K O N K L U S I O N E R REGION. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O N K L U S I O N E R REGION. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København"

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 26. august 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale: 2 på 3. sal Møde nr. 5 Mødet slut kl. 19:00 Medlemmer: Allan Schneidermann Peter Kay Mortensen Maja Højgaard Nielsen Ellen Thrane Marianne Stendell Karsten Skawbo-Jensen Per Roswall Kenneth Kristensen Berth Fraværende: Kenneth Kristensen Berth

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Resultaterne af IBU s analyser om en fast HH-forbindelse 3 og Ring 5 2. Orientering om konsulentredegørelse om de erhvervsmæssige 6 potentialer ved en fast HH-forbindelse for den nordlige del af Øresundsregionen 3. Analyse af kollektive trafikløsninger i Ring 3 korridoren. 9 Transportministerens rapport Ring 3 Letbane eller BRT? 4. Meddelelser Eventuelt 15 2

3 Den 26. august 2010 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 1 RESULTATERNE AF IBU S ANALYSER OM EN FAST HH- FORBINDELSE OG RING 5 SAGSFREMSTILLING Interreg-projektet IBU, Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen, der er et samarbejde mellem forskellige regionale aktører på begge sider af Øresund har til formål - dels at bidrage med et nyt strategisk grundlag for den øresundsregionale udvikling - dels at bidrage til en strategisk udvikling af infrastrukturen på tværs af Øresund. IBU - der løber frem til slutningen af blev gennemgået på udvalgets møde den 15. april. Projektet har et samlet budget på ca. 35 mio. SEK, hvoraf de ca. 3,9 mio. SEK er bevilliget af regionsrådet. Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Skåne er i fællesskab ansvarlige for projektet, som omfatter fire delaktiviteter: IBU 1: Øresundsregionens infrastruktur- og byudvikling IBU 2: En beskrivelse af Øresund som internationalt trafikknudepunkt IBU 3: Korridoren Femern Bælt og Øresundsregionen, herunder analyser af Femer Bælt-forbindelsens betydning og behovet for fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg IBU 4: Fælles transportanalyser De første resultater af HH og Ring 5-analyserne Region Hovedstaden har det faglige ansvar for den del, der vedrører korridoren Femern Bælt og Øresundsregionen, herunder analyser af Femern Bæltforbindelsens betydning og behovet for fast HH-forbindelse. I denne del indgår en beskrivelse af trafikstrømmene i dag og efter Femernforbindelsens åbning i 2018 sammen med et oplæg til en fremtidig banestrategi for Øresundsregionen, samt to selvstændige analyser af en ny Ring 5 forbindelse og en fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg. Analyserne af en fast forbindelse ved Helsingør-Helsingborg og Ring 5 forventes endeligt færdiggjort i løbet af august måned 2010, og vil blive fremlagt på regionsrådets møde d. 21. september. I analyserne indgår studier af mulige linjeføringer på såvel HH-forbindelsen som en Ring 5 forbindelse for både vej og bane med udgangspunkt i transportkorridoren, økonomi og prognoser samt mulige regionale og lokale effekter af de to anlæg. 3

4 På banesiden arbejdes der i IBU-regi med såvel kollektiv passagertransport som godstransport. Som følge af en forventet svensk satsning på godstransport og de nye muligheder, der opstår med godstransport på skinner på grund af Femernforbindelsen, vurderes det, at der givet vil opstå et behov for at få godskapaciteten over Øresund opgraderet. Godstransport på bane over en fast HH-forbindelse vil derfor være en mulighed, således at en Ring 5 forbindelse belastes mindst muligt af lastbiltrafik. De første resultater af undersøgelsen af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg viser, at en tunnelkonstruktion på grund af miljømæssige og lokale hensyn fremstår som den mest hensigtsmæssige udformning. Konsulenterne foreslår på baggrund af en screening af 30 forskellige varianter, en linjeføring syd for Helsingør ved Snekkersten til vejtrafik og for godstog, mens en central linjeføring mellem de to byer skal betjene den kollektive trafik. De foreløbige prognoser viser i runde tal for 2013, at en fast HH-forbindelse vil give bilture og togrejser i døgnet. Til sammenligning består trafikken i dag af 6000 biler og landgangspassagerer. Ring 5 analysen peger på en linjeføring for både vej og bane med udgangspunkt i den allerede udlagte transportkorridor. Linjeføringen er foreslået på baggrund af omfattende screeninger af lokale planforhold samt natur- og miljøinteresser langs hele korridoren. Fastlæggelsen af en konkret linjeføring vil kunne bidrage til at indskrænke transportkorridorens ganske betydelige arealreservationer, og dermed give kommunerne mulighed for at disponere over arealerne til andre formål. De første prognoser viser, at døgntrafikken alt efter strækning vil ligge på mellem bilister, mens jernbanen vil få næsten daglige passagerer opgjort på hele strækningen. I løbet af august måned vil der foreligge et notat fra COWI, som nærmere udreder de økonomiske forhold. Som sparringspartner for analyserne er der nedsat en faglig styregruppe bestående af chefer og direktører fra de kommuner og regioner, der deltager i denne del af IBU, ligesom der er nedsat en arbejdsgruppe af embedsmænd, som yder faglig sparring for både styregruppe og konsulenter. Endelig har flere kommuner beliggende langs transportkorridoren været involveret i drøftelserne om forslag til linjeføring. Analysernes store aktualitet skal ses i sammenhæng med beslutningen fra det dansk-svenske ministermøde d. 15. juni om at nedsætte dels en embedsmandsgruppe, der skal se på behovet og muligheden for en ny fast forbindelse over Øresund til vej- og jernbanetrafik, dels en embedsmandsgruppe der skal følge de svenske undersøgelser af behovet og muligheden for en ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til vej- og jernbanetrafik. 4

5 Endvidere har Transportministeriet i foråret som led i de strategiske analyser for hovedstadsområdet ladet udarbejde en redegørelse om en Ring 5 forbindelse for en vejføring hovedsagelig med udgangspunkt i transportkorridoren. En fuldt udbygget Ring 5 vil få ganske store trafiktal, og vil aflaste i forhold til hovedparten af de større vejkorridorer og en række mindre veje i hovedstadsområdet. Transportministeriets Ring 5 redegørelse er i modsætning til IBU-analysen, som omfatter både vej og bane, kun baseret på en vejforbindelse og uden en forudsætning om tilslutning til en HH-forbindelse. Sammenlignet med de foreløbige resultater fra IBU er der en god overensstemmelse mellem trafikprognoserne på vejsiden. På mødet vil projektleder Henrik Sylvan, IBU fremlægge hovedresultaterne af analyserne. KONKLUSION Resultaterne af IBU-analyserne vedrørende HH- og Ring 5-forbindelser blev fremlagt af projektleder Henrik Sylvan, og der blev stillet en række spørgsmål. Udvalget tog analyserne til efterretning og anbefalede, at sagen forelægges forretningsudvalget. Sagsnr: Sagsgr.:

6 Den 26. august 2010 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 2 ORIENTERING OM KONSULENTREDEGØRELSE OM DE ER- HVERVSMÆSSIGE POTENTIALER VED EN FAST HH-FORBINDELSE FOR DEN NORDLIGE DEL AF ØRESUNDSREGIONEN SAGSFREMSTILLING Parallelt med analyserne i IBU om Ring 5 og en fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg har Region Hovedstaden i samarbejde med Region Skåne bedt konsulentfirmaet DAMVAD om at redegøre for de erhvervsmæssige potentialer for den nordlige del af Øresundsregionen ved en fast HH-forbindelse. Formålet med redegørelsen er at synliggøre de potentialer, som en fast forbindelse og dermed en forøget øresundsintegration vil betyde - især for den nordligste del af regionen. Redegørelsen bygger videre på en række rapporter, analyser og strategier, som bl.a. er blevet udarbejdet i forbindelse med det tværregionale projekt ÖRIB I & II (Öresundsregionens Infrastruktur og Byudvikling) samt fra det igangværende IBU-projekt. Rapporten består af en redegørelsesdel og en bilagsdel. Udover tidligere udarbejdet materiale, baseres redegørelsen på resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervslivet i den nordligste del af Øresundsregionen, drøftelser og interview med erhvervslivet, forskere, erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder. Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen fremgår af bilagsdelen sammen med en erhvervs- og kompetenceprofil af den samlede Øresundsregion. I redegørelsen belyses HH-forbindelsens forventede effekter bl.a. baseret på erfaringer fra faste forbindelser over Øresund og Storebælt sammen med en vurdering af det erhvervsmæssige potentiale ved en fast HH-forbindelse. Der fokuseres både på de overordnede effekter, som en fast HH-forbindelse vil skabe for virksomhederne i forhold til arbejdsmarkedet og erhvervsudviklingen, og på de konkrete potentialer, som en fast HH-forbindelse kan udløse i de kommuner, som er placeret tættest på forbindelsespunkterne i Nordsjælland og Nordvest Skåne. Som sparringspartner er arbejdet blevet fulgt og drøftet i en særlig referencegruppe med repræsentanter fra en række nordligt beliggende dansk-svenske kommuner ligesom repræsentanter fra svenske erhvervsinteresseorganisationer har deltaget. Redegørelsens konklusioner Erhvervslivet i Øresundsregionen har siden Øresundsforbindelsens åbning i juni 2000 oplevet markante integrationseffekter mellem Sverige og Danmark i form af 6

7 et integreret arbejdsmarked, øget markedsgrundlag, forbedret infrastruktur mv. Forbindelsen er med andre ord blevet et regionalt bindeled. Spørgsmålet er derfor, i hvilket omfang en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg kan skabe en tilsvarende dynamik og vækst? DAMVADS s redegørelse viser, at en fast HH-forbindelse vil skabe effekter, som er på lige fod med Øresundsforbindelsen dog på et lidt lavere niveau. Sammenlignes der med Øresundsforbindelsens betydning for arbejdsmarked og bosætning, erhvervsmæssige effekter og sammenhængskraft er der grund til at forvente, at en fast HH-forbindelse vil få en markant betydning, både for Øresundsregionen som helhed, men også væsentligt mere lokalt for den nordlige del af regionen. Undersøgelsen af lokale og branchemæssige forhold viser, at en fast HHforbindelse vil skabe nye erhvervsmæssige muligheder i de kommuner, som er placeret tæt på forbindelsespunkterne i Nordsjælland og Nordvest Skåne, men også at effekterne varierer alt efter virksomhedernes beliggenhed i regionen. De forventede effekter af en fast HH-forbindelse for byer og erhverv i den nordligste del af Øresunds-regionen kan forventes at være følgende: En fast HH-forbindelse vil styrke Helsingborg og de omkringliggende kommuners position som logistik- og transportknudepunkt. Lokaliseringen af nye transportvirksomheder kan forventes at blive øget, som følge af den intensiverede trafik en fast HH-forbindelse vil skabe En fast HH-forbindelse vil forbedre fremstillingssektorens muligheder for hurtig og fleksibel transport af varer mellem kommuner En fast HH-forbindelse vil skabe større arbejdsmarkedet for videnintensive erhverv i flere kommuner i den nordligste del af Øresundsregionen, eksempelvis Hillerød, Hørsholm og Fredensborg En fast HH-forbindelse vil forøge markedsgrundlaget for endagsturister i de kystnære områder, herunder i Gribskov og Helsingør En fast HH-forbindelse vil styrke detailhandlen i Helsingør og Helsingborg under forudsætning af, at det bliver en forbindelse, som muliggør en hurtig transporttid fra bycentrum til bycentrum. Som transportafhængig sektor, vil detailhandlen også drage nytte af de muligheder, som transport- og logistikbranchen i området opnår ved en fast HH-forbindelse Transport- og logistikbranchen i Høje Taastrup vil drage nytte af de infrastrukturelle forbedringer, som en fast HH-forbindelse vil medføre for transittrafikken uden om København. En forudsætning herfor er dog, at der etableres en ring 5 udenom København fra Helsingør til Køge for passagerer og gods på vej og bane Redegørelsen sluttes af med at opstille hovedbudskaber og anbefalinger. Et af hovedbudskaberne er, at det fulde erhvervsmæssige potentiale ved en fast HHforbindelse kræver en aktiv indsats fra alle vigtige aktører og parter i Øresundsregionen. 7

8 Redegørelsens store aktualitet skal ses i sammenhæng med beslutningen fra det dansk-svenske ministermøde d. 15. juni om at nedsætte en embedsmandsgruppe, der skal følge de svenske undersøgelser af behovet og muligheden for en ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til vej- og jernbanetrafik. Redegørelsen vil kunne bidrage til at underbygge og kvalificere den svenske afrapportering, og Region Hovedstaden vil derfor sammen med Region Skåne drøfte, hvordan redegørelsen kan spilles ind i relevante sammenhænge. KONKLUSION Udvalget tog analysen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Redegørelse om erhvervsmæssige potentialer ved en fast HH-forbindelse med bilagsrapport. Juli Udarbejdet af DAMVAD A/S for Region Hovedstaden og Region Skåne. Sagsnr: Sagsgr.:

9 Den 26. august 2010 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 3 ANALYSE AF KOLLEKTIVE TRAFIKLØSNINGER I RING 3 KORRI- DOREN. TRANSPORTMINISTERENS RAPPORT RING 3 - LETBANE ELLER BRT? SAGSFREMSTILLING Det fremgår af aftalen om En grøn transportpolitik af 29. januar at parterne er enige om at gennemføre en strategisk analyse af den langsigtede indretning af bane- og vejkapaciteten i hovedstadsområdet - herunder den fremtidige kollektive trafikbetjening i Ring 3-korridoren. Med trafikaftalen blev der afsat 1,5 mia. kr. som bidrag til en kollektiv trafikløsning i Ring 3-korridoren. I kommissoriet for de strategiske analyser af hovedstadsområdet fremgår det, at der så hurtigt som muligt skal træffes et overordnet systemvalg i forhold til en kollektiv trafikløsning i Ring 3. På den baggrund ønsker forligskredsen bag aftalen om grøn transport at få udarbejdet et grundlag for systemvalg af højklasset kollektiv trafik i Ring 3- korridoren. Valget står mellem, om korridoren skal betjenes med letbane eller med en højklasset busløsning kaldet BRT (Bus Rapid Transit). Et BRT-system forstås her som en højklasset busløsning, der som letbanen overvejende kører i egen tracé. På den baggrund igangsatte Transportministeriet primo 2010 et analysearbejde og sammenligning af de kollektive trafikløsninger i Ring 3 - korridoren med inddragelse af de berørte kommuner, trafikselskaber og region. Region Hovedstaden er repræsenteret i følgegruppen for analysearbejdet af stabsdirektør Joost Nielsen. Sideløbende med denne sammenligning af letbane og BRT, arbejder kommunerne i Ring 3-korridoren - Realdania, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen og Transportministeriet - med at udvikle en byvision for byområderne langs Ring 3. Målet er at skabe et attraktivt, bæredygtigt by-bælte - Ringbyen fra Lundtofte i nord til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd - som en højklasset trafikløsning vil skabe mulighed for, og som omvendt vil understøtte passagergrundlaget for en Ring 3 forbindelse. 9

10 Undersøgelsen af de kollektive trafikløsninger i Ring 3-korridoren skal afrapporteres i faser. Den første afrapportering under fase 1 og som vedrører systemvalg, skete den 6. juli 2010 med offentliggørelsen af rapporten Ring 3 - Letbane eller BRT? på Transportministeriets hjemmeside. Rapporten er vedlagt til orientering. Rapportens konklusioner Formålet med undersøgelsen har været at skabe viden om de økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser ved etablering af henholdsvis letbane og BRT i den valgte tracé. Blandt forudsætningerne har været, at BRT-tracéens udformning er valgt - således at den får samme tværprofil som letbanen - så BRT-løsningen eventuelt kan være forløber for en letbane (ved at etablere jernbanespor og strømforsyning). Blandt andet derfor, er der i BRT-tracéen gennemført ledningsomlægninger fuldstændig som i letbaneløsningen. COWI s rapport viser, at det vil koste ca. 3,75 mia. kr. at etablere en letbane på strækningen mellem Lundtofte og Ishøj, der er 28 km lang. På samme strækning vil omkostningerne for en højklasset busløsning (BRT) udgøre ca. 2,35 mia. kr. Hovedkonklusionen er, at BRT løsningen er den billigste løsning, men at der er fordele ved letbaneløsningen, især i forbindelse med byudviklingen og kørekomfort. Eneste punkt, hvor letbanen økonomisk falder bedre ud end BRT, er på stigninger i grundværdier og dækningsafgifter, som følge af den større byudvikling. Letbanens fordele er, at den tiltrækker flere passagerer end BRT. En del af årsagen hertil er, at der kan ske en større byvækst i de nye stationsnære områder, som letbanen betjener. Andre fordele er, at letbanen har kortere rejsetider, bedre regularitet og bedre mulighed for at tage cykler med, samt at banebetjening opfattes som mere komfortabel. Endelig kan et letbaneprojekt være mere robust som en højklasset løsning end BRT, hvor busserne kan komme til at køre mere i blandet trafik end oprindeligt planlagt. Der konkluderes endvidere, at en omlægning fra BRT til letbane vil betyde større udgifter, end hvis letbanen blev anlagt fra start. Det skyldes bl.a., at tracéen skal opgraves to gange, at der skal etableres arbejdspladser to gange, og at der skal udarbejdes to projekteringer o.l. Samtidig er det problematisk, at den højklassede tracé på delstrækninger skal omlægges i længere perioder ved en opgradering til letbane. I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten den 6. juli 2010 udtaler transportminister Hans Chr. Schmidt i en pressemeddelelse: - Jeg vil tage en første drøftelse efter sommerferien med borgmestrene, som repræsenterer kommunerne langs Ring 3. Der er mange interessante resultater i 10

11 COWI s rapport, og i samarbejde med kommunerne og forligskredsen skal vi have drøftet, om der skal arbejdes videre med en letbane eller en højklasset bus, og hvordan projektet kan finansieres. Som kommentar til rapporten har både Kristian Pihl Lorentsen (V) og Henriette Kjær (K) i et debatindlæg i Politiken søndag den 18. juli udtalt, at de finder en letbaneløsning interessant som den mest visionære og fremtidssikrede løsning for hele regionen, og at projektet er oplagt at udføre som et Offentligt Privat Partnerskab (OPP) i fuld skala. Den videre proces Fase 1 afsluttes med drøftelse mellem transportministeren og 3 borgmestre, som repræsenterer kommunerne langs Ring 3. Mødet er planlagt afholdt den 1. september Herefter forventes transportforligskredsen at træffe afgørelse om et systemvalg i løbet af efteråret 2010, således at fase 2 kan fokusere på en nærmere analyse af det foretrukne system. I fase 2 skal den valgte trafikløsning undersøges nærmere, og der skal blandt andet gennemføres en VVM-undersøgelse, hvis der er behov derfor. Undersøgelserne forventes afsluttet i løbet af KONKLUSION Udvalget to sagen til efterretning. Bilagsfortegnelse: 1. Rapporten Ring 3 - Letbane eller BRT?, Transportministeriet, juli Sagsnr.: Arkiv:

12 Den 26. august 2010 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 4 MEDDELELSER 4.1. Trafikstyrelsens nye bog: Med tog, bus & færge Trafikstyrelsen udgav i maj måned 2010 bogen Med tog, bus og færge. Formålet med bogen er at skabe et overblik over, hvordan den kollektive trafiksektor er organiseret, og hvilke roller de forskellige aktører spiller i forhold til hinanden. Bogen er udformet som et opslagsværk med selvstændige kapitler, som kan læses hver for sig. Indledningsvis beskrives de sammenhænge og rammer, der er for den kollektive trafik i Danmark i dag, hvad angår efterspørgsel, miljøeffekter, organisation og økonomi. Endelig behandles roller og opgaver for de enkelte kollektive transportformer i form af tog, bus og færge. Bogens målgruppe er politikere, regionale og kommunale myndigheder, trafikselskaber, og andre med opgaver i eller interesse i den kollektive trafiksektor. Bogen kan ses på Trafikstyrelsens hjemmeside, men vil også blive udleveret på mødet. 0om%20kollektiv%20trafik.aspx Sagsnr.: Rapport En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa Den 7. og 8. juni afholdtes det årlige politiske forum i STRING samarbejdet i Turning Torso i Malmø. STRING samarbejdet er en fælles platform for strategisk udvikling mellem Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Schleswig-Holstein og Hamborg. På mødet blev rapporten En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa præsenteret, som er udarbejdet af professor Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet, og som er finansieret af Øresundsbron. Rapporten analyserer de udfordringer og muligheder, som vil opstå i forbindelse med etablering af den faste Femern-forbindelse, og kommer på den baggrund med anbefalinger til mulige regionale udviklingstiltag, som kan bidrage til at understøtte vækst og udvikling på tværs af regionerne i de tre lande. Sammenfatningen En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa, vedlægges som bilag. 12

13 4.3 Grøn STRING Korridor. Rapport fra Copenhagen Economics. På det politiske forum for STRING samarbejdet, som blev afholdt den 7. og 8. juni i Malmø præsenterede Copenhagen Economics en foranalyse til en Grøn STRING Korridor, som er udarbejdet på opdrag af Region Hovedstaden efter aftale med de øvrige STRING-parter. Analysen belyser de muligheder og udfordringer, som opstår ved etablering af Femern-forbindelsen, og som kræver opmærksomhed, hvis Femern-forbindelsen skal udnyttes maksimalt og bliver løftestang for en effektiv og miljøvenlig trafikforbindelse mellem regionerne. I analysen arbejdes med et ambitiøst scenarie, som inkluderer en højhastighedsbane gennem Sverige, Danmark via Femern til Hamborg i Tyskland, en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg, en ny bane langs Ring 5 mellem Helsingør og Køge samt opgraderinger af banen mod Berlin og stikbane mod Lübeck. Et mindre ambitiøst scenarie omfatter en opgradering af de eksisterende baner. Copenhagen Economics konkluderer, at de mest ambitiøse investeringer i infrastruktur kan medføre markante samfundsøkonomiske gevinster for STRING-regionerne. Copenhagen Economics anbefaler derfor, at effekterne undersøges nærmere, især de arbejdsmæssige effekter og værdien af de miljømæssige effekter. På baggrund af analysen har STRING-regionerne, som led i den vedtagne handlingsplan i Malmø aftalt, at der arbejdes videre med beskrivelse af et egentligt projekt om Green STRING Corridor. Foranalysen vedlægges. Sagsnr.: Dansk-svensk ministermøde i Limhamn den 15. juni 2010 I forbindelse med markeringen af tiåret for Øresundsbroens indvielse mødtes 12 ministre 6 fra hvert land - fra den danske og den svenske regering i Limhamn for at understrege betydningen af fortsat integration i Øresundsregionen. På mødet blev man enige om en fælles udtalelse med fokus på en række indsatsområder - herunder transportinfrastrukturen. Konkret aftalte man et dansk-svensk samarbejde om et intensiveret samarbejde for at optimere vej- og jernbanetrafikken over Øresundsbroen, nedsættelse af en embedsmands-gruppe, der skal se på behovet og muligheden for en ny fast forbindelse over Øresund til vej- og jernbanetrafik, og endelig et mere intensivt samarbejde om grønne korridorer. I forbindelse med at se på behovet for en yderligere fast forbindelse blev de to regeringer enige om, at en dansk-svensk embedsmandsgruppe skal følge de svenske undersøgelser af behovet og muligheden for en ny fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til vej- og jernbanetrafik. Den fælles udtalelse fra mødet vedlægges. 13

14 4.5 Fælles henvendelse til den norske regering om højhastighedstog til Øresund Samarbejdet i Den Skandinaviske Arena (DSA) - der har til formål at knytte vækstregionerne Øresund og Göteborg-Oslo (inkl. Halland) sammen - har i fællesskab henvendt sig til den norske samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for at få udvidet den igangværende norske højhastighedsudredning til også at omfatte strækningen Oslo-Göteborg-Øresund. I DSA s samarbejdskomite sidder der repræsentanter fra de største byer som Göteborg og Oslo og for Øresunds-, Göteborg- og Osloregionerne. Fra Øresundsregionen er såvel Bent Larsen som Allan Schneidermann udpeget af Øresundskomiteen som repræsentanter. Bent Larsen er medunderskriver på henvendelsen, som vedlægges. Sagsnr.: Svarbrev fra økonomi- og erhvervsministeren om en ny Femern-strategi Region Hovedstaden har sammen med Københavns kommune og Region Sjælland sendt en fælles henvendelse til økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen om udarbejdelsen af en statslig strategi for regionen Øresund/Femern. I henvendelsen peges der bl.a. på vigtigheden af at skabe hurtige forbindelser mellem Sverige, Danmark og Tyskland. Ministeren svarer den 23. juni 2010, at han er enig i vigtigheden af at udnytte det vækstpotentiale, som den nye Femernforbindelse skaber, og at han er positiv indstillet over for, at der i fællesskab igangsættes et arbejde. Den fælles henvendelse og svarbrevet fra ministeren vedlægges. Sagsnr.:

15 Den 26. august 2010 REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET SAG NR. 5 EVENTUELT Udvalgets videre arbejde blev drøftet. Det blev aftalt, at administrationen til september-mødet fremlægger forslag om et halv-dagsmøde, hvor udvalget sætter fokus på bæredygtig trafik i hovedstadsregionen - herunder særligt i forhold til udvikling af en sammenhængende kollektiv trafik. MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Torsdag den 30. september 2010 kl

Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København

Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 26. august 2010 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, København Mødelokale: 2 på 3. sal Møde nr.

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse

Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse Infrastruktur Ring 5 og HH-forbindelse IBU: Infrastruktur og byudvikling i Øresund IBU Øresund er et dansk-svensk samarbejde med 28 deltagende kommuner, regioner og myndigheder og har et budget på 28-29

Læs mere

IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen

IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen IBU Infrastruktur og Byudvikling i Øresundsregionen Orientering på mødet i Underudvalget vedrørende regional udvikling ved udviklingschef Kristian Johnsen, IBU-Øresund IBU-Øresund er et dansk-svensk samarbejdsprojekt,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

- Et tigerspring for jernbanen

- Et tigerspring for jernbanen - Et tigerspring for jernbanen Henrik Sylvan, 8. januar 2009 IBU Korridoren Femern-Øresund IBU Öresund IBU-Öresund IBU-Øresund är ett svensk-danskt samarbetsprojekt som ska bidra med ett nytt strategiskt

Læs mere

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010

Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Baneinfrastruktur i Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Nordlog marts 2010 Transport 2018 Klimavenlig og bæredygtig mobilitet Prioriterede grønne korridorer Kobling på Femern Bælt Pentagon zonen Globale

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk. Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk Høringssvar: Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 30-11-2012 Sag nr. 12/1766 Dokumentnr. 46640/12 Johan Nielsen Tel. 35298174 E-mail: Jon@regioner.dk

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18.

REGIONALUDVALGET. Tirsdag den 27. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 18. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Tirsdag den 27. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 18.30 Medlemmer: Steen Olesen Peter

Læs mere

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk

HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov. -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk HH og Ring 5 - Trafikale helhedsvurderinger og analysebehov -Otto Anker Nielsen -Oan@transport.dtu.dk Om indlægget Gennemgang af projektvarianter ordnet efter sandsynlig realisme/rentabilitet 2 DTU Transport

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET

Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET Høring på Christiansborg 9. november 2010 TRANSPORTKORRIDORER I HOVEDSTADSOMRÅDET TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOMRÅDET Folketingets vedtagelse 4. juni 2010 Folketinget noterer sig, at formålet med

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen.

Potentialet for aflastning af E45 for national og international trafik, mhp. at begrænse trængselsproblemerne på E45, herunder ved Vejlefjordbroen. Udkast DEPARTEMENTET Dato 15. marts 2010 Linjeføringsscreening for en ny midtjysk motorvejskorridor Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk

Læs mere

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik

BILAG 5-1. Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej. Sagens kerne. Historik BILAG 5-1 Dato: 27. august 2014 Til: Hovedbestyrelsen på mødet 5. september 2014 Sagsbehandler: Ann Berit Frostholm, 31 19 32 28, abf@dn.dk Vedtagelse af DN s holdning til: Ny midtjysk motorvej Sekretariatet

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00

En pendlerstrategi for Fyn. Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 En pendlerstrategi for Fyn Fællesmøde om strategi for den kollektive trafik FynBus, den 27. oktober 2015, kl. 13.00-17.00 INVITATION: FynBus skal i henhold til Fælles fynske strategi for interessevaretagelse

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan

Læs mere

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013

Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Indspil til de strategiske analyser og trafikforhandlinger 2013 Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region januar 2013 KKR MIDTJYLLAND Forslag til prioriteringer af statslige investeringer

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken

Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Strategisk analyse af en fast Kattegatforbindelse Baggrundsnotat om forudsætninger for vejtrafikken Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Formål... 3 3 Forudsætninger for vejinfrastrukturen... 3 3.1 Overordnet

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur

Kravspecifikation. Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Internationalt benchmark af Region Hovedstadens trafikale infrastruktur 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

Transportaftalen lægger overordnet op til

Transportaftalen lægger overordnet op til Transportaftalen: En grøn transportpolitik Trafikkonference, Kollektiv Trafik Forum, 30. april 2009 ved kontorchef Tine Lund Jensen Transportaftalen lægger overordnet op til Mindre CO 2 Grønnere biltrafik

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

1. Indledning. 2. Linjeføring

1. Indledning. 2. Linjeføring NOTAT Projekt Analyse af Vestvejen i Sønderjylland Kunde Tønder Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-09-07 Til Fra Svend Erik Møller, Tønder Kommune Jens Egdal, Jørn Therkelsen og Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning

Læs mere

Vækstområde Øresund. side 1

Vækstområde Øresund. side 1 Vækstområde Øresund 1 Om Vectura Dannet ved fussion af Vägverket e og Banverkets rådgivningsdivisioner 100 % ejet af den svenske stat Nordens største faglige miljø inden for trafik Mere end 1200 konsulenter

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur

for syddanske ønsker til statens investeringsplan for infrastruktur Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Erik Ørskov Afdeling: Direktørområdet E-mail: Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/731 Telefon: 76631989 Dato: 6. marts 2009 Notat Opfølgningsstrategi

Læs mere

Sjællandsprojektet. - et samarbejde om planlægning for infrastruktur og byudvikling. v/ Jens Hedegaard Holbæk Kommune

Sjællandsprojektet. - et samarbejde om planlægning for infrastruktur og byudvikling. v/ Jens Hedegaard Holbæk Kommune Om Sjællandsprojektet - et samarbejde om planlægning for infrastruktur og byudvikling v/ Jens Hedegaard Holbæk Kommune Projektets baggrund: Landsplanredegørelsen 2006 Den østjyske millionby De mellemstore

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30

BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK. Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 BEDRE UDNYTTELSE AF TILGÆNGELIG VIDEN OM KOLLEKTIV TRAFIK Fredag d. 2. oktober, kl. 13:00-14:30 SKAL VI IKKE TAGE TIL SVERIGE? Svenskerne er kendt for at de er gode til at organisere og samarbejde, og

Læs mere

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk

DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk DN Fredensborg Formand: Niels Hald, Åtoften 165, 2990 Nivå Telefon:49 14 61 60, e-mail: fredensborg@dn.dk 20. maj 2008 DN PGPAK 08002-004 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Bemærkninger

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 14. september 2010. Sag nr. 10. Emne: Resultaterne af IBU s analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5.

Forretningsudvalgets møde den 14. september 2010. Sag nr. 10. Emne: Resultaterne af IBU s analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. september 2010 Sag nr. 10 Emne: Resultaterne af IBU s analyser om en fast HH-forbindelse og Ring 5 5 bilag Transportkorridoren Øresund Femern Ny Ring

Læs mere

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015

Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Besøg af Folketingets Transport- og Bygningsudvalg Den 16. november 2015 Program Velkomst v/ Regionsrådsformand Jens Stenbæk Femern

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn.

DTU Transport. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje. Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Infrastrukturkommissionen: Mere end Motorveje Oli B.G. Madsen Professor, dr.techn. Copyright DTU Transport 2008 Hvad er DTU Transport CTT = Center for Trafik og Transport på DTU DTF = Danmarks TransportForskning

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN?

RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? RING 5 transportkorridoren: RØD, GUL eller GRØN? VELKOMMEN! IBU og Ring 5-korridoren v/henrik Sylvan (TDL) Infrastrukturstrategier i hovedstadsområdet v/annette Christensen (DI) Trafikpolitik og klimapolitik

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010

Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Infrastrukturelle udfordringer for Århus og området omkring Århus efter år 2010 Henrik Harder lektor, phd. AAU, forsknings projektleder på forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet 2005 BVL - Bog -

Læs mere

Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup

Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING Tirsdag den 6. oktober 2009 Klokken 8:30-10:30 Sted: Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, Hellerup Mødelokale: Administrationsbygningen

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009

Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik. Aalborg trafikdage 25. august 2009 Strategiske analyser som en del af en langsigtet infrastrukturpolitik Aalborg trafikdage 25. august 2009 Transportaftalen, januar 2009 - Principper for en grøn transportpolitik Transportens CO2-udledning

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion

Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark. 1. Introduktion DEPARTEMENTET Rapport Forbindelser mellem Vest- og Østdanmark 1. Introduktion Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse af den

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Billundbanen skal afgøres til april

Billundbanen skal afgøres til april Letbaner.DK Helge Bay Østergade 16 8660 Skanderborg mobil: 30 34 20 36 mail: hb@letbaner.dk 21.02.14 opdat. 27.02.2014 Uddybende artikel Billundbanen skal afgøres til april Rhonexpress fungerer som lufthavnsbane

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 10. februar 2011. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H 5. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 10. februar 2011 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H 5 Møde nr. 1 Medlemmer: Allan Schneidermann

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6

REGIONALUDVALGET. Dato: 31. oktober 2012. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H6. Møde nr. 6 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONALUDVALGET Dato: 31. oktober 2012 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 6 Deltagere: Steen Olesen Maja Holt Højgaard Marianne

Læs mere

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune.

Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. Udbygning af den trafikale infrastruktur i København Movia, 11. maj 2012 Per Als Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen Københavns Kommune. De første Metro strækninger kører med stor succes. Cityringen

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere