Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem"

Transkript

1 Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Udarbejdet af Margrethe Kähler 2011

2 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet 3. Alle skal uddannes 4. Kulturen skal fremme omsorg, samvær og nærvær 5. Synlig og motiverende ledelse 6. Demokrati og åbenhed om forholdene 7. Tilsynet skal skærpes og være uafhængigt 8. Fejlmedicinering skal undgås 9. Træning, beskæftigelse og gåture skal der til 10. Flere boliger til demente 11. Reelt valg efter plejeboliggarantien 12. Frit plejehjemsvalg 13. Pårørende skal inddrages 14. Frivillige kan og bør bruges 2

3 Gode vilkår for ældre på plejehjem hvad skal der til? Ældre Sagen har i det følgende samlet de synspunkter og holdninger, som er relevante i den nødvendige diskussion om, hvordan vi sikrer svage ældre på plejehjem 1 et så godt liv som muligt. Det er blevet sagt, at et velfærdssamfund skal kendes på den måde, det behandler sine svageste borgere på. Ældre Sagen finder det helt grundlæggende, at ældre, der har behov for det, gives pleje og omsorg på en værdig og betryggende måde. Ældre Sagen kæmper for bedre forhold i ældreplejen. Vi har i årevis krævet forbedringer i omsorgen for vores svageste ældre. Vores krav har bevirket, at regeringen de senere år har tilført flere penge til området, men de samlede midler er ikke tilstrækkelige, og ældre har langt fra mærket nok til forbedringer. Den seneste tids afsløringer af de rystende og uværdige forhold på nogle af landets plejehjem understreger dette. Det er som om politikerne kun lytter med det ene øre og ser med det ene øje, når vi peger på problemerne. Derfor fortsætter vi arbejdet og stopper ikke, før det klart går op for politikerne, at et velfærdsamfund måles på den måde, det behandler mennesker i en svag situation. Kort sagt er der brug for: Flere HÆNDER, HOVEDER og HJERTER. Flere HÆNDER, fordi bemandingen i ældreplejen simpelthen er alt for ringe. Der er behov for mere personale især i de sene eftermiddags- og aftentimer Flere HOVEDER, fordi medarbejdernes viden og uddannelse er altafgørende for en god og værdig pleje. I dag kommer mange medarbejdere lige ind fra gaden som vikarer uden uddannelse. Alle medarbejdere skal have en kvalificeret uddannelse Uden en dygtig ledelse, der kan motivere medarbejderne og skabe et godt miljø, går det galt. En god leder skal have et dybtgående kendskab til personaleledelse og de særlige behov, som svage ældre har Flere HJERTER altså et personale, som yder menneskelig omsorg og kan glæde sig over det menneskelige samvær. Det forudsætter, at man ikke konstant arbejder under stress. Men det handler også om at skabe den rette kultur i plejen, så det føles positivt og varmt både at være beboer og personale. 1. Ældrepleje skal være et attraktivt arbejdsområde Ældre Sagen mener, at den gode arbejdsplads i ældreplejen er præget af, at: Der er et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø Plejetyngden fordeles retfærdigt og arbejdsopgaverne er varierede Lønnen afspejler den store indsats og ansvar, personalet har 1 Udtrykket plejehjem dækker både de gamle plejehjem (socialservicelovens 192), nye plejeboliger efter almenboligloven og friplejeboliger efter friplejeboligloven. 3

4 Der lægges vægt på nærvær og samvær med beboerne, ikke kun på plejen Personalet ikke kun ser på ældre med plejefaglige øjne, men ser det hele menneske Beboerne ikke skæres over en kam, men behandles efter deres forskellighed Personalet er engageret og motiveret og er gode til at omgås mennesker Arbejdet med beboerne opleves som interessant og meningsfyldt - trods den uundgåelige sorg, sygdom og død, der følger med At pårørende føler sig velkomne og inddrages som en selvfølge 2. Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet Ældre Sagen mener, at der skal arbejdes aktivt for at fastholde og rekruttere velkvalificeret personale til Ældreplejen. Især i lyset af, at der er faldende tilslutning til at arbejde i det offentlige, herunder ældreområdet. Skiftende personale, mange afløsere og løst tilknyttet personale er typisk for mange plejehjem i de store byområder. Svage ældre på plejehjem har behov for fast personale, som de kan udvikle fortrolighed og tryghed til. Personalenormeringerne skal være gode nok til, at ældre kan få den omsorg, de har behov for og krav på. Der skal være fleksibel tid, så personalet kan give omsorg og støtte i udforudsete her-ognu-situationer og imødekomme de behov, den enkelte ældre har netop i dag. Ældre Sagen ønsker personalenormeringer og -bemandinger, så de ældre kan føle sig trygge hele døgnet og ikke kun i dagtimerne. Mange plejehjem er præget af hospitalsrytmer med fire gange så mange på arbejde om formiddagen som om aftenen og dobbelt så mange om eftermiddagen som om aftenen. Mange steder er det meste af personalet væk, når klokken er 14 eller 15 om eftermiddagen. De lægger op til en stram struktur for, hvornår tidskrævende aktiviteter kan foregå De plejehjem, der er organiseret som leve- og bomiljøer har en jævnere fordeling af personalet i dagtimerne. I hvert fald indtil klokken 17, hvor der som regel kun er en enkelt vagt eller to, fordi lønnen stiger mærkbart efter dette tidspunkt. 3. Alle skal uddannes Det personale, som yder personlig hjælp, skal være uddannet til det og have mulighed for at holde deres uddannelse ved lige. Vi mener i Ældre Sagen, at dette bedst løses bedst ved at gennemføre en autorisationsordning for de personalegrupper, der yder personlig pleje. Autorisationsordningen gennemføres ved relevant supplerende uddannelse med udgangspunkt i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og evt. andre uddannelsesgrundlag. 4

5 Ældre Sagen ønsker, at også vikarer, der yder personlig pleje, har et mindstemål af uddannelse på området. De bør derfor gennemgå en teoretisk uddannelse på en uge og modtage en uges praktisk oplæring i arbejdet. 4. Kulturen skal fremme omsorg, samvær og nærvær Beboerne skal aktivt medinddrages i hverdagslivet på et plejehjem, hvad enten det er et leve- og bomiljø eller et mere traditionelt organiseret plejehjem. Det forøger livsglæden og stimulerer et godt socialt samvær. Nogle ældre er så svage, at de ikke magter at deltage aktivt. Alligevel kan de have stor glæde af at se på og deltage ved at give deres mening tilkende. Et godt miljø skabes ved at etablere nogle af de hverdagsaktiviteter, der skaber en hjemlig og hyggelig stemning, f. eks. madlavning. At få leveret mad udefra fra centralkøkkener er rationelt og besparende. Men det medfører en forringelse af livskvaliteten for de fleste beboere, fordi madlavning, duft af god mad og fælles måltider udgør en meget væsentlig del af deres hverdag. 5. Synlig og motiverende leder eller ledere Erfaringerne viser, at det er af afgørende betydning, hvilken leder - eller ledere -, der er på et plejehjem. De påvirker personalets holdninger til beboerne, hele plejehjemmets kultur og arbejdsmiljøet for de ansatte. En god plejehjemsleder: Er synlig for personalet og for beboere og pårørende Planlægger arbejdet, så der er tid til både pleje, omsorg og samvær med beboerne Er sygeplejerske eller har social- og sundhedsfaglig baggrund Viser respekt og indlevelse, varme og interesse i forhold til beboerne og deres pårørende Ansporer personalet til at være sammen med beboerne og til at være fleksible over for beboernes behov, som de ser ud netop i dag Anerkender personalet indsats og støtter dem i, at de er værdifulde og udfører et ansvarsfuldt arbejde, der har afgørende betydning for ældre menneskers livsvilkår Tager personalets problemer alvorligt, og gør en indsats for at løse dem Udvikler personalet bl.a. via efteruddannelse og supervision af faguddannet personale - for eksempel gerontopsykologer Protesterer højlydt over for besparelser der forringer plejen, omsorgen og livskvaliteten for både beboere og personale 6. Demokrati og åbenhed om forholdene Der skal være åbenhed: Informationsmateriale, -møder, åbent hus, mulighed for at besøge plejehjemmet før indflytning og selv danne sig et indtryk af de holdninger og den praksis, 5

6 der præger stedet. Det giver mulighed for at vurdere, om det er et sted, der passer for én selv eller for ens pårørende. Der bør være et bruger-pårørenderåd med repræsentanter for beboere, pårørende, ledelse, personale, frivillige og kommunen. Rådet skal være en dialogpartner og fungere som en udviklende kraft for plejehjemmet. Vi kan ikke støtte, at oprettelse af fx bruger- og pårørenderåd i ældre- og plejeboliger gøres frivillig for kommunen. Vi mener, at det fortsat bør være obligatorisk at oprette brugerog pårørenderåd i ældre- og plejeboliger. Er det ikke muligt at skaffe opstillede, bør tilbuddet om oprettelse gentages én gang årligt til et obligatorisk beboer- og pårørende-møde, hvor også ældreråd og bygningens ejer, typisk en almen boligorganisation, indbydes. Det vil sikre, at et konkret ønske om indflydelse ikke kan afvises af kommunalbestyrelsen med henvisning til, at man har fravalgt, at have et sådant råd på det pågældende bo-tilbud til ældre. Det er vigtigt, at bruger-pårørenderådet beskæftiger sig med det daglige liv i og omkring boligen, kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, beboernes muligheder for at komme ud og gå ture og personalets måde at optræde på. Det skal også høres i forbindelse med kommunens tilsynsrapporter. Men det skal stå helt klart, at det er kommunen, der har ansvaret økonomisk og politisk for plejehjemmet. 7. Tilsyn skal skærpes og være uafhængigt Tilsynet med plejehjem bør præciseres og skærpes. Tilsynet bør være uvildigt og uafhængigt af kommunen, fordi kommunen i de fleste tilfælde er udøvende og betalende myndighed - driftsherre - og derfor ikke bør føre tilsyn med sig selv. Tilsynet bør være fremadrettet, så det peger på områder, hvor plejehjemmet kan fungere bedre og mere tilfredsstillende. Plejehjem skal kunne hente støtte og vejledning til både det plejefaglige, det omsorgs- og ledelsesmæssige hos tilsynsmyndigheden. Ældre Sagen mener derfor, at: Tilsynsmyndigheden bør være en selvstændig, statslig tilsynsstyrelse, der fører tilsyn med hele ældreplejen. Det vil sige praktisk og personlig hjælp, omsorg og sundhedsmæssige forhold For eksempel madudbringning, optræning og kontakten mellem medarbejdere og sundhedsvæsen. Samt alle forhold der drejer sig om omsorg, trivsel, helbred og førlighed og forholdet til pårørende Tilsynets grundlag skal være lovgivning, anvisninger fra de sociale myndigheder og sundhedsmyndighed samt de kommunale kvalitetsstandarder De enkelte enheder i ældreplejen skal modtage et årligt uvarslet sundhedsmæssigt tilsynsbesøg af en embedslæge og et årligt uvarslet plejemæssigt tilsyn af to ugers varighed udført af en person med en autoriseret plejefaglig uddannelse Den tilsynsførende kan evt. indgå i plejen i denne periode. Under det plejemæssige tilsyn vurderes indsatsen på alle tider af døgnet 6

7 Klager og tilkendegivelser om ældreplejen fra brugere, pårørende og personale skal indberettes til tilsynsmyndigheden Kommuner og personale i ældreplejen skal indberette utilsigtede hændelser - fejl - til tilsynsmyndigheden. Ledere i ældreplejen har pligt til at indberette såkaldt utilsigtede hændelser og forhold, som kan true ældres værdighed og helbred Tilsynet foretager en nærmere undersøgelse af særlig alvorlige eller hyppige fejl, beskriver problemerne og kommer med forslag til, hvordan de kan forebygges Tilsynet kan også selv tage forhold op til vurdering Tilsynsmyndigheden afgiver rapport over de enkelte tilsyn. Disse rapporter bør være offentligt tilgængelige 8. Fejlmedicinering skal undgås Personalet har generelt brug for medicinfaglig vejledning, så over- og fejlmedicinering undgås. Beboernes medicinforbrug bør løbende tages kritisk op til overvejelse, så man undgår automatmedicinering. En sådan kritisk genvurdering er ikke mindst vigtig et par måneder efter, at den ældre er flyttet ind. Mange plejehjem oplever vanskeligheder i samarbejdet med sundhedsvæsenet, herunder de praktiserende læger. Det er ofte vanskeligt at få telefonisk kontakt og at få de praktiserende læger til at komme til stede og tilse beboerne. Beboerne risikerer at blive behandlet alene på grundlag af plejepersonalets telefoniske oplysninger til lægen. Psykoselignende tilstande, angstanfald, hallucinationer hos en plejehjemsbeboer udløser ofte telefonisk ordination af antipsykotisk medicin. Medicinen tages heller ikke op til vurdering efter kort tids brug, men fortsætter - ofte med fatale følger for pågældende: fysisk og psykisk sløvhed, manglende mobilitet, faldtendens, blodpropper etc. Det er hverken realistisk eller ønskværdigt at undgå brug af medicin på plejehjem. Antidepressiv medicin kan for eksempel være gavnlig og nødvendig for ældre, der lider af angstanfald og depressioner. Men en undersøgelse foretaget af Institut for Rationel Farmakoterapi 2 har dokumenteret, at der i mange tilfælde sker overmedicinering og fejlmedicinering med antipsykotisk medicin af demente plejehjemsbeboere. Ældre Sagen foreslår derfor: at der etableres en videreuddannelse for speciallæger i almen medicin i ældres helbreds- og sygdomsforhold, fx af et omfang som kursus for læger ansat i den kommunale sundhedstjeneste at der til alle plejehjem og plejeboliger tilknyttes en læge med særlig uddannelse i ældres sundhedsforhold en plejehjemslæge - med generelle opgaver som hygiejne, medicinhåndtering m.v. at beboerne kan vælge denne læge som deres sygesikringslæge 2 Se Sundhedsstyrelsens rapport fra juni 2005 om antipsykotisk medicin på www. sst.dk under arkiv samt 7

8 9. Træning, beskæftigelse og gåture skal der til Der er store kvalitetsforskelle mellem kommunerne, når det gælder træning, beskæftigelse og ledsagede gåture for plejehjemsbeboere, selvom det er afgørende vigtige forhold, når det gælder beboernes livskvalitet. Desværre er det mange steder ikke muligt at tage beboerne ud på gåture på grund af knappe personaleressourcer. Det er Ældre Sagens opfattelse, at beboere med relevante lidelser skal tilbydes vederlagsfri fysioterapi. Der skal også være de nødvendige træningsfaciliteter, transportmuligheder og en kvalificeret faglig visitation til træningsopgaven. Det kræver, at der er personale med faglige forudsætninger for at identificere beboernes lidelser og vurdere, hvilken behandling, der skal til. Ældre Sagen foreslår, at: Servicelovens krav om træningstilbud opfyldes Der udarbejdes skriftlige retningslinjer for træningstilbuddet Der udarbejdes handlingsplaner på træningsområdet for alle beboerne Beboerne får relevante og varierede beskæftigelsestilbud Beboerne får ledsagede gåture som et mindstetilbud om fysisk aktivitet 10. Flere boliger til demente mennesker, som er fyldt 80 år har en moderat eller svær demenssygdom. Om 10 år vil tallet være Moderat til svært demente kan ikke klare sig derhjemme og har behov for en demensbolig. Der findes kun ca demensindrettede plejeboliger. De fleste kommuner har en dækningsgrad på mellem 1 og 5 pct. med demensboliger til deres indbyggere, som er 80+årige. Dvs. at for hver 100 af kommunens 80+årige er der kun en demensbolig til mellem én og fem af disse. Det er alt for lidt! Demente mennesker har brug for demensindrettede plejeboliger og faste plejere, der har den nødvendige tid, det menneskelige overskud samt uddannelse i omsorg og pleje af demente. Demensindretning er ikke dyrere, hvis den indgår fra byggeriets start. Det er heller ikke noget, der umiddelbart springer i øjnene for udenforstående, men det er en afgørende faktor, når det drejer sig om både beboernes trivsel og personalets arbejdsmiljø. Ældre Sagen mener derfor at: Alle nye og ombyggede plejeboliger bør være indrettet til demente Det vil sige klar og enkel planløsning og en indretning, der tager højde for beboernes demenssygdomme 8

9 Der skal være klare farveadskillelser mellem døre, vægge og gulve. Piktogrammer, der indikerer de forskellige områder i bygningerne og udearealer med gange i sløjfer. Sensorteknologi og alarm- og pejlesystemer med GPS De ansatte skal have solid viden om demenssygdomme, og de skal efteruddannes løbende De ansatte skal have mulighed for supervision af faguddannet personale, f.eks. gerontopsykologer Der bør være demenskonsulenter i alle storkommuner 11. Reelt valg efter plejeboliggarantien Ældre fik d. 1. januar 2009 en plejeboliggaranti. Garantien er et ambitiøst påbud i lovform fra regeringen til de danske kommuner. Den går ud på, at ældre der er godkendt til en plejebolig højest må vente to måneder, før de bliver tilbudt en bolig. Desværre vil nogle af landets kommuner have svært ved at overholde garantien. Garantien om en plejebolig indenfor to måneder gælder kun, hvis man siger ja til den plejebolig eller plejehjemsplads, som kommunen tilbyder. Afslås kommunens tilbud, slettes man ikke fra den generelle venteliste, men beregningen af to måneders fristen annulleres og en ny frist løber fra det tidspunkt, hvor afslaget er modtaget af kommunen. Ældre Sagen finder det afgørende vigtigt, at de kommuner, som har ventetider til plejeboliger eller plejehjemspladser hurtigst muligt sørger for en udbygning med plejeboliger, så de - uden at stramme visitationskriterierne - kan opfylde plejeboliggarantien. 12. Frit plejehjemsvalg Mange ældre er ikke klare over deres ret til at flytte i en pleje- eller ældrebolig i en anden kommune end den, de bor i. Det kræver dog, at de bliver visiteret - godkendt - hertil af både opholdskommunen og tilflytningskommunen (dobbeltvisitation). Årsagen til, at mange ældre ikke kender det frie plejehjemsvalg, er, at de fleste kommuner ikke giver tilstrækkelig information herom. Det frie valg er en illusion, når informationsindsatsen er utilstrækkelig. Derfor bør informationsindsatsen forbedres, når det gælder retten til at flytte i pleje- eller ældrebolig uden for opholdskommunen. Det er ikke nok at oplyse om det frie plejehjemsvalg på kommunens hjemmeside eller i en pjece. Informationen bør også ske mundtligt i forbindelse med kommunens visitationsbesøg hos de ældre, der ønsker at flytte i pleje- eller ældrebolig. 13. Pårørende skal inddrages Plejehjemmet bør indgå i et konstruktivt samarbejde med pårørende. Ældre Sagen anbefaler, at kommuner indfører en pårørendepolitik og bevidst tager stilling til, hvordan man vil kommunikere og samarbejde med de pårørende. En sådan pårørendepolitik skal indebære at: 9

10 Pårørendes indsats anerkendes og at deres grænser respekteres Pårørende inddrages ved visitation, og ved udarbejdelse af handleplaner medmindre den ældre ikke ønsker det. Forventningerne til, hvad plejehjemmet kan udrette afklares Pårørende informeres om, hvilke økonomiske konsekvenser det har for den ældre at flytte på plejehjem Der gennemføres en god indflytningssamtale, hvor det kommer frem, hvad der er vigtigt for den enkelte ældres trivsel Der laves en aftale om at være særligt opmærksomme på den ældres trivsel i de første måneder Der sikres en aftale om, hvordan plejepersonale og pårørende kan samarbejde om det ældres trivsel Undgå at pårørende til svage ældre nedslides De pårørendes ressourcer inddrages, når det gælder samvær med de ældre At sikre, at pårørende informeres løbende med den ældres samtykke - om den ældres helbred og hvordan den ældre trives i hverdagen 14. Frivillige kan - og bør - bruges Det overordnede formål for det frivillige sociale arbejde er efter Ældre Sagens mening at skabe en meningsfuld og ligeværdig medmenneskelig kontakt, der kan bryde ensomme ældres sociale isolation. Det frivillige sociale tilbud har også til formål at opretholde de livsværdier, den ældre har haft, inden vedkommende blev afhængig af andres hjælp. Det kan være sociale, kulturelle eller naturoplevelser eller livsopgaver, som man er stolt af at have udført. Det frivillige sociale tilbud kan således give livskvaliteten for ældre i plejeboliger et værdifuldt løft. Det kan give flere varierede muligheder for ligeværdig medmenneskelig kontakt, oplevelser eller aktivitetstilbud for beboerne på plejehjem. Det er vigtigt, at den enkelte ældre beboer i mødet med en frivillig bliver anerkendt som et værdifuldt og ligeværdigt menneske. Det kan bl.a. ske ved, at beboeren får lejlighed til i enrum at dele sine livserfaringer, sorger og glæder med et andet menneske, og at den ældre får lejlighed til at høre nyt fra det lokalsamfund, som man stadig er en del af. Frivillige kan også i et vist omfang medvirke til, at den svage ældre genvinder noget af evnen og motivationen til at klare nogle af de små dagligdags funktioner, som f.eks. at spise selv, rede håret, lægge tøj sammen og meget andet. Endelig kan den ældre beboer, der ikke har pårørende, også få mulighed for efter behov at vælge sig en personlig bisidder, som pågældende føler sig tryg ved. Det er vigtigt at understrege, at de frivillige sociale tilbud til beboerne ikke skal bruges til at erstatte plejehjemmets ansvar for pleje og omsorg m.v., eventuelle pårørendes engagement eller behovet for en værge. Derimod er den frivillige indsats et supplerende tilbud om samvær, personlig kontakt, gåture, besøg til arrangementer efter eget valg uden for plejehjemmet eller et tilbud om fællesaktiviteter, motion, dans, musik, litteratur og meget andet. 10

11 Samarbejdet med frivillige på plejehjem er meget forskelligt rundt om i landet. Mange plejehjem har et godt samarbejde med frivillige og venneforeninger til glæde for beboerne. Andre plejehjem er enten lukkede over for frivillige eller bruger frivillige som erstatning for manglende personale, f.eks. i de personaletomme eftermiddagstimer. Ældre Sagen opfordrer derfor til, at kommunerne i samarbejde med de frivillige foreninger udarbejder en frivillighedspolitik, som også på plejehjemsområdet definerer værdien i samarbejdet med frivillige, den frivilliges rolle og begrænsninger. Litteratur: Håndbog om pleje- og ældreboliger, Ældre Sagen At bo er at leve en debat- og inspirationsbog af Margrethe Kähler m.fl., Høst & Søn i samarbejde med Ældre Sagen 1999 Dansk arkitektur nr. 7, 1999, tema om plejehjem Arkitekten nr. 3, 2006, tema om ældre- og seniorboliger samt plejehjem Pårørende og ældreområdet et inspirationskatalog, Ældre Sagen

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem

Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagens 14 krav til det gode plejehjem Ældre Sagen 2007 Cand. jur. Margrethe Kähler Cand. scient. antropolog Marie Lilja Jensen 1 Indhold: 1. Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 2. Tilstrækkeligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger

Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Boligudvalget, Socialudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 64, SOU alm. del Bilag 265 Offentligt Ældre Sagens undersøgelse af plejeboliggaranti og byggeri af plejeboliger Hvordan virker garantien i praksis?

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af plejebolig

Information om visitation til og anvisning af plejebolig Information om visitation til og anvisning af plejebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af plejebolig... 3 4. Ansøgning om plejebolig... 4 5. Visitationen til plejebolig...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Fjord, HavFjord udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig

Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Information om visitation til og anvisning af ældrebolig Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Målgruppe... 2 3. Frit valg af ældrebolig... 3 4. Ansøgning om ældrebolig... 4 5. Visitationen til ældrebolig...

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold.

Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. HOLMEGÅRDSPARKEN MÅL & VÆRDIER Holmegårdsparkens værdier er indlejret i vores målsætning for Det gode plejehjemsophold. Forudsætningen for Det gode plejehjemsophold er at alle arbejder for målsætningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Serviceloven 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål Side

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger

Kvalitetsstandarder. Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54. Visitering til pleje- og ældreboliger Kvalitetsstandarder Servicelovens 192 og lov om almene boliger mv. 54 Visitering til pleje- og ældreboliger Godkendt i Byrådet den 28. september 2010 Indholdsfortegnelse: Værdigrundlag og politiske mål

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Klinkby pleje- og dagcenter udført den 12. januar 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 60 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 26. februar 2016 Endelige rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Stigtebo

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre

Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn Plejecentre Ældreområdet Årsrapport for kvalitetstilsyn 2016 Plejecentre Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Sammenfatning af kvalitetstilsyn på plejecentre/plejeboliger i 2016...5 Plejecenter

Læs mere

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune Samværsgruppe for borgere med demens Ballerup Kommune Sundhed Pleje & rehabilitering & ForeByggelSe Hvad kan Træning og Aktivitet tilbyde - Bryde Skabe ensomhed tryghed og og glæde isolation - Skabe Deltage

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Livskvalitet og helbred i plejehjem

Livskvalitet og helbred i plejehjem Livskvalitet og helbred i plejehjem v. adm. direktør Bjarne Hastrup, Ældre Sagen, formand for Ældrekommissionen 05-11-2012 1Ældre Sagen PowerPoint eksempel Facts om Ældrekommissionen Kommissionen blev

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. REDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2007 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 15.01-2008 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober

Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune. Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl og dialogmøde tirsdag den 21. oktober TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bælum Ældrecenter, Rebild Kommune Tirsdag den 8. oktober 2014 fra kl. 15.30 og dialogmøde tirsdag den 21. oktober 2014 13.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 ** -henvisning sker til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen Overordnet værdighedspolitik. Indledning

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dalsmark Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 13.12.2016 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis af henvendelsen

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning

ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 105 samt SEL 83 + 85 - længerevarende botilbud med døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Ydelsen i botilbud, der er oprettet i henhold

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere