Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem"

Transkript

1 Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011

2 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet 3. Alle skal uddannes 4. Kulturen skal fremme omsorg, samvær og nærvær 5. Synlig og motiverende ledelse 6. Demokrati og åbenhed om forholdene 7. Tilsynet skal skærpes og være uafhængigt 8. Fejlmedicinering skal undgås 9. Træning, beskæftigelse og gåture skal der til 10. Flere boliger til demente 11. Reelt valg efter plejeboliggarantien 12. Frit plejehjemsvalg 13. Pårørende skal inddrages 14. Frivillige kan og bør bruges 2

3 Gode vilkår for ældre på plejehjem hvad skal der til? Ældre Sagen har i det følgende samlet de synspunkter og holdninger, som er relevante i den nødvendige diskussion om, hvordan vi sikrer svage ældre på plejehjem 1 et så godt liv som muligt. Det er blevet sagt, at et velfærdssamfund skal kendes på den måde, det behandler sine svageste borgere på. Ældre Sagen finder det helt grundlæggende, at ældre, der har behov for det, gives pleje og omsorg på en værdig og betryggende måde. Ældre Sagen kæmper for bedre forhold i ældreplejen. Vi har i årevis krævet forbedringer i omsorgen for vores svageste ældre. Vores krav har bevirket, at regeringen de senere år har tilført flere penge til området, men de samlede midler er ikke tilstrækkelige, og ældre har langt fra mærket nok til forbedringer. Den seneste tids afsløringer af de rystende og uværdige forhold på nogle af landets plejehjem understreger dette. Det er som om politikerne kun lytter med det ene øre og ser med det ene øje, når vi peger på problemerne. Derfor fortsætter vi arbejdet og stopper ikke, før det klart går op for politikerne, at et velfærdsamfund måles på den måde, det behandler mennesker i en svag situation. Kort sagt er der brug for: Flere HÆNDER, HOVEDER og HJERTER. Flere HÆNDER, fordi bemandingen i ældreplejen simpelthen er alt for ringe. Der er behov for mere personale især i de sene eftermiddags- og aftentimer Flere HOVEDER, fordi medarbejdernes viden og uddannelse er altafgørende for en god og værdig pleje. I dag kommer mange medarbejdere lige ind fra gaden som vikarer uden uddannelse. Alle medarbejdere skal have en kvalificeret uddannelse Uden en dygtig ledelse, der kan motivere medarbejderne og skabe et godt miljø, går det galt. En god leder skal have et dybtgående kendskab til personaleledelse og de særlige behov, som svage ældre har Flere HJERTER altså et personale, som yder menneskelig omsorg og kan glæde sig over det menneskelige samvær. Det forudsætter, at man ikke konstant arbejder under stress. Men det handler også om at skabe den rette kultur i plejen, så det føles positivt og varmt både at være beboer og personale. 1. Ældrepleje skal være et attraktivt arbejdsområde Ældre Sagen mener, at den gode arbejdsplads i ældreplejen er præget af, at: Der er et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø Plejetyngden fordeles retfærdigt og arbejdsopgaverne er varierede Lønnen afspejler den store indsats og ansvar, personalet har 1 Udtrykket plejehjem dækker både de gamle plejehjem (socialservicelovens 192), nye plejeboliger efter almenboligloven og friplejeboliger efter friplejeboligloven. 3

4 Der lægges vægt på nærvær og samvær med beboerne, ikke kun på plejen Personalet ikke kun ser på ældre med plejefaglige øjne, men ser det hele menneske Beboerne ikke skæres over en kam, men behandles efter deres forskellighed Personalet er engageret og motiveret og er gode til at omgås mennesker Arbejdet med beboerne opleves som interessant og meningsfyldt - trods den uundgåelige sorg, sygdom og død, der følger med At pårørende føler sig velkomne og inddrages som en selvfølge 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet Ældre Sagen mener, at der skal arbejdes aktivt for at fastholde og rekruttere velkvalificeret personale til Ældreplejen. Især i lyset af, at der er faldende tilslutning til at arbejde i det offentlige, herunder ældreområdet. Skiftende personale, mange afløsere og løst tilknyttet personale er typisk for mange plejehjem i de store byområder. Svage ældre på plejehjem har behov for fast personale, som de kan udvikle fortrolighed og tryghed til. Personalenormeringerne skal være gode nok til, at ældre kan få den omsorg, de har behov for og krav på. Der skal være fleksibel tid, så personalet kan give omsorg og støtte i udforudsete her-ognu-situationer og imødekomme de behov, den enkelte ældre har netop i dag. Ældre Sagen ønsker personalenormeringer og -bemandinger, så de ældre kan føle sig trygge hele døgnet og ikke kun i dagtimerne. Mange plejehjem er præget af hospitalsrytmer med fire gange så mange på arbejde om formiddagen som om aftenen og dobbelt så mange om eftermiddagen som om aftenen. Mange steder er det meste af personalet væk, når klokken er 14 eller 15 om eftermiddagen. De lægger op til en stram struktur for, hvornår tidskrævende aktiviteter kan foregå De plejehjem, der er organiseret som leve- og bomiljøer har en jævnere fordeling af personalet i dagtimerne. I hvert fald indtil klokken 17, hvor der som regel kun er en enkelt vagt eller to, fordi lønnen stiger mærkbart efter dette tidspunkt. 3. Alle skal uddannes Det personale, som yder personlig hjælp, skal være uddannet til det og have mulighed for at holde deres uddannelse ved lige. Vi mener i Ældre Sagen, at dette bedst løses bedst ved at gennemføre en autorisationsordning for de personalegrupper, der yder personlig pleje. Autorisationsordningen gennemføres ved relevant supplerende uddannelse med udgangspunkt i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og evt. andre uddannelsesgrundlag. 4

5 Ældre Sagen ønsker, at også vikarer, der yder personlig pleje, har et mindstemål af uddannelse på området. De bør derfor gennemgå en teoretisk uddannelse på en uge og modtage en uges praktisk oplæring i arbejdet. 4. Kulturen skal fremme omsorg, samvær og nærvær Beboerne skal aktivt medinddrages i hverdagslivet på et plejehjem, hvad enten det er et leve- og bomiljø eller et mere traditionelt organiseret plejehjem. Det forøger livsglæden og stimulerer et godt socialt samvær. Nogle ældre er så svage, at de ikke magter at deltage aktivt. Alligevel kan de have stor glæde af at se på og deltage ved at give deres mening tilkende. Et godt miljø skabes ved at etablere nogle af de hverdagsaktiviteter, der skaber en hjemlig og hyggelig stemning, f. eks. madlavning. At få leveret mad udefra fra centralkøkkener er rationelt og besparende. Men det medfører en forringelse af livskvaliteten for de fleste beboere, fordi madlavning, duft af god mad og fælles måltider udgør en meget væsentlig del af deres hverdag. 5. Synlig og motiverende leder eller ledere Erfaringerne viser, at det er af afgørende betydning, hvilken leder - eller ledere -, der er på et plejehjem. De påvirker personalets holdninger til beboerne, hele plejehjemmets kultur og arbejdsmiljøet for de ansatte. En god plejehjemsleder: Er synlig for personalet og for beboere og pårørende Planlægger arbejdet, så der er tid til både pleje, omsorg og samvær med beboerne Er sygeplejerske eller har social- og sundhedsfaglig baggrund Viser respekt og indlevelse, varme og interesse i forhold til beboerne og deres pårørende Ansporer personalet til at være sammen med beboerne og til at være fleksible over for beboernes behov, som de ser ud netop i dag Anerkender personalet indsats og støtter dem i, at de er værdifulde og udfører et ansvarsfuldt arbejde, der har afgørende betydning for ældre menneskers livsvilkår Tager personalets problemer alvorligt, og gør en indsats for at løse dem Udvikler personalet bl.a. via efteruddannelse og supervision af faguddannet personale - for eksempel gerontopsykologer Protesterer højlydt over for besparelser der forringer plejen, omsorgen og livskvaliteten for både beboere og personale 6. Demokrati og åbenhed om forholdene Der skal være åbenhed: Informationsmateriale, -møder, åbent hus, mulighed for at besøge plejehjemmet før indflytning og selv danne sig et indtryk af de holdninger og den praksis, 5

6 der præger stedet. Det giver mulighed for at vurdere, om det er et sted, der passer for én selv eller for ens pårørende. Der bør være et bruger-pårørenderåd med repræsentanter for beboere, pårørende, ledelse, personale, frivillige og kommunen. Rådet skal være en dialogpartner og fungere som en udviklende kraft for plejehjemmet. Vi kan ikke støtte, at oprettelse af fx bruger- og pårørenderåd i ældre- og plejeboliger gøres frivillig for kommunen. Vi mener, at det fortsat bør være obligatorisk at oprette brugerog pårørenderåd i ældre- og plejeboliger. Er det ikke muligt at skaffe opstillede, bør tilbuddet om oprettelse gentages én gang årligt til et obligatorisk beboer- og pårørende-møde, hvor også ældreråd og bygningens ejer, typisk en almen boligorganisation, indbydes. Det vil sikre, at et konkret ønske om indflydelse ikke kan afvises af kommunalbestyrelsen med henvisning til, at man har fravalgt, at have et sådant råd på det pågældende bo-tilbud til ældre. Det er vigtigt, at bruger-pårørenderådet beskæftiger sig med det daglige liv i og omkring boligen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, beboernes muligheder for at komme ud og gå ture og personalets måde at optræde på. Det skal også høres i forbindelse med kommunens tilsynsrapporter. Men det skal stå helt klart, at det er kommunen, der har ansvaret økonomisk og politisk for plejehjemmet. 7. Tilsyn skal skærpes og være uafhængigt Tilsynet med plejehjem bør præciseres og skærpes. Tilsynet bør være uvildigt og uafhængigt af kommunen, fordi kommunen i de fleste tilfælde er udøvende og betalende myndighed - driftsherre - og derfor ikke bør føre tilsyn med sig selv. Tilsynet bør være fremadrettet, så det peger på områder, hvor plejehjemmet kan fungere bedre og mere tilfredsstillende. Plejehjem skal kunne hente støtte og vejledning til både det plejefaglige, det omsorgs- og ledelsesmæssige hos tilsynsmyndigheden. Ældre Sagen mener derfor, at: Tilsynsmyndigheden bør være en selvstændig, statslig tilsynsstyrelse, der fører tilsyn med hele ældreplejen. Det vil sige praktisk og personlig hjælp, omsorg og sundhedsmæssige forhold For eksempel madudbringning, optræning og kontakten mellem medarbejdere og sundhedsvæsen. Samt alle forhold der drejer sig om omsorg, trivsel, helbred og førlighed og forholdet til pårørende Tilsynets grundlag skal være lovgivning, anvisninger fra de sociale myndigheder og sundhedsmyndighed samt de kommunale kvalitetsstandarder De enkelte enheder i ældreplejen skal modtage et årligt uvarslet sundhedsmæssigt tilsynsbesøg af en embedslæge og et årligt uvarslet plejemæssigt tilsyn af to ugers varighed udført af en person med en autoriseret plejefaglig uddannelse Den tilsynsførende kan evt. indgå i plejen i denne periode. Under det plejemæssige tilsyn vurderes indsatsen på alle tider af døgnet 6

7 Klager og tilkendegivelser om ældreplejen fra brugere, pårørende og personale skal indberettes til tilsynsmyndigheden Kommuner og personale i ældreplejen skal indberette utilsigtede hændelser - fejl - til tilsynsmyndigheden. Ledere i ældreplejen har pligt til at indberette såkaldt utilsigtede hændelser og forhold, som kan true ældres værdighed og helbred Tilsynet foretager en nærmere undersøgelse af særlig alvorlige eller hyppige fejl, beskriver problemerne og kommer med forslag til, hvordan de kan forebygges Tilsynet kan også selv tage forhold op til vurdering Tilsynsmyndigheden afgiver rapport over de enkelte tilsyn. Disse rapporter bør være offentligt tilgængelige 8. Fejlmedicinering skal undgås Personalet har generelt brug for medicinfaglig vejledning, så over- og fejlmedicinering undgås. Beboernes medicinforbrug bør løbende tages kritisk op til overvejelse, så man undgår automatmedicinering. En sådan kritisk genvurdering er ikke mindst vigtig et par måneder efter, at den ældre er flyttet ind. Mange plejehjem oplever vanskeligheder i samarbejdet med sundhedsvæsenet, herunder de praktiserende læger. Det er ofte vanskeligt at få telefonisk kontakt og at få de praktiserende læger til at komme til stede og tilse beboerne. Beboerne risikerer at blive behandlet alene på grundlag af plejepersonalets telefoniske oplysninger til lægen. Psykoselignende tilstande, angstanfald, hallucinationer hos en plejehjemsbeboer udløser ofte telefonisk ordination af antipsykotisk medicin. Medicinen tages heller ikke op til vurdering efter kort tids brug, men fortsætter - ofte med fatale følger for pågældende: fysisk og psykisk sløvhed, manglende mobilitet, faldtendens, blodpropper etc. Det er hverken realistisk eller ønskværdigt at undgå brug af medicin på plejehjem. Antidepressiv medicin kan for eksempel være gavnlig og nødvendig for ældre, der lider af angstanfald og depressioner. Men en undersøgelse foretaget af Institut for Rationel Farmakoterapi 2 har dokumenteret, at der i mange tilfælde sker overmedicinering og fejlmedicinering med antipsykotisk medicin af demente plejehjemsbeboere. Ældre Sagen foreslår derfor: at der etableres en videreuddannelse for speciallæger i almen medicin i ældres helbreds- og sygdomsforhold, fx af et omfang som kursus for læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste at der til alle plejehjem og plejeboliger tilknyttes en læge med særlig uddannelse i ældres sundhedsforhold en plejehjemslæge - med generelle opgaver som hygiejne, medicinhåndtering m.v. at beboerne kan vælge denne læge som deres sygesikringslæge 2 Se Sundhedsstyrelsens rapport fra juni 2005 om antipsykotisk medicin på www. sst.dk under arkiv samt 7

8 9. Træning, beskæftigelse og gåture skal der til Der er store kvalitetsforskelle mellem kommunerne, når det gælder træning, beskæftigelse og ledsagede gåture for plejehjemsbeboere, selvom det er afgørende vigtige forhold, når det gælder beboernes livskvalitet. Desværre er det mange steder ikke muligt at tage beboerne ud på gåture på grund af knappe personaleressourcer. Det er Ældre Sagens opfattelse, at beboere med relevante lidelser skal tilbydes vederlagsfri fysioterapi. Der skal også være de nødvendige træningsfaciliteter, transportmuligheder og en kvalificeret faglig visitation til træningsopgaven. Det kræver, at der er personale med faglige forudsætninger for at identificere beboernes lidelser og vurdere, hvilken behandling, der skal til. Ældre Sagen foreslår, at: Servicelovens krav om træningstilbud opfyldes Der udarbejdes skriftlige retningslinjer for træningstilbuddet Der udarbejdes handlingsplaner på træningsområdet for alle beboerne Beboerne får relevante og varierede beskæftigelsestilbud Beboerne får ledsagede gåture som et mindstetilbud om fysisk aktivitet 10. Flere boliger til demente mennesker, som er fyldt 80 år har en moderat eller svær demenssygdom. Om 10 år vil tallet være Moderat til svært demente kan ikke klare sig derhjemme og har behov for en demensbolig. Der findes kun ca demensindrettede plejeboliger. De fleste kommuner har en dækningsgrad på mellem 1 og 5 pct. med demensboliger til deres indbyggere, som er 80+årige. Dvs. at for hver 100 af kommunens 80+årige er der kun en demensbolig til mellem én og fem af disse. Det er alt for lidt! Demente mennesker har brug for demensindrettede plejeboliger og faste plejere, der har den nødvendige tid, det menneskelige overskud samt uddannelse i omsorg og pleje af demente. Demensindretning er ikke dyrere, hvis den indgår fra byggeriets start. Det er heller ikke noget, der umiddelbart springer i øjnene for udenforstående, men det er en afgørende faktor, når det drejer sig om både beboernes trivsel og personalets arbejdsmiljø. Ældre Sagen mener derfor at: Alle nye og ombyggede plejeboliger bør være indrettet til demente Det vil sige klar og enkel planløsning og en indretning, der tager højde for beboernes demenssygdomme 8

9 Der skal være klare farveadskillelser mellem døre, vægge og gulve. Piktogrammer, der indikerer de forskellige områder i bygningerne og udearealer med gange i sløjfer. Sensorteknologi og alarm- og pejlesystemer med GPS De ansatte skal have solid viden om demenssygdomme, og de skal efteruddannes løbende De ansatte skal have mulighed for supervision af faguddannet personale, f.eks. gerontopsykologer Der bør være demenskonsulenter i alle storkommuner 11. Reelt valg efter plejeboliggarantien Ældre fik d. 1. januar 2009 en plejeboliggaranti. Garantien er et ambitiøst påbud i lovform fra regeringen til de danske kommuner. Den går ud på, at ældre der er godkendt til en plejebolig højest må vente to måneder, før de bliver tilbudt en bolig. Desværre vil nogle af landets kommuner have svært ved at overholde garantien. Garantien om en plejebolig indenfor to måneder gælder kun, hvis man siger ja til den plejebolig eller plejehjemsplads, som kommunen tilbyder. Afslås kommunens tilbud, slettes man ikke fra den generelle venteliste, men beregningen af to måneders fristen annulleres og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor afslaget er modtaget af kommunen. Ældre Sagen finder det afgørende vigtigt, at de kommuner, som har ventetider til plejeboliger eller plejehjemspladser hurtigst muligt sørger for en udbygning med plejeboliger, så de - uden at stramme visitationskriterierne - kan opfylde plejeboliggarantien. 12. Frit plejehjemsvalg Mange ældre er ikke klare over deres ret til at flytte i en pleje- eller ældrebolig i en anden kommune end den, de bor i. Det kræver dog, at de bliver visiteret - godkendt - hertil af både opholdskommunen og tilflytningskommunen (dobbeltvisitation). Årsagen til, at mange ældre ikke kender det frie plejehjemsvalg, er, at de fleste kommuner ikke giver tilstrækkelig information herom. Det frie valg er en illusion, når informationsindsatsen er utilstrækkelig. Derfor bør informationsindsatsen forbedres, når det gælder retten til at flytte i pleje- eller ældrebolig uden for opholdskommunen. Det er ikke nok at oplyse om det frie plejehjemsvalg på kommunens hjemmeside eller i en pjece. Informationen bør også ske mundtligt i forbindelse med kommunens visitationsbesøg hos de ældre, der ønsker at flytte i pleje- eller ældrebolig. 13. Pårørende skal inddrages Plejehjemmet bør indgå i et konstruktivt samarbejde med pårørende. Ældre Sagen anbefaler, at kommuner indfører en pårørendepolitik og bevidst tager stilling til, hvordan man vil kommunikere og samarbejde med de pårørende. En sådan pårørendepolitik skal indebære at: 9

10 Pårørendes indsats anerkendes og at deres grænser respekteres Pårørende inddrages ved visitation, og ved udarbejdelse af handleplaner medmindre den ældre ikke ønsker det. Forventningerne til, hvad plejehjemmet kan udrette afklares Pårørende informeres om, hvilke økonomiske konsekvenser det har for den ældre at flytte på plejehjem Der gennemføres en god indflytningssamtale, hvor det kommer frem, hvad der er vigtigt for den enkelte ældres trivsel Der laves en aftale om at være særligt opmærksomme på den ældres trivsel i de første måneder Der sikres en aftale om, hvordan plejepersonale og pårørende kan samarbejde om det ældres trivsel Undgå at pårørende til svage ældre nedslides De pårørendes ressourcer inddrages, når det gælder samvær med de ældre At sikre, at pårørende informeres løbende med den ældres samtykke - om den ældres helbred og hvordan den ældre trives i hverdagen 14. Frivillige kan - og bør - bruges Det overordnede formål for det frivillige sociale arbejde er efter Ældre Sagens mening at skabe en meningsfuld og ligeværdig medmenneskelig kontakt, der kan bryde ensomme ældres sociale isolation. Det frivillige sociale tilbud har også til formål at opretholde de livsværdier, den ældre har haft, inden vedkommende blev afhængig af andres hjælp. Det kan være sociale, kulturelle eller naturoplevelser eller livsopgaver, som man er stolt af at have udført. Det frivillige sociale tilbud kan således give livskvaliteten for ældre i plejeboliger et værdifuldt løft. Det kan give flere varierede muligheder for ligeværdig medmenneskelig kontakt, oplevelser eller aktivitetstilbud for beboerne på plejehjem. Det er vigtigt, at den enkelte ældre beboer i mødet med en frivillig bliver anerkendt som et værdifuldt og ligeværdigt menneske. Det kan bl.a. ske ved, at beboeren får lejlighed til i enrum at dele sine livserfaringer, sorger og glæder med et andet menneske, og at den ældre får lejlighed til at høre nyt fra det lokalsamfund, som man stadig er en del af. Frivillige kan også i et vist omfang medvirke til, at den svage ældre genvinder noget af evnen og motivationen til at klare nogle af de små dagligdags funktioner, som f.eks. at spise selv, rede håret, lægge tøj sammen og meget andet. Endelig kan den ældre beboer, der ikke har pårørende, også få mulighed for efter behov at vælge sig en personlig bisidder, som pågældende føler sig tryg ved. Det er vigtigt at understrege, at de frivillige sociale tilbud til beboerne ikke skal bruges til at erstatte plejehjemmets ansvar for pleje og omsorg m.v., eventuelle pårørendes engagement eller behovet for en værge. Derimod er den frivillige indsats et supplerende tilbud om samvær, personlig kontakt, gåture, besøg til arrangementer efter eget valg uden for plejehjemmet eller et tilbud om fællesaktiviteter, motion, dans, musik, litteratur og meget andet. 10

11 Samarbejdet med frivillige på plejehjem er meget forskelligt rundt om i landet. Mange plejehjem har et godt samarbejde med frivillige og venneforeninger til glæde for beboerne. Andre plejehjem er enten lukkede over for frivillige eller bruger frivillige som erstatning for manglende personale, f.eks. i de personaletomme eftermiddagstimer. Ældre Sagen opfordrer derfor til, at kommunerne i samarbejde med de frivillige foreninger udarbejder en frivillighedspolitik, som også på plejehjemsområdet definerer værdien i samarbejdet med frivillige, den frivilliges rolle og begrænsninger. Litteratur: Håndbog om pleje- og ældreboliger, Ældre Sagen At bo er at leve en debat- og inspirationsbog af Margrethe Kähler m.fl., Høst & Søn i samarbejde med Ældre Sagen 1999 Dansk arkitektur nr. 7, 1999, tema om plejehjem Arkitekten nr. 3, 2006, tema om ældre- og seniorboliger samt plejehjem Pårørende og ældreområdet et inspirationskatalog, Ældre Sagen

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009.

Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Bilag til: Forslag til ændret struktur i distrikterne i ældreområdet, april 2009. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Evalueringsrapport...3 Bilag 2. Organisationsdiagram, forslag til strukturændring...9 Bilag

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig

Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig Kvalitetsstandard for visitation til Plejebolig 1 Lovgrundlag: Lov om almene boliger 54a (plejeboliggaranti) 58a (frit boligvalg). Lov om friplejeboliger. Hvilke behov skal ydelsen dække: Kommunen skal

Læs mere