Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels Karlsen, Gitte Lumby Hansen (stedfortræder), Carina Kristensen Berth (orlov) Ingen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.marts 2014 Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Valg til ældrerådet Orangeri på Korsagergård Kapacitetsprognose på ældreområdet Familiecentrets årsrapport Sundhedsprofil Meddelelser fra formanden Underskriftsside Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget skal godkende dagsordenen. Indstilling Udvalgsformanden indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende dagsordenen Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

4 2. SSU Budgetopfølgning pr. 31. marts Tillægsbevillinger for Social- og Sundhedsudvalget Sagsnr.: 14/4872 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift, hvor der på Social- og Sundhedsudvalgets område ikke forventes afvigelser. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vedrørende drift på Social- og Sundhedsudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser. Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr SSU Tillægsbevilling 22722/14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

5 3. Budgetopfølgning pr. 31.marts 2014 Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 14/4873 Beslutningstema Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område. Indstilling Center for Økonomi og Indkøb indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Økonomiudvalget, at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalgene og temaerne på i alt kr., som samlet set er udgiftsneutrale for kommunen under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud vedrørende organisationsændring og barselspuljer der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.1 Børn og unge med særlige behov vedrørende merudgifter hovedsagligt til opholdssteder for børn og unge og central refusionsordning der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 5.2 Voksne med særlige behov der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 6.1 Pensioner og personlige tillæg der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 6.2 Boligsikring og boligydelse der vedtages tillægsbevilling på kr. til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser vedrørende central refusionsordning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør kr. på Socialog Sundhedsudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgtes område modsvares af merudgifter på Økonomiudvalgets områder og mindreudgifter på Børne- og Kulturudvalgets område. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

6 Sagsfremstilling Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er af rent teknisk karakter og udgør kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen. De tekniske omplaceringer vedrører primært omplaceringer af budget vedrørende organisationsændring, barselspulje, central refusionsordning og opholdssteder for børn og unge. Kommunikation Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr SSU Omplacering 22723/14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

7 4. Valg til ældrerådet Sagsnr.: 13/1387 Beslutningstema Valg til ældrerådet i efteråret Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende ældrerådets forslag til gennemførelse af valget Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Der er valg til ældrerådet hvert andet år, hvor henholdsvis 3 og 4 medlemmer er på valg. Ældrerådet bliver valgt af og blandt kommunens borgere på 60 år og derover. I år er fire af de nuværende medlemmer af ældrerådet på valg for perioden De resterende tre medlemmer fortsætter i ældrerådet til udgangen af 2016, hvor de så er på valg. Ældrerådet foreslår, at valget til ældrerådet foregår som tidligere år. Der bliver annonceret efter kandidater, og valget finder sted med udsendelse af valgmateriale og stemmesedler. Se vedlagte bilag for detaljer omkring tidsplan, indkaldelse mv. Valget vil kun blive gennemført, hvis der stiller fem eller flere kandidater op. Hvis der kun stiller fire eller færre kandidater op, er kandidaterne valgt og afstemningen bliver aflyst. Kommunikation Der bliver annonceret i lokalaviserne og Vallensbæk Nu efter kandidater til ældrerådet, ligesom resultatet bliver offentliggjort dér. Retsgrundlag Retssikkerhedsloven Bilag: 1 Åben Notat om valg til ældrerådet /14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

8 5. Orangeri på Korsagergård Sagsnr.: 14/4932 Beslutningstema Finansiering af orangeri på Korsagergård Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende finansiering på kr. til etablering af orangeriet på Korsagergård og godkende, at finansiering sker på følgende måde: der meddeles tillægsbevilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. til anlægget Orangeri til Seniorhuset der meddeles tillægsbevilling på kr. fra Børne- og Kulturpuljen, Foreningsgårdene der meddeles tillægsbevilling på kr. fra ældrepulje i Center for Sundhed og Forebyggelse Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Den samlede udgift til etablering af orangeri på Korsagergård udgør kr. Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 anlægsbevilget kr. til etablering af orangeriet. Der var en forventning om, at de resterende kr. kunne skaffes via ekstern finansiering. Det har ikke været muligt, og Center for Sundhed og Forebyggelse foreslår, at kommunen finder finansiering til den fulde udgift. Finansiering sker via midler fra Børne- og Kulturpulje foreningsgårdene med kr. og via midler fra Sundhed og Forebyggelse ældrepulje fra 2010 (Styrket kvalitet i ældreplejen, 2010) med kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

9 Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har i Budget 2013 bevilget kr. til orangeriet på Korsagergård. Da det ikke har været muligt at skaffe ekstern finansiering, søger Center for Sundhed og Forebyggelse nu om, at de resterende kr. bliver tildelt inden for kommunens budget, så orangeriet kan blive etableret. Seniorhuset Korsagergård blev brugerstyret i 2009 og har nu mere end 40 aktiviteter, som alle er startet på baggrund af de ældres ideer og interesser. Alle aktiviteter gennemføres af frivillige ældre. Med henblik på at udvikle Seniorhusets muligheder for at iværksætte nye aktiviteter har Seniorhuset ønsket at etablere et orangeri på en del af udendørsarealet. Udgangspunktet for en udvidelse af udendørsfaciliteterne er ønsket om at kunne dyrke grøntsager, krydderurter, frugt m.v. til brug i den daglige tilberedning af husets frokosttilbud samt til friluftsaktiviteter, temadage, workshops og events. Til udvikling af orangeri-projektet er der nedsat en arbejdsgruppe, som har opstillet følgende forudsætninger for projektet med udgangspunkt i at kunne rumme de forskellige ønsker for udendørs aktiviteter: Orangeriet opføres med termoruder samt på isoleret fundament og skal kunne benyttes fra marts november. Orangeri og udendørsfaciliteter skal ligge i forbindelse med, eller tæt på, haveudgangen fra Korsagergård Loftshøjde skal være 3-4 meter Der skal forefindes vand, afløb og el Begrundelsen for ovenstående forudsætninger er ønsket om at kunne benytte orangeriet i så stor en del af året som muligt og ikke kun i sommermånederne. Udendørsfaciliteterne skal ligge så tæt på Korsagergård, at de er let tilgængelige for alle husets brugere. Terrassen skal rumme havemøbler samt diverse faciliteter til madtilberedning. Der er modtaget forhåndstilkendegivelse fra kommunens tekniske forvaltning om, at der kan etableres mindre anlæg som støttepunkt for det almene friluftsliv. Mindre anlæg er fastlagt til max. 50 m2. Ligeledes er der fra Fødevarestyrelsen modtaget bekræftelse på, at Seniorhuset kan dyrke grøntsager og anvende dem til madlavning m.v. Kommunikation Retsgrundlag Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

10 6. Kapacitetsprognose på ældreområdet Sagsnr.: 14/4203 Beslutningstema Der er udarbejdet en prognose for det fremtidige behov for ældre-, pleje- og demensboliger i Vallensbæk Kommune. Det er vurderingen, at der i prognoseperioden frem til 2026, ikke er behov for yderligere kapacitet inden for ældre-, pleje- og demensboliger, trods en stigende andel af ældre i kommunen. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende kapacitetsprognosen fortsat følge udviklingen i efterspørgslen efter pleje- og demensboliger Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Antallet af ældre i Vallensbæk Kommune forventes at stige i den kommende årrække. Fra 2014 til 2023 er den forventede stigning på 21,2 %. Herefter forventes antallet af ældre at falde en smule frem til Faldet forventes at være 0,7 %. Selvom antallet af årige stiger i hele prognoseperioden, er det den yngre del af de ældre i aldersgruppen år, der udgør den største gruppe helt frem til Det er antagelsen, at det primært er den ældste del af de ældre, der har brug for offentlige ydelser og dermed er mest ressourcekrævende. Det betyder, at den stigende ældreandel ikke kræver mange flere ressourcer inden for første halvdel af prognoseperioden. Antallet af de årige forventes dog fortsat at stige helt frem til 2025, mens antallet af de årige forventes at falde. Gennemsnitsalderen blandt gruppen af ældre er altså stigende. Det er forventningen, at efterspørgslen efter offentlige ydelser samt ældreegnede boliger derfor også vil stige inden for sidste halvdel af prognoseperioden. I dag er det sådan, at ledige ældre-, pleje- og demensboliger generelt tilbydes borgere fra andre kommuner, der ønsker at bo i Vallensbæk Kommune. Der er således en overkapacitet i forhold til behovet hos Vallensbæk Kommunes egne borgere. Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

11 Fremtidigt behov for ældreboliger I Vallensbæk Kommune er der i alt 137 ældreboliger - 97 boliger i Rønnebækhus og 40 boliger i Pilehavehus. Her bor for tiden 106 vallensbækborgere og 36 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunes ældreboliger udgør således 25,4 % Kapacitetsprognosen viser, at hvis der fortsættes med samme efterspørgsel fra vallensbækborgere som i dag, vil der være tilstrækkeligt med ældreboliger i hele prognoseperioden. Hvis behovet for plejeboliger mod forventning stiger, vil den overkapacitet, der er i dag blive mindre. Dermed vil antallet af pleje- og demensboliger der kan blive tilbudt til borgere fra andre kommuner også falde. Forventningen er dog, at der i mange år fremover vil være en overkapacitet af ældreboliger. Fremtidigt behov for pleje- og demensboliger I Vallensbæk Kommune er der i alt 40 pleje- og demensboliger 10 boliger i Rønnebo og 30 boliger i Højstruphave. Her bor for tiden 26 vallensbækborgere og 14 tilflyttere fra andre kommuner. Andelen af tilflyttere i kommunens pleje- og demensboliger udgør således 35 %. Kapacitetsprognosen viser, at hvis der fortsættes med samme efterspørgsel fra vallensbækborgere som i dag, vil der være tilstrækkeligt med pleje- og demensboliger i hele prognoseperioden. Endvidere vil der i mange år fremover være en overkapacitet af pleje- og demensboliger, der kan fyldes op med borgere fra andre kommuner. Sundhedsindsatser som Hjælp til Selvhjælp, forebyggelse af indlæggelser samt koordinering af udskrivninger fra hospitalerne mv. kan også være med til at udsætte behovet for plejeboliger. Endvidere indeholder Højstruphave et aflastningsdaghjem til 14 borgere og 6 aflastningspladser, mens Rønnebækhus indeholder 2 aflastningspladser. Dette vil yderligere kunne udsætte behovet for pleje- og demensboliger. Det bemærkes, at udregningen af behovet for pleje- og demensboliger er baseret på meget små tal, og dermed er forbundet med større usikkerhed end udregningen af behovet for ældreboliger. Udviklingen i efterspørgslen efter pleje- og demensboliger blandt vallensbækborgerne bør derfor fortsat følges tæt i den kommende periode. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kapacitetsprognose Ældreområdet /14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

12 7. Familiecentrets årsrapport 2013 Sagsnr.: 14/4383 Beslutningstema Social- og Sundhedsudvalget får forelagt Familiecentrets årsrapport Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at godkende Familiecentrets årsrapport Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Årsrapporten fra Familiecentret 2013 beskriver den indsats, Familiecentret har ydet for det specialiserede børn- og ungeområde og Sundhedsplejen i Rapporten omfatter både Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune, da Familiecentret i Ishøj Kommune er udførende for begge kommuner. Dette omfatter dog ikke Sundhedsplejen, som alene servicerer borgere i Ishøj Kommune. Årsrapporten viser, at Familiecentret har fulgt den faglige og politiske beslutning i Ishøj Kommunes Social- og Sundhedsudvalg om, at der skal sættes ind med en målrettet indsats for de forebyggende tiltag. Der har i 2013 været et fald i antallet af anbringelser og udgifterne hertil, mens udgifterne til forebyggende tiltag er steget fra 2012 til Familiecentret har holdt sig inden for de afstukne økonomiske rammer med et samlet mindreforbrug på lidt over 1 mio. kr. Vallensbæk Kommunes andel udgør dog et lille merforbrug på kr. Hovedresultater I underkanten af børn og unge har modtaget rådgivning og støtte fra Familiecentret i løbet af Rapporten redegør for, hvorfra underretningerne er kommet, hvordan der er handlet på underretningerne og hvor mange børnefaglige undersøgelser Familiecentret har foretaget. Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

13 I 2013 modtog Familiecentret i alt 524 underretninger. Dette er en stigning i forhold til 2012, hvor antallet var 515. Stigningen i antallet af underretninger skyldes alene en stigning i antallet af underretninger fra Ishøj Kommune, hvor antallet er steget fra 390 til 399. Antallet af underretninger er således fastholdt på 125 fra år 2012 til 2013 i Vallensbæk Kommune. I 2013 blev der indført et krav om reaktion på nye underretninger inden for 24 timer. Det nye krav imødekommes af StraXen, der blev etableret i Familiecentret den 1. august 2013, og er en styrkelse af det indledende og akutte sociale arbejde. Som tidligere år har der været en forholdsvis lav anbringelsesprocent for børn fra Vallensbæk. Ved udgangen af 2012 var der 18 anbragte børn fra Vallensbæk, og ved udgangen af 2013 var antallet 16. Der er etableret et Børnehus i Københavns Kommune på baggrund af ny lovgivning i I Børnehuset skal overgrebssager koordineres. Ishøj Kommune har én af de to kommunale pladser i Børnehusrådet. Ud over disse oplysninger indeholder årsrapporten også en mængde mere detaljerede oplysninger om status og udvikling i Familiecentret. Disse informationer er med til at belyse det specialiserede børn- og ungeområde, så den fremadrettede indsats kan styrkes yderligere for de børn, der er i problemer. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Familiecentrets årsrapport /14 Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

14 8. Sundhedsprofil 2013 Sagsnr.: 14/4953 Beslutningstema Center for Sundhed og Forebyggelse fremlægger Region Hovedstadens Sundhedsprofil Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget og Børneog Kulturudvalget at tage Sundhedsprofil 2013 for kommunerne i Region Hovedstaden til efterretning Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Sundhedsprofilen for Vallensbæk Kommune 2013 er et redskab, der indgår i den fremadrettede planlægning af forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til kommunens borgere. Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Annette Hein-Sørensen fra Center for Sundhed og Forebyggelse præsenterer Sundhedsprofil Centeret vil efterfølgende fremlægge sager for udvalget, hvor man med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne vil komme med anbefalinger til, hvordan der arbejdes videre med de sundhedsmæssige udfordringer, der er beskrevet i Sundhedsprofilen Sundhedsprofilen 2013 er blevet til på baggrund af et spørgeskema udarbejdet af Region Hovedstaden udsendt i I alt spørgeskemaer med titlen Hvordan har du det? blev sendt til tilfældigt udvalgte borgere i alderen år. 43,5 % af de borgere der modtog et spørgerskema valgte at besvare det. I Vallensbæk kommune modtag 2450 borgere et spørgerskema. I alt borgere besvarede spørgsmålene om deres sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd. Svarprocenten i Vallensbæk Kommune var 49,1 %. Sundhedsprofilen for Vallensbæk Kommune 2013 er et redskab, der indgår i den fremadrettede planlægning af forebyggelses- og sundhedsfremmetilbud til kommunens borgere. Profilen vil fremadrettet blandt andet indgå i forbindelse med implementering af forebyggelsespakkerne. Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

15 Bilag 1 er en kort sammenfatning af Sundhedsprofilen 2013 mens Bilag 2 - den fulde rapport - er sendt til udvalgets medlemmer. Rapportens opbygning Sundhedsprofilen giver et billede af borgernes aktuelle sundhedstilstand, og kan derfor bruges i den strategiske planlægning af arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme i Vallensbæk Kommune. Rapporten er er opbygget af 2 dele: En første del - kapitlerne der kan betragtes som et opslagsværk med data, der giver mulighed for at sammenligne borgernes sundhed og sygelighed i 2013 med data fra sundhedsprofilen fra En anden del - kapitlerne 8 og 9 - der blandt andet beskriver borgernes motivation for at ændre adfærd, når det gælder kost, rygning, alkohol, og fysisk aktivitet. I 2014 vil Region Hovedstaden endvidere udarbejde en sundhedsprofil omhandlende kronisk sygdom. Denne forventes færdiggjort til efteråret 2014 og vil efterfølgende også blive fremlagt politisk. Kommunikation Kommunens hjemmeside og Vallensbæk Nu. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kort sammenfatning af Sundhedsprofil Region Hovedstaden /14 2 Åben Sundhedsprofil Region Hovedstaden Sendt til udvalgets 21759/14 medlemmer Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

16 9. Meddelelser fra formanden Sagsnr.: Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

17 Underskriftsside Anette Eriksen Morten Schou Jørgensen Arne Petersen Niels Karlsen Gitte Lumby Hansen (stedfortræder) Carina Kristensen Berth (orlov) Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Morten Schou Jørgensen, Arne Petersen, Niels

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 3. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Bemærk! Vi mødes i stueetagen i Rønnebækhus under den nye altan. Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 6. oktober 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. januar 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 15:00 Husk Julefrokost i gæstekantinen fra kl. 13.00-15.00 Mødelokale: Gæstekantinen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Højrupgård Højrupgårdsvej 1 2625 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato: Onsdag den 30. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 6. december 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Mødelokalet ved Spisestedet Mosen Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk Medlemmer: Afbud: Fraværende: Morten

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 27. november 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:00 Mødelokale: Medlemmer: Vestegnens Sprog- og kompetencecenter Vestegnens Sprog- og kompetencecenter, Skolevej 6, 2600

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 9. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Sophielund Mandag 27.10.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Social- og Sundhedsudvalgets politikområdebeskrivelser til budget 2009 3 Orientering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Kultur og Fritidsudvalget. Mødedato: Mandag den 22-06-2009. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2009, 2010 og overslagsårene 107 Underskriftsside 111

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 12. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 15.05.2014, kl. 09:30. Danmarksgade 17, mødelokale 1 AALBORG KOMMUNE Mødet den 15.05.2014, Danmarksgade 17, mødelokale 1 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Godkendelse af referat... 2 3. Orientering: Tilsynspolitikken for hjemmeplejen 2014.... 3 4. Orientering:

Læs mere

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2015 31-12-2015 Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemens-medicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige.

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. juni Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer opfølgning pr. 30. juni - Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen (formand), Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

HERNING KOMMUNE Udsatteråd

HERNING KOMMUNE Udsatteråd HERNING KOMMUNE for mødet den Mødetidspunkt Sted Kl. 12:30 Lokale B2.01 Fraværende: Peter Storm Anne Mette Frydensbjerg Niels Folmer Clausen 2 Der foreligger følgende sager til behandling: Pkt. Overskrift

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 4. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Bemærk! Ændret mødedato og tid Anette Eriksen,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet

Ekstraordinært møde Økonomiudvalget fredag den 29. august 2014. Kl. 16:15 i Sagnlandet Ekstraordinært møde fredag den 29. august 2014 Kl. 16:15 i Sagnlandet Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2014-2...2 29-08-2014 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune

Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen. Hvidovre Kommune Souschef til Familie og Dagtilbudsafdelingen Hvidovre Kommune Præsentation Denne job- og personprofil indledes med en introduktion til kommunen. Derefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00.

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Referat Ældrerådet Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Mandag den 27-08-2012 Mødedato: Torsdag den 23-08-2012 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1

Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Organisations- og Økonomiunderudvalg Ekstraordinært møde 24. april 2006, Kl. 16.00 Møde nr. 9 Farum Rådhus, Mødelokale 1 Medlemmerne mødt. Gitte Melchiorsen (V) var fraværende med afbud.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 1. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 20. maj 2014. Mødetidspunkt: 17:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 20. maj 2014. Mødetidspunkt: 17:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus)

Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 11. december 2012 Tid 09:00 Sted NB. Mødelokale 0.27 (Partirum, Frederikshavn Rådhus) Under pkt. 3 deltager afdelingsleder Birgitte Kvist, Sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl.

Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 25-06-2013 Kl. 15:30 Byrådssalen Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune

Referat tillægsdagsorden Ældrerådet 06.12.2012 kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Referat tillægsdagsorden Ældrerådet kl. 09:30 Restaurant Nordstjernen, i Blokhus Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 229. Tildelingskriterier 2013 for frivilligt socialt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Tillægsreferat Dato 02. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 16:00 Sluttidspunkt 18:15 Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus John Pawlik, Kurt Johansen,

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Laug Mathiasen, Ingrid Andreasen Bemærkninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Formand for Sundhedsudvalget

Formand for Sundhedsudvalget Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 1 Hvad er Hørsholm for en kommune? Hørsholm Lolland Antal borgere/ Størrelse Gennemsnitsindtægt for 15+ år Andel med videregående uddannelse af arbejds styrken

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3

REBILD KOMMUNE REFERAT. Handicaprådet. Mandag den 11. Marts 2013. Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 REBILD KOMMUNE Handicaprådet REFERAT Mandag den 11. Marts 2013 Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup Mødelokale: Mødelokale 3 Afbud: Britta Fraværende: Laila deltog fra kl. ca. 17:00 Kontakt: Handicaprådet

Læs mere