RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012"

Transkript

1 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it) med økonomisk støtte fra uddannelsesdekanen. I denne rapport vil vi kort gøre rede for forløbet samt de umiddelbare reaktioner fra de studerende som deltog. Det er først muligt at sammenligne tal for frafald med tidligere årgange til sommer 2013, når de studerende aktivt skal semestertilmelde sig, så denne rapport har ingen resultater ift fastholdelsesmålet. FORMÅLET MED INITIATIVET Fomålet med initiativet var at støtte de studerende i transformationen til at blive universitetsstuderende med henblik på at fastholde dem på studiet. MÅL FOR PROJEKTET: Højere fastholdelsesgrad (mindre frafald) Studentertilfredshed med de præsenterede studieteknikker Øget bevidsthed omkring præferencer for egen læring KORT OM FORLØBET Initiativet bestod af en hel dags workshop med fokus på individuelle kompetencer samt en halv dags workshop med fokus på samarbejdskompetencer. De studerende var blevet inddelt i 4 grupper med henblik på at skabe et læringsrum med mulighed for fokus på interaktion og hands on øvelser. Forløbet var forinden blevet præsenteret under intro ugen og igen i forbindelse med undervisningen og en skriftlig invitation var lagt på Learn. Forløbet var planlagt i samarbejde mellem konsulent Jacob Sønderskov fra Rambøll Attractor og Annemette Kjærgaard, CBS. Undervisningen blev udført Jacob Sønderskov samt en studentermedhjælp fra Rambøll Attractor. Alle fire workhopforløb blev introduceret af Annemette Kjærgaard, og på alle dagene deltog en af de to mentorer for HA(it). Endelig er forløbet også blevet fulgt af to specialestuderende fra CM(psyk), som i øejblikket er i gang med at analysere deres data. På den første del af workshoppen ( september) blev de studerende med udgangspunkt i læringsteorier introduceret til læringsstile samt en række teknikker og værktøjer til at strukturere og prioritere studiearbejdet. Samtidig var de studerendes egne præferencer og vaner i fokus og de studerende fik gennem øvelser lejlighed til at reflektere over dette. På den anden del af workshoppen (3. og 10. oktober) var fokus kommunikation og samarbejde. De studerende blev introduceret til teknikker for mødeledelse og bedre kommunikation. Gennem øvelser fik de indsigt i værdien i at sætte rammer for møder og tildele eksplicitte roller for at sikre effektive møder. Da initiativet først blev besluttet efter deadline for efterårets lokalebooking, havde vi fået lokale på Kosmopol. Ud af ca. 100 indskrevne studerende, mødte 68 op til den første del af workshoppen, hvilket svarer til ca. 70 procent. Vi havde ryddet skemaet alle fire dage hvor workshoppen kørte, og de studerende skulle derfor møde 1 dag og havde fri de andre 3 dage. Derudover havde vi besluttet at byde på en sandwich og en sodavand. Deltagerne var meget engagerede og udfra deres umiddelbare kommentarer, var Den anden del af workshoppen var ikke nær så godt besøgt. Kun 18 studerende mødte op ud af de ca. 100 mulige studerende, hvilket svarer til ca. 20 procent. Denne halve dag var placeret midt i en undervisningsuge og blev på den måde presset ind som en ekstra aktivitet, som de studerende desværre valgte fra.

2 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RESULTATER For at evaluere workshoppen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i november måned hvor alle studerende blev opfordret til at deltage, herunder både de som havde deltaget i en eller begge workshops og de som valgte ikke at deltage. Vi vil her fremhæve nogle af resultaterne fra undersøgelsen, som er vedlagt i sin helhed i bilag. FREMMØDE OG MÅLGRUPPE Fremmødet til den første dags workshop var ca. 70 %. Det efterlader 30 % som ikke deltog i workshoppen og spørgsmålet er om det ikke netop er de 30 % som ville have haft stor gavn af at komme, hvilket er en vigtig pointe i forhold til fremtidige initiativer og som vi vil vende tilbage til i afsnittet om udviklinhgsmuligheder. POSITIVE TILBAGEMELDINGER De fremmødte var især positive over: 1. Studieteknikker og metoder Mange positive tilbagemeldinger på de konkrete teknikker som blev præsenteret. De blev vurderet som nyttige og værdifulde. 2. Reflektion over egen læring De var glade for læringsstilsopmærksomheden, for at blive bevidt om den anerkendende tilgang og for at få tænkt over hvad der kan undertsøtte gruppearbejde. NEGATIVE TILBAGEMELDINGER De fremmødte var især negative overfor: 1. Allerede eksisterende kompetencer Nogle af deltagerne nævner at de allerede har opmærksomhed på og teknikker til at understøtte deres studie. 2. Svært at forstå hvordan det skulle bruges Nogle nævner at det ikke var klart hvordan værktøjerne skulle bruges i praksis. TILBAGEMELDINGER FRA IKKE FREMMØDTE De ikke fremmødte nævner som årsag til ikke at deltage: 1. Erhvervsarbejde 2. Ikke interesserede i emnet 3. Føler sig fint klædt på til at studere I alt fremgår det både af spørgeskemaundersøgelsen og interviews med workshopdeltagere efterfølgende at de synes workshoppen var god. Nogle nævner dog også, at de synes den var for lang og at især dag 2, som kun var en halv dag, ikke rigtig gav noget nyt til dem. Udover spørgeskemaundersøgelsen er der blevet foretaget 21 kvalitative interviews med de HA(it) studerende specielt med henblik på at identificere forholdet mellem deres forventninger til studiet og deres oplevelser efter studiestart. De specialestuderende som har foretaget interviewene har fokus på at identificere eventuelle modsætningsforhold som kan give anledning til at retænke kommunikationen omkring studiet samt hvordan man i forbindelse med studiestart aktivt kan arbejde med at afstemme forventninger og på den måde imødegå frustration og skuffelse. Specialet forventes afleveret i maj 2013.

3 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] UDVIKLINGSMULIGHEDER OG FORSLAG TIL FOKUSOMRÅDER MARKEDSFØRING, KOMMUNIKATION OG OPMÆRKSOMHED Vi oplevede at de studerende var information overloadet i denne første tid på deres studium og at de derfor havde svært ved at vurdere vigtigheden af initiativet og i flere tilfælde valgte det fra, da der var så meget andet, som også var vigtigt for dem. Det er derfor vigtigt at tænke over, hvornår et sådant initiativ gennemføres. Dilemmaet er, at det gerne skal gennemføres hurtigt efter semesterstart, så man kan nå at hjælpe nogle af de studerende, som synes det er svært at skulle være universitetsstuderende, men at der samtidig er så mange aktiviteter og tilbud til de nye studerende, at de ikke prioriterer et initiativ, som de ikke kan se den kortsigtede nytte af. Dette er delvist et struktuk og delvist et kommunikationsproblem som bør addresseres. Specialt med hensyn til kommunikation er det vigtigt, at introvejlederne bakker op om workshoppen, og at der fx bliver lavet et skriftligt (web)materiale med billeder og udsagn fra året før, for at de studerende selv kan læse mere, og for at gøre initiativet mere attraktivt. INITIATIVETS STATUS Da workshoppen ikke er obligatorisk og de studerende ikke får ECTS får at deltage, bliver workshoppen opfattet som et tilbud blandt mange andre tilbud. Så længe workshoppen ikke er obligatorisk er det primært på kommunikationssiden, man kan sætte ind for at opnå en større interesse. Man kan overveje forskellige muligheder for at gøre kurset obligatorisk, herunder at lave et kort introducerende kursus for alle nye studerende, hvor de kan tilegne sig studieteknikker og blive introduceret til det at studere på CBS samt mulighder for støtte og hjælp til at skabe sig et godt studieliv. SAMMENHÆNG I CBS TILBUD Mentorerne på HA(it) deltog i workshoppen med henblik på at følge op på de studerendes reflektion over egen læring samt deres erfaringer med forskellige studieteknikker. Dette samarbejde bør styrkes yderligere, og det samme gør sig gældende for relationen til introteamet som har stor inflydelse på de nye studerende prioriteter og valg. Disse punkter er blot nogle af de punkter, vi har overvejet efter afholdelsen af workshoppen. Erfaringerne og overvejelserne er taget med i projektet studieliv, som er igangsat af undervisningsdekanen i efteråret KONKLUSION Workshoppen har givet et indblik i de studerendes interesse for at udvikle sig som studerende og har hjulpet til at identificere hvilke udfordringer de studerende har i den første tid på studiet. I forhold til projektets mål er det endnu for tidligt at konkludere endeligt da vi ikke har grundlaget for at undersøge fastholdelsegraden før til sommer Endvidere vil specialet omkring projektet komme med yderligere uddybninger om forholdet mellem forventninger til studiet og de studerende konkrete oplevelser. Det vi kan konkludere på nuværende tidspunkt er at de studerende som deltog i workshoppen fandt de konkrete studieteknikker anvendelige og at en del af deltagerne selv påpegede at workshoppen havde fået dem til at overveje deres egne præferencer og muligheder for at understøtte egen læring. Vi kan også konkludere at der var 30 % som valgte ikke at møde op til workshoppen og man kan spekulere på om det ikke netop ville være gavnligt for dem at deltage og at initiativet derfor i sin nuværende ikke obligatorisk form ikke når den ønskede målgruppe. OPFØLGNING: Når det er muligt at hente tallene for frafald ved semestertilmeldingen for efteråret 2013, vil rapporten blive opdateret og vi vil komme med en række konkrete forslag til tiltag.

4 Evaluering af Den refleksive studerende Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet som evaluering af to workshops under temaet Den refleksive studerende. I alt har 55 studerende enten helt eller delvist besvaret skemaet. Både studerende der deltog og studerende der ikke deltog, er blevet inviteret og opfordret til at deltage både på direkte mail og via facebook. Spørgeskemaet blev udsendt 8. november og har været åbent for besvarelser i 14 dage. Der er sendt en reminder ud på direkte mail d. 15. november, mens der løbende på facebook er blevet lagt påmindelser ud. Evalueringsrapporten er opdelt i 4 dele: 1. del: indeholder fakta om deltagerne, 2. del: indeholder evaluering af workshop 1, 3. del: indeholder evaluering af workshop 2, mens 4. del indeholder generelle råd og anbefalinger. DEL 1: Fakta Samlet status - Antal besvarelser Gennemsnitsalder: 20,9 Køn 1

5 DEL 2: Workshop 1 din bedste studiepraksis Deltog du i workshop 1 (Din bedste studiepraksis)? Hvis nej, hvorfor valgte du ikke at deltage? Valgte at arbejde i stedet. Jeg synes jeg har styr på lektie læsning - føler mig rigtig godt med. Ved jeg ikke Antog jeg ikke ville få noget ud af det som jeg ikke viste i forvejen. Og da andre ikke mente der var noget ved det, så tog jeg heller ikke til den næste. Fordi jeg mente at jeg vidste, hvad der ville blive talt om. Jeg følte først og fremmest ikke at jeg havde behov for at lære det som blev tilbudt. Dernæst mener jeg at informationerne omkring kurset har været mangelfulde for at klarificere hvad kurset egentlig drejede sig om. Jeg var utilfreds med den første undervisningdel. Tog alt for lang tid, det var nærmest spild af tid. Jeg synes forholdet hvor lang tid det tog og hvor meget jeg fik ud af det, var meget lav. Jeg følte at vi havde været igennem meget af hvordan det er at være studerende på introdagene. Grundet tidspressede dage. Var ikke interesseret nok i det og vidste ikke rigtig hvorfor jeg skulle komme. Jeg var i tvivl om, hvad det egentlig gik ud på og valgte derfor at holde en fridag. Fandt det ikke nødvendigt.. Havde brig for fri 100% ærlig. Jeg var for doven, havde ikke hørt nok omkring det. Var der mad? I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Workshop 1 (din bedste studiepraksis) har overordnet været udbytterigt 2

6 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Det teoretiske udbytte har været tilfredsstillende I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Jeg har fået konkrete redskaber, som jeg kan bruge i min studiepraksis I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Kurset har fået mig til at tage mere stilling til min personlige studiepraksis 3

7 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Kurset har fået mig til at overveje, hvordan jeg lærer bedst I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Øvelserne passede godt til undervisningen I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Underviserne var fagligt kompetente 4

8 Overblik I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn Workshop 2: 1=Slet ikke, 2=I mindre grad, 3=Hverken/eller, 4=I nogen grad, 5=I høj grad Hvad husker du fra workshop 1 (Min bedste studiepraksis): I særdeleshed projekt redskaberne f.eks. ugekalenderen og procestavlen osv., men også ting som at man altid kan vælge en positiv vinkel og så også hvilken måde jeg lærte bedst på - kinestetiske. At vi gennemgik nogle øvelser for at se hvordan vi lærte best, og hvordan vi best kunne planlægge vores tid. Huskelegene Læringsstile, husketeknikker. At jeg var bedst til at huske imens jeg gik rundt. og at når man skal lave opgave, er det en god idé at skrive fremgangsmåden op, og de elementer der er i opgaven, op. Studieteknik Øvelser med hvordan man lærer bedst Læringsformer (visuel, auditiv...) At underviserne kom med en masse forskellige studie tekniske redskaber, som vi kunne gøre brug af for at må bedst muligt ud af vores læsning. Gode måder til at lærer at husk hvad man har læst. og hvilken slags type menneske man er om man er auditiv fx. Memoreringsteknikkerne og de forskellige former at planlægge ud fra Jeg husker klarest "huskeøvelserne" og den efterfølgende evaluering, hvor man hver især fik at se, hvordan man huskede bedst. Studieteknikker. Vigtigheden af at strukturere sin tid og sin uge. Appreciate Inquiry Self-Efficiancy Gamemaster teori Indlæringsstile Projektleder teori Godt humør Anderledes aktivitet Dårlig betjening af selskabspersonale God beliggenhed og gode omgivelser Søde og rare mennesker Forskellige oplæg, øvelser, film og en god frokost. :) Mindmapping, scrum, var utroligt inspireret af de forskellige indlæringsevner, Planlægningsværktøjerne. Ugeplan. 5

9 Nogle af de praktiske forslag Det jeg husker bedst var muligheden for at teste hvilken læringsstil man var bedst egnet til. Det var sjovt/spændende at få håndgribelig viden om hvorfor og hvordan den læringsstil var bedst egnet. Jeg læredet meget om hvordan jeg lærede. Jeg har benyttet visuell læring meget i praksis. Hvordan jeg skal lære/læse tingene/stoffet. fokus på de gode egenskaber Læringstilgange. Den lidt mærkelige amerikanske tilgang. Forskellige redskaber. Hvilken læringsform der passer mig bedst. (Taktil) indlæringsmetoderne. underviserne rose hinanden leg Indlærings-metoderne, blev overrasket over hvad der virkede bedst for mig :-D Gode undervisere At jeg synes at det var mange penge for så lidt.. Forskjellige måter å huske på. Samarbeide i gruppe. Mindmaps og de forskellige læringsteorier At jeg skulle skrive mine projektleder-kompetencer. - Under tankeværktøjer tænkte jeg meget på placebo effekten. - Under reskaber tæntke jeg meget på brugen af Mindmap. Derudover skulle vi fortælle en historie om os selv, hvorefter vi fik uddelt, af de andre, forskellige gule lapper med færdigheder vi havde :) Jeg husker især læringsstile-øvelserne, teorien om at fokusere på det positive, samt de forskellige redskaber man kunne bruge til planlægning af lektier/studie/opgaveskriving osv. g Hvad har været godt ved workshop 1 (Min bedste studiepraksis): Som nævnt før synes jeg de redskaber jeg har fået til at håndtere projektet har været gode men også det med altid at vende tingene positivt. Vores undervisere har været meget gode, og de var gode til at videre give deres viden. Huskelegene Godt at få lidt teori på ens tanker og idéer. Frokost. + jeg har fundet ud af, at jeg i hvert fald ikke kan huske hvad der bliver sagt, derfor må jeg læse mere. det vil jeg huske. Det eneste jeg tog med derfra var øvelserne hvor man fandt ud af hvordan man lærer bedst. Alt andet var tids spilde. Målstyring De forskellige redskaber/teori. at man kom væk fra skolen og holde det et andet sted. og lære noget studieteknik Sjovt og man får nye planlægningsredskaber Huskelegen.. At lære om læringsstile og høre deres og for mit ved kommende Christian (mentor) eksempler på hvordan de lærer bedst. Engagement fra deltagere og "facilitatorer" Det var rart at have Christian mentor og AnneMette med Jeg har lært de andre bedre at kende Frokost + gratis sodavand Hele setup et var godt, det handler mere om hvordan man får motiveret disse unge, man skal finde en større grund for dem, da de ser ud til at lige meget hvad man siger så er de ret ligeglade. Planlægningsværktøjerne Har gjort mig mere opmærksom på at bruge diverse teknikker. Hvoraf man godt kendte de fleste i forvejen Konceptet var det bedste. Det var fantastisk at vide at der er stor interesse for at få flere til at blive og at der derfor var blevet arrangeret en kursus. Mad Overordnet det hele - og at underviserne er så engageret!. At blive opmærksom på et par redskaber, der kan være nyttige. At blive opmærksom på teorien bag, hvordan vi lærer/og lærer bedst. De redskaber vi fik til at hjælpe os med vores studiepraksis 6

10 studeteknik overvejelser Øvelsen i KUN at være positiv i beskrivelsen af andre. Indlæringsmetoderne. Teorien Det var en god måde at lære dem fra klassen på.. Det var mye bra, men ble noe langstrakt. At have en plan for ugen At blive anderkendt af andre. Samt de små fif omkring hvordan man lavet ordenlig studering! Det gav et meget godt mindset for forskellige studietekniker, og så var det i det hele taget en forholdsvis hyggelig dag, selvom det ikke var alt der var lige brugbart. h Hvis noget skulle være bedre ved workshop 1 (Min bedste studiepraksis), hvad skulle det så være: Umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke på noget. Synes det har været super godt. Det skulle ligges tidligere så man fik det med før det rigtig startet. Mere konkrete redskaber man kunne bruge i timerne Mange af tingene var i mine øjne tilpasset udfordringen ved en større opgave. Hvilket var lidt svært at relatere til da vi kun lige var startet. jeg ville gerne høre lidt mere om, hvilken læsemåde der passe bedst til mig. personligt. Det var som om jeg gik på et psyk studie de første 2 timer. Smid det ud af workshoppen og få kortet det meste ned så man ikke er der i så lang tid hvor man hører det samme. Workshoppen præsenterede en masse fine redskaber, men glemte at præcisere hvordan den skulle bruges i praksis. Jeg synes det var lidt for langt. Det var mange timer og det virkede til at man godt kunne have forkortet det. måske mindre tid, bedre fremmøde og mere motivation Det var lidt for langtrukkent, og meget af det vidste jeg godt om mig selv - så på den måde, blev jeg ikke meget klogere på vedholdelsesteknikker.. Noget mere omkring generel studieteknik, synes jeg. Værktøjer til læsning, notatskrivning osv. Jeg synes generelt det var godt, men jeg synes lidt nogle af eksemplerne var for "amerikanske" f.eks. de ting med filmen og nogle af de andre ting de havde med. Jeg synes når nu grupperne var delt administrativt inden, at man kunne tænke lidt adspredelse ind netop på dén dag, sådan at man kunne komme tættere ind på nogle af dem man ikke taler så meget med i hverdagen. (Gruppe relateret arbejde var alligevel henlagt til dag 2). Jeg synes det skulle gøres kortere, skarpere og obligatorisk. Lidt kortere. Man blev hurtigt træt. en cubansk cigar, tilberedt i Pamela Andersons skrev.? Være kortere. Skær fyld væk måske noget mere info før workshoppen så man vidste lidt mere om hvad man kunne forvente. Aner ik Jeg synes alt var perfekt <3 brug én dag i stedet for to. Da jeg ikke rigtig kender noget til hvad man ellers kan snakke om i forbindelse med emnet, ved jeg det ikke. Ved ikke. Ved ikke Da det er svært at tilpasse en sådan undervisning/kursus til alle, kan jeg ikke komme med noget konstruktiv kritik. Alle skulle komme og være aktive Mere tempo Ikke så langt Noget mere konkret ift. studiet Nej egentlig ikke. Maden var der jo også! 7

11 Synes måske læringsstileøvelserne var en smule misvisende, og så var kurset lige langt nok! g Har du brugt nogle af de præsenterede værktøjer på workshop 1 (Min bedste studiepraksis): Hvis ja, hvilke værktøjer har du brugt og hvordan: Procestavlen er jeg glad for De værktøjer der var til at planlægge min tid. Deres kalender system Når jeg skal lave opgave, skriver jeg de dele opgave består af op, og arbejder mig igennem hver "kasse" i stedet for at kludre rundt. Mindmap og brainstorming, men det var værktøjer jeg allerede brugte før jeg tog på workshoppen. Målstyring, læringsformer Projekttavle Læseplan jeg har prøvet at læse på andre måder f.eks. med musik eller uden musik. liggende eller siddende og jeg syntes det har været spændende at se resultater Planlægningsskemaer, men det gjorde jeg også i forvejen Jeg fandt ud af, at jeg husker bedst ved at visualisere ting, så nu tegner jeg mindmaps over vigtige kapitler i bøgerne. Ugeplanerne og mål for ugen er blevet en fast del af mit liv. 'Scrum, tjekliste læseplan. Planlægningsværktøjerne, skrevet kontrakt med mig selv. Redskaber til bedre planlægning Gør mere brug af lister, hvilket nok er den største ændring i mine tidligere vaner Tankekort Indlæringsstil, tager flere noter nu. Ugeskema. Læseplan på ugebasis. Skrevet ned på papir Måden jeg lærer og husker bedre på. fx. mindmap osv. Mindmaps har jeg bla. brugt i en Organisations opgave omkring Zmags. Jeg har brugt bl.a. mindmaps i forbindelse med opgaveskriving i grupper. 8

12 DEL 3: Workshop 2 det gode samarbejde Deltog du i workshop 2 (Det gode samarbejde): Hvis nej, hvorfor valgte du ikke at komme? Jeg dukkede op den dag der først var fastsat for b-holdet men pga. det kun var mig og en fra min gruppe der kom, blev dagen aflyst. Vi blev dog lidt og fik en god snak. Den anden dag som blev oprettet i stedet, der kunne jeg ikke. Arbejde Fordi jeg forstillede mig det blot var en opsamling og en evaluering af hvordan vi syntes de her nye værktøjer har været at bruge i daglig dagen. Synes ej denne workshop var relevant for mig - samarbejde kommer meget naturligt - tror dog der var elementer i denne workshop som kunne have været brugbare - men ikke nok til at det trak i mig. fordi min gruppe valgte ikke at komme. og så er der jo ikke noget gruppearbejde. Fordi den første workshop var dårligere end ringe. Ved ikke syntes ikke emnet var ligeså relevant som den første workshop Første workshop var god, men gav mig ikke så meget nyt, så jeg følte ikke behov for at komme til nummer 2 Dovenskab. Gad ikke tage ind til byen for kun 3-4 timer. Så ville jeg hellere sætte hele dagen af til arbejde + andre interesser. Jeg kom, men fik det dårligt. Se tidligere svag Fordi jeg ikke havde tid. Den tid jeg havde tilovers skulle bruges på skole og arbejde. Derudover har jeg i forvejen deltaget i en del gruppe arbejde. Så vidste hvad der skal til. Jeg var forhindret i at deltage Jeg kom første gang, men der var ikke andre end en fra min læse gruppe, og vi aftalte så at komme til næste workshop, men blev syg. Samme svar. Jeg var i mitt hjemland på arbejde Det samme som før Jeg valgte at ligge mine kræfter i fagene istedet. Jeg var for syg til at deltage, desuden mente min gruppe ikke det var værd at komme. Så det var i mine øjne formålsløst at deltage når jeg ville være den eneste fra min gruppe, og ovenikøbet var syg. Samme som ved 1. Fandt det ikke nødvendigt.. Jeg synes at den første gang var lidt af en langgaber.. Desuden kom det sent på learn, så havde læst skemaet som en fridag, og allerede meldt mig på til at arbejde.. Følte å prioritere skolearbeidet var viktigere. Kom ikk til det første heller Jeg følte ikke jeg havde spildt min tid på workshop nr. 1, men følte så heller ikke at det var værd at bruge en ekstra dag på workshop nr. 2. f Samme grund som sidste :/ 9

13 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Workshop 2 (det gode samarbejde) har overordnet været udbytterigt I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Det teoretiske udbytte har været tilfredsstillende I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Jeg har fået konkrete redskaber, som jeg kan bruge i min studiepraksis 10

14 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Jeg har fået redskaber til at samarbejde med min læsegruppe I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Kurset har fået mig til at tage mere stilling til min personlige studiepraksis I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Øvelserne passede godt til undervisningen 11

15 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Underviserne var fagligt kompetente Overblik I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn Workshop 2: 1=Slet ikke, 2=I mindre grad, 3=Hverken/eller, 4=I nogen grad, 5=I høj grad Hvad husker du fra workshop 2 (Det gode samarbejde): Samarbejdet Samtaleteknikker Postkort-øvelse 12

16 Hvordan man får et godt samarbejde i gruppen. Aftale møder, og have en dagsorden som man skal igennem. Gamemaster! At man kan være enig i at være uenig. At vi skrev postkort. Brev til fremtiden. Det hele - specielt at det ikke varede så lang tid :) ikke meget Samarbejdsøvelser. Brev man skulle sende til sig selv Virkede mest som en opfølgning på #1. Vigtighed af styring. Skrive et postkort Game master modellen. Postkortene. "masseringsøvelsen". Ikke meget Ja lær og lytte på samme tid er ikke ideelt for mig F.eks. HHX effekten, dvs. at man ikke skal læne sig tilbage, tro man har styr på tingene. Lige pludselig er toget kørt. Game Master princippet. Hvad har været godt ved workshop 2 (Det gode samarbejde): Samarbejdet -- Synes denne workshop var mere eller mindre ligegyldig Øvelsen med kompetencer. Der hvor vi skulle fortælle en historie hvor vi følte succes. Herefter skulle vores gruppe sætte ord på hvordan vi var som person. Gamemaster og at få opsamlet på det fra 1. Workshop. Det var også fedt at skulle lave et postkort til sig selv. At vi fik præsenteret nogle redskaber vi kunne gøre brug af i vores studietid. Glæder mig til at få mit brev. Vi repeterede de værktøjer som vi gennemgik første gang.. Brevet. Samarbejdsøvelserne bliver nok relevante, når vi har lidt mere med studiegruppen at gøre (når vi får flere opgaver). Ikke rigtig noget Godt at lære noget om samrbejde Postkortene. Ikke meget At få bekræftet hvad man egentlig havde forventet ift. indlæringsstil Læren af Game Master princippet, har virkelig været en hjælpsom teknik i min studiegruppe. Hvis noget skulle være bedre ved workshop 2 (Det gode samarbejde), hvad skulle det så være: Det var overordnet fint -- Drop den eller ændre indholdet Jeg synes ikke der var noget der kunne gøres bedre. Hmm.. Jeg har ikke noget umiddelbart. At der ikke blev givet en facitliste til hvordan gruppearbejde skal være, men der alligevel var en overordnet strategi for (eller forventning om) hvordan "Vi" skulle arbejde i vores gruppe. Det havde været bedre at diskutere hvilke former for gruppearbejde man kunne anvende i praksis udfra nogle valgmuligheder. Eventuelt flere værktøjer. Der skulle være en sandwich ligesom i workshop1 lav de to workshops på en gang Samme som ved workshop 1 Eventuelt afskaffes. Mindes ikke at vi fik noget ud af den. 13

17 Frokost ligesom kursus 1 pas At folk ville møde op. (vi var kun 4..) Det virkede igen lidt relevant i praksis Kan godt lide fremgangen i begge workshops. Svært at finde på noget der skal blive gjort anderledes. Har du brugt nogle af de præsenterede værktøjer på workshop 2 (Det gode samarbejde): Hvilke værktøjer har du brugt og hvordan: Vi prøver at bruge gamemaster i min gruppe. Det er ikke altid det helt lykkedes.. Game Master princippet. Har brugt denne teknik i alle de opgaver jeg har lavet med min studiegruppe. Basalt set, er det en som har styr på tiden, laver wrap-ups, og sørger for at folk holder sig inde for den faglige ramme. 14

18 DEL 4: Generelt og gode råd Hvad synes du generelt om at have en workshop omkring læring og refleksion: Jeg er meget positivt indstillet over for det. Kan klart anbefales for nye studerende. Ingen holdning. Super godt! Det er et fint initiativ - for dem som har brug for det Det var sjovt og lærerigt Rigtigt godt, ved ikke om idéen med at holde det "eksternt" er den rette. Måske det bliver holdt for tidligt i studiet, i forhold til hvad man har gang i på studiet. det er godt for nogen, mindre lærerigt for andre, men alle skal have chancen! og noget siver nok ind. fx. metoden til at skrive en opgave, som jeg selv har taget til mig. Det lyder som sådan som en god ide men praktisk fungerede det ikke i år. (efter min mening) Jeg synes workshoppen er en fremragende ide. Godt at have! Det har været positivt. Jeg har personligt fået en del ud af det. Vi fik præsenteret en masse værktøjer. det virker som en god ide God idé Godt initiativ. Virker dog som om, at nogen fik mere ud af det end andre. Ja! Det kan bare godt ligge tidligere.. For mit eget vedkommende var der ikke mere refleksion end i mine daglige studieaktiviteter. Om end at den var anderledes. Læringsstile aktiviteten var interessant, men jeg føler ikke, at jeg har tilegnet mig værktøjer til at bruge det praktisk. - Det har givet mig meget ift. mit arbejde :-) God idé, men selve kurset bør ændres. Tror kun det er en meget lille del, der virkeligt har fået noget ud af det. det er en god ide! For mit vedkommende føler jeg ikke det er nødvendigt Meget fornuftigt for folk der kommer direkte fra gymnasiet og ikke allerede har haft et lignende kursus andet sted. Synes at det er ekstremt positivt. Det kickstartede min læring, og gjorde at jeg begyndte at reflektere mere konstruktivt over min egen læring. Det er en god ide Det er essentielt for nye studerende. Det er vigtigt at få prioteret de nye ændring i læsemåde og sådan. Som udgangspunkt god. Det lyder smart Super ide! det har givet mig nogle gode værktøjer til studielæsning. Idéen er god. Hvorvidt det hjælper/mindsker frafald er en anden sag. Det kommer an på den enkelte. Når jeg er færdig med studiet, vil jeg nok ikke tænke tilbage og sige at det var fordi jeg var til den refleksive studerende. Men hvis man kan se at frafaldet rent faktisk falder, må der jo ha været noget som hjalp ved kurset, men det er svært at sige fastlægge, om det er kurset der hjælper.. God ide, brugbart. Synes jeg er i orden, men man burde overveje hvad der vil gavne eleverne mest, samt overveje tidspunktet det bliver afholdt. F.eks. kunne det gøres under intro ugen, og ikke lige efter en lang bytur :P Det er godt for nogle og overflødigt for andre. Synes det er en god ting. Kan være gavnligt for nogen. Men kan også blive en smule for pædagogisk og selvsigende for andre. God ide, men der skal meget til for at "vinde" over en studerendes ekstra fridag. Positiv overfor idéen. Jeg synes det er vigtigt med tilbud om workshops omkring bl.a. læring og refleksion, men også andre emner til de studerende der skulle føle behov for det Rigtig god God ide, men det virkede ikke gennemtænkt og efterprøvet Jeg synes kurset, var helt ok, me som sakt meget langstrakt, og etter å ha lest i skole i 13 år burde en person selv vite hvilken læringsstrategi der er best for den selv. 15

19 Det var ok, men havde styr på min optimale læringsstil inden. Ok ide Virkelig godt initiativ. Idéen er god, men jeg tror til gengæld også det er meget individuelt hvordan man modtager og får noget ud af et sådant kursur. f God idé for dem der gider. Har du gode råd til næste år, hvis kurset skal køre igen: Få nogle af de studerende fra denne årgang(evt. de kommende introvejledere) til at fortælle om hvordan det var og hvor vigtigt det er at folk kommer. Nej, deltog desværre ikke. Tidligere på studiet. Bedre oplysning om hvad hver enkelt workshop præcis handler om. Synes det var svært at finde noget helt konkret på Learn. Nej, ikke rigtigt - den opgave, hvor billedet kører igennem en "maskine" og bliver til skrift.. fungerede ikke så godt. måske en anden form for maskine, der fungerer? Måske ville det være bedere hvis man kun havde en workshop der varede 2 timer hvor man tog det som man syntes var super relevant i stedet for at bruge så lang tid på det. Det var som om det blev trukket ud i langdrag. Dog mener jeg at den bør blive mere konkret således at vi lettere kan gå tilbage til studiet og bruges redskaberne i praksis. Hmm... Nej. mød op!! Snak mere om læseteknikker og hvordan man kan lære mere på kort tid - mange er presset med tid i deres fritid, så man vil måske hellere have råd om, hvad der er vigtigst at læse eller hvordan man bedst arbejder mod eksamen Mere information om hvad der konkret kommer til at foregå på kurset. Gøre så det henvender sig lidt mere til drenge måske.. Jeg synes nogle af teknikkerne var for "piget" og kunne godt undværes.. 1) Jeg ville gerne have haft en "dagsorden" i forvejen. 2) Jeg tror det er mest udbytterigt for dem som ikke deltager. 3) Eftersom der ikke var noget studierelevant vil jeg foreslå, at det bliver en del af introforløbet eller rusturen. Ændre det og forkorte det. Lad være med at være overdrevet, "pædagogiske" prøv at være mere nede på jorden cool. Nej Deltog ikke. Nej Jeg synes indholdet var fint, men det fyldte måske lidt meget. Men alt i alt et godt kursus Bare sørg for at få mere info ud om workshoppen sådan så man ikke går og undrer sig for meget. Sørg for at få understreget hvad kurset helt basalt handler om. Hvis jeg havde vidst alt om kurset havde jeg været mere motiveret til at dukke op. Jeg mener at det kan være en idé at promotere kursusene bedre. Det var meget negativ omtale rundt studenterne, mange mente det var et overflødig kursus. Flere deltagere! det er spild af tid at bruge to dage på de to workshops Markedsfør kurset bedre. Giv de studerende en bedre grund til at komme, da der var mange som blev væk i år. Det ville selvfølgelig gøre det dyrere at markedsføre det bedre, men gevinsten af at få flere studerende igennem studiet, som er hensigten, betaler pengene tilbage, og mere til! Afskaf anden workshop. Eventuelt skær kurset over i 2 og læg dem i forlængelse af den normale skoledag på CBS. I et lokale på CBS. 16

20 Hold det kortere og være mere fagligt, altså kom med præcise råd om hvordan vi burde gennemføre vores studie mest effektiv. Gamle elever burde fortælle os hvilke fag er vigtige senere hen, hvor svært bliver de, mm. Noget lignende som mentorerne fortalt os. Det burde komme ind under introugen. Gem det til folk er kommet igang med studiet så dem der føler de har brug for det kommer. Måske bare nøjes med en kort intro i starten af studiet. Lad os (eleverne) komme ud og snakke (sige god for) kurserne, i stedet for underviserne... Hvis I føler det er er gavnligt og væsentligt for os studerende, så lav kurset som en eksamen / krav for at kunne fortsætte på studiet. Det skader ingen at deltage, og man vil KUN kunne dumpe ved fravær. En del af formålet med kurset falder til jorden når en stor del af de studerende og ens gruppemedlemmer betragter kurset som en gratis fridag. Mere omtale og forklaring omkring hvorfor det rent faktisk er relevant og vigtigt at komme! pas Nej På en eller anden måde få flere til at komme Gå mere ind til benet Gjøre det kortere Tror folk har deres ideer til hvordan de lærer, og det er umiddelbart svært at gøre kurset væsentlig bedre til studerende der har deres meninger i forvejen Nej Reklamer mere med, at der også vil være lækre sandwiches. Mad er godt. Tror ærligt på, at der vil dukke flere op alene af den grund, da folk er lidt mærkelige :) Ikke specifikt, ud over at det måske ikke skal vare så længe. Jeg synes det med læringstile var underholdene, men det er til gengæld ikke noget man som sådan kan bruge i praksis, hvis det viser sig man f.eks. var taktil. (og de var heller ikke særlig gode, øvelserne, men underholdene.) f Marketing :) Har du gode råd til underviserne Jacob og Majken fra Rambøll Attractor: De klarede det super godt! Har intet at sige til deres undervisning og vejledning. Dog kunne de måske cutte lidt af workshop 1 og gemme slutningen til starten af workshop 2, som så bliver lidt længere. Måske det kan hjælpe på fremmødet til workshop 2??? et rent gæt. N/A Nope, det var rigtig godt! Var der ikke - så nej der kan jeg ikke give dem:) Nej, jeg syntes de var fine - Held og lykke :) Super engagement men i må gerne fyre hurtig igennem teorien og komme til øvelserne. Hvis teorien kan gøres mere kort og konkret kan det hjælpe på, at dagen ikke bliver for lang. Til sidst var trætheden at mærke. Men ellers super gode undervisere. nej jeg syntes de gjorde det fint. de virke meget forstående også De er skide dygtige, keep up the good work Nej, de er vildt dygtige! Nej jeg synes de var godt forberedt, og de var meget engagerede. Medvirkende årsag til min deltagelse på dag 2. De var søde, og rare, gode til det de gør. Nej Deltog ikke. Nej, synes at de gjorde et godt stykke arbejde. De gjorde det godt :) Nej de gjorde det super godt. Eneste der måske kan nævnes er at de godt måtte være hurtigere til at spotte os der godt kunne bruge flere pauser.. Nej Ikke umiddelbart. 17

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været?

Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering. Hvordan har informationen om arrangementet været? Æresrelaterede konflikter D. 8 november 2013 evaluering Hvordan har informationen om arrangementet været? god meget god Hvordan var din oplevelse af lokaler og faciliteter? Utilfreds tilfreds meget tilfreds

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Evaluering af klinikophold i respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester

Evaluering af klinikophold i respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester Evaluering af klinikophold i respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester Antal tilbagemeldinger: 136 tilbagemeldinger af 148 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen

Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Spørgsmål og svar - om regler for deltagelse i undervisningen Hvad ser I på, når I bedømmer min indsats? Det kommer an på, om det drejer sig om en eksamen eller om et forløb, der skal bestås. Eksamen:

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således:

Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Undervisningsmiljøvurdering Som indledning til undersøgelsen af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen beskrives vilkårene for undersøgelsen således: Læs Først! Det er afgørende vigtigt, at det

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været:

I forhold til belastningen på andre kurser har din arbejdsbelastning i dette kursus været: Navn DM503, efterår 2010 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 7 26,9% 11-15 timer 7 26,9% 16-20 timer 9 34,6% 21-25 timer 2 7,7%

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle:

Projekt god start. Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur. Tutorerne får en udvidet rolle: Projekt god start Intro i 1.g på AG 2011 - nu med (endnu mere) fokus på klassekultur Tutorerne får en udvidet rolle: De deltager i planlægningen af makkerpar, laver en bordplan for første dag. De får et

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

INTRODAGE OG RUSTUR 2011 Folkesundhedsvidenskab

INTRODAGE OG RUSTUR 2011 Folkesundhedsvidenskab INTRODAGE OG RUSTUR 2011 Folkesundhedsvidenskab Evalueringen er baseret på 57 udfyldte evalueringsskemaer ud af 69 tilmeldte studerende, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 82,6 %. Under hvert

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Generel evaluering af brobygnings- og introforløb 2014/15

Generel evaluering af brobygnings- og introforløb 2014/15 Generel evaluering af brobygnings- og introforløb 2014/15 Brobygning 2014 Antal broforløb 1681 Antal besvarelser 86 Besparelsesprocent 5,11 2014=72% megetgodt og godt Hvad kunne gøres bedre? - Man kunne

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? jeg synes, at det var et rigtigt godt semester med engagerede undervisere og relevant materiale og diskussioner, og

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Find metoden knæk IØ-koden

Find metoden knæk IØ-koden Find metoden knæk IØ-koden Gymnasiefremmede elever runde 3, 2012/2013 FOU projekt nr. 128986 Torben Jensen, ZBC Vordingborg Hanne V. Madsen, ZBC Næstved Baggrund Iflg. bekendtgørelsen, skal hhx-uddannelsen

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring 1 Hvordan kan vi styrke lysten til at være sammen? Hvordan kan vi styrke lysten til at lære noget? Hvordan omgås vi hinanden? Marte Meo

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato

6 råd om Effektiv Opgaveproces. Dias 1 Enhedens navn Sted og dato 6 råd om Effektiv Opgaveproces Dias 1 Enhedens navn Sted og dato Store opgaver er spændende! Fordybelse koncentreret forløb uden noget ved siden af Bliver klogere på faget og processen Faglig udfordring

Læs mere

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012

Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Praktikanternes evaluering af Studiepraktik 2012 Indhold Oversigt... 1 Fordeling af praktikanter... 2 Den typiske Studiepraktikant... 3 Hvorfor praktikanterne tager i praktik... 6 Hvor praktikanterne har

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt

Respondenter: Undervisende praktikvejledere i Læringscenter Midt Rapport vedr. evaluering af praktikvejledernes udbytte af underviserrollen i Læringscenter Midt vedr. projekt: Kompetenceudvikling for praktikvejledere indenfor socialog sundhedsassistentuddannelsen Hvad:

Læs mere

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet...

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet... Praktikrapport Indhold Faktuelle oplysninger... 2 Kontaktoplysninger på praktikstedet... 2 Hvorfor jeg valgte netop dette land, og dette sted... 2 Blake School... 2 Anbefalinger og gode råd til kommende

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser

Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser 79 Faglig mentorordning på KU at facilitere de studerendes valgprocesser Marianne Ellegaard, Institut for Plante- og Miljøvidenskab Mette Burmølle, Biologisk Institut, begge Københavns Universitet Kommentar

Læs mere

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier

Selvevaluering 15/16. Emne: KIE værdier Selvevaluering 15/16 Emne: KIE værdier Emnebegrundelse og metode: Med selvevalueringen 2016 ønsker vi at sætte fokus på en række af vores kerneværdier nemlig tillid, dialog, medindflydelse og gensidig

Læs mere

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug!

Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Klasse; 6.y. Ny Holte skole. Lærer; Bjarke Lundholm, Natur & Teknik. Navn på forløb; Er det nu også nødvendigt? en opmærksomhedskampagne omhandlende reduktion af el, vand og varmeforbrug! Tema; Modsat

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne

Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Evalueringsrapport Aftalestyring 2008 - Sundhedsuddannelserne Som angivet i Kontrakt for Aftalestyring 2008 Sundhedsuddannelserne af november 2007, skal der udarbejdes en årlig evalueringsrapport på de

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere