Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2013 Ansøgninger behandlet på skypemøde d. 21. oktober Formalia Ordstyrer: Katrine Tanggaard Referent: Tobias Abell Tilstedeværende: Katrine Tanggaard (KT), Tobias Abell (TA), Patricia Fruelund (PF), Mira Kjeldsen (MK), Søren Knudsen (SK), Sarah Chehri (SC), Benjamin Skov Kaas-Hansen (BS), Christian Møller (CM) Godkendelse af dagsorden: Godkendt Tidsperspektiv for mødet: 5 timer Godkendelse af referat fra sidste tilsvarende møde: Godkendt. 2. Puljeansøgninger FFF søger DKK 505,- til at dække transport af træner til national weekend afholdt d sep. Der søges det fulde beløb. Beløbet bevilliges og bestyrelsen undskylder for misforståelser ang. dækning af transport til trænerne. Nina Madsen og Line Thorsen (Uland) søger hhv. DKK 816,- og 764,- til dækning af deltagelse samt transport til weekendseminar ved CISU, Aarhus d. 5-6/10. Oprindelige ansøgning sendt d. 23/9, dog kun for Nina Madsen. Beløbene bevilges, da det vurderes vigtigt for IMCC Ulands fremtidige arbejde og udvikling. Nina Madsen (Uland) søger DKK 270,- til dække af transport til Sundhedsmekka d. 26/9. Oprindelige ansøgning sendt d. 25/9. Beløbet bevilliges og det drøftes nærmere med Uland hvordan de i fremtiden kan forvente at få dækket udgifter over IMCCs puljer. Benjamin Ebeling søger på vegne af Chadi Abdel-Halim DKK 374,- til dække af transport til planlægningsmøde i KBH afholdt d. 19/10. Beløbet bevilliges, da det vurderes vigtigt for Chadis arbejde i UAEM og opstarten af en lokalafdeling i Aarhus. Nynne Nørgaard-Christensen ansøger om 2493 kr til dækning af transport i forbindelse med UAEM International Student Conference i Cleveland, Ohio. Beløbet bevilliges, da konferencens indhold vurderes vigtigt for Nynnes Nørgaard- Christensen arbejde i UAEM. 2a. Andre ansøgninger Marie Hauerslev ansøger om støtte til afholdelse af delegationsmøde for FINOdelegationen. Ansøgningen godkendes, da det vurderes værdifuldt, at delegationen kan mødes og forberedes inden FINO-mødet.

2 3. Opdatering på strategisk handleplan: Sammenhængskraft Vurderes som vigtigt punkt, men er pt. i bero. Det indstilles som særligt relevant fokusområde for den kommende bestyrelse. Medlemsudvikling Der arbejdes på en videreuddannelsesweekend til trænerne. Basispakkerne er også i fuld gang, de første to kurser afholdes d. 2. november i Kbh og 16. november i Aalborg. Planlægningsarbejdet med Forårsseminaret er i fuld gang. Sæt allerede nu kryds i kalenderen fra d april 2014 :-) Rammer for frivillighed Arbejdet med retningslinjer for hhv. nationale og lokale aktivitetsledere og økonomiansvarlige er ved at være afsluttet. Disse dokumenter skal sendes til Simon, så han kan lave layout. Arbejdet med projektretningslinjer er sat i bero i 2013 pga. travlhed og udskiftning på sekretariatet. Det overleveres til den kommende bestyrelse, at projektretningslinjerne skal prioriteres. Økonomi Afholdelse af økonomistyringskurser for flere af de større aktivitetsgrupper er udført af John fra sekretariatet. Udarbejdelse af ny refusions seddel. Klar kommunikation Den nye hjemmesiden færdiggjort. Det er ved at blive afsluttet med grafiker/ programmør Jonas. Prisen for et mobilsite undersøges og overleveres til den kommende bestyrelse/sekretariat. Det foreslås, at der rettes fokus på lokalafdeling i stedet for lokalbestyrelse. Der er lavet plan med Simon ang. arbejdet de kommende måneder. Simon arbejder desuden videre med hvordan kan der deles dokumenter mellem grupper og sekretariatet via google-docs. TA sender notat ang. reglerne for foreninger ved udsending af nyhedsbrev.

3 4. Økonomisk update Der henvises til præsentation på Generalforsamlingen Der laves et selvstændig økonomipunkt til overleveringsweekenden for den kommende bestyrelse. 5. Sekretariatet Lokalsekretærfunktionen nedlægges. Baggrunden herfor er et ønske om en prioritering af foreningens ressourcer for at skabe relevant og bredspektret støtte til aktiviteter og lokalt arbejde. Denne beslutning og en uddybning af begrundelsen kommunikeres direkte ud til lokalbestyrelserne samt sendes ud på aktivlisten. 6. Hvidbog Opgaverne til hvidbog uddybes nærmere med input fra bestyrelse (og delvist sekretariat). De enkelte områder udliciteres til de relevante bestyrelsesmedlemmer. Der laves en opsamlende strategirapport. Udkast til denne udarbejdes af BS og TA. Deadline for denne er 3. november. 7. Overlevering og overleveringsweekend Programmet udarbejdes, så det tager hensyn til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som kun kan deltage noget af tiden. BS og MK har ansvar for programmet. 8. DUF-samarbejde og delegeretmøde Rammerne for samarbejdet med de andre organisationer i Den Humanitære Liga (Red Barnet Ungdom, Ungdommens Rødekors og Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk) er blevet diskuteret, og en endelig fastsættelse af disse rammer tages op igen efter delegeretmøde. Der er delegeretmøde d. 7. december, hvor PF deltager som delegeret og Jesper Mølgaard og Jakob Vestergaard deltager som observatører. PF stiller op til DUF-styrelsen støttet af Red Barnet Ungdom og Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk. Til suppleant indstilles SC. 9. Uland - Bolivia-projektet Der fremlægges en hensigtserklæring om udsendelse af to nye kooperanter 1. januar støttes, mod en tidligere hjemsendelse af to af de allerede udsendte kooperanter. Der skal være en plan for det videre samarbejde mellem sekretariatet, bestyrelsen og Ulandsgruppen. Tomas fra sekretariatet er kernemedarbejder i denne proces. Der afholdes møde med de to nye kooperanter inden de sendes af sted, for at sikre den rette forberedelse af disse -herunder klarlæggelse af ansvar og samarbejde. 10. Opstart af internationalt udvalg i 2013 MK udarbejder skrivelse med bestyrelsens holdning til arbejdet. Bestyrelsen afsætter ikke midler nu. Der indstilles, at den nye bestyrelse arbejder med en klar beskrivelse af målsætningen med IU. Der bør være opmærksomhed på muligheden for at søge midler fra Initiativpuljen.

4 11. Hvornår skal tilmeldinger til aktiviteternes arrangementer foregå over Winkas? Interne arrangementer som henvender sig til medlemmer i IMCC - såsom uddannelsesweekender, nationale aktivitetsmøder etc. - skal foregå over Winkas. Eventuelle tekniske problemer bør rettes direkte til sekretariatets medarbejder, som står for det pågældende arbejde. 12. Dækning af flybillet til Katja Thøgersen i forbindelse med overleveringsweekend Udgiften bliver ca. 2200,- tur/retur. Flybilletterne dækkes, da der skal være opmærksomhed på det store tidsmæssige pres ift. eksempelvis at sætte sig ind i budgettet. Derfor prioriteres den forudgående overlevering højt. Budgetlægningsmødet kan potentielt placeres på et andet tidspunkt. Det praktiske i planlægning tages direkte med den kommende bestyrelse. 13. Evaluering af GF Den valgte dirigent var meget dygtig, og kunne potentielt genindkaldes til næste års møde. Lokalafdelingens fremlæggelse fungerede godt. Video ift. strategievalueringen fungerede også godt. Fredagens fællesoplæg havde mangler ift. den oprindelige tanke, men fungerede til trods for dette godt. Oprydningen var ikke optimal. Der er behov for bedring styring af denne. Det anbefales, at dette nytænkes. Aarhus anbefaler, at ansvaret for oprydning placeres lokalt. Budgetgennemgang fungerede godt sammen med regnskabsgennemgangen fredag. Modellen med den samlede deltagermappe fungerer godt. Jeg vil gerne have ordet -sedler var et meget velfungernede redskab til at styre debatten og undgå unødig uorden. 14. Betaling af parkeringsbøder Dette diskuteres på baggrund af en henvendelse fra et medlem med forespørgsel om, hvorvidt det er noget IMCC dækker, og hvad retningslinier er herfor. Det forholder sig således, at hver aktivitetsgruppe har et årligt rådighedsbeløb, som aktiviteterne selv kontrollerer. Når det kommer til at dække en personlig udgift - om det så er lokal aktivitetsleder eller en anden aktiv - så må vi forholde os til at udgiften dækkes pga. at de i aktivitetsgruppen er nået til enighed om, at de vil benytte deres rådighedsbeløb på dette. Det betyder dog ikke at rådighedsbeløbet må benyttes på ulovligheder - da det både går imod IMCCs vedtægter og, selvfølgelig, dansk lovgivning. Men da der oftest er tale om en P-afgift, når vi siger P-bøder, så er det gældende regler for et privat parkeringsvirksomhed man ikke overholder, og dermed ikke decideret stridende mod dansk lovgivning. Det vil altså sige, at hvis vi har at gøre med en parkeringsbøde, udstedt af Politiet, er der ikke mulighed for at få det dækket i organisationen. Hvis andet er tilfældet, er det op til aktivitetsgruppen selv, om de mener, at rådighedsbeløbet vil kunne gøre gavn her. Det er op til aktivitetsgrupperne at vurdere om eventuelle problematiske bilag refunderes, så længe refusionen er foretaget korrekt og der ikke er tale om en ulovlig handling. 15. Evaluering af samarbejde og intern kommunikation i bestyrelsen Behandlet før mødet.

5 16. Nyt fra sekretariatet TA er så småt ved at blive introduceret til arbejdet og starter efter aftale med ansættelsesudvalget den 11. november efter overdragelse og nedlukning på tidligere arbejde. TA kan fra dags dato inddrages i relevant kommunikation (cc s eller lignende) indenfor de områder, hvor bestyrelsen mener, at der er relevant. Mail: mobil: , men har endnu kun et meget begrænset antal timer. 17. Nyt fra lokalafdelingerne Aarhus Lokal generalforsamling afholdt. Stine er blevet valgt som lokalformand. Der er overvejende tale om nye kræfter i lokalbestyrelsendvides. Vedtægtsændring stem igennem om at øge størrelsen på lokalbestyrelsen fra fra 8 til 10 medlemmer. Der afholdes julefrokost i lokalafdelingen lørdag. Odense Lokal generalforsamling den 20. november. Der arbejdes på afholdelse af et økonomi/fundraisingskursus. I december er der planlagt arrangement i det ny studenterhus med oplæg fra Læger uden grænser. Aalborg Der afholdes lokal generalforsamling d. 2. november. Lokalafdelingen har haft et godt afsluttende forløb. Sundmessen har fungeret godt og gav ca. 20 nye medlemmer. København Der afholdes lokal generalforsamling d. 21. november. Der afholdes SCRUM-kursus om projektstyring d. 14. november. 18. Succeser siden sidst Afskedsreception for afgående sekretariatsleder Sille Wiberg. IMCC er tæt på 1500 medlemmer. Afholdelse af generalforsamlingen. Eventuelt Referat til generalforsamling: Referent Helle har sendt nyt udkast til GF og bedt om kommentarer ang. de punkter, som bestyrelsen sidder med, hvis man endnu ikke har meldt tilbage på disse.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00.

CISV Denmark Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 15:00-16:00. Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Tid: 10. maj 2014 09:00-15:00 Formalia Økonomi Kommunikation Valg af Dirigent, godkendelse af dagsorden O: Status på Økonomi v. Claus O: Årsskrift v. Karin D&B: Hjemmesiden

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere