Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler"

Transkript

1 Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: Jernbane Allé 45 Tlf DTU/Bygning 325 Fax: Vanløse Fax Kgs. Lyngby

2 Introduktion Med denne folder er det muligt at vurdere virksomhedens energiforbrug samt hvor der især bør sættes ind for at reducere energiforbruget. Indledning Denne folder indeholder en række energinøgletal for følgende virksomhedstyper: Engros- og detailhandel med biler mv. Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. Nøgletallene er dannet på basis af opgørelser for et stort antal virksomheder. Nøgletallene gør det muligt, at få et indtryk af, hvor godt energimæssigt set en forretning ligger i forhold til andre forretninger indenfor samme branche. Brugen af nøgletal er illustreret med eksempler i folderen. Folderen er opdelt i 2 afsnit. I første afsnit sammenlignes generelle nøgletal. Dette afsnit er forholdsvis simpelt at udfylde og kræver kun kendskab til forretningens samlede el og varmeforbrug samt areal eller antal ansatte. Andet afsnit kan benyttes til at vurdere indenfor hvilke områder elforbruget kan nedsættes. For at få fuld udnyttelse af andet afsnit kræver det, at forretningen kortlægger elforbruget. For branchen gælder, at nøgletallene er mest retvisende, hvis de opgøres som forbrug pr. m 2 fremfor forbrug pr. person. Virksomheder bør derfor, om muligt, generelt benytte nøgletal baseret på m 2. Energinøgletal Alle nøgletal er gengivet som et middeltal samt en værdi for " ". angiver hvor lavt et nøgletal, de bedste 10% af branchens forretninger har. Nøgletallene er opdelt efter areal. Opdelingerne er markeret med forskellige farver efter følgende kriterier: Gul Mindre end m 2 Rød Større end m 2 Når forretningens farve er identificeret, er det i den del af de følgende tabeller, at man skal finde de relevante nøgletal. I tabel 1 er nøgletal for elforbrug angivet. Nøgletal for el Mindre end m 2 Areal [kwh/m 2 /år] Ansat [kwh/person/år] Tabel 1. Nøgletal for elforbrug for handel med biler mv. I tabel 2 er nøgletal for varmeforbrug for forretninger opgivet efter om forretningen er større eller mindre end m 2, med undtagelse af fjernvarme for mindre virksomheder og naturgas for større virksomheder. De angivne nøgletal kan benyttes som vejledende for fjernvarmeforbrug for forretninger under m 2 og naturgasforbrug for forretninger over m 2. Nøgletal for varme Mindre end m 2 Fjernvarme Areal [kwh/m 2 /år] Naturgas Areal [kwh/m 2 /år] Olie Areal [kwh/m 2 /år] Tabel 2. Nøgletal for varmeforbrug handel med biler mv. For at illustrere anvendelsen af nøgletal er der på næste side anført et eksempel.

3 Eksempel 1 En mellemstor bilforhandler har et samlet salgs- og personaleareal på m 2 og anvender ikke elvarme til opvarmning. Forretningen har personale svarende til 14 fuldtidsansatte. Forretningen har haft et årligt elforbrug på kwh og et varmeforbrug på m 3 naturgas. Det er muligt både at beregne elnøgletal pr. m 2 og pr. person på baggrund af oplysningerne. I dette eksempel er begge dele medtaget. Da nøgletal pr. m 2 statistisk set er det bedste mål, er det kun resultatet af anvendelsen af dette nøgletal der vurderes. Nøgletallet for varme er beregnet udfra de givne oplysninger. Brændværdien for naturgas aflæses i tabel 3 til 11,1 kwh/m 3. Målte værdier: - Elforbrug: kwh/år - Varmeforbrug: m 3 /år * 11,1 kwh/m 3 = kwh/år Beregnede nøgletal Middelnøgletal " " Beregninger - Elforbrug pr. m 2 : kwh/år / m 2 80 kwh/m 2 /år 76 kwh/m 2 /år* 37 kwh/m 2 /år* - Varmeforbrug pr. m 2 : kwh/år / m kwh/m 2 /år 328 kwh/m 2 /år** 120 kwh/m 2 /år** - Elforbrug pr. person: kwh/år / 14 personer kwh/person/år kwh/person/år* kwh/person/år* Sammenligning mellem beregnede elforbrug pr. m 2 viser nogenlunde samstemmende værdier, mens elforbruget pr. person er meget højt i forhold til middelnøgletallet. Da det sidste nøgletal er betydeligt mere usikkert, tages udgangspunkt i nøgletallet pr. m 2. Varmeforbruget for forretningen er meget lavt i forhold til middelvarmeforbruget, dog ikke så lavt som værdien for " ". Dette indikerer, at de mest umiddelbare energibesparelser skal findes på elforbruget. * aflæst i tabel 1 ** aflæst i tabel 2 Ved at benytte tabel 3 er det muligt at omregne sit eget varmeforbrug til kwh. Omregning: Energiart Fra GJ Fra MJ Fra Liter Fra m 3 Fra MWh Fjernvarme: 278 0, Naturgas: , Olie: , Elektricitet: Tabel 3. Brændværdier og omregningsfaktorer vist som multiplikationsfaktorer. Eksempel: 41 GJ fjernvarme skal omregnes til kwh. Dette gøres som 41 GJ*278 kwh/gj = kwh. Elanvendelser For at afgøre indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst er elforbruget opdelt på anvendelser. For at få størst muligt udbytte af dette afsnit er det nødvendigt, at kortlægge forretningens elforbrug evt. ved inddragelse af en ekstern rådgiver (eksempelvis fra elforsyningsselskabet). I tabellen er der kun medtaget områder med væsentlige forbrug for branchen. Forbrug til køling, pumpning, specialblæsere m.m. er således ikke angivet. Nøgletal for elanvendelser Mindre end m 2 Belysning 35 kwh/m 2 /år 18 kwh/m 2 /år Elektronik 9 kwh/m 2 /år 5 kwh/m 2 /år Elvarme 5 kwh/m 2 /år 3 kwh/m 2 /år Motorer 4 kwh/m 2 /år 9 kwh/m 2 /år Procesvarme 6 kwh/m 2 /år 1 kwh/m 2 /år Trykluft 9 kwh/m 2 /år 4 kwh/m 2 /år Ventilation 3 kwh/m 2 /år 21 kwh/m 2 /år Tabel 4. Middelforbrug fordelt på elanvendelser. Summen af nøgletal for elanvendelser afviger fra middelnøgletal grundet forskellige opgørelsesmetoder. Eksempel 2 på næste side illustrerer brugen af nøgletal for elanvendelser. Tabel 4 viser middelnøgletal for elforbrug fordelt på anvendelser opdelt efter areal. Dette betyder, at der eksempelvis er opgivet et nøgletal for ventilation, selvom ikke alle forretninger har et elforbrug til ventilation.

4 Eksempel 2 Bilforhandleren fra eksempel 1 fandt, at dets generelle nøgletal for elforbrug ca. 5% højere end middelnøgletallet for branchen og mere end 100% højere end. Det ønskes derfor synliggjort indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst. I forretningen er der kun monteret hovedmåler, så elforbruget til de enkelte delanvendelser kan ikke direkte bestemmes. For at kortlægge elforbruget til belysning gennemgår bestyreren forretningen og fastslår, at effekten til belysning er på 19,6 kw i åbningstiden og 9,5 kw udenfor åbningstiden. Åbningstiden anslår han til timer om året, mens det årlige timeantal udenfor åbningstid udgør Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning (19,6 kw * h/år + 9,5 kw * h/år) / m 2 43 kwh/m 2 /år 35 kwh/m 2 /år* Ved at sammenligne det udregnede tal med middelnøgletallet ses, at forretningen ligger mere end 10% over gennemsnitsforbruget til belysning for branchen. yreren mener ikke han har mulighed for og tid til selv at kortlægge resten af elforbruget i butikken og kontakter derfor en rådgiver, der udfører kortlægning af forretningens elforbrug. Det beregnede nøgletal for belysning ændres herved en anelse, da kortlægningen viser et større elforbrug til belysning end bestyreren har beregnet. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning kwh/år / m 2 44 kwh/m 2 /år 35 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Elektronik kwh/år / m 2 6 kwh/m 2 /år 9 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Elvarme 0 kwh/år / m 2 0 kwh/m 2 /år 5 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Motorer kwh/år / m 2 3 kwh/m 2 /år 4 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Procesvarme kwh/år / m 2 7 kwh/m 2 /år 6 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Trykluft kwh/år / m 2 11 kwh/m 2 /år 9 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Ventilation kwh/år / m 2 5 kwh/m 2 /år 3 kwh/m 2 /år* Sammenligning mellem kortlagte elforbrugsnøgletal og middelnøgletal peger på, at de umiddelbare indsatsområder for energibesparelser er belysning, trykluft og ventilation, mens forbruget til procesvarme svarer til middelforbruget for branchen. Mulighederne for store besparelser indenfor trykluft og ventilation er dog ikke så store, idet de absolutte forbrug ikke er så store. Næste skridt er at identificere hvilke energibesparelsesmuligheder, der er indenfor de forskellige områder. Dette kan evt. udføres i samarbejde med en rådgiver. * aflæst i tabel 4 De angivne nøgletal i denne folder er gennemsnitstal, så selvom nøgletallene giver et fingerpeg om og i givet fald hvor energibesparelser umiddelbart kan findes, må de ikke afholde virksomheder fra at søge i områder, hvor nøgletallet er lavt. Kvaliteten og begrænsning Selvom de beregnede nøgletal dækker over informationer fra et stort antal virksomheder, er tallene forbundet med statistisk usikkerhed. Især små virksomheder kan opleve at deres nøgletal ligger langt fra branchens middelnøgletal. Yderligere information Nøgletal for såvel elforbrug som varmeforbrug i denne folder er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks Tællinger fra Det har ikke været muligt at graddagekorrigere nøgletallene for varme. Indflydelsen er lille set i forhold til usikkerheden på nøgletallene. Virksomheder bør alligevel graddagekorrigere deres eget varmeforbrug, idet man opnår en mere reel sammenligning af nøgletallet fra år til år. De viste nøgletal angiver hhv. middeltallet og 10%-fraktilværdien (" " - nøgletallet). For yderligere oplysninger om kvalitet, beregningsgrundlag, fraktilværdier og nøgletal henvises til /1/ "Energinøgletalskatalog". Desuden kan DEFU eller Dansk Energi Analyse kontaktes for spørgsmål m.v. Referencer: /1/ Jensen, M.L. & Nielsen, M.V.: "Energinøgletalskatalog", Dansk Energi Analyse, Oktober Virksomheder: DEFU, DTU/bygning 325, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: , Fax: , Dansk Energi Analyse, Jernbane Allé 45, 2720 Vanløse, Tlf.: , Fax: , 01-V1.2001

5 Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Autoreparation Postboks 259 Tlf.: Jernbane Allé 45 Tlf DTU/Bygning 325 Fax: Vanløse Fax Kgs. Lyngby V1.2001

6 Introduktion Med denne folder er det muligt at vurdere virksomhedens energiforbrug samt hvor der især bør sættes ind for at reducere energiforbruget. Indledning Denne folder indeholder en række energinøgletal for følgende virksomhedstyper (fremover benævnt værksteder): Autoreparationsværksteder Karosseriværksteder Autoelektrikere Autolakererier Undervognsbehandling Dækservice Autoservice i øvrigt. Nøgletallene er dannet på basis af opgørelser for et stort antal værksteder. Nøgletallene gør det muligt, at få et indtryk af, hvor godt energimæssigt set et værksted ligger i forhold til andre værksteder i branchen. Brugen af nøgletal er illustreret med eksempler i folderen. Folderen er opdelt i 2 afsnit. I første afsnit sammenlignes generelle nøgletal. Dette afsnit er forholdsvis simpelt at udfylde og kræver kun kendskab til værkstedets samlede el og varmeforbrug samt areal eller antal ansatte. Andet afsnit kan benyttes til at vurdere indenfor hvilke områder elforbruget kan nedsættes. For at få fuld udnyttelse af andet afsnit kræver det, at værkstedet kortlægger elforbruget. For branchen gælder, at nøgletallene er mest retvisende, hvis de opgøres som forbrug pr. m 2 fremfor forbrug pr. person. Værksteder bør derfor, hvis det er muligt, generelt benytte nøgletal baseret på m 2. Hvid Gul Grøn Rød Mindre end m 2 og bruger elvarme til opvarmning Mindre end m 2 og bruger ikke elvarme til opvarmning Større end m 2 og bruger elvarme til opvarmning Større end m 2 og bruger ikke elvarme til opvarmning Når værkstedets farve er identificeret, er det i den del af de følgende tabeller, at man skal finde de relevante nøgletal. I tabel 1 er nøgletal for elforbrug angivet. Elvarme Nøgletal for el Mindre end m 2 angiver hvor lavt et nøgletal, de bedste 10% af branchens værksteder har. Nøgletallene er opdelt efter areal samt efter om værkstedet bruger elvarme til opvarmning. Opdelingerne er markeret med forskellige farver efter følgende kriterier: Areal [kwh/m 2 /år] Ansat [kwh/person/år] Areal [kwh/m 2 /år] Ansat [kwh/person] Tabel 1. Nøgletal for elforbrug for autoreparation mv. Antallet af opgørelser for varmeforbrug hos værksteder har ikke været tilstrækkeligt til at opgøre nøgletal for varmeforbrug. Det betyder dog ikke, at værkstedet bør undlade at opgøre dets eget nøgletal, idet dette nøgletal løbende kan sammenlignes over tid. Dette vil give mulighed for at identificere, hvorvidt der er uhensigtsmæssigheder i varmeforbruget, der bør undersøges nærmere. Det giver endvidere mulighed for at foretage beregninger på, hvor mange penge der kunne spares gennem etablering af forskellige varmereducerende foranstaltninger. Energinøgletal Alle nøgletal er gengivet som et middeltal samt en værdi for " ". 01-V1.2001

7 Eksempel 1 Et mellemstort værksted har et areal på m 2, og anvender dels elvarme og dels olie til opvarmning. Virksomheden har personale svarende til 24 fuldtidsansatte. Værkstedet har haft et årligt elforbrug på kwh og et varmeforbrug på liter olie. Det er muligt både at beregne elnøgletal pr. m 2 og pr. person på baggrund af oplysningerne. I dette eksempel er begge dele medtaget. Da nøgletal pr. m 2 statistisk set er det bedste mål, er det kun resultatet af anvendelsen af dette nøgletal der vurderes. Nøgletallet for varmeforbrug er medtaget, selvom der ikke foreligger nogle oplysninger om middelforbrug for varme i denne branche. Brændværdien for olie aflæses i tabel 2 til 10,0 kwh/liter. Målte værdier: - Elforbrug: kwh/år - Varmeforbrug: liter/år * 10,0 kwh/liter = kwh/år Beregnede nøgletal Middelnøgletal " " Beregninger - Elforbrug pr. m 2 : kwh/år / m kwh/m 2 /år 99 kwh/m 2 /år* 32 kwh/m 2 /år* - Varmeforbrug pr. m 2 : kwh/år / m 2 11 kwh/m 2 /år - kwh/m 2 /år - kwh/m 2 /år - Elforbrug pr. person: kwh/år / 24 personer kwh/person/år kwh/person/år* kwh/person/år* Sammenligning af beregnede elforbrug med middelforbrugene for branchen viser nogenlunde samstemmende værdier, dog er elforbruget pr. m 2 knap 5% højere end middelforbruget. Sammenligningen indikerer, at værkstedet anvender lidt mere elektricitet end et gennemsnits værksted. Samtidigt virker det muligt at nedsætte forbrugene betydeligt, da værdierne for " " ligger væsentligt lavere. * aflæst i tabel 1. Ved at benytte tabel 2 er det muligt at omregne sit eget varmeforbrug til kwh. Omregning: Energiart Fra GJ Fra MJ Fra Liter Fra m 3 Fra MWh Fjernvarme: 278 0, Naturgas: , Olie: , Elektricitet: Tabel 2. Brændværdier og omregningsfaktorer vist som multiplikationsfaktorer. Eksempel: 41 GJ fjernvarme skal omregnes til kwh. Dette gøres som 41 GJ*278 kwh/gj = kwh. Elanvendelser For at afgøre indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst, er middelnøgletallet for elektricitet opdelt på elanvendelser. For at få størst muligt udbytte af dette afsnit er det nødvendigt, at kortlægge virksomhedens elforbrug evt. ved inddragelse af en ekstern rådgiver (eksempelvis fra elforsyningsselskabet). Tabel 3 viser middelnøgletal for elforbrug fordelt på anvendelser opdelt efter areal og elvarme. Dette betyder, at der eksempelvis er opgivet et nøgletal for ventilation, selvom ikke alle værksteder har et elforbrug til ventilation. I tabellen er der kun medtaget områder med væsentlige forbrug for branchen. Forbrug til pumper m.m. er således ikke angivet. Nøgletal for elanvendelser Benyttes El til opvarmning Mindre end m 2 Belysning 36 kwh/m 2 /år 32 kwh/m 2 /år Elvarme 21 kwh/m 2 /år 13 kwh/m 2 /år Procesvarme 12 kwh/m 2 /år 8 kwh/m 2 /år Specialblæsere 16 kwh/m 2 /år 4 kwh/m 2 /år Trykluft 16 kwh/m 2 /år 8 kwh/m 2 /år Ventilation 22 kwh/m 2 /år 11 kwh/m 2 /år Belysning 44 kwh/m 2 /år 32 kwh/m 2 /år Elektronik 7 kwh/m 2 /år 9 kwh/m 2 /år Køling 6 kwh/m 2 /år - Motorer 9 kwh/m 2 /år 14 kwh/m 2 /år Procesvarme 9 kwh/m 2 /år - Trykluft 11 kwh/m 2 /år 3 kwh/m 2 /år Ventilation 18 kwh/m 2 /år 7 kwh/m 2 /år Tabel 3. Middelforbrug fordelt på elanvendelser Summen af nøgletal for elanvendelser afviger fra middelnøgletal grundet forskellige opgørelsesmetoder. Eksempel 2 på næste side illustrerer brugen af nøgletal for elanvendelser. 01-V1.2001

8 Eksempel 2 Værkstedet fra eksempel 1 fandt, at dets generelle nøgletal for elforbrug var ca. 5% højere end middelnøgletallet for branchen og 3 gange højere end. Det ønskes derfor synliggjort indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst. I virksomheden er der kun monteret hovedmåler, så elforbruget til de enkelte delanvendelser kan ikke direkte bestemmes. For at kortlægge elforbruget til belysning gennemgår værkføreren værkstedet og fastslår, at effekten til belysning er på 9,2 kw i åbningstiden og 1,5 kw udenfor åbningstiden. Værkføreren anslår at åbningstiden årligt udgør timer, mens lyset der er tændt udenfor samt på kontorerne årligt udgør timer. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning (9,2 kw * h/år + 1,5 kw * h/år) / m 2 18 kwh/m 2 /år 36 kwh/m 2 /år* Ved at sammenligne det udregnede tal med middelnøgletallet ses, at værkstedet set over et år anvender betydeligt mindre end resten af branchen til belysning. Værkføreren mener ikke, at han har mulighed for og tid til selv at kortlægge resten af elforbruget i virksomheden og kontakter derfor en rådgiver, der udfører kortlægning af virksomheden elforbrug. Det beregnede nøgletal for belysning ændres herved en anelse, da kortlægningen viser et større elforbrug til belysning end værkføreren har beregnet. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning kwh/år / m 2 19 kwh/m 2 /år 36 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Elvarme kwh/år/ m 2 25 kwh/m 2 /år 21 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Procesvarme kwh/år / m 2 6 kwh/m 2 /år 12 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Specialblæsere 0 kwh/år / m 2 0 kwh/m 2 /år 16 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Trykluft kwh/år / m 2 21 kwh/m 2 /år 16 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Ventilation kwh/år / m 2 29 kwh/m 2 /år 22 kwh/m 2 /år* Sammenligning mellem kortlagte elforbrugsnøgletal og middelnøgletal peger på, at de umiddelbare indsatsområder for energibesparelser er elvarme, trykluft og ventilation. Næste skridt er at identificere hvilke energibesparelsesmuligheder, der er indenfor de forskellige områder. Dette kan evt. udføres i samarbejde med en rådgiver. * aflæst i tabel 3 De angivne nøgletal i denne folder er gennemsnitstal, så selvom nøgletallene giver et fingerpeg om og i givet fald hvor energibesparelser umiddelbart kan findes, må de ikke afholde virksomheder fra at søge i områder, hvor nøgletallet er lavt. Kvaliteten og begrænsning Selvom de beregnede nøgletal dækker over informationer fra et stort antal virksomheder, er tallene forbundet med statistisk usikkerhed. Især små virksomheder kan opleve at deres nøgletal ligger langt fra branchens middelnøgletal. Yderligere information Nøgletal for elforbrug i denne folder er udarbejdet på baggrund af udtræk fra Elselskabernes Enibase. Kun datamateriale fra 1995 og fremefter er anvendt. De viste nøgletal angiver hhv. middeltallet og 10%-fraktilværdien (" " - nøgletallet). For yderligere oplysninger om kvalitet, beregningsgrundlag, fraktilværdier og nøgletal henvises til /1/ "Energinøgletalskatalog". Desuden kan DEFU eller Dansk Energi Analyse kontaktes for spørgsmål m.v. Referencer: /1/ Jensen, M.L. & Nielsen, M.V.: "Energinøgletalskatalog", Dansk Energi Analyse, Oktober Virksomheder: DEFU, DTU/bygning 325, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: , Fax: , Dansk Energi Analyse, Jernbane Allé 45, 2720 Vanløse, Tlf.: , Fax: , 02-V1.2001

9 Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Servicestationer Postboks 259 Tlf.: Jernbane Allé 45 Tlf DTU/Bygning 325 Fax: Vanløse Fax Kgs. Lyngby V1.2001

10 Introduktion Med denne folder er det muligt at vurdere virksomhedens energiforbrug samt hvor der især bør sættes ind for at reducere energiforbruget. Indledning Denne folder indeholder en række energinøgletal for følgende virksomhedstyper: Servicestationer med kiosksalg Servicestationer uden kiosksalg. Nøgletallene er dannet på basis af opgørelser over et større antal servicestationer. Nøgletallene gør det muligt, at få et indtryk af, hvor godt energimæssigt set en servicestation ligger i forhold til andre servicestationer. Brugen af nøgletal er illustreret med eksempler i folderen. Folderen er opdelt i 2 afsnit. I første afsnit sammenlignes generelle nøgletal. Dette afsnit er forholdsvis simpelt at udfylde og kræver kun kendskab til servicestationens samlede el og varmeforbrug samt areal eller antal ansatte. Andet afsnit kan benyttes til at vurdere indenfor hvilke områder elforbruget kan nedsættes. For at få fuld udnyttelse af andet afsnit kræver det, at servicestationen kortlægger elforbruget. For branchen gælder, at nøgletallene er mest retvisende, hvis de opgøres som forbrug pr. m 2 fremfor forbrug pr. person. Virksomheder bør derfor, om muligt, generelt benytte nøgletal baseret på m 2. Energinøgletal Alle nøgletal er gengivet som et middeltal samt en værdi for " ". angiver hvor lavt et nøgletal, de bedste 10% af branchens servicestationer har. Nøgletallene er opdelt efter areal samt efter om servicestationen bruger elvarme. Opdelingerne er markeret med forskellige farver efter følgende kriterier: Hvid Gul Grøn Rød Mindre end 500 m 2 og bruger elvarme til opvarmning Mindre end 500 m 2 og bruger ikke elvarme til opvarmning Større end 500 m 2 og bruger elvarme til opvarmning Større end 500 m 2 og bruger ikke elvarme til opvarmning Når servicestationens farve er identificeret, er det i den del af de følgende tabeller, at man skal finde de relevante nøgletal. Antallet af opgørelser af elforbrug hos servicestationer større end 500 m 2 har dog ikke været tilstrækkeligt til at opgøre nøgletal. I stedet kan tallene for mindre servicestationer anvendes som retningsgivende. I tabel 1 er nøgletal for elforbrug angivet. Elvarme Nøgletal for el Mindre end 500 m 2 Areal [kwh/m 2 /år] Ansat [kwh/person/år] Areal [kwh/m 2 /år Ansat [kwh/person/år] Tabel 1. Nøgletal for elforbrug for servicestationer. Antallet af opgørelser af varmeforbrug hos servicestationer har ikke været tilstrækkeligt til at opgøre nøgletal. Det betyder dog ikke, at servicestationen bør undlade at opgøre dets eget nøgletal, idet dette nøgletal kan sammenlignes over tid. Dette vil give mulighed for at identificere, hvorvidt der er uhensigtsmæssigheder i varmeforbruget. Det giver endvidere mulighed for at foretage beregninger på, hvor mange penge der kunne spares gennem etablering af forskellige varmereducerende foranstaltninger. 02-V1.2001

11 Eksempel 1 En mellemstor servicestation har et areal på 350 m 2, og anvender ikke elvarme til opvarmning. Virksomheden har personale svarende til 5 fuldtidsansatte. Servicestationen har haft et årligt elforbrug på kwh og et varmeforbrug på liter olie. Det er muligt både at beregne elnøgletal pr. m 2 og pr. person på baggrund af oplysningerne. I dette eksempel er begge dele medtaget. Da nøgletal pr. m 2 statistisk set er det bedste mål, er det kun resultatet af anvendelsen af dette nøgletal der vurderes. Nøgletallet for varmeforbrug er medtaget, selvom der ikke foreligger nogle oplysninger om middelforbrug for varme i denne branche. Brændværdien for olie aflæses i tabel 2 til 10,0 kwh/liter. Målte værdier: - Elforbrug: kwh/år - Varmeforbrug: liter/år * 10,0 kwh/liter = kwh/år Beregnede nøgletal Middelnøgletal " " Beregninger - Elforbrug pr. m 2 : kwh/år / 350 m kwh/m 2 /år 420 kwh/m 2 /år* 224 kwh/m 2 /år* - Varmeforbrug pr. m 2 : kwh/år / 350 m 2 52 kwh/m 2 /år - kwh/m 2 /år - kwh/m 2 /år - Elforbrug pr. person: kwh/år / 5 personer kwh/person/år kwh/person/år* kwh/person/år* Sammenligning af beregnede elforbrug med middelforbrugene for branchen viser, at elforbruget pr. m 2 er knap 20% højere end middelforbruget. Sammenligningen indikerer, at servicestationen anvender noget mere elektricitet end en gennemsnits servicestation. Samtidigt virker det muligt at nedsætte forbrugene betydeligt, da værdierne for " " ligger væsentligt lavere. * aflæst i tabel 1. Ved at benytte tabel 2 er det muligt at omregne sit eget varmeforbrug til kwh. Omregning: Energiart Fra GJ Fra MJ Fra Liter Fra m 3 Fra MWh Fjernvarme: 278 0, Naturgas: , Olie: , Elektricitet: Tabel 2. Brændværdier og omregningsfaktorer vist som multiplikationsfaktorer. Eksempel: 41 GJ fjernvarme skal omregnes til kwh. Dette gøres som 41 GJ*278 kwh/gj = kwh. Elanvendelser For at afgøre indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst, er middelnøgletallet for elektricitet opdelt på elanvendelser. For at få størst muligt udbytte af dette afsnit er det nødvendigt, at kortlægge virksomhedens elforbrug evt. ved inddragelse af en ekstern rådgiver (eksempelvis fra elforsyningsselskabet). Tabel 3 viser middelnøgletal for elforbrug fordelt på anvendelser opdelt efter areal og elvarme. Dette betyder, at der eksempelvis er opgivet et nøgletal for køling, selvom ikke alle servicestationer har et elforbrug til køling. I tabellen er der kun medtaget områder med væsentlige forbrug for branchen. Nøgletal for elanvendelser Benyttes El til opvarmning Mindre end 500 m 2 Belysning 193 kwh/m 2 /år - Elektronik 77 kwh/m 2 /år - Elvarme 71 kwh/m 2 /år - Køling 118 kwh/m 2 /år - Motorer 177 kwh/m 2 /år - Procesvarme 82 kwh/m 2 /år - Specialblæsere 45 kwh/m 2 /år - Trykluft 37 kwh/m 2 /år - Belysning 198 kwh/m 2 /år - Elektronik 31 kwh/m 2 /år - Køling 89 kwh/m 2 /år - Motorer 56 kwh/m 2 /år - Pumpning 29 kwh/m 2 /år - Procesvarme 30 kwh/m 2 /år - Specialblæsere 58 kwh/m 2 /år - Ventilation 41 kwh/m 2 /år - Tabel 3. Middelforbrug fordelt på elanvendelser Summen af nøgletal for elanvendelser afviger fra middelnøgletal grundet forskellige opgørelsesmetoder. Eksempel 2 på næste side illustrerer brugen af nøgletal for elanvendelser. 02-V1.2001

12 Eksempel 2 Servicestationen fra eksempel 1 fandt, at dets generelle nøgletal for elforbrug var knap 20% højere end middelnøgletallet for branchen og dobbelt så højt som. Det ønskes derfor synliggjort indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst. I servicestationen er der kun monteret hovedmåler, så elforbruget til de enkelte delanvendelser kan ikke direkte bestemmes. For at kortlægge elforbruget til belysning gennemgår bestyreren servicestationen og fastslår, at effekten til belysning er på 12,2 kw i åbningstiden og 3,5 kw udenfor åbningstiden. yreren ved at åbningstiden årligt udgør timer, mens lyset der er tændt udenfor samt på kontorerne årligt udgør timer. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning (12,2 kw * h/år + 3,5 kw * h/år) / 350 m kwh/m 2 /år 204 kwh/m 2 /år* Ved at sammenligne det udregnede tal med middelnøgletallet ses, at servicestationen midlet set anvender betydeligt mindre end resten af branchen til belysning. yreren mener ikke, at han har mulighed for og tid til selv at kortlægge resten af elforbruget på servicestationen og kontakter derfor en rådgiver, der udfører kortlægning af stationens elforbrug. Det beregnede nøgletal for belysning ændres herved en anelse, da kortlægningen viser et større elforbrug til belysning end bestyreren har beregnet. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning kwh/år / 350 m kwh/m 2 /år 198 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Elektronik kwh/år/ 350 m 2 17 kwh/m 2 /år 31 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Køling kwh/år / 350 m 2 76 kwh/m 2 /år 89 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Motorer kwh/år / 350 m 2 46 kwh/m 2 /år 56 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Procesvarme kwh/år / 350 m 2 21 kwh/m 2 /år 30 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Pumpning kwh/år / 350 m 2 27 kwh/m 2 /år 29 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Specialblæsere 0 kwh/år / 350 m 2 0 kwh/m 2 /år 58 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Ventilation kwh/år / 350 m 2 53 kwh/m 2 /år 41 kwh/m 2 /år* Sammenligning mellem kortlagte elforbrugsnøgletal og middelnøgletal peger på, at de umiddelbare indsatsområder for energibesparelser er belysning og ventilation. Næste skridt er at identificere hvilke energibesparelsesmuligheder, der er indenfor de forskellige områder. Dette kan evt. udføres i samarbejde med en rådgiver. * aflæst i tabel 3 De angivne nøgletal i denne folder er gennemsnitstal, så selvom nøgletallene giver et fingerpeg om og i givet fald hvor energibesparelser umiddelbart kan findes, må de ikke afholde virksomheder fra at søge i områder, hvor nøgletallet er lavt. Kvaliteten og begrænsning Selvom de beregnede nøgletal dækker over informationer fra et stort antal virksomheder, er tallene forbundet med statistisk usikkerhed. Især små virksomheder kan opleve at deres nøgletal ligger langt fra branchens middelnøgletal. Yderligere information Nøgletal for elforbrug i denne folder er udarbejdet på baggrund af udtræk fra Elselskabernes Enibase. Kun datamateriale fra 1995 og fremefter er anvendt. De viste nøgletal angiver hhv. middeltallet og 10%-fraktilværdien (" " - nøgletallet). For yderligere oplysninger om kvalitet, beregningsgrundlag, fraktilværdier og nøgletal henvises til /1/ "Energinøgletalskatalog". Desuden kan DEFU eller Dansk Energi Analyse kontaktes for spørgsmål m.v. Referencer: /1/ Jensen, M.L. & Nielsen, M.V.: "Energinøgletalskatalog", Dansk Energi Analyse, Oktober Virksomheder: DEFU, DTU/bygning 325, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: , Fax: , Dansk Energi Analyse, Jernbane Allé 45, 2720 Vanløse, Tlf.: , Fax: , 03-V1.2001

13 Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Engroshandel med korn, foderstoffer, blomster, planter, dyr, mv. Postboks 259 Tlf.: Jernbane Allé 45 Tlf DTU/Bygning 325 Fax: Vanløse Fax Kgs. Lyngby V1.2001

14 Introduktion Med denne folder er det muligt at vurdere virksomhedens energiforbrug samt hvor der især bør sættes ind for at reducere energiforbruget. Indledning Denne folder indeholder en række energinøgletal for følgende virksomhedstyper: Engroshandel med korn og foderstoffer Engroshandel med blomster og planer Engroshandel med levende dyr. Nøgletallene er dannet på basis af opgørelser for et mindre antal virksomheder. Nøgletallene gør det muligt, at få et indtryk af, hvor godt energimæssigt set en virksomhed ligger i forhold til andre af branchens virksomheder. Brugen af nøgletal er illustreret med eksempler i folderen. Folderen er opdelt i 2 afsnit. I første afsnit sammenlignes generelle nøgletal. Dette afsnit er forholdsvis simpelt at udfylde og kræver kun kendskab til virksomhedens samlede el og varmeforbrug samt areal eller antal ansatte. Andet afsnit kan benyttes til at vurdere indenfor hvilke områder elforbruget kan nedsættes. For at få fuld udnyttelse af andet afsnit kræver det, at virksomheden kortlægger elforbruget. For branchen gælder, at nøgletallene er mest retvisende, hvis de opgøres som forbrug pr. m 2 fremfor forbrug pr. person. Virksomheder bør derfor, om muligt, generelt benytte nøgletal baseret på m 2. været muligt at fremstille nøgletal for elforbrug for virksomheder under m 2 med en tilstrækkelig god nøjagtighed. Der foreligger ikke mulighed for at sammenligne varmeforbruget med andre virksomheder i denne branche. Alle nøgletal er gengivet som et middeltal samt en værdi for " ". angiver hvor lavt et nøgletal, de bedste 10% af virksomhederne indenfor branchen har. Nøgletallene er opdelt efter areal. Opdelingerne er markeret med forskellige farver efter følgende kriterier: Gul Mindre end m 2 Rød Større end m 2 Når virksomhedens farve er identificeret, er det i den del af de følgende tabeller, at man skal finde de relevante nøgletal. I tabel 1 er nøgletal for elforbrug angivet. Nøgletal for el Mindre end m 2 Virksomheder over m 2 kan anvende nøgletallet for mindre virksomheder, men bør kun benytte nøgletallet overslagsmæssigt. Areal [kwh/m 2 /år] Ansat [kwh/person/år] Tabel 1. Nøgletal for elforbrug for handel med korn og foderstoffer mv. For at illustrere anvendelsen af nøgletal er der på næste side anført et eksempel. Energinøgletal Da der kun foreligger oplysninger fra ret få virksomheder i branchen, har det kun 03-V1.2001

15 Eksempel 1 Et mellemstort lager har et samlet areal på m 2 og anvender ikke elvarme til opvarmning. Lageret har personale svarende til 30 fuldtidsansatte. Lageret har haft et årligt elforbrug på kwh og et varmeforbrug på m 3 naturgas. Det er muligt både at beregne elnøgletal pr. m 2 og pr. person på baggrund af oplysningerne. I dette eksempel er begge dele medtaget. Da nøgletal pr. m 2 statistisk set er det bedste mål, er det kun resultatet af anvendelsen af dette nøgletal der vurderes. Nøgletallet for varme er beregnet udfra de givne oplysninger. Det er imidlertid ikke muligt at sammenligne dette nøgletal med middeltal for branchen, da et sådanne ikke kan fremstilles. Brændværdien for naturgas aflæses i tabel 2 til 11,1 kwh/m 3. Målte værdier: - Elforbrug: kwh/år - Varmeforbrug: m 3 /år * 11,1 kwh/m 3 = kwh/år Beregnede nøgletal Middelnøgletal " " Beregninger - Elforbrug pr. m 2 : kwh/år / m 2 80 kwh/m 2 /år 105 kwh/m 2 /år* 22 kwh/m 2 /år* - Varmeforbrug pr. m 2 : kwh/år / m kwh/m 2 /år Elforbrug pr. person: kwh/år / 30 personer kwh/person/år kwh/person/år* kwh/person/år* Sammenligning mellem beregnede elforbrug pr. m 2 og antal ansatte viser, at forbruget i det pågældende lager ligger ca. 20% under middelforbruget, hvilket kan hænge sammen med, at lagerets størrelse befinder sig relativt tæt på grænsen til store virksomheder. Lagerets nøgletal ligger dog ikke i nærheden af værdierne for " ", hvilket indikerer at der stadig er elbesparelsespotentialer. * aflæst i tabel 1 Ved at benytte tabel 2 er det muligt at omregne sit eget varmeforbrug til kwh. Omregning: Energiart Fra GJ Fra MJ Fra Liter Fra m 3 Fra MWh Fjernvarme: 278 0, Naturgas: , Olie: , Elektricitet: Tabel 2. Brændværdier og omregningsfaktorer vist som multiplikationsfaktorer. Eksempel: 41 GJ fjernvarme skal omregnes til kwh. Dette gøres som 41 GJ*278 kwh/gj = kwh. Elanvendelser For at afgøre indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst er elforbruget opdelt på anvendelser. For at få størst muligt udbytte af dette afsnit er det nødvendigt, at kortlægge virksomhedens elforbrug evt. ved inddragelse af en ekstern rådgiver (eksempelvis fra elforsyningsselskabet). I tabellen er der kun medtaget områder med væsentlige forbrug for branchen. Forbrug til ventilation, pumpning, trykluft m.m. er således ikke angivet. Nøgletal for elanvendelser Mindre end m 2 Belysning 26 kwh/m 2 /år - Elektronik 17 kwh/m 2 /år - Elvarme 24 kwh/m 2 /år - Køling 26 kwh/m 2 /år - Motorer 16 kwh/m 2 /år - Specialblæsere 52 kwh/m 2 /år - Tabel 3. Middelforbrug fordelt på elanvendelser. Summen af nøgletal for elanvendelser afviger fra middelnøgletal grundet forskellige opgørelsesmetoder. Eksempel 2 på næste side illustrerer brugen af nøgletal for elanvendelser. Tabel 3 viser middelnøgletal for elforbrug fordelt på anvendelser opdelt efter areal. Dette betyder, at der eksempelvis er opgivet et nøgletal for specialblæsere, selvom ikke alle virksomheder har et elforbrug til specialblæsere. 03-V1.2001

16 Eksempel 2 Lageret fra eksempel 1 fandt at der er langt ned til " " værdien for elforbruget. Det ønskes derfor synliggjort indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst. På lageret er der kun monteret hovedmåler, så elforbruget til de enkelte delanvendelser kan ikke direkte bestemmes. For at kortlægge elforbruget til belysning gennemgår lagerchefen hele lageret og fastslår, at effekten til belysning er på 26,5 kw. Brugstiden anslår han til timer om året. Når lageret er lukket (5.260 timer om året) er der alligevel belysning med en monteret effekt på 2,5 kw tændt. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning (26,5 kw * h/år + 2,5 kw * h/år) / m 2 16 kwh/m 2 /år 26 kwh/m 2 /år* Ved at sammenligne det udregnede tal med middelnøgletallet ses, at lageret ligger nogenlunde på gennemsnittet sammenlignet med forbruget til belysning for branchen. Lagerchefen mener ikke han har mulighed for og tid til selv at kortlægge resten af elforbruget på lageret og kontakter derfor en rådgiver, der udfører kortlægning af lagerets elforbrug. Det beregnede nøgletal for belysning ændres herved en anelse, da kortlægningen viser et større elforbrug til belysning end lagerchefen har beregnet. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning kwh/år / m 2 17 kwh/m 2 /år 26 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Elektronik kwh/år / m 2 7 kwh/m 2 /år 17 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Elvarme 0 kwh/år / m 2 0 kwh/m 2 /år 24 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Køling kwh/år / m 2 29 kwh/m 2 /år 26 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Motorer kwh/år / m 2 6 kwh/m 2 /år 16 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Specialblæsere kwh/år / m 2 18 kwh/m 2 /år 52 kwh/m 2 /år* Sammenligning mellem kortlagte elforbrugsnøgletal og middelnøgletal peger på, at det umiddelbare indsatsområde for energibesparelser er køling, mens forbruget til belysning, elektronik, specialblæsere og motorer ligger under middelforbruget for branchen. Næste skridt er at identificere hvilke energibesparelsesmuligheder, der er indenfor de forskellige områder. Dette kan evt. udføres i samarbejde med en rådgiver. * aflæst i tabel 3 De angivne nøgletal i denne folder er gennemsnitstal, så selvom nøgletallene giver et fingerpeg om og i givet fald hvor energibesparelser umiddelbart kan findes, må de ikke afholde virksomheder fra at søge i områder, hvor nøgletallet er lavt. Kvaliteten og begrænsning Selvom de beregnede nøgletal dækker over informationer fra et stort antal virksomheder, er tallene forbundet med statistisk usikkerhed. Især små virksomheder kan opleve at deres nøgletal ligger langt fra branchens middelnøgletal. Yderligere information Nøgletal for såvel elforbrug som varmeforbrug i denne folder er udarbejdet på baggrund af Danmarks Statistiks Tællinger fra Det har ikke været muligt at graddagekorrigere nøgletallene for varme. Indflydelsen er lille set i forhold til usikkerheden på nøgletallene. Virksomheder bør alligevel graddagekorrigere deres eget varmeforbrug, idet man opnår en mere reel sammenligning af nøgletallet også fra år til år. De viste nøgletal angiver hhv. middeltallet og 10%-fraktilværdien (" " - nøgletallet). For yderligere oplysninger om kvalitet, beregningsgrundlag, fraktilværdier og nøgletal henvises til /1/ "Energinøgletalskatalog". Desuden kan DEFU eller Dansk Energi Analyse kontaktes for spørgsmål m.v. Referencer: /1/ Jensen, M.L. & Nielsen, M.V.: "Energinøgletalskatalog", Dansk Energi Analyse, Oktober Virksomheder: DEFU, DTU/bygning 325, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: , Fax: , Dansk Energi Analyse, Jernbane Allé 45, 2720 Vanløse, Tlf.: , Fax: , 04-V1.2001

17 Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler Postboks 259 Tlf.: Jernbane Allé 45 Tlf DTU/Bygning 325 Fax: Vanløse Fax Kgs. Lyngby V1.2001

18 Introduktion Med denne folder er det muligt at vurdere virksomhedens energiforbrug samt hvor der især bør sættes ind for at reducere energiforbruget. Indledning Denne folder indeholder en række energinøgletal for følgende virksomhedstyper: Engroshandel med frugt og grøntsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og feststoffer Engroshandel med drikkevarer Engroshandel med tobaksvarer Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Engroshandel med kaffe, te, kakao, krydderier mv. Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk og fiskeprod. Nøgletallene er dannet på basis af opgørelser for et større antal virksomheder. Nøgletallene gør det muligt, at få et indtryk af, hvor godt energimæssigt set en virksomhed ligger i forhold til andre virksomheder i branchen. Brugen af nøgletal er illustreret med eksempler i folderen. Folderen er opdelt i 2 afsnit. I første afsnit sammenlignes generelle nøgletal. Dette afsnit er forholdsvis simpelt at udfylde og kræver kun kendskab til virksomhedens samlede el og varmeforbrug samt areal eller antal ansatte. Andet afsnit kan benyttes til at vurdere indenfor hvilke områder elforbruget kan nedsættes. For at få fuld udnyttelse af andet afsnit kræver det, at virksomheden kortlægger elforbruget. For branchen gælder, at nøgletallene er mest retvisende, hvis de opgøres som forbrug pr. m 2 frem for forbrug pr. person. Energinøgletal Alle nøgletal er gengivet som et middeltal samt en værdi for " ". Pratice angiver hvor lavt et nøgletal, de bedste 10% af branchens virksomheder har. Antallet af opgørelser for elforbrug hos virksomheder i branchen har ikke været tilstrækkeligt til at opgøre et differentieret nøgletal fordelt på areal eller antal ansatte. I tabel 1 er nøgletal for elforbrug angivet for virksomheder mindre end m 2 og uden elvarme. Disse nøgletal kan dog anvendes som retningsgivende for virksomheder større end m 2. Nøgletal for el Mindre end m 2 Areal [kwh/m 2 /år] Ansat [kwh/person/år] Tabel 1. Nøgletal for elforbrug for engroshandel med nærings- og nydelsesmidler mv. Antallet af opgørelser for varmeforbrug i branchen har ikke været tilstrækkeligt til at opgøre nøgletal for varmeforbrug. Det betyder dog ikke, at virksomheden bør undlade at opgøre virksomhedens eget nøgletal, idet dette nøgletal løbende kan sammenlignes over tid. Dette vil give mulighed for at identificere, hvorvidt der er uhensigtsmæssigheder i varmeforbruget der bør undersøges nærmere. Det giver endvidere mulighed for at foretage beregninger på, hvor mange penge der kan spares gennem etablering af forskellige varmereducerende foranstaltninger. 04-V1.2001

19 Eksempel 1 Et mellemstort engroslager har et areal på m 2. Engroslageret har personale svarende til 24 fuldtidsansatte. Virksomheden har haft et årligt elforbrug på kwh og et varmeforbrug på m 3 naturgas som den eneste varmekilde. Det er muligt både at beregne elnøgletal pr. m 2 og pr. person på baggrund af oplysningerne. I dette eksempel er begge dele medtaget. Da nøgletal pr. m 2 statistisk set er det bedste mål, er det kun resultatet af anvendelsen af dette nøgletal der vurderes. Nøgletallet for varmeforbrug er medtaget, selvom der ikke foreligger nogle oplysninger om middelforbrug for varme i denne branche. Brændværdien for naturgas aflæses i tabel 2 til 11,1 kwh/m 3. Målte værdier: - Elforbrug: kwh/år - Varmeforbrug: m 3 /år * 11,1 kwh/ m 3 = kwh/år Beregnede nøgletal Middelnøgletal " " Beregninger - Elforbrug pr. m 2 : kwh/år / m kwh/m 2 /år 169 kwh/m 2 /år* 53 kwh/m 2 /år* - Varmeforbrug pr. m 2 : kwh/år / m 2 83 kwh/m 2 /år - kwh/m 2 /år - kwh/m 2 /år - Elforbrug pr. person: kwh/år / 24 personer kwh/person/år kwh/person/år* kwh/person/år* Sammenligning af beregnede elforbrug pr. m 2 med middelforbrugene for branchen viser nogenlunde samstemmende værdier, idet det aktuelle forbrug dog er ca. 10% højere for engroslageret. Elforbruget pr. person er imidlertid ikke sammenligneligt med middelforbruget. * aflæst i tabel 1. Ved at benytte tabel 2 er det muligt at omregne sit eget varmeforbrug til kwh. Omregning: Energiart Fra GJ Fra MJ Fra Liter Fra m 3 Fra MWh Fjernvarme: 278 0, Naturgas: , Olie: , Elektricitet: Tabel 2. Brændværdier og omregningsfaktorer vist som multiplikationsfaktorer. Eksempel: 41 GJ fjernvarme skal omregnes til kwh. Dette gøres som 41 GJ*278 kwh/gj = kwh. Elanvendelser For at afgøre indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst, er middelnøgletallet for elektricitet opdelt på elanvendelser. For at få størst muligt udbytte af dette afsnit er det nødvendigt, at kortlægge virksomhedens elforbrug evt. ved inddragelse af en ekstern rådgiver (eksempelvis fra elforsyningsselskabet). I tabellen er der kun medtaget områder med væsentlige forbrug for branchen. Forbrug til elektronik m.m. er således ikke angivet. Nøgletal for elanvendelser Belysning Køling Motorer Procesvarme Pumpning Specialblæsere Trykluft Ventilation Mindre end m 2 25 kwh/m 2 /år 94 kwh/m 2 /år 18 kwh/m 2 /år 10 kwh/m 2 /år 11 kwh/m 2 /år 144 kwh/m 2 /år 22 kwh/m 2 /år 14 kwh/m 2 /år Tabel 3. Middelforbrug fordelt på elanvendelser. Summen af nøgletal for elanvendelser afviger fra middelnøgletal grundet forskellige opgørelsesmetoder. Eksempel 2 på næste side illustrerer brugen af nøgletal for elanvendelser. Tabel 3 viser middelnøgletal for elforbrug fordelt på anvendelser opdelt efter areal. Dette betyder, at der eksempelvis er opgivet et nøgletal for procesvarme, selvom ikke alle virksomheder i branchen har et elforbrug til procesvarme. 04-V1.2001

20 Eksempel 2 Engroslageret fra eksempel 1 fandt, at dets generelle nøgletal for elforbrug var ca. 10% større end middelnøgletallet for branchen. Det ønskes derfor synliggjort indenfor hvilke områder besparelsespotentialet for elforbruget er størst. I virksomheden er der kun monteret hovedmåler, så elforbruget til de enkelte delanvendelser kan ikke direkte bestemmes. For at kortlægge elforbruget til belysning gennemgår bestyreren virksomheden og fastslår, at effekten til belysning er på 28,2 W i åbningstiden. Åbningstiden udgør årligt timer. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning (28,2 kw * h/år) / m 2 7 kwh/m 2 /år 25 kwh/m 2 /år* Ved at sammenligne det udregnede tal med middelnøgletallet ses, at engroslageret anvender betydeligt mindre end resten af branchen til belysning pr. arealenhed. yreren mener ikke, at han har mulighed for og tid til selv at kortlægge resten af elforbruget i virksomheden og kontakter derfor en rådgiver, der udfører kortlægning af virksomheden elforbrug. Det beregnede nøgletal for belysning ændres herved en anelse, da kortlægningen viser et lidt større elforbrug til belysning end ejeren har beregnet. Kortlagt elforbrug: Beregnede nøgletal Middelnøgletal - Elforbrug til Belysning kwh/år / m 2 8 kwh/m 2 /år 25 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Køling kwh/år / m kwh/m 2 /år 94 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Motorer kwh/år / m 2 19 kwh/m 2 /år 18 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Procesvarme kwh/år / m 2 9 kwh/m 2 /år 10 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Pumpning kwh/år / m 2 9 kwh/m 2 /år 11 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Specialblæsere 0 kwh/år / m 2 0 kwh/m 2 /år 144 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Trykluft kwh/år / m 2 12 kwh/m 2 /år 22 kwh/m 2 /år* - Elforbrug til Ventilation kwh/år / m 2 20 kwh/m 2 /år 14 kwh/m 2 /år* Sammenligning mellem kortlagte elforbrugsnøgletal og middelnøgletal peger på, at de umiddelbare indsatsområder for energibesparelser er køleanlægget og ventilationsanlægget. Næste skridt er at identificere hvilke energibesparelsesmuligheder, der er indenfor de forskellige områder. Dette kan evt. udføres i samarbejde med en rådgiver. * aflæst i tabel 3 De angivne nøgletal i denne folder er gennemsnitstal, så selvom nøgletallene giver et fingerpeg om og i givet fald hvor energibesparelser umiddelbart kan findes, må de ikke afholde virksomheder fra at søge i områder, hvor nøgletallet er lavt. Kvaliteten og begrænsning Selvom de beregnede nøgletal dækker over informationer fra et stort antal virksomheder, er tallene forbundet med statistisk usikkerhed. Især små virksomheder kan opleve at deres nøgletal ligger langt fra branchens middelnøgletal. Yderligere information Nøgletal for elforbrug i denne folder er udarbejdet på baggrund af udtræk fra Elselskabernes Enibase. Kun datamateriale fra 1995 og fremefter er anvendt. De viste nøgletal angiver hhv. middeltallet og 10%-fraktilværdien (" " - nøgletallet). For yderligere oplysninger om kvalitet, beregningsgrundlag, fraktilværdier og nøgletal henvises til /1/ "Energinøgletalskatalog". Desuden kan DEFU eller Dansk Energi Analyse kontaktes for spørgsmål m.v. Referencer: /1/ Jensen, M.L. & Nielsen, M.V.: "Energinøgletalskatalog", Dansk Energi Analyse, Oktober Virksomheder: DEFU, DTU/bygning 325, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf.: , Fax: , Dansk Energi Analyse, Jernbane Allé 45, 2720 Vanløse, Tlf.: , Fax: , 05-V1.2001

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09

Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Odense Kommune CO 2 regnskab 2008-09 Marts 2011 1/15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug...

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 214 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007044 Energimærkning nr.: 200012195 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midtløkke 15 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007044 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

CO2-opgørelsen 2008-2010

CO2-opgørelsen 2008-2010 CO2-opgørelsen 2008-2010 INDHOLD Indhold Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Formål... 3 Baggrund... 4 Metodevalg.........................................

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2015. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 215 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1. Energimærkningsskala 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1. Energimærkningsskala 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 0 1 Energimærkningsskala 0 1 BILAG ENERGIMÆRKNINGSSKALA Skala for boliger A er det opvarmede areal i m2. Energimærkningsskala for en og flerfamiliehuse gældende Grænseværdi i

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB 2014. BO-VEST administration, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 214 BO-VEST administration, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning på Malervangen udarbejdes årligt. Formålet er at følge forbrugsudviklingen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S

Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S 0 Energigennemgang af Würtzen Ortopædi A/S Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E05-00014-0034 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 02 Apr 2005 Ejendommens BBR nr.: 217 240034 001 Byggeår: 2004 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Vandværkevej 28, 3490 Kvistgård

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dalsø Park 62 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-004927 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009

Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab for de kommunale ejendomme 2009 Grønt Regnskab 2009 Kommunale ejendomme Ballerup Kommune har i mange år udarbejdet grønne regnskaber. Der er et for den geografiske enhed Ballerup Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af varmerør. 0.9 MWh Fjernvarme 260 kr. 1150 kr. 4.4 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 32 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003636 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Fædresmindevej 28 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-129072-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Solsikkevej 2 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-009657-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolere gulv mod kælder 451 m³ Naturgas 3240 kr. 72730 kr. 22. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndermarksvej 1A Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-018840 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Rødekro Andelsboligforening

Rødekro Andelsboligforening Rødekro Andelsboligforening H v a d s k a l j e g k i k k e p å, f o r a t s p a r e p e n g e p å e l f o r b r u g e t t i l l y s Få mere at vide om de nye sparepærer og LED Belysning 2 Sådan vælger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndervang 42 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-081740 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Der udføres dagslysstyring 0 kr. 0 kr. år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Julsøvej, Risskov 40 - Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-86916-9 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energinøgletal for privat handel- og service

Energinøgletal for privat handel- og service Energinøgletal for privat handel- og service Oktober 2001 Energinøgletal for privat handel- og service Udarbejdet af: Kontrolleret af: Morten Vindum Nielsen, Dansk Energi Analyse, A/S Martin Lykke Jensen,

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energigennemgang af Solspejlet

Energigennemgang af Solspejlet 0 Energigennemgang af Solspejlet Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 240 m³ Naturgas, 380 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Resdal Bakke 11A 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-013007 Energikonsulent: Niels Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OBH

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Kortlægning af energiforsyningen Olielandsbyer i Roskilde Kommune Varmedata

Kortlægning af energiforsyningen Olielandsbyer i Roskilde Kommune Varmedata Kortlægning af energiforsyningen Olielandsbyer i Roskilde Kommune Varmedata Frederik Nørgaard Hansen, Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 27. oktober 2014 1. Introduktion

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kragsbjergvej 121 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-214088 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 333 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bymidten 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020284 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Hovedvejen 10B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009450-007 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Christen Kolds Vej 10 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007346-014 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Birkeparken 228B 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-043 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke til små ejendomme

Energimærke til små ejendomme Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E 06-01919-0088 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 7. april 2006 Ejendommens BBR nr.: 261 020580 001 Byggeår: 1965 Anvendelse: Sommerhus Ejendommens adresse:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Havblik 004 Postnr./by: 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-006352-009 Energikonsulent: Kalle Vestergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -3538 m³ Naturgas 5680 liter Fyringsgasolie, 120 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -3538 m³ Naturgas 5680 liter Fyringsgasolie, 120 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nørrebro 196 Postnr./by: 7900 Nykøbing M BBR-nr.: 773-127395 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning nr.: 100124213 Gyldigt 5 år fra: 17-06-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevej 5 Postnr./by: 6240 Løgumkloster BBR-nr.: 550-006872 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granparken 3 Postnr./by: 4872 Idestrup BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Indiakaj 3 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-995976-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning nr.: 200011317 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fangel Bygade 73 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-116981 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ravnsbjerg 28 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-107658 Energikonsulent: Henning Heiner Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Organisering af energiarbejdet

Organisering af energiarbejdet Organisering af energiarbejdet 3 meget vigtige punkter 1. Ledelsen har sagt ja til, at der skal fokus på energi 2. Der er udpeget en energiansvarlig 3. Der er afsat ressourcer, tid og penge til energiarbejdet.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Glæsborgvej 35 Postnr./by: 8370 Hadsten BBR-nr.: 710-005782-001 Energikonsulent: Søren Anker Andersen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 0,42 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Solvænget 6 Postnr./by: 6580 Vamdrup BBR-nr.: 621-254750-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere