104.Dan.8.L Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.Dan.8.L.2600. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse"

Transkript

1 UFT 104.Dan.8.L.2600 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til Danske Universiteters forskningsplatforme: Capacity Building within Communication, Dissemination and Networking. Danske Universiteter i samarbejde med udvalgte forskningsinstitutioner i fem prioritetslande 19,0 mio. kr. (finansloven for 2012) , 36 mdr. 8.juni 2011 som dagsordenspunkt 11, 60 mio.kr. Derudover har Udenrigsministeriet støttet forberedelsen af platformene i 2009 og 2010 gennem to kontorchefsbevillinger på henholdsvis 5 mio.kr. og 3 mio. kr. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv , Projekter i Danmark Bevillingen er del af støtten til langsigtet institutionel kapacitetsopbygning af forskningsinstitutioner i Danidas prioritetslande gennem Danske Universiteters fire forskningsplatforme: 1) Sundhed 2) Vækst og Beskæftigelse 3) Klima og Miljø samt 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder, under initiativet Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU). Formålet med den nuværende treårige bevilling på 19 mio.kr. er at styrke partneruniversiteternes kapacitet inden for videndeling, forskningsformidling og kommunikation. Samarbejdet omfatter forskningsinstitutioner i Tanzania, Ghana, Kenya, Uganda og Nepal. 1

2 Den langsigtede målsætning med platformsinitiativet (Building Stronger Universities in Developing Countries, BSU) er at styrke forskningskapaciteten i udvalgte forskningsinstitutioner i danske prioritetslande gennem et samarbejde med Danske Universiteter. Vægten er på institutionel kapacitetsopbygning inden for forskning, uddannelse og forskningsformidling, og samarbejdet er organiseret i fire tematiske platforme: 1) Sundhed 2) Vækst og Beskæftigelse 3) Klima og miljø samt 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder. Formålet med den nuværende treårige bevilling på 19 mio.kr. er at styrke BSUs partneruniversiteters kapacitet inden for både formidling/kommunikation af forskningsviden og inden for videndeling. Aktiviteterne er baseret på konsultationer med partnerne i syd. Udenrigsministeriet støtter gennem de konkurrenceudsatte forskningsmidler under Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg forskning i udviklingsspørgsmål i Danmark og prioritetslande. Bevillingerne gives til større strategiske forskningsprojekter, der indeholder et konkret forskningssamarbejde mellem forskere fra institutioner i prioritetslande og i Danmark. Pilotprogrammerne i Vietnam, Tanzania og Ghana støtter den samme type forskningsprojekter, men adskiller sig fra de øvrige konkurrenceudsatte midler ved at valg af tema og danske samarbejdspartnere foretages af forskerne i syd. Konsultationer i med partnerinstitutioner i syd pegede imidlertid på, at der var et stort udækket behov for opbygning af kapacitet på institutionelt niveau. Platformsinitiativet (Building Stronger Universities in Developing Countries) er hermed komplementært til den øvrige støtte til udviklingsforskning. I forbindelse med finansloven for 2012 ønskede udviklingsministeren, bl.a. på anbefaling fra Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, at styrke udviklingsforskningen, herunder samarbejdet med Danske Universiteters forskningsplatforme. Derfor blev 19 mio. kr. afsat i finansloven 2012 til aktiviteter primært inden for kommunikation og formidling af forskningsresultater målrettet forskere i prioritetslandene. I 2008 tog rektorerne på de otte danske universiteter initiativ til en dialog med Udenrigsministeriet om den fremtidige støtte til udviklingsforskning. Danske Universiteter formulerede derefter en vision for Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU), hvor universiteterne gennem fire tematiske platforme identificerede de danske nøglekompetencer inden for udviklingsforskningen, etablerede fælles samarbejde gennem platforme på tværs af universiteterne og synliggjorde danske kompetencer over for institutioner i partnerlandene. Danske Universiteters fire forskningsplatforme fik i 2011 et toårigt tilsagn på 60 mio. kr., og i finanslov for 2013 planlægges afgivet et nyt toårigt tilsagn på 90 mio. kr. Den nye bevilling til BSU indeholder tre hovedindsatsområder: 2

3 Videndeling, forskningsformidling og -kommunikation E-læring Problem-baseret læring Formålet er at styrke BSUs partneruniversiteters institutionelle kapacitet inden for de tre områder. Mens styrket kapacitet til videndeling, forskningsformidling og -kommunikation er det primære formål, blev behovet for styrket kapacitet inden for e-læring og problem-baseret læring også efterspurgt fra partnere i syd i forbindelse med konsultationerne tidligere i år. Videndeling, forskningsformidling og -kommunikation Alle partnerinstitutioner har udtrykt behov for at opbygge og styrke deres kapacitet inden for videndeling, forskningsformidling og -kommunikation. Der er på partneruniversiteterne en voksende forståelse for, at de har en forpligtelse til at styrke deres kommunikation og formidling af forskningsresultater, og derved medvirke til at håndtere udfordringer i samfundet. Samtidig vil forbedret kommunikation og formidling styrke universiteternes netværk med det omgivende samfund, og vil kunne have en positiv afsmittende effekt på samfundets vilje til at prioritere midler til universitetssektoren. De foreslåede aktiviteter omfatter bl.a.: 1) styrkelse af kapacitet til at formidle forskningsresultater til politiske beslutningstagere og andre målgrupper; 2) kurser i kommunikationsfærdigheder, udvikling af fælles forskningsansøgninger og fundraising. F.eks. vil platformen for Sundhed iværksætte aktiviteter for at styrke kapaciteten til at syntetisere, om-pakke, oversætte og formidle forskningsresultater til politiske beslutningstagere og andre målgrupper. E-læring Partneruniversiteterne i syd har i konsultationerne nævnt behovet for at styrke deres kapacitet inden for uddannelse, forskningskommunikation og -formidling gennem en bedre udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). IKT-færdigheder betragtes som nogle af de kompetencer, fakultetets ansatte og studerende skal kunne beherske bedre. Danmark anses for at være på forkant internationalt, når det gælder anvendelse af IKT i læring inden for de videregående uddannelser. E-læringsaktiviteter vil bl.a. fokusere på 1) en afdækning af nuværende ressourcer, erfaringer og behov ift. e-læring; 2) styrkelse af den tekniske kapacitet og infrastruktur; 3) styrkelse af e- læringskapaciteten inden for platformenes specifikke temaer. F.eks. har Tribhuvan University/Nepal under platformen for Stabilitet, Demokrati og Rettigheder udviklet en e- læringsstrategi, der fokuserer på at indføre både blended learning (en kombination af teknologibaseret materiale med ansigt til ansigt undervisning) og online moduler. Formålet er at forbedre kvaliteten af uddannelser på universitetet, og at forbinde det høje antal universitetscampusser over hele landet og det centrale Tribhuvan University tættere sammen. 3

4 Problem-baseret læring (PBL) Problem-baseret læring (PBL) er et effektivt middel til at øge samarbejdet mellem universiteter, studerende og sektorer uden for universiteterne. PBL kan være med til at sikre, at der skabes et fælles grundlag at adressere problemstillinger på. Danmark har internationalt anerkendte kompetencer inden for anvendelsen af PBL i videregående uddannelser, og PBL vil bidrage til forbedring af institutionernes kapacitet og til at identificere, analysere og kommunikere resultaterne til andre interessenter i det omgivende samfund. Der vil blive gennemført pilotprojekter ved hvert partneruniversitet, hvor udvalgte kurser vil blive re-designet til PBL-konceptet. Synergi mellem e-læring og problem-baseret læring i gennemførelsen af pilotprojekterne vil også blive afdækket. I platformene Klima og Miljø og Vækst og Beskæftigelse vil de fælles aktiviteter indeholde en kortlægning af kapacitet og erfaring med PBL, opbygning af viden om PBL, uddannelse af medarbejdere i PBL, m.v. Disse aktiviteter vil blive gennemført på tværs og i samarbejde med de andre platforme i BSU, navnlig platformen for Sundhed. Fælles aktiviteter Det har været en prioritet lige fra starten at udnytte potentialet for fællesaktiviteter inden for BSU. Erfaringerne fra fase et viser også, at der er en betydelig interesse fra partnerinstitutionerne til at deltage i fælles syd-syd-aktiviteter inden for eller på tværs af platforme, og dermed etablere syd-syd og syd-syd-nord netværk mellem institutionerne. Aktiviteter vil så vidt muligt gennemføres på tværs af de fire platforme og desuden vil platformene gennemføre specifikke aktiviteter, der dækker de enkelte platforme og partnernes særlige behov. De tre områder vil blive koordineret med de eksisterende aktiviteter i fase et af BSU samt med planlagte aktiviteter i fase to. Der er dog også nogle udfordringer ift. de fælles aktiviteter, herunder balancen mellem generiske tilgange og lande- såvel som den tematiske kontekst. Der er også nogle administrative udfordringer ift. samarbejdsaftaler, budgetter mv. I begyndelsen af 2013 planlægges en erfaringsopsamling af BSU som led i forberedelserne af anden fase. Erfaringsopsamlingen vil bl.a. blive udmøntet i tæt samarbejde mellem partnerinstitutionerne, Danske Universiteter og Udenrigsministeriet samt med en ekstern konsulent. BSU er nu godt i gang med at gennemføre aktiviteterne, herunder ph.d.-kurser og supervision samt træning. Erfaringerne indtil nu har bl.a. været, at det forberedende arbejde med indgåelse af bilaterale aftaler, etablering af procedurer og samarbejdsformer, udvælgelse af ph.d.-studerende mv. har taget en del tid i de første måneder af projektet. Men også, at det har været en nødvendig proces for alle parter for at kunne gennemføre aktiviteterne. Den nuværende bevilling er den første til dette formål, og derfor er der ingen hidtidige resultater. 4

5 Bevillingen vil støtte gennemførelsen af prioriteterne i den danske udviklingsstrategi Retten til et bedre liv, herunder rettigheder, ligestilling, reproduktiv sundhed, menneskerettigheder, sikkerhed og stabilitet, demokratisering, god forvaltning, miljø og klima samt vækst og beskæftigelse. Projektet vil blive gennemført inden for rammerne af BSU, og budgettet vil blive opdelt ligeligt mellem de fire platforme, som følge af en beslutning i Rektorkollegiet. Vilkår og betingelser for BSU-bevillinger vil også være gældende for denne bevilling inkl. medfinansieringskravet og overheadprocenten. De danske universiteter medfinansierer initiativet in-kind i forholdet 1:1 i form af ydelser (primært løn-midler) svarende til den del af bevillingen, der går til danske institutioner. Medfinansieringen skal dokumenteres i afrapporteringen til Udenrigsministeriet. Der er aftalt en overheadsats på 20 % for de danske universiteter, mens overheadsats for sydpartnerne er fastsat til 7 %. Det samlede tilsagn til de fire platforme vil være på 19 mio. kr. over tre år fra 2012 til Fordelingen af midlerne mellem partnerne i syd og i Danmark vil være henholdsvis 55 % og 45 % til hver. Bevillingen gives til Danske Universiteter efter gældende retningslinjer, herunder en årlig afrapportering gennem fremsendelse af regnskab og årsrapport til Udenrigsministeriet. Støtten vil blive fordelt på de tre hovedområder, som vist herunder, dækkende i alt 36 måneder med en ligelig fordeling pr. år af udbetalte midler (ca. 6,3 mio.kr. pr. år.) Oversigt over det samlede budget fordelt på hovedformål i danske kroner: Danske universiteter Partneruniversiteter Videndeling, forsknings formidling og -kommunikation E-læring Problem-baseret læring Subtotal: Revision Overhead Total: Procentvis fordeling 45 % 55 % 100 % Der forudses ikke at være risikoelementer forbundet med denne bevilling. 5

6 A. Oversigt over institutioner i prioritetslande og i Danmark 1. Sundhed: Danmark: Følgende seks universiteter: København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Danmarks Tekniske Universitet samt forskere fra universitetshospitaler i København, Odense og Aarhus. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); Tanzania inkl. Zanzibar: Kilimanjaro Christian Medical Centre National Institute for Medical Research State University of Zanzibar Zanzibar College of Health Science 2. Vækst og beskæftigelse: Danmark: Følgende syv universiteter: København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København/CBS. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); Tanzania: University of Dar es Salaam Sokoine University of Agriculture 3. Klima og Miljø: Danmark: Følgende otte universiteter: Aarhus, København, Aalborg, Roskilde, Syddansk, Handelshøjskolen i København/CBS og Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet samt to sektorforskningsinstitutioner. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); 6

7 Tanzania: University of Dar es Salaam Sokoine University of Agriculture 4. Stabilitet, Demokrati og Rettigheder: Danmark: Følgende syv universiteter: Aarhus, København, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Handelshøjskolen i København/CBS, Danmarks Tekniske Universitet samt forskere fra Dansk Institut for Menneskerettigheder. Kenya: Maseno University Uganda: Gulu University Nepal: Tribhuvan University 7

8 Neden for følger en kort beskrivelse af hver platform: Platformen for Sundhed Support to the health sector has been and remains a main focus area for Danish development assistance, and Danish universities already have a long-standing tradition in research for health and capacity building in partnership with institutions in sub-saharan Africa and Asia. Despite increased demand for research and research based education in the developing world, investments in building the institutions required to deliver relevant services have not been sufficiently prioritized and too often capacity development efforts have focused solely on training individuals and on individual research projects. During first phase ( ) of the BSU initiative, the Platform on Human Health will focus on forming partnerships with universities and research institutions in the South located in countries where Denmark already provides support to the health sector and build on strong existing collaboration between the Danish and African institutions that provide a solid foundation where upon new initiatives can be built. The activities for have been selected in close consultation with all involved partners. In this process, strategic plans and shortcoming of the partner institutions, the possibility for alignment with existing programs, national health priorities, strategies for Danish development assistance and the areas of strength in research and capacity building among Danish partner universities were all considered. It is of great importance to acknowledge that investments aimed at institutional capacity development will be specific to the given context and the capacity of the individual institution. In Ghana and in mainland Tanzania, priorities include upgrading the academic qualifications of existing staff members, building a stronger PhD program and supporting enabling good research environments. In Zanzibar establishing research based Master postgraduate education programs was identified as a priority area, in addition to upgrading the competencies of existing staff members in research methodologies. In all partnerships, institutional capacity building takes center stage and the program outlined in this proposal is seen as initial steps in a long-term collaboration. Platformen for Vækst og Beskæftigelse The academic foundation of the Growth and Employment platform (GEP) is made up of three academic disciplines or competence areas with multiple interfaces at the South and at the Danish partner universities: (i) Development economics; (ii) Management and leadership; and (iii) Agriculture and agribusiness. Based on relevance for growth and employment in Ghana and Tanzania and reflecting the capacities, approaches and expertise nested within these three competence areas, the GEP has initially identified five academic focus areas: (i) Macroeconomic governance and growth; (ii) Innovation and diffusion processes; (iii) Agricultural value chains; (iv) Uncertainty, shocks and rural livelihoods; and (v) Competitive strategies, upgrading and innovation. 8

9 GEP will pursue the following immediate objectives, each designated a specific work package: 1. Growth and employment relevant PhD programmes strengthened at UG, KNUST, UDSM and SUA; 2. Increased number of academic staff at UG, KNUST, UDSM and SUA with PhD qualifications in growth and employment relevant academic disciplines and topics; 3. Growth and employment relevant research activities and research collaboration strengthened; 4. Platform research results and findings effectively disseminated to stakeholders; 5. Platform activities effectively and efficiently governed/managed. Platformen for Klima og Miljø The Building Stronger Universities Platform on Environment and Climate (BSUPEC) has the development objective to contribute to informed and improved sustainable natural resource management and environmental protection considering the needs for sustainable livelihoods, including adaptation and mitigation to climate change through research capacity building in Ghana and Tanzania. Both Ghana and Tanzania are facing great challenges from climate change effects and environmental degradation, which are already affecting their economies. These challenges are among those addressed under the UN Millennium Development Goals, and they are recognised in national strategy documents in Ghana and Tanzania (PRSPs) as well as being an increasingly important component in Danida s aid programmes and the Danida Strategy for Development Cooperation. Coping with the challenges requires well researched knowledge as well as educated citizens and skilled researchers which points at universities for producing up-to-date BSc, MSc and PhD graduates that can deal with these issues. Similarly, all four African universities have the overall goal of strengthening the quality of education and research following the national strategies, and as part of a transformation process away from mostly producing BSc graduates to also having a significant share of MSc and PhD graduates. The direct motivation is that the newly acquired academic staffs often lack the required formal PhD degrees and sufficient research background to fill academic posts at the universities, as is also the case at other research institutions and in the industry. Based on this need assessment, BSUPEC focuses on teaching and research capacity development specifically for PhD and MSc students to gain cross-disciplinary teaching-, researchand problem-solving skills. Platformen for Stabilitet, Demokrati og Rettigheder The Platform for Stability, Democracy & Rights (PSDR) has as its goal to strengthen human and institutional capacity in partner universities in line with the overall objectives of the Building 9

10 Stronger Universities (BSU) initiative, and with a specific focus on academic focus areas that can feed into three of the priorities identified in the strategy for Denmark s development cooperation, namely: 1) Freedom, Democracy and Human Rights; 2) Gender Equality; and 3) Stability and Fragility. Long-term international collaboration based on national and institutional needs, and with a strong emphasis on capacity strengthening is a key to building stronger universities that are capable of increasing their contributions towards democratic and peaceful developments in their respective societies. The specific projects proposed in each country/institution address national and institutional needs and are in accordance with national strategies and priorities. Activities will be coordinated with other planned or on-going research projects at the participating institutions to maximize synergies and avoid undue duplication, and they have been grouped under the following four Project Components: 1) Generic research capacity strengthening; 2) Research within academic focus areas; 3) Strategic educational strengthening; 4) North-South-South collaboration. 10

11 11

12 12

13 Oversigt over formål, resultater, aktiviteter samt indikatorer: Immediate Objective: 1 BSU south partner universities' institutional capacities in knowledge sharing, research dissemination and communication strengthened no. Outputs: no. Activities Indicators 1.1 Current activities and capacities within knowledge sharing, research dissemination and communication at the south partner universities mapped 1.2 Capacities in developing policy briefs strengthened 1.3 Academic English communication skills strengthened Developing a joint format for mapping of capacities within knowledge sharing, research dissemination and communication A joint format developed Mapping of capacity Capacity mapped and documented Workshop on how to follow Workshop up on the lessons learned implemented from the capacity mapping exercise Organising scientific communication writeshop Developing formats for policy briefs and institutional support functions Scientific communication writeshop implemented Formats and support functions developed Policy brief writeshops Writeshops implemented Academic English writing Writeshops workshops implemented Immediate Objective: 2 BSU south partner universities' institutional capacities in e-learning strengthened no. Outputs no. Activities Indicators 2.1 A comprehensive needs assessment of e- learning capacities and experience at south partner universities implemented and Developing a joint format for needs assessment/resource mapping within e-learning Conducting e-learning needs assessment/ resource A joint format developed Needs assessment documents 13

14 strategies developed mapping available for each participating south institution 2.2 Awareness raised and staff of south partner universities trained in E-learning techniques and pedagogies 2.3 Selected MSc or PhD courses at the south partner universities redesigned to E- learning and pilot tested Developing e-learning strategy Experience-sharing workshop based on on-going E-learning programme at Maseno University for all BSU partners Developing and implementing awareness workshop on e-learning one per country Developing and implementing training courses in E-learning techniques and pedagogies. 3 different levels according to institutional needs: basic, intermediate and experienced Selecting and implementing pilot courses for e-learning Sharing of experience (S-S- N) from pilot courses across partners and platforms # e-learning strategies developed and shared 1 workshop conducted # workshops conducted with 25 participants per workshop # courses conducted according to needs and capacities At least 1 pilot course at participating institutions Workshop report Immediate Objective: 3 BSU south partner universities' institutional capacities in Problem Based Learning (PBL) strengthened no. Outputs: no. Activities Indicators 3.1 PBL experience and competencies at south partner Universities mapped and analysed Developing a joint format for mapping of PBL experience and competencies at South partner universities Mapping of southern universities with PBL experience and competencies Joint format documented Reports on PBL experience and competences 14

15 3.2 Awareness raised and staff of south partner universities trained in PBL principles and methods Developing and implementing PBL awareness workshop Developing and implementing PBL training course available for participating universities # workshops conducted with 25 participants per workshop # courses conducted with 25 participants/course # = number that will be finalized along with detailed activity plans, based on number of south partners involved in a given activity 15

16 I: Ansøgningen fra Danske Universiteter vedr. Capacity Building within Research Communication, Dissemination and Networking. II: Ansøgningen fra Danske Universiteter vedr. de fire platforme: 1) Vækst og Beskæftigelse 2) Miljø og Klima, 3) Sundhed og 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder III: Rapporten fra Danske Universiteter: Building Stronger Universities in Developing Countries Partnership for Change, Oktober IV: Oversigt over medlemmer af de fire platforme og styrende organer. 16

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Thursday October 6 th 2011 at 10:00 to 12:00, Kilen, K 1.53. 1. 10.00-10:05 Approval of Agenda 2. 10.05-10:15 CBS Strategy 3. 10:15-10:50 CBS s Education Strategy

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4

1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 Evalueringsrapport Side i 1. INTRODUKTION... 1 1.1 Rapporten... 2 1.2 Læsevejledning... 3 1.3 Forkortelser... 4 2. EXECUTIVE SUMMARY... 5 2.1 Overall conclusion... 5 2.2 Data collection... 8 2.2.1 Quantitative

Læs mere

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE

DANIDA FELLOWSHIP CENTRE DANIDA FELLOWSHIP CENTRE ÅRSBERETNING 2011 F O R K O R T E LSE R 2iE L de Ouagadougou AIT Asian Institute of Technology CBS Copenhagen Business School DANIDA Danish International Development Assistance

Læs mere

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt

Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Professorat med særlige opgaver inden for udvikling af erhvervsøkonomi som undervisningsfelt Ansættesesbekendtgørelsen giver mulighed for, at institutionerne kan ansætte professorer med andre særlige opgaver

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between

Læs mere

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning

DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Mellemfolkeligt Samvirke Rådsmøde den 30. Og 31. Maj 2015 Bilag 2.b INDLEDNING DEN RULLENDE POLITISKE PLAN 2014 2015 Bestyrelsens beretning Rådet modtager tre beretninger om Mellemfolkeligt Samvirkes arbejde:

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79

VERDENSDIABETESFONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 WORLD DIABETES FOUNDATION FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014. CVR-nr. 26 56 17 79 ÅRSREGNSKAB 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 GODKENDT AF BESTYRELSEN 3. MARTS 2015 APPROVED BY THE BOARD OF DIRECTORS 3 MARCH 2015 CVR-nr. 26 56 17 79 Årsberetning 2014 Management Review 2014 Fondens

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Udgivet af: Forsknings- og

Læs mere

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process

Campusudvikling. Metode og proces. Campus Development. Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Campusudvikling Metode og proces Campus Development Method and Process Indhold Introduktion og læsevejledning 7 3. Rum til Læring:

Læs mere

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn

årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn 2014 årsrapport annual report TREFOR Viborvejens vandtårn Selskabsoplysninger Company Information Selskabsoplysninger Company Information selskabet the company Sonlinc A/S Hans Edvard Teglers Vej 5 2920

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Sammenhæng for vækst og innovation

Sammenhæng for vækst og innovation April 2014 Sammenhæng for vækst og innovation En databaseret kortlægning af sammenhænge i udbud og efterspørgsel i det danske innovations- og erhvervsfremmesystem For information on obtaining additional

Læs mere

Conference Teaching for Active Learning

Conference Teaching for Active Learning Practical Informations Programme Abstracts for Short Communications and Workshops Conference Teaching for Active Learning 3rd November 2014 University of Southern Denmark Content Programme... 3 MAP conference

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET

0. INTRODUKTION TIL SEMINARET 0. INTRODUKTION TIL SEMINARET Seminarets formål Med seminarets drøftelser håber vi at opnå: 1. Et overblik over det politisk landskabs/de politiske rammebetingelsers udvikling, herunder hvilke handlemuligheder

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd

Teknologi- og innovationsfremsyn. Fremtidens innovationsinfrastruktur. - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Teknologi- og innovationsfremsyn Fremtidens innovationsinfrastruktur - eksemplificeret ved energi og sundhed & velfærd Titel: Fremtidens innovationsinfrastruktur eksemplificeret ved energi og sundhed &

Læs mere

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR

EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR EVALUERING AF DEN NORSKE PUBLICERINGSINDIKATOR DANSK CENTER FOR FORSKNINGSANALYSE, AARHUS UNIVERSITET PÅ OPDRAG AF UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Evaluering af den norske publiceringsindikator Januar 2014

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav

Den Danske Ingeniør 2020. Jobfunktioner og Kompetencekrav Den Danske Ingeniør 2020 Jobfunktioner og Kompetencekrav Analyse og Erhvervsfremme Maj 2013 Indhold RESUMÉ... 4 SUMMARY IN ENGLISH... 7 1. INDLEDNING...10 1.1. FORMÅL... 10 1.2. BAGGRUND... 10 1.3. METODE

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere