Pas godt på de gode værdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

2 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger Ledelsesberetning Side 3 Side 4 Side 6 Side 6 Side 6 Side 6 Side 6 Hoved- og nøgletal Resultat Kapitalforhold Væsentlige begivenheder Forventninger Koncernforhold Begivenheder efter halvårets afslutning Påtegning Side 7 Ledelsespåtegning Regnskab Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Balance Resultat- og totalindkomstopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter Side 1 af 13

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Søren Boe Mortensen, formand Anne Mette Barfod, næstformand Henrik Christensen Anette Eberhard Boris Nørgaard Kjeldsen Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Jan Skytte Pedersen Direktion Jesper Mørch Sørensen, adm. direktør Intern revision Poul-Erik Winther, koncernrevisionschef Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Registrering Alm. Brand Forsikring A/S CVR-nr.: Adresse Alm. Brand Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon Telefax Internet: Side 2 af 13

4 Hoved- og nøgletal 1. halvår 1. halvår Mio.kr Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt Forsikringsteknisk rente Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed i alt efter overførsel af forsikringsteknisk rente Andre poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Bruttoerstatningsprocent 60,2 75,0 71,0 75,3 65,2 Nettogenforsikringsprocent 5,8-5,3-1,0-3,7 1,7 Skadeforløb 66,0 69,7 70,0 71,6 66,9 Bruttoomkostningsprocent 16,2 16,4 15,5 16,0 16,2 Combined ratio 82,2 86,1 85,5 87,6 83,1 Operating ratio 82,3 85,9 85,4 87,4 82,9 Relativt afløbsresultat 3,5 1,7 2,5 4,2 4,4 Egenkapitalforrentning i procent før skat * 29,9 26,4 23,9 26,9 30,1 Egenkapitalforrentning i procent efter skat 23,9 19,8 17,9 19,2 22,7 Solvensdækning ** 3,3 3,1 2,8 2,7 2,8 * Egenkapitalforrentningen i moderselskabet er beregnet før skat i tilknyttede virksomheder. ** Basiskapitalen er reduceret med foreslået eller udbetalt udbytte. Hoved- og nøgletallene er udarbejdet efter bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Side 3 af 13

5 Ledelsesberetning Alm. Brand Forsikring A/S er det fjerdestørste skadeforsikringsselskab i Danmark med en skønnet markedsandel på 10 %. Forsikringsaktiviteterne omfatter segmenterne privat, erhverv og landbrug. Selskabet tilbyder stort set alle forsikringer inden for de valgte segmenter og har fokus på kunder præget af Alm. Sund Fornuft. Resultat Resultatet blev et overskud på 494 mio.kr. før skat mod et overskud på 377 mio.kr. i første halvår Resultatet er bedre end forventet og meget tilfredsstillende. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 30 % p.a. Det forsikringstekniske resultat blev et overskud på 432 mio.kr. mod 345 mio.kr. i første halvår Combined Ratio blev på 82,2 mod 86,1 i første halvår 2014 og er i særlig grad påvirket af afløbsgevinster på Arbejdsskade, samt at 2014 blev negativt påvirket af øgede udgifter til genetableringspræmier til reassurandørerne. Herudover er Combined Ratio negativt påvirket af et lavere renteniveau set i forhold ti1 2014, højere gennemsnitsskade samt en faldende gennemsnitspræmie. Combined Ratio på den underliggende forretning blev 80,4 i første halvår 2015 mod 78,7 i samme periode Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio.kr., hvilket svarer til et fald på 0,3 % i forhold til samme periode Præmieindtægterne er lavere end forventet. Både Privat- og Erhvervssegmentet oplever hård konkurrence, hvilket har medført faldende gennemsnitspræmier. Skadeforløb 1. halvår 2015 Erstatningsprocenten blev 60,2 mod 75,0 i samme periode 2014, som var påvirket af vejrligsskader. 1. halvår Combined Ratio, underliggende forrretning 80,4 78,7 76,8 78,8 S tors kader 6,6 4,8 5,9 7,4 Vejrligss kader 2,3 4,0 4,2 3,8 Genetableringspræ mie 0,1 1,9 1,1 1,7 Afløbs resultat -7,2-3,3-2,5-4,1 Combined Ratio 82,2 86,1 85,5 87,6 Skadeforløbet (bruttoerstatningsprocenten inklusive nettogenforsikringsprocenten) udgjorde 66,0 mod 69,7 i første halvår Renset for afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 73,2 i første halvår 2015 mod 73,0 i samme periode sidste år. Stor- og vejrligsskader Storskaderne udgjorde 161 mio.kr. i første halvår 2015, hvilket er 44 mio.kr. højere end i samme periode i Erstatninger til storskader kan variere betydeligt og udgør i halvåret 6,6 % af præmieindtægterne, hvilket er lidt under et normalt niveau. Til sammenligning var storskadeniveauet i halvåret 2014 helt usædvanligt lavt og udgjorde 4,8 % af præmieindtægten. Erstatninger til vejrligsskader udgjorde 57 mio.kr. i første halvår 2015 mod 98 mio.kr. i samme periode Niveauet i 2015 er meget lavt, hvorimod erstatningerne i samme periode sidste år var stærkt påvirket af et skybrud i maj måned Diskonteringseffekt Diskontering af hensættelserne har forøget erstatningsprocenten med 1,1 på grund af et lavere renteniveau i forhold til samme periode Afløbsresultat Afløbsresultatet for egen regning udgjorde i første halvår 2015 en gevinst på 176 mio.kr. mod 82 mio.kr. i samme periode sidste år. Resultatet skyldes primært gevinster på Arbejdsskade-, Bilog Bygningsforsikring, mens andre brancher viser mindre afløbstab. Omkostninger Omkostningsprocenten blev 16,2 i 2015 mod 16,4 i samme periode Omkostningsprocenten er på niveau med det forventede. Nettogenforsikringsprocenten I første halvår udgjorde nettogenforsikringsprocenten 5,8 (udgift) mod minus 5,3 (indtægt) i samme periode 2014, som var præget af skybruddet i maj Investeringsresultat Det samlede investeringsresultat udgjorde 62 mio.kr. i første halvår 2015 mod 32 mio.kr. i samme periode Eksklusive resultatet fra tilknyttede virksomheder udgjorde resultatet minus 2 mio.kr. i 2015 mod minus 15 mio.kr. i første halvår Investeringsaktiverne er primært placeret i danske obligationer og danske pantebreve. Hovedparten af obligationerne er realkreditobligationer. Skadeforsikring har derudover en mindre eksponering mod globale aktier og en lille andel af strategiske aktier, som understøtter forretningen. Det negative investeringsresultat er særligt påvirket af store ændringer i kreditspændet mellem realkredit- og statsobligationer i andet kvartal Dette skyldes dels pengepolitiske tiltag med blandt andet Nationalbankens stop for udstedelse af statspapirer. Herudover har rentemarkedet generelt været turbulent blandt andet som følge af uroen i Grækenland. Realkreditobligationerne afdækkes i stort omfang af diskonterede hensættelser suppleret med rentedækninger, men Side 4 af 13

6 Ledelsesberetning da begge afdækninger helt eller delvist baseres på statsobligationer, har afdækningen ikke fungeret tilfredsstillende. I forhold til det opstillede sammenligningsgrundlag er investeringsresultatet ikke tilfredsstillende. Resultat fra tilknyttede virksomheder Resultatet i første halvår 2015 udgjorde et overskud på 64 mio.kr. efter skat mod 47 mio.kr. i samme periode Resultatet før skat udgjorde 60 mio.kr. i 2015 mod 63 mio.kr. sidste år. Periodens resultat er påvirket af regulering af udskudt skat i Alm. Brand Liv og Pension A/S. Egenkapitalen har i første halvår 2015 fået tildelt fuldt risikotillæg for alle kontributionsgrupper. Skyggekonti udgjorde samlet 12 mio.kr. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 14 %. Bonusgraden udgjorde 10,5 ultimo halvåret. Privat Det forsikringstekniske resultat for første halvår 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 160 mio.kr. mod et overskud på 169 mio.kr. i Combined Ratio udgjorde 87,1 mod 86,5 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Præmieindtægterne i privatsegmentet faldt med 1,3 % i forhold til første halvår Faldet skyldes primært en faldende gennemsnitspræmie som følge af den øgede konkurrence. Derudover blev præmierne på bilforsikring sænket for en lang række kunder i forbindelse med forårets kampagne. Fastholdelsesraten på Privat ligger fortsat på et højt niveau, men er svagt faldende. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 66,9 mod 72,8 i første halvår Mio.kr. Skadeforløbet udgjorde 69,7 % mod 68,3 % i Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 73,2 % mod 73,8 % i samme periode De samlede vejrligsskader i første halvår 2015 udgjorde 21 mio.kr. for egen regning mod 40 mio.kr. i Der har været en stigning i antallet af storskader i forhold til Erstatningsudgifterne udgjorde i første halvår 49 mio.kr. mod 23 mio.kr. i samme periode Samlet påvirker vejrligs- og storskaderne Combined Ratio med 5,7 %-point mod 5,0 %-point i Omkostningsprocenten udgjorde 17,4 mod 18,2 i samme periode i Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 43 mio.kr. mod en gevinst på 69 mio.kr. i Afløbsresultatet skyldes en række mindre gevinster på de fleste brancher, hvoraf bilforsikringer viser den største gevinst. Nettogenforsikringsprocenten blev 2,8 (udgift) i 2015 mod minus 4,5 (indtægt) i halvår halvår 2014 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat*) Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 66,9% 72,8% Nettogenforsikringsprocent 2,8% -4,5% Skadeforløb 69,7% 68,3% Bruttoomkostningssprocent 17,4% 18,2% Combined Ratio 87,1% 86,5% *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Erhverv Dette afsnit dækker forsikringsaktiviteterne indenfor både erhverv og landbrug. Det forsikringstekniske resultat for første halvår 2015 eksklusive forsikringsteknisk rente udgjorde et overskud på 274 mio.kr. mod et overskud i 2014 på 173 mio.kr. Combined Ratio udgjorde 77,2 mod 85,7 i Resultatet er meget tilfredsstillende. Side 5 af 13

7 Ledelsesberetning Mio.kr. Resultatet er særligt positivt påvirket af afløbsgevinster. Bruttopræmieindtægten udgjorde mio.kr. i første halvår 2015 svarende til en vækst på 0,8 %. Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 53,3 mod 77,2 i Eksklusive afløbsgevinster udgjorde skadeforløbet 88,2 % i første halvår 2015 mod 86,8 % i samme periode sidste år. De samlede vejrligsskader i første halvår 2015 udgjorde 36 mio.kr., mens storskaderne udgjorde 112 mio.kr. mod 94 mio.kr. i Samlet har vejrlig og storskader påvirket Combined Ratio i første halvår 2015 med 12,3 %-point mod 12,6 i samme periode Afløbsresultatet for egen regning udgjorde en gevinst på 133 mio.kr. mod 13 mio.kr. i Gevinsterne kommer hovedsageligt fra Arbejdsskade og Bygningsforsikring. Omkostningsprocenten udgjorde 15,0 mod 14,6 i første halvår halvår halvår 2014 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Resultat af genforsikring Forsikringsteknisk resultat*) Afløbsresultat Bruttoerstatningsprocent 53,3% 77,2% Nettogenforsikringsprocent 8,9% -6,1% Skadeforløb 62,2% 71,1% Bruttoomkostningssprocent 15,0% 14,6% Combined Ratio 77,2% 85,7% *) Ekskl. forsikringsteknisk rente Nettogenforsikringsprocenten blev 8,9 mod minus 6,1 i Kapitalforhold Det individuelle solvensbehov for Alm. Brand Forsikring A/S var ultimo andet kvartal 2015 på mio.kr. mod mio.kr. ultimo Kapitalgrundlaget opgjort efter bekendtgørelsen om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber udgjorde mio.kr., og der var således en overdækning i forhold til det individuelle solvensbehov på mio.kr. Solvens I-kravet udgjorde 825 mio.kr., hvilket giver en solvensgrad på 3,3 i forhold til kapitalgrundlaget opgjort efter bekendtgørelsen for finansielle rapporter for forsikringsselskaber. Væsentlige begivenheder Aflevering af ansøgning om godkendelse af intern model. Alm. Brand Forsikring A/S afleverede medio maj 2015 en ansøgning om godkendelse af selskabets partielle interne model til brug under de kommende Solvens II-regler til Finanstilsynet. Tilsynet har medio juni meddelt, at de anser Alm. Brands ansøgningspakke for at være komplet. Finanstilsynet skal senest medio november meddele, om modellen kan godkendes. Forventninger Forventningerne til årets resultat opjusteres med 275 mio.kr. til et overskud på 850 mio. kr. før skat svarende til en Combined Ratio i niveauet 85 og en omkostningsprocent i niveauet 16. Præmieindtægterne forventes i 2015 at være uændrede i forhold til Koncernforhold Alm. Brand Forsikring A/S er et 100 % ejet datterselskab af Alm. Brand A/S og en del af Alm. Brand af 1792 fmba-koncernen, og regnskabet indgår i koncernregnskaberne for disse selskaber. Der udarbejdes som følge heraf ikke koncernregnskab for Alm. Brand Forsikring A/S. Begivenheder efter halvårets afslutning I perioden 1. juli 2015 til halvårsregnskabets underskrivelse er der ikke indtrådt væsentlige forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten. Side 6 af 13

8 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar juni 2015 for Alm. Brand Forsikring A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i forsikringsselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som forsikringsselskabet kan påvirkes af. Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af forsikringsselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af forsikringsselskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 30. juni DIREKTION København, den 17. august 2015 Jesper Mørch Sørensen Adm. direktør BESTYRELSE København, den 17. august 2015 Søren Boe Mortensen Anne Mette Barfod Henrik Christensen Formand Næstformand Anette Eberhard Boris Nørgaard Kjeldsen Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen Jan Skytte Pedersen Side 7 af 13

9 Balance 1. halvår Året Mio.kr. Note Aktiver Materielle aktiver Driftsmidler 6 6 Materielle aktiver i alt 6 6 Investeringsaktiver Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Ansvarlig indskudskapital i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede og associerede virksomheder i alt Kapitalandele 8 8 Obligationer Pantesikrede udlån Øvrige Andre finansielle investeringsaktiver i alt Investeringaktiver i alt Tilgodehavender Genforsikringsandele af præmiehensættelser 0 7 Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsmæglere 5 10 Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andre aktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Andre aktiver i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter Andre periodeafgrænsningsposter 0 14 Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt Side 8 af 13

10 Balance 1. halvår Året Mio.kr. Note Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Sikkerhedsfonde Reserver i alt Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Ansvarlig lånekapital Hensættelser til forsikringskontrakter Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til forsikringskontrakter i alt Hensatte forpligtelser Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring 2 8 Gæld i forbindelse med genforsikring 0 23 Gæld til tilknyttede virksomheder 9 1 Gæld til kreditinstitutter 44 9 Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter 1 2 Gæld i alt Passiver i alt Hoved- og nøgletal 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Side 9 af 13

11 Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 1. halvår Mio.kr. Note Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r. i alt Forsikringsteknisk rente -2 3 Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r. i alt Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber 0 0 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. i alt Forsikringsteknisk resultat Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme 0 0 Renteindtægter og udbytter mv Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser 4-27 Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Totalindkomst i alt Fordeles således: Overført resultat Totalindkomst i alt Side 10 af 13

12 Egenkapitalopgørelse Overkurs Sikker- Aktie- ved heds- Overført Foreslået Egen- Mio.kr. kapital emission fonde resultat udbytte kapital Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser 1. halvår 2014: Periodens resultat Totalindkomst Udbetalt udbytte Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr. 30. juni Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2014: Årets resultat Totalindkomst Udbetalt udbytte Foreslået udbytte Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr. 31. december Egenkapital pr. 1. januar Egenkapitalbevægelser 1. halvår 2015: Periodens resultat Totalindkomst Udbetalt udbytte Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr. 30. juni Side 11 af 13

13 Noter 1. halvår Året Mio.kr Note 1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Anskaffelsessum primo Anskaffelsessum ultimo Opskrivninger primo 0 60 Udbetalt udbytte Periodens resultat Opskrivninger ultimo 0 0 Af- og nedskrivninger primo Udbetalt udbytte Periodens resultat 14 0 Af- og nedskrivninger ultimo Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ultimo Regnskabsmæssig værdi specificerer sig således: Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, København (nom. 381,8 mio.kr. 100 % ejet, livsforsikring) Alm. Brand Præmieservice A/S, København 1 1 (nom. 0,6 mio.kr. 100 % ejet, betalingsformidling) Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ultimo Note 2 Egenkapital Aktiekapital primo Aktiekapital ultimo Aktiekapitalen udgøres af: 1 aktie à 600 mio.kr. 1 aktie à 246 mio.kr. 1 aktie à 60 mio.kr. 2 aktier à 10 mio.kr. 1 aktie à 5 mio.kr. 1 aktie à 1 mio.kr aktier à 100 t.kr. A-aktier, 1 stemme pr kr. aktier Overkurs ved emission Reserver: Sikkerhedsfond Sikkerhedsfond Reserver ultimo Sikkerhedsfonde er henlagt af ubeskattede midler og skal i henhold til selskabets vedtægter anvendes til fordel for de forsikrede. Der er afsat en skatteforpligtelse svarende til 22 % af sikkerhedsfondene i moderselskabet Alm. Brand A/S. Overført resultat: Overført resultat primo Overført af periodens resultat Ekstraordinært udbytte den 27. februar Overført overskud ultimo Foreslået udbytte: Foreslået udbytte primo Udbetalt udbytte Foreslået udbytte af årets resultat Foreslået udbytte ultimo Egenkapital ultimo Side 12 af 13

14 Noter 1. halvår Året Mio.kr Egenkapital, jf. ovenfor Kapitalkrav i datterselskaber Forskel på grund af diskontering Skatteaktiver og immaterielle aktiver Ansvarlig lånekapital Foreslået udbytte Kapitalgrundlag *) * Kapitalgrundlaget udgør mio.kr. iht Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber (nr /11/2013). 1. halvår 1. halvår Mio.kr Note 3 Indtægter fra tilknyttede virksomheder Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S, København Alm. Brand Præmieservice A/S, København 0 0 Indtægter fra tilknyttede virksomheder i alt Resultatet sammensætter sig således: Resultat før skat Skat 4-16 Resultat i alt Note 4 Hoved- og nøgletal Der henvises til femårsoversigt under ledelsesberetningen. Note 5 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Da selskabet indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S, København er der ikke udarbejdet koncernregnskab for selskabets aktiviteter. Det øverste koncernregnskab for Alm. Brand A/S indgår i, er koncernregnskabet for Alm. Brand af 1792 fmba, København. Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som for årsrapporten Halvårsrapporten er ikke revideret. Side 13 af 13

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2013

Halvårsrapport 1. halvår 2013 Halvårsrapport 1. halvår 2013 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 3: Hovedtal Side 4: Beretning for 1. halvår 2013 Side

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere