RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012"

Transkript

1 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it) med økonomisk støtte fra uddannelsesdekanen. I denne rapport vil vi kort gøre rede for forløbet samt de umiddelbare reaktioner fra de studerende som deltog. Det er først muligt at sammenligne tal for frafald med tidligere årgange til sommer 2013, når de studerende aktivt skal semestertilmelde sig, så denne rapport har ingen resultater ift fastholdelsesmålet. FORMÅLET MED INITIATIVET Fomålet med initiativet var at støtte de studerende i transformationen til at blive universitetsstuderende med henblik på at fastholde dem på studiet. MÅL FOR PROJEKTET: Højere fastholdelsesgrad (mindre frafald) Studentertilfredshed med de præsenterede studieteknikker Øget bevidsthed omkring præferencer for egen læring KORT OM FORLØBET Initiativet bestod af en hel dags workshop med fokus på individuelle kompetencer samt en halv dags workshop med fokus på samarbejdskompetencer. De studerende var blevet inddelt i 4 grupper med henblik på at skabe et læringsrum med mulighed for fokus på interaktion og hands on øvelser. Forløbet var forinden blevet præsenteret under intro ugen og igen i forbindelse med undervisningen og en skriftlig invitation var lagt på Learn. Forløbet var planlagt i samarbejde mellem konsulent Jacob Sønderskov fra Rambøll Attractor og Annemette Kjærgaard, CBS. Undervisningen blev udført Jacob Sønderskov samt en studentermedhjælp fra Rambøll Attractor. Alle fire workhopforløb blev introduceret af Annemette Kjærgaard, og på alle dagene deltog en af de to mentorer for HA(it). Endelig er forløbet også blevet fulgt af to specialestuderende fra CM(psyk), som i øejblikket er i gang med at analysere deres data. På den første del af workshoppen ( september) blev de studerende med udgangspunkt i læringsteorier introduceret til læringsstile samt en række teknikker og værktøjer til at strukturere og prioritere studiearbejdet. Samtidig var de studerendes egne præferencer og vaner i fokus og de studerende fik gennem øvelser lejlighed til at reflektere over dette. På den anden del af workshoppen (3. og 10. oktober) var fokus kommunikation og samarbejde. De studerende blev introduceret til teknikker for mødeledelse og bedre kommunikation. Gennem øvelser fik de indsigt i værdien i at sætte rammer for møder og tildele eksplicitte roller for at sikre effektive møder. Da initiativet først blev besluttet efter deadline for efterårets lokalebooking, havde vi fået lokale på Kosmopol. Ud af ca. 100 indskrevne studerende, mødte 68 op til den første del af workshoppen, hvilket svarer til ca. 70 procent. Vi havde ryddet skemaet alle fire dage hvor workshoppen kørte, og de studerende skulle derfor møde 1 dag og havde fri de andre 3 dage. Derudover havde vi besluttet at byde på en sandwich og en sodavand. Deltagerne var meget engagerede og udfra deres umiddelbare kommentarer, var Den anden del af workshoppen var ikke nær så godt besøgt. Kun 18 studerende mødte op ud af de ca. 100 mulige studerende, hvilket svarer til ca. 20 procent. Denne halve dag var placeret midt i en undervisningsuge og blev på den måde presset ind som en ekstra aktivitet, som de studerende desværre valgte fra.

2 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RESULTATER For at evaluere workshoppen blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i november måned hvor alle studerende blev opfordret til at deltage, herunder både de som havde deltaget i en eller begge workshops og de som valgte ikke at deltage. Vi vil her fremhæve nogle af resultaterne fra undersøgelsen, som er vedlagt i sin helhed i bilag. FREMMØDE OG MÅLGRUPPE Fremmødet til den første dags workshop var ca. 70 %. Det efterlader 30 % som ikke deltog i workshoppen og spørgsmålet er om det ikke netop er de 30 % som ville have haft stor gavn af at komme, hvilket er en vigtig pointe i forhold til fremtidige initiativer og som vi vil vende tilbage til i afsnittet om udviklinhgsmuligheder. POSITIVE TILBAGEMELDINGER De fremmødte var især positive over: 1. Studieteknikker og metoder Mange positive tilbagemeldinger på de konkrete teknikker som blev præsenteret. De blev vurderet som nyttige og værdifulde. 2. Reflektion over egen læring De var glade for læringsstilsopmærksomheden, for at blive bevidt om den anerkendende tilgang og for at få tænkt over hvad der kan undertsøtte gruppearbejde. NEGATIVE TILBAGEMELDINGER De fremmødte var især negative overfor: 1. Allerede eksisterende kompetencer Nogle af deltagerne nævner at de allerede har opmærksomhed på og teknikker til at understøtte deres studie. 2. Svært at forstå hvordan det skulle bruges Nogle nævner at det ikke var klart hvordan værktøjerne skulle bruges i praksis. TILBAGEMELDINGER FRA IKKE FREMMØDTE De ikke fremmødte nævner som årsag til ikke at deltage: 1. Erhvervsarbejde 2. Ikke interesserede i emnet 3. Føler sig fint klædt på til at studere I alt fremgår det både af spørgeskemaundersøgelsen og interviews med workshopdeltagere efterfølgende at de synes workshoppen var god. Nogle nævner dog også, at de synes den var for lang og at især dag 2, som kun var en halv dag, ikke rigtig gav noget nyt til dem. Udover spørgeskemaundersøgelsen er der blevet foretaget 21 kvalitative interviews med de HA(it) studerende specielt med henblik på at identificere forholdet mellem deres forventninger til studiet og deres oplevelser efter studiestart. De specialestuderende som har foretaget interviewene har fokus på at identificere eventuelle modsætningsforhold som kan give anledning til at retænke kommunikationen omkring studiet samt hvordan man i forbindelse med studiestart aktivt kan arbejde med at afstemme forventninger og på den måde imødegå frustration og skuffelse. Specialet forventes afleveret i maj 2013.

3 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] UDVIKLINGSMULIGHEDER OG FORSLAG TIL FOKUSOMRÅDER MARKEDSFØRING, KOMMUNIKATION OG OPMÆRKSOMHED Vi oplevede at de studerende var information overloadet i denne første tid på deres studium og at de derfor havde svært ved at vurdere vigtigheden af initiativet og i flere tilfælde valgte det fra, da der var så meget andet, som også var vigtigt for dem. Det er derfor vigtigt at tænke over, hvornår et sådant initiativ gennemføres. Dilemmaet er, at det gerne skal gennemføres hurtigt efter semesterstart, så man kan nå at hjælpe nogle af de studerende, som synes det er svært at skulle være universitetsstuderende, men at der samtidig er så mange aktiviteter og tilbud til de nye studerende, at de ikke prioriterer et initiativ, som de ikke kan se den kortsigtede nytte af. Dette er delvist et struktuk og delvist et kommunikationsproblem som bør addresseres. Specialt med hensyn til kommunikation er det vigtigt, at introvejlederne bakker op om workshoppen, og at der fx bliver lavet et skriftligt (web)materiale med billeder og udsagn fra året før, for at de studerende selv kan læse mere, og for at gøre initiativet mere attraktivt. INITIATIVETS STATUS Da workshoppen ikke er obligatorisk og de studerende ikke får ECTS får at deltage, bliver workshoppen opfattet som et tilbud blandt mange andre tilbud. Så længe workshoppen ikke er obligatorisk er det primært på kommunikationssiden, man kan sætte ind for at opnå en større interesse. Man kan overveje forskellige muligheder for at gøre kurset obligatorisk, herunder at lave et kort introducerende kursus for alle nye studerende, hvor de kan tilegne sig studieteknikker og blive introduceret til det at studere på CBS samt mulighder for støtte og hjælp til at skabe sig et godt studieliv. SAMMENHÆNG I CBS TILBUD Mentorerne på HA(it) deltog i workshoppen med henblik på at følge op på de studerendes reflektion over egen læring samt deres erfaringer med forskellige studieteknikker. Dette samarbejde bør styrkes yderligere, og det samme gør sig gældende for relationen til introteamet som har stor inflydelse på de nye studerende prioriteter og valg. Disse punkter er blot nogle af de punkter, vi har overvejet efter afholdelsen af workshoppen. Erfaringerne og overvejelserne er taget med i projektet studieliv, som er igangsat af undervisningsdekanen i efteråret KONKLUSION Workshoppen har givet et indblik i de studerendes interesse for at udvikle sig som studerende og har hjulpet til at identificere hvilke udfordringer de studerende har i den første tid på studiet. I forhold til projektets mål er det endnu for tidligt at konkludere endeligt da vi ikke har grundlaget for at undersøge fastholdelsegraden før til sommer Endvidere vil specialet omkring projektet komme med yderligere uddybninger om forholdet mellem forventninger til studiet og de studerende konkrete oplevelser. Det vi kan konkludere på nuværende tidspunkt er at de studerende som deltog i workshoppen fandt de konkrete studieteknikker anvendelige og at en del af deltagerne selv påpegede at workshoppen havde fået dem til at overveje deres egne præferencer og muligheder for at understøtte egen læring. Vi kan også konkludere at der var 30 % som valgte ikke at møde op til workshoppen og man kan spekulere på om det ikke netop ville være gavnligt for dem at deltage og at initiativet derfor i sin nuværende ikke obligatorisk form ikke når den ønskede målgruppe. OPFØLGNING: Når det er muligt at hente tallene for frafald ved semestertilmeldingen for efteråret 2013, vil rapporten blive opdateret og vi vil komme med en række konkrete forslag til tiltag.

4 Evaluering af Den refleksive studerende Spørgeskemaundersøgelsen er udarbejdet som evaluering af to workshops under temaet Den refleksive studerende. I alt har 55 studerende enten helt eller delvist besvaret skemaet. Både studerende der deltog og studerende der ikke deltog, er blevet inviteret og opfordret til at deltage både på direkte mail og via facebook. Spørgeskemaet blev udsendt 8. november og har været åbent for besvarelser i 14 dage. Der er sendt en reminder ud på direkte mail d. 15. november, mens der løbende på facebook er blevet lagt påmindelser ud. Evalueringsrapporten er opdelt i 4 dele: 1. del: indeholder fakta om deltagerne, 2. del: indeholder evaluering af workshop 1, 3. del: indeholder evaluering af workshop 2, mens 4. del indeholder generelle råd og anbefalinger. DEL 1: Fakta Samlet status - Antal besvarelser Gennemsnitsalder: 20,9 Køn 1

5 DEL 2: Workshop 1 din bedste studiepraksis Deltog du i workshop 1 (Din bedste studiepraksis)? Hvis nej, hvorfor valgte du ikke at deltage? Valgte at arbejde i stedet. Jeg synes jeg har styr på lektie læsning - føler mig rigtig godt med. Ved jeg ikke Antog jeg ikke ville få noget ud af det som jeg ikke viste i forvejen. Og da andre ikke mente der var noget ved det, så tog jeg heller ikke til den næste. Fordi jeg mente at jeg vidste, hvad der ville blive talt om. Jeg følte først og fremmest ikke at jeg havde behov for at lære det som blev tilbudt. Dernæst mener jeg at informationerne omkring kurset har været mangelfulde for at klarificere hvad kurset egentlig drejede sig om. Jeg var utilfreds med den første undervisningdel. Tog alt for lang tid, det var nærmest spild af tid. Jeg synes forholdet hvor lang tid det tog og hvor meget jeg fik ud af det, var meget lav. Jeg følte at vi havde været igennem meget af hvordan det er at være studerende på introdagene. Grundet tidspressede dage. Var ikke interesseret nok i det og vidste ikke rigtig hvorfor jeg skulle komme. Jeg var i tvivl om, hvad det egentlig gik ud på og valgte derfor at holde en fridag. Fandt det ikke nødvendigt.. Havde brig for fri 100% ærlig. Jeg var for doven, havde ikke hørt nok omkring det. Var der mad? I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Workshop 1 (din bedste studiepraksis) har overordnet været udbytterigt 2

6 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Det teoretiske udbytte har været tilfredsstillende I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Jeg har fået konkrete redskaber, som jeg kan bruge i min studiepraksis I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Kurset har fået mig til at tage mere stilling til min personlige studiepraksis 3

7 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Kurset har fået mig til at overveje, hvordan jeg lærer bedst I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Øvelserne passede godt til undervisningen I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Underviserne var fagligt kompetente 4

8 Overblik I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn Workshop 2: 1=Slet ikke, 2=I mindre grad, 3=Hverken/eller, 4=I nogen grad, 5=I høj grad Hvad husker du fra workshop 1 (Min bedste studiepraksis): I særdeleshed projekt redskaberne f.eks. ugekalenderen og procestavlen osv., men også ting som at man altid kan vælge en positiv vinkel og så også hvilken måde jeg lærte bedst på - kinestetiske. At vi gennemgik nogle øvelser for at se hvordan vi lærte best, og hvordan vi best kunne planlægge vores tid. Huskelegene Læringsstile, husketeknikker. At jeg var bedst til at huske imens jeg gik rundt. og at når man skal lave opgave, er det en god idé at skrive fremgangsmåden op, og de elementer der er i opgaven, op. Studieteknik Øvelser med hvordan man lærer bedst Læringsformer (visuel, auditiv...) At underviserne kom med en masse forskellige studie tekniske redskaber, som vi kunne gøre brug af for at må bedst muligt ud af vores læsning. Gode måder til at lærer at husk hvad man har læst. og hvilken slags type menneske man er om man er auditiv fx. Memoreringsteknikkerne og de forskellige former at planlægge ud fra Jeg husker klarest "huskeøvelserne" og den efterfølgende evaluering, hvor man hver især fik at se, hvordan man huskede bedst. Studieteknikker. Vigtigheden af at strukturere sin tid og sin uge. Appreciate Inquiry Self-Efficiancy Gamemaster teori Indlæringsstile Projektleder teori Godt humør Anderledes aktivitet Dårlig betjening af selskabspersonale God beliggenhed og gode omgivelser Søde og rare mennesker Forskellige oplæg, øvelser, film og en god frokost. :) Mindmapping, scrum, var utroligt inspireret af de forskellige indlæringsevner, Planlægningsværktøjerne. Ugeplan. 5

9 Nogle af de praktiske forslag Det jeg husker bedst var muligheden for at teste hvilken læringsstil man var bedst egnet til. Det var sjovt/spændende at få håndgribelig viden om hvorfor og hvordan den læringsstil var bedst egnet. Jeg læredet meget om hvordan jeg lærede. Jeg har benyttet visuell læring meget i praksis. Hvordan jeg skal lære/læse tingene/stoffet. fokus på de gode egenskaber Læringstilgange. Den lidt mærkelige amerikanske tilgang. Forskellige redskaber. Hvilken læringsform der passer mig bedst. (Taktil) indlæringsmetoderne. underviserne rose hinanden leg Indlærings-metoderne, blev overrasket over hvad der virkede bedst for mig :-D Gode undervisere At jeg synes at det var mange penge for så lidt.. Forskjellige måter å huske på. Samarbeide i gruppe. Mindmaps og de forskellige læringsteorier At jeg skulle skrive mine projektleder-kompetencer. - Under tankeværktøjer tænkte jeg meget på placebo effekten. - Under reskaber tæntke jeg meget på brugen af Mindmap. Derudover skulle vi fortælle en historie om os selv, hvorefter vi fik uddelt, af de andre, forskellige gule lapper med færdigheder vi havde :) Jeg husker især læringsstile-øvelserne, teorien om at fokusere på det positive, samt de forskellige redskaber man kunne bruge til planlægning af lektier/studie/opgaveskriving osv. g Hvad har været godt ved workshop 1 (Min bedste studiepraksis): Som nævnt før synes jeg de redskaber jeg har fået til at håndtere projektet har været gode men også det med altid at vende tingene positivt. Vores undervisere har været meget gode, og de var gode til at videre give deres viden. Huskelegene Godt at få lidt teori på ens tanker og idéer. Frokost. + jeg har fundet ud af, at jeg i hvert fald ikke kan huske hvad der bliver sagt, derfor må jeg læse mere. det vil jeg huske. Det eneste jeg tog med derfra var øvelserne hvor man fandt ud af hvordan man lærer bedst. Alt andet var tids spilde. Målstyring De forskellige redskaber/teori. at man kom væk fra skolen og holde det et andet sted. og lære noget studieteknik Sjovt og man får nye planlægningsredskaber Huskelegen.. At lære om læringsstile og høre deres og for mit ved kommende Christian (mentor) eksempler på hvordan de lærer bedst. Engagement fra deltagere og "facilitatorer" Det var rart at have Christian mentor og AnneMette med Jeg har lært de andre bedre at kende Frokost + gratis sodavand Hele setup et var godt, det handler mere om hvordan man får motiveret disse unge, man skal finde en større grund for dem, da de ser ud til at lige meget hvad man siger så er de ret ligeglade. Planlægningsværktøjerne Har gjort mig mere opmærksom på at bruge diverse teknikker. Hvoraf man godt kendte de fleste i forvejen Konceptet var det bedste. Det var fantastisk at vide at der er stor interesse for at få flere til at blive og at der derfor var blevet arrangeret en kursus. Mad Overordnet det hele - og at underviserne er så engageret!. At blive opmærksom på et par redskaber, der kan være nyttige. At blive opmærksom på teorien bag, hvordan vi lærer/og lærer bedst. De redskaber vi fik til at hjælpe os med vores studiepraksis 6

10 studeteknik overvejelser Øvelsen i KUN at være positiv i beskrivelsen af andre. Indlæringsmetoderne. Teorien Det var en god måde at lære dem fra klassen på.. Det var mye bra, men ble noe langstrakt. At have en plan for ugen At blive anderkendt af andre. Samt de små fif omkring hvordan man lavet ordenlig studering! Det gav et meget godt mindset for forskellige studietekniker, og så var det i det hele taget en forholdsvis hyggelig dag, selvom det ikke var alt der var lige brugbart. h Hvis noget skulle være bedre ved workshop 1 (Min bedste studiepraksis), hvad skulle det så være: Umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke på noget. Synes det har været super godt. Det skulle ligges tidligere så man fik det med før det rigtig startet. Mere konkrete redskaber man kunne bruge i timerne Mange af tingene var i mine øjne tilpasset udfordringen ved en større opgave. Hvilket var lidt svært at relatere til da vi kun lige var startet. jeg ville gerne høre lidt mere om, hvilken læsemåde der passe bedst til mig. personligt. Det var som om jeg gik på et psyk studie de første 2 timer. Smid det ud af workshoppen og få kortet det meste ned så man ikke er der i så lang tid hvor man hører det samme. Workshoppen præsenterede en masse fine redskaber, men glemte at præcisere hvordan den skulle bruges i praksis. Jeg synes det var lidt for langt. Det var mange timer og det virkede til at man godt kunne have forkortet det. måske mindre tid, bedre fremmøde og mere motivation Det var lidt for langtrukkent, og meget af det vidste jeg godt om mig selv - så på den måde, blev jeg ikke meget klogere på vedholdelsesteknikker.. Noget mere omkring generel studieteknik, synes jeg. Værktøjer til læsning, notatskrivning osv. Jeg synes generelt det var godt, men jeg synes lidt nogle af eksemplerne var for "amerikanske" f.eks. de ting med filmen og nogle af de andre ting de havde med. Jeg synes når nu grupperne var delt administrativt inden, at man kunne tænke lidt adspredelse ind netop på dén dag, sådan at man kunne komme tættere ind på nogle af dem man ikke taler så meget med i hverdagen. (Gruppe relateret arbejde var alligevel henlagt til dag 2). Jeg synes det skulle gøres kortere, skarpere og obligatorisk. Lidt kortere. Man blev hurtigt træt. en cubansk cigar, tilberedt i Pamela Andersons skrev.? Være kortere. Skær fyld væk måske noget mere info før workshoppen så man vidste lidt mere om hvad man kunne forvente. Aner ik Jeg synes alt var perfekt <3 brug én dag i stedet for to. Da jeg ikke rigtig kender noget til hvad man ellers kan snakke om i forbindelse med emnet, ved jeg det ikke. Ved ikke. Ved ikke Da det er svært at tilpasse en sådan undervisning/kursus til alle, kan jeg ikke komme med noget konstruktiv kritik. Alle skulle komme og være aktive Mere tempo Ikke så langt Noget mere konkret ift. studiet Nej egentlig ikke. Maden var der jo også! 7

11 Synes måske læringsstileøvelserne var en smule misvisende, og så var kurset lige langt nok! g Har du brugt nogle af de præsenterede værktøjer på workshop 1 (Min bedste studiepraksis): Hvis ja, hvilke værktøjer har du brugt og hvordan: Procestavlen er jeg glad for De værktøjer der var til at planlægge min tid. Deres kalender system Når jeg skal lave opgave, skriver jeg de dele opgave består af op, og arbejder mig igennem hver "kasse" i stedet for at kludre rundt. Mindmap og brainstorming, men det var værktøjer jeg allerede brugte før jeg tog på workshoppen. Målstyring, læringsformer Projekttavle Læseplan jeg har prøvet at læse på andre måder f.eks. med musik eller uden musik. liggende eller siddende og jeg syntes det har været spændende at se resultater Planlægningsskemaer, men det gjorde jeg også i forvejen Jeg fandt ud af, at jeg husker bedst ved at visualisere ting, så nu tegner jeg mindmaps over vigtige kapitler i bøgerne. Ugeplanerne og mål for ugen er blevet en fast del af mit liv. 'Scrum, tjekliste læseplan. Planlægningsværktøjerne, skrevet kontrakt med mig selv. Redskaber til bedre planlægning Gør mere brug af lister, hvilket nok er den største ændring i mine tidligere vaner Tankekort Indlæringsstil, tager flere noter nu. Ugeskema. Læseplan på ugebasis. Skrevet ned på papir Måden jeg lærer og husker bedre på. fx. mindmap osv. Mindmaps har jeg bla. brugt i en Organisations opgave omkring Zmags. Jeg har brugt bl.a. mindmaps i forbindelse med opgaveskriving i grupper. 8

12 DEL 3: Workshop 2 det gode samarbejde Deltog du i workshop 2 (Det gode samarbejde): Hvis nej, hvorfor valgte du ikke at komme? Jeg dukkede op den dag der først var fastsat for b-holdet men pga. det kun var mig og en fra min gruppe der kom, blev dagen aflyst. Vi blev dog lidt og fik en god snak. Den anden dag som blev oprettet i stedet, der kunne jeg ikke. Arbejde Fordi jeg forstillede mig det blot var en opsamling og en evaluering af hvordan vi syntes de her nye værktøjer har været at bruge i daglig dagen. Synes ej denne workshop var relevant for mig - samarbejde kommer meget naturligt - tror dog der var elementer i denne workshop som kunne have været brugbare - men ikke nok til at det trak i mig. fordi min gruppe valgte ikke at komme. og så er der jo ikke noget gruppearbejde. Fordi den første workshop var dårligere end ringe. Ved ikke syntes ikke emnet var ligeså relevant som den første workshop Første workshop var god, men gav mig ikke så meget nyt, så jeg følte ikke behov for at komme til nummer 2 Dovenskab. Gad ikke tage ind til byen for kun 3-4 timer. Så ville jeg hellere sætte hele dagen af til arbejde + andre interesser. Jeg kom, men fik det dårligt. Se tidligere svag Fordi jeg ikke havde tid. Den tid jeg havde tilovers skulle bruges på skole og arbejde. Derudover har jeg i forvejen deltaget i en del gruppe arbejde. Så vidste hvad der skal til. Jeg var forhindret i at deltage Jeg kom første gang, men der var ikke andre end en fra min læse gruppe, og vi aftalte så at komme til næste workshop, men blev syg. Samme svar. Jeg var i mitt hjemland på arbejde Det samme som før Jeg valgte at ligge mine kræfter i fagene istedet. Jeg var for syg til at deltage, desuden mente min gruppe ikke det var værd at komme. Så det var i mine øjne formålsløst at deltage når jeg ville være den eneste fra min gruppe, og ovenikøbet var syg. Samme som ved 1. Fandt det ikke nødvendigt.. Jeg synes at den første gang var lidt af en langgaber.. Desuden kom det sent på learn, så havde læst skemaet som en fridag, og allerede meldt mig på til at arbejde.. Følte å prioritere skolearbeidet var viktigere. Kom ikk til det første heller Jeg følte ikke jeg havde spildt min tid på workshop nr. 1, men følte så heller ikke at det var værd at bruge en ekstra dag på workshop nr. 2. f Samme grund som sidste :/ 9

13 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Workshop 2 (det gode samarbejde) har overordnet været udbytterigt I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Det teoretiske udbytte har været tilfredsstillende I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Jeg har fået konkrete redskaber, som jeg kan bruge i min studiepraksis 10

14 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Jeg har fået redskaber til at samarbejde med min læsegruppe I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Kurset har fået mig til at tage mere stilling til min personlige studiepraksis I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Øvelserne passede godt til undervisningen 11

15 I hvor høj grad er du da enig i følgende udsagn: - Underviserne var fagligt kompetente Overblik I hvor høj grad er du enig i følgende udsagn Workshop 2: 1=Slet ikke, 2=I mindre grad, 3=Hverken/eller, 4=I nogen grad, 5=I høj grad Hvad husker du fra workshop 2 (Det gode samarbejde): Samarbejdet Samtaleteknikker Postkort-øvelse 12

16 Hvordan man får et godt samarbejde i gruppen. Aftale møder, og have en dagsorden som man skal igennem. Gamemaster! At man kan være enig i at være uenig. At vi skrev postkort. Brev til fremtiden. Det hele - specielt at det ikke varede så lang tid :) ikke meget Samarbejdsøvelser. Brev man skulle sende til sig selv Virkede mest som en opfølgning på #1. Vigtighed af styring. Skrive et postkort Game master modellen. Postkortene. "masseringsøvelsen". Ikke meget Ja lær og lytte på samme tid er ikke ideelt for mig F.eks. HHX effekten, dvs. at man ikke skal læne sig tilbage, tro man har styr på tingene. Lige pludselig er toget kørt. Game Master princippet. Hvad har været godt ved workshop 2 (Det gode samarbejde): Samarbejdet -- Synes denne workshop var mere eller mindre ligegyldig Øvelsen med kompetencer. Der hvor vi skulle fortælle en historie hvor vi følte succes. Herefter skulle vores gruppe sætte ord på hvordan vi var som person. Gamemaster og at få opsamlet på det fra 1. Workshop. Det var også fedt at skulle lave et postkort til sig selv. At vi fik præsenteret nogle redskaber vi kunne gøre brug af i vores studietid. Glæder mig til at få mit brev. Vi repeterede de værktøjer som vi gennemgik første gang.. Brevet. Samarbejdsøvelserne bliver nok relevante, når vi har lidt mere med studiegruppen at gøre (når vi får flere opgaver). Ikke rigtig noget Godt at lære noget om samrbejde Postkortene. Ikke meget At få bekræftet hvad man egentlig havde forventet ift. indlæringsstil Læren af Game Master princippet, har virkelig været en hjælpsom teknik i min studiegruppe. Hvis noget skulle være bedre ved workshop 2 (Det gode samarbejde), hvad skulle det så være: Det var overordnet fint -- Drop den eller ændre indholdet Jeg synes ikke der var noget der kunne gøres bedre. Hmm.. Jeg har ikke noget umiddelbart. At der ikke blev givet en facitliste til hvordan gruppearbejde skal være, men der alligevel var en overordnet strategi for (eller forventning om) hvordan "Vi" skulle arbejde i vores gruppe. Det havde været bedre at diskutere hvilke former for gruppearbejde man kunne anvende i praksis udfra nogle valgmuligheder. Eventuelt flere værktøjer. Der skulle være en sandwich ligesom i workshop1 lav de to workshops på en gang Samme som ved workshop 1 Eventuelt afskaffes. Mindes ikke at vi fik noget ud af den. 13

17 Frokost ligesom kursus 1 pas At folk ville møde op. (vi var kun 4..) Det virkede igen lidt relevant i praksis Kan godt lide fremgangen i begge workshops. Svært at finde på noget der skal blive gjort anderledes. Har du brugt nogle af de præsenterede værktøjer på workshop 2 (Det gode samarbejde): Hvilke værktøjer har du brugt og hvordan: Vi prøver at bruge gamemaster i min gruppe. Det er ikke altid det helt lykkedes.. Game Master princippet. Har brugt denne teknik i alle de opgaver jeg har lavet med min studiegruppe. Basalt set, er det en som har styr på tiden, laver wrap-ups, og sørger for at folk holder sig inde for den faglige ramme. 14

18 DEL 4: Generelt og gode råd Hvad synes du generelt om at have en workshop omkring læring og refleksion: Jeg er meget positivt indstillet over for det. Kan klart anbefales for nye studerende. Ingen holdning. Super godt! Det er et fint initiativ - for dem som har brug for det Det var sjovt og lærerigt Rigtigt godt, ved ikke om idéen med at holde det "eksternt" er den rette. Måske det bliver holdt for tidligt i studiet, i forhold til hvad man har gang i på studiet. det er godt for nogen, mindre lærerigt for andre, men alle skal have chancen! og noget siver nok ind. fx. metoden til at skrive en opgave, som jeg selv har taget til mig. Det lyder som sådan som en god ide men praktisk fungerede det ikke i år. (efter min mening) Jeg synes workshoppen er en fremragende ide. Godt at have! Det har været positivt. Jeg har personligt fået en del ud af det. Vi fik præsenteret en masse værktøjer. det virker som en god ide God idé Godt initiativ. Virker dog som om, at nogen fik mere ud af det end andre. Ja! Det kan bare godt ligge tidligere.. For mit eget vedkommende var der ikke mere refleksion end i mine daglige studieaktiviteter. Om end at den var anderledes. Læringsstile aktiviteten var interessant, men jeg føler ikke, at jeg har tilegnet mig værktøjer til at bruge det praktisk. - Det har givet mig meget ift. mit arbejde :-) God idé, men selve kurset bør ændres. Tror kun det er en meget lille del, der virkeligt har fået noget ud af det. det er en god ide! For mit vedkommende føler jeg ikke det er nødvendigt Meget fornuftigt for folk der kommer direkte fra gymnasiet og ikke allerede har haft et lignende kursus andet sted. Synes at det er ekstremt positivt. Det kickstartede min læring, og gjorde at jeg begyndte at reflektere mere konstruktivt over min egen læring. Det er en god ide Det er essentielt for nye studerende. Det er vigtigt at få prioteret de nye ændring i læsemåde og sådan. Som udgangspunkt god. Det lyder smart Super ide! det har givet mig nogle gode værktøjer til studielæsning. Idéen er god. Hvorvidt det hjælper/mindsker frafald er en anden sag. Det kommer an på den enkelte. Når jeg er færdig med studiet, vil jeg nok ikke tænke tilbage og sige at det var fordi jeg var til den refleksive studerende. Men hvis man kan se at frafaldet rent faktisk falder, må der jo ha været noget som hjalp ved kurset, men det er svært at sige fastlægge, om det er kurset der hjælper.. God ide, brugbart. Synes jeg er i orden, men man burde overveje hvad der vil gavne eleverne mest, samt overveje tidspunktet det bliver afholdt. F.eks. kunne det gøres under intro ugen, og ikke lige efter en lang bytur :P Det er godt for nogle og overflødigt for andre. Synes det er en god ting. Kan være gavnligt for nogen. Men kan også blive en smule for pædagogisk og selvsigende for andre. God ide, men der skal meget til for at "vinde" over en studerendes ekstra fridag. Positiv overfor idéen. Jeg synes det er vigtigt med tilbud om workshops omkring bl.a. læring og refleksion, men også andre emner til de studerende der skulle føle behov for det Rigtig god God ide, men det virkede ikke gennemtænkt og efterprøvet Jeg synes kurset, var helt ok, me som sakt meget langstrakt, og etter å ha lest i skole i 13 år burde en person selv vite hvilken læringsstrategi der er best for den selv. 15

19 Det var ok, men havde styr på min optimale læringsstil inden. Ok ide Virkelig godt initiativ. Idéen er god, men jeg tror til gengæld også det er meget individuelt hvordan man modtager og får noget ud af et sådant kursur. f God idé for dem der gider. Har du gode råd til næste år, hvis kurset skal køre igen: Få nogle af de studerende fra denne årgang(evt. de kommende introvejledere) til at fortælle om hvordan det var og hvor vigtigt det er at folk kommer. Nej, deltog desværre ikke. Tidligere på studiet. Bedre oplysning om hvad hver enkelt workshop præcis handler om. Synes det var svært at finde noget helt konkret på Learn. Nej, ikke rigtigt - den opgave, hvor billedet kører igennem en "maskine" og bliver til skrift.. fungerede ikke så godt. måske en anden form for maskine, der fungerer? Måske ville det være bedere hvis man kun havde en workshop der varede 2 timer hvor man tog det som man syntes var super relevant i stedet for at bruge så lang tid på det. Det var som om det blev trukket ud i langdrag. Dog mener jeg at den bør blive mere konkret således at vi lettere kan gå tilbage til studiet og bruges redskaberne i praksis. Hmm... Nej. mød op!! Snak mere om læseteknikker og hvordan man kan lære mere på kort tid - mange er presset med tid i deres fritid, så man vil måske hellere have råd om, hvad der er vigtigst at læse eller hvordan man bedst arbejder mod eksamen Mere information om hvad der konkret kommer til at foregå på kurset. Gøre så det henvender sig lidt mere til drenge måske.. Jeg synes nogle af teknikkerne var for "piget" og kunne godt undværes.. 1) Jeg ville gerne have haft en "dagsorden" i forvejen. 2) Jeg tror det er mest udbytterigt for dem som ikke deltager. 3) Eftersom der ikke var noget studierelevant vil jeg foreslå, at det bliver en del af introforløbet eller rusturen. Ændre det og forkorte det. Lad være med at være overdrevet, "pædagogiske" prøv at være mere nede på jorden cool. Nej Deltog ikke. Nej Jeg synes indholdet var fint, men det fyldte måske lidt meget. Men alt i alt et godt kursus Bare sørg for at få mere info ud om workshoppen sådan så man ikke går og undrer sig for meget. Sørg for at få understreget hvad kurset helt basalt handler om. Hvis jeg havde vidst alt om kurset havde jeg været mere motiveret til at dukke op. Jeg mener at det kan være en idé at promotere kursusene bedre. Det var meget negativ omtale rundt studenterne, mange mente det var et overflødig kursus. Flere deltagere! det er spild af tid at bruge to dage på de to workshops Markedsfør kurset bedre. Giv de studerende en bedre grund til at komme, da der var mange som blev væk i år. Det ville selvfølgelig gøre det dyrere at markedsføre det bedre, men gevinsten af at få flere studerende igennem studiet, som er hensigten, betaler pengene tilbage, og mere til! Afskaf anden workshop. Eventuelt skær kurset over i 2 og læg dem i forlængelse af den normale skoledag på CBS. I et lokale på CBS. 16

20 Hold det kortere og være mere fagligt, altså kom med præcise råd om hvordan vi burde gennemføre vores studie mest effektiv. Gamle elever burde fortælle os hvilke fag er vigtige senere hen, hvor svært bliver de, mm. Noget lignende som mentorerne fortalt os. Det burde komme ind under introugen. Gem det til folk er kommet igang med studiet så dem der føler de har brug for det kommer. Måske bare nøjes med en kort intro i starten af studiet. Lad os (eleverne) komme ud og snakke (sige god for) kurserne, i stedet for underviserne... Hvis I føler det er er gavnligt og væsentligt for os studerende, så lav kurset som en eksamen / krav for at kunne fortsætte på studiet. Det skader ingen at deltage, og man vil KUN kunne dumpe ved fravær. En del af formålet med kurset falder til jorden når en stor del af de studerende og ens gruppemedlemmer betragter kurset som en gratis fridag. Mere omtale og forklaring omkring hvorfor det rent faktisk er relevant og vigtigt at komme! pas Nej På en eller anden måde få flere til at komme Gå mere ind til benet Gjøre det kortere Tror folk har deres ideer til hvordan de lærer, og det er umiddelbart svært at gøre kurset væsentlig bedre til studerende der har deres meninger i forvejen Nej Reklamer mere med, at der også vil være lækre sandwiches. Mad er godt. Tror ærligt på, at der vil dukke flere op alene af den grund, da folk er lidt mærkelige :) Ikke specifikt, ud over at det måske ikke skal vare så længe. Jeg synes det med læringstile var underholdene, men det er til gengæld ikke noget man som sådan kan bruge i praksis, hvis det viser sig man f.eks. var taktil. (og de var heller ikke særlig gode, øvelserne, men underholdene.) f Marketing :) Har du gode råd til underviserne Jacob og Majken fra Rambøll Attractor: De klarede det super godt! Har intet at sige til deres undervisning og vejledning. Dog kunne de måske cutte lidt af workshop 1 og gemme slutningen til starten af workshop 2, som så bliver lidt længere. Måske det kan hjælpe på fremmødet til workshop 2??? et rent gæt. N/A Nope, det var rigtig godt! Var der ikke - så nej der kan jeg ikke give dem:) Nej, jeg syntes de var fine - Held og lykke :) Super engagement men i må gerne fyre hurtig igennem teorien og komme til øvelserne. Hvis teorien kan gøres mere kort og konkret kan det hjælpe på, at dagen ikke bliver for lang. Til sidst var trætheden at mærke. Men ellers super gode undervisere. nej jeg syntes de gjorde det fint. de virke meget forstående også De er skide dygtige, keep up the good work Nej, de er vildt dygtige! Nej jeg synes de var godt forberedt, og de var meget engagerede. Medvirkende årsag til min deltagelse på dag 2. De var søde, og rare, gode til det de gør. Nej Deltog ikke. Nej, synes at de gjorde et godt stykke arbejde. De gjorde det godt :) Nej de gjorde det super godt. Eneste der måske kan nævnes er at de godt måtte være hurtigere til at spotte os der godt kunne bruge flere pauser.. Nej Ikke umiddelbart. 17

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12

Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Navn: DM505, databasedesign- og programmering, F12 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 10 52,6% 11-15 timer 3 15,8% 16-20 timer

Læs mere

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense.

Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Opsamlende rapport vedrørende evaluering af dansk, kultur og kommunikation årgang 0210 5. semester for Pædagoguddannelsen i Odense. Evalueringen er forberedt af Charlotte Jørgensen og DKK faggruppens undervisere.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård

Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Psykiatrisk Center Stolpegård REFERAT Møde i: Feedbackmøde med patienter på ambulatorium for angst- og traumerelaterede lidelser Dato: 13. november Tid: 15 17.30 Sted: PC Stolpegård Referent Line Hammer

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Evaluering af introugen 2014

Evaluering af introugen 2014 Evaluering af introugen 2014 Evaluering Mad på introturen Aktiviteter på introturen Jyttetid Modtagelse 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Præsentation af

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier.

BMV SÅDAN! Nyborg Kommunale Dagpleje har et ønske om i fællesskab, at prioritere rummelighed som værende en af vores fremtrædende værdier. fdlægmksæølgjkælfdgkpsldfæ Børneafdelingen, Dagplejen læk BMV SÅDAN! Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk Børnemiljøvurdering for Nyborg Kommunale

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011

Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder. Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Mødeledelse der gør en forskel - lær at tilrettelægge og afholde effektive møder Gentofte Hovedbibliotek Den 17. november 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Svarprocent og fordeling

Svarprocent og fordeling 1 Svarprocent og fordeling 80% 60% 40% 20% 0% 64 % Svar 82,6 % 36 % Ikke svar 17,4 % 70 60 50 Serie1 Svar Serie2 Ikke svar 40 30 20 10 0 6. årgang 7. årgang 8. årgang 9. årgang 2 Spørgsmål til eleverne:

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår.

Fællesrådet har udpeget nedenstående fokusområde til evaluering i dette studieår. 1 UCL, Læreruddannelsen på Fyn. Rapport, undersøgelse af studieaktivitet og studiedage. KAAG, marts 2012 Undersøgelse af studieaktivitet, rapport Læreruddannelsen på Fyn, marts 2012 Rapporten indeholder:

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765

DANS & DIALOG. Niels Simon August. Side 1 af 10 Mizz Understood I/S CVR: 35908765 DANS & DIALOG MIZZ UNDERSTOOD Niels Simon August AKTIV OG SJOV LÆRING I DANSENS TEGN Side 1 af 10 Indhold HVAD ER DANS & DIALOG?... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 Folkeskolen... 4 Gymnasier... 4 MÅLSÆTNINGER

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis:

05-02-2012. Introduktion. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Kursusbevis og evaluering. Krav til kursusbevis: Introduktion Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkomst Præsentation af kursister ss af underviser Kursusbevis og evaluering Introduktion til Sprogpakken Film: Taler vi om det samme, når vi taler

Læs mere