CVR-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007"

Transkript

1 CVR-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007

2 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 KONCERNUDVIKLING OG FREMTIDSUDSIGTER 2 AKTIONÆRINFORMATION 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 10 KONCERN RESULTATOPGØRELSE KONCERN BALANCE PR KONCERN EGENKAPITALOPGØRELSE 18 KONCERN PENGESTRØMSOPGØRELSE 19 SELSKABSOPLYSNINGER 20 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side ii

3 Koncernregnskabets hoved- og nøgletal 1) Hoved og nøgletal for 2007, 2006 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards, som godkendt af EU. Sammenligningstal for 2004 og 2003 er tal for moderselskabet og ikke tilpasset IFRS, men aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, hvorfor der skal tages højde herfor ved sammenligning. 2) Nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber side 237. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 1

4 Koncernudvikling og fremtidsudsigter Koncernudvikling og fremtidsudsigter Beretning for 2007 Året 2007 blev på mange måder et markant år for Trifork A/S. Ud over fokus på den kortsigtede udvikling og drift af selskabet blev der i året gennemført væsentlige nye strategiske tiltag, herunder en internationalisering af selskabets konferenceaktiviteter, etablering af nyt kontor i hovedstadsområdet, to virksomhedsopkøb samt en børsintroduktion af selskabet på OMX Nordic Exhange, Copenhagen. Forretningens udvikling Årets aktivitetsudvidelser har betydet, at Trifork har fordoblet antallet af medarbejdere fra ca. 40 til ca. 80, og at Trifork er landsdækkende med ca. 30 medarbejdere i hovedstadsområdet og ca. 50 medarbejdere i Århus-området. Samtidigt har Selskabet styrket sin markedsposition på forretnings-kritiske open source- og Microsoftløsninger til såvel den finansielle sektor som det offentlige marked. Børsintroduktion Formålet med at lade Selskabet børsnotere har været at styrke Triforks position i markedet, øge soliditeten samt skabe et grundlag for yderligere vækst. Som optagt til børsintroduktionen blev der af flere omgange udbudt aktier til bl.a. medarbejdere og andre nye investorer. Ultimo 2007 blev det sidste aktieudbud gennemført, således at Trifork nu har ca. 550 aktionærer. Årets finansielle resultat Forventningerne til 2007 blev i prospektmaterialet i forbindelse med børsintroduktionen præciseret til en samlet omsætning på mio. og et resultat før skat og afskrivninger (EBITDA) på 6,5-7,5 mio. I 2007 nåede Trifork A/S en samlet omsætning på godt 57 mio., en overskudsgrad på 10,1%, et resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) på 9,6 mio, samt et resultat efter skat på 3,5 mio. Ledelsen vurderer resultatet som tilfredsstillende og det ligger lidt over det forventede niveau. Resultatet er skabt på trods af flere strategiske tiltag herunder børsnotering, to selskabsopkøb samt væsentlig styrkelse af salg og ledelsesfunktionerne. Årets to virksomhedsopkøb gennemførtes i andet halvår af 2007 og fik derfor kun en mindre positiv effekt på resultatopgørelsen for året. Internationalt har Trifork i 2007 haft aktiviteter i form af to konferencer, hvor den ene blev afholdt i London og den anden i San Francisco. Disse to konferencer er afholdt i samarbejde med medievirksomheden C4Media, som Selskabet ejer 5% af. Konferencerne har bidraget pænt til omsætningen, og resultatet betragtes som meget positive aktiviteter. Desuden har Trifork i 2007 yderligere konsolideret sin markedsposition inden for de etablerede forretningsområder omkring udvikling forretnings-kritiske systemer til finanssektoren og det offentlige. Forventninger til 2008 I 2008 forventes en fortsat positiv udvikling i koncernen med fokus på konsolidering og organisk vækst. Forventningerne til 2008 er, at selskabet øger den samlede omsætning til mio., med et resultat før skat, renter og afskrivninger (EBITDA) i niveauet millioner kroner. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet hændelser der vurderes at kunne påvirke årsregnskabet væsentligt. Navneskifte Trifork har frem til og med 2006 drevet selskab under selskabsnavnene: Eastfork Object Space forkortet EOS A/S, og datterselskabet Trifork Technologies A/S. I marts 2007 blev moderselskabet Eastfork Object Space A/S navneændret til Trifork A/S, og tre datterselskaber fik tilsvarende navne med Triforkbrandet: Trifork Services, Trifork Solutions og TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 2

5 Trifork Academy. Konsolideringen af Triforkbrandet var andet trin i eksekveringen af en offensiv vækststrategi, hvor første trin blev eksekveret i 2005 med investeringer i blandt andet salgs- og markedsføringsressourcer, flere konsulenter, nye forretningsløsninger, fortsatte produktinvesteringer m.m. Udvikling i status Udvikling i balance Trifork koncernens balance voksede i 2007 fra 26 mio. til 60 mio. En stigning på over 132%. Væksten kan i væsentligt omfang relateres til selskabets opkøb af virksomheder, men ligeledes en positiv udvikling i de eksisterende aktiviteter. Udvikling i egenkapital Ved udgangen af 2007 er den samlede egenkapital opgjort til 37 mio., hvilket er stigning på 161% i forhold til Udvidelserne af aktiekapitalen udgør en væsentlig del af denne stigning. Finansiering Trifork koncernen har i 2007 haft en positiv penge-strøm fra driften. Samtidigt har der været et samlet nettoprovenu på 20,2 mio. fra de gennemførte nytegninger af aktier og efter modregning af emissionsomkostninger fra børslancering af virksomheden på OMX Nordic Exchange, Copenhagen, hvor der samlet kom godt 550 nye aktionærer til. Investeringer Selskabets har ekspanderet konferenceaktiviteterne i England og USA, idet Trifork har indledt et samarbejde med canadiske C4Media om afholdelse af konferencer. Disse aktiviteter har indtil videre været selvfinansierende. Triforks hovedansvar i samarbejdet består i at organisere og producere konferencerne, at drive konferencens hjemmeside og håndtere deltageres registrering, mens C4Media har været anvendt som markedsføringskanal. Det redaktionelle arbejde udføres kollektivt af begge parter: QCon konference afholdt i London marts 2007 denne investering var selvfinansierende i det QCon London isoleret set gav et positivt nettoresultat. QCon konference i San Francisco afholdt i november 2007 denne investering var selvfinansierende i det QCon San Francisco isoleret set gav et positivt nettoresultat. Selskabet har udvidet aktiviteterne inden for pantebrevssystemer gennem opkøbet af konkurrenten Delta Software A/S med effekt fra 1. maj Delta software havde i 2007 en omsætning på godt 8 mio. Selskabet er erhvervet for at høste synergieffekter i form af adgang til flere kvalificerede medarbejdere og et stort kundegrundlag. Opkøbet forventes ikke umiddelbart at kræve yderligere investeringer. Selskabet har opkøbt Interprise Consulting A/S med effekt fra 1. oktober Købet af Interprise Consulting A/S tjener til at konsolidere Selskabets aktiviteter i hovedstadsområdet og udbygge Selskabets ekspertise inden for Microsoft-teknologier. Selskabet er erhvervet for at høste synergieffekter i form af adgang til flere kvalificerede medarbejdere samt et kundegrundlag, der kan konsolidere Selskabets aktiviteter i den offentlige sektor. Opkøbet forventes ikke umiddelbart at kræve yderligere investeringer. De to køb blev finansieret ved udstedelse af nye aktier i Trifork A/S samt kontant betaling. Trifork A/S har den 20. februar 2007 købt de resterende aktier i HF Technology Invest A/S (Cvrnr ). Transaktionen blev foretaget ved apport-indskud af aktier i HF Technology Invest A/S, betalingen gennemført i form af nyudstedte aktier. Selskabet HF Technology Invest A/S trådte herefter i solvent likvidation og blev opløst pr I årets løb er der yderligere investeret i udvikling af softwareprodukter og koncepter til anvendelse og salg ifb. med selskabets kerneforretning. Status og udvikling i segmenter Services Trifork Services vil indgå nye strategiske samarbejder og opkøbe konkurrenter i markedet. Der er dog pt. ingen aktuelle emner. På lokalmarkederne og i Europa vil Trifork Services ekspandere via samarbejdspartneraftaler og indgå strategiske alliancer med salgsselskaber, der har vist succes og erfaring inden for afsætning af lignende ydelser og produkter. Omsætning og bruttoresultat lå i 2007 meget tæt på resultaterne fra Det forventes, at Trifork Services kan høste markante synergieffekter i sparede salgs- og markedsføringsomkostninger ved at søge partnerskaber med selskaber, der har en eksisterende salgsorganisation og en stor TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 3

6 eksisterende kundebase, men som mangler en højt kvalificeret serviceunit. Solutions Segmentet solutions blev etableret i Aktiviteterne består hovedsageligt af leverancer til løsninger i den finansielle sektor, herunder hovedsageligt pantebrevbranchen, hvor ebh finansservice, Dansk Pantebrevsbørs, og Jyske Bank er de største kunder. Fra og med 2006 er der desuden gradvist tilkommet aktiviteter inden for det offentlige (herunder sundhedsinformatik), der kategoriseres som løsninger. I årene har selskabet udviklet pantebrevs-systemet Panteos, dels finansieret af den første kunde og dels egenfinansieret. I 2007 er der investeret ekstraordinært i færdigudviklingen af produktet med der af aktiverede produktudviklings-omkostninger. Produktet ventes endeligt færdiggjort i løbet af Særligt inden for den offentlige sektor oplever Selskabet en stigende interesse for leverancer baseret på open source-teknologi. Trifork Solutions er i tæt dialog med en række offentlige kunder, og har på nuværende tidspunkt bl.a. kontrakt på en større leverance til Lægemiddelstyrelsen inden for dette område. Omsætning og bruttoresultat i Solutions blev fordoblet fra 2006 til krystalkuglen, der sætter Selskabet i stand til at identificere fremtidens teknologier og metoder. Eksperter fra en række globale virksomheder er med i netværket, for eksempel Sun Microsystems, IBM, Microsoft, Google, Oracle, Amazon, BEA, Siemens, Adobe, Valtech, ebay, HP med flere. Aktiviteterne i Trifork Academy udgør i sig selv den stærkeste markedsføring af Selskabet. Igennem Academy præsenteres kunder for den tunge faglighed og det enorme netværk, som Trifork Service og Trifork Solutions er en del af og kan trække på til at gennemføre projekter. Trifork Academy har siden etableringen været i stand til at udvikle forretningsområdet for især konferencer. Academy varetager kurser og konferencer inden for: Systemudvikling på Java-platformen Microsoft.NET-platformen Ruby Scrum og agile metoder Softwarearkitektur Service Oriented Architecture (SOA) Performance-optimering Senest har Academy taget initiativ til at afholde QCon konferencen i London i marts 2007 med et tilfredsstillende antal deltagere og deraf følgende omsætning. Omsætning og bruttoresultat blev i Academy fordoblet fra 2006 til Det ventes, at stigningen i omsætningen vil ligge på cirka 10% i Panteos vil udgøre en væsentlig del af denne omsætning. Der er allerede indgået en yderligere kontrakt til levering i Trifork Solutions øger salgsindsatsen ved at udvikle varianter af Panteos produktet til det internationale marked, såvel som produktvarianter, der ikke er målrettet til brug indenfor området ift. fast ejendom. Et fokusområde i finanssektoren er generiske løsninger, der kan minimere it-investeringer, som ny lovgivning og EU-direktiver afstedkommer. Fokus vil være på mindre og mellemstore finansvirksomheder, der efterspørger en forbedring af konkurrenceevne samt udvikling af muligheder inden for forretnings-orienteret itudvikling. Aktuelle eksempler herpå er elektronisk tinglysning (DK) og Basel II. Academy Et væsentligt aktiv i Academy er et netværk på mere end 300 internationale trendsættere, specialister og forskere. Netværket er Ledelsen styrker Trifork Academys salg og marketingbestræbelser lokalt ved nye ansættelser og globalt ved at indlede et internationalt strategisk samarbejde med det canadiske selskab C4media om salg og markedsføring af konferencer internationalt. Samarbejdet med C4media styrker Trifork Academys internationale profil og den globale strategi, der sigter mod at etablere nye QCon-konferencer i London og San Francisco, hvorfor vækstpotentialet må forventes at ligge på omkring 25% per år i de næste tre år. Endvidere ser ledelsen et potentiale i at etablere JAOOkonferencerne på det australske og asiatiske marked via samarbejdspartnere. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen d. 2. april 2008, at der for regnskabsåret 2007 udbetales et udbytte på ca. 35% af årets resultat eller 0,07 kr. pr. aktie. Det samlede foreslåede udbytte udgør således godt 1,2 mio. kr. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 4

7 Langsigtet målsætning Vision Det er Triforks vision at være kendt som virksomheden, der inspirerer og rådgiver om optimering af forretningskritiske it-systemer og bringer ny it-teknologi i anvendelse hos kunden. Denne vision realiseres i ideen software pilots, som er en betegnelse for den rolle, Selskabet ønsker at antage i sit arbejde. Som Software Pilots tager Trifork ansvar for udvikling, implementering og optimering af it-løsninger, der sikrer rettidig anvendelse af fremtidens teknologier. Herved medvirker Trifork til innovativ forretningsudvikling med it. Betegnelsen forretningskritiske it-systemer er central for Triforks selvopfattelse. Internettets udbredelse gør, at flere og flere virksomheder og offentlige instanser får Internettet som primær betjeningsflade over for kunder og brugere. Kvaliteten i de underliggende serverarkitekturer er kritisk for disse på flere måder: Hvis systemerne ikke fungerer, stopper virksomheden med at fungere Hvis systemerne ikke fungerer tilfredsstillende, mistes markedsandele Hvis systemerne ikke fungerer tilstrækkeligt effektivt, opnås de omkostningsmæssige besparelser, som moderne it muliggør, ikke. Derfor definerer vi sådanne systemer som forretningskritiske it-systemer. Triforks målgruppe er virksomheder med forretningskritiske itsystemer. Her udgør Triforks dybdegående viden og kompetence inden for serverarkitekturer og systemudvikling en konkurrencemæssig styrke. Trifork skal være kendt som virksomheden, der inspirer og rådgiver om optimering af forretningskritiske it-systemer og bringer fremtidens itteknologi i anvendelse hos kunden. Mission Som Software Pilots tager Trifork ansvar for udvikling, implementering og optimering af itløsninger, der sikrer rettidig anvendelse af fremtidens teknologier. Herved medvirker Trifork til innovativ forretningsudvikling med it samtidig med, at forretningsmæssige risici begrænses. Udviklingsområder Selskabet fokuserer på nye investeringer i produkter og løsninger til finanssektoren og den offentlige sektor. Selskabet forventer at kunne opnå betydelige markedsandele inden for disse sektorer ved yderligere investeringer i løsninger. Ydermere investerer Selskabet i at udvide aktiviteterne på selskabets øvrige forretningsområder. Herunder at etablere og afholde konferencer i Australien. Trifork har i 2007 erhvervet to selskaber, og Selskabet ønsker herved at konsolidere sig som den førende leverandør på markedet for pantebrevs-systemer og sikre den ekspansive strategi om at være den foretrukne one stop leverandør inden for både Java og Microsoft applikationer, samt forfølge målet om en yderligere internationalisering af konferenceaktiviteterne. Trifork forventer, at børsnoteringen på OMX Nordic Exchange, Copenhagen vil give Selskabet en række betydelige fordele, som vil styrke mulighederne for at nå de fremtidige mål og udnytte markeds-potentialet. Det er Selskabets strategi, at fortsætte udviklingen af forretningen gennem organisk vækst og opkøb. Der foreligger dog ikke konkrete forhandlinger om opkøb af yderligere selskaber. Kapitaltilførslen ved de gennemførte aktieudbud og børsnotering forventes at medføre, at Selskabet kan fastholde den organiske vækst i 3-5 år. Forretningskoncept og segmenter Virksomheden har siden starten drevet sine aktiviteter ved at holde en balance mellem 3 forskellige segmenter: produktudvikling (Solutions), konsulentydelser (Services) og undervisning (Academy). Solutions Triforks tre segmenter (aktivitetsområder) Services Academy Produktudviklingsaktiviteterne er centrum for innovation i Trifork. Denne aktivitet stimulerer Triforks ansatte til at være på front med udviklingen, og der udvikles til stadighed innovative produkter og koncepter. Produktudvikling handler også om at udvikle kundespecifikke løsninger, og specielt her får Trifork erfaring med nye teknologier og metoder. Disse erfaringer anvendes i konsulentforretningen, og Triforks TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 5

8 konsulenters viden og holdninger er funderet i disse erfaringer. Endelig har Trifork den unikke position, at der siden 1996 er opbygget et netværk af 300 internationale anerkendte trendsættere, specialister og forskere, som er Triforks partnere og støtter i afholdelsen af JAOO og QCon konferencerne. Gennem konferenceaktiviteterne har Trifork direkte fingeren på teknologipulsen og er på den måde i stand til tidligt at identificere fremtidens teknologi. Dette har flere gange givet Trifork et forspring. Disse tre typer af aktiviteter er illustreret i nedenstående skitse, hvor også samspillet er indikeret. Netop dette samspil giver Trifork en unik position og styrke i Danmark og et godt fundament for at drive aktiviteter i udlandet. Trifork koncernen beskæftiger i dag lidt over 50 ansatte i Århus og 30 i hovedstadsområdet og har udviklet et netværk på mere end 300 eksperter fra en lang række internationale virksomheder, blandt andre Google, Oracle, IBM, Microsoft og Amazon.com Bæredygtig innovation Trifork er fokuseret på bæredygtig innovation. Med bæredygtig mener Trifork fokus på at skabe økonomiske resultater. Ved innovation forstår Trifork: at opfinde og realisere potentialet i nye forretningsmodeller, processer, services og produkter. Innovation kan både skabe ny omsætning og indtjening enten ved nye forretningsmuligheder eller besparelser. Skaleringspotentiale Triforks idégrundlag og forretningskoncept gør det muligt at udvide såvel omsætning som indtjening væsentligt pr. medarbejder. Resultatet for 2007 viser en høj omsætning og indtjening pr. medarbejder. Trifork har i dag tæt på personer i kontaktdatabasen fordelt på selskaber. Invitationer til JAOO og QCon konferencerne sendes til mere end personer. Internationalisering Trifork forventer at øge såvel omsætning som indtjening på internationale aktiviteter. Trifork har allerede i dag flere kunder i udlandet. I 2007 har Trifork med succes afholdt sin første store QCon konference i udlandet nærmere bestemt i London med ca. 550 deltagere. Trifork afholdt i november 2007 QCon konference i San Francisco med ca. 400 deltagere. Der er endvidere planlagt konferencer under JAOO brand i Australien majjuni Fokusområder Indenfor Trifork tre aktivitetsområder/segmenter er der syv fokusområder for forretningen: Den finansielle sektor Den offentlige sektor Procesoptimering Performanceoptimering Infrastruktur Konferencer - JAOO og QCon Uddannelse Den finansielle sektor Den finansielle sektor er den største forbruger af it-relaterede løsninger, services og produkter i Danmark. I begyndelsen af 2005 besluttede Trifork, at den finansielle sektor skulle være et af kerneområderne i Triforks fremtidige forretningsstrategi. Trifork har i dag forretningsviden, relationer og løsninger, der peger fremad mod fortsat vækst i omsætning og indtjening fra den finansielle sektor. Trifork leverer i dag forretningsløsninger og itydelser til virksomheder som ebh bank, ebh finansservice, Midt Factoring, Dansk Pantebrevsbørs, SDC, Jyske Bank, Nykredit og JN-Data. Triforks udvikling af nye forretningsløsninger og produkter m.m. er baseret på et tæt samarbejde mellem Trifork og en kunde, der regnes for førende inden for sit område. Som eksempel kan nævnes samarbejdet med Dansk Pantebrevsbørs. I 2007 blev et nyt, moderne finansierings- og forvaltningssystem (Panteos) baseret på den nyeste Microsoftteknologi leveret. Triforks opkøb af Delta Software sigter mod at styrke Selskabets position i den finansielle sektor, idet Delta Software er en af de få leverandører af systemer til administration af pantebreve (Delta Pant). I 2007 fik Delta Software yderligere styrket sin position ved indgåelse af flere nye kundeaftaler. Den offentlige sektor Open source software vil i stigende omfang blive anvendt til løsninger og infrastruktur i den offentlige sektor. Flere af de løsninger, som Trifork har udviklet for det offentlige, er enten blevet eller er i gang med at blive gjort tilgængelige som open source. For Trifork betyder det nye forretningsmuligheder i afsætningen og videreudviklingen af løsningerne nationalt såvel som internationalt. Det er Triforks strategi at være centralt placeret i den fremtidige udvikling af open source. Trifork er godt funderet i open source universet og har i mange år arbejdet TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 6

9 helt i front med open source, blandt andet i samarbejde med IBM og SUN og i konsortier som Apache Foundation projektet. På løsningssiden arbejder Trifork med sundhedsinformatik. Selskabets vigtigste kunder er Lægemiddelstyrelsen, Region Syddanmark og Danske Regioner. På infrastruktursiden arbejder Trifork sammen med Videnskabsministeriet, IT- og Telestyrelsen på en ny national it-infrastruktur. Her regnes Danmark for et af de førende lande, og Trifork ser muligheder i at eksportere såvel produkter som viden til udlandet. Proces- og performanceoptimering Trifork har i 11 år arbejdet på at forbedre virksomheders evne til at udvikle forretningssoftware samt optimere komplekse forretningskritiske systemer. Flere analytikere, herunder IDC, peger på, at det er afgørende for virksomhedernes fremtidige succes, at it-afdelingerne er i stand til at agere meget tættere på forretningen. Samtidig skal virksomhederne have fokus på itsystemers stabilitet og serviceniveau, idet det er afgørende for virksomhedernes brand og primære forretningsdrift. Trifork har internationalt anerkendte specialister og produkter inden for optimering og stabilisering af forretningskritiske it-systemer. Triforks eget produkt P4, til avanceret overvågning og fejlsøgning af Java-baserede forretningssystemer bidrager til kundetilfredshed med gode svartider og tilgængelighed på eksempelvis netbank. Trifork arbejder her sammen med Jyske Banks og Nykredits datacenter, JN-Data i Silkeborg. Infrastruktur Med købet af Interprise Consulting A/S har Trifork udvidet sin ekspertise betydeligt inden for Microsoft teknologier, sikkerhed og it-infrastruktur og kan dermed agere som en one stop - leverandør i forhold til sine kunder. Uanset hvilken it-teknologi kunden anvender, har Trifork eksperter inden for området. Interprise Consulting A/S ydelser består primært af konsulentbistand, projektledelse og rådgivningsopgaver inden for it-infrastruktur baseret på Microsoft teknologier. Interprise Consulting A/S er bl.a. Microsoft Gold Partner, Citrix Partner, WMware Partner og IBM Certified e-business Partner. Den nye og forbedrede ekspertise, som Trifork nu råder over, giver muligheder for at øge forretningsomfang og aktiviteter med eksisterende kunder og blive one stop -leverandør af ydelser. Ligeledes giver det mulighed for at tiltrække kunder, der hidtil ikke har kunne bruge Triforks ydelse, idet de anvender anden it-teknologi, end de it-teknologier Trifork hidtil har været begrænset til at kunne tilbyde rådgivning og eksperthjælp indenfor. one stop -konceptet gør det nemmere for kunderne at anvende Trifork som Leverandør, idet Trifork nu kan tilbyde en mere komplet produkt- og ydelsespalette, og dermed kan kunden nøjes med at henvende sig ét sted. En anden trend går i retning af, at softwareudvikling skal være mere lean, og at systemer skal kunne leveres hurtigere. Termen agil softwareudvikling anvendes, hvor der er tale om, at softwareudvikling foregår i små skridt i tæt samarbejde med brugere og kunder. Agil og iterativ udvikling er blevet afgørende for at få succes med at bringe forretningen og it tættere sammen med det formål at udvikle forretningssystemer hurtigere og mere effektivt. Trifork er blandt pionererne i Danmark, og Selskabet har bistået flere virksomheder med at få succes med agil og iterativ udvikling ved at levere metoder, mentorer og konsulenter. Konferencer og uddannelse Siden 1996 har Trifork udbudt konferencer og uddannelse til danske og udenlandske virksomheder. På JAOO og QCon-konferencerne mødes verdens førende softwareudviklere, meningsdannere og eksperter med virksomhedernes it-projektledere og udviklere. Konferencerne er åbne arrangementer, hvor der diskuteres grænser og muligheder for, hvordan nye teknologier kan udnyttes til gavn for virksomheders konkurrenceevne samt være til gavn for den primære forretningsdrift. Trifork har i 2007 købt en strategisk aktiepost i den canadiske virksomhed C4Media, som blandt andet står bag portalen InfoQ.com. Formålet er primært at få adgang til udenlandske itcommunities for at øge interessen og antallet af deltagere på Triforks planlagte internationale konferencer. Alliancen har allerede været afprøvet med succes på Triforks første internationale konference QCon i marts 2007 i London, og i San Francisco i november På konferencen i London deltog 550 it-ledere og udviklere, og konferencen blev en succes såvel fagligt som økonomisk. I San Francisco var deltager-antallet ca. 400, hvilket ligeledes betragtes som en succes. I 2008 indledes et nyt samarbejde som i første omgang skal danne grundlag for at afholde 2 konferencer under JAOO brand i Australien. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 7

10 Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital udgør nominelt stk. aktier á 1 DKK. Aktierne er noteret på OMX Nordic Exchange, Copenhagen under navnet Trifork A/S og fondskode DK Aktien blev noteret den 20. december Der har i 2007 været en beskeden handel i aktien. Der er ikke udvalgt specifikke analytikere til at overvåge aktien. Udbyttepolitik Selskabets bestyrelse har fastlagt en udbyttepolitik, der indebærer, at udbetaling af udbytte vil være afhængig af selskabets egenkapitalandel samt resultat efter skat. Ved tilfredsstillende årsresultat, tilsigtes det, at minimum 35% af årets resultat efter skat bliver foreslået anvendt som udbytte på den efterfølgende generalforsamling. Fastlæggelsen af udbytte sker under hensyntagen til, at Selskabet ønsker at bevare et likvidt finansielt beredskab, således at det er muligt at reagere hurtigt på eventuelle investeringsmuligheder, der er i tråd i med Selskabets forretningsplaner. Udbytte udbetales i henhold til de til enhver tid gældende regler for Værdipapircentralen. Ved udbetaling tilbageholder Selskabet udbytteskat efter de til enhver tid gældende regler. Nye aktionærer har på lige vilkår med eksisterende aktionærer ret til evt. udbytte som fastlagt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen For at give aktionærerne de bedste muligheder for at følge koncernens udvikling vil bestyrelsen på generalforsamlingen sikre en dybdegående gennemgang af koncernens opnåede resultater i det forløbne år og samtidig give et godt indblik i de markedstendenser, som har præget det seneste år. Indkaldelse til generalforsamlingen vil ske til de navnenoterede aktionærer, der har anmodet om dette, og Selskabet vil i så stor udstrækning som muligt kommunikere via eller anden elektronisk post for at sikre en hurtig og enkel fremgangsmåde. Ordinær generalforsamling afholdes d. 2. april 2008, kl i Århus. Bestyrelsesbeslutninger og forslag til generalforsamling 1. Bestyrelsen indstiller en udbytteudbetaling på 35% af årets resultat svarende til godt 1,2 mio. eller DKK 0,07 pr. aktie. Som det fremgår af ovenstående figur svarer dette til ca. 50% af udbytteudbetalingen for Der foreligger ingen forslag om ændringer af Selskabets vedtægter, aktiekapital eller bemyndigelser til bestyrelsen. 3. Årsrapporten vil foreligge d. 25/ Det historiske udbytte pr. aktie, beregnet på baggrund af en aktiekapital på aktier er som følger: TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 8

11 Fondsbørsmeddelelser i 2007 og 2008 Dato Meddelelse Trifork indgår aftale med Lægemidddelstyrelse Trifork iværksætter medarbejderaktieordning Trifork i ny samarbejdsaftale med AutIQ Trifork A/S - Insideres handler. Indberetning i henhold til Værdipapirhandelslovens Trifork A/S - Ændring ledelse/revision Nyansættelse Trifork A/S - Selskabsvedtægter Opdateret i forbindelse med kapitalforhøjelse Triforks emission lukket med overtegning Tegningen åbnes i dag kl i Trifork A/S Trifork klar til Børsintroduktion Forventede fondsbørsmeddelelser i 2008 Dato Meddelelse Bestyrelsesmøde og udmelding af resultat for Ordinær generalforsamling Udbetaling af udbytte Periodemeddelelse 1. kvartal Halvårsrapport 2008 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 9

12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for 2007 for Trifork A/S koncernen aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU, samt i overensstemmelse med danske krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis i moderselskabet vedrørende indregning og måling følger årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D. Grundlag for udarbejdelse Regnskabstallene er udarbejdet i overensstemmelse med det historiske kostprisprincip, undtagen hvor IFRS udtrykkeligt kræver anvendelse af dagsværdi. Årsrapporten aflægges i danske kroner, der anses for at være den primære valuta for koncernens aktivi-teter og funktionelle valuta for moderselskabet. Nye regnskabsstandarder Trifork A/S har med virkning fra 1. januar 2007 implementeret IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger samt IAS 1: Præsentation af årsregnskaber og IAS 32 Finansielle instrumenter : Præsentation. Endvidere er fortolkningsbidragene IFRIC 7-10 implementeret. Effekten af overgang til IFRS har resulteret i at årets resultat er reduceret med henholdsvis t.kr for 2006 og t.kr 199 for 2005 og koncernens egenkapitalen er reduceret med henholdsvis t.kr for 2006 og t.kr for 2005, som følge af: nedskrivningstest af aktiverede udviklingsomkostninger i 2004, 2005 og 2006 indregning af associerede virksomhed til indre værdi aktivering af værdi af erhvervet kundekreds i forbindelse med køb af aktier i dattervirksomhed. skatteeffekt af ændring af nedskrivning af aktiverede udviklingsomkostninger Ud over ovenstående ændringer har overgangen medført enkelte reklassificeringer. Sammenligningstal for 2003 og 2004 som vist i hoved- og nøgletalsoversigten er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Reklassificeringer og ændringer som konsekvens af overgang til IFRS fremgår af nedenstående tabeller. De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Overgang til International Financial Reporting Standards (IFRS) Trifork koncernen har i regnskabsåret 2007 implementeret alle International Financial Reporting Standards (IFRS) og tilhørende fortolkninger, som var godkendt af EU pr. 31. december Overgangen er gennemført i overensstemmelse med IFRS 1 Firsttime Adoption og International Reporting Standards, og overgangsdatoen er 1. januar Implementeringen af disse standarder og fortolkninger har resulteret i ændringer i koncernens hidtidige aflagte koncernrapporter. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 10

13 Forklaringer (gælder også efterfølgende koncern balancetal) 1) Reklassificering af omkostninger, anlægsaktiver, konsolidering af dattervirksomhed Trifork Inc.,USA og skatteaktiv 2) Effekt af ændringer af åbningsbalance pr 1.januar 2006 efter IFRS i forhold til ultimo balance 31december 2005 opgjort efter de hidtidige regnskabsprincipper. 3) Effekt af årets ændring som følge af gennemført nedskrivningstest på aktiverede udviklingsprojekter 4) Aktivering af værdi af erhvervet kundekreds i forbindelse med køb af 23% af Trifork Technology A/S (navneændret Trifork Services A/S) 5) Afskrivning i 2006 på værdi af erhvervet kundekreds 6) Indregning af associerede virksomhed til indre værdi 7) Korrektion til beregnet minoritetsandel i tilkøbt dattervirksomhed TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 11

14 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 12

15 Overgang til Årsregnskabslovens regnskabsklasse D (fra regnskabsklasse B tilpasset enkelte elementer fra klasse C) Trifork A/S (moderselskabsregnskab) er i regnskabsåret 2007 overgået til at aflægge årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse D. Overgangen har resulteret i ændringer i det hidtidige aflagte moderselskabsregnskab. Effekten af overgang har resulteret i, at årets resultat 2006 er reduceret med t.kr og egenkapitalen er reduceret med t.kr 9.176, som følge af: Effekt på indre værdi i dattervirksomheder som følge af nedskrivningstest af aktiverede udviklingsomkostninger i datterselskaberne samt skatteværdi heraf. indregning af associerede virksomhed til indre værdi aktivering af værdi af erhvervet goodwill i forbindelse med køb af aktier i dattervirksomhed. manglende eliminering af koncernintern avance opstået ved handel mellem datterselskaber Udover ovenstående ændringer har overgangen medført enkelte reklassificeringer. Reklassificeringer og ændringer som konsekvens af overgang fremgår af nedenstående tabeller. Forklaringer (gælder også efterfølgende moderselskabs balancetal) 1) Reklassificering af omkostninger, anlægsaktiver og skatter i dattervirksomheder 2) Effekt af ændringer af åbningsbalance pr 1.januar 2006 efter ÅRL-klasse D i forhold til ultimo balance 31december 2005 opgjort efter de hidtidige regnskabsprincipper. 3) Effekt på indre værdi i dattervirksomhed ved årets ændring på aktiverede udviklingsprojekter som følge af nedskrivningstest på aktiverede udviklingsprojekter 4) Reaktivering af goodwill i forbindelse med køb af 23% af Trifork Technologi A/S (navneændret til Trifork Services A/S) 5) Afskrivning på goodwill i ) Manglende eleminering af koncern intern avance ved virksomhedshandel (salg af konsulent aktiviteter i Trifork Technologi (nu Trifork Services A/S) til Trifork Solutions A/S 7) Tilbageførsel af ført nedskrivning af kapitalinteressser 8) Regulering af bindingspligt på reserve for opskrivning efter indre værdis metode TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 13

16 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 14

17 Koncern resultatopgørelse 2007 TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 15

18 Koncern balance pr TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 16

19 Koncern balance TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 17

20 Koncern egenkapitalopgørelse Selskabet ejede pr. 31. december 2007 samlet styk egne aktier styk erhvervet til en kurs på 4 DKK og styk til en kurs på 8,5 DKK. TRIFORK A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Side 18

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97

ÅRSRAPPORT 2007. CVR-nr. 20 92 18 97 ÅRSRAPPORT 2007 CVR-nr. 20 92 18 97 Indhold KONCERNREGNSKABETS HOVED- OG NØGLETAL 1 LEDELSESPÅTEGNING 2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 3 LEDELSESBERETNING 4 CORPORATE GOVERNANCE 14 KONCERNOVERSIGT 15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder

Investorpræsentation. Fundamentet for fortsat vækst er styrket. Jørn Larsen, CEO, Founder Investorpræsentation Fundamentet for fortsat vækst er styrket Jørn Larsen, CEO, Founder 9. maj 2011 Trifork En innovativ virksomhed Værdier Passion Performance Dygtighed Team work Gøre en forskel I centrum

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2011 Bestyrelsen og koncerndirektionen i Trifork A/S har den 25. august 2011 behandlet og godkendt halvårsrapporten for Trifork A/S koncernen for perioden

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere