Forretningsgang for god skik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsgang for god skik"

Transkript

1 Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse af god skik reglerne. Der opstilles regler og metoder for: 1. Der skal handles redeligt og loyalt over for kunderne. 2. Medarbejdernes mulige rådgivningsforpligtelser, herunder omfanget og karakteren af de oplysninger, der skal indhentes for at sikre god rådgivning. 3. Medarbejdernes pligt til at informere kunden, hvis instituttet/medarbejderen i en rådgivningssituation har en særlig interesse i rådgivningens resultat ud over indtjeningen. 4. Hvilke aftaler med private kunder, der er så væsentlige, at de skal indgås skriftligt eller på varigt medium og vilkårene for opsigelse. 5. Hvilket varsel der skal gives kunder i løbende kundeforhold ved ændringer til ugunst for kunden af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag. 6. Modtagelse af kaution fra private. 7. Kundens ret til en indlånskonto. 8. Udlån med sikkerhed i fast ejendom. 9. Rådgivning om oprettelse af pension og livsforsikring. 10. Fordelsprogrammer ved besiddelse af garantbeviser i pengeinstituttet. 11. Ændring af NemKonto. Ad 1 Loyalitet og redelighed over for kunderne Ved markedsføring af fastrentekonti, hvor det er muligt at indskyde over kr. skal det anføres, at Bemærk, at nettoindlån over kr. ikke er dækket af Indskydergarantifonden. Andre beskrivelser af Indskydergarantifondens dækning må ikke benyttes og Indskydergarantifondens dækning må ikke indgå i markedsføring af andre produkter. Kunder med anden nationalitet end dansk skal behandles på samme måde som andre kunder. Markedsføring rettet mod børn og unge skal udformes med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans. Markedsføring kræver kundens udtrykkelige samtykke, bortses fra markedsføringsmateriale som sendes pr. brev. Markedsføring pr. brev må dog heller ikke ske til personer på Robinsonlisten hos CPR-registret. Kunden må ikke afkræves et samtykke til markedsføring som betingelse for at indgå en aftale. Ændring af principperne for rentefastsættelse i udlånsaftaler kan alene ske, hvis der er SIDE 1 AF 14

2 taget udtrykkeligt forbehold herom i selve låneaftalen. Ad 2 Rådgivning Hvis en kunde efterspørger standardiserede ydelser, skal der ikke ydes rådgivning. Instituttet kan undlade rådgivning ved f.eks. ind- og udbetalinger, pengeoverførsler og valutaveksling. Hvis kundens adfærd ved en ekspeditionssag indikerer, at der er behov for rådgivning, skal instituttet dog yde rådgivning af egen drift. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kunden åbenbart er i tvivl om, hvilken valuta der er nødvendig til en rejse. Ved aftale om indskud på strukturerede indlån, skal der altid ydes rådgivning af egen drift. Hvis pengeinstituttet påtager sig en løbende rådgivningsforpligtelse flyttes initiativet over på instituttet. Det kunne være i forhold til boliglån eller pensionsforhold. Det skal sikres, at rådgivning tilgodeser kundens interesser og giver kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Instituttet yder vejledning og anbefalinger men træffer ikke beslutningen. Det er altid kunden, der træffer beslutningen på baggrund af instituttets rådgivning. Instituttet skal give kunden et beslutningsgrundlag, så kunden kan træffe beslutning ud fra egne præmisser og præferencer. Der skal oplyses om instituttets egne produkter: Instituttet skal f.eks. oplyse om forskelle i priser og vilkår. Informationen skal være fyldestgørende og retvisende: Får instituttet under rådgivningen kendskab til forhold, der kan have betydning for offentlige tilskud, skal der rådgives herom. Henvis eventuelt kunden til, at søge yderligere information hos relevant myndighed inden der træffes beslutning. Der kan henvises til instituttets hjemmeside for supplerende information om egne produkter og ydelser: Det kunne f.eks. være information om særlige garant eller aktionær fordele f.eks. opnåelse af rabatter i lokalområdet. Hvis kunden efterspørger en bestemt produkttype med en bestemt egenskab og dette ikke udbydes i instituttet, skal kunden have overordnet information herom: Det vil især være indenfor boligfinansiering, det kan blive relevant at oplyse om konkurrenters ikke sammenlignelige produkttyper. Der skal alene gives en overordnet information om de relevante produkttyper, og der skal ikke oplyses om priser. Der skal aldrig oplyses om sammenlignelige produkter hos konkurrenter. Der skal oplyses om evt. prisdifferentiering og forhold hos kunden, der bestemmer indplacering: SIDE 2 AF 14

3 Oplys f.eks. hvordan kunden ved at blive garant kan opnå en bedre pris. Det kunne også være information om fordele ved at være helkunde eller fordele tilknyttet en bestemt geografisk placeret filial. Der skal oplyses om skat og offentlige tilskud eller henvises til anden rådgivning: Eksempelvis vil det være relevant at oplyse om, at udbetalinger fra pensionsordninger påvirker udbetalingen af efterløn. Det vil også være relevant at give generelle oplysninger om de skatteregler, der omhandler fradragsmuligheder ved indbetaling og beskatning ved udbetaling af livs- og pensionsforsikring. I stedet for at yde rådgivning om skat og offentlige tilskudsmuligheder kan kunden henvises til anden relevant rådgivning herom. Der skal oplyses om særlige praktiske sikkerhedsforanstaltninger ved produkterne: F.eks. muligheden for at forsyne en bankbog med mærke, opbevaring af effekter i boks eller depot, pinkodehuskeropbevaring af betalingskort og hæftelsesregler ved misbrug af betalingskort. Der skal orienteres om de risici, der er relevante for kunden I en rådgivningssituation, hvor kunden ønsker at indskyde over kr. på en fastrentekonto, skal kunden forinden oplyses om begrænsningerne i Indskydergarantifondens dækning, så kunden kan vurdere de risici, der er forbundet med indskuddet. Fastrentekonti er i denne forstand ikke defineret ud fra eksakte elementer, men der lægges vægt på at der er en sammenhæng mellem, at der er tale om indskud på konti med en rente, der er højere end på anfordringskonto, bindingsperiode, dekort ved for tidlig opsigelse, mulighed for indskud over kr. og at det er et standardprodukt. Hvis kunden har flere konti inklusive en fastrentekonto skal der ikke foretages løbende overvågning af, hvorvidt det samlede indskud fratrukket forpligtelser overstiger kr. og derefter kontakte kunden herom. Ved rådgivning om komplicerede værdipapirer skal det sikres, at kunden får en udførlig og tilbundsgående information om produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen. Se forretningsgang for investorbeskyttelse Det skal sikres, at der foretages en undersøgelse af kundens forhold forud for, at der ydes rådgivning (kend din kunde princippet). Det efterspurgte produkt har betydning for, hvilke oplysninger det er relevant at indhente f.eks. indlån eller udlån, pension eller bolig. F.eks. kan et forventet pensionstidspunkt og behov for anskaffelse af større formuegoder have betydning for kundens låne- og investeringshorisont og dermed for den rådgivning, der skal gives. Der skal tages udgangspunkt i kundens behov og kundens finansielle situation. Instituttet kan lægge kundens oplysninger til grund. Hvis instituttet ikke har nok viden om kundens økonomi, må instituttet efterspørge denne f.eks. oplysninger om formue i andre pengeinstitutter. Instituttet skal i særlig grad være opmærksom på kundens forhold ved ydelse af lån med variabel rente, nedsparingslån og afdragsfrie lån. Følg de særlige forretningsgange for disse produkttyper. Det skal sikres, at kundens oplysninger opdateres, når det er relevant. SIDE 3 AF 14

4 Det skal altid overvejes, om kundeoplysningerne er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det, der rådgives om: Ved rådgivning af eksisterende kunder, kan der tages udgangspunkt i den viden, om kunden instituttet i forvejen har, og de oplysninger om kunden, som virksomheden allerede har. Er de nødvendige oplysninger ikke til stede skal kunden anmodes om yderligere oplysninger eller om at opdatere tidligere afgivne oplysninger. Ad 3 Interessekonflikter Det skal sikres, at kunden informeres hvis der er modsætning mellem kundens interesse i rådgivningssituationen og den pengeinstituttets interesse i at kunne sælge egne produkter eller formidle bestemte produkter. Kunden skal informeres om, at pengeinstituttet modtager provision for formidling af andres produkter: Dette gælder, uanset om der i den konkrete situation er ydet rådgivning eller ej. Kunden skal informeres, hvis rådgiver modtager særligt vederlag som følge af den konkrete rådgivning. Der kan henvises til standardmateriale for information om provision. Der skal ikke oplyses om størrelsen af provisioner.: Det er nok at oplyse om eksistensen heraf. Ved formidling af boligfinansiering og forsikring af fast ejendom, skal kunden dog oplyses om muligheden for at få provisionens størrelse oplyst. For oplysning om provision i forbindelse med værdipapirhandelsaktiviteter henvises stil særlig forretningsgang herom. Ad 4 Skriftlighed Det skal sikres, at alle væsentlige kundeaftaler bekræftes eller indgås i papirformat eller på andet varigt medium. Kreditaftaler, kautionsaftaler, pensionsaftaler og aftaler om værdipapirhandel er altid væsentlige: Det er f.eks. lånedokumenter, pensionsaftale, kundeaftale ved værdipapirhandel, håndpantsætningserklæring, omprioriteringsaftaler, kurskontrakter. Det samme gælder fastrentekonti, hvor det er muligt at indskyde over kr. Afslag og opsigelser skal være skriftlige og sagligt begrundet.: En saglig begrundelse for en opsigelse kunne være misligholdelse eller ophør af produkttypen. En saglig begrundelse for et afslag kunne være manglende økonomisk råderum. Der må ikke henvises til nationalitet som begrundelse. Sparekassen kan godt afstå fra at kommunikere på andre sprog end dansk. Såfremt væsentlige aftaler indgås mundtligt, skal aftalen efterfølgende bekræftes i papirformat: Dette bør ske straks efter indgåelsen enten i filialen eller ved fremsendelse af aftale til underskrift hos kunden. Det skal sikres, at aftalen beskriver parternes indhentede oplysninger. SIDE 4 AF 14

5 Der er ikke krav om en udtømmende opregning af alle kundens rettigheder: Eventuel bindingsperiode og opsigelsesvarsel er eksempler på væsentlige pligter og rettigheder. For fastrentekonti, hvor det er muligt at indskyde over kr. angives, at Bemærk, at nettoindlån over kr. ikke er dækket af Indskydergarantifonden Der kan i aftalen henvises til pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser: Der er ikke krav om udlevering. Det er nok at henvise kunden til hjemmesiden. Det skal sikres, at væsentlige forudsætninger for individuel rådgivning nedfældes i aftalen eller fremgår af bilag til aftalen i enten papirformat eller på andet varigt medium. Ved væsentlige forudsætninger forstås de særlige forudsætninger for kunden, der i rådgivningen har været så afgørende, at de har været bestemmende for, at aftalen blev indgået eller for aftalens nærmere indhold: F.eks. specialrente, gebyrfritagelse, formål og tidshorisont. Forudsætningerne skrives ind i et mødereferat: Referatet opbevares på kundes sag, der er ikke krav om, at kunden godkender referatet men det kan af bevismæssige årsager være hensigtsmæssigt. Udgangspunktet i en eventuel efterfølgende tvist med kunden vil være, at kunden skal løfte beviset for, at pengeinstituttets rådgivning var mangelfuld. Ved indgåelse af aftaler om komplicerede produkter kan det være hensigtsmæssigt at dokumentere den ydede rådgivning fuldt ud. Ad 5 Vilkårsændringer til ugunst for kunden Det skal sikres, at pengeinstituttet ikke i standardvilkår eller dokumenter forbeholder sig en vilkårlig ret til at ændre rente-, gebyr- eller provisionsklausuler til ugunst for kunden. Der skal oplyses om, hvilke omstændigheder eller typer af omstændigheder, der kan udløse ændringer: Dette gælder f.eks. både for pengeinstitutternes ind- og udlån. Sådanne forhold fremgår af de almindelige forretningsbetingelser. Der skal gives et passende varsel. Ændringer til ugunst for kunden skal varsles medmindre de skyldes udefra kommende forhold: Udefrakommende forhold er f.eks. Nationalbankens renteændring. Ad 6 Privatkaution Det skal sikres, at pengeinstituttet ikke medvirker til ydelse af lån, hvor der stilles sikkerhed i form af kaution, når kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomi. Der skal foretages en konkret vurdering baseret på oplysninger om kautionistens økonomiske situation og kautionsforpligtelsens størrelse: Der bør ikke stilles kaution for gammel gæld. Kautionsforpligtelsens størrelse skal begrænses til lånets hovedstol eller for kreditter til maksimum af kreditten. Kautionsløfter skal tidsbegrænses til maksimalt 10 år for lån med fast afvikling og 5 år for lån uden fastsat tilbagebetalingstidspunkt SIDE 5 AF 14

6 Krav i henhold til kautionen skal være gjort gældende inden udløbstidspunktet. Der kan (inden udløb) aftales en forlængelse af kautionsforpligtelsen. Der må kun stilles kaution for fordringer med et maksimum: Det kan ikke opnås kaution for uforudsete renter og overtræk. Det skal sikres, at kautionisten er informeret om indholdet og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen Kautionisten skal oplyses om, hvad kaution indebærer: F.eks. oplysninger om forhold, der udløser kautionistens forpligtelse. Der skal udvises agtpågivenhed, hvor kautionisten kan have vanskeligt ved at forstå indholdet og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen: Det kunne f.eks. være ved kaution fra bedsteforældre. Kautionisten skal have udleveret Finansrådets pjece om kaution. Det skal sikres, at kautionisten får udleveret oplysninger om låntagers økonomi. Kautionisten skal have oplysninger om låntager: F.eks. oplysninger om låntagers øvrige engagementer med pengeinstituttet med angivelse af aktuel gæld for lån samt kreditramme og aktuel udnyttelse af kreditramme. Seneste årsopgørelse og seneste tre lønsedler samt eventuelt seneste regnskab, hvis der kautioneres for en virksomhed. Det skal sikres, at kautionisten informeres ved manglende indbetaling på lånet. Orienteringen skal være skriftlig og ske senest 3. måneder efter forfaldsdagen: Hvis omstændighederne tillader det, kan benyttes. Der skal orienteres, selv om der er indbetalt på ny efter restancen indtræden. For så vidt angår lån behøves restancen ikke udgøre et beløb, der svarer til tre måneders ydelser. Er der flere kautionister, skal der gives meddelelse til hver af kautionisterne. Det skal sikres, at kautionisten én gang om året modtager oplysninger om størrelsen af det låneengagement, for hvilket kautionsforpligtelsen består. Kautionisten skal være bedre forberedt i tilfælde af, at kautionen bliver gjort effektiv: Idet der alene er tale om en orientering om låneengagementets størrelse behøves opgørelsen ikke at være udregnet præcist pr. datoen for orienteringens fremsendelse. o Orienteringspligten skal fremgå af kautionserklæringen. Ad 7 Retten til en indlånskonto Det skal sikres, at alle privatkunder som udgangspunkt kan få oprettet en lønkonto. Kontoen skal gøre det muligt, at få udbetalt f.eks. løn eller offentlige ydelser til en konto i et pengeinstitut og hæve fra kontoen enten ved henvendelse i kassen eller på et internt hævekort: Til lønkontoen vil typisk også kunne knyttes service vedrørende betaling af regninger. Der bør gratis kunne foretages et rimeligt antal hævninger i løbet af året. Der foreligger praksis fra Pengeinstitutankenævnet for, at i hvert fald én årlig kontoudskrift skal være gratis. Pengeinstitutterne er ikke forpligtet til at knytte kreditfaciliteter såsom kreditkort eller overtræksmulighed til kontoen. SIDE 6 AF 14

7 En opsparingskonto, hvis formål er investering, er ikke omfattet af pligten. Det skal sikres, at kunder der forhindres i at oprette en indlånskonto får en individuel og saglig begrundelse. I nogle ganske særlige tilfælde vil pengeinstituttet kunne afvise anmodning om oprettelse eller videreførelse af en lønkonto: Som eksempel på tilfælde, hvor det kan være berettiget at afvise en kunde, kan nævnes situationer, hvor kunden opfører sig anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets personale eller kunder. Kunden må ikke nægtes oprettelse af en almindelig indlånskonto uden kort eller checkhæfte, alene fordi vedkommende er registreret i RKI. Ej dansk adresse/cpr-nummer er usaglig begrundelse for afvisning. Ad 8 Udlån med sikkerhed i fast ejendom Det skal sikres, at kunden får en individuel rådgivning, inden der ydes lån med sikkerhed i fast ejendom. Rådgivningen skal ydes, inden pengeinstituttet indgår aftale med kunden om at yde et lån med sikkerhed i fast ejendom: Formålet med lånet er uden betydning. Rådgivningen skal sikre, at kunden får et klart og fyldestgørende grundlag for at kunne beslutte, hvilket lån den pågældende ønsker at optage. I rådgivningen tages kundens vidensniveau i betragtning: En kunde med stor økonomisk viden, har ikke brug for den samme information, som en kunde uden denne viden. Det skal sikres, at pengeinstituttet opfylder sin overordnede informationspligt. Pengeinstituttet skal give kunden et overblik over de relevante alternative produkttyper, der findes på markedet samt fordele og ulemper ved disse, uanset om disse udbydes eller formidles af instituttet: Ved produkttyper forstås en overordnet inddeling af produkter i kategorier som f.eks. realkreditlån med og uden afdrag, realkreditlån med fast forrentning og variabel forrentning samt tilsvarende inddeling for f.eks. boliglån. Det kræves ikke, at der informeres på produktniveau om f.eks. konkurrerende produkter og priser for disse. Det skal sikres, at pengeinstituttet opfylder sin særlige oplysningspligt for produkter, som pengeinstituttet selv udbyder eller formidler for andre. Kunden skal oplyses om de væsentligste egenskaber ved det lån, som vil kunne dække kundens behov, herunder fordele og ulemper ved dette: En væsentlig egenskab ved et lån kan være om lånet er fast forrentet eller variabelt forrentet eller om lånet afdrages eller er afdragsfrit. For de særlige lånetyper, hvor ydelsen ikke er fast i hele lånets løbetid, eller hvor der er mulighed for perioder med afdragsfrihed, skal rådgivningen særligt gøre opmærksom på, at den fremtidige rentebetaling ikke er kendt i hele låneperioden, og at omkostningerne til tilbagebetaling af lånet kan stige, ligesom betydningen af, at lånet ikke er færdigamortiseret ved udløb, skal fremhæves for kunden. SIDE 7 AF 14

8 Kunden skal oplyses om årlige omkostninger i procent (ÅOP) for det valgte lån og for et alternativt lån: ÅOP skal beregnes ud fra kundens lånebeløb, afdragsprofil og løbetid samt under en forudsætning om et uændret renteniveau. Kunden skal oplyses om opsigelses- og indfrielsesvilkår: Kunden skal oplyses om, hvorvidt indfrielse kan ske ved kontant betaling eller ved køb og indlevering af obligationer. Oplysningerne skal gives i en klar og forståelig form, og det er ikke nok at henvise til lånedokumentets beskrivelse af disse vilkår. Kunden skal oplyses om mulighederne for og omkostninger ved låneomlægning eller førtidig indfrielse: Oplysningskravet er opfyldt, såfremt der oplyses om principperne for beregning af omkostningerne ved låneomlægning eller førtidig indfrielse. Principperne bør suppleres med relevante eksempler på, hvad det vil koste at indfri et lån. Kunden skal oplyses om instituttets normale prismæssige vilkår for dets kunder for det pågældende lån, herunder om instituttet har et prisspænd for det pågældende lån, og hvad normalprisen er. På denne måde får kunden et retvisende billede af, hvad det pågældende lån typisk tilbydes til i instituttet Der kan laves et indsnævret prisspænd, hvor 10 % af kundemassen med de billigste og dyreste lån skæres væk. Herved gives oplysning om det prisspænd som 80 % af kunderne tilbydes. Det skal sikres, at der udfyldes et skema som dokumentation for rådgivningen Der skal udfyldes et rådgivningsskema for hvert lån, der ydes: Rådgivningsskemaet skal underskrives af kunden senest ved indgåelsen af en aftale om lån med sikkerhed i fast ejendom. Ved sin underskrift bekræfter kunden at have modtaget de ovenfor nævnte oplysninger. Når et pengeinstitut yder lån med sikkerhed i tredjemands faste ejendom, er det låntager og ikke ejeren af ejendommen, som skal underskrive skemaet. Tilsvarende bekræfter det rådgivende pengeinstitut, at oplysningerne er givet. Hvis aftalen indgås under anvendelse af fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at udfylde rådgivningsskemaet senest ved indgåelse af aftalen, skal skemaet udfyldes straks efter aftalens indgåelse. Hvis der indgås en mundtlig telefonisk aftale om et lån, skal skemaet fremsendes efterfølgende med henblik på kundens underskrift. Hvis kundens forhold har ændret sig i løbet af rådgivningsforløbet, efter at skemaet er udleveret til kunden, skal skemaet ajourføres. Der udleveres en kopi af rådgivningsskemaet til kunden. Pengeinstituttet skal opbevare skemaet i hele lånets løbetid. I særlige tilfælde skal skemaet ikke udfyldes. Hvis pengeinstituttet i forvejen har håndpant i et ejerpantebrev, som ligger til sikkerhed for alt mellemværende, vil ejerpantebrevet også ligge til sikkerhed for det nye lån. I disse tilfælde afgør lånets størrelse og væsentlighed for kunden, om skemaet skal udfyldes. SIDE 8 AF 14

9 Det er individuelt fra kunde til kunde, hvornår et lån kan betragtes som væsentligt, men en tommelfingerregel kunne være på kr. Hvis der ydes et lån under kr. med sikkerhed i et eksisterende ejerpantebrev, som ligger til sikkerhed for samtlige af kundens mellemværender med pengeinstituttet, vil der derfor som udgangspunkt ikke være behov for at rådgivningsskemaet udfyldes. Rådgivningsskemaet skal ikke udfyldes i de tilfælde, hvor pengeinstituttet ikke yder rådgivning. Da pengeinstituttet dog som udgangspunkt har pligt til at yde rådgivning, vil det kun være i sjældne tilfælde, at skemaet ikke skal udfyldes. Hvis kunden frabeder sig at modtage rådgivning, skal rådgivningsskemaet ikke udfyldes. Pengeinstituttet må imidlertid ikke opfordre sine kunder til at frabede sig deres ret til rådgivning. Hvis kunden har frabedt sig rådgivning, skal dette kunne dokumenteres - enten skriftligt eller på andet varigt medium, f.eks. i selve låneaftalen. Rådgivningsskemaet skal ikke udfyldes, hvis kunden repræsenteres af en særlig rådgiver, der yder konkret økonomisk rådgivning om lånet. Det er svært for pengeinstituttet at vide, om kunden er repræsenteret af en særlig rådgiver, og det er pengeinstituttets ansvar at kunne bevise dette, hvis der ikke er udfyldt et skema. Det skal sikres, at kunden får individuel rådgivning, inden der ydes lån eller kreditter Kunden skal modtage oplysninger om lånet/kreditten inden, der indgås aftale herom. Oplysningerne skal gives på et formbundet skema betegnet Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Formålet er at give kunden mulighed for at sammenligne pengeinstitutternes oplysninger. Dronninglund Sparekasse er aldrig bundet af oplysningerne af skemaet, selv om det i skemaet skal angives, hvor længe oplysningerne er gældende. Kunden har krav på at få skemaet udleveret, hvis sparekassen har til hensigt at ville yde lånet/kreditten. Sparekassen er således ikke forpligtet til at udlevere skemaet til enhver, der anmoder om det. Sparekassen har opfyldt sine forpligtelser, hvis skemaet er udleveret umiddelbart før indgåelsen af en aftale. F.eks. kan man forestille sig følgende procedure: Kunden anmoder om et lån, kunden kreditvurderes og lånet bevilges. Aftaledokumenter udskrives sammen med skemaet, som udleveres til kunden, hvorefter aftalen indgås. Ad 9 Pension og livsforsikring Det skal sikres, at kunden informeres om det væsentligste indhold af pensionen/forsikringen. Kunden skal have mulighed for at skabe sig et overblik over produktet: Hvordan og hvornår udbetales produktet. Nødvendige indbetalinger. Væsentligste skatteregler. Væsentligste regler for samspil med offentlige ydelser, f.eks. efterløn. Hvor det er relevant oplys desuden om: Mulighed for dækning af behov ved tab af arbejdsevne eller død ved tegning af personforsikringer. Fradragsregler for præmier til personforsikringer og skatte- og afgiftsforhold ved udbetaling. Hvilke offentlige ydelser kan kunden ud fra nuværende regler forvente på SIDE 9 AF 14

10 pensionisttidspunktet, ved tab af arbejdsevne og død før pensionsalderen. Kunden skal afkræves de nødvendige risikooplysninger. Kunden skal informeres om de mulige konsekvenser i form af manglende ret til dækning, hvis der i forbindelse med tegning af en forsikring afgives ukorrekte oplysninger om eget helbred, og der skal udleveres en vejledning herom. Kunden skal informeres om eventuel reduceret eller manglende dækning i perioden frem til eventuelle helbredsoplysninger er endeligt godkendte. Hvor det er relevant spørg desuden til: Kundens indkomstforhold ved indbetaling, herunder mulighed for indskud på pensionsordninger. Kundens forventninger til pensionistøkonomien og afdækning af kundens behov for opsparing og forsikring. Forventning om fremtidige offentlige ydelser. Oversigt over kundens nuværende pensionsordninger. Der kan opfordres til at benytte pensionsinfo.dk Det skal sikres, at kunden er bevidst om problemstillingerne omkring overførsel af forsikringer. Kunden skal informeres om risikoen for, at der ikke er de samme dækninger i den hidtidige og den nye forsikring: Der kan være forskelle på dækninger. Grundlagsrenterettigheder kan bortfalde, hvis der er tale om forsikringer. Begunstigelsesregler kan være ændrede efter overførslen. Kunden skal informeres om, at det ikke er sikkert, at de ønskede forsikringsdækninger kan tegnes, hvis kundens helbred ikke er tilstrækkeligt godt. Det skal sikres, at følgende drøftes med kunden. Hvor det er relevant drøftes følgende: Sammenligning af pensionsopsparing med opsparing i frie midler, herunder beskatning af afkast. Anbringelsesmuligheder, samt beskatning af afkast i pensionsordninger. Valg af pensionsordning(er) eller opsparing i frie midler. Behandling af pensionsordningen ved separation/skilsmisse. Ad 10 Fordelsprogrammer ved besiddelse af garantbeviser i pengeinstituttet [se om garantfordele i forretningsgang om rådgivning af garantbeviser] Det skal sikres, at pengeinstituttet ved udformning af fordelsprogrammer ikke knytter et progressivt fordelsprogram til besiddelse af garantbeviser i pengeinstituttet Såfremt besiddelse af garantbeviser gøres til et krav for at opnå kundefordele, må pengeinstituttet maksimalt stille krav om en garantkapital med en kursværdi på kr. Ved progressivitet forstås en gradvis forøgelse af fordele i takt med en stigning i aktiebeholdningen. Der tages udgangspunkt i kursværdien på tidspunktet for kundens indtræden i fordelsprogrammet. Hvis kursværdien af de købte garantbeviser efterfølgende falder til under kr., vil SIDE 10 AF 14

11 kunden fortsat være omfattet af fordelsprogrammet. Ad 11 Ændring af NemKonto Lovhjemmel 1 i lov om offentlige betalinger m.v. Alle borgere og virksomheder i Danmark skal ifølge 1 i lov om offentlige betalinger have en NemKonto. NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige til borgere og virksomheder bliver overført til deres NemKonto. De fleste kunder bruger deres lønkonto som NemKonto. Hvis et pengeinstitut ændrer en kundes NemKonto uden kundens anmodning, vil det være en overtrædelse af god skik. Denne forretningsgang skal derfor sikre, at enhver ændring af en kundes NemKonto kun kan ske på kundens foranledning og med dennes samtykke. Det skal sikres, at kundens accept indhentes i følgende tilfælde. Kundens samtykke skal indhentes ved enhver: Oprettelse eller Tilbageflytning af en NemKonto Flytning af NemKonto til andet pengeinstitut Opretter en kunde en ny NemKonto i et andet pengeinstitut, vil kundens NemKontoregistrering i pengeinstituttet automatisk blive slettet. Hvis en kunde således flytter NemKontoen til et andet pengeinstitut og det nye pengeinstitut opretter en NemKonto hos dem, må NemKontoen aldrig oprettes igen uden kundens samtykke. Flytning ved fejl Er der mistanke om, at flytningen beror på en misforståelse fra kundens side, skal kundens samtykke til at flytte NemKontoen tilbage til pengeinstituttet altid indhentes. Flytning af NemKonto internt i pengeinstituttet Kundens samtykke skal indhentes, hvis kunden ønsker at flytte sin NemKonto registrering fra en konto i pengeinstituttet til en anden konto i pengeinstituttet. Det skal sikres, at der opbevares nødvendig dokumentation for håndtering af NemKonto Når en kunde ønsker at indberette en konto som NemKonto skal den fornødne dokumentation for de i tilmeldingen meddelte oplysninger opbevares. Dokumentation ved oprettelse af ny NemKonto: I forbindelse med nye kundeforhold anvendes [blanketten for kontooprettelse, som udskrives i ] Dokumentation ved ændring af NemKonto: Ved ændring af NemKonto benyttes [blanketten XX, som udskrives i ] Formål: Formålet med forretningsgangen er at sikre tilstedeværelsen af effektive procedurer til overholdelsen af pengeinstituttets forpligtelser SIDE 11 AF 14

12 i henhold til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Herved sikres det, at pengeinstituttets kunder har tillid til markedet og instituttet. [Der henvises endvidere til selvstændig forretningsgang under afsnit om rådgivning og markedsføring af garantbeviser] Relevant lovgivning: Lov om finansiel virksomhed 43 og 71 samt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Relevante medarbejdere: Denne forretningsgang forventes kendt af medarbejdere, der yder rådgivning pengeinstituttets complianceansvarlige Kontrolelementer: Pengeinstituttets complianceansvarlige sikrer, de opstillede regler og procedurer, er egnede til at opdage og mindske risikoen for, at pengeinstituttet bliver pålagt sanktioner, lider tab af omdømme, eller at pengeinstituttet eller pengeinstituttets kunder lider væsentlige økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af reglerne om god skik. Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Direktion/Marketingsafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af denne forretningsgang. Godkendelse: Forretningsgangen er godkendt af direktionen. Opdatering: Denne forretningsgang skal opdateres efter behov, dog mindst en gang om året, næste gang i 11. måned Huskeliste ved overholdelse af god skik Trin Der skabes kontakt med kunden. Følg punkt 1. Sikrer, at der ydes rådgivning af egen drift hvis omstændighederne tilsiger det. Kundens behov afdækkes. 1. Sikrer, at der foretages en undersøgelse af kundens forhold forud for, at der ydes rådgivning (kend din kunde princippet). Kunden får tilstrækkelig information om de for kunden relevante produkter og ydelser, der kan dække kundens behov, herunder om priser og øvrige vilkår. 1. Sikrer, at rådgivningen tilgodeser kundens interesser og giver kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. SIDE 12 AF 14

13 Kunden oplyses om eventuelle interessekonflikter. 2. Sikrer, at kunden informeres hvis der er modsætning mellem kundens interesse i rådgivningssituationen og den finansielle virksomheds interesse i at kunne sælge egne produkter eller formidle bestemte produkter. 7. Sikrer, at kunden informeres særligt ved lån med sikkerhed i fast ejendom. Der indgås evt. aftale mellem kunden og den finansielle virksomhed. 3. Sikrer, at alle væsentlige kundeaftaler bekræftes eller indgås i papirformat eller på andet varigt medium. Der sørges for fornøden skriftlig dokumentation af aftalen og eventuelle væsentlige forudsætninger herfor. 3. Sikrer, at væsentlige forudsætninger for individuel rådgivning nedfældes i aftalen eller fremgår af bilag til aftalen i enten papirformat eller på andet varigt medium. 7. Sikrer, opfyldelse af de særlige krav for lån med sikkerhed i fast ejendom. Samarbejdspartnere som vi modtager provision fra: Det er tilgængeligt i sparekassen hvilke samarbejdspartnere som sparekassen har og som vi modtager provision fra. Sparekassen samarbejder med Totalkredit og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med DLR-kredit og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Bankinvest og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Alm. Brand Invest og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Privatsikring og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Spar Invest og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Codan indenfor erhvervskundeområdet og modtager henvisningprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. SIDE 13 AF 14

14 Sparekassen samarbejder med EDC-ejendomsmægler Hanne Nygaard (Danbo) og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med EDC-ejendomsmægler Annelise Seider, Sæby og modtager henvisningprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Realmæglerne i Vejgaard, 900 Aalborg og modtager henvisningsprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab indenfor erhvervskundeområdet og modtager henvisningprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassens medarbejdere er bekendt med God Skik for Dronninglund Sparekasse i form at dette notat. Ovennævnte er godkendt på bestyrelsesmødet, den / 2011 Højer Yde Skaksen Tage Larsen Jens Kaasgaard Erik Frederiksen Inge Møller Ernst Niels Jørgen Pedersen Dorte B. Larsen Bente Nielsen Tove Christensen SIDE 14 AF 14

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere