Stillingsfællesskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsfællesskaber"

Transkript

1 HE, AU Udkast januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer og oplever dermed en stigende interesse i det offentlige sundhedsvæsen og i det private erhvervsliv for at etablere stillingsfællesskaber. Fakultetet ser dette som en positiv udvikling, og vil fremadrettet indgå flere aftaler, hvor en medarbejder på Health også indgår i et ansættelses- eller et funktions- og opgaveforhold med en eller flere eksterne partnere, f.eks. sygehuse, professionshøjskoler, kommuner og private virksomheder. Aftaler om stillingsfællesskaber med en eller flere eksterne partnere er et vigtigt redskab til at understøtte Healths bestræbelse for vidensdeling med det omgivende samfund og til at skabe sammenhæng mellem grundforskning, klinisk og anden praksisnær forskning, undervisning, behandling og udvikling inden for de sundhedsfaglige områder. Derudover er det et vigtigt tilbud i den vifte af karriereforløb og -muligheder, som Health gerne vil tilbyde medarbejdere på alle niveauer. Dette notat forholder sig til rammen for det rent stillingsmæssige på Health. Notatet forholder sig dermed ikke til alle andre konkrete forhold i stillingsfællesskaberne. I alle tilfælde skal de organisatoriske forhold, opgavefordeling, kompetenceudvikling og finansiering yderligere aftales mellem partnerne. 2. Generelle vilkår Formålet med dette notat er at beskrive de mange muligheder, der findes for stillingsfællesskaber, som kan medvirke til at forstærke samspillet og dermed også videngrundlaget i sundhedssektoren. Notatet skal dog også oplyse Healths eksterne partnere om de særlige vilkår, der gælder for akademiske stillinger, herunder f.eks. kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse, krav til opgaver og funktioner, krav til kvalifikationsudvikling i stillingerne, ansættelseslængde og forlængelser samt karriereveje. For Health er det et generelt vilkår, at aftaler om stillingsfællesskaber skal være i overensstemmelse med de love og cirkulærer, der gælder for Aarhus Universitet og for ansættelser på universitetet, herunder Universitetsloven, vedtægten for Aarhus Universitet, Bekendtgørelsen om ansættelse af videnskabeligt personale ved universitetet og Ph.d. bekendtgørelsen (her indsat med links). 1

2 Personalestyrelsens cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, angiver rammen for ansættelse af videnskabelige medarbejdere på institutterne ved Health, og det gælder generelt, at alle videnskabelige medarbejdere har forskning, forskningsbaseret undervisning/vejledning og videnudveksling med samfundet som kerneopgaver. Omfanget og vægtningen af disse kerneopgaver kan dog variere efter den konkrete stilling. Ved ansættelsen af en videnskabelig medarbejder på universitetet sørger universitetet, i aftalen med den eksterne partner, for opslag og bedømmelse af de videnskabelige kvalifikationer i forhold til den aftalte opgavesammensætning. 3. Stillingssituationer Betegnelsen stillingsfællesskab bruges om flere typer af ansættelsessituationer, når en ekstern partner finansierer hele eller dele af en stilling, hvor der i forbindelse hermed er en aftale med den eksterne partner om stillingsindholdet. I nogle tilfælde vælges det at have en akademisk deltidsstilling, hvor den, der er kvalificeret og går ind i deltidsstillingen, må antages at have en supplerende deltidsstilling hos samarbejdspartneren for at opfylde formålet uden dette dog er en formel forudsætning for konstruktionen. Health ønsker i disse situationer som regel ikke at have deltidsstillinger på under 20 %. Stort set alle de akademiske stillingstyper kan komme i spil her. I andre tilfælde (jf. også beskrivelserne nedenfor) forudsætter ansættelsen i en akademisk hel- eller deltidsstilling, at den, der ansættes, også har en stilling med patientbehandling eller lignende. Kombinationen er dermed nødvendig. Det gælder f.eks. for stillingen som klinisk professor. Det er også et stillingsfællesskab, når en ph.d.-studerende er indskrevet som Ph.d studerende på AU og ansat helt eller delvist på universitetet helt eller delvist finansieret af en ekstern partner. 4. Aftaler om stillingsfællesskaber Stillingsfællesskaber oprettes med henblik på at tilgodese ønsker hos alle partnere, der indgår i fællesskabet. Dermed understøttes også muligheden for at realisere eventuelle fælles mål, som samarbejdspartnerne er blevet enige om at opnå. 1 Aftaler om stillingsfællesskaber med Health bør beskrive de relevante konkrete forhold vedrørende ansættelsen, herunder 1 Jf. f.eks. (indsat med links) Aftalekomplekset for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus universitet og region Midtjylland. Aftale vedrørende samarbejde på folkesundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Samarbejdsaftale mellem Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Syddjurs, Randers og Aarhus Kommune. 2

3 1. Baggrunden og formålet med at opslå stillingen som stillingsfællesskab, herunder den værdi det tilføjer partnerne og den synergi det giver i forhold til at nå fælles mål. 2. Regelgrundlag og organisatoriske forhold for stillingen, herunder ansættelsesprocedure, se afsnit Fysisk placering og indhold i stillingen, herunder en beskrivelse af funktioner og opgaver i stillingen og hvorledes kerneopgaver ved Health vægtes. 4. Kompetenceudvikling i stillingen med henblik på de akademiske og andre karrieremuligheder 5. Finansiering, der dækker lønomkostninger og andre udgifter som f.eks. kontorhold, rejser, kongresdeltagelse og kurser 5. Akademiske stillinger og karriereveje Stillingsfællesskaber med Health kan, hvis det er formålstjenligt, etableres med stillingstyper, der ikke har et isoleret universitært karrieresigte. Ved etablering af vedvarende og voksende miljøer, vil det dog være hensigtsmæssigt at være opmærksom på karrieretrinene i stillingsstrukturen. Nedenfor er hovedelementerne i en generel akademisk karrierevej (ph.d., adjunkt, lektor og professor) og en akademisk karrierevej i klinisk/praktisk sammenhæng skitseret. Beskrivelsen er helt generel og i hovedtræk. Det er dog tilfældet, at langt fra alle, der følger den generelle akademiske karrievej har mulighed for eller ønske om at fortsætte en forskerkarriere på universitetet og søger over i andre karriereforløb i det offentlige eller private, hvor de kan bruge deres kvalifikationer. Derudover nævnes den ledelsesmæssige karrierevej i den akademisk og klinisk praksisnær sammenhæng Generel akademisk karrierevej Kandidat- uddannelse Ph.d Adjunkt Lektor Professor Den generelle akademiske karrierevej starter efter en kandidateksamen med en 3-årig ph.d. forskeruddannelse. Indskrivning til ph.d.-forskeruddannelsen kan også ske i tilknytning til kandidatuddannelsesforløbet inden kandidatgraden er opnået. Efter opnået ph.d.- grad er der mulighed for at søge en adjunktstilling på op til 4 år og herefter er der mulighed for at søge et lektorat, som er en fast videnskabelig stilling ved et af hovedområdets institutter. Hvis en lektor efter en årrække lever op til de særlige faglige og andre krav, der stilles til et professorat, er der mulighed for at søge et fast eller tidsbegrænset professorat eller et tidsbegrænset professorat mso (med særlige opgaver) Akademisk karrierevej i klinisk/praksisnær sammenhæng på sundhedsområdet 3

4 Kandidatuddannelse Ph.d Klinisk adjunkt Klinisk lektor Klinisk professor I klinisk/praksisnær sammenhæng følger den akademiske karrierevej i hovedtræk den generelle akademiske karrierevej, men det er forudsat, at stillinger på det kliniske område normalt er tæt forbundet med patientbehandling, f.eks. stillinger i kombination mellem Health og en afdeling på et sygehus. Stillingerne er dog ikke reserveret til sygehusene eller til læger. Stillinger med betegnelsen klinisk foran er adjunkturer, lektorater og professorater i samme forstand som i det generelle forløb. For læger på det kliniske/ praksisnære område er den kliniske videreuddannelse og karriere ofte det centrale, men der er flere muligheder for at integrere/kombinere denne vej med den akademiske karrierevej. Det er f.eks. muligt at kombinere ph.d.-studiet med et lægeligt hoveduddannelsesforløb. Det vil normalt være et 6-årigt forløb hvor ph.d.-studiet varer 3 år og hoveduddannelsen varer 3 år mod normalt 4 år. Speciallægestillingen kan, hvis den ansatte har opnået de akademiske kvalifikationer kombineres med et eksternt klinisk lektorat. Jf. nedenfor om denne stilling. Det tætte samarbejde mellem Health og Region Midtjylland foregår på alle ledelsesniveauer, og der findes en række karrierestillinger på universitetet, der svarer til karrierestillinger i ledelsesstrengen på sygehussiden. Nogle af disse karrierestillinger er omfattet af stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter, f.eks professor og klinisk professor, idet disse kan betragtes som forskningsledere. Andre er opstået gennem særlige aftaler mellem Health og Region Midtjylland på Aarhus Universitetshospital, f.eks. koordinerende klinisk lærestolsprofessor, klinisk lærestolsprofessor, semester koordinerende professor og akademisk koordinator. 4

5 6. Stillingstyper og ansættelsesvilkår 6.1 Kriterier vedr. bedømmelser I forbindelse med ansættelse af videnskabeligt personale vil der ofte være krav om en positiv bedømmelse af kandidatens evner i forhold til at bestride den relevante stilling. Krav til bedømmelse fremgår af ansættelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse om ansættelse af lærere og videnskabelige medarbejdere ved universiteter) 4. Universitetet fastsætter regler for faglig bedømmelse af ansøgere ved besættelse af videnskabelige stillinger. Stk. 2. Den faglige bedømmelse skal tage stilling til, om ansøgerne besidder de faglige kvalifikationer inden for forskning, undervisning, formidling m.v., som er forudsat i stillingsstrukturen, og herudover opfylder de øvrige kvalifikationskrav, der er angivet i opslaget. Der afgives en ikkeprioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af ansøgernes faglige kvalifikationer til rektor. Hvis der er meningsforskelle mellem de faglige bedømmere, skal dette fremgå af bedømmelsen. Der kan være tale om flere forskellige niveauer af bedømmelse og indenfor samme stillingskategori kan der være forskel på bedømmelsen alt efter ansættelsens varighed (under eller over 1 år forlængelse osv.). 6.2 Kvalifikationskrav m.v. i stillingsstrukturen Stillinger under adjunktniveau Ph.d.-stipendiat Erhvervs-ph.d. En erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet ph.d.-uddannelsesprojekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på universitetet. Der kan tilknyttes tredjeparter fra både det offentlige og det private til projektet. Virksomheden modtager et løntilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Tilsvarende modtager universitetet et tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, til dækning af vejledning og andre udgifter forbundet med indskrivning. Den ph.d.-studerendes tid er ligeligt fordelt mellem virksomheden og universitetet og der er vejleder ved både universitetet og ved virksomheden. Offentlig erhvervs-ph.d. I forbindelse med en offentlig erhvervs-ph.d. indgår en eller flere offentlige organisationer(er) i et erhvervsph.d.-projekt på samme måde som en virksomhed i den private sektor. Hvis der er afsat særlige midler hertil, vil offentlige organisationer kunne søge om tilskud til projekterne fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen ved angivne ansøgningsrunder. Tilskudstaksterne er de samme som ved projekter i den private sektor. Hvis der ydes tilskud, må projektet ikke falde indenfor fagområder, hvor forskningsinstitutionen i forvejen har faste forskningsaktiviteter. Det vil sige, at man ikke kan have en offentlig erhvervs-ph.d. på Health inden for den almindelige sundhedsvidenskabelige forskning, men derimod f.eks. indenfor forskning i organisation, arbejdsgange o.l. Samfinansierede ph.d.-forløb Forskeruddannelsen ved Health opslår løbende et antal 1/3 og 2/3 stipendier, hvor Health finansierer en del af den ph.d.-studerendes løn og hvor den resterende del finansieres af en ekstern part. Hidtil har det 5

6 været fast praksis, at den ph.d.-studerende ansættes ved universitetet, og at bevillingen overføres til universitetet. Der opkræves ikke studieafgift i forbindelse med samfinansierede ph.d.-forløb. Deltidsindskrivning En ph.d.-studerende kan indskrives (og ansættes) på deltid samtidig med, at han/hun arbejder deltids eller som selvstændig ved siden af. Et eksempel herpå kan være en tandlæge, som ved siden af ph.d.-studiet arbejder to dage på klinik under hele eller en del af indskrivningen. Kombinerede forløb Det er muligt at kombinere et ph.d.-forløb med f.eks. et lægeligt hoveduddannelsesforløb, hvor den ph.d.- studerende har orlov eller er på nedsat tid i en periode under studiet, hvor han/hun færdiggør sin hoveduddannelse/speciallægeuddannelse og er ansat ved regionen i orlovsperioden. Det er også muligt at kombinere et ph.d.-projekt inden for biomedicinsk grundforskning med en klinisk basisuddannelse, hvor man ansættes som ph.d.-stipendiat (med en aflønning svarende til reservelægeløn) i sammenhæng med den kliniske basisuddannelse. Som ansat under ordningen sikres man et klinisk basisuddannelsesforløb i nærheden af ph.d.-projektstedet. Ordningen administreres af Sundhedsstyrelsen og har til formål at sikre, at der også fremover er både biomedicinske forskere med en lægevidenskabelig baggrund og læger, der er fortrolige med biomedicinske og molekylærbiologiske metoder. Det samlede forløb er 4-årigt og skal begynde med ph.d.-uddannelsen. Under ph.d.-uddannelsen er den ph.d.- studerende ansat på universitetet og under basisuddannelses-delen sker aflønningen fra regionen. Videnskabelig assistent Ansættelse som videnskabelig assistent er som regel en korttidsansættelse. Ansættelsen er typisk enten optakt/forberedelse til et ph.d.-studie, eller anvendes i perioden efter afsluttet - endnu ikke forsvaret ph.d.-studie inden evt. efterfølgende ansættelse som adjunkt eller lignende. Hovedopgaverne i stillingen er forskning og/eller undervisning. For at blive ansat som videnskabelig assistent skal man have en relevant kandidatgrad. Man kan maximalt være ansat som videnskabelig assistent i tre år og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. Undervisningsassistent Ansættelse som undervisningsassistent er en deltidsansættelse på timeløn, hvor timetallet fastsættes hvert semester og kan variere over ansættelsesperioden. Opgaverne i stillingen er undervisning. For at blive ansat som undervisningsassistent ved universiteter skal man have en relevant kandidatgrad. Man kan maximalt være ansat som undervisningsassistent i 3 år og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. 6

7 Ekstern lektor Ansættelse som ekstern lektor er en deltidsansættelse på timeløn. Opgaverne i stillingen er selvstændig undervisning, herunder gennemførelse af eksaminer Ansættelse som ekstern lektor kræver relevant kandidatgrad med yderligere relevante kvalifikationer f.eks. fra et praksisområde. Ansættelsen kan enten være tidsbegrænset eller varig. Timetallet fastsættes hvert semester og kan variere over ansættelsesperioden. Stillinger på adjunktniveau (videreuddannelsesstillinger max otte år i alt heraf max seks år ved samme institution) Adjunkt (herunder klinisk adjunkt) Ansættelse som adjunkt er en tidsbegrænset ansættelse på fuld tid eller deltid. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (herunder eksamensforpligtelser). På det kliniske område kan et adjunktur i forbindelse med en stilling med patientbehandling bære betegnelsen klinisk adjunktur. Ansættelse som adjunkt kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, hvilket i praksis vil sige et gennemført ph.d.-studie. Man kan maximalt være ansat som adjunkt i fire år (på det kliniske område dog fem år) og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. Post doc. Ansættelse som post doc. er en tidsbegrænset ansættelse på fuld tid eller deltid. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning og i mindre grad undervisning. Da fokus i ansættelsen ikke er på pædagogisk opkvalificering, giver en ansættelse som post doc. ikke i sig selv adgang til senere lektoransættelse. Ansættelse som post doc. kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, hvilket i praksis vil sige et gennemført ph.d.-studie. Man kan maximalt være ansat som post doc. i fire år (på det kliniske område dog fem år) og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. 7

8 Forsker Stillingsbetegnelsen forsker anvendes sjældent ved Aarhus Universitet. Ansættelse som forsker er en tidsbegrænset ansættelse på fuld tid eller deltid. Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling), forskningsbaseret myndighedsbetjening og undervisning i mindre omfang. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som forsker kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau, hvilket i praksis vil sige et gennemført ph.d.-studie. Man kan maximalt være ansat som forsker i 4 år (på det kliniske område dog 5 år) og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. Stillinger på lektorniveau Lektor (herunder klinisk lektor) Ansættelse som lektor kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen kan være varig eller tidsbegrænset (og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser). Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (herunder eksamensforpligtelser). Herudover kan relevante opgaver være videnudveksling med det omgivende samfund og forskningsledelse, vejledning m.v. På det kliniske område kan et lektorat i forbindelse med patientbehandling bære betegnelsen klinisk lektorat. Hvis der er tale om en lægelig stilling forudsættes speciallægeuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer. Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer opnået gennem tilfredsstillende gennemført adjunkt/post doc./forsker forløb, men også andre kvalifikationer kan komme i betragtning. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Seniorforsker Ansættelse som seniorforsker kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen kan være enten varig eller tidsbegrænset (og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser). Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening, samt undervisning i mindre omfang. Herudover kan relevante opgaver være videnudveksling med det omgivende samfund og forskningsledelse, vejledning m.v. 8

9 Ansættelse som seniorforsker forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer opnået gennem tilfredsstillende gennemført adjunkt/post doc./forsker forløb, men også andre kvalifikationer kan komme i betragtning. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Stillinger på professorniveau Professor Ansættelse som professor kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen vil typisk være varig, i sjældne tilfælde tidsbegrænset (og forløbet kan i de tilfælde højest bestå af én ansættelse og to forlængelser). Opgaverne i stillingen er overvejende forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (herunder eksamensforpligtelser). Hertil kan komme forskningsbaseret myndighedsbetjening, ligesom andre relevante opgaver kan være videnudveksling med det omgivende samfund og forskningsledelse, vejledning m.v. Ansættelse som professor kræver høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, samt dokumenteret undervisning, vejledning, udvikling af fagområdet m.m. samt relevante lederevner. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Professor mso (professor med særlig opgaver) Ansættelse som professor med særlige opgaver er en tidsbegrænset ansættelse af tre til fem års varighed med mulighed for forlængelse i alt max. otte år. Professor mso er normalt en stilling, der oprettes til særlig talentfulde yngre forskere, gerne til gennemførelse af specifikke forskningsprojekter. Efter udløb af ansættelsesperioden overgår den pågældende til en stilling som lektor (typisk den ansættelse den pågældende havde inden ansættelse som professor mso). Opgaver og ansættelseskrav i stillingen er som ved en almindelig professoransættelse, dog lægges stor vægt på at det nødvendige udviklingspotentiale skal være til stede. Klinisk professor På det kliniske område kan et professorat i tilknytning til en overlægestilling bære betegnelsen klinisk professorat. Ansættelse som klinisk professor er en ansættelse ved universitetet, der fordrer en samtidig ansættelse som f.eks. overlæge på en sygehusafdeling, hvorfor stillingen opslås samtidigt ved universitetet og sygehuset. Stillingen kan være tidsbegrænset i de tilfælde typisk fem år - med mulighed for forlængelse. 9

10 Opgaverne i stillingen er med Region Midtjylland aftalt til 50 % universitetsfunktioner og 50% kliniske funktioner. Universitetsopgaver og ansættelseskrav i stillingen er som ved en almindelig professoransættelse, dog kræves der en speciallægeuddannelse eller tilsvarende kvalifikationer (aht. besættelse af overlægestillingen). Se også Aftalekomplekset for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. s Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver (indsat med link) Særlige stillinger Seniorrådgiver Ansættelse som seniorrådgiver kan ske på enten fuld tid eller deltid. Ansættelsen kan være enten varig eller tidsbegrænset (og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser). Opgaverne i stillingen er overvejende forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling af forskningsresultater til myndigheder, erhvervsliv og samfundet. Herudover kan der bl.a. være tale om undervisning i mindre omfang. Ansættelse som seniorrådgiver kan ske på baggrund af kvalifikationer opnået gennem tilfredsstillende gennemført adjunkt/post doc./forsker forløb, men også andre kvalifikationer kan komme i betragtning, f.eks. selvstændigt gennemførte formidlings- og rådgivningsopgaver i forhold til myndigheder, erhvervsliv eller samfundet. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Studieadjunkt På idrætsuddannelsen ved Institut for Folkesundhed forekommer ansættelse som studieadjunkt. Studieadjunkt er typisk en fuldtidsansættelse. Ansættelse er normalt tidsubegrænset, men med det krav, at den pågældende senest seks måneder inden udgangen af sjette ansættelsesår skal kunne bedømmes lektorkvalificeret (sker dette ikke, skal ansættelsen bringes til ophør). Opgaverne i stillingen er overvejende undervisning og tilsvarende opgaver, samt evt. faglige udviklingsopgaver. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som studieadjunkt kræver videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. 10

11 Studielektor På idrætsuddannelsen ved Institut for Folkesundhed forekommer ansættelse som studielektor. Studielektor er typisk en fuldtidsansættelse. Ansættelse er normalt tidsubegrænset. Opgaverne i stillingen er overvejende undervisning og tilsvarende opgaver, samt evt. faglige udviklingsopgaver. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som studielektor forudsætter kvalifikationer opnået gennem tilfredsstillende gennemført adjunkt forløb, men også andre kvalifikationer kan komme i betragtning. Relevante kvalifikationskrav skal fremgå af stillingsopslaget. Ekstern klinisk lektor Ansættelse som ekstern klinisk lektor sker som en honorarlønnet ansættelse, hvor honoraret kan fastsættes i tre niveauer - A, B eller C niveau. Formelt set betragtes det som en deltidsansættelse. Ansættelsen er normalt tidsbegrænset for en periode af tre til fem år med mulighed for forlængelse (forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser), men kan også være varig. Opgaverne i stillingen er selvstændig varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver, herunder eksamen for medicinstuderende og studerende i klinisk biomekanik. Stillingen kan ligeledes omfatte udvikling af fagområdet m.v. Normalt vil der være en samtidig ansættelse som f.eks. overlæge ved en sygehusafdeling, ligesom en vis forskningsaktivitet forventes. Kvalifikationskrav til ansættelse som ekstern klinisk lektor i medicin er lægevidenskabelig kandidateksamen med yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer (f.eks. ph.d.-grad eller doktorgrad), og for ekstern klinisk lektor i biomekanik kandidatgrad i klinisk biomekanik eller lignende. Klinisk assistent Ansættelse som klinisk assistent er en ansættelse på niveau med den videnskabelige assistent, altså som regel en korttidsansættelse. Ansættelsen er typisk enten optakt/forberedelse til et ph.d.-studie, eller anvendes i perioden efter afsluttet - endnu ikke forsvaret ph.d.-studie, inden evt. efterfølgende ansættelse som post.doc. Hovedopgaverne i stillingen er forskning og/eller undervisning. For at blive ansat som klinisk assistent skal man have en lægevidenskabelig kandidatgrad og have relevant klinisk erfaring. Man kan maximalt være ansat som klinisk assistent i fire år og forløbet kan højest bestå af én ansættelse og to forlængelser. Klinisk lærer 11

12 Ansættelse som klinisk lærer er en deltidsansættelse. Ansættelsen kan ske for en periode på max. tre år og genansættelse er mulig (dog højest én ansættelse og to forlængelser), mens der på det odontologiske område vil være mulighed for varig ansættelse efter første tidsbegrænsede ansættelse. Opgaverne i stillingen er selvstændig varetagelse af undervisning og vejledning, samt evt. varetagelse af andre kliniske opgaver. Kvalifikationskrav er en relevant kandidateksamen samt ajourført erfaring med relevant klinisk arbejde. Afdelingstandlæge Ansættelse som afdelingstandlæge er en deltidsansættelse. Ansættelsen kan ske tidsbegrænset for en periode på max. tre år, hvorefter der er mulighed for varig ansættelse. Opgaverne i stillingen er varetagelse af ledende funktioner og undervisnings- og behandlingsopgaver i forbindelse med klinisk undervisning af tandlægestuderende. Kvalifikationskrav til stillingen er odontologisk kandidateksamen samt klinisk ekspertise på højt fagligt niveau. Specialtandlægeuddannelse Uddannelsen som specialtandlæge i odontologi er en tre års fuldtidsansættelse. Stillingsindehaveren følger et klinisk videreuddannelsesprogram og modtager i den forbindelse supervision. Kvalifikationskrav til stillingen er odontologisk kandidateksamen samt to års fuld beskæftigelse med praktisk-klinisk odontologi, heraf mindst et års beskæftigelse med børnetandpleje. Psykologisk kandidatstilling Stillingen som klinisk psykologisk kandidat er en tidsbegrænset uddannelsesstilling. Ansættelse sker for ét år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Stillingsindehaveren følger et klinisk videreuddannelsesprogram og modtager den forbindelse af supervision. Kvalifikationskrav til stillingen er psykologisk kandidateksamen samt efterfølgende klinisk-psykologisk erfaring. 12

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning

Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Notat Profession og kompetence Vedr.: Rekruttering og karriereveje for fysioterapeuter i forskning Baggrund Videnskabelige råd i Danske Fysioterapeuter (herefter: rådet) har som sit andet tema valgt Rekruttering

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2.

Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2. Bestyrelsesmøde nr. 71, den 21. januar 2014 Pkt. 4. Bilag 2. 18. juni 2013 Et mangfoldigt KU idéer til handling Task forcens Idékatalog 1. Indledning KU s handleplan Mangfoldighed flere kvinder i forskning

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Forskerundersøgelsen

Forskerundersøgelsen Forskerundersøgelsen Arbejdsvilkår blandt universitetsforskere og andre forskere Udarbejdet til: Forskerforum Udarbejdet af: Rådgivende Sociologer Dato: 23 maj 2012 Om undersøgelsen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af forskerkarriereveje

Evaluering af forskerkarriereveje Evaluering af forskerkarriereveje håndtering af forskeres karrierer på de danske universiteter Forskning: Analyse og Evaluering 3/2011 Evaluering af forskerkarriereveje håndtering af forskeres karrierer

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Q&A om Science without Borders

Q&A om Science without Borders Q&A om Science without Borders Version: 24-09-13 24. september 2013 J.nr. 2011-6332-01 STH 1. Hvordan opfatter brasilianerne graden af forpligtelse i forhold til det antal, de danske universiteter har

Læs mere

Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS

Vejledning tilselvangivelse for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS Vejledning til"selvangivelse" for F08 og E08: Oversigt over gældende normer på INSS (Dette papir bygger bl.a. på Vejledning til Selvangivelse for E05 og brev af 22/5 2007 fra institutleder FHM til studienævnet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Dagsorden Deltagere: Helle Prætorius, Rasmus Tanggaard Varneskov, Kristina Pagh Kristensen, Christioffer Tobias

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 2/2013 Dannet den: Tirsdag den 15-01-2013 Mødedato: Mandag den 14-01-2013 Mødetidspunkt: 16:00-16:30 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer

haslund & alsted www.haslundalsted.dk ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD-ordningen Krav og Erfaringer ErhvervsPhD Et erhvervsorienteret forskningsprojekt. Et samarbejde mellem en virksomhed eller offentlig institution, en ErhvervsPhD-studerende og et dansk eller

Læs mere

Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE

Adjunktvejledningen ved. Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE Adjunktvejledningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet ASE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lov- og regelgrundlag... 3 3. Forvaltning... 3 4. Adjunktansættelsen... 3 5. Adjunktuddannelsen...

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m.

Forfremmelsesarbejdet - lovgrundlag m.m. Privat apotek I apotekerlovens 15, stk. 4 er oplistet de formelle krav, der skal være opfyldt for at få meddelt bevilling til at drive apotek. Meddelelse gives af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2005 Cirkulære af 23. marts 2007 Perst. nr. 036-07 PKAT nr. 107 J.nr. 05/333-74-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3

Læs mere

Hvad kræves der for at undervise på EUX?

Hvad kræves der for at undervise på EUX? 27. marts 2014 Hvad kræves der for at undervise på EUX? Først til efteråret kender vi det præcise indhold af den nye EUX og hvilke krav, der stilles til at undervise på den. Derfor er det vanskeligt for

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland

Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Lokalaftale CVU København & Nordsjælland Aftalens dækningsområde: Lokal aftalen omfatter medarbejdere ansat på LC- og AC-overenskomst i Videncentre, Enheder og Programmer ved CVU København & Nordsjælland,

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning

Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning April 2015 Marie Krogh Maiken Nedergaard Eli Fischer-Jørgensen Kirsten Hastrup Inge Lehmann Eline Møller Lene V. Hau Lis Jacobsen Astrid Friis

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 9. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt onsdag den 3. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.0107 Yngre Læger for speciallæge (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag.

Akademiske kompetencer i den kliniske praksis. Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer i den kliniske praksis Jette S. Holtzmann, sektionsleder HR & Uddannelse, cand.mag. Akademiske kompetencer Selvstændigt arbejde Evnen til at analysere en bred vifte af problemstillinger

Læs mere

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012

Institut for Kunst og Kulturvidenskab 2. Kvartal 2012 I N S T I T U T F O R K U N S T O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Rapportering til overliggende niveau S A G S N O T A T 25. JUNI 2012 Vedr.: Sagsbehandler: Marianne

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere