikke bebrejde pressen og politikerne, vi kan kun bebrejde de folk, der har været i spidsen for dansk landbrug de sidste 20 år. Det er ikke godt nok og det er utilgiveligt, for det er årsagen til den situation dansk landbrug i dag står i. Der er mange spørgsmål Hvorfor har landbruget aldrig kontrolleret tallene fra Naturstyrelsen? Hvorfor har man ikke indhentet tilsvarende fra andre lande? Hvorfor har man ikke testet effekter og virkemidler? Hvordan har man kunne tillade at dansk landbrug er blevet amputeret på et ikke fagligt grundlag? Som udenforstående virker det som om, at man i landbrugets organisationer har været mere fokuseret på at finde midler og indtjening til systemet, end på at sikre danske fødevareproducenter lige konkurrencevilkår. Når vi ser på vores forsøgsvæsen og den deraf affødte rådgivning, har det de sidste 20 år stort set kun drejet sig om at begrænse og aldrig øge produktionen. De ansøgte og tildelte midler er i stigende omfang blevet brugt til at fremme økologi og nedsætte anvendelsen af gødning og pesticider. Kun meget sjældent er der blevet brugt kræfter på at øge indsatsen og dermed udbytterne. Der er store midler i landbruget bruges de rigtigt? Hvorfor har der ikke hvert været afsat store beløb løbende til at afprøve, teste og imødegå de påstande og udokumenterede anklager, som vi gennem en generation er blevet udsat for? Det første tab er det billigste. Vandmiljøplanerne og pesticidhandlingsplanerne har de sidste 25 år kostet danske fødevareproducenter op mod 100 mia. kroner og samfundet meget mere. Havde det ikke været en billig investering hvert år at have brugt nogle af de mange midler landbruget tildeles på at få testet effekten af reguleringerne.

2 Nu bruges 60 mio. kroner på en imagekampagne. Det ændrer stadig ikke ved at rammevilkårene er for ringe og langt under vore konkurrenters. Vi kæmper en kamp til den bitre ende Vi er optimistiske, for vi ved, at vi har ret. For hver dag, der går, får vi mere dokumentation frem, der bekræfter, hvad vi siger. Aldrig har vi haft mere styr på effekt og virkning af miljøtiltagene. Vi glæder os til i de kommende uger at fremkomme med nye beviser på landbrugets manglende belastning af miljøet. Miljøvismænd? I den forløbne uge er de såkaldte miljøvismænd fremkommet med en kraftig kritik af den forrige og nuværende regerings udsættelse af reduktionen af tons kvælstof. Kritikken er uforståelig og udokumenteret. Den virker mildest talt ikke særlig vis. Hvorfor udtaler de såkaldte miljøvismænd sig om vandmiljøet? Hvilke forudsætninger har de for det og hvad bygger de på? Der er i rapporten ingen dokumentation for deres påstande, og rapporten virker plantet til lejligheden. Vi har fulgt op på rapporten, men kan ikke finde sammenhængen mellem udtalelserne og fakta. Eksempelvis bygger kvælstofdelen af rapporten på ålegræsværktøjet. Et værktøj som DCE (Dansk Center for Natur og Miljø) selv har forkastet. Det virker som om enkelte medlemmer af Det Miljøøkonomiske råd er vandret ad deres egen vej. Vi håber i hvert fald ikke, at det er et udtryk for det samlede råds opfattelse. Som man kan se af ovenstående link, er direktør i Landbrug & Fødevarer, Carl Aage Dahl medlem af rådet. Det er ingen skam at blive klogere Der er bevægelse i gang i landbrugets top for tiden. Vi mærker det i, hvad der siges og skrives. Nu erkendes det, at kvælstof ikke er et problem for vandmiljøet, i modsætning til tidligere, hvor det fremgik af diverse internetsider fra landbrugets organisationer, at kvælstof var en miljøbelastning. Vi glæder os over erkendelsen. Bedre sent end aldrig. Det er imidlertid ikke nok at sige og skrive. Ændringen skal afspejles i adfærd ud i alle hjørner af den store organisation - også blandt økologer. Hvorfor manipulerer DMU og Naturstyrelsen? Figur 4.1. viser indhold af totalkvælstof i de danske vandløb i Men de er ikke sammenfaldende med de analyser, som vi fået oplyst fra Naturstyrelsen. DMU oplyser at tallene er vandføringsvægtede. Hvordan kan man vægte en koncentration efter nedbør. Det er manipulation og misinformation. Eksempel: vi har en å, som normalt er 8 meter bred. På grund af manglende vandløbsvedligeholdelse, er åen nu kun 4 meter bred. Vandstømmen måles af en flowmåler, som selvfølgelig alt andet lige, løber dobbelt så stærk i en å med kun den halve bredde. Dette er kun en af mange manipultioner, der anvendes for at data skal passe med påstande. Fakta findes og anvendes korrekt Vi vil de næste uger bringe mange nye fakta, der dokumenter, at uanset hvad vi gør i landbruget, så kan vi aldrig komme ned på de urealistiske måltal, som Naturstyrelsen sætter for os. Det er mission impossible :

3 Dansk fødevaresektor Prognose udarbejdet med udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforening s Fremtidens landbrug i balance med natur og miljø Forfatter: cand. oecon. Bjarne Brønserud Folketinget: Med gennemførelse af vandplanerne, randzoneloven og med yderligere tiltag i udsigt for at reducere kvælstofudledningen fra landbruget, så er det nu et relevant spørgsmål at stille: Er der en fremtidig for det landbrug, som vi kender i dag, i Danmark? Svaret herpå bliver i sidste ende afgjort af det danske folketing. EU s landbrugs-og miljølovgivning er ingen hindring for at videreføre dét landbrug, som vi kender i dag. På en lang række miljømæssige-, sundhedsmæssige- og dyrevelfærdsmæssige områder er dansk landbrug i dag et foregangsland set i forhold til landbruget i de øvrige EU-lande. Så relevansen af spørgsmålet vil i stedet afhænge af den nationale politik på landbrugsområdet, som fastlægges i Folketinget. Når det også er relevant at lave beregninger på Danmarks Naturfredningsforenings forslag til et fremtidigt landbrug, så er det fordi skiftende landbrugsministre og miljøministre i de senere år har givet udtryk for holdninger, som ligger meget tæt på de forslag, som stilles af Danmarks Naturfredningsforening. DN s landbrugspolitik: Hvad er så essensen af Danmarks Naturfredningsforenings landbrugspolitik: 1/3 af Danmarks areal skal være naturområde, dvs. en forøgelse med 50 % 100 % økologisk landbrug i Danmark hektarer lavbundsjord og højereliggende arealer tages ud af omdrift 10 meter randzoner ved vandløb og søer og 6 meter randzoner ud til offentlig vej må ikke dyrkes 100 % forbrug af økologiske varer i alle offentlige institutioner der indføres en speciel lav moms på økologiske produkter indførelse af en kvælstofafgift på kunstgødning harmonikravet for svineproduktion hæves, så der højst kan være 1 dyreenhed pr. hektar al svineproduktion skal være økologisk energiproduktion må kun ske på basis af afgrøder som er flerårige al gylle skal bioforgasses

4 ejerskabet til dansk landbrug skal spredes ud på hele den danske befolkning Landbrugets stemme den nuværende EU-støtte omlægges, så den i størst mulig omfang udbetales til naturformål Scenarie for gennemførelse af DN s politik: Gennemførelse af ovenstående politik vil betyde, at størstedelen af husdyrproduktionerne vil blive ulovlige, da en stor husdyrproduktion er afhængig af et stort harmoniareal. Da perspektivet for de nuværende ejere vil være afvikling af størstedelen af husdyrproduktionen på deres bedrifter, vil de vælge en nedslidningsstrategi, altså ingen nyinvesteringer. De største og mest forgældede husdyrproduktioner vil ikke kunne tilpasse sig og i deres situation er konkurs relevant. Belåningsværdien af landbrugsjorden vil falde drastisk, som følge af, at en stor del af arealet ikke længere må tages med i omdriften og at resten skal dyrkes på en ekstensiv økologisk form. Derfor vil de landbrug, hvor der er investeret mest, kunne se frem til en lang periode med et insolvent landbrug. Kreditorer, banker og realkreditten vil ikke længere yde lån og konsekvensen vil blive en lang periode med kroniske likviditetsproblemer. Mange landbofamilier vil i den situation se sig om efter nye muligheder, eventuelt uden for Danmark. Store dele af de danske landbrug vil blive overtaget af byfolk, som bor i byen, men vil bruge nyerhvervelserne til rekreative formål. Bestyrerlandbruget vil vinde frem, hvor det er en funktionær, som forestår det praktiske arbejde med dyrkning af jorden. Ovenstående scenarie vil forløbe meget hurtigt, når første lovgivningen er vedtaget. Det er realistisk at forestille sig en fuldstændig gennemførelse af omlægningen i løbet af 10 år. Resultater fra DN s Skovsgård Gods: Danmarks Naturfredningsforening har de seneste 30 år drevet godset skovsgård på sydlangeland. De har overtaget de 388 hektarer som gave (det vil sige gældfrit). Godsets drift er omlagt til 100 % økologisk og med indførelse af udyrkede randzoner og arealer som er udlagt til natur. Skovbruget drives i naturnær form. Der er ansat en bestyrer, som forestår det praktiske arbejde. Der lejes i videst mulig udstrækning maskinydelser fra maskinstationer og fra skoventrepenører. Der udlejes boliger på godset til besøgende, som ønsker sig en naturoplevelse på godsets arealer. Alt i alt en drift som svarer til Danmarks Naturfredningforenings landbrugspolitiske mål. Sammenligning konventionel- contra økologisk naturnær drift: Med afsæt i regnskabsresultaterne for Skovsgårds drift i 2009 og 2010, så kan der opstilles en sammenligning mellem den gennemsnitlige indkomst pr. hektar på Skovsgård gods og så den gennemsnitlige indkomst for hele jordbrugssektoren i de samme år. For at gøre tallene så sammenlignelige som muligt udskilles skovens drift, udlejningen, museums-og besøgsaktiviteten fra indkomstberegningen på Skovsgård gods. Desuden udskilles

5 indkomsten i minkproduktionen og gartneriet fra jordbrugssektorens tal, idet det antages, at disse delsektorer ikke påvirkes af omlægningen af landbrugspolitikken. Til opgørelse af indkomsten benyttes begrebet bruttofaktorindkomst (BFI). Dette tal beregnes ved at tage produktionens værdi og fratrække alle produktionsmæssige omkostninger undtaget løn til medhjælp, beregnet løn til ejer og afskrivninger på driftsmidler. Populært sagt, så viser tallet hvad der er til overs til at aflønne arbejdskraften, den investerede kapital (rente og afskrivninger) og ejeren. Nedenfor er vist dette nøgletal i en sammenligning, som beskrevet ovenfor: Bruttofaktorindkomst pr. hektarer (ha) Skovsgårds jordbrug (253 hektarer) 557 kr./ha 447 kr./ha Danmarks jordbrugssektor excl. mink og gartneri kr./ha kr./ha Sammenlignes produktionsresultaterne i planteproduktionen er analyseresultatet: Produktion pr. hektar (hkg = 100 kg) Skovsgårds kornproduktion (70 hektarer) 34 hkg/ha Danmarks jordbrugssektor excl. mink og gartneri 60 hkg/ha 69 hkg/ha Græsproduktion (fe = energi i 1 kg korn) Skovsgårds græsproduktion (184 hektarer) fe/ha Danmarks jordbrugssektor excl. mink og gartneri fe/ha fe/ha Husdyrproduktion inklusiv importeret husdyrgødning (DE = dyreenhed (svarende til 1 malkeko)) Skovsgårds tilførsel af husdyrgødning 0,58 DE/ha 0,58 DE/ha Danmarks jordbrugssektor excl. mink og gartneri 0,80DE/ha Ovenstående sammenligningstal viser således en dramatisk forskel i indtjening og også i produktionsresultaterne i markdriften. Dertil kommer den ekstensive form for drift, som finder sted på Skovsgård, hvor kun en mindre del af det dyrkede areal anvendes til kornafgrøder. Prognose for 100 % overgang til økologisk naturnært landbrug i Danmark: Siden det dramatiske fald i bytteforholdet (forholdet mellem salgspriser og købspriser) i 2009 på 10,5 % er der sket en gradvis opretning. Det antages, at denne genopretning fortsætter i 2012 sådan, at landbruget kommer

6 tilbage til samme niveau som i Da der fortsat sker en effektivitetsstigning regnes med en stigning i BFI pr. hektar på 10 %. Prognosen tager således udgangspunkt i et gennemsnit at 2009 og 2010 tillagt 10% Med afsæt i ovenstående tegner der sig et billede af den danske jordbrugssektor i en voldsom omvæltning ved den nye jordbrugspolitik foreslået af Danmarks Naturfredningsforening: Samlet jordbrugssektor (mio. kr.) Bruttofaktorindkomst mio. kr mio. kr. I sammenligningen skal det tages med, at der i 2022 ikke vil være et ret stort antal ejerfamilier, som skal have dækket deres arbejdsindsats ud af ovennævnte beløb. Det må antages, at de fleste familier der er tilbage, foretrækker at have en lønindkomst ude fra. Markudbytterne pr. hektar vil være halveret i korn og grovfoderdyrkningen. Da der yderligere vil forsvinde ca. 1/3 af det nuværende dyrkningsareal over til natur, bræmmer og skov, så bliver den samlede høst i dansk landbrug reduceret til 1/3 af den nuværende høst. Da raps, kartofler og sukkerroer må antages at forsvinde som afgrøder i et 100 % økologisk landbrug, så vil der kunne ske en lille forøgelse af korn og grovfoderproduktionen på disse frigjorte arealer. Med hensyn til husdyrproduktionen, så vil den blive indrettet efter foderproduktionen i Danmark. Det kan ikke forventes, at der skal importeres økologiske foderstoffer i større stil. Da der i husdyrproduktionen i 2012 er en selvforsyning med 80 % af producerede foderstoffer i Danmark, så vil det alt i alt betyde, at husdyrproduktionen bliver reduceret til 1/3 af dén produktion, som vi kender i Da husdyrproduktionen yderligere er meget koncentreret i Jylland, så vil reduktionen blive voldsommere i denne landsdel, fordi det er urealistisk at transportere grovfoder i større stil fra Sjælland og Fyn. Derfor må det antages, at husdyrproduktionen alt i alt falder til ca. ¼ del af den nuværende produktion. Konklusion: I løbet af 10 år vil det således være sandsynligt, at dansk landbrug bliver ændret til alene at forsyne hjemmemarkedet med mælk, kød og øvrige planteprodukter. Der vil således forsvinde en årlig nettoeksport på ca. 70 mia. kr. i Beskæftigelsen direkte i landbrudsproduktionen og i følgevirksomhederne vil blive reduceret meget kraftigt, da det er husdyrproduktionen, som er særlig arbejdsintensiv. I 2012 skønnes beskæftigelsen i erhvervet at være fuldtidspersoner. Antages planteproduktionens beskæftigelse at udgøre personer, så er de direkte eller indirekte knyttet til husdyrproduktionen. I 2012 kan det derfor skønnes at være en beskæftigelse på fuldtidsbeskæftigede tilbage i tilknytning til fødevareproduktion. De øgede naturarealer vil kun i begrænset omfang skabe ny beskæftigelse. Kapitalapparatet i form af jord, know-how, følgevirksomheder vil langsom mistet sin internationale høje værdi og store konkurrencekraft. Banker og realkreditforeninger vil lide massive tabe ved konkurser og uerholdelige lån. Landbobefolkningen af selvejere, som vi kender det i dag, vil helt eller delvist forsvinde

7 Vores børnebørn vil til gengæld have en masse vandhuller at lege i og vadefuglede vil få stor fremgang. Hent hele teksten med kildeangivelser på hjemmesiden. De der har ret, - får ret. Venlig hilsen Vagn Lundsteen Bæredygtigt Landbrug nu også som app til Android download app på eller Scan QR-koden her: På Kan du også se Jan Hjeds indlæg på Vækstkonferencen som video. Videoen varer 46 minutter.

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3

Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Kære medlem af Bæredygtigt Landbrug 17. januar 2014 Uge 3 Ind i mellem hader vi at få ret For nogle mennesker er det at få ret en drivende kraft. Jeg skal være den første til at erkende, at vores vidtberømte

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år

ÅRSBERETNING 2009/2010. 200 år ÅRSBERETNING 2009/2010 200 år PATRIOTISK SELSKABS LEDELSE Pr. 30. juni 2010 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land

Fremtiden på landet. Erhvervspolitisk program. Frie Bønder - Levende Land Fremtiden på landet Erhvervspolitisk program Frie Bønder - Levende Land 2009 Mål og baggrund...4 Overordnede krav og behov...5 Landbruget skal gøres rentabelt...5 Miljøet i landbruget skal gøres bæredygtigt

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden.

Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. PP1 Generalforsamling Generalforsamling. Vejle Amts Familielandbrug.2015. v/ formanden. Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, at der er kommet så mange. Jeg håber, I er blevet mætte.

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050

Verdens fødevaresituation i dag og frem til 2050 Verdens fødevaresituation i dag og frem til 25 Landbrugs- og fødevaremarkederne verden over står over for betydelige udfordringer i de kommende årtier. Frem til 25 vil der være 1/3 flere mennesker på jorden

Læs mere

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn

Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn Land- og Skovbrug i Nationalpark Sydfyn 0 Indhold 1. Indledning...2 2. Baggrund for oplægget...2 3. Afgrænsning af nationalparkområdet...3 3.1 Vindmøller...5 4. Nationalparkens magt og indflydelse...7

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

195 udstillere på NutriFair

195 udstillere på NutriFair N r. 2.- 1 9. å r g a n g 11. januar 2013 Læs også: Generationskifte: Ny købmand i Hornsyld... 25 års jubilæum... Cimbria solgt for en milliard... Lantmännen Landbruk åbner nye kornmodtagelser... 2 2 4

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010/2011

ÅRSBERETNING 2010/2011 ÅRSBERETNING 2010/2011 Patriotisk selskabs ledelse pr. 1. september 2011 PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II BESTYRELSE Godsejer Peter Cederfeld de Simonsen (formand) Gårdejer Søren F. Bonde

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP

Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Reformen af EU s landbrugspolitik CAP Jette Hagensen En arbejdsrapport i forbindelse med projektet Teknologi og miljø i landbruget nye løsninger? Det Økologiske Råd, december 2010 Kolofon: ISBN: 978-87-92044-07-5

Læs mere

En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen

En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen 2 Jordrenten - din fødselsgave En afhandling om jordrenteloven af Ejnar Pedersen Trykt hos Arden Bogtrykkeri A/S for Henry George Forlaget. Printed in Denmark 1995. ISBN 87-90000 -14-5 1. udgave i 1.000

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009.

Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Bestyrelsens beretning ved Sønderjysk Landboforening generalforsamling 10. marts 2009. Vojens, den 9. marts 2009 Indledning Ser man tilbage på året der er gået, kan man i lighed med alle de år, jeg har

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere