REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014"

Transkript

1 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Afbud: Thomsen, Susanne Laursen, Ib Bjerregaard deltog til og med punkt 7, Nina Vognsen, Birthe Olesen, Daniella Jeppesen og Jens Kolstrup Kenneth Bjerregaard Referent: Berit Borgaa Der blev budt velkommen ved formanden, som ønskede et ekstra punkt behandlet på mødet, vedr. Honorar for selvsupplerende medlemmer drøftet på seminar mødet i juni. Dette blev godkendt som punkt 1a. Dagsorden 1.A Honorar selvsupplerende medlem 1.B Afviklingen af samarbejdet med HLS 2. Budgetopfølgning, september Byggeregnskab 4. Vedtægter og forretningsorden 5. Indgåelse i et adm. fællesskab om kantinedrift 6. Opgørelse af resultatlønskontrakt 7. Merarbejde for direktør og vicedirektør 8. Åbent hus arrangement, Lerpyttervej Nyt skur til Skive afdelingen 10. Prioritering af indsatser fra seminaret 11. Orientering fra formand, direktør og medlemmer 12. Dagsordenens form 13. Beslutninger om udmelding til offentligheden fra dagens møde 14. Evt. Referat: 1.A Løn til selvsupplerende medlem Under budgetseminariet blev der drøftet økonomi vedr. selvsupplerende medlemmer udpeget af STV bestyrelse. Ministeriet giver mulighed for økonomisk vederlag. 172

2 Punktet blev tilføjet til dagsordenen og det blev besluttet at Daniella som selvsupplerende medlem kan få honorar efter de gældende regler med tilbagevirkende kraft for B Afviklingen af samarbejdet med HLS Sagsfremstilling Ledelsen har arbejdet intenst med det mulige samarbejde i et år nu. Bestyrelsen har gennem ekstraordinære møder, og tæt mail korrespondance og udsendelse af referater fra de afsluttende møder kunnet følge udviklingen og afviklingen af samarbejdet med HLS og efterspillet på dette. Som det fremgår af referatet beholder Sosu STV alle aftale aktiviteter. Med en vis usikkerhed, udgør aktiviteterne en indtægt på omkring 5 mil. kroner primært i 2014 og Bilag 1 - pressemeddelelse fra 18/9 Det indstilles at afviklingen drøftes og tages til efterretning. Bente Bang og Jens Kolstrup redegjorde for forløbet, der blev taget til efterretning. I budgetopfølgningen ønskes der opfølgning på antallet af HLS eleverne, om evt. frafald, eller overflytning til evt. Herning Skolen som underretning til bestyrelsen. 2. Budgetopfølgning, september 2014 Da den afgående bestyrelse fik forelagt budgettet for 2014 i november/december 2013, ønskede den at antallet af budgetopfølgninger blev fordoblet til 4 årlige opgørelser. Dette betyder, at der på hvert ordinært møde foreligger en budgetopfølgning. Sidste budgetopfølgning var maj Bilag 2A + 2B Budgetopfølgning, september 2014 og bemærkninger hertil. Budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning Mogens Nielsen gennemgik kort budgetopfølgningen og der var mulighed for at stille spørgsmål. Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. 3. Byggeregnskab I opstillingen af det foreløbige byggeregnskab for Lerpyttervej vises i de blå kolonner budgettet for byggeriet, i den røde kolonne vises forbruget (de realiserede udgifter) pr , og i den grønne kolonne vises restbudgettet som er forskellen mellem det tilrettede budget og de realiserede udgifter. Det er endnu ikke muligt at lave et endeligt regnskab for byggeriet, eftersom der mangler posteringer vedr. bl.a. følgende: 173

3 - Bodilsen Totalentreprise, DKK vedr. totalentreprisen der er tilbageholdt som følge af mangler ved aflevering af bygningen - Bodilsen Totalentreprise, endelig prisregulering vedr. totalentreprisen anslået til DKK - Konpap, møbler til administrationen og lockers til elever - Thisted Flytteforretning, har endnu ikke sendt fakturaer vedr. flytningen - Skrannies Skilte og Reklame, indvendig skiltning - EUC Nordvest, forplejning ifm. indvielsen - Diverse poster Med de poster, der pr er bogført vedr. byggeriet, er der et samlet forbrug på DKK, og dermed et samlet restbudget på DKK. Det forventes, at det endelige regnskab for byggeriet vil vise et mindreforbrug ift. budgettet for byggeriet i størrelsesordenen 2,0 mio. DKK til 2,5 mio. DKK. Bilag 3 Foreløbigt byggeregnskab og bemærkninger hertil Det foreløbige byggeregnskab drøftes Mogens Nielsen gennemgik kort det foreløbige byggeregnskab og der var mulighed for at stille spørgsmål. 4. Vedtægter og forretningsorden På bestyrelsesseminaret i juni måned gennemgik bestyrelsen grundlaget for dens virksomhed, ganske nøje, for at sikre et godt kendskab til vedtægter og forretningsorden. Dokumenterne er nu rettet til og er klar til en endelig beslutning. Reviderede vedtægter og forretningsorden Vedtægter og forretningsorden indstilles til vedtagelse Vedtægter og forretningsorden blev godkendt. Forretningsordens 7 blev det besluttet at revisionen skulle sendes i udbud efter reglerne Jens har bemyndigelse til at gå i gang med dette. Udbudet skal først gælde efter aflæggelse af regnskabet Udbuddets resultater tages med som punkt på næste dagsorden. 5. Indgåelse i et adm. fællesskab om kantinedrift. SOSU-STV indgik i forbindelsen med etableringen af den nye skole en aftale med Skive Tekniske Skole om drift af skolens kantine uden underskudsdækning. I mellemtiden har Skive Gymnasium og Skive Handelsskole indgået i et administrativt fællesskab om deres kantinedrift med Skive Tekniske Skole som operatør. Den afgåede bestyrelse for SOSU STV var imod at binde sig i et administrativt fællesskab, der medførte en underskudsdækning imellem alle i fællesskabet. 174

4 Skive Tekniske Skole har nu opsagt den gamle aftale, da de ikke vil dække det underskud vores kantine giver. Hvis vi det administrative fællesskab skal varetage kantinedriften hos os er meldingen at vi skal deltage i det etablerede administrative fællesskab. Kantinedrift er en kompliceret affære med personale, fremstilling og et fagligt kontrolsystem. Hvis vi selv skal drive kantinen vil det kræve en del ressourcer medmindre vi finder en anden udbyder, der kan drive det for os. De udbydere vi har haft kontakt til betinger sig en underskudsdækning, da driften ikke kan balancere. Ligeledes er det vores erfaring, at der ikke kan skabes fuld tilfredshed med hverken priser eller udbud i en kantine. Underskudsdækningen i det administrative fællesskab er ifølge det sidste årsregnskab ca DKK og i 2012 ca DKK Som det fremgår af bilaget af 18. juni, besluttede den afgåede bestyrelse at udtræde af det andet administrative fællesskab vedr. rengøring med de samme skoler pr. 1/1 2015, da fælleskabet er fordyrende og besværligt for varetagelsen af rengøringen. Kontrakt for indgåelse af driften af kantinen. Opsigelsen af samarbejdet brev fra teknisk Skole af 18. juni Det indstilles at bestyrelsen ansøger om at indtræde i det administrative fælleskab vedr. kantinedrift eller drøfter et andet tilbud. Punktet blev delt op i 2, da bestyrelsen ønskede en undersøgelse af den nuværende kontrakt, der er underskrevet med en maks. underskudsbetaling på kr kr. hvor der er betalt kr Bestyrelsen ønsker en nærmere undersøgelse af underskudsdækningen. Kantinedriften blev drøftet og bestyrelsen ønsker at se regnskabstal for de seneste 3 år i det administrative fællesskab. Bente og Jens arbejder videre med begge punkter og udsender forslag til den øvrige bestyrelse. 6. Opgørelse af resultatlønskontrakt og ny kontrakt Ifølge Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige leder, Tilsyns- og kvalitetsstyrelse 6. december 2011, skal bestyrelsen indgå en resultatlønskontrakt med skolens øverste leder. Skolens bestyrelse har gennem årene fulgt bemyndigelsens bestemmelser og valgt en 12 måneders kontrakt. Aktuelt fra august 2013 til juli Den indgående resultatlønskontrakt er nu opgjort og foreligger som bilag. Forslag til indsatserne for en ny kontrakt drøftes på mødet og målene fastsættes efter følgende mellem formand og direktør. 175

5 Bemyndigelse af 6. december 2011 Den opgjorte resultatlønskontrakt Det indstilles at bestyrelsen, ud fra bemyndigelsen, drøfter den opgjorte resultatlønskontrakt. Bestyrelsen drøfter nye mål og valgfrie indsatser, samt vægtning af målene til en resultatlønskontrakt fra august 2014 juli 2015, hvorefter der udarbejdes en kontrakt mellem formand og direktør, der fremlægges for bestyrelsen igen. Jens gennemgik resultatlønskontrakten og opgørelsen for perioden frem til juli Bestyrelsen besluttede at udbetale det beløb, som opgørelsen viser til de tre ledere. Men ønskede dog en evt. anderledes afregning til næste år. Formanden bemyndiges til at afslutte kontrakten når det er aftalt om 3,2 ønskes anvendt af lederne. Samt at resultatlønnen overstiger ikke 25 % af årslønnen. Der blev aftalt at Jens Koldstrup, Formand samt næstformand kommer med oplæg til næste års kontrakt, til bestyrelsen. Forslag til fremtidige indsatser: Elevtilfredshed MTU Gennemførelse og fastholdelse b.la. i Handleplan for frafald Igangsættelse af VirksomhedsTilfredshedsUndersøgelse (VTU) Implementering af EUD Reform. Budget 2015 evt. som overskudsgrad. Initiativer omkring skolens profilering i forhold til kommuner og UU Antallet af igangsatte forsøgs- og udviklingsprojekter Initiativer til kompetenceudvikling af medarbejderne. 7. Engangsvederlag for merarbejde Samarbejdet med HLS har varet et år og har arbejdsmæssigt været en virkelig stor opgave og belastning for direktør Jens Kolstrup og vicedirektør Gitte Jensen. Mødeaktiviteten har været intens og uoverensstemmelserne mellem skolerne og i ministeriet udviklede sig til en vanskelig og tung sag. Det er skolens bestyrelse, der tager stilling til omfanget og honorering af merarbejde for en sådan uforudset opgave ifølge 8 om engangsvederlag i Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige leder, Tilsynsog kvalitetsstyrelse 6. december Der er ikke fra starten lavet en egentlig aftale om merarbejde, men det har været drøftet. Det indstilles at bestyrelsen drøfter at der evt. udbetales et beløb i merarbejde til skolens direktør og vicedirektør. Der udbetales et beløb på kr til direktør og vicedirektør pga. arbejdet med HLS og byggeriet i Thisted. 17,1 % af beløbet kan indbetales som pension. Dette aftales ligeledes efter ministeriets retningslinjer. 176

6 Et evt. fremtidigt merarbejde, skal aftales skriftligt inden arbejdet påbegyndes. 8. Åbent hus arrangement, Lerpyttervej 56 I forlængelse af indvielsen arrangeres der et Åbent Hus arrangement i den nye bygning for alle interesserede. Tirsdag d. 21. oktober kl eller onsdag d. 22. oktober kl Det drøftes hvad gavebeløbet kan anvendes til. Bilag 10 - Gaveoversigt og regnskab fra indvielsen Det indstilles, at bestyrelsen vedtager en dato og overdrager gavebeløbet til et udvalg på skolen. Det blev besluttet, at der afholdes åbent hus for alle interesserede onsdag den 22/10-14 fra kl Det blev besluttet at plante træer for gavebeløbet. Regnskabet for gavebeløbet kr ,00 fremlægges for bestyrelsen. 9. Nyt skur til Skive afdelingen Det oprindelige skur til bygningen brændte efter at der var påsat ild i en papcontainer. Det efterfølgende skur blev også brændt ned af den samme person og med samme fremgangsmåde. På overvågningen så begge gange en person gå ind i skuret, hvorefter skuret begyndte af brænde. Politiet har efterforsket sagen og har indkaldt mistænkte til afhøring. Dette har imidlertid ikke ført til sikre beviser mod en gerningsmand. Vi mangler et skur. Det vedlagte tilbud er med materialer, der (næsten) ikke kan brænde. Til mødet er der fremskaffet et tilbud, der ligger mellem kr. Det indstilles at skuret opføres Tilbuddet fra Knudsgaard på et næsten ikke brandbart skur er kr incl. moms Det blev besluttet at sige ja til tilbuddet. 10. Prioritering af indsatser fra seminaret Efter scrum processen på vores seminar i juni skal de mange indsatser prioriteres og sættes i værk. Her følger i overskrifter en overordnet gul/grøn prioritering af vores Scrum til drøftelse. De grønne sættes i værk først: Kompetenceplan/delegationsplan (Bestyrelse, formand, direktør) Den levende og aktive bestyrelse Årligt møde med skolens ansatte Bestyrelsen mødes med udvalgsformænd + direktører Samarbejde med samtlige kommuner projekt Samarbejde 177

7 Strategi for markedsføring/klumme i nyhedsbrev Øge/fastholde niveauet efter 2015, når dimensionering ophører Bilag 11 - Tidligere Scrum oversigt i rød/gul og grøn Der ønskes en gennemgang af indsatserne fra de renskrevne scrum-boards og en beslutning om hvornår vi kan iværksætte arbejdet. De 4 punkter markeret med grønt prioriteres først. Årligt møde med skolens ansatte: Dialogmøde, skolens indsatser (Forummetode, læringsrummet, SPS m.v.), EUD reform (4 pejlemærker), økonomi, visioner. 11. Orientering fra ledelse og bestyrelsen a. Byggeregnskab for renovering af Arvikavej 2 C og D foreligger ved næste møde b. Gennem de sidste 2 år har der været en løbende drøftelse om B-SOSU (Bestyrelsesforeningen) og Danske SOSU-skolers (Direktørforeningen) medlemskab af Danske Erhvervsskolers lederforening (DE-L) og Danske Erhvervsskolers bestyrelsesforening (DE-B), som er mere partsstyret end B-SOSU. VUC og gymnasierne har også bestyrelsesforeninger, men fælles for alle er, at de ikke fylder meget i centrale beslutningsprocesser. B-SOSU s formandsskab er forbeholdne over for at flytte medlemskabet til Danske Erhvervsskoler, mens der blandt direktørerne i Danske SOSU-skoler er en stigende erkendelse af det nødvendige i at søge optagelse i DE for at få politisk indflydelse, varetagelse af skolens interesser samt kunne få juridisk og økonomisk bistand - noget vi stort set ikke har nu i Danske SOSU-skoler. Vi bliver ikke hørt, ikke inviteret med, når der pågår større forhandlinger, men kommer til at ligge i slipvinden fra DE. Med EUD reformen bliver medlemskab af DE yderligere aktualiseret, da vi får det samme lov- og bekendtgørelsesgrundlag at arbejde ud fra. Da SOSU-skolerne vil udgøre en ganske stor del af DE er vi sikret 1 2 bestyrelsesposter og en repræsentation i centrale udvalg. Ved at tilslutte os DE bliver kontingentet reduceret, da der er mange flere skoler til at betale for foreningen. Sagen vil blive bragt op til vedtagelse i bestyrelsen, der gennem budgetvedtagelsen siger god for kontingentet. Vi afventer mødet den 3/11 og punktet tages med på næste bestyrelsesmøde. De utætte vinduer på vest-facaden på skiveafdelingen er nu ved at blive ordnet. Skolen afholder Regionsmesterskaberne til DM i SOSU torsdag den 2/10 på Skive afdelingen. Tilmelding senest den 30/9 til Bestyrelseskursus blev et rigtig godt kursus. Bestyrelsens årshjul tages med på næste møde. 178

8 12. Vurdering af dagsordensformen På seminaret vedtog vi at dagsordenen skal bygges op på en anden måde. Skal formen på dagens møde justeres? Nærværende form ønskes drøftet for ændringer eller forbedringer. Fremover ønskes indskrevet i sagsfremstillingen hvilke økonomiske konsekvenser indstillingen fører med sig. Ellers rigtig god dagsordensskabelon. Bestyrelsen opfordres også til at fremsende punkter. Næste møde er 24. november kl i Skive 13. Beslutninger om udmelding til offentligheden fra dagens møde Beslutninger: Åbent hus, referatet, vedtægter, forretningsorden og resultatlønskontrakt 14. Evt. Ingenting 179

9 Bente Bang Formand _ Ove Kent Jørgensen Næstformand Ib Bjerregaard Birthe Olesen Nina Vognsen Kenneth Bjerregaard Eddie Pedersen Ulla Møller Thomsen Susanne Laursen Daniella Jeppesen 180

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen

Dagsorden: Efter mødet vil der være forplejning, så det er ekstra vigtigt at vide om I deltager i mødet på grund. Deltagere fra bestyrelsen Boligselskabet Domea København Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 17.00 i selskabslokalet beliggende Gadekærvej 16 st., Valby Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere