Århus København Tlf: Bank: Aarhus Lokalbank CVR: Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad."

Transkript

1 Århus København Tlf: Bank: Aarhus Lokalbank CVR: Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A Reg: 7220 IBAN: DK Risskov 2100 København Ø Konto: SWIFT: HASTDK22

2 Lønstatistik for freelancere for indkomståret Specialudgave for Freelancegruppen Tommy Kaas, Side Titel Indledning Metode Svarprocenter Repræsentativitet Sådan skal løn-statistikken læses og forstås Tabeller baggrundsoplysninger Tabeller indkomstoplysninger Ugentlig arbejdstid Fakturerbar arbejdstid Ferie

3 Indledning Lønstatistikken for indkomståret 2007 er udarbejdet af Dansk Journalistforbund, FreelanceGruppen og. Denne rapport er en version, der fokuserer på svar fra medlemmer af specialgruppen Freelancegruppen. Oplysninger om andre freelancere samt uddybende oplysninger om fremgangsmåde mv. kan findes i øvrige rapporter fra undersøgelsen. Metode Denne lønstatistik kombinerer en rundspørge med data købt i Danmarks Statistik. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. I rundspørgen indsamles freelancernes egne oplysninger om bløde emner. Fra Danmarks Statistik købes herefter oplysninger om freelancernes indtægtsforhold. Det sker ved, at medlemmers cpr-numre afleveres til Danmarks Statistik, hvor de bliver sammenkoblet med medlemmernes egne skatteoplysninger, som Danmarks Statistik ligger inde med. Materialet, der returneres fra Danmarks Statistik, indeholder ikke oplysninger om enkeltpersoners økonomiske forhold. For at undgå, at enkeltpersoner kan genkendes, er der i denne rapport derfor undergrupper, der ikke er opgivet diverse indtægtsforhold for. Der blev udsendt en invitation 23. oktober 2008 og en rykker til de, der ikke havde svaret 11. november. Endelig blev der 17. november i et FLG-nyhedsbrev igen udsendt en reminder om rundspørgen. Rundspørgen lukkede 9. januar Herefter blev det registreret, hvor mange der havde reageret på invitationen. 3 Svarprocenter Svarprocenten med hensyn til personer, der formodes at være freelancere, er 54%. I analysen er frasorteret 87 svar fra respondenter, der ikke har fuldført rundspørgen, og der er manuelt fjernet 6 svar, hvor det i en bemærkning fremgår, at vedkommende trods gennemført besvarelse ikke anså sig for freelancer i Dermed er antallet af personer i analysen 888 heraf 635 fra Freelancegruppen. For Freelancegruppens medlemmer alene er svarprocenten 47 %. Repræsentativitet En bortfalds-analyse viser, at de indkomne svar fordeler sig repræsentativt i forhold til baggrundsvariablerne køn, specialgruppe, specialforening og kreds. Det giver et godt grundlag for at generalisere fra undersøgelsen til den samlede medlemsskare. Hvis undergrupper er små, frarådes det dog at generalisere. En svarprocent på 47 er nogenlunde tilfredsstillende, men dog i underkanten af det ønskede. Man skal derfor være forsigtig med at generalisere alt for hårdt ud fra svarene.

4 Sådan skal løn-statistikken læses og forstås For at kunne undersøge freelancernes indkomstforhold er der i Danmarks Statistik købt oplysninger om de pågældende 888 freelanceres skatteforhold. De 888 freelancere er i tabellerne opdelt i tre kategorier. Henholdsvis lønmodtagere, selvstændige og lønmodtagere med selvstændige bierhverv samt selvstændige med lønmodtagerindtægter. Disse tre puljers indkomstforhold er analyseret hver for sig. Selvstændige er opdelt i to undergrupper alt efter om den enkelte har udfyldt rubrik 320 på selvangivelsen eller ej. Rubrik 320 er kun udfyldt, hvis den pågældendes omsætning er kr. eller derover. Hvilken af de førnævnte puljer den enkelte freelancer tilhører, er bestemt af, hvordan den pågældendes svarede i rundspørgens spørgsmål: Hvilken af følgende fire kategorier passede i 2007 bedst på dig? Dette svarer til, hvordan man i tidligere år har bedt freelancerne om at kategorisere sig selv for at målrette spørgsmålene bedst muligt til dem. For at forenkle statistikken bygger denne rapport hovedsagelig på en enkelt variabel (et beregnet nøgletal) fra Danmarks Statistik, nemlig Erhvervsindkomst. Erhvervsindkomst definerer Danmarks Statistik således: Løn (Skattepligtig løn inkl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelsesgodtgørelser samt værdi af aktieoptioner) + Nettooverskud (Nettooverskud af selvstændig virksomhed incl. udenlandsk virksomhed, nettoindtægt som medarbejdende ægtefælle samt honoraraflønning der er arbejdsmarkedsbidragspligtig - vederlag for foredragsvirksomhed mv.) Erhvervsindkomsten er før kapitalindtægter og udgifter (herunder renter) i selvstændiges virksomhed I tabellerne er der angivet 25%, 50%, 75% og 90% fraktilen for variablen Erhvervsindkomst. Fraktilerne skal forstås således: Hvis fx 25% fraktilen beregnes til kr. for en gruppe, betyder det, at 25% i gruppen har en Erhvervsindkomst på kr. eller derunder). I tabellerne optræder der flere steder koden diskr., hvilket angiver, at der i en konkret undergruppe har været for få personer til, at Danmarks Statistik må oplyse tallet. 4 Når man læser løntabellerne, skal man være opmærksom på, at de indtægtstal, Danmarks Statistik trækker ud af medlemmernes selvangivelser, ikke justeres eller på anden måde omregnes. Der tages ikke hensyn til, at en freelancer måske har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i en del af året, eller måske kun har arbejdet i gennemsnit 20 timer pr. uge. Statistikken afspejler de samlede reelle indtægter, freelancerne har haft i 2007, uanset om indtægterne stammer fra freelancearbejde, fastansættelse, dagpenge, taxakørsel eller andet.

5 Tabeller - baggrundsoplysninger Deltagerne i rundspørgen er blevet bedt om at oplyse nogle få faktuelle ting vedrørende deres arbejde i De følger herunder og opsat, så svarene fra medlemmer af Freelancegruppen holdes op mod svarene fra samtlige 888 freelancere, der indgår i undersøgelsen. Tabel 1A Hvilken af følgende fire kategorier passede i 2007 bedst på dig? FLG Procent Alle Procent Jeg var lønmodtager % % Jeg var lønmodtager, men jeg havde også bierhverv 46 7% 65 7% Jeg var selvstændig % % Jeg var selvstændig, men jeg havde også lønindtægt % % Hovedtotal % % Tabel 1B Havde du i 2007 indtægter fra ikke-journalistisk arbejde? (Vi tænker her på fx taxa-kørsel eller lignende arbejde) FLG Procent Antal Procent Ja 81 13% % Nej % % (Tom) 4 1% 5 1% Hovedtotal % % 5 Tabel 1C Cirka hvor stor en andel af din samlede indtægt stammer fra dit ikke-journalistiske arbejde? FLG Procent Antal Procent Mindre end 25 procent 36 6% 52 6% Mellem 25 og 50 procent 24 4% Over 50 procent 20 3% 30 3% Ved ikke 1 0% 5 1% (Tom) (Er ikke blevet stillet spørgsmålet) % % Hovedtotal % %

6 Tabel 1D Jeg havde i 2007 min hovedtager/hovedaftagere inden for følgende område: (Med hovedaftager mener vi den type aftager, du afsatte den største del af din produktion til) FLG Procent Antal Procent Dagblade, nyhedsbureauer, distriktsblade o.l % 95 11% Fag- og organisationsblade 88 14% 95 11% Forlagsvirksomhed 10 2% 19 2% Fotografisk virksomhed 15 2% 29 3% Grafisk virksomhed 6 1% 15 2% Ingen/Andet % % Magasiner og ugeblade 85 13% 99 11% Netmedier 16 3% 18 2% Private virksomheder (erhvervsvirksomheder, interesseorg. mv.) % % Statslige og kommunale og halvoffentlige virksomheder 32 5% 42 5% TV og radio (DR, TV2, produktionsselskaber, andre) 65 10% % Uddannelsesinstitutioner/ kursusvirksomhed 18 3% 22 2% Hovedtotal % % 6 Tabel 1E Jeg arbejdede i 2007 primært som: FLG Procent Antal Procent Andet 48 8% 55 6% Bladtegner/ tegner 8 1% 10 1% Fotograf 42 7% 83 9% Informationsmedarb./ kommunikationsrådgiver/ PR/reklame 78 12% % Journalist/ redigerende/ redaktør mv % % Layouter/ nyhedsgrafiker/ visualizer 12 2% 29 3% Pressefotograf/ billedjournalist 50 8% 67 8% Tekster/ oversætter/ versionist 7 1% 37 4% Tilrettelægger/ producer/ instruktør 30 5% 49 6% TV/radio: Lyd, lys, fotografering 17 3% 49 6% Undervisning % Web-master/ web-designer 9 1% 11 1% Hovedtotal % %

7 Tabeller indkomstoplysninger Herunder sammenlignes den gennemsnitlige Erhvervsindkomst for medlemmer af Freelancegruppen med samtlige freelancere. Fraktilerne skal forstås således: Hvis fx 25% fraktilen beregnes til kr. for en gruppe, betyder det, at 25% i gruppen har en Erhvervsindkomst på kr. eller derunder. Tabel 2A Erhvervsindkomst for lønmodtagere Antal personer Erhvervsindkomst Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle Kun FLG Tabel 2B.1 Erhvervsindkomst for selvstændige med omsætning over kr. Antal personer Erhvervsindkomst 7 Personer Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle Kun FLG Tabel 2B.2 Erhvervsindkomst for selvstændige med omsætning under kr. Antal personer Erhvervsindkomst Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle Kun FLG Tabel 2C Erhvervsindkomst for blandet gruppe (både lønmodtager og selvstændig) Antal personer Erhvervsindkomst Gennemsnit 25% fraktil 50% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Alle Kun FLG

8 Nedenstående tabel viser lønforskelle på medlemmer af de forskellige specialgrupper. For hver af de fire overordnede kategorier, viser kolonnerne antallet af freelancere, den gennemsnitlige Erhvervsindkomst for de pågældende samt (i kolonnen Score) hvordan gruppen ligger i forhold til gennemsnittet af alle i samme kategori. Blandt de 888 respondenter er der altså 126 medlemmer af Freelancegruppen, der kategoriserer sig selv som lønmodtagere. Disse 126 har i gennemsnit haft en erhvervsindkomst på kr. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst for samtlige 190 lønmodtagere var kr. Erhvervsindkomsten for de 126 udgør altså 95 procent af de kr. De 635 medlemmer af Freelancegruppen udgør størstedelen af hele populationen, hvorfor gruppens gennemsnit vil ligge tæt på det samlede gennemsnit. Tabel 3 Sammenligning specialgrupper Specialgruppe Lønmodtagere Selvstændige (omsætning > ) Selvstændige (omsætning < ) Blandet gruppe Antal Gsn Score Antal Gsn Score Antal Gsn Score Antal Gsn Score FBO % % % % FL-GR % % % % FOTO % % % Ingen % % % % K-GR % % % % TVGruppen % % % % VIF % % % I alt % % % % 8

9 Ugentlig arbejdstid I rundspørgen stillede vi alle freelancere følgende spørgsmål: Skriv her (med tal) hvor mange timer om ugen du i gennemsnit arbejdede i af de 635 medlemmer af Freelancegruppen har svaret på dette. Gennemsnittet for Freelancegruppens svar er det samme som for samtlige freelanceres, nemlig 36,1. Medianen (den midterste værdi i talsættet) er for Freelancegruppens medlemmer også den samme som for alle, nemlig timer må derfor antages at være et godt udtryk for den typiske arbejdstid for gennemsnits-freelancerne i Svarene kan deles yderligere op: Generelt er disse undergrupper dog små, og man skal være varsom med at generalisere ud fra tallene. Tabel 4A - Køn Skriv her (med tal) hvor mange timer om ugen du i gennemsnit arbejdede i 2007: Alle FLG Kvinder 33,5 33,8 Mænd 38,2 38,0 Hovedtotal 36,1 36,1 9 Tabel 4B Kategorier Skriv her (med tal) hvor mange timer om ugen du i gennemsnit arbejdede i 2007: Alle FLG Jeg var lønmodtager 33,3 33,9 Jeg var lønmodtager, men jeg havde også bierhverv 31,4 29,9 Jeg var selvstændig 38 37,5 Jeg var selvstændig, men jeg havde også lønindtægt 35,5 36,2 Hovedtotal 36,1 36,1

10 Fakturerbar arbejdstid I rundspørgen stillede vi alle freelancere følgende spørgsmål: Skriv her (med tal) hvor mange af disse timer du i gennemsnit kunne fakturere 596 medlemmer af Freelancegruppen har givet brugbare svar på dette. Gennemsnittet er 24,2 for alle og 23,5 for medlemmer af Freelancegruppen. Medianen (den midterste værdi i talsættet) er 25 for alle og 25 for Freelancegruppen. Mellem 24 og 25 timer må derfor antages at være et godt udtryk for antallet af timer, den typiske freelancer ugentligt kunne fakturere i Lige som gennemsnittet af alle deltagere i undersøgelsen kan medlemmer af Freelancegruppen i snit fakturere ca. 66 pct. af den forbrugte arbejdstid. 603 ud af de 635 har afgivet troværdige tal-svar på begge spørgsmål. Beregnes andelen for samtlige respondenter i begge grupper og sammenholdes disse, fås følgende resultat: Tabel 5A Fakturerbar arbejdstid pr. arbejdsuge Andel fakturerbar tid pr. arbejdsuge Alle - antal Alle - pct FLG - antal FLG - pct mindre end 33% 85 10% 57 9% 33% og 50% 90 11% 74 12% 50% og 66% % % 66% og 100% % % 100% % 86 14% Over 100% 3 0,40% 3 0% Total % % 10 En gennemsnitlig fakturerbar andel af arbejdstiden på to tredjedele dækker altså over store udsving. En femtedel af freelancerne kan ifølge svarene fakturere samtlige arbejdstimer, mens en anden femtedel kan fakturere under halvdelen af den forbrugte arbejdstid, og hver tiende freelancer kan højst fakturere hver tredje time, der bruges på arbejdet. Freelancegruppens medlemmer ligger lidt under gennemsnittet i den samlede gruppe af freelancere. Herunder sammenlignes specialgrupper. Freelancegruppens medlemmer er hverken blandt de bedst eller dårligst stillede freelancere, når det handler om at kunne fakturere den forbrugte tid. Nogle af grupperne er små, hvorfor der ikke bør generaliseres. Tabel 5B.1 Fakturer arbejdstid pr. uge sammenligning specialgrupper Specialgruppe mindre end 33% 33% og 50% 50% og 66% 66% og 100% 100% Over 100 % Total FBO FL-GR FOTO K-GR TV-GRP VIF (Tom) Hovedtotal

11 Tabel 5B.2 (samme tal som ovenstående blot omregnet som procenter) Specialgruppe mindre end 33% 33% og 50% 50% og 66% 66% og 100% 100% Over 100 % Total FBO 9% 0% 0% 57% 35% 0% 100% FL-GR 9% 12% 24% 39% 14% 0% 100% FOTO 23% 21% 18% 28% 10% 0% 100% K-GR 11% 11% 28% 31% 19% 0% 100% TV-GRP 8% 0% 6% 42% 45% 0% 100% VIF 0% 5% 36% 50% 9% 0% 100% (Tom) 15% 5% 7% 31% 43% 0% 100% Hovedtotal 10% 11% 21% 39% 19% 0% 100% Ferie 11 I rundspørgen stilles følgende spørgsmål: Hvor mange ugers ferie holdt du alt i alt i 2007? Du bedes lægge alle årets ferieperioder sammen og skrive ét samlet tal. 625 ud af 635 medlemmer af Freelancegruppen har svaret på dette spørgsmål. Blandt samtlige freelancere er gennemsnittet 5,6 uger, og medianen (den midterste værdi i talsættet) er 5. Freelancegruppens medlemmer ligger næsten på det samme gennemsnit, mens medianen er den samme. Mellem 5 og 6 må derfor antages at være et godt udtryk for antallet af uger, den typiske freelancer holdt ferie i Tabel 6 Gennemsnitligt antal ferieuger i 2007 fordelt på specialgrupper Specialgruppe ferieuger i snit antal FBO 4,6 27 FLG 5,7 625 FOTO 6,2 41 K-GR 5,5 36 TV-GRP 4,9 53 VIF 5,1 22 (Tom) 5,9 67 Gennemsnit for alle 5,6 871

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF

Lønstatistik for freelancere for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF for indkomståret 2007. Specialudgave for specialforeningen PF Af Tommy Kaas, Århus København Tlf: 70 20 07 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 32062822 Ellebjergvej 25 Østerbrogade 41A post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling

Indkomster 2006. Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Særskilt afsnit om pensionsindbetaling Indkomster 2006 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 Oplag: 300 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 135,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder

Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse, oktober 2013 Praktikpladsopsøgende arbejde over for store virksomheder Resultat af UNI Cs spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere