Hvordan sæ+er vi pa/enten i centrum? Pa/entcentreret praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan sæ+er vi pa/enten i centrum? Pa/entcentreret praksis"

Transkript

1 Hvordan sæ+er vi pa/enten i centrum? Pa/entcentreret praksis Dansk Selskab for Pa/entsikkerheds Konference 29. april, 2014 Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d., MHM Kræftens Bekæmpelse

2 Janne Janne Lehmann Knudsen 2

3 Kvalitetsmål for Sundhedsystemer IOM 2001, WHO 2012, Danske Regioner 2012 Effekt af behandling Re8dig indsats Lighed Pa:entsikkerhed Omkostningseffek:vt Pa/entcentreret/fokus! Healthcare that establish a partnership among prac33onaires, pa3ents and families to ensure decisions respect pa3ent`s needs and preferences Kerneprincipper Janne Lehmann Knudsen - Partnerskab - Fælles beslutningstagen - Helhedsorientering

4 Pa/entcentrering - Effekter Klinisk praksis Øget :lfredshed Øget pa:entsikkerhed Bedre helbredsudfald og komplians Organisatorisk praksis Økonomiske fordele Øget effek:vtet Øget personale- :lfredshed Kortere indlæggelser ACSQHC, 2011; Bertakis et al, 2011; Bauman et al., 2003; Charmel & Frampton, 2008; Sweeney et al, 2007 Coulter, 2012, Bauman AE et al, 2003, Meterko M et al (2010) Health services Research, DiGioia A M et al (2008) Agency for Health Care Research and Quality, Murff et al (2006) Qual Saf Health Care, Jha A et al (2008) New England Journal of Medicine, Charmel, P., and Frampton, S. Building the business case for pa:ent- centered care. (2008) Healthcare Financial Management. 4 Janne Lehmann Knudsen

5 Patient Centred Care: That is, to modify the care to respond the person, not the person to the care Don Berwick Sygdom Problemet Passive part For pa/enten Menneske Del af løsningen Ak/v part Med pa/enten Værdier, styring, arbejdsgange og evaluering Janne Lehmann Knudsen

6 Patientcentret praksis, fordi. pa:enters behov rækker udover behandling af en specifik sygdom pa:enter/pårørendes viden er vig:g e^erspørger respekt, at blive hørt, indflydelse pa:entsikkerheden og resultatet forbedres U/lsigtede hændelser og pa/enthistorier er hyppige drivers Janne Lehmann Knudsen

7 Ændringer er påkrævet! - Secretary of State for Health 2000; 30 NHS The rela:onship between service and pa:ent is too hierarchical and too paternalis/c. It reflects the values of 1940s public services. Pa:ents do not have their own health records or see correspondence about their own care. The pa/ent s voice does not sufficiently influence the provision of services. Despite many ini:a:ves the whole culture is more of the last century than of this. Janne Lehmann Knudsen (

8 Hvor er vi på vej hen i Danmark? Regeringens sundhedspolitiske udspil, Et sundhedsvæsen der hænger sammen 2. Øget lighed i sundhed 3. Styrket akutberedskab og kræ^indsats 4. Bedre kvalitet og fokus på resultater 5. Et moderne og effek:vt sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen, der hænger sammen for borgeren, hvor borgerens behov og forudsætninger er udgangspunktet for den måde sundhedsvæsenet arbejder på, og hvor pa:enter og pårørende ak:vt inddrages i hele forløbet! Janne Lehmann Knudsen Hvorfor?

9 Undersøgelse indikerer, at næsten halvdelen af danskerne synes, at sundhedsvæsenet er blevet dårligere de seneste år Al/nget Sundhed, 2013 Hvordan mener du, at sundhedsvæsenet har udviklet sig de seneste år i forhold /l at sikre pa/enterne en god behandling? Det er blevet lidt bedre Det er blevet markant bedre Det er blevet lidt dårligere Det er blevet markant dårligere Det er hverken blevet bedre eller dårligere Ved ikke Janne Lehmann Knudsen AB analyse2013

10 En utilstrækkelig udvikling Brugernes præferencer Pa/entcentreret praksis Sammenhæng Helhedsorientering Høj faglig kvalitet Systemets præferencer Let adgang Centralisering Specialisering Standardisering Økonomisk effek/vitet Janne Lehmann Knudsen

11 Nødvendigt at se bredere end den enkelte sygdom Diagnose/dspunkt Overlevelse 1,4 mio. mul/syge. Antallet fortsat s/gende Uden komorbiditet Mul/syge (3 medicinske sygdomme) Kilde: Ulrich Fredberg, ledende overlæge, Diagnos/sk Center, Regionshospitalet Silkeborg År

12 Kræftpatienters oplevelser Det virker lidt frustrerende at skulle møde 13 forskellige læger i et forløb på tre måneder på tre forskellige sygehuse. Det gør mig usikker på om, de er bekendt med hele mit sygdomsforløb. Kunne godt tænke mig, at man kun havde én læge med ansvar for ens sygdom. Der bliver Gt lavet om på Gng fra andre, og det er ikke Gl at forstå nogle gange. Janne Lehmann Knudsen Kræ^pa/enter med komorbiditet har klart de dårligste oplevelser KræHens Bekæmpelse, Barometerundersøgelsen 2013

13 Torben Mogensen, 2012 vicedirektør Hvidovre Hospital Hver 4. kræ^pa/ent oplever selv at stå med ansvaret for at sikre henvisninger og indkaldelser er foregået korrekt KræUens Bekæmpelses Barometerus I Danmark har man valgt at sige, at sygdomsbehandling ikke er et anliggende mellem pagent og læge. Det er systemet, som behandler. En af priserne for det er, at det ikke giver læger og behandlere samme ansvarsfølelse for pagenter. Når pagenten er overgivet Gl andre, er du uden ansvar, derfor skal du heller ikke blande dig. Det er nemmere, at give pagenten ansvaret, for tager du det selv og begynder at rykke for svar, opfaker næste led det som om, at du blander dig. Det er et kæmpeproblem, for det er her det går galt. Kilde: Når systemet fejler, Maria Cuculiza 2012 Barometerundersøgelsen 2013, KræHens Bekæmpelse

14 Fatal UTH som driver - Case fra Dana- Farber Cancer Ins/tute, årig Boston Globe journalist Betsy Lehman dør af en markant overdose af kemoterapi (Cyclofosfamid) under behandling for brystkræ^. Ini/a/v som følge heraf: Forebygge at pa:enter ikke skades og genopbygge :llid Pa/entsikkerhed- og involveringsagenda Janne Lehmann Knudsen

15 Når brugerne får indflydelse Dana-Farber Cancer Hospital, 2012 Valet parking Koblet /l verden udenfor Imødekommenhed Dagslys hvor pa/enter opholder sig mest. Fysiske rammer der styrker kontakten /l

16 Janne Lehmann Knudsen Hvorfor styrke brugernes indflydelse? Bedre proces og resultater Større /lfredshed Brugerne kan og vil bidrage Led i en demokra/sk udvikling Fordi det styrker kvaliteten

17 Patientcentreret praksis forudsætter bruger involvering på alle niveauer! Ø Klinisk praksis: De rig:ge beslutninger Ø Organisatorisk praksis: Den reje strategi, :lrejelæggelse og udvikling Ø Samfundsniveau: Værdier, rammer for adfærd og effek:v ressourceudnyjelse Janne Lehmann Knudsen

18 Patientcentreret klinisk praksis Respekt for behov og ønsker Interpersonel kontinuitet Sammenhæng i behandlingen Partnerskab Kommunikation og empoverment Nem adgang Fysisk komfort Involvering af pårørende Psykisk støtte Janne Lehmann Knudsen Knudsen, JL, Olsen, GS, Patient centreret praksis på danske sygehuse. Ugeskrift for Læger 174/45

19 Praksis og forudsætninger Klar, synlig strategisk vision Systema/sk måling, evaluering og feedback Koordina/on af behandling Topleder- engagement Respekt for pa/entens værdier, præferencer og behov Partnerskab Kon/nuitet og sammenhæng Understødende informa/ons- teknologi Involvering af pårørende Involvering af pa/enter og pårørende Nem adgang Informa/on, kommunika/on, pa/entuddannelse Understødende interprofessionelt samarbejde Organisatoriske forudsætninger Klinisk praksis Psykisk støde Stødende arbejdsmiljø Fysisk komfort Faciliterende fysiske rammer Knudsen & Olsen, 2012: PaGentcentreret praksis på danske sygehuse vil styrke kvaliteten, Ugeskr Læger

20 Læger og sygeplejersker bør ikke tro, at de er gode til at vurdere på vegne af patienten! Læger (n=15): 71% af kvinder med brystkræ^ har bevarelse af deres bryst som topprioritet. Blandt pa/enter (n=14): 7 %. Læger (n=27): 96 % af kvinder med brystkræ^ i kemoterapi har overlevelse som væsentligste mål Blandt pa/enter (n=20): 59 % Læger/sygeplejersker overvurderer kræ^pa/enters livskvalitet Lee et al 2010: Development of instrument to measure quality of breast cancer treatment Kermer et al., 2013: Pa:ents and staff percep:on of cancer pa:ents quality of life

21 Patientens præferencer - Et resultat af mange forhold! Køn, alder uddannelse/viden Sygdommen og dens alvorlighed Religiøsitet Pa/entpræferencer Den sociale situa/on Læge- pa/eniorholdet Den kliniske situa/on Hubbard et al., 2008: Preferences for involvement in treatment decision making of pa:ents with cancer: A review of the literature European Journal of Oncology Nursing (2008) 12, Butow et al., 1997: The dynamics of change: Cancer pa:ents' preferences for informa:on, involvement and support, Annals of Oncology 8: , 1997.

22 Når beslutning om behandling træffes Fores/l dig, at du stod over for at skulle vælge mellem to typer kræubehandling. Hvordan ville du foretrække, at valget om din behandling bliver taget? (n=3.952) 11,3% 2,5% 12,4% Jeg vil foretrække, at lægen skitserer mine valgmuligheder, hvore^er jeg selv tager valget Jeg vil foretrække, at lægen og jeg tager beslutningen i fællesskab e^er at have diskuteret fordele og ulemper Jeg vil foretrække, at lægen tager beslutningen e^er at have hørt mine eventuelle bekymringer eller spørgsmål 73,8% Jeg vil foretrække, at lægen tager beslutningen uden at involvere mig Barometerundersøgelsen 2013, KræUens Bekæmpelse Janne Lehmann Knudsen

23 Involvering af kræftpatienter KB`s Barometerundersøgelser, 2011 og /3 oplevede, at de ikke var /lstrækkeligt involveret i beslutninger vedrørende behandling 49% havde ikke mødt lægen før 44 % oplevede ikke, at diagnosen blev overleveret på en god måde 27% blev ikke opfordret /l at have pårørende med /l diagnosesamtalen Janne Lehmann Knudsen

24 Barrierer Pa/ent relaterede: o Tror ikke det er muligt at bidrage, opfordres ikke o Fysisk/psykisk sårbarhed Fagfolk o Mangel på viden og ejerskab o Tager :d o Svært at ændre vaner modstand Ledelsesmæssige o Fokus på effek:vitet frem for kvalitet o Tager :d o Svært at afgive magt LiKeratur: VIBIS: Læger og sygeplejerskers forståelse af pagengnddragelse. En spørgeskemaundersøgelse blandt ansake på hospitaler, 2014; Eurobarometer QualitaGve Study, PaGent Involvement, European Commission, 2012, Mulley et al., 2012: PaGent preferences makers, Stop the silent misdiagnosis, Kings Fund, UK, Howe, A; Can the pagent be on our team, J of Interprofessionel Care, 2006

25 Det lange seje træk ü Klar vision, engagement i hele organisa:onen ü Sikre pa:enter/pårørende reel indflydelse ü Fælles journal/open notes ü Ændret lægerolle og bredere ansvar ü Arbejdsmiljøet og det tværfaglige samarbejde ü De fysiske rammer ud fra pa:entbehov/ønsker ü Track and Trace ü Brug af PREM og PROM data Kulturen IHI, Shaller, Luxford, Den nagonale Arbejdsgruppe for PaGentsikkerhed i KræHforløb

26 Hvad kan gøres anderledes i morgen? Skænds ikke om pa:enten Kend journalen - før du taler med pa:enten Spørg, lyt og tag ønsker alvorligt. Vær fleksibel Inviter og lyt :l de pårørende Sikre at risici og muligheder formidles, så det forstås Inform om adgang :l journalen/egne data Følg pa:enten/prøver :l dørs, når ansvaret ski^er Gør det al:d klart, hvem/hvilken læge der kan kontaktes Udøv personligt engagement pa:enten vil ikke misbruge Afprøv nye veje og hør på de bud, som pa/enter og pårørende måde have Janne Lehmann Knudsen

27 Bed side-shift ved sengekanten - Griffen Hospital, Connecticut Ø Synlig ansvarsoverdragelse Ø Pa/enten misser ikke informa/oner Ø Færre misforståelser og fejl

28 Put the needs of the pa/ent first Tak for opmærksomheden

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Patienten som partner en nødvendig ide med ringe plads Folkeuniversitetet, Trapholt, 19. marts 2015. Erik Riiskjær, erik.riiskjaer@stab.rm.

Patienten som partner en nødvendig ide med ringe plads Folkeuniversitetet, Trapholt, 19. marts 2015. Erik Riiskjær, erik.riiskjaer@stab.rm. Patienten som partner en nødvendig ide med ringe plads Folkeuniversitetet, Trapholt, 19. marts 2015 Erik Riiskjær, erik.riiskjaer@stab.rm.dk CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Min baggrund

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patient empowerment i teori og praksis Af Lene Pedersen og Katrine Kirk Patient empowerment vinder frem i sundhedssektoren. Det er

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere

Den professionelle relation

Den professionelle relation Kapitel 2 Den professionelle relation Af Birgitte Hansson Professionel kommunikation I kapitel 1 fremgik det, at patienter ikke altid er tilfredse med sundhedspersonalets kommunikation, og at patienterne

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske E-mail: marilisb@rm.

Aarhus Universitetshospital. Center for Akutforskning Aarhus Universitetshospital Marianne Lisby, postdoc, sygeplejerske E-mail: marilisb@rm. Hvad kan sygeplejersker byde ind med for at inddrage borger/patient i relation til akut sygdom/skader/traumer? - perspektiver fra et forskningsprojekt om udskrivelse fra akutafdelinger Center for Akutforskning

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Direkte patientfeedback som

Direkte patientfeedback som 54 Sygeplejersken 21/2009 Medinddragelse Direkte patientfeedback som Af Marianne Nybro Grum, cand.cur., Karen Skjødt Hansen og Marie Fuglsang, cand.scient.soc., Charlotte Fiil Sestoft og Hanne Danielsen,

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Patienters oplevede barrierer i kommunikationen

Læs mere

Tema: Innovation i sundhedssektoren

Tema: Innovation i sundhedssektoren Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren www.dsks.dk 2 Tema: Innovation i sundhedssektoren 18. årgang, nr. 2 maj 2010 Udgivet af Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren DSKS bestyrelse Ledende

Læs mere