POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD"

Transkript

1 POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

2 DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint Find mere information på Vital under ( > About us > Business conduct > Acting responsibly) 2

3 Vores fælles ansvar Vi arbejder i et konkurrencepræget og udfordrende miljø. Det gælder i stigende grad, efterhånden som vi ekspanderer på nye markeder. Både som virksomhed og som individer møder vi finansielle, tekniske, kommercielle og menneskelige udfordringer hver dag. For at have vedvarende succes må vi håndtere disse udfordringer ærligt og oprigtigt i dialog med vores kunder, leverandører, agenter, kollegaer og andre stakeholdere. Jeg forpligter mig til dette, og jeg har tillid til, at du vil gøre det samme på grundlag af vores værdier om at være målrettet, ansvarlig og lydhør. DONG Energy har nul tolerance over for bestikkelse og korruption, og på de følgende sider har vi nærmere beskrevet den politik, der skal hjælpe os med i fællesskab at beskytte koncernen mod risici i relation til svindel, bestikkelse, korruption og andre former for upassende forretningsadfærd. Denne politik gælder for alle vores medarbejdere og alle koncernens forretningsforhold og i alle de lande, hvor vi driver virksomhed. Hvis du er i tvivl om eller betænkelig ved en konkret situation, så henvend dig til din chef, følg de procedurer eller kommunikationskanaler, der er beskrevet på de følgende sider, eller kom til mig. Min dør er altid åben. Med venlig hilsen Henrik Poulsen 3

4 Hvis du er i tvivl Spørg eller giv besked! Vi har alle en interesse i, at DONG Energy er en åben og troværdig virksomhed, og som led heri er vi forpligtede til at sørge for, at alle vores aktiviteter overholder alle relevante internationale, nationale og regionale love og regler. Det kan vi hver især bidrage til ved at efterleve vores værdier, have tillid til hinanden, være opmærksomme på uregelmæssigheder, og rejse spørgsmål eller gøre opmærksom på observationer, der kan være udtryk for upassende forretningsadfærd. Hvis du efter at have læst nedenstående politik har spørgsmål eller er betænkelig ved en aktivitet, transaktion, relation eller situation, som kan være udtryk for upassende forretningsadfærd, er det dit ansvar at gøre opmærksom på det. Ved at gøre det giver du ledelsen mulighed for at tage hånd om eventuelle problemer på et tidligt stadie. Vi har forståelse for, at medarbejdere nogle gange kan være tilbageholdende med at udtrykke betænkelighed ved en situation på grund af frygt for repressalier på arbejdspladsen. Det er imidlertid vores politik at beskytte medarbejdere, der rejser spørgsmål eller udtrykker betænkelighed ved en situation, mod negative reaktioner fra ledere eller kollegaer. Det udløser ingen repressalier fra selskabets side, når en medarbejder foretager en indberetning. Normalt vil det bedste være at du taler med din nærmeste chef eller en chef på et højere niveau, hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder. Hvis du er utryg ved at skulle henvende dig til en af disse personer, bør du rådføre dig med en af vores Compliance Officers, hvis telefonnumre og mailadresser ligger på Vital ( > About us > Business conduct > Acting responsibly > If you are unsure ). Du kan ringe anonymt, hvis du ønsker det. Hvert forretningsområde har sin egen Compliance Officer, men du kan kontakte en hvilken som helst af dem. Ønsker du at henvende dig anonymt direkte til bestyrelsen, kan du bruge whistleblower-kanalen på Vital ( > Services > Communication > Dialogue > Whistleblower) eller på vores hjemmeside (www.dongenergy.com). Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder, så gør opmærksom på det! Se efter i politik og procedurer Tal med din chef Tal med en Compliance Officer Brug whistleblowerkanalen 4

5 Indholdsfortegnelse Denne politik handler om god forretningsadfærd, og den indeholder nogle principper, der kan vejlede os, når vi skal træffe beslutninger. Beslutninger handler ofte om vores relationer til stakeholdere såsom kunder, leverandører, aktionærer og andre i vores omgivelser. De enkelte afsnit beskriver vores politik og krav på bestemte punkter. De rummer imidlertid ikke en udtømmende beskrivelse af alle de situationer, som du potentielt kan komme ud for. Brug spørgsmålene nedenfor til at hjælpe dig med at beslutte, hvordan du skal reagere: Har jeg taget mig tid til at tænke situationen igennem - vil det være i tråd med virksomhedens tre værdier om at være målrettet, ansvarlig og lydhør? Har jeg taget hensyn til alle stakeholdere hvordan vil min beslutning påvirke dem hver især? Har jeg rådført mig med mine kollegaer eller min chef? Hvordan ville min beslutning blive opfattet, hvis aviserne skrev om den? Er dette helt lovligt, eller er jeg i en grå zone? Bør jeg spørge en specialist til råds? Politikken indeholder en række scenarier, der minder om situationer, som du eller dine kollegaer kan komme ud for i virkeligheden. Scenarierne viser, at spørgsmål om god forretningsadfærd sjældent er sort/hvide, at vi må bruge vores sunde fornuft - og at vi skal spørge, hvis vi er i tvivl! På sidste side kan du finde nogle bud på de bedste svar. Specifikke emner: Efterlevelse af politik s. 6 Bestikkelse og politiske donationer s. 8 Gaver og arrangementer s. 10 Sponsorater og donationer i forbindelse med projekter s. 14 Facilitation payments s. 16 Samarbejdspartnere s. 18 Fair konkurrence s. 20 Personlig integritet og interessekonflikter s. 22 Intern kontrol og finansiel rapportering s. 24 Intern viden s. 26 5

6 EFTERLEVELSE AF POLITIK DONG Energy forventer, at alle virksomhedens medarbejdere efterlever denne politik i enhver situation. Alle medarbejdere skal bekræfte, at de har modtaget et eksemplar af denne politik, og skal gennemføre et obligatorisk e-learning kursus om indholdet heraf. Hvis du er leder, er du også ansvarlig for at: fremme god forretningsadfærd inden for dit ansvarsområde opfordre dine medarbejdere til at stille spørgsmål og sige til, hvis de er betænkelige ved en situation Enhver medarbejder, der ender op i en vanskelig situation eller går glip af en forretning som følge af at have efterlevet vores politik, vil have vores fulde opbakning. Vi ser alvorligt på tilfælde af manglende efterlevelse af denne politik. Enhver medarbejder, der ikke efterlever denne politik, risikerer disciplinære sanktioner, herunder i yderste fald afskedigelse med eller uden varsel. 6

7 7

8 Bestikkelse og politiske donationer Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Bestikkelse vil sige, at du tilbyder, betaler, anmoder om eller accepterer en betaling, gave eller anden fordel (af finansiel eller anden art) for på upassende vis at påvirke en beslutning eller transaktion, der berører vores virksomhed. Bestikkelse vil også sige at tilbyde, betale, anmode om eller acceptere en upassende fordel (af finansiel eller anden art), når du optræder på DONG Energy s vegne. Bestikkelse omfatter blandt andet såkaldt returkommission, hvor leverandører eller tjenesteydere betaler en del af deres honorar til en person, som derefter giver dem en kontrakt eller en fordel i en forretningstransaktion. Det at give eller modtage bestikkelse (eller forsøg herpå) er en alvorlig lovovertrædelse, der kan medføre fængselsstraf eller en betydelig bøde. Vores politik DONG Energy tillader ikke, at der hverken direkte eller indirekte tilbydes, gives eller modtages nogen form for bestikkelse. Retningslinjer Kontanter, varer, ydelser, rabatter, billetter til arrangementer, fri benyttelse af feriefaciliteter Alle disse kan potentielt være bestikkelse. Vi tilbyder, lover eller giver aldrig nogen finansielle (eller andre) fordele til danske, udenlandske eller internationale embedsmænd eller samarbejdspartnere, som kan blive opfattet som upassende eller som uretmæssig påvirkning af en beslutning eller udfaldet af en transaktion. Det er vigtigt at undgå enhver situation, hvor en fordel kan blive opfattet som et forsøg på at påvirke en beslutning med henblik på at få tildelt (eller beholde) en kontrakt. Er embedsmænd involveret skal der udvises særlig årvågenhed. Som hovedregel tilbyder, lover eller giver vi ikke nogen finansielle (eller andre) fordele til embedsmænd. En dansk, udenlandsk eller international embedsmand kan være: Enhver (valgt eller udpeget) person, der repræsenterer en parlamentarisk, administrativ eller retslig myndighed; enhver person, der bestrider et offentligt hverv i en afdeling af den nationale, lokale eller kommunale regeringsmyndighed; enhver person, der bestrider et offentligt hverv i et regeringsorgan eller en offentlig virksomhed, herunder enhver person, der bestrider et offentligt hverv i en statsejet virksomhed; enhver person, der arbejder som embedsmand eller agent for en statslig international organisation; eller en ansat i en privatiseret virksomhed eller en selvstændig person, der varetager en officiel funktion. Samarbejdspartnere kan være joint venture-partnere, agenter, leverandører, entreprenører eller andre mellemmænd. 8

9 1 Du tilbringer dagen med en leverandør for at diskutere nogle problemer med kvaliteten af deres seneste leverance. Efter at have spist frokost sammen på en lokal restaurant stopper I ved en forretning i nærheden, fordi du vil købe en fødselsdagsgave til et af dine børn. Da du skal til at betale for gaven, omkring 200 kroner, siger leverandøren: Lad mig betale for den, det vil jeg gerne. Hvad gør du? A Da beløbet er så lille, er det ok at lade leverandøren betale. B Du ringer til din chef for at høre, om du kan acceptere tilbuddet. C Du accepterer ikke tilbuddet. - ethvert bidrag vil selvfølgelig blive husket!! 9

10 Gaver og arrangementer Ingen dyre gaver eller overdrevne arrangementer Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? I dialogen med kunder, leverandører, agenter og andre parter kan vi komme ud for situationer, hvor vi tilbyder eller modtager gaver eller invitationer. Det er vigtigt, at ingen af disse situationer har til formål at påvirke modtageren til at udføre sit job på upassende vis. Vores politik DONG Energy tillader ikke dyre gaver eller overdrevne arrangementer. Retningslinjer Tilbud om gaver eller arrangementer til embedsmænd er kun tilladt, hvis tilbuddet er i overensstemmelse med gældende love. Er du i tvivl, skal du spørge din lokale Compliance Officer til råds (se yderligere vejledning nedenfor). Vi må kun tilbyde og modtage gaver eller invitationer fra samarbejdspartnere inden for rimelighedens grænser. Vores værdi om ansvarlighed betyder, at vi går ind for professionelle og gennemsigtige relationer til vores omverden. Det kan disse principper hjælpe os til: Vi giver eller modtager ikke gaver for at efterkomme en anmodning. Tilbyder eller accepterer vi gaver, gør vi det på vegne af virksomheden. Arrangementer skal være relaterede til forretningsformål, uddannelse eller godkendte sponsorevents og skal være proportionelle i omkostninger og varighed. Vi betaler egne rejseomkostninger, når vi bliver inviteret til arrangementer, og beder som hovedregel andre om at gøre det samme, når det er os, der inviterer. Vi tilbyder eller modtager ingen gaver eller arrangementer, som vi ved er i modstrid med den pågældende parts politik. 10

11 Tommelfingerregler Normalt vil gaver til cirka 500 kr. og arrangementer op til cirka kr. pr. person ikke blive anset for upassende. Disse beløb kan variere, alt efter om de lokale skattemyndigheder sætter andre grænser eller vekselkursen er meget lav eller meget høj. Gaver med DONG Energy-logo må godt overstige det anførte beløb. Værdien er ikke den eneste faktor, der skal tages i betragtning. Du bør også undgå enhver situation, der kan blive opfattet som utilbørlig indflydelse, selv om gaven kun har en beskeden økonomisk værdi. Du bør også være opmærksom på den hyppighed, hvormed der udveksles gaver eller invitationer. Vi tilbyder ikke gaver eller arrangementer til embedsmænd, med mindre dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Er du i tvivl, skal du spørge din lokale Compliance Officer i DONG Energy til råds (find din lokale Compliance Officer på Vital). Hvis du gerne vil give eller modtage en gave eller deltage i et arrangement over ovennævnte beløbsgrænser, skal du informere din chef på forhånd hvis muligt - ellers efterfølgende. Enhver gave og ethvert arrangement, der overstiger ovennævnte beløb, skal indberettes. Som medarbejder er du ansvarlig for via Vital at underrette dit forretningsområdes finansafdeling om enhver sådan gave og ethvert arrangement ( > About us > Business conduct > Acting responsibly > Gifts and entertainment), således at de kan blive behørigt registreret. Etikkomitéen vil med jævne mellemrum vurdere, om niveauet er forsvarligt. Vær opmærksom på, at det i nogle situationer er upassende eller i strid med lovgivningen at give eller modtage noget som helst uanset hvordan det sker. Sådan er det for eksempel, under en igangværende udbudsproces. 11

12 Er embedsmænd involveret skal der udvises særlig årvågenhed: Lokale love kan sætte grænser for eller endog forbyde tilbud om gaver eller arrangementer til embedsmænd. Vi tilbyder ikke gaver til embedsmænd, med mindre der er tale om en særlig lejlighed, f.eks. en rund fødselsdag eller et jubilæum. Arrangementer skal være forretningsrelaterede og må ikke kun tilgodese embedsmandens private interesser. En frokost eller middag i forbindelse med et møde eller andet forretningsarrangement eller deltagelse i indvielsen af et DONG Energy-projekt vil som hovedregel være tilladt. Tilbud om gaver eller arrangementer til embedsmænd skal være af beskeden værdi. Er du i tvivl, skal du spørge din lokale Compliance Officer til råds. 2 Du er chef i Sales & Distribution. En sælger fra din afdeling vil gerne invitere flere af en vigtig kundes medarbejdere til middag på en dyr gourmetrestaurant. Formålet er at lære dem bedre at kende. Tilfældigvis får en af dine administrative medarbejdere samme dag en lignende invitation med helt samme formål fra en leverandør af konsulentydelser. Hvad gør du? A Godkender begge invitationer, da du synes, at det er vigtigt at netværke. B Godkender, at din sælger inviterer den vigtige kundes medarbejdere, hvis det ikke strider mod kundens politik. Du godkender ikke invitationen til den administrative medarbejder, da den ikke virker forretningsrelevant. C Godkender ingen af invitationerne. 12

13 - lige en lille ting inden vi begynder at snakke. Det er ikke noget særligt!! 13

14 Sponsorater og donationer i forbindelse med projekter Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? For at støtte de lokalsamfund, som vi er en del af, kan vi sponsere en række aktiviteter relateret til sport, kultur, energi og humanitært arbejde. Sponsorater og andre donationer kan imidlertid blive anset for upassende og kan sågar udgøre bestikkelse. Vores politik Vi yder aldrig sponsorater eller andre donationer for at imødekomme lokale embedsmænds eller andre forhandlingspartneres private interesser. Vi giver aldrig penge eller gaver til politiske partier, foreninger eller kandidater. Vi er dog medlem af visse industriorganisationer, der kan beslutte at give sådanne donationer. Vi er åbne om, hvilke formål vi sponsorerer, og alle vores sponsorater er gennemsigtige og offentligt tilgængelige. Retningslinjer Vi er løbende involveret i udviklingsprojekter relateret til blandt andet vindmølleparker og kraftværker. Hvert projekt indebærer omfattende interaktion, samarbejde og forhandling med lokale embedsmænd og andre parter, som er ansvarlige for at fremme lokale interesser. Vi giver kun donationer til organisationer, der har et lovligt formål og som selv har høje standarder for gennemsigtighed og ansvarlighed. På samme måde som med vores samarbejdspartnere i øvrigt (se nedenfor) vil vi gennemføre den nødvendige due diligence undersøgelse inden vi indgår samarbejde med velgørende institutioner eller lokal organisationer. I nogle tilfælde er støtte til lokale initiativer et obligatorisk element i forhandlingsprocessen med lokale myndigheder. For at sikre, at vores bidrag i sådanne tilfælde er fuldstændigt transparente, stiller vi krav om, at alle aftaler er offentligt tilgængelige, så der ikke er nogen tvivl om, hvad bidragene går til, hvem der modtager dem, hvornår betalingen sker og på hvilke betingelser. Alle sponsorater og donationer i forbindelse med projekter kræver godkendelse fra Etikkomitéen. 14

15 3 Du er en del af ledelsesteamet, som har det overordnede ansvar for et nyt vindmølleprojekt. På et styregruppemøde diskuteres mulige sponsoraktiviteter. I pausen nævner en fra teamet, at en højtstående embedsmand i lokalsamfundet, som deltager i den løbende forhandlingsproces, også er bestyrelsesformand i den lokale ishockeyklub. Hvad gør du? A Ignorerer oplysningen. B Tager det op på mødet og gør det klart, at ishockeyklubben ikke kan modtage sponsorater under forhandlingsprocessen. C Gør det klart, at hvis ishockeyklubben skulle modtage et sponsorat, skal aftalen offentliggøres. 15

16 Facilitation payments Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Facilitation payments er mindre uofficielle kontantbetalinger, der har til hensigt at sikre eller fremskynde en rutinemæssig eller nødvendig handling, som betaleren er lovligt eller på anden måde berettiget til. I nogle situationer kan medarbejdere blive mødt med krav om at betale et lille ekstra honorar for at fremskynde en offentlig ydelse såsom en visum-udstedelse, licens eller fortoldning af varer. I mange lande anses facilitation payments for bestikkelse og er derfor forbudt. 16

17 Vores politik DONG Energy tillader ikke facilitation payments. Retningslinjer Hvis du bliver anmodet om en facilitation payment, eller du mener, at det er sandsynligt, at du vil blive anmodet herom, skal du underrette din nærmeste chef, således at vi kan formulere et svar. I mange tilfælde er det muligt at reducere risikoen for sådanne anmodninger gennem omhyggelig planlægning og god kommunikation. 4 Du modtager en last til et fragtskib, men får at vide af den lokale havneembedsmand, at på grund af trafikprop kan fragtskibet ikke få tilladelse til at sejle før om flere dage. Han siger, at en kontant betaling på kr. vil gøre det muligt for ham at løse problemet. Hvad gør du? A Underretter min nærmeste leder, så vi kan formulere et svar. B Prøver at overbevise havneembedsmanden om at løse problemet uden at skulle betale, men betaler hvis han insisterer herpå. C Betaler, hvis det er kutyme det pågældende sted. 17

18 samarbejdspartnere Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Samarbejdspartnere kan være joint venture-partnere, agenter, leverandører, entreprenører eller andre mellemmænd. Overholdelse af handelsregler udstedt af EU og FN kan for eksempel betyde, at vi skal undgå teknologier, der er underlagt handelsrestriktioner, at vi skal undgå samarbejdspartnere i bestemte lande, eller at der er lande, vi slet ikke bør handle med. I nogle lande kan vi blive gjort ansvarlige for bestikkelse tilbudt af samarbejdspartnere som på vores vegne forsøger at få tildelt eller beholde en kontrakt eller en fordel i en forretningstransaktion. Vores politik Vi opfordrer alle vores samarbejdspartnere til så vidt muligt at overholde denne politik og de dertil knyttede procedurer og til at overholde handelsregler udstedt af EU og FN. På basis af en risikovurdering gennemfører vi due diligence undersøgelser af vores samarbejdspartnere i forhold til god forretningsadfærd. Hvis der opstår problemer, prøver vi først at løse dem ved at bruge vores indflydelse. Hvor dette ikke er muligt, tager vi forretningsforholdet op til fornyet overvejelse. Retningslinjer Vi har et risikobaseret program for god forretningsadfærd hos vores samarbejdspartnere, som sikrer at vi gennemfører de nødvendige due diligence undersøgelser. Undersøgelserne kortlægger samarbejdspartnerens baggrund og historie, forretningsinteresser/ejerandele, omdømme, eventuelle forbindelser til embedsmænd og eventuel tidligere indblanding i kontroversielle sager. Programmet for undersøgelse af god forretningsadfærd hos vores samarbejdspartnere ligger på Vital. I vores joint ventures og de virksomheder, hvori vi har ejerandele, vil vi i størst muligt omfang gøre vores indflydelse gældende med henblik på at fremme vores høje standarder for forretningsadfærd. Dette gør vi blandt andet ved som minimum at sørge for, at vores samarbejdspartnere er bekendte med vores politik, og ved at opfordre dem til at vedtage en tilsvarende politik. 18

19 Vi vil gøre det klart for alle parter, der optræder på vores vegne (agenter og andre mellemmænd), at der gælder de samme politikker og procedurer for dem som for DONG Energy s egne medarbejdere. Hvis de ikke efterlever disse principper, forbeholder vi os ret til at ophæve kontrakten. Vi vil sikre, at indkøbsproceduren for valg af leverandører og entreprenører er åben, fair og gennemsigtig. Entreprenører vil blive valgt på baggrund af en vurdering af deres faglige kompetencer og ikke på basis af personlige anbefalinger. Leverandører kan underlægges de samme due diligence-procedurer som agenter og andre tredjeparter. Vi vil sikre, at vores leverandører og entreprenører er bekendte med vores politik, og gøre det klart, at vi forventer, at de overholder den, når de udfører arbejde på vores vegne. Hvis de ikke efterlever disse principper, forbeholder vi os ret til at ophæve kontrakten. Vores etiske regelsæt for leverandører og entreprenører, som nærmere beskriver vores forventninger til dem, ligger på Vital ( > Services > Procurement > Purchasing process). Har du betænkeligheder ved specifikke samarbejdspartnere, bør du underrette din chef eller en af de på Vital anførte Compliance Officers ( > About us > Business conduct > Acting responsibly > If you are unsure). 5 Du overvejer at udpege en agent til at bistå DONG Energy med at få tildelt en kontrakt med en udenlandsk regering. Agenten siger, at han kan sikre, at kontrakten går til DONG Energy, og anmoder om kommission i form af en procentdel af kontraktbeløbet. Hvad gør du? A Accepterer dette og indgår kontrakt med agenten. B Følger proceduren i programmet for undersøgelse af god forretningsadfærd hos vores samarbejdspartnere og indgår kun kontrakt med agenten, hvis du er sikker på, at han vil overholde vores politikker og procedurer. 19

20 Fair konkurrence Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Vi er stolte af at have en stærk position i Nordeuropa - men med det følger ansvar. Vi må ikke misbruge vores position i nogen sektor til at begrænse konkurrenternes markedsadgang eller på anden måde begrænse konkurrencen. Vores politik Vi støtter åbne og konkurrenceprægede markeder og overholder lovgivning herom i alle lande, hvor vi driver virksomhed. De priser, som kunderne betaler for vores produkter og serviceydelser, er fastsat af offentlig regulering eller frie markedskræfter. Vi vil aldrig gå i dialog eller samarbejde med konkurrenter eller have nogen anden kontakt, der har til formål at begrænse konkurrencen. Retningslinjer Find mere information om vores konkurrenceretlige compliance program på Vital ( > About us > Business conduct > Competition law). 6 En marketingkonsulent har fået adgang til fortrolig information fra en af vores konkurrenter om konkurrentens prisstrategi. Konsulenten tilbyder at sælge denne information til os. Hvordan skal vi reagere på konsulentens tilbud? A Vi kan købe og bruge informationen. B Vi bør ignorere tilbuddet. C Vi bør ignorere tilbuddet og informere konkurrenten om situationen. 20

21 21

22 Personlig Integritet OG INTERESSEKONFLIKTER Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Der foreligger en interessekonflikt, hvis en medarbejder søger at påvirke en beslutning til personlig vinding. Som medarbejdere har vi ansvar for at bruge vores fælles ressourcer i virksomhedens bedste interesse og at undgå interessekonflikter. Vores politik Vores værdi om ansvarlighed har betydning for den måde, vi omgås alt fra maskiner, bygninger, materialer og biler til it-systemer og fortrolig information. I vores dagligdag har vi hver især et ansvar for at bruge aktiver, information og andre ressourcer i virksomhedens bedste interesse, og i overensstemmelse med vores værdier. Det er også vores ansvar at undgå situationer, hvor vores personlige økonomiske interesser er i strid med vores rolle som medarbejdere. Retningslinjer Hvis du har beslutningskompetence og deltager i en aktivitet eller får en anden interesse eller loyalitet, der påvirker eller risikerer at påvirke din dømmekraft, har du pligt til at informere din leder. Sådanne situationer kan opstå på mange måder, men typiske eksempler er ansættelsesforhold eller tilhørsforhold uden for DONG Energy, navnlig hvor de vedrører nære private relationer eller finansielle investeringer. 7 HVILKEN AF DISSE SITUATIONER, HVIS NOGEN AF DEM, UDGØR EN POTENTIEL INTERESSEKONFLIKT? A Du arbejder som ingeniør og arbejder hovedsageligt med industrikunder. For nylig begyndte din bror i et nyt job som vedligeholdelsesingeniør hos en af dine industrikunder. B Du arbejder fuldtid i DONG Energy. En leverandør, som du jævnligt samarbejder med, tilbyder dig et bijob hver lørdag. C Du har et tæt samarbejde med virksomheder, som tilbyder serviceydelser til DONG Energy på timebasis. En af disse virksomheder, som sætter pris på dine råd, tilbyder dig en mulighed for at købe 2% af virksomhedens aktier og blive medlem af dens bestyrelse. 22

23 - jo, selvfølgelig kommer leverancen til tiden, Hansen! - tak skal De have, Hansen! Illu 23

24 Intern kontrol og finansiel rapportering Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Som en ansvarlig virksomhed skal vi sikre retvisende, nøjagtig og konsistent rapportering af finansielle resultater. Vores rapportering er baseret på konsolidering af mange af koncernens selskabers resultater. Hvert selskabs rapportering er resultatet af transaktioner og værdiansættelser, der er opgjort i overensstemmelse med anerkendte regnskabsprincipper. Regnskabspersonalet spiller en central rolle, men mange andre medarbejdere er også involverede. Hver timeseddel, faktura, værdiansættelse og beslutning påvirker koncernens resultater. Vores politik Vi er forpligtede til retvisende og nøjagtig rapportering af finansielle resultater, i overensstemmelse med EU- og nationale love samt god praksis. Retningslinjer Unøjagtig rapportering kan opstå som følge af fejl eller bevidst fejlinformation. Vi har fastlagt en række procedurer og kontroller, som skal reducere risikoen for fejl. Hvis disse overtrædes, kan det medføre svindel. Som medarbejder er det dit ansvar at være opmærksom på røde flag, der kan være tegn på svindel eller bestikkelse. Et rødt flag er noget, som er usædvanligt eller ikke stemmer overens med dokumentation, arrangementer eller adfærd, og som giver anledning til mistanke om svindel, bestikkelse eller upassende forretningsadfærd. Et rødt flag beviser ikke noget, men er en advarsel, som skal undersøges. Du kan hjælpe med at forhindre potentielle problemer ved at indberette sådanne advarselssignaler på et tidligt stadie. Der findes ikke en udtømmende liste over røde flag, men vi har anført nogle typiske eksempler nedenfor: Forskellig håndskrift eller skrifttyper i samme dokument Tallene i et dokument forekommer at være presset sammen som følge af, at der er foretaget ændringer Udbetalinger til ukendte parter Overdrevne honorarer og/eller salærer til mellemmænd 24

25 8 HVILKEN AF FØLGENDE SITUATIONER ER UDEN TVIVL ET RØDT FLAG? A En leverandørfaktura uden virksomhedsadresse, hvor betalingen skal ske til en bankkonto i et land med stærke regler om bankhemmelighed. B En medarbejder, som normalt tager på campingferier, tager i stedet familien på et cruise til Caribien. C Datamængden på computernetværket øges med 10% per måned uden en særlig stigning i virksomhedens aktiviteter. 25

26 Intern viden Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Som medarbejder i DONG Energy er du underlagt regler, der forbyder handel med energiprodukter på baggrund af intern viden. Intern viden er ikke-offentliggjorte oplysninger, som relaterer sig til køb, salg og transport af elektricitet og gas, og som kan påvirke prisen for sådanne energiprodukter. Der kan f.eks. være tale om intern viden, hvis du har oplysninger vedrørende kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, oplagring, forbrug eller transmission af gas eller el. Overtrædelse af reglerne kan i yderste konsekvens medføre fængselsstraf. Vores politik I DONG Energy må vi ikke handle på baggrund af intern viden. Intern viden skal altid behandles fortroligt, og må ikke videregives til andre, hverken i eller uden for DONG Energy, medmindre særlige betingelser er opfyldt. Retningslinjer Det er vigtigt, at du behandler intern viden varsomt. Du må således ikke efterlade materiale, der indeholder intern viden, uafhentet i kopirum eller mødelokaler. Har du intern viden, bør du også overveje, om det er nødvendigt at bruge kodenavne eller andre anonyme betegnelser, når du omtaler sådanne oplysninger, og telefonsamtaler skal så vidt muligt finde sted i enrum. Kommer du i besiddelse af intern viden, er det derfor vigtigt, at du tager visse forholdsregler: Intern viden må aldrig sendes videre til andre i eller udenfor virksomheden, medmindre der er en legitim årsag, og der udtrykkeligt informeres om, at der videregives intern viden. Informationen må ikke videresendes til personer, som har adgang til at handle i markedet, medmindre det sker i henhold til godkendte procedurer. Er du i besiddelse af intern viden, må du ikke selv handle på baggrund af denne viden eller anbefale andre at gøre det. Er du i tvivl om du er i besiddelse af intern viden eller om, hvorvidt oplysninger må videregives, så spørg din leder eller din lokale Compliance Officer. Du kan finde de detaljerede retningslinjer mod insiderhandel på Vital. 26

27 9 Der er netop sket et nedbrud på et af DONG Energy s kraftværker. Rasmus er ingeniør på værket og har derfor kendskab til nedbruddet, som endnu ikke offentliggjort. Lige efter nedbruddet ringer Ramus gode ven, Søren, som arbejder i Energy Markets. Søren spørger hvordan Rasmus dag har været. HVAD SKAL RASMUS SVARE? A Rasmus fortæller om nedbruddet og, at der minimum vil gå en dag førend de får blokken op at køre igen. Rasmus skynder sig dog at fortælle Søren, at det han får at vide, er intern viden. B Rasmus fortæller om sin dag, uden at nævne noget om nedbruddet. C Rasmus fortæller, at der er sket noget virkeligt spændende med værket, men siger ikke hvad der er sket. Rasmus nævner dog, at det vil være en god ide at handle ekstra el. 27

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i

(Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i [Pr. 22. juli 2004] (Danish Dansk) Bestemmelser vedrørende anti-bestikkelse samt regnskab og optegnelser i The Foreign Corrupt Practices Act [Loven om korruptionspraksis i udlandet] Opdateret til og med

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42 Page 2 3330_SPC_COE_BKS_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:42

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO

Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Vilkår og betingelser Kreditfacilitet DEGIRO Indhold Indhold... 2 Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 2. Kontraktlig forhold... 3 2.1 Godkendelse... 3 2.2 Afdeling for kredit registrering... 3 2.3 Yderligere

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere