Ændringsforslag, drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringsforslag, drift"

Transkript

1 Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets Nedsættelse af byggesagsgebyrer godkendelse Det foreslås, at der afsættes 1 mill. kr. årligt til ansættelse af flere voksenlærlinge på hele det kommunale ansættelsesområde. Forslaget Uddannelsespladser til elever, lærlinge på betyder, at der kan ansættes yderligere 8 kommunale arbejdspladser voksenlærlinge i kommunen. Uddannelsen skal stå på voksenlærlingelisten på det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen indgås Børn og Skole udvalget Yderligere besparelse på børneanbringelser Forhøjelse af forældrebetaling fra 25% til 28% for vuggestuebørn Der allerede er indlagt en besparelse i 1. behandlingsbudgettet på 2½ mio. kr. i 2010 og 5 mio. kr. i overslagsårene. Se i øvrigt tekstbemærkning til budgetforliget. Med indførelsen af obligatoriske forældrebetalte madordninger i daginstitutioner er det muligt at forhøje den maksimale forældrebetalingsandel for en vuggestueplads. Den aktuelle betaling er i kr./måned og med 28% vil den blive kr./måned (2009-prisniveau)

2 Ændringsforslag, drift Forhøjelse af lærernes undervisningsandel med 0,6%-points Socialudvalget Betaling for mad på handicapområdet Hjemmedag for voksne Lærernes gennemsnitlige undervisningsprocent foreslås forhøjet fra 40,0% til 40,6 % i budgettildelingsmodellen. Det svarer til en besparelse på 11 lærerstillinger. Undervisningsprocenten indgår i beregningsmodellen for beregning af skolernes lønsum. Af 7-byernes nøgletal fremgår, at den gennemsnitlige undervisningsprocent i skoleåret 2007/08 er 40,8 % (Randers : 40,1%). (uv.timer/1680). Besparelsen vil især medføre færre ressourcer til tværgående arbejdsgrupper, udviklingsgrupper vedr. den enkelte skoles samlede udvikling, pædagogisk råds møder, efterog videreuddannelse, vejlednings- og tilsynsopgaver m.v.. På bostederne Harridslev, Marienborgvej og Høvejen laves der mad til beboerne. Denne madlavning er ikke en del af en pædagogisk indsats, og kan derfor sammenlignes med den madservice, der er på ældrecentrene. Beboerne betaler i dag for råvarerne, men ikke for køkkendriften. Forslaget indebærer, at beboerne skal betale den samme pris som på ældreområdet Forslaget er et harmoniseringsforslag, som indebærer, at antallet af hjemmedage, hvor beboeren ikke er i et dagtilbud bliver ens for alle botilbud i Randers kommune. Harmoniseringen sker til det niveau, der i dag er gældende for de tidligere amtsinstitutioner i Randers kommune. Hjemmedagene bruges til forskellige formål som f..eks hjemmevejledning, lægebesøg, indkøb, afslapning, hygge m.v.

3 Ændringsforslag, drift Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - årskursus til voksne handicappede Døgnanbringelser alkoholbehandling - mindreforbrug Arbejdsmarkedsudvalget Oprettelse af 20 fleksjob på CBR finansieret via effektivisering Det foreslås, at årskursus til voksne udviklingshæmmede og andre med særlige behov, som CSV Randers i dag udbyder, nedlægges. Årskurserne anvendes i dag, modsat tidligere, stort set udelukkende af Randers kommune. De faglige konsekvenser af en nedlæggelse vil blive minimeret af dels muligheden for at tage STU og dels af en række nye tiltag på dagområdet, hvor Randers kommune bl.a har igangsat et målrettet uddannelsesforløb for aktivitetsbrugerne I budgettet er der i øjeblikket afsat knap 1,4 mill. kr. til døgnanbringelser inden for alkoholområdet Regnskabserfaringer fra 2007 og 2008 viser, at der er mulighed for at nedsætte budgettet med 1 mill. kr. om året Det forslås, at CBR ansætter 20 personer i tidsbegrænsede fleksjob (9 mdr.). Formålet med ordningen er at give personer, som har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, en konkret arbejdserfaring således, at deres mulighed for at opnå et varigt fleksjob øges. Arbejdsgiverandelen finansieres via effektiviseringer på CBR. Forslaget berører ikke den beskyttede beskæftigelse samt borgerforløb vedr. revalidering og sygedagpengeopfølgning. Effektiviseringen vil have konsekvenser for administration og produktion. Nettobesparelsen er 2 mill. kr. fra 2010 og frem

4 Ændringsforslag, drift Sundhed og Ældreudvalget Demografi ældreområdet helbredstilstand Frit valg - fysioterapi/genoptræning Kultur og Fritidsudvalget Afskaffelse af 25 års regel Demografiregulering nedsættes fra 100% til 75 % for aldersgruppen årige begrundet i bedre Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets godkendelse I henhold til folkeoplysningsloven kan lokaletilskuddet, hvis aktiviteterne omfatter deltagere over 25 år, nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Med afskaffelsen af 25-års reglen vil der ikke ske en reduktion i lokaletilskuddet for andelen af medlemmer over 25 år. Indlagt aftrapning af 25 års regel Tekniske korrektioner, drift Ændrede pris og lønskøn fra KL 6.293, , , ,7 I basisbudget overslagsår er indarbejdet gradvis ophævelse af 25 års reglen. Denne nedtrapning bortfalder med afskaffelsen af 25-års reglen, jf. ovenfor. De seneste skøn fra KL indenholder en opjustering af lønskønnet med 0,1 pct. point i 2010 og en nedjustering med 0,1 pct. point i hvert af overslagsårene. M.h.t. priser er skønnet for 2009 nedjusteret med 0,2 pct. Det bør dog bemærkes, at der er sket mindre ændringer i prisskønnene for de underliggende arter for alle år undtagen 2008.

5 Ændringsforslag, drift Merudgifter på de budgetgaranterede områder 8.127, , ,0 Lægeerklæringer 1.200, , , ,0 I det seneste skøn har KL opjusteret skønnet over de budgetgaranterede områder med 471 mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 mio. kr. for Randers. Beløbet modtages via bloktilskudddet og er indregnet under ovennævnte post. Der medtages et tilsvarende beløb på udgiftssiden, således at ændringen samlet "går i 0" for kommunen. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Der kan konstateres merudgifter til lægeerklæringer som følge af den intensiverede indsats på sygedagpengeområdet. Ældreboliger, drift , , ,2 Huslejeindtægter til dækning af udgifter til renter og afdrag på lån for boliger opført efter lov om ,3 almene boliger m.v. var fejlagtigt ikke medregnet i basisbdugettet Udbud af buskørsel -910,0-575,0-575,0 I økonomiudvalgets budgetforslag er indarbejdet i alt 7,5 mio. kr. til citybus samt merudgifter efter ændrede regler for leasing af udenlands leasing af busser. Efter udbud af buskørslen kan -575,0 udgifterne opgøres til i alt 6,9 mio. kr., dvs. mindreudgifter på 0,6 mio. kr., dog 0,9 mio. kr. i 2010 pga.at de nye kontrakter træder i kraft fra Byrådsbeslutning Anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet "Randers cykelby - byen i bevægelse" finansieres bla. af de afsatte Reduktion af "vejprojekter" (finansiering af ,0 45,0 45,0 45,0 rådighedsbeløb til vejprojekter med 1 mio. kr. i cykelpulje) 2009 og 2 mio. kr. i Fra 2011 og frem indarbejdes kr. til drift af signalanlæg og bycykler.

6 Ændringsforslag, drift Randers Krematorium - drift -890,0 Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af midler til controllerstilling -450,0-450,0-450,0-450,0 Budgetposten til skoleruter flyttes fra BS-udvalget til kontoen for busdrift under MT-udvalget, da udgiften ikke opgøres særskilt i Midttrafiks budget og regnskab for buskørsel. Udgiften til øvrig transport af skolebørn forbliver under BSU. Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af budgetbeløb til MTU. Private skoler og efterskoler , , ,0 Statens udmelding af takstbeløb 2010 for privatskole- og efterskoler elever er 1300 kr. pr ,0 elev lavere end det fremskrevne budget, samt mindre ændringer i elevtallet Omplacering af midler til controllerstilling 450,0 450,0 450,0 450,0 Nordisk venskabsbyuge (Novu) -227,0 Drift i alt Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Randers er vært for Novu i 2012, men det forhøjede budgetbeløb er ført videre i 2013 Brugerfinansieret område Yderligere forhøjelse af renovationstakst Forhøjelse på100 kr/år betyder at gælden afvikles over 3 år

7 Ændringsforslag, anlæg Økonomiudvalget Børn og Skoleudvalget Socialudvalget Specialskoleløsning Revurdering af tidsplan for løsning på Blommevej Miljø og teknikudvalget Overgang mellem Thors Bakke og Østervold Udskydes 1 år Undersøgelse af Østbroforbindelse OPP 200 Havnevej Naturprojekter Sundhed og ældreudvalget Fremrykning af budgetbeløb, som blev udskud ved 1.behandlingsforslaget. Beløbene er nu som oprindelig planlagt. Kultur- og Fritidsudvalget Idrætsinvesteringer - breddeidræt Tekniske korrektioner Randers Krematorium - anlæg 890,0 Pulje der i 1. behandlingsforslaget blev flyttet fra 2010 til 2013 fordeles over alle årene og er tiltænkt breddeidrætten Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning finansieres af overskud på driftsbudgettet. Anlæg I ALT

8 Ændringsforslag, finansiering Tekniske korrektioner Ændringer vedr. skatter , , , ,0 Ændringer vedr. tilskud/udligning , , ,0 Ændring vedr. dødsboskat , , , ,5 SKAT OG TILSKUD I ALT KL har fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Desuden er der ændret skøn vedr. væksten i selskabsskatter og de kommunale grundværdier. Ændringerne medfører samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2010 og på 4,4 mio. kr. i I 2012 og 2013 er der en mindreindtægt på h.h.v. 7,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse De ændrede skøn på skattesiden medfører også ændringer vedrørende tilskud og udligning. Der kan beregnes en merindtægt på 4,2 mio. kr i 2011 stigende til 10,9 mio. kr. i Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Fordelingen af kommunernes andel af dødsboskatten har været suspenderet i 3 år for indkomstårene 2004 til Nu genoptages fordelingen i 2010 vedr. indkomståret Afregningen for Randers Kommune er opgjort til 2,1 mio. kr. (som udbetales uden om den sædvanlige 1/12 s afregning). Ændringsforslag, finansiering Politiske ændringsforslag

9 Ændringsforslag, finansiering Finansforskydning: Optimering af lånoptagelse Statstilskud til havnevej Tekniske korrektioner For at forbedre likviditeten i 2010 fremrykkes den ordinære lånoptagelse (ekskl. jordkøbs- og ældreboliglån) til primo året. Der er har hidtil været praksis for at lånoptage ultimo året. Da der kun kan lånoptages til faktisk afholdte udgifter i regnskabsåret, kan det blive nødvendigt at efterregulere lånoptagelsen, når regnskabet kendes. Kirkerne ,5 Randers Søndre og Nordre Provsti har afleveret budget for kirkerne i Samlet set forventes et træk på mellemregningen på 71,5 t.kr. Der forventes et overskud på mellemregningen ultimo 2009 på 81,5 t.kr. Finansiering, ældreboliger , , , ,6 FINANSIERING I ALT Ændringer af renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger som forventes overdraget til Randers Kollektivhus.

10 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) Økonomiudvalget 1.808, , , ,2 De seneste skøn fra KL indenholder en opjustering af lønskønnet med 0,1 pct. point i 2010 og Ændrede pris og lønskøn en nedjustering med 0,1 pct. point i hvert af overslagsårene. M.h.t. priser er skønnet for , , , ,7 fra KL nedjusteret med 0,2 pct. Det bør dog bemærkes, at der er sket mindre ændringer i prisskønnene for de underliggende arter for alle år undtagen KL har fremsendt nye skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget. Desuden er der ændret skøn vedr. væksten i selskabsskatter og de kommunale grundværdier. Ændringerne medfører Ændringer vedr. skatter , , ,0 samlet set en merindtægt på 1,9 mio. kr. i 2010 og på 4,4 mio. kr. i I 2012 og 2013 er ,0 der en mindreindtægt på h.h.v. 7,0 mio. kr. og 11,3 mio. kr. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse De ændrede skøn på skattesiden medfører også ændringer vedrørende tilskud og udligning. Ændringer vedr. Der kan beregnes en merindtægt på 4,2 mio. kr i 2011 stigende til 10,9 mio. kr. i Der , , ,0 tilskud/udligning henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Merudgifter på de budgetgaranterede områder 8.127, , ,0 I det seneste skøn har KL opjusteret skønnet over de budgetgaranterede områder med 471 mio. kr. i 2011 svarende til 8,1 mio. kr. for Randers. Beløbet modtages via bloktilskudddet og er indregnet under ovennævnte post. Der medtages et tilsvarende beløb på udgiftssiden, således at ændringen samlet "går i 0" for kommunen. Der henvises til økonomiafdelingens notat af 17/9 09 (nyt skøn over skat, tilskud og udligning) for en nærmere beskrivelse Ændring vedr. dødsboskat , , ,1 Fordelingen af kommunernes andel af dødsboskatten har været suspenderet i 3 år for indkomstårene 2004 til Nu genoptages fordelingen i 2010 vedr. indkomståret ,5 Afregningen for Randers Kommune er opgjort til 2,1 mio. kr. (som udbetales uden om den sædvanlige 1/12 s afregning). Kirkerne ,5 Randers Søndre og Nordre Provsti har afleveret budget for kirkerne i Samlet set forventes et træk på mellemregningen på 71,5 t.kr. Der forventes et overskud på mellemregningen ultimo 2009 på 81,5 t.kr. Ændringer af renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger som forventes overdraget til Randers Finansiering, ældreboliger , , , ,6 Kollektivhus. Lægeerklæringer 1.200, , ,0 Der kan konstateres merudgifter til lægeerklæringer som følge af den intensiverede indsats 1.200,0 på sygedagpengeområdet. Ovf. Af løn fra socialudvalget 615,0 615,0 615,0 615,0 Flytning af stilling fra socialudvalget

11 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) ovf. Af løn til socialudvalget -420,0-420,0-420,0-420,0 Ændring af organisering - flytning af stilling fra øk. Til soc. Socialudvalget , , , ,3 Ældreboliger , , ,2 Huslejeindtægter til dækning af udgifter til renter og afdrag på lån for boliger opført efter lov ,3 om almene boliger m.v. var fejlagtigt ikke medregnet i basisbudgettet Ovf. Af løn -615,0-615,0-615,0-615,0 Flytning af stilling fra socialudvalget ovf. Af løn 420,0 420,0 420,0 420,0 Ændring af organisering - flytning af stilling fra øk. Til soc. Miljø og teknik , , , ,0 Udbud af buskørsel -910,0-575,0-575,0 I økonomiudvalgets budgetforslag er indarbejdet i alt 7,5 mio. kr. til citybus samt merudgifter efter ændrede regler for leasing af udenlands leasing af busser. Efter udbud af buskørslen -575,0 kan udgifterne opgøres til i alt 6,9 mio. kr., dvs. mindreudgifter på 0,6 mio. kr., dog 0,9 mio. kr. i 2010 pga.at de nye kontrakter træder i kraft fra Byrådsbeslutning Anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projektet "Randers cykelby - byen i Reduktion af "vejprojekter" bevægelse" finansieres bla. af de afsatte rådighedsbeløb til vejprojekter med 1 mio. kr. i ,0 45,0 45,0 45,0 (finansiering af cykelpulje) og 2 mio. kr. i Fra 2011 og frem indarbejdes kr. til drift af signalanlæg og bycykler. Randers Krematorium - Byrådsbeslutning Merudgiften på kr. i 2010 til etablering af røggasrensning 890,0 anlæg finansieres af overskud på driftsbudgettet. Randers Krematorium - drift -890,0 Omplacering af budgetpost til skoleruter Omplacering af midler til controllerstilling Budgetposten til skoleruter flyttes fra BS-udvalget til kontoen for busdrift under MT-udvalget, da udgiften ikke opgøres særskilt i Midttrafiks budget og regnskab for buskørsel. Udgiften til , , , ,0 øvrig transport af skolebørn forbliver under BSU. -450,0-450,0-450,0-450,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. Børn og skoleudvalget , , , ,0 Omplacering af budgetpost til skoleruter , , , ,0 Omplacering af budgetbeløb til MTU. Private skoler og Statens udmelding af takstbeløb 2010 for privatskole- og efterskoler elever er 1300 kr. pr. elev , , , ,0 efterskoler lavere end det fremskrevne budget, samt mindre ændringer i elevtallet Kultur og fritidsudvalget 450,0 450,0 450,0 223,0

12 Tekniske korrektioner til 2. behandling af budget Pol org Overskrift Tekst (konsekvens af forslaget) Omplacering af midler til controllerstilling Nordisk venskabsbyuge (Novu) 450,0 450,0 450,0 450,0 Budgetomplacering af midler til controllerstilling vedr. drift af udendørs idrætsanlæg fra driftsafdelingen under MTU til KFU. -227,0 Randers er vært for Novu i 2012, men det forhøjede budgetbeløb er ført videre i 2013 Tekniske korrektioner i alt , ,4 658, , ,6

Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910. Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200

Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910. Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200 Ændringsforslag i budgetforliget i alt 1,029 1,058841 1,089547389 P/L regulering Område 2010 2011 2012 2013 Ændringer, drift -18.400-30.510-39.260-47.910 Ændringer, drift i alt inkl. P/L -18.400-31.395-41.570-52.200

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.

Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6. Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Resultatopgørelser 2011-2017

Resultatopgørelser 2011-2017 Version: Budgetforlig 2.9.2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2011-2017 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune

Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

12. Uddannelsespolitik

12. Uddannelsespolitik 2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Spareforslag fra social til budget 2011-14

Spareforslag fra social til budget 2011-14 101 Spareforslag fra social til budget 2011-14 Beløb (1.000 kr.) Personale ændring Nr. Overskrift 2011 2012 2013 2014 v. fuld effekt Forebyggende foranstaltninger og anbringelser, Børn og unge 4101 Anbragte

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen.

Børneudvalget Der peges på at følgende overførsler kan lægges i kommunekassen. Til: Økonomiudvalget Mulige reduktioner af overførslerne på drift og løn Ved behandlingen af budgetoverførslerne fra 2007 til 2008 på Økonomiudvalgets møde i april udsatte udvalget sagen med henblik på

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2015 Sagsnavn: Budget 2015-18 Sagsnummer: 00.01.00-S00-1-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 22-09-2014

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

18 Socialudvalget, oversigt over økonomien i anlægsønsker 19 Støttede almene boliger, notat fra Miljø- og teknik 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

18 Socialudvalget, oversigt over økonomien i anlægsønsker 19 Støttede almene boliger, notat fra Miljø- og teknik 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Økonomisk redegørelse 2 Ændringer til ønsker/spareforslag, kataloget af 5. august 2008 3 Oversigt over problemområder 4 Trepartsaftalen, notat fra Personale og HR-afdelingen 5 Kommunikationsstrategi,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016

Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012. 10. juni 2011

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012. 10. juni 2011 Allerød Kommune Statusnotat nr. 3 vedrørende budget 2012 10. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Sammenfatning af budgetforudsætninger 3 3. Konklusion i forhold til forventede besparelser

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 28. august 2012 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 9.00 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2012

Budgetopfølgning 1/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5

135,2 118,4 84,3 75,3 103,3 153,3 145,1 112,1 103,3 128,4 448,4 299,1 170,5 62,8 280,9 151,7 22,4-94,8 258,1 108,8-19,8-127,5 Resultatopgørelse ( V, K og O) 1. behandlingsbudgetforslaget, inkl. ændringer ved forhandlinger Løbende priser Resultatopgørelse mio. kr. BF 2009 BF 2010 BF 2011 BF 2012 Gns 09-12 Skatter -.11,6 -.445,4

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2015 Forudsætninger for budget 2015 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2014 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere