Affalds- og ressourceplan Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015"

Transkript

1 Affalds- og ressourceplan Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

2 side 2 Affald og Genbrug tlf Layout: Annabir.dk

3 side 3 Indhold Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder... 4 Bilag 2 Prognose Bilag 3 Oversigt over indsatser i planperioden Bilag 4 Evaluering af tidligere affaldsplan Bilag 5 Anlægsoversigt Bilag 6 Strategisk miljøvurdering... 76

4 side 4 Bilag 1 1. Kortlægning af affaldsmængder Kortlægning af affaldsmængder indeholder en beskrivelse af de affaldsmængder, der er indsamlet i Roskilde Kommune i perioden for husholdningsaffald og i perioden for erhvervsaffald. Der er et særligt fokus på kortlægningsåret I første afsnit gennemgås affaldsmængder fra Roskilde Kommune som geografisk enhed, ud fra oplysninger i Affaldsdatasystemet. I andet afsnit opgøres mængder for kommunale affaldsordninger, ud fra kommunens egne opgørelse af affaldsmængder. Tabeller Tabel 1: Antal boliger i Roskilde Kommune tilmeldt renovationsordningen fordelt på boligtyper, januar Tabel 2: Indsamlet dagrenovation fra husstande Tabel 3: Indsamlede glasmængder fra husstande i perioden Tabel 4: Indsamlede mængder af papir fra husstande Tabel 5: Indsamlede mængder af pap fra husstande Tabel 6: Indsamlede mængder i Henteordningen Tabel 7: De indsamlede mængder affald i Fællesordningen Tabel 8: Indsamlede mængder af farligt affald fra husstande Tabel 9: Indsamlede mængde af batterier Tabel 10: Indsamlet mængde husholdningsaffald på genbrugspladserne i Tabel 11: Indsamlet mængde erhvervsaffald på genbrugspladserne i Figurer Figur 1: Affaldsmængder Roskilde Kommune , iflg. Affaldsdatasystemet... 6 Figur 2: Fordeling af affaldsmængder mellem private husholdninger og erhverv, 2013, iflg. Affaldsdatasystemet... 7 Figur 3: Fordeling af affaldsmængder fra erhverv 2013 på behandlingsform, iflg. Affaldsdatasystemet... 8 Figur 4: Fordeling af affald fra private husholdninger 2013 på behandlingsform, flg. Affaldsdatasystemet... 9

5 side 5 Indhold Bilag 1 1. Kortlægning af affaldsmængder Samlede affaldsmængder Roskilde Kommune Eksisterende affaldsordninger og indsamlede affaldsmængder Regler Affaldsordninger for husholdninger Indsamlingsordning for dagrenovation Ordninger for glas og flasker Ordninger for indsamling af papir Ordninger for indsamling af pap Indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald Indsamlingsordninger for farligt affald og batterier Kompostering af det organiske affald Genbrugspladserne Affaldsordninger for erhverv Indsamling af dagrenovationslignende affald fra virksomheder Indsamling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald Tømning af olie- og benzinudskillere Indsamling af elektriske og elektroniske produkter Anmeldelse og anvisning af bygge- og anlægsaffald Virksomheders brug af genbrugspladserne Kilder til kortlægningen... 25

6 side 6 2. Samlede affaldsmængder Roskilde Kommune Siden 2010 har transportører og modtageanlæg én gang årligt skullet indberette affaldsdata til det nationale Affaldsdatasystemet, som Miljøstyrelsen driver. Systemet har haft en række vanskeligheder i forhold til at levere pålidelige og kvalitetssikrede affaldsdata, som er anvendelige til affaldsplanlægning. Det betyder at oplysninger om data fra 2010 slet ikke er anvendelige, mens data fra 2013 vurderes at være betydelig mere retvisende end data fra 2011 og Affaldsdatasystemet er dog samtidig eneste mulighed for at få adgang til samlede affaldsmængder for hele kommunen, herunder oplysninger om det affald, som ikke indsamles via kommunale affaldsordninger. Til trods for usikkerhederne har Roskilde Kommune valgt at data fra Affaldsdatasystemet indgår som orienterende viden, som suppleres med detaljeret oplysninger om affaldsmængder i de affaldsordninger kommunen selv er ansvarlig for. Nedenfor er vist en figur over affaldsmængdernes udvikling i Figur 1: Affaldsmængder Roskilde Kommune , iflg. Affaldsdatasystemet. Som det ses af figuren er der et drastisk fald i 2013 i de samlede affaldsmængder, således at der samlet set indsamles ca tons affald i Roskilde Kommune. Det er Roskilde Kommu-

7 side 7 nes opfattelse at affaldsmængderne for 2013 er mere retvisende end tallene fra 2012 og 2011, hvor der er en sandsynlighed for at der er sket dobbeltregistrering af nogle affaldsmængder. Affaldsmængderne indberettes til affaldsdatasystemet med angivelse af en kilde for affaldets oprindelse, altså om affaldet er produceret af erhverv eller private husstande. De tons i Roskilde Kommune fordeler sig således at ca tons er erhvervsaffald, mens tons regnes som affald fra private husholdninger. I Roskilde Kommunes egen opgørelse indgår der ca tons, hvoraf de affald regnes som husholdningsaffald, mens tons regnes som erhvervsaffald indsamlet via genbrugsstationer. Denne forskel i opgørelsesmetode er ikke yderligere beskrevet. Fordelingen af affaldsmængderne fremgår af nedenstående figur. Figur 2: Fordeling af affaldsmængder mellem private husholdninger og erhverv, 2013, iflg. Affaldsdatasystemet. Ifølge oplysninger i Affaldsdatasystemet er ca tons i 2013 at regne som erhvervsaffald. Den største del af denne affaldsmængde afleveres til genanvendelse, svarende til ca tons. Der afleveres ca tons til forbrænding, mens der er afleveret ca tons til deponering. Resten afleveres til særlig behandling. Fordeling af affaldsmængder på behandlingsform fra erhverv i 2013 kan ses af nedenstående figur.

8 side 8 Figur 3: Fordeling af affaldsmængder fra erhverv 2013 på behandlingsform, iflg. Affaldsdatasystemet. Som det ses af figuren er størstedelen af erhvervsaffaldet kategoriseret som affald til genanvendelse. Dette affald er ikke længere omfattet af kommunal affaldsplanlægning, efter omstrukturering af affaldssektoren i 2010, hvor genanvendeligt erhvervsaffald overgik til at privat håndtering fremfor regulering via kommunale regulativer. For de private husholdninger kan affaldsmængderne ligeledes opgøres på behandlingsform. I 2013 var fordelingen således at ca tons afleveres til genanvendelse, tons til forbrænding og ca tons til deponering.

9 side 9 Figur 4: Fordeling af affald fra private husholdninger 2013 på behandlingsform, iflg. Affaldsdatasystemet. Som det ses af figuren fordeler affaldsmængderne fra private husholdninger sig helt anderledes. Mængden af affald til forbrænding er procentvis meget større for husholdninger end erhverv, til gengæld er der stort set ingen deponering af affald fra private husholdninger.

10 side Eksisterende affaldsordninger og indsamlede affaldsmængder I dette kapitel er de eksisterende affaldsordninger beskrevet. De affaldsmængder, der er indsamlet ved ordningerne i perioden 2008 til 2013 er angivet. Kapitlet er opdelt i ordninger for husholdninger og i ordninger for virksomheder. 3.1 Regler Byrådet har i affaldsregulativer fastlagt affaldshåndteringen i kommunen i overensstemmelse med lovgivningen. Der gælder for affaldshåndteringen i Roskilde Kommune følgende regulativer m.v.: Regulativ for husholdningsaffald. Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. december 2011 og trådt i kraft den 31. december Regulativ for erhvervsaffald. Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. december 2011 og trådt i kraft den 31. december Regulativ for jord. Regulativet er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 14. december 2011 og trådt i kraft den 1. januar Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier. Forskriften er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalgets den 8. april 2010 og trådt i kraft samme dato. Regulativerne og forskriften findes på kommunens hjemmeside: Affaldsordninger for husholdninger Der var i Roskilde Kommune den 1. januar 2014 i alt indbyggere fordelt på husstande, beboede ejendommen (Kilde 1). De boligtyper, der 1. januar 2014 var tilmeldt dagrenovationsordningen fremgår af Tabel 1. Tabel 1: Antal boliger i Roskilde Kommune tilmeldt renovationsordningen fordelt på boligtyper, januar BOLIGTYPER ANTAL TILMELDTE BOLIGER Parcelhuse, sommerhuse og tæt-lav-bebyggelse Sommerhuse, Etage-, ungdom og tæt-lav-bebyggelse Kolonihaver Alle Kilde 2, idet antal kolonihaver stammer fra de gældende opkrævningsgrundlag

11 side 11 Indsamlingsordningerne for husholdningerne omfatter henteordninger, hvor affaldet hentes hos husstanden, samt bringeordninger, hvor husstanden selv afleverer affaldet på bestemte opsamlingssteder. Henteordninger for husstande i Roskilde Kommune: Indsamlingsordning for dagrenovation (restaffald) Indsamlingsordning for papir Indsamlingsordning for batterier og småt elskrot Indsamlingsordninger for storskrald Bringeordninger for husstande i Roskilde Kommune: Indsamlingsordning for pap Indsamlingsordning for glasemballage Indsamlingsordning for emballageaffald af metal og plast Indsamlingsordning for farligt affald Indsamlingsordning for elektronikaffald Indsamlingsordning for batterier Indsamlingsordning bygge- og anlægsaffald Nedenfor er de enkelte ordninger gennemgået hver for sig Indsamlingsordning for dagrenovation Den kommunale dagrenovationsordning omfatter private husstande, kolonihaver og sommerhuse. Borgerne kan vælge mellem forskellige beholderstørrelser. Dagrenovationen bliver typisk hentet én gang om ugen af en privat vognmand, der ved licitation er udvalgt på kriterier for økonomi, kvalitet og miljø. De indsamlede dagrenovationsmængder i årene fremgår af Tabel 2

12 side 12 Tabel 2: Indsamlet dagrenovation fra husstande INDSAMLET DAGRENOVATION, KG Indsamlet ved husstande: Indsamlet på genbrugsplads (vinter)*): Indsamlet i alt: kg/husstand: kg/indbygger: Kilde 4,5 og 8 *)Det er muligt, at aflevere dagrenovation på genbrugspladserne, hvis sne forhindrer afhentning ved boligen. Denne ordning blev indført i Tallene viser, at der er stor variation i behovet for denne ordning, og at i sær vinterne 2011var sne og is et stort problem for indsamlingen af dagrenovation. Over perioden er der sket et fald i de indsamlede mængder af dagrenovation fra husholdningerne på ca. 8,7 procent. Den indsamlede mængde pr. indbygger er i perioden faldet med 12,5 procent. Det skyldes, at befolkningstallet i perioden er steget med ca. 4,3 procent. Den indsamlede mængde pr. indbygger falder i perioden kun med ca. 5,3 procent. Den indsamlede mængde i 2008 afviger således fra de øvrige år med en større indsamlet mængde. Det skyldes formodentlig, at den økonomiske krise endnu ikke var slået igennem på forbruget i Ordninger for glas og flasker Borgerne kan benytte følgende ordninger til aflevering af glas og flasker: Bobler placeret rundt om i kommunen Genbrugspladserne, hvor der er opstillet containere til glas og flasker. Glas opsamlet i bobler bliver hentet af en privat vognmand, der er udvalgt ved udbud på baggrund af kriterier om økonomi, kvalitet og miljø. Det indsamlede glas blev i 2013 afsat til vask og genpåfyldning af hele flasker samt til omsmeltning af glasskår.

13 side 13 Tabel 3: Indsamlede glasmængder fra husstande i perioden INDSAMLET GLAS I KG Indsamlet på genbrugsplads: *) Indsamlet fra områdepladser: Indsamlet i alt: kg/husstand: Kg/indbygger: Kilder 3,4, 5 og 8 *)I 2008 indgår mængderne fra genbrugspladserne i den samlede mængde. De indsamlede glasmængder fremgår af Tabel 3. Der blev indsamlet 18 kg glas pr. indbygger i I Miljøstyrelsen projekt vedrørende kortlægning af dagrenovationen i Danmark er det opgjort, at der restere en gennemsnitlig mængde på 6,3 kg glasemballageaffald pr. indbygger pr. år i dagrenovationen, som ikke sorteres fra til genanvendelse.(kilde: 9, tabel 1.1, side 7). Roskilde Kommune har regnet med et potentiale på 23 kg pr. indbygger, hvilket svarer til at der indsamles ca. 78 % af potentialet i 2013 (Kilde 8: Potentiale mængde delt med indbyggere). Mængden af indsamlet glas er forholdsvis konstant, set over hele perioden Ordninger for indsamling af papir Borgerne kan benytte følgende ordninger til aflevering af papiraffald: Beholdere opstillet ved den enkelte bolig eller etageejendom (minicontainere) Bobler placeret rundt om i kommunen Genbrugspladserne, hvor der er opstillet containere til papiraffald Papir, der bliver opsamlet ved husstandene og i boblerne, bliver hentet af en privat vognmand, der er udvalgt på baggrund af kriterier for økonomi, kvalitet og miljø. Det indsamlede papir blev i 2013 afsat til oparbejdning via Gadstrup Genbrugsanlæg, som efterfølgende sendte papiret til oparbejdning i udlandet.

14 side 14 Tabel 4: Indsamlede mængder af papir fra husstande INDSAMLET PAPIR I KG Indsamlet ved husstande: Indsamlet på genbrugsplads*): Indsamlet i alt: kg/husstand: kg/indbygger: Kilder 3, 4, 5 og 8 *) For 2008 indgår mængderne fra genbrugspladsen i den samlede mængde. I tabellen indgår de indsamlede mængder fra områdepladserne i mængden indsamlet fra husstande, idet der ikke findes separate opgørelser af mængderne fra områdepladserne. Der er foretaget en vurderet fordeling imellem ordningerne for 6-ugers tømning, områdepladser og kuber (hhv. 75 %, 12,5 % og 12,5 %) i forbindelse med kortlægning 2013 (kilde 8). I 2013 blev der indsamlet ton papiraffald fra husholdningerne. Det svarer til 104 kg papir pr. husstand eller 47 kg pr. indbygger. Roskilde Kommune har regnet med et potentiale på 67 kg pr. indbygger, hvilket svarer til at der indsamles ca. 78 % af potentialet i 2013 Der indsamles ca. 70 % af potentialet i (Kilde 8: Potentiale mængde delt med indbyggere). Der er sket et fald i de indsamlede papirmængder pr. indbygger i perioden på ca. 30 procent. Faldet fra 2008 til 2013 skyldes formentlig en kombination af følgende: nej tak til reklamer og husstandsomdelt aviser samt færre udsendte breve Ordninger for indsamling af pap Borgerne kan benytte følgende ordninger til aflevering af pap og papemballage: Containere, der er opstillet rundt omkring i kommunen I særlige tilfælde ved egen bolig, da nogle boligselskaber frivilligt har opstillet containere til pap Via ordninger for storskrald Genbrugspladserne, hvor der er opstillet containere til pap Det indsamlede pap blev i 2013 afsat til oparbejdning via Gadstrup Genbrugsanlæg, som efterfølgende sendte affaldet til oparbejdning i udlandet. De indsamlede papmængder fremgår af

15 side 15 Tabel 5. Roskilde Kommune har ikke data for de mængder af pap, der indsamles i de frivillige ordninger. Tabel 5: Indsamlede mængder af pap fra husstande INDSAMLET PAP I KG Indsamlet på genbrugsplads: Indsamlet fra områdepladser: Indsamlet i alt: kg/husstand: kg/indbygger: Kilder 3,4,5 og 8 Fra Fællesordningen for storskrald blev der indsamlet 126 ton i 2011, som i tabellen ovenfor er indeholdt i mængderne på genbrugspladsen. Der er ikke registreret indsamlet pap i Henteordningen for storskrald. I 2013 blev der indsamlet 542 ton pap fra husholdningerne. Det svarer til 14 kg pap pr. husstand eller ca. 6 kg pr. indbygger. Roskilde Kommune har regnet med et potentiale på 11 kg pr. indbygger, hvilket svarer til at der indsamles ca. 55 % af potentialet i 2013 (Kilde 8: Potentiale mængde delt med indbyggere). Mængden af indsamlet pap er stort set konstant i perioden Mængden af indsamlet pap er over perioden steget på genbrugspladserne mens indsamling, mens mængderne på områdepladserne er faldet. På landsplan blev der i 2010 i gennemsnit indsamlet ca. 16 kg pap pr. husstand (kilde 10) Indsamlingsordninger for storskrald og haveaffald Borgerne kan benytte følgende ordninger: Genbrugspladserne Husholdninger kan få afhentet sorteret storskrald på adressen ved at benytte sig af kommunens Henteordningen for storskrald og haveaffald

16 side 16 Grundejerforeninger og boligselskaber har mulighed for at tilslutte sig Fællesordningen for storskrald og haveaffald Henteordningen for storskrald og haveaffald er en indsamlingsordning, hvor en renovatør har indgået aftale med Roskilde Kommune om at indsamle affaldet til fastsatte priser. Roskilde Kommune betaler for affaldsbehandlingen (gebyrbetalt). Ordningen er frivillig at deltage i. For at deltage skal husstandene tilmelde sig ordningen. Det er muligt at tilmelde sig til fast afhentning af storskrald og haveaffald 12 gange om året. Alternativt er det muligt at få foretaget enkeltafhentninger. De indsamlede mængder fremgår af Tabel 6. Udviklingen viser at mængden af haveaffald stiger markant frem til 2012, hvilket primært skyldes skiftende vejrforhold, mere end økonomiske forhold. Tabel 6: Indsamlede mængder i Henteordningen HENTEORDNING, TON Forbrændingsegnet 4,9 2,1 15,5 23,5 29,5 Haveaffald ,1 13,9 9,9 Jern og metal 100,4 0,1 0,5 1,2 0 Elektronik 1,7 0,3 1,1 2,1 1,9 Hårde hvide varer, inkl. køl/frys 0 0,5 2,3 4,3 3,4 Henteordning i alt ,0 25,5 44,9 44,7 Kilde 3 og 8 Fællesordningen for storskrald og haveaffald er en indsamlingsordning organiseret som en henteordning, hvor brugerne af ordningen i fællesskab arrangerer afhentning og transport af storskrald og haveaffald. Brugerne lejer selv i det nødvendige omfang indsamlingsudstyr. Brugerne af ordningen aftaler afhentning og transport af affaldet direkte med en renovatør. Roskilde Kommune betaler for affaldsbehandlingen (gebyrbetalt). De indsamlede mængder fremgår af Tabel 7. I forhold til pap har kommunen efter 2011 ændret praksis for udbetaling af refusion.

17 side 17 Tabel 7: De indsamlede mængder affald i Fællesordningen FÆLLESORDNING, TON Stort brændbart 1,4 87,9 54,1 Småt brændbart 259,8 331,4 Deponeringsegnet 489,5 3,3 61,8 Pap 56,5 0,0 26,1 Haveaffald, inkl. rødder 5,5 683,9 449,6 Jern og metal 290,2 0,0 0,0 Elektronik 0,0 0,0 Imprægneret træ 5,9 Fællesordning i alt 358, , ,1 Kilde 3 og Indsamlingsordninger for farligt affald og batterier Indsamlingen af farligt affald og batterier er organiseret dels som bringeordninger og dels som henteordninger. Indsamlingen foretages af en indsamler, som kommunen har indgået særskilt kontrakt med. Bringeordning Det farlige affald kan afleveres hos udvalgte detailhandlere og opsamlingssteder på havnepladserne i Roskilde, Veddelev og Jyllinge Havn. Klinisk risikoaffald, f.eks. medicinaffald, kanyler og skærende genstande kan afleveres på apotekerne i emballeret form (kanylebokse). Kanyler kan endvidere afleveres i de offentligt opsatte kanylebokse. Henteordning Det farlige affald kan i nogle tilfælde afleveres i affaldsgårde i større bebyggelser Genbrugspladserne Farligt affald og batterier kan afleveres på genbrugspladserne. Af Tabel 8 fremgår de indsamlede mængder af farligt affald i årene

18 side 18 Tabel 8: Indsamlede mængder af farligt affald fra husstande AFFALDSKILDE. MÆNGDER I TON Butikker 8,4 8,9 5,6 7 Havne 1,3 1,1 1,8 1,4 Bebyggelser 0,8 2,3 1,7 1,1 Genbrugsplads , I alt 510,5 371,8 259,1 235,2 Samlet pr. husstand (kg) 13,3 9,8 6,9 6,3 Samlet pr. indbygger (kg) 6,1 4,5 3,1 2,9 Kilde 3 og 8 Indsamlingen af farligt affald på genbrugspladserne er steget væsentligt fra 2011 til En del af stigningen kan skyldes virksomheders brug af genbrugspladserne, i tilfælde hvor virksomheder kan have afleveret erhvervsaffald fra privatbiler. Batterier indsamles desuden ved papirbeholderen ved husstanden hos både etage- og enfamilieboliger. Mængden af indsamlede batterier fremgår af Tabel 9. Tabel 9: Indsamlede mængde af batterier BATTERIER INDSAMLET I BAT*) ORDNINGEN Indsamlet tons ,7 20,6 14,4 Indsamlet pr. indbygger, kg 0,28 0,23 0,20 0,25 0,17 Landsgennemsnit pr. indbygger, kg 0,24 0,22 0,20 Kilde 6 *)BAT er det område under Dansk Producentansvarssystem, der står for håndteringen af lovgivningens krav om producentansvar for batterier, hvor det gælder, at det er producenterne, der skal tage vare om affaldsbortskaffelsen. Årsagen til de stigende mængder tillægges primært øget fokus via landsdækkende informationskampagner på TV og via andre medier henvendt til bl.a. unge mennesker.

19 side Kompostering af det organiske affald Husholdninger kan låne en kompostbeholder til det grønne køkkenaffald af kommunen. Hvis man bor i lejlighed, er det muligt at få en lidt større beholder, så beholderen kan deles med andre. Kommunen har indtil 2013 holdt årlige arrangementer, hvor der blev udleveret kompostmuld og kompostorme. Roskilde Kommune fastholder ordningen, indtil et alternativ for det organiske affald foreligger Genbrugspladserne Husholdningerne kan aflevere omkring 35 affaldsfraktioner på genbrugspladserne, blandt andet plastemballage, metalemballage, bygningsaffald m.m. Der blev i 2013 i alt afleveret ton husholdningsaffald på genbrugspladserne. Fordeling af de indsamlede mængder på fraktioner og behandlingsform fremgår af Tabel 10.

20 side 20 Tabel 10: Indsamlet mængde husholdningsaffald på genbrugspladserne i GENBRUGSPLADSERNE 2013, TON GENANVEN- FORBRÆNDING DEPONERING SÆRLIG TOTAL DELSE BEHANDLING H01 Dagrenovation H02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet affald H04 Deponeringsegnet affald H05 Papir, inkl. aviser H06 Pap H07 Glas H06 Plast H09 Emballage papir H10 Emballage pap H11 Emballage glas H12 Emballage metal H13 Emballage plast H14 PVC H15 Træ H16 Imprægneret træ H17 Haveaffald H18 Køleskabe med freon H19 Jern og metal H20 Uforurenet jord H21 Forurenet jord H22 Batterier H23 Elektronik H24 Bygge- og anlægsaffald H25 Sten H26 Farligt affald H27 Storskrald H28 Gips H29 Øvrigt affald H30 Emballage træ H31 Dæk Genbrugspladser i alt Kilde 8

21 side Affaldsordninger for erhverv Virksomheder i Roskilde Kommune er forpligtet til at sortere det frembragte affald efter reglerne i Regulativ for erhvervsaffald i Roskilde Kommune. Kommunen har følgende ordninger for erhvervsvirksomheder; Farligt affald (bringeordning, mindre mængder) Tømning af olie- og benzinudskillere (henteordning) Elektriske og elektroniske produkter (bringeordning) Klinisk risikoaffald (bringeordning, visse typer, små mængder) Genbrugspladser Øvrige ordninger er anvisningsordninger. Kommunen anviser transport- og bortskaffelsesmuligheder for alt affald bortset fra kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald og kildesorteret, genanvendeligt farligt erhvervsaffald, som frembringes i kommunen. Anvisningen sker til transportører og modtageanlæg, der er registeret på en national liste (Affaldsregistret). Virksomheden sørger selv for at indgå aftaler med transportører om bortkørsel af affaldet. Virksomhederne har pligt til at kildesortere deres affald, herunder alle typer af genanvendeligt affald, og til at sørge for, at det kildesorterede affald bliver genbrugt eller genanvendt Indsamling af dagrenovationslignende affald fra virksomheder Virksomheder i Roskilde Kommune kan frivilligt tilslutte sig den kommunale dagrenovationsordning. 466 virksomheder (2013) er tilmeldt den kommunale dagrenovationsordning. Alternativt kan virksomhederne indgå aftale med en registreret transportør/indsamler om regelmæssig afhentning af dagrenovationslignende affald Indsamling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald Alle virksomheder, der producerer farligt affald, har pligt til at anmelde dette til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldets art, mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. Virksomhederne er desuden underlagt regler for opbevaring, håndtering og transport af farligt affald. Ikke-genanvendeligt farligt affald herunder klinisk risikoaffald - anvises af kommunen til behandling.

22 side 22 Virksomheder kan dog aflevere op til 200 kg farligt affald om året på en genbrugsplads. Større mængder indsamles af transportør, hvor virksomhederne rekvirerer afhentning af affaldet efter behov. Transportøren sender affaldet videre til specialbehandling. Kommunen anviser det kliniske risikoaffald til bortskaffelse. Læger, tandlæger, hjemmeplejen, dyrlæger og landmænd kan dog aflevere op til 25 kg klinisk risikoaffald om året i form af skærende og stikkende genstande på en genbrugsplads Tømning af olie- og benzinudskillere Roskilde Kommune har en obligatorisk tømningsordning for olie- og benzinudskillere. Olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang tømmes efter behov. Ordningen administreres af KARA/NOVEREN for de 9 kommuner i affaldsselskabet Indsamling af elektriske og elektroniske produkter Virksomheder kan aflevere denne affaldstype på genbrugspladserne. Affald af elektriske og elektroniske produkter er omfattet af en tilbagetagningsordning organiseret af branchen Anmeldelse og anvisning af bygge- og anlægsaffald Virksomheder og private bygherrer skal anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen, hvis mængden overstiger 1 tons eller byggeaffaldet stammer fra et arbejde på over 10m2 af bygningen. Roskilde Kommune klassificerer på baggrund af anmeldelsen affaldet og anviser modtager af forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald samt affald til forbrænding og deponi. Rent affald til genanvendelse må anmelderen selv indgå aftale med en modtage om. Virksomheden og den private bygherre skal træffe aftale med en transportør eller indsamlingsvirksomhed om afhentning af bygge- og anlægsaffald. Transportøren eller indsamlingsvirksomheden skal være registreret i Affaldsregistret. Virksomheder kan aflevere mindre mængder (maksimalt 200 kg pr. år) forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald på genbrugspladserne.

23 side Virksomheders brug af genbrugspladserne Fra den 1. januar 2013 gælder det, at virksomheder kan anvende genbrugspladser i alle kommuner. I affaldsbekendtgørelsen er fastsat, at alle kommuner skal tilbyde virksomheder hjemmehørende i kommunen såvel som virksomheder, som ikke er hjemmehørende i kommunen, adgang til mindst én genbrugsplads. Genbrugspladsordningen giver virksomhederne adgang til genbrugspladser med affald, der i karakter svarer til det, husholdninger kan aflevere. Virksomheder, der benytter tilbuddet, skal betale gebyr efter kommunens gebyrblad. Det er dog begrænset, hvor store mængder affald, virksomheder kan aflevere på pladserne, idet der kun må anvendes køretøjer med en maksimal totalvægt på kg til aflevering af affald. Kommunen giver også virksomhederne adgang til genbrugspladserne med affald, som transporteres i en trailer tilkoblet et køretøj med en maksimalvægt på kg. Der blev i 2013 i alt indsamlet ton erhvervsaffald på genbrugspladserne. Fordeling af de indsamlede mængder på fraktioner og behandlingsform fremgår af Tabel 11.

24 side 24 Tabel 11: Indsamlet mængde erhvervsaffald på genbrugspladserne i GENBRUGSPLADSERNE 2013, TON GENANVEN- FORBRÆNDING DEPONERING SÆRLIG TOTAL DELSE BEHANDLING H01 Dagrenovation H02 Organisk affald H03 Forbrændingsegnet affald H04 Deponeringsegnet affald H05 Papir, inkl. aviser H06 Pap H07 Glas H06 Plast H09 Emballage papir H10 Emballage pap H11 Emballage glas H12 Emballage metal H13 Emballage plast H14 PVC H15 Træ H16 Imprægneret træ H17 Haveaffald H18 Køleskabe med freon H19 Jern og metal H20 Uforurenet jord H21 Forurenet jord H22 Batterier H23 Elektronik H24 Bygge- og anlægsaffald H25 Sten H26 Farligt affald H27 Storskrald H28 Gips H29 Øvrigt affald H30 Emballage træ H31 Dæk Genbrugspladser i alt Kilde 8

25 side 25 Kilder til kortlægningen 1. Befolkningsudvikling : Danmarks Statistiks hjemmeside. Husstande opgjort efter Tabel: BOL101: Boliger efter område, beboertype, anvendelse, udlejningsforhold, ejerlejlighed, ejerforhold og opførelsesår 2. Boligtyper: Udtræk fra Roskilde Kommunes affaldsdriftssystem RenoWeb, Januar Affaldsmængder: Roskilde Kommunes egne data vedrørende løbende registrering af affaldsmængder fra fakturaer mv Targit Net, KARA/NOVERENS onlinesystem til registrering af bl.a. indvejede mængder, div. opslag. 5. Kortlægningsrapport og div. bilag, Kortlægning af interessentkommunernes affaldsmængder , Carsten Frederiksen januar WEEE og BAT statistik 2011, Dansk Producent Ansvars System Affalds Data Systemet (ADS), Miljøstyrelsen 8. Kortlægning 2013 og prognose, PlanMiljø, november Miljøprojekt nr. 1, 2014, Kortlægning af dagrenovation i Danmark 10. Miljøprojekt nr. 1411, 2012 Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2010.

26 side 26 Bilag 2 1. Prognose Roskilde Kommune har udarbejdet en prognose for fremskrivning af affaldsmængderne i Roskilde Kommune i perioden Først er der opsat et afsnit med forudsætninger for fremskrivning af affaldsmængderne. Herefter er mængden af affald fra Roskilde Kommune som geografisk enhed fremskrevet ud fra oplysningerne i Affaldsdatasystemet. Herefter er der udarbejdet en prognose for ændringer i de affaldsmængder, der vedrører kommunale ordninger. Til sidst er forventet genanvendelsesprocent samt klimaeffekt ved indførelse af de planlagte indsatser opgjort. Tabeller Tabel 1: Den forventede befolkningsudvikling for Roskilde Kommune Tabel 2: Den forventede affaldsfremskrivning for Roskilde Kommune Tabel 3: Fremskrivning af totale affaldsmængder , ton Tabel 4: Effektivitet i affaldsordninger haveboliger (basisscenariet) Tabel 5: Effektivitet i affaldsordninger etageboliger (basis-scenariet) Tabel 6: Effektivitet i affaldsordninger haveboliger og etageboliger (bedste sortering) Tabel 7: Forventet udvikling af affaldsmængder fra private husholdninger i perioden 2013, 2018, 2022 og Figurer Figur 1: Prognose for husholdningsaffald fordelt på behandlingsformer (tons) Figur 2: Genanvendelsesprocent for husholdningsaffald Figur 3: Beregnet CO 2 reduktion i prognoseår 2018, 2022 og 2024 for husholdningsaffald... 38

27 side 27 Indhold Bilag 2 1. Prognose Forudsætninger Befolkningen Fejl og usikkerheder Fejl i udgangsmaterialet Økonomisk udvikling Teknologier Initiativer til indsamling og behandling af affald Usikkerhed vedrørende affaldsregistreringer Import og eksport af affald til genanvendelse eller energiformål Prognose for totale affaldsmængder Prognose for affaldsmængder fra kommunale affaldsordninger Affaldet Nye affaldsordninger Genanvendelsesprocent Klimapåvirkning... 38

28 side Forudsætninger 2.1 Befolkningen Ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik er forventningen til Roskilde befolkningsudvikling indarbejdet i affaldsprognosen. Generelt forventes en udvikling med en stigningstakt på ca. 0,3 pct. per år for hele landet, medens det er lidt anderledes opgjort for Roskilde Kommune, se Tabel 1. Tabel 1: Den forventede befolkningsudvikling for Roskilde Kommune. BEFOLKNINGSPROGNOSE DANMARKS STATISTIK Roskilde Befolkningstilvækst - Roskilde 0,82 0,71 0,68 0,68 0,65 0,3 Kilde: Danmarks Statistik Befolkningstilvæksten benyttes som en parameter til fremskrivning af affaldsmængderne. For de totale affaldsmængder er anvendt 0,3%, og for de kommunale affaldsmængder er oplysningerne i tabel 1 og 2 anvendt. Endvidere er der foretaget en vurdering af de enkelte affaldsfraktionernes fremskrivning over perioden for så vidt angår husholdningsaffaldet. Tabel 2: Den forventede affaldsfremskrivning for Roskilde Kommune. AFFALDSFREMSKRIVNING Pct. (Gns) 1,19 1,08 1,04 1,05 1,01 0,66 Kilde: PlanMiljø, Kortlægning og prognose 2013 for Roskilde Kommune De detaljerede justeringer indenfor hver enkelt fraktion kan ses af nedenstående tabel.

29 side 29

30 side Fejl og usikkerheder Enhver prognose er behæftet med usikkerheder. Usikkerhederne kan i det væsentligste henføres til nedenstående forhold Fejl i udgangsmaterialet Mulige fejl i kortlægningen af affaldsmængderne i 2013, der er udgangspunktet for prognosen, vil indvirke direkte på den endelige prognose Økonomisk udvikling Det er forudsat, at den økonomiske udvikling har samme påvirkning i perioden på affaldsmængderne som den har i dag Teknologier Væsentlige ændringer i produktionsteknologier og affaldsbehandlingsteknologier i prognoseperioden kan påvirke affaldsproduktionen Initiativer til indsamling og behandling af affald Initiativer i prognoseperioden, der ændrer indsamlingsmængderne af de forskellige fraktioner eller påvirker genanvendelsen, vil påvirke fordelingen mellem behandlingsformerne Usikkerhed vedrørende affaldsregistreringer Med indførelse af det nationale affaldsdatasystem er der samtidig indført ændringer for indberetningerne og for hvem, der skal indberette. I forhold til tidligere vurderes det, at der er større usikkerhed om identifikationen af, hvorfra affaldet stammer. Roskilde Kommune fremskriver af samme grund udelukkende detaljeret på affaldsmængder i forhold til husholdningsaffaldet samt for erhvervsaffald kun den del, der afleveres via kommunens genbrugspladser Import og eksport af affald til genanvendelse eller energiformål Import og eksport af affald sker i stadigt stigende omfang, og det må forventes, at der sker ændringer, som også kan berøre Roskilde Kommune, da der i kommunen befinder sig en del affaldsanlæg. Prognosen har ikke indregnet ændringer i forhold til tidligere.

31 side Prognose for totale affaldsmængder Ud fra oplysninger om indsamlede affaldsmængder for Roskilde Kommune som geografisk enhed fra Affaldsdatasystemet er der nedenfor foretaget en fremskrivning af de totale affaldsmængder. Der er som udgangspunkt regnet med en fremskrivning af affaldsmængderne med 0,3 % pr. år. svarende til forventet befolkningstilvækst i Danmark generelt. Tabel 3: Fremskrivning af totale affaldsmængder , ton.

32 side Prognose for affaldsmængder fra kommunale affaldsordninger 4.1 Affaldet Prognosen for affaldsfraktionerne tager udgangspunkt i Roskilde Kommunes affaldskortlægning for 2013, hvorfra fraktionerne er fremskrevet i henhold til forventninger om befolkningstilvækst samt viden om potentialet for de forskellige affaldsmængder fra Miljøstyrelsens Miljøprojekt nr. 1, 2014 vedrørende kortlægning af dagrenovation i Danmark. 4.2 Nye affaldsordninger Roskilde Kommune forventer at indføre nye affaldsordninger for indsamling af organisk affald samt genanvendelige fraktioner som papir, pap, plast, metal og plast fra alle private husstande i Ordningerne vil have betydning for prognosen for affaldsmængderne i 2018, 2022 og For 2018 er der foretaget en vurdering af hvor stor en andel af det fulde potentiale, der forventes at kunne indsamles i henholdsvis haveboliger og etageboliger, også kaldet effektivitet for affaldsordningen. Roskilde Kommune har anvendt samme effektivitet som er præsenteret i basisscenariet i systemanalysen der er udført af COWI for KARA/NOVEREN i maj Der er således taget udgangspunkt i en sorteringseffektivitet, som alle husstande forventes at kunne præstere. Tabel 4: Effektivitet i affaldsordninger haveboliger (basisscenariet). FRAKTION KILDEOPDELING HOS HAVEBOLIGER TIL GENANVENDELSE KILDEOPDELING HOS HAVEBOLIGER TIL RESTAFFALD Papir 0,90 0,10 Karton 0,60 0,40 Plast 0,30 0,70 Glasemballage 0,85 0,15 Metalemballage 0,60 0,40 Organisk affald 0,60 0,40

33 side 33 Tabel 5: Effektivitet i affaldsordninger etageboliger (basis-scenariet). FRAKTION KILDEOPDELING HOS ETAGEBOLIGER TIL GENANVENDELSE KILDEOPDELING HOS ETAGEBOLIGER TIL RESTAFFALD Papir 0,70 0,30 Karton 0,50 0,50 Plast 0,20 0,80 Glasemballage 0,85 0,15 Metalemballage 0,50 0,50 Organisk affald 0,45 0,55 I prognosen for 2022 og 2024 er der for de samme affaldsfraktioner indlagt en højere effektivitet af forventede indsamlede affaldsmængder, svarende til scenariet Den bedste sortering, der er anvendt i systemanalysen fra COWI for KARA/NOVEREN i oktober Begrundelsen er, at Roskilde Kommune forventer at borgerne efter flere år med kildesortering (fra ) er blevet markant bedre til opgaven, og derfor afleverer mere affald til genanvendelsen, end i det første år efter ordningernes indførelse. Tabel 6: Effektivitet i affaldsordninger haveboliger og etageboliger (bedste sortering). FRAKTION KILDEOPDELING HOS HAVEBOLIGER OG ETAGEBOLIGER TIL GENANVENDELSE KILDEOPDELING HOS HAVEBOLIGER OG ETAGEBOLIGER TIL RESTAFFALD Papir 0,95 0,05 Karton 0,80 0,20 Plast 0,60 0,40 Glasemballage 0,90 0,10 Metalemballage 0,80 0,20 Organisk affald 0,80 0,20 Der forventes indført en ordning for indsamling af rent træ fra genbrugspladserne. Roskilde Kommune har en forventning om at 80 % af det fulde potentiale for rent træ kan indsamles på genbrugspladserne.

34 side 34 Figur 1: Prognose for husholdningsaffald fordelt på behandlingsformer (tons). Den samlede affaldsmængde er sammensat af en række affaldsfraktioner. Nedenfor er vist en tabel over udvikling i affaldsmængder for de enkelte affaldsfraktioner i 2018, 2022 og Til sammenligning er kortlægningsåret 2013 vist. Tabellen viser de forventede affaldsmængder i prognoseperioden.

35 side 35 Tabel 7: Forventet udvikling af affaldsmængder fra private husholdninger i perioden 2013, 2018, 2022 og PRIVATE HUSHOLDNINGER AFFALDSFRAKTIONER (TONS) Dagrenovation Organisk affald Forbrændingsegnet Deponeringsegnet Papir inkl. aviser Glas Emballage pap Emballage glas Emballage metal Emballage plast PVC Træ Imprægneret træ Haveaffald Køleskabe med freon Jern og metal Uforurenet jord Batterier Elektronik Bygge- og anlægsaffald Sten Farligt affald Storskrald Gips Dæk Total

36 side 36 Bemærkninger til visse af fraktionerne i ovenstående tabeller. Dagrenovation Mængden af dagrenovation forventes at falde jævnt frem til 2024, som følge af indførelse af nye initiativer iværksat af Roskilde Kommune til udsortering af større affaldsmængder til genanvendelse Forbrændingsegnet affald Mængden af forbrændingsegnet affald forventes at være stigende frem til Affaldet stammer primært fra genbrugspladser og storskraldsordninger. Blandet bygge- og anlægsaffald Mængderne af sorteringsaffald forventes at være stigende frem til Sorteringsaffaldet stammer næsten udelukkende fra bygge- og anlægsvirksomhed, og udviklingen forventes at følge den generelle udvikling i affaldsmængderne fra denne kilde. Elektronikaffald WEEE-ordningens indførelse i 2006 satte for alvor gang i indsamlingen af alle typer elektronikaffald. Ordningen indberetter ikke til det nationale affaldsdatasystem, så der vil i prognoseperioden være nogen usikkerhed om mængderne - måske bortset fra mængderne fra genbrugspladserne, som kan opgøres meget præcist.

37 side Genanvendelsesprocent I Regeringens Ressourceplan er der opsat en målsætning om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i Beregning af denne genanvendelsesprocent skal følge retningslinjer beskrevet i ressourcestrategiens kapitel 5. Nedenfor er vist den forventede genanvendelsesprocent for husholdningsaffaldet i Roskilde Kommune, på baggrund af den ovenfor viste prognose. Genanvendelsesprocenten er udregnet ved brug af beregningsmetoden i Ressourceplan , kapitel 5. Figur 2: Genanvendelsesprocent for husholdningsaffald. Med de planlagte indsatser over for private husstande er det Roskilde Kommunes forventning af nå 40 % i 2018 og 49 % i Det nationale mål forventes ikke at kunne nås specifikt for Roskilde Kommune, isoleret set.

38 side Klimapåvirkning I Roskilde Kommune kan miljøpåvirkningerne ved affaldshåndtering kan opgøres som den samlede påvirkning i forhold til klimaet målt i CO 2 ækvivalenter i forbrugte energiressourcer og i mængder af fortrængt jomfrueligt materiale. Dette bygger på samlede studier af miljøpåvirkningerne i forhold til genanvendelse af de enkelte fraktioner, som papir, pap, metal, plastik, glas med mere. I denne opgørelse er hvert indsamlet ton genbrugsmateriale (papir, glas, metal etc.) lig med et ton fortrængt jomfrueligt materiale, hvor den udregnede klimapåvirkning i sig selv indeholder eventuelle tab, beregnet som gennemsnit. Den beregnede klimapåvirkning udtrykkes således som sparet udledning af CO 2 i ton pr. ton genanvendt materiale, baseret på de seneste omregningsfaktorer fra Europæiske og Amerikanske Miljøstyrelser, samt førende universiteter på området, herunder Danmarks Tekniske Universitet. Der tages ikke højde for eventuelt ændrede køremønstre eller indkøb af mere energieffektivt materiel. Figur 3: Beregnet CO 2 reduktion i prognoseår 2018, 2022 og 2024 for husholdningsaffald. Som det ses af figuren kan den nuværende affaldshåndtering af affald fra private husstande i de ordninger, der svarer til beregning af genanvendelsesprocenten for dagrenovation opgøres til en reduktion af CO 2 udledningen på tons pr. år.

39 side 39 Ved gennemførelse af de planlagte indsatser i affald- og ressourceplanen forventes en yderligere reduktion af CO 2 -udledningen med ca tons ekstra i 2018, ca tons ekstra i 2022 og ca tons ekstra i Affaldsområdet vil således bidrage væsentligt til reduktion af Roskilde Kommunes samlede klimabelastning.

40 side Indsatser i Affalds- og ressourceplan Bilag 3 1. Indsatser i Affalds- og ressourceplan Roskilde Kommune har planlagt en række indsatser overfor fokusgrupperne private husholdninger, erhverv og kommunale institutioner i perioden For de første fire år frem til 2018 er indsatserne tidsangivet for hvert enkelt år. For den efterfølgende planperiode, er det udelukkende en indikation af, om indsatsen forventes at fortsætte i perioden I de nedenfor viste afsnit er der for hver fokusgruppe vist en skematisk oversigt over de forskellige indsatser samt en tidsplan for initiativets gennemførelse. Indsatserne er grupperet i forhold til hvilken af de fem målsætninger, som indsatsen primært er rettet mod indfrielse af. De enkelte indsatser er markeret med angivelse af forskellige farvekoder. Forklaring på farvekoderne er: Nye indsatser, som ikke er lovbestemt Nye indsatser, som er lovbestemt eller vedtaget lokalt politisk eller administrativt Igangværende indsatser, som ikke er lovbestemt Igangværende indsatser, som er lovbestemt

41 side 41 Indhold Bilag 3 1. Indsatser i Affalds- og ressourceplan Indsatser for private husholdninger Indsatser for erhverv Indsatser for kommunale institutioner... 44

42 side Indsatser for private husholdninger INDSATSER PRIVATE HUSSTANDE TIDSPLAN Muligheder for forebyggelse af affald skal synliggøres Tekstilaffald x x Direkte genbrug på genbrugspladserne x x Samspil mellem øget genanvendelse og beskæftigelse x x x x x Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Indsamling af papir, glas, pap, metal og plast x x x x Mælke- og juicekartoner x Indsamling af organisk affald x x x Mere sortering på genbrugspladserne x x x x x- Etablering af affaldsgårde ved etageboliger x x x x Områdepladser x x x x x- Servicetjek på storskraldsordninger x Drift af storskraldsordninger x x x x x- Ressourcepladser på Musicon x Miljøbelastningen i affaldet skal nedsættes Evaluering af ordninger for farligt affald x x x x x- Alle skal have et højt vidensniveau om affald Netværk for ejendomsfunktionærer og viceværter x x x x x- Personale på genbrugspladserne som vejledere x x Kommunikationsstrategi for affaldsområdet x Fortsat kommunikation om affald x x x x x- Øget indsamling af genanvendelige materialer fra kollegier x Vejledning om bedre sortering af farligt affald x Der skal sikres god service samt høj kvalitet og effektivitet Nedgravede løsninger ved etageboliger Servicetjek af driften af kommunens genbrugspladser x x Vurdering af krav til emissioner fra skraldebiler x x Ny gebyrstruktur for affalds- og ressourceområdet x x x x x- Ejerskab og elektronisk registrering aff beholdere og containere x Manual til affaldssortering ved arrangementer x x x x x- Drift af nuværende affaldsordninger x x x x x- Kontraktstyring af udbud på affaldsområdet x x x x x- Lagerstyring af beholdermateriel x x x x x- Kontraktstyring ift. KARA/NOVEREN og Roskilde Forsyning x x x x x- Myndighedsbehandling x x x x x- Affaldplanlægning x x x x x- Årlig brugerundersøgelse blandt udvalgte samarbejdsparter x x x x-

43 side Indsatser for erhverv INDSATSER ERHVERV TIDSPLAN Muligheder for forebyggelse af affald skal synliggøres Madspild Tekstilaffald x x Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Affaldstjek ved erhverv x x Indsamling af papir, glas, pap, metal og plast x x Indsamling af organisk affald x x Miljøbelastningen i affaldet skal nedsættes Sagsbehandling i forhold til bygge- og anlægsaffald x x x x x- Dialog med kommunens afdeling for bygningsdrift x x x x x Alle skal have et højt vidensniveau om affald Vejledning om problematisk bygge- og anlægsaffald x x x Dialog med lokale erhvervsorganisationer x x x x x- Kommunikationsstrategi for affaldsområdet x x Der skal sikres god service samt høj kvalitet og effektivitet Manual til affaldssortering ved arrangementer x x x x x- Servicetjek af driften af kommunens genbrugspladser x Årlig brugerundersøgelse blandt udvalgte samarbejdsparter x x x x- Årlig opkrævning af administrationsgebyrer x x x x x- Affaldplanlægning x x x x x- Konkret anvisning af affald x x x x x- Myndighedsbehandling x x x x x-

44 side Indsatser for kommunale institutioner INDSATSER INSTITUTIONER TIDSPLAN Muligheder for forebyggelse af affald skal synliggøres Madspild x Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Affaldstjek ved institutioner x x Indsamling af papir, glas, pap, metal og plast x x Indsamling af organisk affald x x Miljøbelastningen i affaldet skal nedsættes Dialog med kommunens afdeling for bygningsdrift x x x x x Alle skal have et højt vidensniveau om affald Kommunikationsstrategi for affaldsområdet x x x x Information til skoler og børnehaver x x x x Læringsforløb for skoleklasser i mellemskolen x x x x Der skal sikres god service samt høj kvalitet og effektivitet Fælles udbud af indsamling og køb af beholdere x x x x Servicetjek af driften af kommunens genbrugspladser x Affaldplanlægning x x x x x- Årlig brugerundersøgelse blandt udvalgte samarbejdsparter x x x x- Årlig opkrævning af administrationsgebyrer x x x x x-

45 side 45

46 side Evaluering af affaldsplan Bilag 4 1. Evaluering af affaldsplan I dette bilag foretages en evaluering af tidligere affaldsplan Bilaget er opdelt i oversigter over, hvem de pågældende målsætninger og initiativer retter sig mod, dvs. kommunen, borgerne og erhverv.

47 side 47 Indhold Bilag 4 1. Evaluering af affaldsplan Initiativer rettet mod kommunen Initiativer rettet mod private borgere Initiativer rettet mod virksomheder Nye initiativer fra 2010 for planperioden

48 side Initiativer rettet mod kommunen 2. Initiativer rettet mod kommunen Oversigten over initiativer nedenfor vedrører følgende målsætninger: Kommunens egne virksomheder skal vise vejen Kommunen skal være ren og æstetisk Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø I skemaet nedenfor er med blå baggrund angivet status ved midtvejsevalueringen af Affaldsplan , og med grøn grøn er status medio 2013 angivet.

49 side 49 KOMMUNENS EGNE VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER SKAL VISE VEJEN Der skal udarbejdes en handlingsplan for gennemgang af samtlige kommunale institutioner og virksomheder med henblik på et affaldstjek. Initiativet er udsat til Udsat med henblik på, at kombinere udbud af indsamling og udbud af indkøb af materiel med tilsyn og vejledning om affaldshåndtering. Initiativet følges op i Målrettet informationsmateriale om affaldshåndtering til brug på forskellige institutions- og virksomhedstyper Initiativet er udsat til Følges op i se 1. 3 Der udarbejdes en plan for koordinering og samordning af indsamlingen af affald fra kommunens institutioner - eventuelt gennem fælles udbud Ingen ændringer. Følges op i se 1. 4 Affaldsarbejdet i kommunens egne institutioner og virksomheder koordineres med gældende Agenda 21 planer. I gang i 2010 med Koncept Grøn butik, Grøn frisør m.m. i samarbejde med Agenda Kommunen vil gennemføre et projekt til affaldsreduktion i en række kommunale institutioner og virksomheder. Igangsættes i 2011 Følges op i se 1. 6 Oprettelse af en kommunal affaldsbørs for institutioner og afdelinger skal undersøges. Ingen ændringer Følges op i se 1.

50 side 50 KOMMUNEN SKAL VÆRE REN OG ÆSTETISK Kommunen gennemfører kampagner om renholdelse af kommunen. I gang i 2010 med Trafikweb, der giver mulighed for anmeldelser af problemer på vejen herunder også affald. Desuden indgår renholdelse ved brugerundersøgelser, som gennemføres i Egentlige kampagner er ikke prioriteret. I stedet udvikles fortsat nye webløsninger til computer og mobile enheder, hvor borgerne har mulighed for at anmelde henkastet affald 8 Der udarbejdes informationsmateriale om korrekt bortskaffelse af affald, der opstår på gaden/vejen. Udsættes til 2011 og Folkeparken som Ungezone er et projekt, som har givet erfaringer med informationsmateriale til brugere af et grønt område i kommunen. Erfaringerne herfra bruges både i forhold til henkastet affald og affald omfattet af det brugerfinansierede område fremadrettet. Projektet blev gennemført i Der opsættes skilte ved kommunens områdepladser, til at signalere, hvor affaldet skal bortskaffes. I gang i 2010 med løbende udskiftning af eksisterende skilte samt opsætning af skilte på nye pladser. Der udvikles fortsat på information ved områdepladserne i sammenhæng med koncept for information og kommunikation. Initiativet følges op i Det undersøges, hvor der erfaringsmæssigt er behov for skraldespande og beholdere til cigaretskod. I gang i Roskilde by i Erfaringer fra Roskilde by skal danne grundlag for yderligere tiltag I løbet af 2014 er opsat nye skraldespande i Roskilde midtby. Udvalgte steder er der også opsat indkast til cigaretskod Herunder vurderes behov for yderligere initiativer i forhold til cigaretskod. ()

51 side 51 KOMMUNEN SKAL VÆRE REN OG ÆSTETISK Ved opstilling af nyt materiel eller udskiftning af gammelt foretager kommunen en vurdering af, hvorledes materiellet passer ind i omgivelserne. I gang i 2009 og 2010 i dialog med vejmyndighederne samt relevante grundejerforeninger. Fortsættes i 2011 I forhold til placering af nye områdepladser sker det i dialog med relevante parter. Forhold omkring æstetik indgår i forhold til andre parametre ved implementering af nye ordninger 12 Dialog med relevante parter om øget sortering i forbindelse med kommunale arrangementer. I gang i 2009 ved festivalen og i 2010 ved Dyrskuepladsen med henblik på kommende arrangementer. I forbindelse med Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue opsættes beholdere til sortering mellem byen og dyrskuepladsen. Desuden udvikles der fortsat på løsninger for bedre sortering i forbindelse med disse og andre arrangementer. Se desuden 8.Initaitivet følges op i

52 side 52 KOMMUNENS INDSATS PÅ AFFALDSOMRÅDET SKAL AFVEJES MED HENSYN TIL ØKONOMI, SERVICE OG MILJØ Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at etablere valgfri 14 - dages dagrenovationstømning. Indstilling forventes forelagt TMU primo Initiativet afventer den kommende nationale affaldshåndteringsplan. Initiativet følges op i Der udarbejdes en plan for miljøvurdering af de forskellige affaldsordninger i kommunen med henblik på, ud fra miljøkriterier, at kunne vælge de mest hensigtsmæssige løsninger. Forvaltningen har udarbejdet et foreløbigt paradigme for miljøvurdering af ordninger. Plan og endeligt paradigme færdiggøres i I sammenhæng med udvikling af nye ordninger for emballageaffald og organisk affald arbejdes med nye modeller for miljøvurdering, hvor miljø, service og økonomi afvejes. 15 Der gennemføres miljøvurderinger på et antal af ordningerne i planperioden. Der er i 2009 og 2010 foretaget miljøvurdering på foreningsordninger samt af en fast storskraldsordning og en fast indsamlingsordning for haveaffald. De gældende ordninger er evalueret i forhold til udvalgte miljøkriterier bortset fra ordninger for farligt affald, der evalueres i

53 side Initiativer rettet mod private borgere Oversigten over initiativer nedenfor vedrører følgende målsætninger: Dannelse af affald skal forebygges Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes Alle skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne I skemaet nedenfor er med blå baggrund angivet status ved midtvejsevalueringen af Affaldsplan , og med grøn baggrund er status medio 2013 angivet. DANNELSE AF AFFALD SKAL FOREBYGGES Informationsmateriale udarbejdes for at oplyse om sammenhængen mellem affald og miljø med vægt på indflydelsen på klimaet. I gang i 2009 og 2010, hvor betydningen for klimaet blev belyst i forbindelse med kompostdage. Udarbejdelse af informationsmateriale på hjemmesiden og evt. husstandsomdelt materiale overvejes. Indsatsen i forhold til klimaet er primært lagt i forbindelse med arrangementer, hvor indflydelsen på klimaet er søgt synliggjort med henblik på dialog med de besøgende. 17 Kommunen vil i planperioden iværksætte kampagner for holdningspåvirkning og udbredelse af information både i forhold til forbrug og produkter og til genbrug og genanvendelse. I gang i 2009 og 2010 med afholdelse af blandt andet Byttedag den 12. juni på Hestetorvet. Erfaringer herfra giver overvejelse af yderligere arrangementer for så vidt angår ressourcer og miljøpåvirkninger. Initiativet følges op i

54 side 54 RESSOURCERNE I AFFALDET SKAL UDNYTTES BEDST MULIGT Der skal gennemføres en kampagne for at reducere mængden af dagrenovation og øge mængden af frasorterede, genanvendelige materialer. Ingen ændringer. Kampagner er i planperioden erstattet af arrangementer med fokus på øget sortering og øget genbrug og genanvendelse samt sortering af farligt affald og elskrot. Initiativet følges op i Mulighederne for frasortering af flere affaldstyper til genanvendelse skal undersøges. Initiativet erstattes med initiativ om overvejelse om tilpasninger af eksisterende ordninger.. Initiativet følges op i Der gennemføres en evaluering af placeringen og antallet af containere for opsamling af genanvendelige materialer. I gang i 2009 og Der sker en løbende tilpasning af volumen og materiel i hele planperioden. Brug af områdepladser overvejes i sammenhæng med Kommunen skal gennemføre en kampagne for at få flere private borgere til at hjemmekompostere haveaffald og organisk/grønt affald. I gang i 2009 og 2010 ved afholdelse af kompostdage om foråret samt ved annoncer i Roskilde Avis. I planperioden er udlevering af kompostjord og kompostorm fastholdt af hensyn til sorteringen. 22 Der skal gennemføres en undersøgelse til klarlæggelse af, om der skal indføres en ordning med fast afhentning af haveaffald. Indstilling forventes forelagt TMU primo Brugerundersøgelser og interessen for en fast indsamlingsordning for haveaffald har vist, at de gældende ordninger for storskrald og haveaffald dækker efterspørgslen.

55 side 55 RESSOURCERNE I AFFALDET SKAL UDNYTTES BEDST MULIGT Der skal gennemføres en undersøgelse til klarlæggelse af, om der skal indføres en ordning med fast afhentning af storskrald. Indstilling forventes forelagt TMU primo Se Kommunen vil undersøge mulighederne for at iværksætte sortering af grønt køkkenaffald. Udsat til 2012 og Se Det skal undersøges, om der skal oprettes genbrugsgårde med byttehylder i udvalgte ejendomme. Udsat til Roskilde Kommune har været i dialog med bl.a. Roskilde Boligselskab om dette initiativ i sammenhæng med ønsker om øget fokus på farligt affald. Initiativet følges op i Kommunen vil i planperioden indlede en dialog med haveforeninger om øget sortering. Ved den nugældende affaldsbekendtgørelse er det fastsat, at kolonihaver skal deltage i den kommunale renovationsordning. Forventes implementeret fra den 1. januar Alle haveforeninger i kommunen deltager i dag i den kommunale renovationsordning. Dialog om øget sortering er foregået løbende i forbindelse med arrangementer i foreningerne i

56 side 56 MILJØBELASTNINGEN FRA AFFALDET SKAL NEDSÆTTES Information og vejledning om korrekt sortering af farligt affald skal udbygges gennem kampagner. Affaldsfolder 2010 var et postkort til samtlige husstande om håndtering af batterier, elskrot og sparepærer. Desuden løbende annoncer i Roskilde Avis. Siden 2010 er der efter en central udmelding ikke husstandsomdelt affaldsfoldere i kommunen. Information om bl.a. farligt affald sker i stedet primært via hjemmesiden og ved arrangementer. 29 De kommunale indsamlingsordninger for batterier skal tilpasses reglerne om producentansvar. I gang i 2009 og 2010 hvor bl.a. genbrugspladserne i kommunen er registreret som indsamlingssteder for batterier og elskrot. Producentansvar for bærbare batterier er indført og kommunens ordninger er tilpasset løbende. 30 Der gennemføres en evaluering af indsamlingen af batterier og elskrot fra private borgere. Indstilling forventes forelagt TMU primo januar Evaluering af ordninger for bærbare batterier er ikke gennemført. Initiativet følges op i ALLE SKAL HAVE ET HØJT VIDENSNIVEAU OM AFFALDSORDNINGERNE Kommunen vil undersøge, om der er behov for at udarbejde fremmedsproget informationsmateriale om affaldshåndteringen. Det er vurderet, at der ikke er behov for informationsmateriale på andet end dansk for så vidt angår husholdningsaffald, mens information på andre sprog overvejes i forbindelse med mindre erhverv. Behovet for fremmedsproget information er ikke endeligt afklaret. Initiativet tages op i

57 side 57 ALLE SKAL HAVE ET HØJT VIDENSNIVEAU OM AFFALDSORDNINGERNE Kommunen vil holde informations- og erfaringsudvekslingsmøder med gårdmænd og viceværter. Udsat til Dialog med gårdmænd og viceværter er påbegyndt efter ansættelse af tilsynsførende fra februar Initiativet følges op i Kommunen vil i udbud sikre, at renovatørens biler kan anvendes til videregivelse af information om affaldsordninger, kampagner m.m. I gang i 2010 og 2011 i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale. I kontrakten om udbud fra har kommunen indarbejdet muligheden for at annoncere på renovationsbilerne, hvilket er igangsat i Kommunen vil tage initiativer på informationsområdet rettet mod børn i skoler og børn i førskolealderen. Udsat til Information i forhold til førskolealderen og de mindste klasser er ikke gennemført. Initiativet følges op i Kommunen vil tage initiativer på informationsområdet rettet mod både private borgere og virksomheder, der lige er flyttet til kommunen, for hermed at informere dem om affaldshåndtering. Initiativet gennemført ved en tilføjelse til kommunens hjemmeside rettet mod tilflyttere i Initiativet følges op i i forhold til en samlet kommunal strategi for tilflyttere. 36 Kommunen vil i dialog med boligselskaberne se på behovet for vejledning om affaldshåndtering, f.eks. skilte m.v. Udsat til Se 25 og 32.

58 side Initiativer rettet mod virksomheder Oversigten over initiativer nedenfor vedrører følgende målsætninger: Dannelse af affald skal forebygges Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedst muligt Miljøbelastningen fra affaldet skal nedsættes I skemaet nedenfor er med blå baggrund angivet status ved midtvejsevalueringen af Affaldsplan , og med grøn baggrund er status medio 2013 angivet

59 side 59 DANNELSE AF AFFALD SKAL FOREBYGGES Informationsmateriale udarbejdes for at oplyse om sammenhængen mellem affald og miljø med vægt på indflydelsen på klimaet. Udsat til Der er ikke taget initiativ til at informere overfor erhverv i planperioden. Initiativet tages op i Kommunen arrangerer i samarbejde med organisationer og brancheforeninger gå-hjem-møder, hvor affaldsgenereringens indvirkninger på miljø og klima vil være et emne. Udsat til 2013, idet dialog med forskellige erhvervsgrupper i 2009 om afholdelse af arrangementer, ikke har ført til arrangementernes gennemførelse. Se Kommunen vil i planperioden iværksætte kampagner for holdningspåvirkning og udbredelse af information både i forhold til forbrug og produkter og til genbrug og genanvendelse. Udsat til Se 37.

60 side 60 RESSOURCERNE I AFFALDET SKAL UDNYTTES BEDST MULIGT Der vil blive arrangeret gå-hjem-møder og lignende med virksomheder med det formål at øge dialogen mellem forvaltning og virksomheder om affaldsforhold og miljøforhold. Udsat til Se Der vil blive udsendt nyhedsbreve og hjemmesiden vil blive udbygget med yderligere fakta-ark. Udsat til Se 37. Affaldstjek.dk er ikke vedligeholdt siden Det bør dog nævnes, at der har været en del dialog med bl.a. Erhvervsforum Roskilde omkring opkrævning af erhvervsaffaldsgebyret de enkelte år samt til de enkelte virksomheder. 42 Der vil blive gennemført kampagner især målrettet mod de virksomheder, der har vanskeligt ved at håndtere affaldet. Udsat til Der er gennemført tilsyn ved virksomheder, der enten har rettet henvendelse eller på anden vis har gjort opmærksom på manglende sortering eller en mangelfuld affaldshåndtering. 43 Miljøavisen vil gennem planperioden indeholde affaldsrelevant stof. I gang i 2009 og Roskilde Kommune besluttede i 2010 at nedlægge Miljøavisen i sin oprindelige form. I stedet blev det besluttet at overveje kampagner rettet mod udvalgte brancher. 44 Behovet for vejledning om bygge- og anlægsaffald, bl.a. gips, skal undersøges i planperioden. Udsat til da lovgivningen fortsat ændres med bl.a. udstedelse af en ny affaldsbekendtgørelse pr. 1. januar Ny lovgivning udsendt ved årsskiftet 2012/2013. Vejledning udarbejdet i Initiativet følges op i

61 side 61 MILJØBELASTNINGEN FRA AFFALDET SKAL NEDSÆTTES Roskilde Kommune vil informere om opbevaring, indsamling og behandling af farligt affald fra virksomheder. I gang i 2009 og 2010 i forbindelse med ordinære tilsyn. Særskilt information udsat til Information om farligt affald til erhverv er ikke gennemført. Initiativet følges op i Kommunen vil iværksætte en kampagne for, at farligt affald i bygge- og anlægsaffald håndteres efter reglerne. Udsat til ifølge pkt. 44. Se Kommunen vil iværksætte en kampagne for, at kasseret PCBholdigt affald håndteres som farligt affald. I gang i 2010 med information til entreprenører m.fl. om korrekt håndtering af bygge- og anlægsaffald, der indeholder PCB. Se Kommunen vil gennemføre kampagner inden for 1-2 brancher med henblik på bedre sortering af affald. Udsat til Kampagner over for 1-2 brancher er ikke gennemført. Initiativet overvejes i i dialog med det lokale erhvervsliv.

62 side Nye initiativer fra 2010 for planperioden Følgende initiativer er blevet indføjet i affaldsplanen i 2010 som et tillæg. Nogle af initiativerne udspringer af ny lovgivning.

63 side 63 NYE INITIATIVER TIL TILTAG, AFFALDSPLAN Affaldsregulativer. Udkast til ny lovgivning foreligger. Regulativerne skal rettes i overensstemmelse hermed. Regulativerne er løbende tilpasset ny lovgivning. Arbejdet har været meget tidskrævende da reglerne dels er ændret flere gange i planperioden og dels har den ny lovgivning krævet fortolkning og afstemning med andre kommuner og KARA/ NOVEREN. 2 Gebyrer for administration vedrørende erhverv. Nye regler implementeres. Der forventes en betydelig sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger om fritagelse m.v. Reglerne er implementeret. Sagsbehandling har været tidskrævende i forhold til andre opgaver samt været omkostningstung. 3 Vejledning af erhverv om håndtering af bygge- og anlægsaffald. Det forventes, at ændringen af affaldsreglerne vil betyde en øget indsats med hensyn til vejledning af erhverv. Se Klassificering af skibe som affald. Kommunen skal forestå klassificering af skibe som affald. Kommunen afventer fortsat at et mindre skib går på grund 5 Revision af gældende affaldsplan Ifølge udkast til ny affaldsbekendtgørelse, forlænges affaldsplanen for perioden til den 31. december Den gældende affaldsplan er forlænget til 31. december 2013 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december Kvalitetssikring af data til nyt nationalt Affaldsdatasystem. Kvaliteten af data i det nye Affaldsdatasystem har indtil videre været så dårlig, at Miljøstyrelsen har opfordret kommunerne til ikke at anvende ressourcer på at kvalitetssikre. 7 Benchmarking af kommunale deponerings- og forbrændingsanlæg. Affaldsbekendtgørelse kræver indberetning af en række data fra kommunale anlæg til brug for benchmarking. Roskilde Kommune følger dette på sidelinjen. KARA/NOVEREN har indberettet, idet de driver behandlingsanlæg for bl.a. Roskilde Kommune.

64 side 64 NYE INITIATIVER TIL TILTAG, AFFALDSPLAN Brugerundersøgelse på genbrugspladser. Der skal gennemføres brugerundersøgelser på genbrugspladser i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Roskilde Kommune følger dette på sidelinjen. KARA/NOVEREN har gennemført brugerundersøgelser hvert år på de pladser, som drives for Roskilde Kommune. 9 Import og eksport af affald. Ændringer i lovgivningen vil medføre flere henvendelser om transporter. Roskilde Kommune har ikke registreret væsentligt flere henvendelser om eksport eller import af affald. 10 Udbud af renovationsordninger Udbud udsat fra 2010 til Nye vilkår for opgaven samt evt. nye ordninger skal indarbejdes. Udbud af indsamling af affald fra husholdninger er gennemført i 2010 med opstart 16. april Opkrævning af gebyrer Det skal overvejes hvordan opgaven løses mest hensigtsmæssigt fra Overvejelse om hvorvidt opkrævning af gebyrer fortsat skal ligge hos Roskilde Forsyning er ikke gennemført. Initiativet følges op i Implementering af nyt IT-system I sammenhæng med nyt udbud og opkrævning af gebyrer skal det vurderes, om en række opgaver hjemtages. I 2011 er der truffet beslutning om at bevare det eksisterende IT-system, som i planperioden er udviklet i forhold til både husholdninger og erhverv. 13 Projekt om registrering af mængder i udvalgte områder skal overvejes. Projekt om registrering af mængder er alene påbegyndt for papir fra enfamilieboliger. Registrering af øvrige mængder følges op i delt indsamling af genbrugsmaterialer Vurdering af system til indsamling af fire fraktioner i samme beholder og eventuelt forsøg. Se 19 ovenfor.

65 side 65 NYE INITIATIVER TIL TILTAG, AFFALDSPLAN Indsamling af mælkekartoner og juicekartoner Det undersøges, hvad potentialet er i Roskilde Kommune, og afsætnings- og oparbejdningsmulighederne undersøges. Indsamling af mælkekartoner og juicekartoner i sammenhæng med fx pap er ikke gennemført. Initiativet følges op i Pap fra parcelhuse Det undersøges, hvorvidt pap med fordel han indsamles ved henteordning fra parcelhuse. Se 19 ovenfor. 17 Glasordning Den ændrede emballageafgift på glas må antages at få indflydelse på de indsamlede mængder af glas ved den kommunale indsamling. Nyt materiel m.v. overvejes. Indsamlet glasemballage afleveres fortsat til flaskeskylning. Denne aflevering overvejes ændret i forbindelse med indførelse af nye genbrugsordninger. Se 19 ovenfor. Initiativet følges op i

66 side KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet Bilag 5 1. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet Roskilde Kommune er, sammen med 8 andre kommuner, interessent i det fælleskommunale affaldsselskab KARA/NOVEREN I/S. KARA/NOVEREN s formål er at etablere og drive anlæg til affaldsbehandling for borgere og virksomheder på miljømæssig og økonomisk effektiv måde, samt sikre behandlingskapacitet. Samlet set servicerer KARA/NOVEREN knap borgere og erhvervsvirksomheder.

67 side 67 Indhold Bilag 5 1. KARA/NOVEREN s anlæg og kapacitet Roskilde Kraftvarmeanlæg Miljøcenter Audebo Gadstrup Genbrugsanlæg Genbrugspladser Liste over modtageanlæg benyttet for affald fra genbrugspladserne... 74

68 side Roskilde Kraftvarmeanlæg Roskilde kraftvarmeanlæg består af 2 ovnlinier: Ovnlinie 5 fra 1999 har en kapacitet på 20 ton/time, svarende til ca tons pr. år. Ovnlinie 6 er taget i drift ultimo 2013 og har en kapacitet på 25 tons pr. time, svarende til ca tons pr. år. Den samlede kapacitet er således ca tons om året. Begge ovnlinier er moderne kraftvarmeanlæg, som kan producere op til 34 MW el og 100 MW fjernvarme. I fuld drift kan kraftvarmeanlægget således levere el til husstande, og varme til husstande. Siden 1. januar 2010 defineres affaldsfyrede kraftvarmeanlæg som nyttiggørelse, hvis der udnyttes tilstrækkeligt energi fra affaldet. Begge kraftvarmelinier opfylder denne målsætning. Produktionen af el og varme vil bidrage til at fortrænge energi baseret på fossile brændsler, og en maksimal energiudnyttelse er bl.a. opnået ved at ovnlinierne er udstyret med røggaskondensering. Roskilde kraftvarmeanlæg modtog i 2013 i alt tons forbrændingsegnet affald. Behandlingen af affaldet har medført produktion af el svarende til ca husstandes forbrug, og varme svarende til ca husstandes forbrug. Dette svarer til en besparelse på ca ton kul. Den kraftige udbygning af det samlede fjernvarmenet i VEKS 1 og CTR 2 vil øge behovet for fjernvarme markant over hele året. 1 VEKS: Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S 2 CTR: Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

69 side 69 Roskilde kraftvarmeanlæg modtager hovedsageligt affald fra de tidligere KARA-kommuner, mens brændbart affald fra Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner jf. tidligere indgåede kontrakter er blevet kørt til eksterne anlæg. De resterende kontrakter udløber i 2014 og 2015 således at de samlede mængder brændbart affald fra alle ejer kommunerne skal forbrændes på kraftvarmeanlægget i Roskilde fra og med Med de nuværende affaldsmængder vil der være tilstrækkelig behandlingskapacitet til affaldet fra alle ejer kommunerne i hele planperioden. Der er dog en række initiativer, som vil kunne påvirke brændselstilførsel og behandlingskapaciteten: Følgende tiltag kan påvirke mængderne: Tiltag omkring bioforgasning af organisk affald og yderligere udsortering af glas, metal og plast. Disse tiltag kan reducere affaldsmængderne, men kan til gengæld øge brandværdien i det affald som skal energiudnyttes. De danske regler omkring rent affaldstræ gør, at større mængder biomasse forventes udsorteret til eksport, hvilket forventes at begrænse væksten i affaldsmængderne. Befolkningstilvækst og vækst i økonomien vil øge affaldsmængderne. Følgende forhold taler for at den samlede kapacitet i forbrændingssektoren kan falde i planperioden: De danske behandlingsanlæg har en meget høj gennemsnitsalder, og en del anlæg vil i planperioden skulle overveje lukning eller konvertering til biomasse. Indenfor de sidste år er to anlæg lukket og 2 anlæg omlægges for tiden til biomasse. 2 anlæg er blevet sat til salg, uden at der er fundet en køber. Der foreligger et forslag til liberalisering af hele sektoren. En liberalisering kan konkurrenceudsætte erhvervsaffaldet, og muligvis også husholdningsaffaldet. Uanset omfanget af konkurrenceudsættelsen vil specielt de mindre anlæg blive udfordret, særligt hvis deres anlæg ikke er afskrevet.

70 side 70 Der er fremsat lovforslag om ensretning af varmeprisen fra affaldsvarme. Den forventede ensretning vil være en fordel for KARA/NOVEREN. Med de nuværende kendte udbygningsplaner kan det ikke udelukkes, at der på et senere tidspunkt vil opstå kapacitetsmangel på landsplan. Udsving i mængder uanset årsag vil blive forsøgt neutraliseret ved en kombination af mellemlagring og import/eksport. 1.2 Miljøcenter Audebo De tidligere deponier i Hedeland og Køge blev lukket i Deponering sker nu kun på KARA/NOVEREN s Miljøcenter i Audebo. Miljøcenter Audebo blev i 2008 udbygget med to celler med en kapacitet på ton, der rækker de næste 8-10 år. Herudover kan der etableres yderligere 3 celler med en kapacitet på ca ton, hvilket rækker til yderligere minimum 30 år. Miljøcenter Audebo s deponi modtog i 2013 i alt tons deponeringsegnet affald. Ud over deponiaktiviteten foregår der følgende side-aktiviteter på anlægget: SIDE-AKTIVITETER PÅ MILJØCENTER AUDEBO BEHANDLEDE MÆNGDER I 2013 Omlastning og neddeling af brændbart affald og dagrenovation fra Kalundborg-, Holbækog Odsherred kommuner til eksterne forbrændingsanlæg (herunder også omlastepladsen i Kalundborg) Have/parkaffald 1) Neddeling af rødder og stød til flis Omlastning af jern og metal Omlastning af trykimprægneret træ Omlastning af gips tons tons tons tons tons tons 1) Siden 2012 er der sket frasortering af biomasse, som efter udvejning køres til nyttiggørelse ved forbrænding.

71 side Gadstrup Genbrugsanlæg Papir, pap og plast KARA/NOVEREN har et moderne genbrugsanlæg beliggende i Gadstrup. Anlægget modtager papir, pap og plast fra kommunale indsamlingsordninger og fra erhvervsdrivende. Produktionen er certificeret efter kvalitetsstyringsstandarden ISO Selvom der er tale om kildesorterede materialer, sker der på anlægget en yderligere sortering for at sikre, at der kun sendes rene varer videre til oparbejdningsanlæggene. Efter sortering opballes materialerne og transporteres videre til relevante genanvendelsesvirksomheder som råvarer, såvel i Danmark som i udlandet. Genbrugsterminalen har i dag en kapacitet på ca ton, men kan udbygges ved brug af flerholdsskift. Der forventes ikke at opstå kapacitetsmangel på anlægget i planperioden. I 2013 var tilførslen af materialer til anlægget i alt tons, hvoraf papir udgjorde tons, mens pap udgjorde tons, plast udgjorde 171 tons, og bigbags udgjorde 45 tons. Derudover opballede genbrugsterminalen 593 tons papir og plast for private kunder. Olie-/vandanlæg I Gadstrup er der desuden et anlæg til opsamling af olie/vand og slam fra den indsamlingsordning for olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang, som KARA/NOVEREN driver for kommunerne. Affaldet afhentes og behandles af NORD. Mængderne har været faldende gennem de sidste år, og der vil heller ikke hér at opstå kapacitetsmangel på anlægget, da NORD i tilfælde af eventuelt stigende mængder blot bestilles til hyppigere tømninger/afhentninger. Der blev i 2013 modtaget tons til behandling på dette anlæg.

72 side Genbrugspladser KARA/NOVEREN driver 14 genbrugspladser beliggende i hhv. Kalundborg, Roskilde, Lejre, Køge og Stevns kommune, der kan benyttes af både privatpersoner og virksomheder. Der blev etableret ny genbrugsplads i Roskilde i 2009, og genbrugspladsen i Køge ombygget i Bregninge genbrugsplads har i en succesfuld forsøgsordning fra februar 2012 haft døgnåben ved tilmeldingsordning, og der ansøges nu om permanent døgnåben på denne plads. Høng, Viby og Jyllinge er efterfølgende forsøgsvist blevet døgnåbnet i løbet af 2013, og også hér er der mange tilmeldinger og stor tilfredshed / succes med ordningen. Døgnåbningen på disse pladser vil efter forsøgsperiode blive evalueret og ansøgt permanent døgnåbne. Bjæverskov og Hårlev planlægges ligeledes forsøgsvist døgnåbnet / evalueret i løbet af 2014/15. De 14 genbrugspladser modtog i 2013 i alt tons affald: GENBRUGSPLADS MÆNGDE I TON Bjæverskov Bregninge Gørlev Høng Hårlev Jyllinge Kalundborg Køge Roskilde Store Heddinge Sejerø 706 Torkilstrup Ubby Viby I alt (ton) Modtagne mængder på KARA/NOVEREN s genbrugspladser i 2013.

73 side 73 ALLE GENBRUGSPLADSER I OPLANDET % Genanvendelse 70 % Nyttiggørelse 26 % Deponering 3 % Specialbehandling 1 % Behandlingsformer af mængderne på KARA/NOVEREN s genbrugspladser i 2013

74 side Liste over modtageanlæg benyttet for affald fra genbrugspladserne

75 side 75

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Affaldsplanens opbygning... 4 3. Affaldsordninger, status... 5 4. Affaldskortlægning...

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013

VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 VELKOMMEN TIL MØDE OM AFFALDSPLAN 2014 TIRSDAG D. 14. MAJ 2013 Program 18.00-18.15 Velkomst og præsentation 18.15-18.45 Orientering om rammerne for den nye affaldsplan 18.45-19.15 Præsentation af tankerne

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20

Indledning... 3 Metode... 6 Affaldsmængder frem til 2024... 10 Kommunale affaldsmængder... 14 Bemærkninger til tabeller... 20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og baggrund... 3 1.2 Opsummering... 4 1.3 Udvikling i mængder i Vestforbrændings opland og kommunen... 5 2 Metode... 6 2.1 Afgrænsning... 6 2.2 Beregningsmetode...

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplan 2015-2024. side 2 Indhold Indledning... 4 Hvorfor en affaldsplan?... 6 Hvor kommer Affalds- og ressourceplanen fra?... 8 Vision, strategi og målsætning... 11 Når målet er 50 %

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Affaldsplan 2014-2024

Affaldsplan 2014-2024 Affaldsplan 2014-2024 Side 2 af 50 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, visioner og strategi... 5 1.1 Baggrund for affaldsplanen... 5 1.2 Mariagerfjord Kommunes visioner for affaldsområdet... 5 2 Rammerne for

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse

Ny Affaldsbekendtgørelse Ny Affaldsbekendtgørelse Introduktion Ny affaldsbekendtgørelse udstedt 18. december 2009. Justeret bekendtgørelse udstedt 13. januar 2010. Fodnoten til bilag 6 B om forbrænding slettet Undtagelse for restprodukter

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 2 - kortlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 2 - kortlægning 1 Rammer for Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan.. 3 Nationale regler... 3 Kommunale planer og politikker... 5 Miljøvurdering...

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018

Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Kortlægning og prognoser for Ishøj Kommune 2013-2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Prognose 2013-2024... 4 3.2.1 Udvikling

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 27-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling

Forslag til. Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune. Bornholms Affaldsbehandling Forslag til Bilag 2 Prognose- og kortlægningsdel Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14

Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.14 Affaldsplan for Næstved Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.14 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer... 6 3.1.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Affalds- og ressourceplan 2014-2024 for Sønderborg Kommune Uddrag af Affalds- og ressourceplan 2014-2024 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Affald i Sønderborg Kommune 5 Affaldsmængder 6 Husholdninger 7

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne

HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne NOTAT HEW Dato: 22. oktober 2013 Emne: Ressourcestrategien: Konsekvenser for AffaldPlus og ejerkommunerne samlet set Miljøministeren fremlagde 07.10.13 sin ressourcestrategi, Danmark uden affald, genanvend

Læs mere

Konference for skuemestre, LUU-medlemmer og skolerepræsentanter ejendomsserviceteknikeruddannelsen. Onsdag d. 29. august 2012 i Middelfart Lovgivningen på miljøområdet (samt et bud på udviklingen de kommende

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012

Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2012 Notat Midtvejsevaluering af handleplan i Affaldsplan 2009-2 Roskilde Kommune November 0 INDHOLD 1. Indledning... 3 Planens initiativer... 3 Affaldsmængder... 3 2. Affaldsplanens initiativer... 3 Generelle

Læs mere

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1

RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL 1 1 RESSOURCE- OG AFFALDSPLAN 2018 KORTLÆGNINGSDEL INDHOLD 03 RESSOURCE- OG AFFALDSPLANENS METODE 05 STATUS FOR AFFALDSMÆNGDER 05 SAMLEDE AFFALDSMÆNGDER PRODUCERET I KOMMUNEN 07 UDVIKLING I AFFALDSMÆNGDER

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden.

-besparelse på 47.060 kg eller 336.140 km bilkørsel i en almindelig personbil det er 8,4 gange rundt om jorden. = FORSLAG 2 FORORD I Furesø Kommune værner vi om naturen og miljøet. Som borgmester er jeg stolt over den miljøbevidsthed, som jeg møder hos borgere og virksomheder. affald til genanvendelse end tidligere.

Læs mere

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011

KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 KORTLÆGNING AF AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2011 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger...12 5 Affaldsmængder pr. indbygger

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER

AFFALD = RESSOURCER // AFFALDS PLAN 2015 2024 AFFALDSPLAN AFFALD = RESSOURCER 1 AFFALDSPLAN 2015 2024 AFFALD = RESSOURCER 2 FORORD Vi skal udnytte ressourcerne i vores affald og undgå at forurene vores omgivelser. Hvert år smider danskerne mere end 13 mio. tons affald ud. Samtidig

Læs mere

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune

Indledning. Byrådet. Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune Byrådet Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 2208095 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Baggrund for ny affaldsordning i Roskilde Kommune 28. oktober 2015 Dette notat er opdateret

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Bilag 1 REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Århus Kommune 2007 1 2 2 Lovgrundlag 2.1 Regulativet er udarbejdet med hjemmel i: Lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 om Miljøbeskyttelse med senere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikshavn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016

/ Nye affaldsordninger i Stevns kommune. PTU den 20. september 2016 / Nye affaldsordninger i Stevns kommune PTU den 20. september 2016 / Temamødets indhold 1. Hvorfor nye affaldsordninger? 2. Status for mængder og genanvendelse - I fællesskabet og for Stevns 3. Hvad kan

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2

BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 2 BILAG 2 Prognose- og kortlægningsdel Næstved Kommune Bilag 2 Bilag 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 MÅLOPFYLDELSE 2001-2012 5 3.1 Mål 5 3.2 Udviklingen i mængder

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8

Indhold. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 30 Offentligt Indhold INDHOLD 3 FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 8 1 AFFALDSPRODUKTION OG BEHANDLING 9 1.1 AFFALDSPRODUKTIONEN I 2004 OG UDVIKLINGEN

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag.2 3. Definitioner 2 4. Registrering af udenlandske virksomheder..2 5. Gebyrer...2

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere