104.Dan.8.L Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.Dan.8.L.2600. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse"

Transkript

1 UFT 104.Dan.8.L.2600 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til Danske Universiteters forskningsplatforme: Capacity Building within Communication, Dissemination and Networking. Danske Universiteter i samarbejde med udvalgte forskningsinstitutioner i fem prioritetslande 19,0 mio. kr. (finansloven for 2012) , 36 mdr. 8.juni 2011 som dagsordenspunkt 11, 60 mio.kr. Derudover har Udenrigsministeriet støttet forberedelsen af platformene i 2009 og 2010 gennem to kontorchefsbevillinger på henholdsvis 5 mio.kr. og 3 mio. kr. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv , Projekter i Danmark Bevillingen er del af støtten til langsigtet institutionel kapacitetsopbygning af forskningsinstitutioner i Danidas prioritetslande gennem Danske Universiteters fire forskningsplatforme: 1) Sundhed 2) Vækst og Beskæftigelse 3) Klima og Miljø samt 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder, under initiativet Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU). Formålet med den nuværende treårige bevilling på 19 mio.kr. er at styrke partneruniversiteternes kapacitet inden for videndeling, forskningsformidling og kommunikation. Samarbejdet omfatter forskningsinstitutioner i Tanzania, Ghana, Kenya, Uganda og Nepal. 1

2 Den langsigtede målsætning med platformsinitiativet (Building Stronger Universities in Developing Countries, BSU) er at styrke forskningskapaciteten i udvalgte forskningsinstitutioner i danske prioritetslande gennem et samarbejde med Danske Universiteter. Vægten er på institutionel kapacitetsopbygning inden for forskning, uddannelse og forskningsformidling, og samarbejdet er organiseret i fire tematiske platforme: 1) Sundhed 2) Vækst og Beskæftigelse 3) Klima og miljø samt 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder. Formålet med den nuværende treårige bevilling på 19 mio.kr. er at styrke BSUs partneruniversiteters kapacitet inden for både formidling/kommunikation af forskningsviden og inden for videndeling. Aktiviteterne er baseret på konsultationer med partnerne i syd. Udenrigsministeriet støtter gennem de konkurrenceudsatte forskningsmidler under Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg forskning i udviklingsspørgsmål i Danmark og prioritetslande. Bevillingerne gives til større strategiske forskningsprojekter, der indeholder et konkret forskningssamarbejde mellem forskere fra institutioner i prioritetslande og i Danmark. Pilotprogrammerne i Vietnam, Tanzania og Ghana støtter den samme type forskningsprojekter, men adskiller sig fra de øvrige konkurrenceudsatte midler ved at valg af tema og danske samarbejdspartnere foretages af forskerne i syd. Konsultationer i med partnerinstitutioner i syd pegede imidlertid på, at der var et stort udækket behov for opbygning af kapacitet på institutionelt niveau. Platformsinitiativet (Building Stronger Universities in Developing Countries) er hermed komplementært til den øvrige støtte til udviklingsforskning. I forbindelse med finansloven for 2012 ønskede udviklingsministeren, bl.a. på anbefaling fra Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, at styrke udviklingsforskningen, herunder samarbejdet med Danske Universiteters forskningsplatforme. Derfor blev 19 mio. kr. afsat i finansloven 2012 til aktiviteter primært inden for kommunikation og formidling af forskningsresultater målrettet forskere i prioritetslandene. I 2008 tog rektorerne på de otte danske universiteter initiativ til en dialog med Udenrigsministeriet om den fremtidige støtte til udviklingsforskning. Danske Universiteter formulerede derefter en vision for Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU), hvor universiteterne gennem fire tematiske platforme identificerede de danske nøglekompetencer inden for udviklingsforskningen, etablerede fælles samarbejde gennem platforme på tværs af universiteterne og synliggjorde danske kompetencer over for institutioner i partnerlandene. Danske Universiteters fire forskningsplatforme fik i 2011 et toårigt tilsagn på 60 mio. kr., og i finanslov for 2013 planlægges afgivet et nyt toårigt tilsagn på 90 mio. kr. Den nye bevilling til BSU indeholder tre hovedindsatsområder: 2

3 Videndeling, forskningsformidling og -kommunikation E-læring Problem-baseret læring Formålet er at styrke BSUs partneruniversiteters institutionelle kapacitet inden for de tre områder. Mens styrket kapacitet til videndeling, forskningsformidling og -kommunikation er det primære formål, blev behovet for styrket kapacitet inden for e-læring og problem-baseret læring også efterspurgt fra partnere i syd i forbindelse med konsultationerne tidligere i år. Videndeling, forskningsformidling og -kommunikation Alle partnerinstitutioner har udtrykt behov for at opbygge og styrke deres kapacitet inden for videndeling, forskningsformidling og -kommunikation. Der er på partneruniversiteterne en voksende forståelse for, at de har en forpligtelse til at styrke deres kommunikation og formidling af forskningsresultater, og derved medvirke til at håndtere udfordringer i samfundet. Samtidig vil forbedret kommunikation og formidling styrke universiteternes netværk med det omgivende samfund, og vil kunne have en positiv afsmittende effekt på samfundets vilje til at prioritere midler til universitetssektoren. De foreslåede aktiviteter omfatter bl.a.: 1) styrkelse af kapacitet til at formidle forskningsresultater til politiske beslutningstagere og andre målgrupper; 2) kurser i kommunikationsfærdigheder, udvikling af fælles forskningsansøgninger og fundraising. F.eks. vil platformen for Sundhed iværksætte aktiviteter for at styrke kapaciteten til at syntetisere, om-pakke, oversætte og formidle forskningsresultater til politiske beslutningstagere og andre målgrupper. E-læring Partneruniversiteterne i syd har i konsultationerne nævnt behovet for at styrke deres kapacitet inden for uddannelse, forskningskommunikation og -formidling gennem en bedre udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). IKT-færdigheder betragtes som nogle af de kompetencer, fakultetets ansatte og studerende skal kunne beherske bedre. Danmark anses for at være på forkant internationalt, når det gælder anvendelse af IKT i læring inden for de videregående uddannelser. E-læringsaktiviteter vil bl.a. fokusere på 1) en afdækning af nuværende ressourcer, erfaringer og behov ift. e-læring; 2) styrkelse af den tekniske kapacitet og infrastruktur; 3) styrkelse af e- læringskapaciteten inden for platformenes specifikke temaer. F.eks. har Tribhuvan University/Nepal under platformen for Stabilitet, Demokrati og Rettigheder udviklet en e- læringsstrategi, der fokuserer på at indføre både blended learning (en kombination af teknologibaseret materiale med ansigt til ansigt undervisning) og online moduler. Formålet er at forbedre kvaliteten af uddannelser på universitetet, og at forbinde det høje antal universitetscampusser over hele landet og det centrale Tribhuvan University tættere sammen. 3

4 Problem-baseret læring (PBL) Problem-baseret læring (PBL) er et effektivt middel til at øge samarbejdet mellem universiteter, studerende og sektorer uden for universiteterne. PBL kan være med til at sikre, at der skabes et fælles grundlag at adressere problemstillinger på. Danmark har internationalt anerkendte kompetencer inden for anvendelsen af PBL i videregående uddannelser, og PBL vil bidrage til forbedring af institutionernes kapacitet og til at identificere, analysere og kommunikere resultaterne til andre interessenter i det omgivende samfund. Der vil blive gennemført pilotprojekter ved hvert partneruniversitet, hvor udvalgte kurser vil blive re-designet til PBL-konceptet. Synergi mellem e-læring og problem-baseret læring i gennemførelsen af pilotprojekterne vil også blive afdækket. I platformene Klima og Miljø og Vækst og Beskæftigelse vil de fælles aktiviteter indeholde en kortlægning af kapacitet og erfaring med PBL, opbygning af viden om PBL, uddannelse af medarbejdere i PBL, m.v. Disse aktiviteter vil blive gennemført på tværs og i samarbejde med de andre platforme i BSU, navnlig platformen for Sundhed. Fælles aktiviteter Det har været en prioritet lige fra starten at udnytte potentialet for fællesaktiviteter inden for BSU. Erfaringerne fra fase et viser også, at der er en betydelig interesse fra partnerinstitutionerne til at deltage i fælles syd-syd-aktiviteter inden for eller på tværs af platforme, og dermed etablere syd-syd og syd-syd-nord netværk mellem institutionerne. Aktiviteter vil så vidt muligt gennemføres på tværs af de fire platforme og desuden vil platformene gennemføre specifikke aktiviteter, der dækker de enkelte platforme og partnernes særlige behov. De tre områder vil blive koordineret med de eksisterende aktiviteter i fase et af BSU samt med planlagte aktiviteter i fase to. Der er dog også nogle udfordringer ift. de fælles aktiviteter, herunder balancen mellem generiske tilgange og lande- såvel som den tematiske kontekst. Der er også nogle administrative udfordringer ift. samarbejdsaftaler, budgetter mv. I begyndelsen af 2013 planlægges en erfaringsopsamling af BSU som led i forberedelserne af anden fase. Erfaringsopsamlingen vil bl.a. blive udmøntet i tæt samarbejde mellem partnerinstitutionerne, Danske Universiteter og Udenrigsministeriet samt med en ekstern konsulent. BSU er nu godt i gang med at gennemføre aktiviteterne, herunder ph.d.-kurser og supervision samt træning. Erfaringerne indtil nu har bl.a. været, at det forberedende arbejde med indgåelse af bilaterale aftaler, etablering af procedurer og samarbejdsformer, udvælgelse af ph.d.-studerende mv. har taget en del tid i de første måneder af projektet. Men også, at det har været en nødvendig proces for alle parter for at kunne gennemføre aktiviteterne. Den nuværende bevilling er den første til dette formål, og derfor er der ingen hidtidige resultater. 4

5 Bevillingen vil støtte gennemførelsen af prioriteterne i den danske udviklingsstrategi Retten til et bedre liv, herunder rettigheder, ligestilling, reproduktiv sundhed, menneskerettigheder, sikkerhed og stabilitet, demokratisering, god forvaltning, miljø og klima samt vækst og beskæftigelse. Projektet vil blive gennemført inden for rammerne af BSU, og budgettet vil blive opdelt ligeligt mellem de fire platforme, som følge af en beslutning i Rektorkollegiet. Vilkår og betingelser for BSU-bevillinger vil også være gældende for denne bevilling inkl. medfinansieringskravet og overheadprocenten. De danske universiteter medfinansierer initiativet in-kind i forholdet 1:1 i form af ydelser (primært løn-midler) svarende til den del af bevillingen, der går til danske institutioner. Medfinansieringen skal dokumenteres i afrapporteringen til Udenrigsministeriet. Der er aftalt en overheadsats på 20 % for de danske universiteter, mens overheadsats for sydpartnerne er fastsat til 7 %. Det samlede tilsagn til de fire platforme vil være på 19 mio. kr. over tre år fra 2012 til Fordelingen af midlerne mellem partnerne i syd og i Danmark vil være henholdsvis 55 % og 45 % til hver. Bevillingen gives til Danske Universiteter efter gældende retningslinjer, herunder en årlig afrapportering gennem fremsendelse af regnskab og årsrapport til Udenrigsministeriet. Støtten vil blive fordelt på de tre hovedområder, som vist herunder, dækkende i alt 36 måneder med en ligelig fordeling pr. år af udbetalte midler (ca. 6,3 mio.kr. pr. år.) Oversigt over det samlede budget fordelt på hovedformål i danske kroner: Danske universiteter Partneruniversiteter Videndeling, forsknings formidling og -kommunikation E-læring Problem-baseret læring Subtotal: Revision Overhead Total: Procentvis fordeling 45 % 55 % 100 % Der forudses ikke at være risikoelementer forbundet med denne bevilling. 5

6 A. Oversigt over institutioner i prioritetslande og i Danmark 1. Sundhed: Danmark: Følgende seks universiteter: København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Danmarks Tekniske Universitet samt forskere fra universitetshospitaler i København, Odense og Aarhus. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); Tanzania inkl. Zanzibar: Kilimanjaro Christian Medical Centre National Institute for Medical Research State University of Zanzibar Zanzibar College of Health Science 2. Vækst og beskæftigelse: Danmark: Følgende syv universiteter: København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København/CBS. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); Tanzania: University of Dar es Salaam Sokoine University of Agriculture 3. Klima og Miljø: Danmark: Følgende otte universiteter: Aarhus, København, Aalborg, Roskilde, Syddansk, Handelshøjskolen i København/CBS og Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet samt to sektorforskningsinstitutioner. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); 6

7 Tanzania: University of Dar es Salaam Sokoine University of Agriculture 4. Stabilitet, Demokrati og Rettigheder: Danmark: Følgende syv universiteter: Aarhus, København, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Handelshøjskolen i København/CBS, Danmarks Tekniske Universitet samt forskere fra Dansk Institut for Menneskerettigheder. Kenya: Maseno University Uganda: Gulu University Nepal: Tribhuvan University 7

8 Neden for følger en kort beskrivelse af hver platform: Platformen for Sundhed Support to the health sector has been and remains a main focus area for Danish development assistance, and Danish universities already have a long-standing tradition in research for health and capacity building in partnership with institutions in sub-saharan Africa and Asia. Despite increased demand for research and research based education in the developing world, investments in building the institutions required to deliver relevant services have not been sufficiently prioritized and too often capacity development efforts have focused solely on training individuals and on individual research projects. During first phase ( ) of the BSU initiative, the Platform on Human Health will focus on forming partnerships with universities and research institutions in the South located in countries where Denmark already provides support to the health sector and build on strong existing collaboration between the Danish and African institutions that provide a solid foundation where upon new initiatives can be built. The activities for have been selected in close consultation with all involved partners. In this process, strategic plans and shortcoming of the partner institutions, the possibility for alignment with existing programs, national health priorities, strategies for Danish development assistance and the areas of strength in research and capacity building among Danish partner universities were all considered. It is of great importance to acknowledge that investments aimed at institutional capacity development will be specific to the given context and the capacity of the individual institution. In Ghana and in mainland Tanzania, priorities include upgrading the academic qualifications of existing staff members, building a stronger PhD program and supporting enabling good research environments. In Zanzibar establishing research based Master postgraduate education programs was identified as a priority area, in addition to upgrading the competencies of existing staff members in research methodologies. In all partnerships, institutional capacity building takes center stage and the program outlined in this proposal is seen as initial steps in a long-term collaboration. Platformen for Vækst og Beskæftigelse The academic foundation of the Growth and Employment platform (GEP) is made up of three academic disciplines or competence areas with multiple interfaces at the South and at the Danish partner universities: (i) Development economics; (ii) Management and leadership; and (iii) Agriculture and agribusiness. Based on relevance for growth and employment in Ghana and Tanzania and reflecting the capacities, approaches and expertise nested within these three competence areas, the GEP has initially identified five academic focus areas: (i) Macroeconomic governance and growth; (ii) Innovation and diffusion processes; (iii) Agricultural value chains; (iv) Uncertainty, shocks and rural livelihoods; and (v) Competitive strategies, upgrading and innovation. 8

9 GEP will pursue the following immediate objectives, each designated a specific work package: 1. Growth and employment relevant PhD programmes strengthened at UG, KNUST, UDSM and SUA; 2. Increased number of academic staff at UG, KNUST, UDSM and SUA with PhD qualifications in growth and employment relevant academic disciplines and topics; 3. Growth and employment relevant research activities and research collaboration strengthened; 4. Platform research results and findings effectively disseminated to stakeholders; 5. Platform activities effectively and efficiently governed/managed. Platformen for Klima og Miljø The Building Stronger Universities Platform on Environment and Climate (BSUPEC) has the development objective to contribute to informed and improved sustainable natural resource management and environmental protection considering the needs for sustainable livelihoods, including adaptation and mitigation to climate change through research capacity building in Ghana and Tanzania. Both Ghana and Tanzania are facing great challenges from climate change effects and environmental degradation, which are already affecting their economies. These challenges are among those addressed under the UN Millennium Development Goals, and they are recognised in national strategy documents in Ghana and Tanzania (PRSPs) as well as being an increasingly important component in Danida s aid programmes and the Danida Strategy for Development Cooperation. Coping with the challenges requires well researched knowledge as well as educated citizens and skilled researchers which points at universities for producing up-to-date BSc, MSc and PhD graduates that can deal with these issues. Similarly, all four African universities have the overall goal of strengthening the quality of education and research following the national strategies, and as part of a transformation process away from mostly producing BSc graduates to also having a significant share of MSc and PhD graduates. The direct motivation is that the newly acquired academic staffs often lack the required formal PhD degrees and sufficient research background to fill academic posts at the universities, as is also the case at other research institutions and in the industry. Based on this need assessment, BSUPEC focuses on teaching and research capacity development specifically for PhD and MSc students to gain cross-disciplinary teaching-, researchand problem-solving skills. Platformen for Stabilitet, Demokrati og Rettigheder The Platform for Stability, Democracy & Rights (PSDR) has as its goal to strengthen human and institutional capacity in partner universities in line with the overall objectives of the Building 9

10 Stronger Universities (BSU) initiative, and with a specific focus on academic focus areas that can feed into three of the priorities identified in the strategy for Denmark s development cooperation, namely: 1) Freedom, Democracy and Human Rights; 2) Gender Equality; and 3) Stability and Fragility. Long-term international collaboration based on national and institutional needs, and with a strong emphasis on capacity strengthening is a key to building stronger universities that are capable of increasing their contributions towards democratic and peaceful developments in their respective societies. The specific projects proposed in each country/institution address national and institutional needs and are in accordance with national strategies and priorities. Activities will be coordinated with other planned or on-going research projects at the participating institutions to maximize synergies and avoid undue duplication, and they have been grouped under the following four Project Components: 1) Generic research capacity strengthening; 2) Research within academic focus areas; 3) Strategic educational strengthening; 4) North-South-South collaboration. 10

11 11

12 12

13 Oversigt over formål, resultater, aktiviteter samt indikatorer: Immediate Objective: 1 BSU south partner universities' institutional capacities in knowledge sharing, research dissemination and communication strengthened no. Outputs: no. Activities Indicators 1.1 Current activities and capacities within knowledge sharing, research dissemination and communication at the south partner universities mapped 1.2 Capacities in developing policy briefs strengthened 1.3 Academic English communication skills strengthened Developing a joint format for mapping of capacities within knowledge sharing, research dissemination and communication A joint format developed Mapping of capacity Capacity mapped and documented Workshop on how to follow Workshop up on the lessons learned implemented from the capacity mapping exercise Organising scientific communication writeshop Developing formats for policy briefs and institutional support functions Scientific communication writeshop implemented Formats and support functions developed Policy brief writeshops Writeshops implemented Academic English writing Writeshops workshops implemented Immediate Objective: 2 BSU south partner universities' institutional capacities in e-learning strengthened no. Outputs no. Activities Indicators 2.1 A comprehensive needs assessment of e- learning capacities and experience at south partner universities implemented and Developing a joint format for needs assessment/resource mapping within e-learning Conducting e-learning needs assessment/ resource A joint format developed Needs assessment documents 13

14 strategies developed mapping available for each participating south institution 2.2 Awareness raised and staff of south partner universities trained in E-learning techniques and pedagogies 2.3 Selected MSc or PhD courses at the south partner universities redesigned to E- learning and pilot tested Developing e-learning strategy Experience-sharing workshop based on on-going E-learning programme at Maseno University for all BSU partners Developing and implementing awareness workshop on e-learning one per country Developing and implementing training courses in E-learning techniques and pedagogies. 3 different levels according to institutional needs: basic, intermediate and experienced Selecting and implementing pilot courses for e-learning Sharing of experience (S-S- N) from pilot courses across partners and platforms # e-learning strategies developed and shared 1 workshop conducted # workshops conducted with 25 participants per workshop # courses conducted according to needs and capacities At least 1 pilot course at participating institutions Workshop report Immediate Objective: 3 BSU south partner universities' institutional capacities in Problem Based Learning (PBL) strengthened no. Outputs: no. Activities Indicators 3.1 PBL experience and competencies at south partner Universities mapped and analysed Developing a joint format for mapping of PBL experience and competencies at South partner universities Mapping of southern universities with PBL experience and competencies Joint format documented Reports on PBL experience and competences 14

15 3.2 Awareness raised and staff of south partner universities trained in PBL principles and methods Developing and implementing PBL awareness workshop Developing and implementing PBL training course available for participating universities # workshops conducted with 25 participants per workshop # courses conducted with 25 participants/course # = number that will be finalized along with detailed activity plans, based on number of south partners involved in a given activity 15

16 I: Ansøgningen fra Danske Universiteter vedr. Capacity Building within Research Communication, Dissemination and Networking. II: Ansøgningen fra Danske Universiteter vedr. de fire platforme: 1) Vækst og Beskæftigelse 2) Miljø og Klima, 3) Sundhed og 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder III: Rapporten fra Danske Universiteter: Building Stronger Universities in Developing Countries Partnership for Change, Oktober IV: Oversigt over medlemmer af de fire platforme og styrende organer. 16

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer

The Business of the Sustainable Development Goals. Peter White Chief Operating Officer The Business of the Sustainable Development Goals Peter White Chief Operating Officer Why is this important for business? The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is a CEO-led organization

Læs mere

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab.

We are in. Alnarp, Sweden. Ås, Norway. Årslev, Denmark. Svalbard. Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab. Arni Bragason We are in Alnarp, Sweden Department, plants - Seedlab and active seed collection - DNA lab Service - Greenhouse and fields - IT, information og documentation - administration Ås, Norway Department

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals

EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals . EU SAFE PROJEKTET European Qualification for Occupational Safety and Health Professionals Leonardo DaVinci programmet Livslang læring EU Safe overordnet formål EU Safe projektetsoverordnedeformålerat

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction

DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY Hospitals in a culturally diverse Europe Amsterdam, December 9-11, 2004 Background and introduction DIVERSITY MANAGEMENT vs. MANAGING DIVERSITY" "Hospitals in a culturally diverse Europe" Amsterdam, December 9-11, 2004 Grete Brorholt, Dept. of Development and Education 046, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar EU's finansielle støtte til SMV'er til investeringer i miljøbeskyttelse European Commission DG Environment and Industry

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H

Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Erfaringer med klimatilpasning og partnerskaber i Europa / Spor H Building resilience to disasters Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen og forskningsprofessor Jens Christian Refsgaard GEUS Tre hovedtyper

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member

What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member What has happened in Denmark during the last 10 years? Professor Klaus Bock ERC Council Member Public research budget 2002-2011 Billion DKK National Research Foundation Municipal and regional grants International

Læs mere

Evaluering av NANOMAT

Evaluering av NANOMAT Evaluering av NANOMAT Forskningsrådets Store program innen nanoteknologi og nye materialer Udarbeidet for Norges forskningsråd av DAMVAD og Econ Pöyry Januar 2011 Slutevaluering af NANOMAT 2010 1 Forord

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Internationale / danske. vedr. måling af

Internationale / danske. vedr. måling af Internationale / danske erfaringer / trends vedr. måling af advocacy Lisbet Fich Hvorfor måle advocacy? For hvis skyld? Upwards accountability Resultatkontrakter value for money Eller: Downwards accountability

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer

Økonomistyringssystemer i virksomheder. - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer Økonomistyringssystemer i virksomheder - Muligheden for at gøre det rigtigt og gøre det rigtige baseret på nutidens økonomisystemer genda Nutidens lønsomhedsfokus 1. Dækningsbidraget 1. Hvordan frembringes

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere