Side 1 Færøsk-Kapitel /9/08

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08"

Transkript

1 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern og kulstof, der ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent og som eventuelt tillige indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt: ikke over 10 pct. chrom ikke over 6 pct. mangan ikke over 3 pct. phosphor ikke over 8 pct. silicium ikke over 10 pct. i alt af andre bestanddele. b»spejljern«legeringer af jern og kulstof med indhold af mangan på over 6 vægtprocent, men ikke over 30 vægtprocent, og som i øvrigt er af beskaffenhed som anført i punkt a. c»ferrolegeringer«legeringer i blokke, klumper eller lignende ubearbejdet form, i former fremkommet ved kontinuerlig støbning, eller som granulat eller pulver, også agglomereret, sædvanligvis anvendt som tilsætningsmiddel ved fremstilling af andre legeringer, eller til afiltning, afsvovlning eller lignende anvendelse i jern- og stålindustrien, og som almindeligvis ikke er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, med indhold af jern på 4 vægtprocent og derover samt med en eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt: over 10 pct. chrom over 30 pct. mangan over 3 pct. phosphor over 8 pct. silicium over 10 pct. i alt af andre bestanddele, undtagen kulstof, dog således at indholdet af kobber ikke overstiger 10 pct. d»stål«jernmaterialer, undtagen varer henhørende under pos , der (bortset fra bestemte varer fremstillet ved støbning er praktisk anvendelige til valsning eller smedning, og som har et indhold af kulstof på 2 vægtprocent og derunder. Chromholdigt stål kan dog have et større indhold af kulstof. e»rustfrit stål«stållegeringer med indhold af kulstof på 1,2 vægtprocent og derunder og af chrom på 10,5 vægtprocent og derover, også med indhold af andre bestanddele. f»andet legeret stål«stål, der ikke svarer til definitionen på rustfrit stål, og som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt: mindst 0,3pct. aluminium mindst 0,0008 pct. bor mindst 0,3 pct. chrom mindst 0,3 pct. cobalt mindst 0,4 pct. kobber mindst 0,4 pct. bly mindst 1,65 pct. mangan mindst 0,08 pct. molybden mindst 0,3 pct. nikkel mindst 0,06 pct. niobium mindst 0,6 pct. silicium mindst 0,05 pct. titan mindst 0,3 pct. wolfram mindst 0,1 pct. vanadium mindst 0,05 pct. zirconium mindst 0,1 pct. af andre bestanddele (undtagen svovl, phosphor, kulstof og nitrogen, beregnet hver for sig. g»omsmeltet jern- og stålaffald i ingots«groft støbte produkter i form af ingots (uden støbehalse eller blokke, med dybe overfladefejl, og som ikke, for så vidt angår deres kemiske sammensætning, svarer til definitionerne af råjern, spejljern eller ferrolegeringer. h»granulater«produkter, hvoraf mindre end 90 vægtprocent passerer gennem en sigte med maskestørrelse på 1 mm, og hvoraf 90 vægtprocent og derover passerer gennem en sigte med maskestørrelse på 5 mm. ij»halvfabrikata«kontinuerligt støbte produkter med massivt tværsnit, også selv om de har undergået en forberedende varmtvalsning. Andre produkter med massivt tværsnit, som ikke er yderligere bearbejdet end forberedende varmtvalset eller groft tildannet ved smedning, herunder emner til profiler. Disse varer foreligger ikke i oprullet stand. k»fladvalsede produkter«valsede produkter med massivt rektangulært (men ikke kvadratisk tværsnit, som ikke opfylder definitionen i ovenstående punkt ij i følgende former: i regelmæssigt oprullede ringe, eller i rette længder, med en bredde på mindst 10 gange tykkelsen, når denne er under 4,75 mm, eller med en bredde på over 150 mm, såfremt tykkelsen er 4,75 mm og derover uden dog at overstige halvdelen af bredden. Som»fladvalsede produkter«betragtes også produkter med reliefmønster, der er opstået direkte ved valsningen (f. eks. riller, ribber, tern, dråber, knopper, rhomber, samt perforerede, bølgede og polerede varer, forudsat at de ikke ved bearbejdningen har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner. Fladvalsede produkter af anden form end rektangulær eller kvadratisk, skal uanset størrelsen tariferes som varer af bredde 600 mm og derover, forudsat at de ikke karakteriserer sig som varer, der henhører under andre positioner. l»varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe«varmtvalsede produkter i uregelmæssigt oprullede ringe, med massivt tværsnit i form af cirkler, cirkeludsnit, ovaler, rektangler eller kvadrater, trekanter eller andre konvekse polygoner (herunder udfladede cirkler og modificerede rektangler, hvori to modstående sider er konvekse buer, og de to andre sider er lige, ensartede og parallelle. Varerne kan have indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen (armeringsstænger. m»andre stænger«72 1 Side 1 Færøsk-Kapitel /9/08

2 Produkter, der ikke svarer til nogen af definitionerne under punkt ij, k eller l eller til definitionen af tråd, med et ensartet massivt tværsnit i hele længden i form af cirkler, cirkeludsnit, ovaler, rektangler eller kvadrater, trekanter eller andre konvekse polygoner (herunder udfladede cirkler og modificerede rektangler, hvori to modstående sider er konvekse buer, og de to andre sider er lige, ensartede og parallelle. Varerne kan have: indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen (armeringsstænger; snoninger, der er fremkommet efter valsningen. n»profiler«produkter med ensartet massivt tværsnit i hele længden, der ikke svarer til nogen af definitionerne under punkt ij, k, l eller m eller til definitionen af tråd. Kapitel 72 omfatter ikke varer henhørende under pos eller o»tråd«koldtformede produkter i oprullet stand, med et hvilket som helst ensartet massivt tværsnit i hele længden, og som ikke svarer til definitionen af fladvalsede produkter. p»hule borestænger«hule stænger, der er anvendelige som bor, med hvilket som helst tværsnit og med et største udvendige tværmål på over 15 mm, men ikke over 52 mm, og med et største indvendige tværmål, der højst udgør halvdelen af det største udvendige tværmål. Hule stænger af jern eller stål, der ikke opfylder denne definition, henhører under pos Jern- og stålprodukter, som er beklædt med jern og stål af andre sorter, tariferes som produkter af den jern- og stålsort, der, beregnet efter vægt, udgør den største del af produkterne. 3. Jern- og stålprodukter fremstillet ved elektrolyse, ved sprøjtestøbning eller ved sintring tariferes efter deres form og sammensætning i dette kapitel i de positioner, der omfatter de tilsvarende varmtvalsede produkter. Underpositionsbestemmelser 1. Ved nedenstående betegnelser forstås i dette kapitel følgende: a»legeret råjern«råjern, som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele (beregnet efter vægt: over 0,2 pct. chrom over 0,3 pct. kobber over 0,3 pct. nikkel over 0,1 pct. af en af følgende bestanddele: aluminium, molybden, titan, wolfram, vanadium. b»ulegeret automatstål«ulegeret stål, som indeholder én eller flere af nedennævnte bestanddele i de anførte mængdeforhold (beregnet efter vægt: mindst 0,08 pct. svovl mindst 0, 1 pct. bly over 0,05 pct. selen over 0,01 pct. tellur over 0,05 pct. bismuth. c»silicium; elektrisk stål«legeret stål med indhold af silicium på 0,6 vægtprocent og derover, men ikke over 6 vægtprocent, og af kulstof på ikke over 0,08 vægtprocent. Stålet kan endvidere indeholde indtil 1 pct. aluminium, beregnet efter vægt, men ikke andre bestanddele i mængder, som vil give stålet karakter af andet legeret stål. d»hurtigstål«legeret stål, som udover andre bestanddele skal indeholde mindst to af følgende tre bestanddele: molybden, wolfram og vanadium i en sammenlagt mængde, beregnet efter vægt, på 7 vægtprocent og derover og med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover og med indhold af chrom på 3-6 vægtprocent. e»siliciummangan-stål«legeret stål indeholdende, beregnet efter vægt: ikke over 0,7 pct. kulstof, mindst 0,5 pct., men ikke over 1,9 pct. mangan, mindst 0,6 pct., men ikke over 2,3 pct. silicium, men ikke af andre bestanddele i mængder, som vil give stålet karakter af andet legeret stål. 2. Ved tarifering af ferrolegeringer i underpositionerne i pos gælder følgende: En ferrolegering betragtes som todelt og tariferes i den relevante underposition (hvis den eksisterer, såfremt blot en af bestanddelene overstiger den minimumsmængde, der er fastsat i bestemmelse 1 c til dette kapitel; analogt hermed betragtes en legering som tredelt eller firedelt, såfremt to eller tre bestanddele overstiger minimumsmængden. Ved anvendelsen af denne regel, skal de uspecificerede»andre bestanddele«, som der henvises til i bestemmelse 1 c til dette kapitel, hver for sig overstige 10 vægtprocent Side 2 Færøsk-Kapitel /9/08

3 I. RÅPRODUKTER; PRODUKTER I FORM AF GRANULAT ELLER PULVER Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former: Ulegeret råjern med indhold af phosphor på 0,5 vægtprocent og derunder % kg Ulegeret råjern med indhold af phosphor på over 0,5 vægtprocent. 0% kg Legeret råjern; spejljern % kg Ferrolegeringer: Ferromangan: Med indhold af kulstof på over 2 vægtprocent % kg I andre tilfælde % kg Ferrosilicium: Med indhold af silicium på over 55 vægtprocent % kg I andre tilfælde % kg Ferrosiliciummangan % kg Ferrochrom: Med indhold af kulstof på over 4 vægtprocent % kg I andre tilfælde: Ferrosiliciumchrom % kg Ferronikkel % kg Ferromolybden % kg Ferrowolfram og ferrosiliciumwolfram % kg Andre varer: Ferrotitan og feriosiliciumtitan % kg Ferrovanadium % kg Ferroniobium % kg Andre varer % kg Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets eller lignende former; jern af renhed mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets eller lignende former: Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm 0% kg Andre varer % kg Affald og skrot af jern og stål; ingots af omsmeltet jern- og stålaffald: Affald og skrot, af støbejern % kg Affald og skrot, af legeret stål: Af rustfrit stål % kg I andre tilfælde % kg Affald og skrot, af fortinnet jern og stål % kg Andet affald og skrot: Dreje- og fræseaffald, spåner, slibe-, save-, høvle-, stansnings og klipningsafiald, også i pakker % kg Andre varer % kg Ingots af omsmeltet jern- og stålaffald % kg 72 3 Side 3 Færøsk-Kapitel /9/08

4 72.05 Granulater og pulver, af råjern, spejljern eller andet jern og stål: Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: Granulater % kg Pulver: Af legeret stål % kg I andre tilfælde % kg II. JERN OG ULEGERET STÅL Jern og ulegeret stål, i ingots eller andre ubearbejdede former, undtagen jern henhørende under pos : Ingots % kg Andre varer % kg Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål: Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent: l 1.00 Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen % kg Andre varer, med rektangulært tværsnit % kg Andre varer % kg Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover % kg I oprullet stand, kun varmtvalsede med reliefmønster % kg I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede, dekaperet: Af tykkelse 4,75 mm og derover % kg Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm % kg Af tykkelse under 3 mm % kg I andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede: Af tykkelse over 10 mm % kg Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm % kg Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm % kg Af tykkelse under 3 mm % kg Ikke oprullet, kun varmtvalset, med reliefmønster % kg I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede: Af tykkelse over 10 mm % kg I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm % kg I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm 0% kg Af tykkelse under 3 mm % kg I andre tilfælde % kg Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: I oprullet stand, kun koldtvalsede: Af tykkelse 3 mm og derover % kg Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm % kg Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm % kg 72 4 Side 4 Færøsk-Kapitel /9/08

5 Af tykkelse under 0,5mm % kg Ikke oprullet, kun koldtvalsede: Af tykkelse 3 mm og derover % kg Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm % kg Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm % kg Af tykkelse under 0,5 mm % kg I andre tilfælde % kg Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne: Belagt eller overtrukket med tin: Af tykkelse 0,5 mm og derover % kg Af tykkelse under 0,5 mm % kg Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader % kg Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink % kg Belagt eller overtrukket med zink på anden måde: Bølgede % kg I andre tilfælde % kg Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider % kg Belagt eller overtrukket med aluminium: Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer % kg I andre tilfælde % kg Malet, lakeret eller overtrukket med plast % kg I andre tilfælde % kg Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: Kun varmtvalsede: Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster % kg I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover % kg I andre tilfælde % kg Kun koldtvalsede: Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent % kg I andre tilfælde % kg I andre tilfælde % kg Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, pletterede, belagte eller overtrukne: Belagt eller overtrukket med tin % kg Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink % kg Belagt eller overtrukket med zink på anden måde % kg Malet, lakeret eller overtrukket med plast % kg Belagt eller overtrukket på anden måde % kg Pletteret % kg Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål: 72 5 Side 5 Færøsk-Kapitel /9/08

6 Med indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen % kg I andre tilfælde af automatstål % kg I andre tilfælde: Med cirkelformet tværsnit af diameter under 14 mm % kg I andre tilfælde % kg Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen: Smedet % kg Med indsnit, riller, ribber o. lign., der er fremkommet under valsningen eller snoet efter valsningen % kg I andre tilfælde af automatstål % kg I andre tilfælde: Med rektangulært tværsnit % kg I andre tilfælde % kg Andre stænger af jern og ulegeret stål: Af automatstål, kun koldtbehandlede % kg I andre tilfælde, kun koldtbehandlede % kg I andre tilfælde % kg Profiler af jern og ulegeret stål: U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm % kg L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm: L-profiler % kg T-profiler % kg U-, I- eller H-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover: U-profiler % kg I-profiler % kg H-profiler % kg L- eller T-profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover % kg Andre profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede 0% kg Profiler, kun koldtbehandlede: Profiler, kun koldtbehandlede % kg I andre tilfælde % kg Andre varer % kg Tråd af jern og ulegeret stål: Ikke belagt eller overtrukket, også poleret % kg Belagt eller overtrukket med zink % kg Belagt eller overtrukket med andre uædle metaller % kg I andre tilfælde % kg III. RUSTFRIT STÅL 72 6 Side 6 Færøsk-Kapitel /9/08

7 72.18 Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af rustfrit stål: Ingots og andre ubearbejdede former % kg Andre varer: Med rektangulært (dog ikke kvadratisk tværsnit % kg I andre tilfælde % kg Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover: Kun varmtvalsede, i oprullet stand: Af tykkelse over 10 mm % kg Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm % kg Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm % kg Af tykkelse under 3 mm % kg Kun varmtvalsede, ikke oprullet: Af tykkelse over 10 mm % kg Af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm % kg Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm % kg Af tykkelse under 3 mm % kg Kun koldtvalsede: Af tykkelse 4,75 mm og derover % kg Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm % kg Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm % kg Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm % kg Af tykkelse under 0,5 mm % kg I andre tilfælde 0% kg Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm: Kun varmtvalsede: Af tykkelse 4,75 mm og derover % kg Af tykkelse under 4,75 mm % kg Kun koldtvalsede % kg I andre tilfælde % kg Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål: Alle varer % kg Andre stænger af rustfrit stål; profiler af rustfrit stål: Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede: Med cirkulært tværsnit % kg I andre tilfælde % kg Stænger, kun koldtbehandlede % kg Andre stænger % kg Profiler % kg Tråd af rustfrit stål: Alle varer % kg 72 7 Side 7 Færøsk-Kapitel /9/08

8 IV. ANDET LEGERET STÅL; HULE BORESTÆNGER, AF LEGERET ELLER ULEGERET STÅL Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål: Ingots og andre ubearbejdede former % kg Andre varer % kg Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover: Af silicium-elektrisk stål: Korn-orienteret % kg I andre tilfælde % kg I andre tilfælde, kun varmtvalsede, i oprullet stand % kg I andre tilfælde, kun varmtvalsede, ikke oprullet % kg I andre tilfælde, kun koldtvalsede % kg I andre tilfælde: Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink % kg Belagt eller overtrukket med zink på anden måde % kg I andre tilfælde % kg Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm: Af silicium-elektrisk stål: Korn-orienteret % kg I andre tilfælde % kg Af hurtigstål % kg I andre tilfælde: Kun varmtvalsede % kg Kun koldtvalsede % kg I andre tilfælde % kg Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål: Af hurtigstål % kg Af siliciummanganstål % kg I andre tilfælde % kg Andre stænger af andet legeret stål; profiler af andet legeret stål; hule borestænger af legeret eller ulegeret stål: Stænger af hurtigstål % kg Stænger af siliciummanganstål % kg Andre stænger, kun varmtvalsede, varmetrukne eller strengpressede 0% kg Andre stænger, kun smedede % kg Andre stænger, kun koldtbehandlede % kg Andre stænger % kg Profiler % kg Hule borestænger % kg 72 8 Side 8 Færøsk-Kapitel /9/08

9 72.29 Tråd af andet legeret stål: Af siliciummanganstål % kg I andre tilfælde % kg Side 9 Færøsk-Kapitel /9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 74-141863 30/9/08 Kapitel 74 KOBBER OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

ALUMINIUM OG VARER DERAF

ALUMINIUM OG VARER DERAF Kapitel 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 76 Aluminium og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 74 Kobber og varer deraf Bestemmelse 1. I dette kapitel forstås ved: a)»raffineret kobber«metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent

Læs mere

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter

tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil over for jern- og stålprodukter 84 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.1.64 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 99/64 HENSTILLING Nr. 1/64 af 15. januar 1964 tu medlemsstaternes regeringer om en forhøjelse af beskyttelsen udadtil

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2014 COM(2014) 576 final ANNEX 4 PART 7/10 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den økonomiske partnerskabsaftale

Læs mere

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: Kap 85 Síða 1

Toll- og vøruskráin. Útskrivað: Kap 85 Síða 1 AFSNITXV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Dette afsnit omfatter ikke: a) tilberedt maling, blæk og andre varer på basis af metalskæl eller metalpulver (pos. 3207-3210, 3212, 3213 og 3215)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 4/4.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 8 final - Bilag 3 - Del 4/4. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. januar 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0003 (NLE) 5608/16 DD 13 FORSLG fra: modtaget: 22. januar 2016 til: CP 14 WTO 9 COFR 15 RELEX 60 Jordi

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 40-141863 24/9/08 Kapitel 40 GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Betegnelsen»gummi«omfatter overalt i nomenklaturen for så vidt andet ikke følger af sammenhængen, dels naturgummi (kautsjuk), balata, guttaperka, guayulegummi,

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.22 KOM(22) 618 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 255/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Gitterlamperne er ikke lakerede, da lakken ikke kan holde til udendørsbrug!

Gitterlamperne er ikke lakerede, da lakken ikke kan holde til udendørsbrug! 78 Hvorfor hedder det skotlamper? I nordisk konversationsleksikon fra 1963 kan man læse at skod er et skillerum i et skib. F.eks. kaldes forreste tværskibs vandtætte skod for kollisionsskod, og slingreskodder

Læs mere

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07

Side 1 Færøsk Kapitel 70 145254 28/8/07 Kapitel 70 GLAS OG GLASVARER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Ikke frittet glasur og emaljemasse, glasfritte samt an det glas i form af pulver, korn eller flager henhørende under pos. 32.07;

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine

BILAG. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse i Ukraine EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 1 PART 8/11 BILAG til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nedsættelse eller afskaffelse af told på varer med oprindelse

Læs mere

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden.

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. 1 Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. Ordet Cire Perdue er fransk og betyder tabt voks, som henviser til at den voks som udgør skulptur og kanaler, er indstøbt i et ildfast materiale og at voksen

Læs mere

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S

Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S Tfe-Lok PTFE OG FEP (TEFLON ) INTEGRERET I HÅRDKROM. AVANCERET HÅRDKROM OG KEMISK FORNIKLING. SILCOFA A/S S t a m h o l m e n 1 9 3 A 2650 Hvidovre Danmark e-mail: salg@silcofa.dk w w w. s i l c o f a.

Læs mere

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være:

Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: Valg af slibemiddel Til slibeskiver, der anvendes til slibning af værktøjer til træbearbejdning, kan slibemidlet være: A = aluminiumoxid (elektrokorund) C = siliciumkarbid CBN = bornitrid D = naturlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord

Bukkemaskine. Fremstilling af en bukkemaskine. Forord Forord Fremstilling af en bukkemaskine Den foreliggende bukkemaskine kan fremstilles af en dygtig smed hvor som helst i verden. Udgangspunktet for konstruktionen af bukkemaskinen er, at der bliver anvendt

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentts og Rådets forordning om indførelse af midlertidige autonome handelsforanstaltninger

Læs mere

Beskrivelseseksempel

Beskrivelseseksempel Bygningsdel Dato : -- Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, Plan 8 mm 4.1 Orientering bips B2.290 Basisbeskrivelse - Skeletkonstruktioner er sammen med

Læs mere

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF KAPITEL 39PLAST OG VARER DERAF. Side 1 Færøsk-Kapitel 39-141863 24/9/08 AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF Bestemmelser 1. Varer i sæt bestående af to eller flere særskilte bestanddele, der alle eller for en dels vedkommende henhører under nærværende afsnit,

Læs mere

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer.

Lodning. Lodning anvendt til vandarmatur. Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Lodning anvendt til reparationer. Lodning 7 Ved fremstillingen af en cykel anvendes bl.a. lodning. Anvendelse og udbredelse Lodning er en af de ældste samlingsmetoder, man kender til. Metoden anvendes til sammenføjning af metaller. Man

Læs mere

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016

BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 BEK nr 1257 af 11/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-704-00070 Senere ændringer til forskriften BEK nr 822

Læs mere

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed

Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed Bekendtgørelse om Ædelmetalkontrollens virksomhed I medfør af 6, stk. 6, 9, stk. 4, 13 og 15, stk. 3, i lov nr. 308 af 17. maj 1995 om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. som ændret ved lov nr.

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

1.998,- 998,- 135,- 90,- 82,- 95,- 395,- 125,- 108,- 2.395,- 265,- 315,- 1.600,DKK 525,- 195,- 315,- 625,- 135,- 445,- 545,- 140,- 128,- 160,- 110,-

1.998,- 998,- 135,- 90,- 82,- 95,- 395,- 125,- 108,- 2.395,- 265,- 315,- 1.600,DKK 525,- 195,- 315,- 625,- 135,- 445,- 545,- 140,- 128,- 160,- 110,- HM ROTERENDE FILE TIL ALUMINIUM Specielt velegnet til anvendelse i aluminium og langspånede materialer. Form B tilbydes ikke i Ø8. Varenr. serie: 195xxx - 199xxx 90,- Ø6 82,- Ø8 95,- Ø10 BOREPATRON 3-SKÆRS

Læs mere

Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7-4060 Kirke Saaby Telefon: (+45) 46480061 - Telefax: (+45) 46481261 - www.oesterby-agentur.dk

Østerby Agentur A/S - Rønnevej 7-4060 Kirke Saaby Telefon: (+45) 46480061 - Telefax: (+45) 46481261 - www.oesterby-agentur.dk Lagerprogram 2013 sterby Agentur A/S - Rønnevej 7-4060 Kirke Saaby Telefon: (+45) 46480061 - Telefax: (+45) 46481261 - www.oesterby-agentur.dk Indholdsfortegnelse Bitssæt PB 23 / PB 31 / PB 31-3 Side 34

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 56 Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med stoffer

Læs mere

Hårdmetal endefræsere PRODUCTION. Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere

Hårdmetal endefræsere PRODUCTION. Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere ENDEFRÆSERE PRODUCTION Hårdmetal endefræsere Vi er stolte over at præsentere vores egen produktion af endefræsere Vores vision er i Danmark, at producere fræsere af høj kvalitet til meget konkurrence dygtige

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2759 Titel: Metalindustriel bearbejdning Kort titel: Spåntagning Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 32 Garve og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater ; pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse o. lign.; trykfarver, blæk og tusch Bestemmelser 1. Dette omfatter

Læs mere

Spændingsrækken angiver metallers (og hydrogens) villighed til at afgive elektroner.

Spændingsrækken angiver metallers (og hydrogens) villighed til at afgive elektroner. Galvanisk Tæring Rent vand kan ikke lede elektrisk strøm, men det kan saltvand. Hvis man anbringer to forskellige metaller i saltvand, vil der gå en svag elektrisk strøm. Det er groft sagt efter samme

Læs mere

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter

Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Kapitel 71 Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter Bestemmelser 1. Medmindre andet følger af bestemmelse 1

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

ANNEX BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

ANNEX BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse OPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2017 COM(2017 66 final ANNEX BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet, som er

Læs mere

Prisliste længder, garderoberør, profiler, tæppeskinner, klaverhængsler, m. m. 22.10.2012 Nr. EAN Nr. TUN Tekst Indh. Enh. PG Pris Bestil.

Prisliste længder, garderoberør, profiler, tæppeskinner, klaverhængsler, m. m. 22.10.2012 Nr. EAN Nr. TUN Tekst Indh. Enh. PG Pris Bestil. Prisliste længder, garderoberør, profiler, tæppeskinner, klaverhængsler, m. m. 22.10.2012 Nr. EAN Nr. TUN Tekst Indh. Enh. PG Pris Bestil. INVENTAR, GULVSTANDERE OG TÆPPESKINNEOPHÆNG 35.902 Sokkel, 200

Læs mere

Uorganiske sporstoffer

Uorganiske sporstoffer Uorganiske sporstoffer Grundvandsovervågning Ved udgangen af 999 var der ca. 95 aktive filtre, som var egnede til prøvetagning og analyse for uorganiske sporstoffer. I perioden 993 til 999 er mere end

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 52-141863 30/9/08 Kapitel 52 BOMULD Underpositionsbestemmelse 1. Som»denimstof«i pos. 5209.42 og 5211.42 betragtes kipervævet stof af garner af forskellig farve, med 3 eller 4 bindinger, herunder brudt kiper med kædegarnet

Læs mere

Diverse - støttegreb

Diverse - støttegreb Diverse - støttegreb Støttegreb hvidt, rillet, 30 cm... 2 Støttegreb, hvidt, rillet, 45 cm... 2 Støttegreb, hvidt, rillet, 60 cm... 3 Endestykke til plastic greb... 3 Rør, rillede á 100 cm, til plastic

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012

L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 L 156/30 Den Europæiske Unions Tidende 16.6.2012 BILAG II»BILAG IX LISTE OVER UDSTYR, VARER OG TEKNOLOGI SOM OMHANDLET I ARTIKEL 2b Indledende noter 1. Medmindre andet er angivet, henviser referencenumrene

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 68 Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) Mineralske produkter henhørende under kapitel 25. b) Imprægneret, overtrukket

Læs mere

En legendes anatomi TÆNGER

En legendes anatomi TÆNGER RIDGID -rørtænger er verdensberømte for deres uovertrufne robusthed og driftsikkerhed. Den originale, kraftige rørtang, der er afbildet herunder, har vundet tillid blandt fagfolk inden for rørarbejde i

Læs mere

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst

2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst 2 hovedgrupper: energiråstoffer og mineralske råstoffer vand vigtigst GULD I SYDAFRIKA: 1. fugtigt og varmt langs kysten 2. Indre del, ligger højt 3. Stort område med industri guldminer: 50 grader og 3

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 196/12 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 674/2012 af 23. juli 2012 om ændring af 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-oecd-lande

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2007R1418 DA 07.08.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport

Læs mere

BOLTESVEJSNING EN OVERBEVISENDE TEKNIK

BOLTESVEJSNING EN OVERBEVISENDE TEKNIK BOLTESVEJSNING EN OVERBEVISENDE TEKNIK Fordelene ved KÖCO-Boltesvejseteknik 2 KÖCO-Boltesvejsning er en sikker og meget stærk befæstigelsesmetode, der ydermere tilbyder enorme besparelses muligheder. Ved

Læs mere

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker

Reparationskursus. I guld- og sølvsmedeteknikker Reparationskursus I guld- og sølvsmedeteknikker 1 Kursus i mindre reparationer om trækning af perler med og uden knuder, montering af dupper og låse. Loddeprocesser ved mindre reparationsopgaver som f.eks.

Læs mere

Bjørn Grøn. Euklids konstruktion af femkanten

Bjørn Grøn. Euklids konstruktion af femkanten Bjørn Grøn Euklids konstruktion af femkanten Euklids konstruktion af femkanten Side af 17 Euklids konstruktion af femkanten Et uddrag af sætninger fra Euklids Elementer, der fører frem til konstruktionen

Læs mere

Varenr. Beskrivelse Pris excl. moms Udskæring, hul m.m. kr. 31,00 4825. kr. 35,00 4825. kr. 95,00. kr. 95,00. kr. 75,00. kr. 75,00. kr.

Varenr. Beskrivelse Pris excl. moms Udskæring, hul m.m. kr. 31,00 4825. kr. 35,00 4825. kr. 95,00. kr. 95,00. kr. 75,00. kr. 75,00. kr. Prisliste gældende f.o.m 28.01.2014 og erstatter tidligere. Med forbehold for prisændringer, udsolgte varer og trykfejl. side 1 BRUSEBESLAG 30100 Afrundet klemmebeslag i blank krom til montering af glas

Læs mere

Nye materialer Nye skader

Nye materialer Nye skader Temadage d. 21. og 22. april Nye materialer Nye skader Skader på fittings og ventiler af messing Agenda Materialer før og nu Nye materialer nye skader Renovering af gamle installationer af varmforzinkede

Læs mere

Forsøg med magneter (permanente magneter)

Forsøg med magneter (permanente magneter) Forsøg med magneter (permanente magneter) Hvis der ikke er plads nok til notater her på papiret, så lav tegninger, forklaringer og noter resultater i dit hæfte. 1. Læg en magnet på et stykke flamingoplade

Læs mere

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov

Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed. Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære LOGIK og skjønhed Mads Jylov Et lident skrift til forståelse og oplysning om jernets molekylære logik og skjønhed Copyright 2007 Mads

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05

Side 1 Færøsk-Kapitel 69-141863 19/12/05 Kapitel 69 KERAMISKE PRODUKTER Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun varer, som er keramisk brændt efter formningen. Til pos. 69.04-69.14 henføres udelukkende keramiske varer, der ikke kan tariferes

Læs mere

Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge

Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge 8-12,6 Samleled glas Glasvægssystem Klikprofi l Til glasvægge U-profi l fra SWS. x mm Det nye kliksystem gør det nemt at montere glasvæggen. Profi len åbnes og glaspladen niveleres nemt, fronten klikkes

Læs mere

International matematikkonkurrence

International matematikkonkurrence Facit til demoopgaver for 6. og 7. klassetrin Navn og klasse 3 point pr. opgave Facit 1 Hvilken figur har netop halvdelen farvet? A B C D E 2 På min paraply fra Australien står der KANGAROO: Hvilket af

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af

Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap Bestemmelser 1. Betegnelsen»papir«omfatter i dette kapitel medmindre andet følger af sammenhængen også pap (uanset tykkelse eller vægt pr. m 2

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 17. juni 1997 * I sag C-105/96, angående en anmodning, som Supremo Tribunal Administrativo i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende 21 REVIDERET ENSARTET VAREFORTEGNELSE FOR TRANSPORT

De Europæiske Fællesskabers Tidende 21 REVIDERET ENSARTET VAREFORTEGNELSE FOR TRANSPORT De Europæiske Fællesskabers Tidende 21 21.3.67 DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS TIDENDE 769/ 67 REVIDERET ENSARTET VAREFORTEGNELSE FOR TRANSPORT Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA SIR GORDON SLYNN SAG 234/81 polymetylmetacrylat samt en ganske lille procentdel katalysatorer og andre hærdere, henhører under pos. 39.02 C XII i den fælles toldtarif, når det

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Lænkekæder At-meddelelse nr. 2.02.8 November 1995 Erstatter: Marts 1985 Baggrund Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Denne At-meddelelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rundsavklinger. Standardprodukter & tekniske specifikationer. HSS til stål HM til metaller Segmentklinger til stål Køle-smøremidler

Rundsavklinger. Standardprodukter & tekniske specifikationer. HSS til stål HM til metaller Segmentklinger til stål Køle-smøremidler Rundsavklinger Standardprodukter & tekniske specifikationer HSS til stål HM til metaller Segmentklinger til stål Køle-smøremidler Standard sortiment HSS rundsavklinger Diameter (mm) Snitbredde (mm) Vægt

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

NITRIL O-RINGE DIMENSIONSLISTE PRODUKTKATALOG. Se katalogbiblioteket på WWW.BETECHSEALS.DK

NITRIL O-RINGE DIMENSIONSLISTE PRODUKTKATALOG. Se katalogbiblioteket på WWW.BETECHSEALS.DK PRODUKTKATALOG Se katalogbiblioteket på WWW.BETECHSEALS.DK INDHOLD Side Indvendig diameter: 0 til 25 mm 3 7 Indvendig diameter: 25 til 100 mm 7 13 Indvendig diameter: 100 til 200 mm 13 17 Indvendig diameter:

Læs mere

service a/s Leveringsprogram

service a/s Leveringsprogram service a/s Leveringsprogram Aluminium KOBBER MESSING BRONZE 1 INDUSTRIENS METAL LEVERANDØR VrøndingVEJ Finder 4 lund du ikke det 8700 du Horsens søger, ring og Tlf. forhør 75 63 nærmere. 19 99 Fax 75

Læs mere

Plade PRIS 100% NORDISK PLAST. PP-H Ekstruderet Grå GARANTI. Nordisk Plast Tlf. 86 48 48 11 salg@nordiskplast.dk www.nordiskplast.

Plade PRIS 100% NORDISK PLAST. PP-H Ekstruderet Grå GARANTI. Nordisk Plast Tlf. 86 48 48 11 salg@nordiskplast.dk www.nordiskplast. 16 PP Plader Grå 16.2 Grå/Natur 16.3 Rundstænger Grå 16.4 Natur 16.5 ELS Sort 16.6 30 GF Sort 16.6 30 PET F Sort 16.6 Emnerør Grå 16.7 Opdateret: 1. oktober 2015 Plade Grå Polypropylen Homopol. plader

Læs mere

L A B O R ATO RIE R GASVALG VERSION 2012/08

L A B O R ATO RIE R GASVALG VERSION 2012/08 JERN- & MASKININDUSTRIEN SUNDHEDSSEKTOREN LAB LINE L A B O R ATO RIE R FARMACEUTISK INDUSTRI LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN GASVALG Oversigt Vi har stærke referencer over indenfor alle svejsegasser vores 5 forretningsområder:

Læs mere

Teknologi & kommunikation

Teknologi & kommunikation Grundlæggende Side af NV Elektrotekniske grundbegreber Version.0 Spænding, strøm og modstand Elektricitet: dannet af det græske ord elektron, hvilket betyder rav, idet man tidligere iagttog gnidningselektricitet

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 174 final - BILAG 6 - DEL 4/5.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 174 final - BILAG 6 - DEL 4/5. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 15 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 FORSLAG fra: modtaget: 4. april 2016 til: Jordi AYET

Læs mere

Fliseværktøj. www.svalk.dk

Fliseværktøj. www.svalk.dk Fliseværktøj www.svalk.dk Fliseskærer manuel Fliseskærer Easy 400 God lille hobbymaskine. Skærelængde 400 mm. Fliser på 40 x 40 cm, som skal skæres diagonalt. Flisetykkelse max. 10 mm. 07274 Fliseskærer

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Corian Produktinformation

Corian Produktinformation Corian Produktinformation DuPont TM Corian er et eksklusivt, homogent kompositmateriale, som har mange anvendelsesmuligheder både i hjemmet og i offentlige rum. Corian blev opfundet og lanceret af DuPont

Læs mere

Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted.

Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted. Lærerens facitliste: Opgaver i forbindelse med besøg på Glud og Marstrand, Hedensted. Oplysninger, der skal bruges til at løse opgaverne: a. Toppen af dåsen hedder låget! Den blanke kant på låget hedder

Læs mere

Håndgreb, håndtag, kroge m.m.

Håndgreb, håndtag, kroge m.m. Håndgreb, håndtag, kroge m.m. Håndtag Rustfrit stål, mål angivet i mm Varenr. Lgd. Højde Diam. Kr. 715460 475 80 22 326,00 715468 440 120 22 324,00 715462 625 120 22 391,00 715464 850 120 22 433,00 715466

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar

VAN GEEL KABELBAKKER GKO-5 MEMBER VAN GEEL GROUP. solar VAN GEEL MEMER VAN GEEL GROUP KAELAKKER GKO-5 solar KAELAKKER GKO-5 Kabelbakker GKO-5 H = 35 mm Side 9 Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 15 sendzimir galvaniseret Kabelbakker GKO-5 H = 60 mm Side 29 lakeret

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 35 spørgsmål omkring processerne. Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

ANNEX BILAG. til. Kommissionens delegerede afgørelse

ANNEX BILAG. til. Kommissionens delegerede afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2019 C(2019) 930 final ANNEX BILAG til Kommissionens delegerede afgørelse om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF vedrørende

Læs mere

Vejledning til bilag I Kontrollisten. Guide til klassificering af dual-use produkter

Vejledning til bilag I Kontrollisten. Guide til klassificering af dual-use produkter Vejledning til bilag I Kontrollisten Guide til klassificering af dual-use produkter januar 2016 Indledning Dual-use produkter er civile produkter, der også kan have en potentiel militær anvendelse og særligt

Læs mere

FORORDNINGER. (5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks. Artikel 1

FORORDNINGER. (5) For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft straks. Artikel 1 L 226/2 30.7.2014 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 825/2014 af 30. juli 2014 om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 692/2014 om restriktioner på import af varer med oprindelse på Krim eller i

Læs mere

Rustbeskyttelse. flotte resultater, der holder i mange år

Rustbeskyttelse. flotte resultater, der holder i mange år Rustbeskyttelse flotte resultater, der holder i mange år Rustbeskyttelse af elmaster Carlsberg Viadukten, København dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC ANTIOX dokumenteret miljøvenligt system til

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

Affaldsbeholdere, plantekasser askebægre og miljøbokse

Affaldsbeholdere, plantekasser askebægre og miljøbokse Vedligeholdelsesfrit Udemiljø Affaldsbeholdere, plantekasser askebægre og miljøbokse Farveægte - Vejrbestandig - Slagfast E n m i l j ø r i g t i g l ø s n i n g E n k e lt o g r e n t d e s i g n Byinventar

Læs mere

Forblad. Tagdækning - fra bly til letmetal. Ebbe Hagemann. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte

Forblad. Tagdækning - fra bly til letmetal. Ebbe Hagemann. Tidsskrifter. Arkitekten 1953, Ugehæfte Forblad Tagdækning - fra bly til letmetal Ebbe Hagemann Tidsskrifter Arkitekten 1953, Ugehæfte 1953 TAGDÆKNING- fra bly til letmetal Af civilingeniør Ebbe Hagemann 6'24 I "Arkitekten" s byggeteknisk orientering

Læs mere