Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2007R1418 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF), til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EØS-relevant tekst) (EUT L 316 af , s. 6) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EF) nr. 740/2008 af 29. juli 2008 L M2 Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2009 af 15. oktober 2009 L M3 Kommissionens forordning (EU) nr. 837/2010 af 23. september 2010 L M4 Kommissionens forordning (EU) nr. 661/2011 af 8. juli 2011 L M5 Kommissionens forordning (EU) nr. 674/2012 af 23. juli 2012 L

2 2007R1418 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF), til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) af 14. juni 2006 om overførsel af affald ( 1 ), særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit, efter høring af de berørte lande, og ud fra følgende betragtninger: (1) I overensstemmelse med artikel 37, stk. 1, i forordning (EF) har Kommissionen sendt en skriftlig anmodning til hvert land, der ikke er omfattet af OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse, med henblik på at indhente skriftligt samtykke til, at affald, der er opført i bilag III eller IIIa til denne forordning, og for hvilket det gælder, at eksport heraf ikke er forbudt i henhold til artikel 36, kan eksporteres fra Fællesskabet til nyttiggørelse i det pågældende land, og udbedt sig en angivelse af, hvilke kontrolprocedurer der i givet fald vil blive anvendt i bestemmelseslandet. (2) I disse forespørgsler blev hvert land bedt om at tilkendegive, om det havde valgt at vedtage et forbud eller en procedure med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, eller ikke at udøve nogen kontrol med dette affald. (3) I henhold til artikel 37, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) skulle Kommissionen inden forordningens ikrafttrædelsesdato vedtage en forordning, der tog behørigt hensyn til alle besvarelser. Kommissionen vedtog således forordning (EF) nr. 801/2007 ( 2 ). Yderligere besvarelser og redegørelser, som er modtaget efter denne dato, giver imidlertid en bedre forståelse for, hvorledes der bør tages hensyn til bestemmelseslandenes besvarelser. (4) Kommissionen har nu modtaget svar på sine skriftlige forespørgsler fra Algeriet, Andorra, Argentina, Bangladesh, Belarus, Benin, Botswana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Côte d'ivoire, Cuba, Egypten, Filippinerne, Georgien, Guyana, Hongkong (Kina), Indien, Indonesien, Israel, Kenya, Kina, Kinesisk Taipei, Kirgisistan, Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Macao (Kina), Malawi, Malaysia, Mali, Marokko, Moldova, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Rusland, Seychellerne, Sri Lanka, Sydafrika, Thailand, Tunesien og Vietnam. ( 1 ) EUT L 190 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 179 af , s. 6.

3 2007R1418 DA (5) Visse lande har ikke skriftligt bekræftet, at affaldet kan eksporteres til dem fra Fællesskabet med henblik på nyttiggørelse. Derfor betragtes disse lande i overensstemmelse med artikel 37, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) som havende valgt en procedure med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke. (6) Visse lande har i deres besvarelse givet udtryk for, at de har til hensigt at følge kontrolprocedurer i henhold til national lovgivning, der ikke er de samme som dem, der er fastsat i artikel 37, stk. 1, i forordning (EF). I henhold til artikel 37, stk. 3, i forordning (EF) bør artikel 18 i denne forordning desuden finde anvendelse mutatis mutandis på sådanne overførsler, medmindre affald er underlagt proceduren med forudgående anmeldelse og samtykke. (7) Forordning (EF) nr. 801/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed. Af hensyn til klarheden er det på grund af antallet af nødvendige ændringer hensigtsmæssigt at ophæve denne forordning og erstatte den med nærværende forordning. Affald, der i forordning (EF) nr. 801/2007 er klassificeret som affald, der ikke er underlagt kontrol i bestemmelseslandet, men som i nærværede forordning er klassificeret som affald, der kræver forudgående anmeldelse og samtykke, bør imidlertid fortsat være klassificeret som affald, der ikke er underlagt kontrol i bestemmelseslandet i en overgangsperiode på 60 dage efter forordningens ikrafttrædelsesdato UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 Eksport af affald bestemt til nyttiggørelse som anført i bilag III eller IIIA til forordning (EF), der ikke er forbudt i henhold til artikel 36 i denne forordning, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-Rådets beslutning C(2001)107/final om revision af beslutning C(92)39/final om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse, er underlagt procedurerne i bilaget. M2 Artikel 1a De besvarelser, der modtages som følge af en skriftlig anmodning, som Kommissionen har fremsendt i medfør af artikel 37, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF), er anført i bilaget. Når det fremgår af bilaget, at et land med hensyn til visse overførsler af affald ikke forbyder disse overførsler eller anvender proceduren for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som omhandlet i forordningens artikel 35, finder artikel 18 i samme forordning anvendelse mutatis mutandis på sådanne overførsler. Artikel 2 Forordning (EF) nr. 801/2007 ophæves.

4 2007R1418 DA Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på fjortendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen. Forordning (EF) nr. 801/2007 finder dog fortsat anvendelse 60 dage efter denne dato på affald, der er anført i kolonne (c) i bilaget til denne forordning, og som er anført i kolonne (b) eller i kolonne (b) og (d) i bilaget til nærværende forordning. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

5 2007R1418 DA BILAG Overskriften på kolonnerne i dette bilag henviser til følgende: (a) forbud (b) forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke som beskrevet i artikel 35 i forordning (EF) (c) ingen kontrol i bestemmelseslandet M1 (d) andre kontrolprocedurer vil finde anvendelse i bestemmelseslandet i henhold til national lovgivning. Når to koder er adskilt med en bindestreg, drejer det sig om disse to koder og alle koder derimellem. Når to koder er adskilt med et semikolon, drejer det sig kun om de pågældende to koder. Når affald er opført både i kolonne b og kolonne d, betyder det, at lokale kontrolprocedurer finder anvendelse ud over dem, der er fastlagt i artikel 35 i forordning (EF). Når en bestemt form for affald eller blanding af affald ikke er opført for et givet land, betyder det, at dette land ikke har givet et tilstrækkeligt klart samtykke til, at denne form for affald eller blanding af affald kan eksporteres til nyttiggørelse i det pågældende land, og hvilken kontrolprocedure der i givet fald vil blive anvendt i landet. I henhold til artikel 37, stk. 2, i forordning (EF) finder en procedure for forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, jf. artikel 35 i den forordning, anvendelse i sådanne tilfælde. Albanien Enkelttyper af affald under B1010: Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af wolfram Skrot af molybdæn Skrot af tantal Skrot af cobalt Skrot af titanium Skrot af zirconium Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af magnesium Skrot af bismut Skrot af mangan under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af magnesium Skrot af bismut Skrot af mangan

6 2007R1418 DA B1020 B2010 B2020 B2030 B2020 B2030 under B2040: Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning Svovl i fast form Natrium-, kalium- og calciumchlorider Nedbrudt beton Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium under B2040: Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Carborundum (siliciumcarbid) B2060 B2130 B3010 Alt andet affald B3010 Ethylen Styren Polypropylen B3010 Ethylen Styren Polypropylen under B3020: andre produkter, bl.a. 1. Lamineret pap 2. Usorteret skrot under B2040: Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Carborundum (siliciumcarbid) under B3020: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald: Affald og skrot af papir eller pap af: Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager) under B3020: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald: Affald og skrot af papir eller pap af: Ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap Andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet Papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser, blade og lignende tryksager)

7 2007R1418 DA B3030 B3035 B3030 B3035 B3040 B3050 B3050 B3060 B3065 under B3070: Halmaffald Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder under B3070: Affald af menneskehår under B3070: Affald af menneskehår B3080 B4030 GB040 GC010 GB040 GC010 GC020 GC030 GC030 GC050 GE020 GG030 GE020 GG030 GG040 GH013 GH013 GN010 GN030 Blandinger af affald Alle blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF) Algeriet GC030 ex : kun hvis rammen kan indeholde asbest GC030 ex : kun hvis rammen kan indeholde asbest GC030 ex : kun hvis rammen kan indeholde asbest GG030 ex 2621: GG030 ex 2621: hvis der ikke fremlægges nogen analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt GG030 ex 2621: hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt

8 2007R1418 DA GG040 ex 2621: GG040 ex 2621: hvis der ikke fremlægges nogen analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt GG040 ex 2621: hvis der fremlægges en analyse som dokumentation for, at affaldet ikke er farligt Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) Andorra Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Argentina Enkelttyper af affald B1010 B1020 B1030 B1050 B1060 B1070 B1090 under B1100: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Slagge indeholdende zink: Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn) Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn) Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) under B1100: Aluminiumslagge undtagen saltslagge Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin

9 2007R1418 DA Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) Zinkslagge i øvrigt B1115 B1130 B1140 B1150 B1170 B1180 B1190 B1200 B1230 B1240 B1250 B2110 B2120 B2130 under B3010: Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/ propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) under B3010: Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer B3020 kun usorteret skrot B3020 alt undtagen usorteret skrot B3030 B3120 B3130 B4030 GB040 GC010 GC020

10 2007R1418 DA GC030 GF010 GG030 GH013 GN010 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1050 Blanding af B1010 og B1070 Blanding af B3040 og B3080 Blanding af B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3010 Hærdeplastaffald kondensationsprodukter og Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 kun usorteret skrot Blanding af B3020 undtagen usorteret skrot Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050 Aserbajdsjan Enkelttyper af affald B3040

11 2007R1418 DA Bangladesh under B1010: Alt andet affald under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af aluminium B1020-B2130 under B3010: Alt andet affald under B3010: Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer: ethylen styren under B3020: Alt andet affald under B3020: Affald og skrot af papir eller pap: ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke gennemfarvet B3030-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621

12 2007R1418 DA GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Belarus under B1010: Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af thorium under B1010: Alt andet affald under B1020: Skrot af beryllium Skrot af tellur under B1020: Alt andet affald under B1030: Kun støv af vanadium under B1030: Alt undtagen affald indeholdende støv af vanadium under B1031: Kun støv af titanium under B1031: Alt undtagen affald indeholdende støv af titanium B1040; B1050 B1060 B1070 B1080 B1090 B1100; B1115 under B1120: Overgangsmetaller under B1120: Lanthanider (sjældne jordarters metaller)

13 2007R1418 DA B1130-B1170 B1180 B1190 B1200-B1240 B1250 B2010 B2020 under B2020: Kun affald, der ikke indeholder stoffer, der specificeres af Belarus B2030 under B2040: Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning. Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium under B2040: Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Svovl i fast form Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Natrium-, kalium- og calciumchlorider Carborundum (siliciumcarbid) Nedbrudt beton B2060; B2070 B2080; B2090 B2100; B2110 under B2120: under B2120: Kun syre- og baseaffald i Kun syre- og baseaffald i form af opløsninger indeholdende stoffer, der specifiholdende stoffer, der speci form af opløsninger indeceres af Belarus ficeres af Belarus B2130

14 2007R1418 DA under B3010: Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer: ethylen styren polypropylen polyethylenterephthalat acrylonitril butadien polyamider polybutylen terepthalater polycarbonater acryl-polymerer polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner) polymethylmethacrylat polyvinylalkohol polyvinylbutyral polyvinylacetat under B3010: Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer: polyacetaler polyethere polyphenylensulfider alkaner (C 10 -C 13 ) (blødgørere) polysiloxaner Følgende fluorpolymeraffald ( 1 ): perfluoroetylen/ propylen (FEP) perfluoralkoxylalkan tetrafluoroethylen/ perfluor vinyl ether (PFA) tetrafluoroethylen/ perfluormethylvinyl ether (MFA) polyvinylfluorid (PVF) polyvinylidenfluorid (PVDF) Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter B3020 under B3030: Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale under B3030: Alt andet affald B3035 B3040 B3050

15 2007R1418 DA under B3060: Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks under B3060: Alt andet affald Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede Fiskeaffald B3065 under B3070: Affald af menneskehår under B3070: Alt andet affald B3080-B3100 B3110; B3120 B3130; B3140 B4010-B4030 under GB : Kun galvaniske slagger indeholdende kobber under GB Kun slagger af ædle metaller GC010 GC020 GC030 ex GC050 under GE020 ex 7001 ex : Kun glasfiberaffald med fysisk-kemiske egenskaber svarende til asbest under GE020 ex 7001 ex : Kun glasfiberaffald med fysisk-kemiske egenskaber svarende til asbest

16 2007R1418 DA GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex ( 1 ) Jf. fodnoten s. 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) (EUT L 190 af , s. 1). Benin Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) Benin Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) M4 Bosnien-Hercegovina a) b) c) d) under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin

17 2007R1418 DA M4 a) b) c) d) under B1020: Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer) B1050 B1090 B1100: Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin under B1120: Overgangsmetaller undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A scandium vanadium mangan kobolt kobber yttrium niobium hafnium wolfram titan krom jern nikkel zink zirconium molybdæn tantal rhenium B1130 B2020 B3010 B3020 B3050 B3065

18 2007R1418 DA M4 a) b) c) d) B3140 GC 020 Botswana Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) Brasilien under B1010: Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv) Skrot af jern og stål Skrot af nikkel Skrot af zink Skrot af tin Skrot af wolfram Skrot af molybdæn Skrot af tantal Skrot af magnesium Skrot af cobalt Skrot af bismut Skrot af titan Skrot af zirconium Skrot af mangan Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af chrom under B1010: Skrot af kobber Skrot af aluminium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter under B1010: Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv) Skrot af jern og stål Skrot af nikkel Skrot af zink Skrot af tin Skrot af wolfram Skrot af molybdæn Skrot af tantal Skrot af magnesium Skrot af cobalt Skrot af bismut Skrot af titan Skrot af zirconium Skrot af mangan Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af chrom B1020-B1040 B1050 B1050 B1060 B1070; B1080 B1070; B1080

19 2007R1418 DA B1090 under B1100: under B1100: under B1100: under B1100: Slagge indeholdende zink: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Aluminiumslagge undtagen saltslagge Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) galvaniseringsslagge, (>90 % Zn) top galvaniseringsslagge, bund (>92 % Zn) zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagge indeholdende zink: zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) Zinkslagge i øvrigt Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin Slagge indeholdende zink: zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) zinkslagge i øvrigt Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin B1115 B1120; B1130 B1120; B1130 B1140 B1150; B1160 B1150; B1160 B1170-B1190 B1180 B1200-B1250 B1200-B1250 B2010; B2020 under B2030: Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets) under B2030: Alt andet affald under B2030: Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)

20 2007R1418 DA under B2040: under B2040: under B2040: under B2040: Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium Alt andet affald Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium B2060 B2070-B2110 B2070-B2110 B2120; B2130 B3010; B3020 under B3030: under B3030: under B3030: Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer Alt andet affald Alt andet affald B3035 B3035 B3040 B3050-B3065 B3060 under B3070: under B3070: Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder Affald af menneskehår Halmaffald B3080; B3090 B3100-B3120 B3130 B3140-B4030 GB GB

21 2007R1418 DA GC010 GC010 GC020 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Burkina Faso Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Burundi Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF)

22 2007R1418 DA Chile B1010 B1031 B1050 B1070; B1080 B1115 B1250 B2060 B2130 B3010 B3030 B3035 B3060; B3065 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621

23 2007R1418 DA GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Alt andet affald som anført i bilag III til forordning (EF) Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Colombia Enkelttyper af affald B1020 B1070 B1080 B1090 B1115 B1150 B1160 B1170 B1190 B1200 B1210 B1220 B1230 B1250 B2010 undtagen glimmeraffald B2010 kun glimmeraffald

24 2007R1418 DA B2020 B2030 B2040 undtagen slagger fra B2040 kun slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold med højt jernindhold (over (over 20 %) og 20 %) og forarbejdet i forarbejdet i henhold til henhold til industrielle industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig 8201), hovedsagelig til til bygning og slib bygning og slibning ning B2060 B3020 B3035 B3040 under B3050: Ubehandlet affald af kork eller træ: under B3050: Ubehandlet affald af kork eller træ: Korkaffald: knust, Savsmuld og træaffald, granuleret eller pulveriseret også agglomereret til kork briketter eller lignende former under B3060: under B3060: Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende: Vinbærme Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende: Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, restog biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede Fiskeaffald Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald B3065

25 2007R1418 DA under B3070: Affald af menneskehår Halmaffald under B3070: Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder B3080 B3090 B3100 B3110 B3130 B3140 B4010 B4020 B4030 GB040 GC010 GC020 GC030 GF010 GG030 GG040 GH013 GN010 GN030 Congo (Den Demokratiske Republik Congo) Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Costa Rica Blandinger af affald Alle blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF)

26 2007R1418 DA M1 Côte d'ivoire (Republikken Côte d'ivoire) under B1010: Alt andet affald under B1010 Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, undtagen kviksølv) B1020-B2120 B2130 B3010-B3020: under B3030: Alt andet affald under B3030: Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer B3035-B3130 B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex

27 2007R1418 DA M1 Cuba Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) Curaçao B1010 B3020 Enkelttyper af affald under B3030 Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer under B3030 alt andet affald B3035 B3040 B3065 B3070 B3080 B4030 GB040 GF010 GG030 GG040 GH013 GN010 GN030 Blandinger af affald Alle blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF) De Forenede Arabiske Emirater Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF)

28 2007R1418 DA Egypten under B1010: Skrot af chrom under B1010: Alt andet affald B1020-B1040 B1050-B1070 B1080-B1140 B1150 B1160-B1190 B1220; B1230 B1240 B1250 B2010; B2020 B2030 under B2040: Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning under B2040: Alt andet affald B2060-B2080 B2090 B2100-B2110 B2120 B2130 B3010 under B3020: Affald og skrot af papir eller pap af: Andet 2. usorteret skrot under B3020: Alt andet affald B3030-B3110 B3120 B3130-B4030 GB GC010

29 2007R1418 DA GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Blandinger af affald Alle blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF) Filippinerne Enkelttyper af affald under B1010 Skrot af cobalt Skrot af chrom under B1010 Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) alt andet affald B1020 B1030 B1031 B1050 B1060 B1070 B1080

30 2007R1418 DA B1090 B1100 B1120 B1130 B1140 B1150 B1240 B1250 B2010 B2020 B2030 under B2040 Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Svovl i fast form Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Natrium-, kalium- og calciumchlorider Carborundum (siliciumcarbid) Nedbrudt beton Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium under B2040 Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2060 B2130 B3010 B3020 B3030 B3035 B3040 B3050 B3060- B4030

31 2007R1418 DA GB040 GC030 GC050 GE020 GF010 GG030 GG040 GH013 GN010 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1050 kun med indhold af skrot af cobalt Blanding af B1010 og B1050 undtagen med indhold af skrot af cobalt Blanding af B1010 og B1070 kun med indhold af skrot af cobalt Blanding af B1010 og B1070 undtagen med indhold af skrot af cobalt Blanding af B3040 og B3080 Blanding af B1010 kun med indhold af skrot af cobalt Blanding af B1010 undtagen med indhold af skrot af cobalt Blanding af B2010 Blanding af B2030 Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3010 Hærdeplastaffald kondensationsprodukter og Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020

32 2007R1418 DA Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050 FYROM (Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) Enkelttyper af affald B1010 B1031 B1040 B1050 B2130 B3010 B3020 B3030 B4030 GB040 GH013 GN010 GN030 Blandinger af affald Blanding af B3020 Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF) Gabon Blandinger af affald Alle blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF)

33 2007R1418 DA Georgien Enkelttyper af affald B1010 B1030 B1031 B1040 B1050 B1070 B1080 B1190 B1200 B1210 B2010 B2020 B2030 B2130 B3010 B3035 B3040 B3050 B3060 B4030 GB040 GE020 GF010 GG030 GG040 GH013 GN010 GN020 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1050 Blanding af B1010 og B1070 Blanding af B3040 og B3080 Blanding af B1010 Blanding af B2010

34 2007R1418 DA Blanding af B2030 Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3010 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan Blanding B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050 Guatemala Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Guyana Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Honduras Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF)

35 2007R1418 DA Hong Kong (Kina) Enkelttyper af affald B1010 B1020 B1030 B1031 B1040 B1050 B1060 B1090 under B1100 Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning under B1100 alt andet affald B1115 B1130 B1140 B1190 B1200 B1210 B1240 B1250 B2060 B2070 B2080 B2090 B2100 B2130 B B3030 B3035 B3040 B3060 B3065 B3070 B3090 B3100 B3130 B3140 B4010 B4030 GB040 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1070 Alle andre blandinger af affald, der er opført i bilag III A til forordning (EF)

36 2007R1418 DA M3 Indien alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) M2 Indonesien B3010 B3030 B3035 B3130 Plastaffald GH Vinylchlorid-polymerer ex M1 Iran (Den Islamiske Republik Iran) B1010-B1090 under B1100: Følgende slagge indeholdende zink: zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) zinkslagge i øvrigt Aluminiumslagge undtagen saltslagge Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin under B1100: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Følgende slagge indeholdende zink: galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn) galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn) zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) B1115

37 2007R1418 DA M1 B1120-B1150 B1160-B1210 B1220-B2010 B2020-B2130 B3010-B3020 B3030-B3040 under B3050: Korkaffald: knust, granuleret eller pulveriseret kork under B3050: Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former B3060-B3070 B3080 B3090-B3130 B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex

38 2007R1418 DA Israel alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) Kap Verde Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Kasakhstan Enkelttyper af affald B1010 B1160 B1170 B1240 B1170 B1240 B1250 B3035 under B3040 Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit) under B3040 Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds) B3050 B3060 Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smitte-bærende, undtagen vinbærme: B3060 kun vinbærme B3065 B3070 B3080 B3080 B3090 B3130 B3140 B3140

39 2007R1418 DA B4010 B4030 GB040 GG030 GG040 GG040 GH013 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1050 Blanding af B1010 og B1070 Blanding af B3040 og B3080 Blanding af B3040 og B3080 Blanding af B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3010 Hærdeplastaffald kondensationsprodukter og Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050 Kenya B1010-B1030 B1031 B1040-B1080

40 2007R1418 DA B1090 under B1100: Slagge indeholdende zink: zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) zinkslagge i øvrigt Aluminiumslagge, undtagen saltslagge Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin under B1110: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Slagge indeholdende zink: galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn) galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn) zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) under B1120: Alt andet affald under B1120: Mangan Jern Zink B1130-B2130 B3010 B3020 under B3030: Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.) Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer under B3030: Alt andet affald B3035-B3130 B3140 B4010-B4030

41 2007R1418 DA GB GC010 GC020 GC030 ex GC050 GE020 ex 7001 ex GF010 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GN010 ex GN020 ex GN030 ex Enkelttyper af affald Alt affald, der er opført i bilag III til forordning (EF) Kina Enkelttyper af affald under B1010: Ædelmetaller (sølv, men ikke kviksølv) Skrot af molybdæn Skrot af cobalt Skrot af mangan Skrot af indium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom under B1010: Ædelmetaller (kun guld og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af wolfram

42 2007R1418 DA Skrot af tantal Skrot af magnesium Skrot af bismut Skrot af titanium Skrot af zirconium Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, niobium, rhenium og gallium B1020 B1040 B1050 B1060 B1070 B1080 B1100 B1115 under B1120: Overgangsmetaller (undtagen dem med > 10 % V 2 O 5 ), undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A Lanthanider (sjældne jordarters metaller) under B1120: Overgangsmetaller (kun dem med > 10 % V 2 O 5 ), undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væsker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er opført på liste A B1130 B1200 B1210 B1220 B1230 B1240 B1250 B2010 undtagen glimmeraffald B2010 kun glimmeraffald B2020

43 2007R1418 DA under B2030: Affald og skrot af sintrede keramiske metaller - cermets (kun skrot af wolframcarbid) B2040 B2130 under B2030: Affald og skrot af sintrede keramiske metaller - cermets (undtagen skrot af wolframcarbid) Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen under B3010: Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter (undtagen phenolformaldehydharpikser og polyamider) under B3010: Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer (alle) Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter (kun phenolformaldehydharpikser og polyamider) Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/ propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) B3020 under B3030: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer: Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale): Ikke kartet eller kæmmet Andre varer Blår og affald af hør under B3030: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet affald og opfylder bestemte specifikationer: Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale Kæmlinge af uld eller af fine dyrehår Andet affald af uld eller fine dyrehår

44 2007R1418 DA Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af hamp (Cannabis sativa L.) Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie) Blår og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af sisal og andre agavefibre Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af kokos Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee) Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført andetsteds Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af tekstilmaterialer sorteret andre varer Affald af grove dyrehår Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale) Garnaffald (herunder trådaffald) Opkradset tekstilmateriale andre varer Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstilmateriale) af syntetiske fibre af kunstige fibre B3035 B3040 B3040 undtagen gummi ikke-vulkaniseret kun gummi ikke-vulkaniseret B3050 B3060 B3070 B3080 B3080 undtagen gummi ikke-vulkaniseret kun gummi ikke-vulkaniseret B3090 B4030

45 2007R1418 DA GB040 undtagen konverterslagger fra kobbersmeltning med > 10 % kobber GB040 kun konverterslagger fra kobbersmeltning med > 10 % kobber GC010 GC020 undtagen kabel- og ledningsaffald, skrot af elektromotorer GC020 kun kabel- og ledningsaffald, skrot af elektromotorer GC030 GC050 GG040 GH013 GN010 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1050 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B1010 og B1050 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B1010 og B1070 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B1010 og B1070 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B3040 og B3080 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B3040 og B3080 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B1010 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B1010 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B2010 Blanding af B2030 Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer hvis enhver form for ikke-farligt affald i blandingen må importeres

46 2007R1418 DA Blanding af B3010 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B3020 Blanding af B3030 hvis noget af det ikke-farlige affald i blandingen ikke må importeres Blanding af B3030 hvis enhver form for ikkefarligt affald i blandingen må importeres Blanding af B3040 Blanding af B3050 Kinesisk Taipei Enkelttyper af affald under B1010: Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af molybdæn Skrot af tantal Skrot af cobalt Skrot af bismut Skrot af zirconium Skrot af mangan Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af thorium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom under B1010: Skrot af jern og stål Skrot af kobber Skrot af nikkel Skrot af aluminium Skrot af zink Skrot af tin Skrot af wolfram Skrot af magnesium Skrot af titanium Skrot af germanium under B1020: Skrot af cadmium Skrot af bly (undtagen blyakkumulatorer) Skrot af selen under B1020: Skrot af antimon Skrot af beryllium Skrot af tellur

47 2007R1418 DA B1030 B1031 B1040 B1050 B1060 B1070 B1090 under B1100: Aluminiumslagge undtagen saltslagge Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin under B1100: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Slagge indeholdende zink: Galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn) Galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn) Zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) Zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) Zinkslagge i øvrigt B1115 B1120 B1120 B1130 B1240 B1250 B2010 B2030 B2040 undtagen slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2040 kun slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2060 B2130

48 2007R1418 DA under B3010: Polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner) Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter under B3010: Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer, undtagen polyurethan (ikke indeholdende chlorfluor-carboner) Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/ propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) B3020 B3030 B3035 B3040 B3050 B3060 B3070 B3080 B B3100 B3110 B4030 GB040 GC030 GC050 GEO20 GF010 GG040 GH013 GN010

49 2007R1418 DA GN020 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1050 Blanding af B1010 og B1070 Blanding af B3040 og B3080 Blanding B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030 Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3010 Hærdeplastaffald kondensationsprodukter og Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 undtagen skrotdæk eller forarbejdede flager af skrotdæk med en diameter på over 4 mm Blanding B3050 Kirgisistan Enkelttyper af affald B1010 kun skrot af thorium B1010 Affald af metal og metallegeringer i metalform, i ikkespredbar form, undtagen skrot af thorium

50 2007R1418 DA B1020 B1030 B1100 B1115 B1120 B1140 B1150 B1160 B1240 B1250 B2010 B2020 under B2030 Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen from B2030 Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets) B2040 B2130 under B3010 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Følgende fluorpolymeraffald: Perfluorethylen/ propylen (FEP) Perfluoralkoxylalkan Tetrafluorethylen/ per-fluorvinylether (PFA) Tetrafluorethylen/ per-fluormethylvinylether (MFA) Polyvinylfluorid (PVF) Polyvinylidenfluorid (PVDF) under B3010 Skrot af plast af ikkehalogenerede polymerer og copolymerer B3020 B3030 B3035 B3040

51 2007R1418 DA under B3050 Korkaffald: knust, granuleret eller pulveriseret kork under B3050 Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former under B3060 Affald fra fødevare-industrien, når det ikke er smittebærende: Vinbærme Degras: restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller animalsk og vegetabilsk voks Fiskeaffald Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af biprodukter, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indtagelse af mennesker eller dyr under B3060 Affald fra fødevare-industrien, når det ikke er smittebærende: Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, restog biprodukter, også i form af pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andetsteds Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede B3065 B3070 B3130 B3140 B4010 B4030 GB040 GN030 Blandinger af affald Blanding af B1010 og B1050 Blanding af B1010 og B1070 Blanding af B3040 og B3080 Blanding af B1010 Blanding af B2010 Blanding af B2030

52 2007R1418 DA Blanding af B3010 Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Blanding af B3010 Perfluoralkoxylalkan Blanding af B3010 Skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer Blanding af B3020 Blanding af B3030 Blanding af B3040 Blanding af B3050 Kroatien Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) nr. 1013/ 2006 Kuwait Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) nr. 1013/ 2006 Libanon under B1010: Skrot af chrom B1020-B1090 under B1100: Zinkslagge i øvrigt Aluminiumslagge, undtagen saltslagge under B1010: Alt andet affald under B1100: Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) Slagge indeholdende zink: galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn) B1010 B1020-B1090 B1100

53 2007R1418 DA galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn) zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn) zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn) Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin B1115 B1115 B1120-B1140 B1120-B1140 B1150-B2030 B1150-B2030 under B2040: Alt andet affald under B2040: Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning B2040 B2060-B2130 B2060-B2130 under B3010: Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer: polyvinylalkohol polyvinylbutyral polyvinylacetat Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter Følgende fluorpolymeraffald ( 1 ): perfluoroetylen/ propylen (FEP) under B3010: Skrot af plast af følgende ikke-halogenerede polymerer og copolymerer: ethylen styren polypropylen polyethylenterephthalat acrylonitril butadien polyacetaler polyamider B3010:

54 2007R1418 DA perfluoralkoxylalkan tetrafluoroethylen/ perfluorvinyl ether (PFA) tetrafluoroethylen/ perfluormethylvinyl ether (MFA) polyvinylfluorid (PVF) polyvinylidenfluorid (PVDF) polybutylen terepthalater polycarbonater polyethere polyphenylensulfider acryl-polymerer alkaner (C 10 -C 13 ) (blødgørere) polyurethan (ikke indeholdende chlorfluorcarboner) polysiloxaner polymethylmethacrylat B3020-B3130 B3020-B3130 B3140 B3140 B4010-B4030 GB GC010 GC020 B4010-B4030 GB GC010 GC020 GC030 ex GC030 ex GC050 GC050 GE020 ex 7001 GF010 ex GE020 ex 7001 GF010 ex GG030 ex 2621 GG030 ex 2621 GG040 ex 2621 GG040 ex 2621 GH ex GH ex GN010 ex GN010 ex GN020 ex GN020 ex GN030 ex GN030 ex ( 1 ) Jf. fodnoten s. 64 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) (EUT L 190 af , s. 1).

55 2007R1418 DA Liberia Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) M1 Macao (Kina) Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Madagaskar Alt affald opført i bilag III og blandinger af affald opført i bilag III A til forordning (EF) Malawi Alt affald som anført i bilag III til forordning (EF) Malaysia Enkelttyper af affald under B1010 Skrot af nikkel Skrot af zink Skrot af wolfram Skrot af tantal Skrot af magnesium under B1010 Skrot af molybdæn Skrot af cobalt Skrot af bismut Skrot af zirconium Skrot af thorium under B1010 Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, men ikke kviksølv) Skrot af jern og stål Skrot af kobber

56 2007R1418 DA Skrot af titanium Skrot af mangan Skrot af germanium Skrot af vanadium Skrot af hafnium, indium, niobium, rhenium og gallium Skrot af sjældne jordarter Skrot af chrom Skrot af aluminium Skrot af tin B1020 B1100 B1115 B1120 B1140 B1150 B1160 B1190 B1200 B1210 B1220 B1240 B1250 B2030 under B2040 Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsagelig til bygning og slibning under B2040 Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger Svovl i fast form Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med ph under 9) Natrium-, kalium- og calciumchlorider Carborundum (siliciumcarbid) Nedbrudt beton Glasaffald indeholdende lithium-tantal og lithium-niobium B2060 B2070 B2080 B2090 B2100 B2110 B2130 B3010 B3020 B3030

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 196/12 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 674/2012 af 23. juli 2012 om ændring af 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-oecd-lande

Læs mere

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008

L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 L 201/36 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald

Læs mere

Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1)

Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1) Side 1 af 14 Liste over affald, der er omfattet af de generelle oplysningskrav i artikel 18 -Bilag III (»Grøn«liste) (1) Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet

Plastaffald B3010 Eksempler på affald, som er omfattet Eksempler på affald, som er omfattet Plastaffald fra biler Plastemballage Plastfolie Dette affald er ikke omfattet Plastaffald, der ikke er omfattet på grund af urenheder Betegnelse Nedenstående plastmaterialer,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0078 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2012 COM(2012) 78 final 2012/0032 (NLE) Forslag tilrådets AFGØRELSE om ændring af Rådets afgørelse af 2. september

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R0605 DA 07.11.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV Nr. L 162/ 20 De Europæiske Fællesskabers Tidende 22. 6. 83 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS DIREKTIV af 13. juni 1983 om ændring af bilaget til Rådets

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2016 COM(2016) 44 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/936

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.12.24 KOM(24) 794 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1255/96 om midlertidig suspension af den fælles toldtarifs

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0195 DA 21.08.2010 027.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 2. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.7.2015 C(2015) 5195 final ANNEX 1 PART 2/3 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning.

Vikar-Guide. Den elektriske ladning af en elektron er -1 elementarladning, og den elektriske ladning af protonen er +1 elementarladning. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 9. klasse Atomernes opbygning 1. Fælles gennemgang: Eleverne skal løse opgaverne i små grupper på 2-3 personer. De skal bruge deres grundbog, og alternativt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08

Side 1 Færøsk-Kapitel 72-141863 30/9/08 Kapitel 72 JERN OG STÅL Bestemmelser 1. I dette kapitel og for så vidt angår nedenstående punkt d, e og f overalt i nomenklaturen forstås ved nedenstående betegnelser følgende: a»råjern«legeringer af jern

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0297 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2014 COM(2014) 297 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt

Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt Europaudvalget 2012 JOIN (2012) 0003 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 20.2.2012 JOIN(2012) 3 final

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.8.2005 KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion

Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Oversigt over frugt, grønt og andre ikkeanimalske fødevarer under intensiveret, offentlig kontrol eller anden restriktion Fødevarestyrelsen VERSION 1 af 13. november 2015 Oversigt over frugt, grønt og

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Klassificering af grønlistet affald under "transportforordningen" (forordning nr. 1013/2006) - en praktisk vejledning

Klassificering af grønlistet affald under transportforordningen (forordning nr. 1013/2006) - en praktisk vejledning Klassificering af grønlistet affald under "transportforordningen" (forordning nr. 1013/2006) - en praktisk vejledning Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2011 Indholdsfortegnelse Forord 1 Læsevejledning

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Informationsmøde om transportforordningen. 26. november 2013

Informationsmøde om transportforordningen. 26. november 2013 Informationsmøde om transportforordningen 26. november 2013 End-of-waste kriterier for glas og kobber Iinformatiomsmøde om transportforordningen, 26.11.2013 SIDE 2 Indhold Betydningen af end-of-waste Affaldsfraktioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2010 KOM(2010) 576 endelig 2010/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af kriterier for, hvornår visse typer metalskrot ophører med at

Læs mere

Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr

Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Lande med restriktioner på import af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 15, 2015 Oversigt over lande i vejledningen 1. Bangladesh 6 2. Brunei 7 3. Cambodja 8 4. Kina

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2004 KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger,

Læs mere

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER

01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 00 00 AFFALD FRA MINEDRIFT SAMT EFTERFORSKNING EFTER UDVINDING OG ANDEN BEHANDLING AF MINERALER OG ANDRE RÅSTOFFER 01 03 00Affald fra anden fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler 01

Læs mere