104.Dan.8.L Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "104.Dan.8.L.2600. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse"

Transkript

1 UFT 104.Dan.8.L.2600 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Støtte til Danske Universiteters forskningsplatforme: Capacity Building within Communication, Dissemination and Networking. Danske Universiteter i samarbejde med udvalgte forskningsinstitutioner i fem prioritetslande 19,0 mio. kr. (finansloven for 2012) , 36 mdr. 8.juni 2011 som dagsordenspunkt 11, 60 mio.kr. Derudover har Udenrigsministeriet støttet forberedelsen af platformene i 2009 og 2010 gennem to kontorchefsbevillinger på henholdsvis 5 mio.kr. og 3 mio. kr. Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv , Projekter i Danmark Bevillingen er del af støtten til langsigtet institutionel kapacitetsopbygning af forskningsinstitutioner i Danidas prioritetslande gennem Danske Universiteters fire forskningsplatforme: 1) Sundhed 2) Vækst og Beskæftigelse 3) Klima og Miljø samt 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder, under initiativet Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU). Formålet med den nuværende treårige bevilling på 19 mio.kr. er at styrke partneruniversiteternes kapacitet inden for videndeling, forskningsformidling og kommunikation. Samarbejdet omfatter forskningsinstitutioner i Tanzania, Ghana, Kenya, Uganda og Nepal. 1

2 Den langsigtede målsætning med platformsinitiativet (Building Stronger Universities in Developing Countries, BSU) er at styrke forskningskapaciteten i udvalgte forskningsinstitutioner i danske prioritetslande gennem et samarbejde med Danske Universiteter. Vægten er på institutionel kapacitetsopbygning inden for forskning, uddannelse og forskningsformidling, og samarbejdet er organiseret i fire tematiske platforme: 1) Sundhed 2) Vækst og Beskæftigelse 3) Klima og miljø samt 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder. Formålet med den nuværende treårige bevilling på 19 mio.kr. er at styrke BSUs partneruniversiteters kapacitet inden for både formidling/kommunikation af forskningsviden og inden for videndeling. Aktiviteterne er baseret på konsultationer med partnerne i syd. Udenrigsministeriet støtter gennem de konkurrenceudsatte forskningsmidler under Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg forskning i udviklingsspørgsmål i Danmark og prioritetslande. Bevillingerne gives til større strategiske forskningsprojekter, der indeholder et konkret forskningssamarbejde mellem forskere fra institutioner i prioritetslande og i Danmark. Pilotprogrammerne i Vietnam, Tanzania og Ghana støtter den samme type forskningsprojekter, men adskiller sig fra de øvrige konkurrenceudsatte midler ved at valg af tema og danske samarbejdspartnere foretages af forskerne i syd. Konsultationer i med partnerinstitutioner i syd pegede imidlertid på, at der var et stort udækket behov for opbygning af kapacitet på institutionelt niveau. Platformsinitiativet (Building Stronger Universities in Developing Countries) er hermed komplementært til den øvrige støtte til udviklingsforskning. I forbindelse med finansloven for 2012 ønskede udviklingsministeren, bl.a. på anbefaling fra Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde, at styrke udviklingsforskningen, herunder samarbejdet med Danske Universiteters forskningsplatforme. Derfor blev 19 mio. kr. afsat i finansloven 2012 til aktiviteter primært inden for kommunikation og formidling af forskningsresultater målrettet forskere i prioritetslandene. I 2008 tog rektorerne på de otte danske universiteter initiativ til en dialog med Udenrigsministeriet om den fremtidige støtte til udviklingsforskning. Danske Universiteter formulerede derefter en vision for Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU), hvor universiteterne gennem fire tematiske platforme identificerede de danske nøglekompetencer inden for udviklingsforskningen, etablerede fælles samarbejde gennem platforme på tværs af universiteterne og synliggjorde danske kompetencer over for institutioner i partnerlandene. Danske Universiteters fire forskningsplatforme fik i 2011 et toårigt tilsagn på 60 mio. kr., og i finanslov for 2013 planlægges afgivet et nyt toårigt tilsagn på 90 mio. kr. Den nye bevilling til BSU indeholder tre hovedindsatsområder: 2

3 Videndeling, forskningsformidling og -kommunikation E-læring Problem-baseret læring Formålet er at styrke BSUs partneruniversiteters institutionelle kapacitet inden for de tre områder. Mens styrket kapacitet til videndeling, forskningsformidling og -kommunikation er det primære formål, blev behovet for styrket kapacitet inden for e-læring og problem-baseret læring også efterspurgt fra partnere i syd i forbindelse med konsultationerne tidligere i år. Videndeling, forskningsformidling og -kommunikation Alle partnerinstitutioner har udtrykt behov for at opbygge og styrke deres kapacitet inden for videndeling, forskningsformidling og -kommunikation. Der er på partneruniversiteterne en voksende forståelse for, at de har en forpligtelse til at styrke deres kommunikation og formidling af forskningsresultater, og derved medvirke til at håndtere udfordringer i samfundet. Samtidig vil forbedret kommunikation og formidling styrke universiteternes netværk med det omgivende samfund, og vil kunne have en positiv afsmittende effekt på samfundets vilje til at prioritere midler til universitetssektoren. De foreslåede aktiviteter omfatter bl.a.: 1) styrkelse af kapacitet til at formidle forskningsresultater til politiske beslutningstagere og andre målgrupper; 2) kurser i kommunikationsfærdigheder, udvikling af fælles forskningsansøgninger og fundraising. F.eks. vil platformen for Sundhed iværksætte aktiviteter for at styrke kapaciteten til at syntetisere, om-pakke, oversætte og formidle forskningsresultater til politiske beslutningstagere og andre målgrupper. E-læring Partneruniversiteterne i syd har i konsultationerne nævnt behovet for at styrke deres kapacitet inden for uddannelse, forskningskommunikation og -formidling gennem en bedre udnyttelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). IKT-færdigheder betragtes som nogle af de kompetencer, fakultetets ansatte og studerende skal kunne beherske bedre. Danmark anses for at være på forkant internationalt, når det gælder anvendelse af IKT i læring inden for de videregående uddannelser. E-læringsaktiviteter vil bl.a. fokusere på 1) en afdækning af nuværende ressourcer, erfaringer og behov ift. e-læring; 2) styrkelse af den tekniske kapacitet og infrastruktur; 3) styrkelse af e- læringskapaciteten inden for platformenes specifikke temaer. F.eks. har Tribhuvan University/Nepal under platformen for Stabilitet, Demokrati og Rettigheder udviklet en e- læringsstrategi, der fokuserer på at indføre både blended learning (en kombination af teknologibaseret materiale med ansigt til ansigt undervisning) og online moduler. Formålet er at forbedre kvaliteten af uddannelser på universitetet, og at forbinde det høje antal universitetscampusser over hele landet og det centrale Tribhuvan University tættere sammen. 3

4 Problem-baseret læring (PBL) Problem-baseret læring (PBL) er et effektivt middel til at øge samarbejdet mellem universiteter, studerende og sektorer uden for universiteterne. PBL kan være med til at sikre, at der skabes et fælles grundlag at adressere problemstillinger på. Danmark har internationalt anerkendte kompetencer inden for anvendelsen af PBL i videregående uddannelser, og PBL vil bidrage til forbedring af institutionernes kapacitet og til at identificere, analysere og kommunikere resultaterne til andre interessenter i det omgivende samfund. Der vil blive gennemført pilotprojekter ved hvert partneruniversitet, hvor udvalgte kurser vil blive re-designet til PBL-konceptet. Synergi mellem e-læring og problem-baseret læring i gennemførelsen af pilotprojekterne vil også blive afdækket. I platformene Klima og Miljø og Vækst og Beskæftigelse vil de fælles aktiviteter indeholde en kortlægning af kapacitet og erfaring med PBL, opbygning af viden om PBL, uddannelse af medarbejdere i PBL, m.v. Disse aktiviteter vil blive gennemført på tværs og i samarbejde med de andre platforme i BSU, navnlig platformen for Sundhed. Fælles aktiviteter Det har været en prioritet lige fra starten at udnytte potentialet for fællesaktiviteter inden for BSU. Erfaringerne fra fase et viser også, at der er en betydelig interesse fra partnerinstitutionerne til at deltage i fælles syd-syd-aktiviteter inden for eller på tværs af platforme, og dermed etablere syd-syd og syd-syd-nord netværk mellem institutionerne. Aktiviteter vil så vidt muligt gennemføres på tværs af de fire platforme og desuden vil platformene gennemføre specifikke aktiviteter, der dækker de enkelte platforme og partnernes særlige behov. De tre områder vil blive koordineret med de eksisterende aktiviteter i fase et af BSU samt med planlagte aktiviteter i fase to. Der er dog også nogle udfordringer ift. de fælles aktiviteter, herunder balancen mellem generiske tilgange og lande- såvel som den tematiske kontekst. Der er også nogle administrative udfordringer ift. samarbejdsaftaler, budgetter mv. I begyndelsen af 2013 planlægges en erfaringsopsamling af BSU som led i forberedelserne af anden fase. Erfaringsopsamlingen vil bl.a. blive udmøntet i tæt samarbejde mellem partnerinstitutionerne, Danske Universiteter og Udenrigsministeriet samt med en ekstern konsulent. BSU er nu godt i gang med at gennemføre aktiviteterne, herunder ph.d.-kurser og supervision samt træning. Erfaringerne indtil nu har bl.a. været, at det forberedende arbejde med indgåelse af bilaterale aftaler, etablering af procedurer og samarbejdsformer, udvælgelse af ph.d.-studerende mv. har taget en del tid i de første måneder af projektet. Men også, at det har været en nødvendig proces for alle parter for at kunne gennemføre aktiviteterne. Den nuværende bevilling er den første til dette formål, og derfor er der ingen hidtidige resultater. 4

5 Bevillingen vil støtte gennemførelsen af prioriteterne i den danske udviklingsstrategi Retten til et bedre liv, herunder rettigheder, ligestilling, reproduktiv sundhed, menneskerettigheder, sikkerhed og stabilitet, demokratisering, god forvaltning, miljø og klima samt vækst og beskæftigelse. Projektet vil blive gennemført inden for rammerne af BSU, og budgettet vil blive opdelt ligeligt mellem de fire platforme, som følge af en beslutning i Rektorkollegiet. Vilkår og betingelser for BSU-bevillinger vil også være gældende for denne bevilling inkl. medfinansieringskravet og overheadprocenten. De danske universiteter medfinansierer initiativet in-kind i forholdet 1:1 i form af ydelser (primært løn-midler) svarende til den del af bevillingen, der går til danske institutioner. Medfinansieringen skal dokumenteres i afrapporteringen til Udenrigsministeriet. Der er aftalt en overheadsats på 20 % for de danske universiteter, mens overheadsats for sydpartnerne er fastsat til 7 %. Det samlede tilsagn til de fire platforme vil være på 19 mio. kr. over tre år fra 2012 til Fordelingen af midlerne mellem partnerne i syd og i Danmark vil være henholdsvis 55 % og 45 % til hver. Bevillingen gives til Danske Universiteter efter gældende retningslinjer, herunder en årlig afrapportering gennem fremsendelse af regnskab og årsrapport til Udenrigsministeriet. Støtten vil blive fordelt på de tre hovedområder, som vist herunder, dækkende i alt 36 måneder med en ligelig fordeling pr. år af udbetalte midler (ca. 6,3 mio.kr. pr. år.) Oversigt over det samlede budget fordelt på hovedformål i danske kroner: Danske universiteter Partneruniversiteter Videndeling, forsknings formidling og -kommunikation E-læring Problem-baseret læring Subtotal: Revision Overhead Total: Procentvis fordeling 45 % 55 % 100 % Der forudses ikke at være risikoelementer forbundet med denne bevilling. 5

6 A. Oversigt over institutioner i prioritetslande og i Danmark 1. Sundhed: Danmark: Følgende seks universiteter: København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Danmarks Tekniske Universitet samt forskere fra universitetshospitaler i København, Odense og Aarhus. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); Tanzania inkl. Zanzibar: Kilimanjaro Christian Medical Centre National Institute for Medical Research State University of Zanzibar Zanzibar College of Health Science 2. Vækst og beskæftigelse: Danmark: Følgende syv universiteter: København, Aarhus, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Danmarks Tekniske Universitet og Handelshøjskolen i København/CBS. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); Tanzania: University of Dar es Salaam Sokoine University of Agriculture 3. Klima og Miljø: Danmark: Følgende otte universiteter: Aarhus, København, Aalborg, Roskilde, Syddansk, Handelshøjskolen i København/CBS og Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet samt to sektorforskningsinstitutioner. Ghana: University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST); 6

7 Tanzania: University of Dar es Salaam Sokoine University of Agriculture 4. Stabilitet, Demokrati og Rettigheder: Danmark: Følgende syv universiteter: Aarhus, København, Roskilde, Aalborg, Syddansk, Handelshøjskolen i København/CBS, Danmarks Tekniske Universitet samt forskere fra Dansk Institut for Menneskerettigheder. Kenya: Maseno University Uganda: Gulu University Nepal: Tribhuvan University 7

8 Neden for følger en kort beskrivelse af hver platform: Platformen for Sundhed Support to the health sector has been and remains a main focus area for Danish development assistance, and Danish universities already have a long-standing tradition in research for health and capacity building in partnership with institutions in sub-saharan Africa and Asia. Despite increased demand for research and research based education in the developing world, investments in building the institutions required to deliver relevant services have not been sufficiently prioritized and too often capacity development efforts have focused solely on training individuals and on individual research projects. During first phase ( ) of the BSU initiative, the Platform on Human Health will focus on forming partnerships with universities and research institutions in the South located in countries where Denmark already provides support to the health sector and build on strong existing collaboration between the Danish and African institutions that provide a solid foundation where upon new initiatives can be built. The activities for have been selected in close consultation with all involved partners. In this process, strategic plans and shortcoming of the partner institutions, the possibility for alignment with existing programs, national health priorities, strategies for Danish development assistance and the areas of strength in research and capacity building among Danish partner universities were all considered. It is of great importance to acknowledge that investments aimed at institutional capacity development will be specific to the given context and the capacity of the individual institution. In Ghana and in mainland Tanzania, priorities include upgrading the academic qualifications of existing staff members, building a stronger PhD program and supporting enabling good research environments. In Zanzibar establishing research based Master postgraduate education programs was identified as a priority area, in addition to upgrading the competencies of existing staff members in research methodologies. In all partnerships, institutional capacity building takes center stage and the program outlined in this proposal is seen as initial steps in a long-term collaboration. Platformen for Vækst og Beskæftigelse The academic foundation of the Growth and Employment platform (GEP) is made up of three academic disciplines or competence areas with multiple interfaces at the South and at the Danish partner universities: (i) Development economics; (ii) Management and leadership; and (iii) Agriculture and agribusiness. Based on relevance for growth and employment in Ghana and Tanzania and reflecting the capacities, approaches and expertise nested within these three competence areas, the GEP has initially identified five academic focus areas: (i) Macroeconomic governance and growth; (ii) Innovation and diffusion processes; (iii) Agricultural value chains; (iv) Uncertainty, shocks and rural livelihoods; and (v) Competitive strategies, upgrading and innovation. 8

9 GEP will pursue the following immediate objectives, each designated a specific work package: 1. Growth and employment relevant PhD programmes strengthened at UG, KNUST, UDSM and SUA; 2. Increased number of academic staff at UG, KNUST, UDSM and SUA with PhD qualifications in growth and employment relevant academic disciplines and topics; 3. Growth and employment relevant research activities and research collaboration strengthened; 4. Platform research results and findings effectively disseminated to stakeholders; 5. Platform activities effectively and efficiently governed/managed. Platformen for Klima og Miljø The Building Stronger Universities Platform on Environment and Climate (BSUPEC) has the development objective to contribute to informed and improved sustainable natural resource management and environmental protection considering the needs for sustainable livelihoods, including adaptation and mitigation to climate change through research capacity building in Ghana and Tanzania. Both Ghana and Tanzania are facing great challenges from climate change effects and environmental degradation, which are already affecting their economies. These challenges are among those addressed under the UN Millennium Development Goals, and they are recognised in national strategy documents in Ghana and Tanzania (PRSPs) as well as being an increasingly important component in Danida s aid programmes and the Danida Strategy for Development Cooperation. Coping with the challenges requires well researched knowledge as well as educated citizens and skilled researchers which points at universities for producing up-to-date BSc, MSc and PhD graduates that can deal with these issues. Similarly, all four African universities have the overall goal of strengthening the quality of education and research following the national strategies, and as part of a transformation process away from mostly producing BSc graduates to also having a significant share of MSc and PhD graduates. The direct motivation is that the newly acquired academic staffs often lack the required formal PhD degrees and sufficient research background to fill academic posts at the universities, as is also the case at other research institutions and in the industry. Based on this need assessment, BSUPEC focuses on teaching and research capacity development specifically for PhD and MSc students to gain cross-disciplinary teaching-, researchand problem-solving skills. Platformen for Stabilitet, Demokrati og Rettigheder The Platform for Stability, Democracy & Rights (PSDR) has as its goal to strengthen human and institutional capacity in partner universities in line with the overall objectives of the Building 9

10 Stronger Universities (BSU) initiative, and with a specific focus on academic focus areas that can feed into three of the priorities identified in the strategy for Denmark s development cooperation, namely: 1) Freedom, Democracy and Human Rights; 2) Gender Equality; and 3) Stability and Fragility. Long-term international collaboration based on national and institutional needs, and with a strong emphasis on capacity strengthening is a key to building stronger universities that are capable of increasing their contributions towards democratic and peaceful developments in their respective societies. The specific projects proposed in each country/institution address national and institutional needs and are in accordance with national strategies and priorities. Activities will be coordinated with other planned or on-going research projects at the participating institutions to maximize synergies and avoid undue duplication, and they have been grouped under the following four Project Components: 1) Generic research capacity strengthening; 2) Research within academic focus areas; 3) Strategic educational strengthening; 4) North-South-South collaboration. 10

11 11

12 12

13 Oversigt over formål, resultater, aktiviteter samt indikatorer: Immediate Objective: 1 BSU south partner universities' institutional capacities in knowledge sharing, research dissemination and communication strengthened no. Outputs: no. Activities Indicators 1.1 Current activities and capacities within knowledge sharing, research dissemination and communication at the south partner universities mapped 1.2 Capacities in developing policy briefs strengthened 1.3 Academic English communication skills strengthened Developing a joint format for mapping of capacities within knowledge sharing, research dissemination and communication A joint format developed Mapping of capacity Capacity mapped and documented Workshop on how to follow Workshop up on the lessons learned implemented from the capacity mapping exercise Organising scientific communication writeshop Developing formats for policy briefs and institutional support functions Scientific communication writeshop implemented Formats and support functions developed Policy brief writeshops Writeshops implemented Academic English writing Writeshops workshops implemented Immediate Objective: 2 BSU south partner universities' institutional capacities in e-learning strengthened no. Outputs no. Activities Indicators 2.1 A comprehensive needs assessment of e- learning capacities and experience at south partner universities implemented and Developing a joint format for needs assessment/resource mapping within e-learning Conducting e-learning needs assessment/ resource A joint format developed Needs assessment documents 13

14 strategies developed mapping available for each participating south institution 2.2 Awareness raised and staff of south partner universities trained in E-learning techniques and pedagogies 2.3 Selected MSc or PhD courses at the south partner universities redesigned to E- learning and pilot tested Developing e-learning strategy Experience-sharing workshop based on on-going E-learning programme at Maseno University for all BSU partners Developing and implementing awareness workshop on e-learning one per country Developing and implementing training courses in E-learning techniques and pedagogies. 3 different levels according to institutional needs: basic, intermediate and experienced Selecting and implementing pilot courses for e-learning Sharing of experience (S-S- N) from pilot courses across partners and platforms # e-learning strategies developed and shared 1 workshop conducted # workshops conducted with 25 participants per workshop # courses conducted according to needs and capacities At least 1 pilot course at participating institutions Workshop report Immediate Objective: 3 BSU south partner universities' institutional capacities in Problem Based Learning (PBL) strengthened no. Outputs: no. Activities Indicators 3.1 PBL experience and competencies at south partner Universities mapped and analysed Developing a joint format for mapping of PBL experience and competencies at South partner universities Mapping of southern universities with PBL experience and competencies Joint format documented Reports on PBL experience and competences 14

15 3.2 Awareness raised and staff of south partner universities trained in PBL principles and methods Developing and implementing PBL awareness workshop Developing and implementing PBL training course available for participating universities # workshops conducted with 25 participants per workshop # courses conducted with 25 participants/course # = number that will be finalized along with detailed activity plans, based on number of south partners involved in a given activity 15

16 I: Ansøgningen fra Danske Universiteter vedr. Capacity Building within Research Communication, Dissemination and Networking. II: Ansøgningen fra Danske Universiteter vedr. de fire platforme: 1) Vækst og Beskæftigelse 2) Miljø og Klima, 3) Sundhed og 4) Stabilitet, Demokrati og Rettigheder III: Rapporten fra Danske Universiteter: Building Stronger Universities in Developing Countries Partnership for Change, Oktober IV: Oversigt over medlemmer af de fire platforme og styrende organer. 16

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet

Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Til BSU platformene 23. november 2012 J.nr. 2010-6330-04 AS Orientering om opgørelse af medfinansiering under Building Stronger Universities in Developing Countries (BSU) projektet Udenrigsministeriet

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

The Arctic Dimension, Horizon 2020

The Arctic Dimension, Horizon 2020 Strategisk satsning Aktiviteter Det skal du være klar til at give Tid Det vigtigste parameter for at lykkes med en satsning er at der afsættes tid og ressourcer til at planlægge og afvikle de ønskede aktiviteter.

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Risø National Laboratory

Risø National Laboratory CEEH Kick-off Meeting Rødvig 23/1-25/1 2007 On-going activities: Risø National Laboratory / DTU Risø og Afdelinger på Risø Risø strategi 2004: Bæredygtig Energi, Konkurrenceevne som højteknologisk samfund

Læs mere

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME

LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME LIVEABILITY FORSTÅELSESRAMME Henrik Rosenberg Seiding Executive Director hers@ramboll.com +45 51618255 Rambøll Hannemanns Allé 53 2300 København S Morten Bøgebjerg Managing Consultant motb@ramboll.com

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION

GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Centre for Facilities Management, DTU DFM Netværk GÅ-HJEM-MØDE OM FM OG INNOVATION Kgs. Lyngby, 21. Mai 2015 PROGRAM Kl. 14.00-14.10: Velkomst - Per Anker Jensen, CFM Kl. 14.10-14.45: Sony og Innovation

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Leading Relational Welfare building capacity for collaboration. Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action.

Leading Relational Welfare building capacity for collaboration. Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action. Leading Relational Welfare building capacity for collaboration Jody Hoffer Gitttell Ph.d. Carsten Hornstrup Ph.d. carsten@joint-action.dk Hvem er joint action? Forsknings- og konsulenthus, der arbejder

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Initial thoughts regarding the establishment of a Danish partnership for cross-disciplinary maritime knowledge building and sharing

Initial thoughts regarding the establishment of a Danish partnership for cross-disciplinary maritime knowledge building and sharing Initial thoughts regarding the establishment of a Danish partnership for cross-disciplinary maritime knowledge building and sharing Vice President Bo Cerup-Simonsen Maersk Maritime Technology Background

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

Platform for Stabilitet, Demokrati & Rettigheder. Styregruppemøde, torsdag d. 4. november 2010, kl. 10-15. på CBS, Porcelænshaven 24, lokale 0.

Platform for Stabilitet, Demokrati & Rettigheder. Styregruppemøde, torsdag d. 4. november 2010, kl. 10-15. på CBS, Porcelænshaven 24, lokale 0. Platform for Stabilitet, Demokrati & Rettigheder Styregruppemøde, torsdag d. 4. november 2010, kl. 10-15 på CBS, Porcelænshaven 24, lokale 0.78 REFERAT Til stede: Afbud: Jens Seeberg (JS), formand (AU);

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009

Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand og Udvikling, årsplan 2008 Danish Water Forum Vidensnetværk for Vand og Udvikling Årsplan for 1. januar 31. juli 2009 Danish Water Forum: Vidensnetværk for Vand

Læs mere

Business in Society Strategy Reinterpretation

Business in Society Strategy Reinterpretation B3-011 Pkt. 3 Bilag 3.1 Strategy Reinterpretation June 011 Strategy Roadmap Milestones 17/6 /9 Board meeting Board seminar Phase 1: Tki Taking stock Phase : Strategy t reinterpretation t ti Phase 3: Strategy

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser?

Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? Hvorfor beskæftige sig med de transnationale tendenser? 1. Supra-national level agencies agreements regulations 2. National level policy 3. Institutional level implementation Lejf Moos, 2 Gustav E. Karlsen,

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER. Strategic Plan. September Strategic Priorities # s 1, 2 and 3

SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER. Strategic Plan. September Strategic Priorities # s 1, 2 and 3 SAN FRANCISCO ESTUARY INSTITUTE & THE AQUATIC SCIENCE CENTER Strategic Plan September 2011 TAB 1 TAB 2 TAB 3 TAB 4 Preamble Vision, Mission, Goals, & Objectives Strategic Priorities # s 1, 2 and 3 Table

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Fokuseret Talentudvikling

Fokuseret Talentudvikling Fokuseret Talentudvikling AU Bestyrelsesseminar 1. september 2008 En rapport fra gulvet.. AU Strategi 2008-2012 Mål for Fokuseret Talentudvikling: kvaliteten af ph.d.-uddannelserne kan måle sig med de

Læs mere

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning

FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning FN s Verdensmål for bæredygtig udvikling og Danmarks opfølgning Grøn Generation Fællesmøde for koordinatorer og Inspirationsgruppe 12. oktober 2016 Sune Kirkegaard Rotne Miljøstyrelsen FN s 17 verdensmål

Læs mere

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting

The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting The Maersk Mc-Kinney Moller Institute Staff Meeting April. 9. 2010 Det Tekniske Fakultet Staff Meeting Agenda, April 9th. 2010 Coffee and breakfast rolls Research and Development Experiences Initiating

Læs mere

Institut for Datalogi

Institut for Datalogi Institut for Datalogi Instituttet underviser og forsker frem til højeste internationale niveau og har et omfattende samarbejde med erhvervslivet. Et uafhængigt internationalt evalueringspanel har placeret

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Skovgaard International In Denmark and Abroad

Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International In Denmark and Abroad Skovgaard International ApS is an independent consulting company specialised in strategic planning and designing modern pig production units. Curriculum Vitae

Læs mere