Forretningsgang for god skik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsgang for god skik"

Transkript

1 Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse af god skik reglerne. Der opstilles regler og metoder for: 1. Der skal handles redeligt og loyalt over for kunderne. 2. Medarbejdernes mulige rådgivningsforpligtelser, herunder omfanget og karakteren af de oplysninger, der skal indhentes for at sikre god rådgivning. 3. Medarbejdernes pligt til at informere kunden, hvis instituttet/medarbejderen i en rådgivningssituation har en særlig interesse i rådgivningens resultat ud over indtjeningen. 4. Hvilke aftaler med private kunder, der er så væsentlige, at de skal indgås skriftligt eller på varigt medium og vilkårene for opsigelse. 5. Hvilket varsel der skal gives kunder i løbende kundeforhold ved ændringer til ugunst for kunden af renter, gebyrer, bidrag eller andet vederlag. 6. Modtagelse af kaution fra private. 7. Kundens ret til en indlånskonto. 8. Udlån med sikkerhed i fast ejendom. 9. Rådgivning om oprettelse af pension og livsforsikring. 10. Fordelsprogrammer ved besiddelse af garantbeviser i pengeinstituttet. 11. Ændring af NemKonto. Ad 1 Loyalitet og redelighed over for kunderne Ved markedsføring af fastrentekonti, hvor det er muligt at indskyde over kr. skal det anføres, at Bemærk, at nettoindlån over kr. ikke er dækket af Indskydergarantifonden. Andre beskrivelser af Indskydergarantifondens dækning må ikke benyttes og Indskydergarantifondens dækning må ikke indgå i markedsføring af andre produkter. Kunder med anden nationalitet end dansk skal behandles på samme måde som andre kunder. Markedsføring rettet mod børn og unge skal udformes med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans. Markedsføring kræver kundens udtrykkelige samtykke, bortses fra markedsføringsmateriale som sendes pr. brev. Markedsføring pr. brev må dog heller ikke ske til personer på Robinsonlisten hos CPR-registret. Kunden må ikke afkræves et samtykke til markedsføring som betingelse for at indgå en aftale. Ændring af principperne for rentefastsættelse i udlånsaftaler kan alene ske, hvis der er SIDE 1 AF 14

2 taget udtrykkeligt forbehold herom i selve låneaftalen. Ad 2 Rådgivning Hvis en kunde efterspørger standardiserede ydelser, skal der ikke ydes rådgivning. Instituttet kan undlade rådgivning ved f.eks. ind- og udbetalinger, pengeoverførsler og valutaveksling. Hvis kundens adfærd ved en ekspeditionssag indikerer, at der er behov for rådgivning, skal instituttet dog yde rådgivning af egen drift. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis kunden åbenbart er i tvivl om, hvilken valuta der er nødvendig til en rejse. Ved aftale om indskud på strukturerede indlån, skal der altid ydes rådgivning af egen drift. Hvis pengeinstituttet påtager sig en løbende rådgivningsforpligtelse flyttes initiativet over på instituttet. Det kunne være i forhold til boliglån eller pensionsforhold. Det skal sikres, at rådgivning tilgodeser kundens interesser og giver kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Instituttet yder vejledning og anbefalinger men træffer ikke beslutningen. Det er altid kunden, der træffer beslutningen på baggrund af instituttets rådgivning. Instituttet skal give kunden et beslutningsgrundlag, så kunden kan træffe beslutning ud fra egne præmisser og præferencer. Der skal oplyses om instituttets egne produkter: Instituttet skal f.eks. oplyse om forskelle i priser og vilkår. Informationen skal være fyldestgørende og retvisende: Får instituttet under rådgivningen kendskab til forhold, der kan have betydning for offentlige tilskud, skal der rådgives herom. Henvis eventuelt kunden til, at søge yderligere information hos relevant myndighed inden der træffes beslutning. Der kan henvises til instituttets hjemmeside for supplerende information om egne produkter og ydelser: Det kunne f.eks. være information om særlige garant eller aktionær fordele f.eks. opnåelse af rabatter i lokalområdet. Hvis kunden efterspørger en bestemt produkttype med en bestemt egenskab og dette ikke udbydes i instituttet, skal kunden have overordnet information herom: Det vil især være indenfor boligfinansiering, det kan blive relevant at oplyse om konkurrenters ikke sammenlignelige produkttyper. Der skal alene gives en overordnet information om de relevante produkttyper, og der skal ikke oplyses om priser. Der skal aldrig oplyses om sammenlignelige produkter hos konkurrenter. Der skal oplyses om evt. prisdifferentiering og forhold hos kunden, der bestemmer indplacering: SIDE 2 AF 14

3 Oplys f.eks. hvordan kunden ved at blive garant kan opnå en bedre pris. Det kunne også være information om fordele ved at være helkunde eller fordele tilknyttet en bestemt geografisk placeret filial. Der skal oplyses om skat og offentlige tilskud eller henvises til anden rådgivning: Eksempelvis vil det være relevant at oplyse om, at udbetalinger fra pensionsordninger påvirker udbetalingen af efterløn. Det vil også være relevant at give generelle oplysninger om de skatteregler, der omhandler fradragsmuligheder ved indbetaling og beskatning ved udbetaling af livs- og pensionsforsikring. I stedet for at yde rådgivning om skat og offentlige tilskudsmuligheder kan kunden henvises til anden relevant rådgivning herom. Der skal oplyses om særlige praktiske sikkerhedsforanstaltninger ved produkterne: F.eks. muligheden for at forsyne en bankbog med mærke, opbevaring af effekter i boks eller depot, pinkodehuskeropbevaring af betalingskort og hæftelsesregler ved misbrug af betalingskort. Der skal orienteres om de risici, der er relevante for kunden I en rådgivningssituation, hvor kunden ønsker at indskyde over kr. på en fastrentekonto, skal kunden forinden oplyses om begrænsningerne i Indskydergarantifondens dækning, så kunden kan vurdere de risici, der er forbundet med indskuddet. Fastrentekonti er i denne forstand ikke defineret ud fra eksakte elementer, men der lægges vægt på at der er en sammenhæng mellem, at der er tale om indskud på konti med en rente, der er højere end på anfordringskonto, bindingsperiode, dekort ved for tidlig opsigelse, mulighed for indskud over kr. og at det er et standardprodukt. Hvis kunden har flere konti inklusive en fastrentekonto skal der ikke foretages løbende overvågning af, hvorvidt det samlede indskud fratrukket forpligtelser overstiger kr. og derefter kontakte kunden herom. Ved rådgivning om komplicerede værdipapirer skal det sikres, at kunden får en udførlig og tilbundsgående information om produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen. Se forretningsgang for investorbeskyttelse Det skal sikres, at der foretages en undersøgelse af kundens forhold forud for, at der ydes rådgivning (kend din kunde princippet). Det efterspurgte produkt har betydning for, hvilke oplysninger det er relevant at indhente f.eks. indlån eller udlån, pension eller bolig. F.eks. kan et forventet pensionstidspunkt og behov for anskaffelse af større formuegoder have betydning for kundens låne- og investeringshorisont og dermed for den rådgivning, der skal gives. Der skal tages udgangspunkt i kundens behov og kundens finansielle situation. Instituttet kan lægge kundens oplysninger til grund. Hvis instituttet ikke har nok viden om kundens økonomi, må instituttet efterspørge denne f.eks. oplysninger om formue i andre pengeinstitutter. Instituttet skal i særlig grad være opmærksom på kundens forhold ved ydelse af lån med variabel rente, nedsparingslån og afdragsfrie lån. Følg de særlige forretningsgange for disse produkttyper. Det skal sikres, at kundens oplysninger opdateres, når det er relevant. SIDE 3 AF 14

4 Det skal altid overvejes, om kundeoplysningerne er tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til det, der rådgives om: Ved rådgivning af eksisterende kunder, kan der tages udgangspunkt i den viden, om kunden instituttet i forvejen har, og de oplysninger om kunden, som virksomheden allerede har. Er de nødvendige oplysninger ikke til stede skal kunden anmodes om yderligere oplysninger eller om at opdatere tidligere afgivne oplysninger. Ad 3 Interessekonflikter Det skal sikres, at kunden informeres hvis der er modsætning mellem kundens interesse i rådgivningssituationen og den pengeinstituttets interesse i at kunne sælge egne produkter eller formidle bestemte produkter. Kunden skal informeres om, at pengeinstituttet modtager provision for formidling af andres produkter: Dette gælder, uanset om der i den konkrete situation er ydet rådgivning eller ej. Kunden skal informeres, hvis rådgiver modtager særligt vederlag som følge af den konkrete rådgivning. Der kan henvises til standardmateriale for information om provision. Der skal ikke oplyses om størrelsen af provisioner.: Det er nok at oplyse om eksistensen heraf. Ved formidling af boligfinansiering og forsikring af fast ejendom, skal kunden dog oplyses om muligheden for at få provisionens størrelse oplyst. For oplysning om provision i forbindelse med værdipapirhandelsaktiviteter henvises stil særlig forretningsgang herom. Ad 4 Skriftlighed Det skal sikres, at alle væsentlige kundeaftaler bekræftes eller indgås i papirformat eller på andet varigt medium. Kreditaftaler, kautionsaftaler, pensionsaftaler og aftaler om værdipapirhandel er altid væsentlige: Det er f.eks. lånedokumenter, pensionsaftale, kundeaftale ved værdipapirhandel, håndpantsætningserklæring, omprioriteringsaftaler, kurskontrakter. Det samme gælder fastrentekonti, hvor det er muligt at indskyde over kr. Afslag og opsigelser skal være skriftlige og sagligt begrundet.: En saglig begrundelse for en opsigelse kunne være misligholdelse eller ophør af produkttypen. En saglig begrundelse for et afslag kunne være manglende økonomisk råderum. Der må ikke henvises til nationalitet som begrundelse. Sparekassen kan godt afstå fra at kommunikere på andre sprog end dansk. Såfremt væsentlige aftaler indgås mundtligt, skal aftalen efterfølgende bekræftes i papirformat: Dette bør ske straks efter indgåelsen enten i filialen eller ved fremsendelse af aftale til underskrift hos kunden. Det skal sikres, at aftalen beskriver parternes indhentede oplysninger. SIDE 4 AF 14

5 Der er ikke krav om en udtømmende opregning af alle kundens rettigheder: Eventuel bindingsperiode og opsigelsesvarsel er eksempler på væsentlige pligter og rettigheder. For fastrentekonti, hvor det er muligt at indskyde over kr. angives, at Bemærk, at nettoindlån over kr. ikke er dækket af Indskydergarantifonden Der kan i aftalen henvises til pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser: Der er ikke krav om udlevering. Det er nok at henvise kunden til hjemmesiden. Det skal sikres, at væsentlige forudsætninger for individuel rådgivning nedfældes i aftalen eller fremgår af bilag til aftalen i enten papirformat eller på andet varigt medium. Ved væsentlige forudsætninger forstås de særlige forudsætninger for kunden, der i rådgivningen har været så afgørende, at de har været bestemmende for, at aftalen blev indgået eller for aftalens nærmere indhold: F.eks. specialrente, gebyrfritagelse, formål og tidshorisont. Forudsætningerne skrives ind i et mødereferat: Referatet opbevares på kundes sag, der er ikke krav om, at kunden godkender referatet men det kan af bevismæssige årsager være hensigtsmæssigt. Udgangspunktet i en eventuel efterfølgende tvist med kunden vil være, at kunden skal løfte beviset for, at pengeinstituttets rådgivning var mangelfuld. Ved indgåelse af aftaler om komplicerede produkter kan det være hensigtsmæssigt at dokumentere den ydede rådgivning fuldt ud. Ad 5 Vilkårsændringer til ugunst for kunden Det skal sikres, at pengeinstituttet ikke i standardvilkår eller dokumenter forbeholder sig en vilkårlig ret til at ændre rente-, gebyr- eller provisionsklausuler til ugunst for kunden. Der skal oplyses om, hvilke omstændigheder eller typer af omstændigheder, der kan udløse ændringer: Dette gælder f.eks. både for pengeinstitutternes ind- og udlån. Sådanne forhold fremgår af de almindelige forretningsbetingelser. Der skal gives et passende varsel. Ændringer til ugunst for kunden skal varsles medmindre de skyldes udefra kommende forhold: Udefrakommende forhold er f.eks. Nationalbankens renteændring. Ad 6 Privatkaution Det skal sikres, at pengeinstituttet ikke medvirker til ydelse af lån, hvor der stilles sikkerhed i form af kaution, når kautionsforpligtelsen står i misforhold til kautionistens økonomi. Der skal foretages en konkret vurdering baseret på oplysninger om kautionistens økonomiske situation og kautionsforpligtelsens størrelse: Der bør ikke stilles kaution for gammel gæld. Kautionsforpligtelsens størrelse skal begrænses til lånets hovedstol eller for kreditter til maksimum af kreditten. Kautionsløfter skal tidsbegrænses til maksimalt 10 år for lån med fast afvikling og 5 år for lån uden fastsat tilbagebetalingstidspunkt SIDE 5 AF 14

6 Krav i henhold til kautionen skal være gjort gældende inden udløbstidspunktet. Der kan (inden udløb) aftales en forlængelse af kautionsforpligtelsen. Der må kun stilles kaution for fordringer med et maksimum: Det kan ikke opnås kaution for uforudsete renter og overtræk. Det skal sikres, at kautionisten er informeret om indholdet og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen Kautionisten skal oplyses om, hvad kaution indebærer: F.eks. oplysninger om forhold, der udløser kautionistens forpligtelse. Der skal udvises agtpågivenhed, hvor kautionisten kan have vanskeligt ved at forstå indholdet og konsekvenserne af kautionsforpligtelsen: Det kunne f.eks. være ved kaution fra bedsteforældre. Kautionisten skal have udleveret Finansrådets pjece om kaution. Det skal sikres, at kautionisten får udleveret oplysninger om låntagers økonomi. Kautionisten skal have oplysninger om låntager: F.eks. oplysninger om låntagers øvrige engagementer med pengeinstituttet med angivelse af aktuel gæld for lån samt kreditramme og aktuel udnyttelse af kreditramme. Seneste årsopgørelse og seneste tre lønsedler samt eventuelt seneste regnskab, hvis der kautioneres for en virksomhed. Det skal sikres, at kautionisten informeres ved manglende indbetaling på lånet. Orienteringen skal være skriftlig og ske senest 3. måneder efter forfaldsdagen: Hvis omstændighederne tillader det, kan benyttes. Der skal orienteres, selv om der er indbetalt på ny efter restancen indtræden. For så vidt angår lån behøves restancen ikke udgøre et beløb, der svarer til tre måneders ydelser. Er der flere kautionister, skal der gives meddelelse til hver af kautionisterne. Det skal sikres, at kautionisten én gang om året modtager oplysninger om størrelsen af det låneengagement, for hvilket kautionsforpligtelsen består. Kautionisten skal være bedre forberedt i tilfælde af, at kautionen bliver gjort effektiv: Idet der alene er tale om en orientering om låneengagementets størrelse behøves opgørelsen ikke at være udregnet præcist pr. datoen for orienteringens fremsendelse. o Orienteringspligten skal fremgå af kautionserklæringen. Ad 7 Retten til en indlånskonto Det skal sikres, at alle privatkunder som udgangspunkt kan få oprettet en lønkonto. Kontoen skal gøre det muligt, at få udbetalt f.eks. løn eller offentlige ydelser til en konto i et pengeinstitut og hæve fra kontoen enten ved henvendelse i kassen eller på et internt hævekort: Til lønkontoen vil typisk også kunne knyttes service vedrørende betaling af regninger. Der bør gratis kunne foretages et rimeligt antal hævninger i løbet af året. Der foreligger praksis fra Pengeinstitutankenævnet for, at i hvert fald én årlig kontoudskrift skal være gratis. Pengeinstitutterne er ikke forpligtet til at knytte kreditfaciliteter såsom kreditkort eller overtræksmulighed til kontoen. SIDE 6 AF 14

7 En opsparingskonto, hvis formål er investering, er ikke omfattet af pligten. Det skal sikres, at kunder der forhindres i at oprette en indlånskonto får en individuel og saglig begrundelse. I nogle ganske særlige tilfælde vil pengeinstituttet kunne afvise anmodning om oprettelse eller videreførelse af en lønkonto: Som eksempel på tilfælde, hvor det kan være berettiget at afvise en kunde, kan nævnes situationer, hvor kunden opfører sig anstødeligt eller er til gene for pengeinstituttets personale eller kunder. Kunden må ikke nægtes oprettelse af en almindelig indlånskonto uden kort eller checkhæfte, alene fordi vedkommende er registreret i RKI. Ej dansk adresse/cpr-nummer er usaglig begrundelse for afvisning. Ad 8 Udlån med sikkerhed i fast ejendom Det skal sikres, at kunden får en individuel rådgivning, inden der ydes lån med sikkerhed i fast ejendom. Rådgivningen skal ydes, inden pengeinstituttet indgår aftale med kunden om at yde et lån med sikkerhed i fast ejendom: Formålet med lånet er uden betydning. Rådgivningen skal sikre, at kunden får et klart og fyldestgørende grundlag for at kunne beslutte, hvilket lån den pågældende ønsker at optage. I rådgivningen tages kundens vidensniveau i betragtning: En kunde med stor økonomisk viden, har ikke brug for den samme information, som en kunde uden denne viden. Det skal sikres, at pengeinstituttet opfylder sin overordnede informationspligt. Pengeinstituttet skal give kunden et overblik over de relevante alternative produkttyper, der findes på markedet samt fordele og ulemper ved disse, uanset om disse udbydes eller formidles af instituttet: Ved produkttyper forstås en overordnet inddeling af produkter i kategorier som f.eks. realkreditlån med og uden afdrag, realkreditlån med fast forrentning og variabel forrentning samt tilsvarende inddeling for f.eks. boliglån. Det kræves ikke, at der informeres på produktniveau om f.eks. konkurrerende produkter og priser for disse. Det skal sikres, at pengeinstituttet opfylder sin særlige oplysningspligt for produkter, som pengeinstituttet selv udbyder eller formidler for andre. Kunden skal oplyses om de væsentligste egenskaber ved det lån, som vil kunne dække kundens behov, herunder fordele og ulemper ved dette: En væsentlig egenskab ved et lån kan være om lånet er fast forrentet eller variabelt forrentet eller om lånet afdrages eller er afdragsfrit. For de særlige lånetyper, hvor ydelsen ikke er fast i hele lånets løbetid, eller hvor der er mulighed for perioder med afdragsfrihed, skal rådgivningen særligt gøre opmærksom på, at den fremtidige rentebetaling ikke er kendt i hele låneperioden, og at omkostningerne til tilbagebetaling af lånet kan stige, ligesom betydningen af, at lånet ikke er færdigamortiseret ved udløb, skal fremhæves for kunden. SIDE 7 AF 14

8 Kunden skal oplyses om årlige omkostninger i procent (ÅOP) for det valgte lån og for et alternativt lån: ÅOP skal beregnes ud fra kundens lånebeløb, afdragsprofil og løbetid samt under en forudsætning om et uændret renteniveau. Kunden skal oplyses om opsigelses- og indfrielsesvilkår: Kunden skal oplyses om, hvorvidt indfrielse kan ske ved kontant betaling eller ved køb og indlevering af obligationer. Oplysningerne skal gives i en klar og forståelig form, og det er ikke nok at henvise til lånedokumentets beskrivelse af disse vilkår. Kunden skal oplyses om mulighederne for og omkostninger ved låneomlægning eller førtidig indfrielse: Oplysningskravet er opfyldt, såfremt der oplyses om principperne for beregning af omkostningerne ved låneomlægning eller førtidig indfrielse. Principperne bør suppleres med relevante eksempler på, hvad det vil koste at indfri et lån. Kunden skal oplyses om instituttets normale prismæssige vilkår for dets kunder for det pågældende lån, herunder om instituttet har et prisspænd for det pågældende lån, og hvad normalprisen er. På denne måde får kunden et retvisende billede af, hvad det pågældende lån typisk tilbydes til i instituttet Der kan laves et indsnævret prisspænd, hvor 10 % af kundemassen med de billigste og dyreste lån skæres væk. Herved gives oplysning om det prisspænd som 80 % af kunderne tilbydes. Det skal sikres, at der udfyldes et skema som dokumentation for rådgivningen Der skal udfyldes et rådgivningsskema for hvert lån, der ydes: Rådgivningsskemaet skal underskrives af kunden senest ved indgåelsen af en aftale om lån med sikkerhed i fast ejendom. Ved sin underskrift bekræfter kunden at have modtaget de ovenfor nævnte oplysninger. Når et pengeinstitut yder lån med sikkerhed i tredjemands faste ejendom, er det låntager og ikke ejeren af ejendommen, som skal underskrive skemaet. Tilsvarende bekræfter det rådgivende pengeinstitut, at oplysningerne er givet. Hvis aftalen indgås under anvendelse af fjernkommunikationsteknik, som ikke gør det muligt at udfylde rådgivningsskemaet senest ved indgåelse af aftalen, skal skemaet udfyldes straks efter aftalens indgåelse. Hvis der indgås en mundtlig telefonisk aftale om et lån, skal skemaet fremsendes efterfølgende med henblik på kundens underskrift. Hvis kundens forhold har ændret sig i løbet af rådgivningsforløbet, efter at skemaet er udleveret til kunden, skal skemaet ajourføres. Der udleveres en kopi af rådgivningsskemaet til kunden. Pengeinstituttet skal opbevare skemaet i hele lånets løbetid. I særlige tilfælde skal skemaet ikke udfyldes. Hvis pengeinstituttet i forvejen har håndpant i et ejerpantebrev, som ligger til sikkerhed for alt mellemværende, vil ejerpantebrevet også ligge til sikkerhed for det nye lån. I disse tilfælde afgør lånets størrelse og væsentlighed for kunden, om skemaet skal udfyldes. SIDE 8 AF 14

9 Det er individuelt fra kunde til kunde, hvornår et lån kan betragtes som væsentligt, men en tommelfingerregel kunne være på kr. Hvis der ydes et lån under kr. med sikkerhed i et eksisterende ejerpantebrev, som ligger til sikkerhed for samtlige af kundens mellemværender med pengeinstituttet, vil der derfor som udgangspunkt ikke være behov for at rådgivningsskemaet udfyldes. Rådgivningsskemaet skal ikke udfyldes i de tilfælde, hvor pengeinstituttet ikke yder rådgivning. Da pengeinstituttet dog som udgangspunkt har pligt til at yde rådgivning, vil det kun være i sjældne tilfælde, at skemaet ikke skal udfyldes. Hvis kunden frabeder sig at modtage rådgivning, skal rådgivningsskemaet ikke udfyldes. Pengeinstituttet må imidlertid ikke opfordre sine kunder til at frabede sig deres ret til rådgivning. Hvis kunden har frabedt sig rådgivning, skal dette kunne dokumenteres - enten skriftligt eller på andet varigt medium, f.eks. i selve låneaftalen. Rådgivningsskemaet skal ikke udfyldes, hvis kunden repræsenteres af en særlig rådgiver, der yder konkret økonomisk rådgivning om lånet. Det er svært for pengeinstituttet at vide, om kunden er repræsenteret af en særlig rådgiver, og det er pengeinstituttets ansvar at kunne bevise dette, hvis der ikke er udfyldt et skema. Det skal sikres, at kunden får individuel rådgivning, inden der ydes lån eller kreditter Kunden skal modtage oplysninger om lånet/kreditten inden, der indgås aftale herom. Oplysningerne skal gives på et formbundet skema betegnet Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger Formålet er at give kunden mulighed for at sammenligne pengeinstitutternes oplysninger. Dronninglund Sparekasse er aldrig bundet af oplysningerne af skemaet, selv om det i skemaet skal angives, hvor længe oplysningerne er gældende. Kunden har krav på at få skemaet udleveret, hvis sparekassen har til hensigt at ville yde lånet/kreditten. Sparekassen er således ikke forpligtet til at udlevere skemaet til enhver, der anmoder om det. Sparekassen har opfyldt sine forpligtelser, hvis skemaet er udleveret umiddelbart før indgåelsen af en aftale. F.eks. kan man forestille sig følgende procedure: Kunden anmoder om et lån, kunden kreditvurderes og lånet bevilges. Aftaledokumenter udskrives sammen med skemaet, som udleveres til kunden, hvorefter aftalen indgås. Ad 9 Pension og livsforsikring Det skal sikres, at kunden informeres om det væsentligste indhold af pensionen/forsikringen. Kunden skal have mulighed for at skabe sig et overblik over produktet: Hvordan og hvornår udbetales produktet. Nødvendige indbetalinger. Væsentligste skatteregler. Væsentligste regler for samspil med offentlige ydelser, f.eks. efterløn. Hvor det er relevant oplys desuden om: Mulighed for dækning af behov ved tab af arbejdsevne eller død ved tegning af personforsikringer. Fradragsregler for præmier til personforsikringer og skatte- og afgiftsforhold ved udbetaling. Hvilke offentlige ydelser kan kunden ud fra nuværende regler forvente på SIDE 9 AF 14

10 pensionisttidspunktet, ved tab af arbejdsevne og død før pensionsalderen. Kunden skal afkræves de nødvendige risikooplysninger. Kunden skal informeres om de mulige konsekvenser i form af manglende ret til dækning, hvis der i forbindelse med tegning af en forsikring afgives ukorrekte oplysninger om eget helbred, og der skal udleveres en vejledning herom. Kunden skal informeres om eventuel reduceret eller manglende dækning i perioden frem til eventuelle helbredsoplysninger er endeligt godkendte. Hvor det er relevant spørg desuden til: Kundens indkomstforhold ved indbetaling, herunder mulighed for indskud på pensionsordninger. Kundens forventninger til pensionistøkonomien og afdækning af kundens behov for opsparing og forsikring. Forventning om fremtidige offentlige ydelser. Oversigt over kundens nuværende pensionsordninger. Der kan opfordres til at benytte pensionsinfo.dk Det skal sikres, at kunden er bevidst om problemstillingerne omkring overførsel af forsikringer. Kunden skal informeres om risikoen for, at der ikke er de samme dækninger i den hidtidige og den nye forsikring: Der kan være forskelle på dækninger. Grundlagsrenterettigheder kan bortfalde, hvis der er tale om forsikringer. Begunstigelsesregler kan være ændrede efter overførslen. Kunden skal informeres om, at det ikke er sikkert, at de ønskede forsikringsdækninger kan tegnes, hvis kundens helbred ikke er tilstrækkeligt godt. Det skal sikres, at følgende drøftes med kunden. Hvor det er relevant drøftes følgende: Sammenligning af pensionsopsparing med opsparing i frie midler, herunder beskatning af afkast. Anbringelsesmuligheder, samt beskatning af afkast i pensionsordninger. Valg af pensionsordning(er) eller opsparing i frie midler. Behandling af pensionsordningen ved separation/skilsmisse. Ad 10 Fordelsprogrammer ved besiddelse af garantbeviser i pengeinstituttet [se om garantfordele i forretningsgang om rådgivning af garantbeviser] Det skal sikres, at pengeinstituttet ved udformning af fordelsprogrammer ikke knytter et progressivt fordelsprogram til besiddelse af garantbeviser i pengeinstituttet Såfremt besiddelse af garantbeviser gøres til et krav for at opnå kundefordele, må pengeinstituttet maksimalt stille krav om en garantkapital med en kursværdi på kr. Ved progressivitet forstås en gradvis forøgelse af fordele i takt med en stigning i aktiebeholdningen. Der tages udgangspunkt i kursværdien på tidspunktet for kundens indtræden i fordelsprogrammet. Hvis kursværdien af de købte garantbeviser efterfølgende falder til under kr., vil SIDE 10 AF 14

11 kunden fortsat være omfattet af fordelsprogrammet. Ad 11 Ændring af NemKonto Lovhjemmel 1 i lov om offentlige betalinger m.v. Alle borgere og virksomheder i Danmark skal ifølge 1 i lov om offentlige betalinger have en NemKonto. NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle udbetalinger fra det offentlige til borgere og virksomheder bliver overført til deres NemKonto. De fleste kunder bruger deres lønkonto som NemKonto. Hvis et pengeinstitut ændrer en kundes NemKonto uden kundens anmodning, vil det være en overtrædelse af god skik. Denne forretningsgang skal derfor sikre, at enhver ændring af en kundes NemKonto kun kan ske på kundens foranledning og med dennes samtykke. Det skal sikres, at kundens accept indhentes i følgende tilfælde. Kundens samtykke skal indhentes ved enhver: Oprettelse eller Tilbageflytning af en NemKonto Flytning af NemKonto til andet pengeinstitut Opretter en kunde en ny NemKonto i et andet pengeinstitut, vil kundens NemKontoregistrering i pengeinstituttet automatisk blive slettet. Hvis en kunde således flytter NemKontoen til et andet pengeinstitut og det nye pengeinstitut opretter en NemKonto hos dem, må NemKontoen aldrig oprettes igen uden kundens samtykke. Flytning ved fejl Er der mistanke om, at flytningen beror på en misforståelse fra kundens side, skal kundens samtykke til at flytte NemKontoen tilbage til pengeinstituttet altid indhentes. Flytning af NemKonto internt i pengeinstituttet Kundens samtykke skal indhentes, hvis kunden ønsker at flytte sin NemKonto registrering fra en konto i pengeinstituttet til en anden konto i pengeinstituttet. Det skal sikres, at der opbevares nødvendig dokumentation for håndtering af NemKonto Når en kunde ønsker at indberette en konto som NemKonto skal den fornødne dokumentation for de i tilmeldingen meddelte oplysninger opbevares. Dokumentation ved oprettelse af ny NemKonto: I forbindelse med nye kundeforhold anvendes [blanketten for kontooprettelse, som udskrives i ] Dokumentation ved ændring af NemKonto: Ved ændring af NemKonto benyttes [blanketten XX, som udskrives i ] Formål: Formålet med forretningsgangen er at sikre tilstedeværelsen af effektive procedurer til overholdelsen af pengeinstituttets forpligtelser SIDE 11 AF 14

12 i henhold til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Herved sikres det, at pengeinstituttets kunder har tillid til markedet og instituttet. [Der henvises endvidere til selvstændig forretningsgang under afsnit om rådgivning og markedsføring af garantbeviser] Relevant lovgivning: Lov om finansiel virksomhed 43 og 71 samt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Relevante medarbejdere: Denne forretningsgang forventes kendt af medarbejdere, der yder rådgivning pengeinstituttets complianceansvarlige Kontrolelementer: Pengeinstituttets complianceansvarlige sikrer, de opstillede regler og procedurer, er egnede til at opdage og mindske risikoen for, at pengeinstituttet bliver pålagt sanktioner, lider tab af omdømme, eller at pengeinstituttet eller pengeinstituttets kunder lider væsentlige økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af reglerne om god skik. Ansvarlig for udarbejdelse og opdatering: Direktion/Marketingsafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af denne forretningsgang. Godkendelse: Forretningsgangen er godkendt af direktionen. Opdatering: Denne forretningsgang skal opdateres efter behov, dog mindst en gang om året, næste gang i 11. måned Huskeliste ved overholdelse af god skik Trin Der skabes kontakt med kunden. Følg punkt 1. Sikrer, at der ydes rådgivning af egen drift hvis omstændighederne tilsiger det. Kundens behov afdækkes. 1. Sikrer, at der foretages en undersøgelse af kundens forhold forud for, at der ydes rådgivning (kend din kunde princippet). Kunden får tilstrækkelig information om de for kunden relevante produkter og ydelser, der kan dække kundens behov, herunder om priser og øvrige vilkår. 1. Sikrer, at rådgivningen tilgodeser kundens interesser og giver kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. SIDE 12 AF 14

13 Kunden oplyses om eventuelle interessekonflikter. 2. Sikrer, at kunden informeres hvis der er modsætning mellem kundens interesse i rådgivningssituationen og den finansielle virksomheds interesse i at kunne sælge egne produkter eller formidle bestemte produkter. 7. Sikrer, at kunden informeres særligt ved lån med sikkerhed i fast ejendom. Der indgås evt. aftale mellem kunden og den finansielle virksomhed. 3. Sikrer, at alle væsentlige kundeaftaler bekræftes eller indgås i papirformat eller på andet varigt medium. Der sørges for fornøden skriftlig dokumentation af aftalen og eventuelle væsentlige forudsætninger herfor. 3. Sikrer, at væsentlige forudsætninger for individuel rådgivning nedfældes i aftalen eller fremgår af bilag til aftalen i enten papirformat eller på andet varigt medium. 7. Sikrer, opfyldelse af de særlige krav for lån med sikkerhed i fast ejendom. Samarbejdspartnere som vi modtager provision fra: Det er tilgængeligt i sparekassen hvilke samarbejdspartnere som sparekassen har og som vi modtager provision fra. Sparekassen samarbejder med Totalkredit og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med DLR-kredit og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Bankinvest og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Alm. Brand Invest og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Privatsikring og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Spar Invest og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Codan indenfor erhvervskundeområdet og modtager henvisningprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. SIDE 13 AF 14

14 Sparekassen samarbejder med EDC-ejendomsmægler Hanne Nygaard (Danbo) og modtager provision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med EDC-ejendomsmægler Annelise Seider, Sæby og modtager henvisningprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Realmæglerne i Vejgaard, 900 Aalborg og modtager henvisningsprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassen samarbejder med Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab indenfor erhvervskundeområdet og modtager henvisningprovision derfra. Provisionen omfatter kun sparekassen og ikke den enkelte medarbejder. Sparekassens medarbejdere er bekendt med God Skik for Dronninglund Sparekasse i form at dette notat. Ovennævnte er godkendt på bestyrelsesmødet, den / 2011 Højer Yde Skaksen Tage Larsen Jens Kaasgaard Erik Frederiksen Inge Møller Ernst Niels Jørgen Pedersen Dorte B. Larsen Bente Nielsen Tove Christensen SIDE 14 AF 14

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder Givið út 13. november 2015 5. november 2015. Nr. 1239. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, som sat

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 928 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. september 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse nr. 252 af 1. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, 348, stk. 2, 1. pkt., og 373, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, i anordning

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser

Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser Finanstilsynets undersøgelse af sparekassers salg af garantbeviser 2009 1. Indledning Finanstilsynet indledte i marts 2009 en undersøgelse af udvalgte sparekassers rådgivning, salg og markedsføring af

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 10. oktober 2008 3. oktober 2008. Nr. 994. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for finansielle virksomheder I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

2011 Udgivet den 30. juni 2011. 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv.

2011 Udgivet den 30. juni 2011. 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 769. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, investeringsforeninger mv. 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360

Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Regler for BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 Alle privatkunder i BankNordik kan ansøge om at deltage i BankNordiks fordelsprogram, Nordik360 (herefter benævnt fordelsprogrammet ). Bankens godkendelse

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015

Nordjyske Bank, Prisbog del 2 - pr. 16.11.2015 11. Rentesatser indlån 11.1 Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Nominel årlig rente i % Bemærkninger Fakkel- og Fakkel+konto 1) 0,000% Privatkonto m/u kredit 0,000% Checkomkostning pr. indløst

Læs mere

2. februar 2015 RENTESATSER

2. februar 2015 RENTESATSER 2. februar 2015 RENTESATSER Indlånssatser 2. februar 2015 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - 15-11-2013. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 15-11-2013 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 15. november 2013 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

19. november 2014 RENTESATSER

19. november 2014 RENTESATSER 19. november 2014 RENTESATSER Indlånssatser 19. november 2014 Produkter Pålydende rente Nominel årlig rente Bemærkninger Standardkonto 0,125 % 0,125 % Kvartårlig rentetilskrivning Budgetkonto 0,125 % 0,125

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion

Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion Finanstilsynet 7. marts 2005 J.nr.230-0004 Bea/sbu Internetundersøgelse 1. Indledning og konklusion I henhold til den forbrugerpolitiske strategiplan på det finansielle område (2003) 1 har Finanstilsynet

Læs mere

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram

Samlet oversigt over rentesatser for udlån for Standardkunder, NordikSolo samt Nordik360 fordelsprogram Prisbog Rente og gebyrsatser Prisbogen indeholder BankNordiks gældende rente og gebyrsatser, primært på privatkundeområdet. Har du konkrete spørgsmål til satserne eller behov for en uddybning, er du naturligvis

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser.

Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander Bank A/S i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser. Prisoplysninger om ind-og udlån, gældende pr. 7. april 2016 Generelt Denne information indeholder prisoplysninger om udvalgte og de mest almindeligt forekommende ind-, og udlånsprodukter, som Bank A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 1094 af 14/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0020 Senere ændringer til

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. august 2014, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1)

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) BEK nr 1094 af 14/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0020 Senere ændringer til

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 12-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E

P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E P O R T E F Ø L J E M A N A G E M E N T A F T A L E mellem FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S (herefter FormueFyn) og (herefter Kunden ) (FormueFyn og kunden benævnes Parterne ) FormueFyn Fondsmæglerselskab

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 25. februar 2010 23. februar 2010. Nr. 180. Bekendtgørelse for Færøerne om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt udenlandske investeringsinstitutter

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr.

Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Nominel årlig rente i % 0,000% Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rentesatser indlån Transaktionskonti (lønkonto m.v.) Produkttype Fakkel-konto 1) Nominel årlig rente i % Bemærkninger Rente af indestående til og med 25.000 kr. Rente af den del af indestående der overstiger

Læs mere

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter:

Din egen personlige rådgiver Ingen kontogebyrer Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Vendsyssel konto Lønkonto og NemKonto Desuden kræves min. ét af følgende produkter: Garantbeviser for min. 5.000 kr.* pr. kontohaver Totalkredit eller DLR Kredit lån Gratis Dankort Bil- eller boliglån

Læs mere

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 FORDELSPROGRAM 2 Fordelsprogram 2 Stjernekunder oprettet før 01.10.2015 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2.

Pris- og gebyrliste. Gebyr for udstedelse af restkøbesumsgaranti kr ,- Garanti ved forhåndslån ombygning/nybyggeri kr. 2. Pris- og gebyrliste Børneopsparing Pensionskonti Overførsel til andet pengeinstitut: Lån og kreditter Ydelsesfritagelse kr. 50,- Tilbageførsel af låneydelse kr. 50,- Rykkerskrivelse kr. 100,- Forlængelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1)

Bekendtgørelse om god skik for boligkredit 1) BEK nr 332 af 07/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0029 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - 28-01-2016. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 28-01-2016 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 1. februar 2016 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste

Gældende pr. den Pris- og gebyrliste Gældende pr. den 1.11.2017 Pris- og gebyrliste Lån og kreditter Forlængelse af kreditaftale kr. 750,- Forlængelse af kreditaftale, Erhverv kr. 1.000,- Oprettelse af lån/kredit 2% af hovedstol, minimum

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Rentetavle. Grønland. Grønland. Gældende fra 10. september BankNordik P/F. Qullilerfik 2 - Postboks Nuuk

Rentetavle. Grønland. Grønland. Gældende fra 10. september BankNordik P/F. Qullilerfik 2 - Postboks Nuuk Rentetavle Grønland Gældende fra 10. september 2016 BankNordik P/F Qullilerfik 2 - Postboks 569 3900 Nuuk Grønland CVR.nr. 32 04 96 64 / GER.nr. 32 46 16 62 Indledning Om tavlen Rentetavlen indeholder

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser:

Gældende fra 01.10.2014: Ny pris fra Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Priser for særlige ydelser 01.05.2015: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen og faste overførsler

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse

Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Undersøgelse af realkreditinstitutters oplysning om kursskæring til private kunder før, under og efter aftaleindgåelse Indholdsfortegnelse 1 Resume og konklusioner...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Coop MasterCard Kredit

Coop MasterCard Kredit Coop MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark Køb på Coop.dk Køb på Internet, postordre (ved fjernsalg) mv. Køb i Coop butikker

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler

Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler Rapport om markedsføringsmateriale til detailkunder om swapaftaler 2016 Indholdsfortegnelse Resume...3 Indledning...4 Introduktion til swapaftaler...4 Baggrund...5 Regelgrundlag...5 Undersøgelsens resultater...5

Læs mere

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder APC Forsikringsmæglere A/S Att.: Direktionen Strandgade 4 1401 København K 12.juni 2017 J.nr. 69510-0010 Påbud i medfør af 3 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder Afgørelse I medfør

Læs mere

Generelle regler for selvbetjening

Generelle regler for selvbetjening Generelle regler for selvbetjening - Erhvervskunder Gældende fra den 1. januar 2018 Selvbetjenings anvendelsesmuligheder Du kan anvende selvbetjening til de funktioner, som fremgår af den separate selvbetjeningsaftale,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 19-09-2016 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks.

Læs mere

Finansiering af behandling

Finansiering af behandling Finansiering af behandling Har du et ønske om at gå i behandling, men ikke synes du har den fornødne plads i din økonomi til at betale på én gang, har du mulighed for at finansiere dit behandlingsforløb

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 11-10-2016 Side 1 af 7 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag

DOM. afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag IC*-2*r-13~Kffet i S'i - Sééé 1 S7233-Q DOM afsagt den 2. oktober 2013 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Kirsten Thorup og Tine Sommer (kst)) i ankesag V.L. B-0380-12 (advokat

Læs mere