Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde."

Transkript

1 Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr til foreningens aktiviteter for børn og forældre som det fremgår af vores handlingsprogram. Et barn To forældre er en uafhængig privat forening der ikke har driftsoverenskomst med hverken stat, amter eller kommuner. Et barn To forældre er en landsdækkende forening med medlemmer fra hele landet. Aktiviteterne er landsdækkende, og henvender sig også til borgere i Deres kommune, idet den første kontakt/ rådgivning foregår telefonisk med senere opfølgning hos de berørte myndigheder. Alle aktiviteter foregår ved frivilligt arbejdskraft og vores aktiviteter betales fra de midler vi får ved kontingent, bidrag fra 115 og gaver m.v. Vi håber derfor, at vi kan komme i betragtning når midlerne uddeles. Rådgivning af forældre og børn. Et barn To forældre får et utal af henvendelser fra hele landet, når forældre er på vej ud i et samlivsbrud og ikke ved, hvordan de skal tackle situationen omkring børnene. Telefonen er et meget vigtigt redskab til at skabe den første kontakt med personer, der selv har prøvet situationen og ved hvilke følelser der rører sig hos forælderen. Det er yderst vigtigt, at forældrene fra begyndelsen bliver beroliget og ikke foretager sig noget overilet, som de senere vil fortryde, hvis de kan. Det er muligt at komme i kontakt med foreningen på alle tider af døgnet, idet vi er af den mening, at der skal være mulighed for at træffe nogle når problemet er der, og ikke vente til en kontortid sidst på ugen. Man kan så risikere at problemet er vokset til uoverstigelige højder. Bisidder ved møder med det offentlige. Et barn To forældre tilbyder forældrene at ledsage dem, som bisidder, ved møder hos det offentlige, idet det er vigtigt, når man sidder til møderne, at man har en uvildig person til at rådgive sig, og ikke mindst til, efterfølgende, at fortælle hvad der skete på mødet. Da møderne typisk foregår i dagtimerne og langt fra rådgiverens bopæl, er det derfor forbundet med en del udgifter at yde denne service. Det er vores opfattelse, at man ikke skal bebyrde forælderen med økonomi når vedkommende står midt i en stor krise. Foredrag og møder. Et barn To forældre afholder en række foredrag om emnet samlivsbrud og ikke mindst omkring samvær mellem børn og den af forældrene der ikke har børnene boende. Foreningen finder, det er vigtigt, at samværet er frugtbart for alle parter. Det er endvidere vigtigt, at børnene ikke kommer i klemme mellem forældrene, når disse er uenige om noget. Der sker også en del omkring information omkring de nye tiltag der laves fra lovgiverne, bl.a. med nye love, for ikke at tale om den nye kommunale struktur, hvor Statsamterne nedlægges og hvad så? Vi håber kommunen vil imødekomme vores ansøgning Med venlig hilsen Georg Bleis Hovedkasserer i

2 LANDSFORENINGEN ET BARN TO FORÆLDRE Vedtægt 1. Foreningens navn er: Landsforeningen Et barn To forældre. Foreningens hjemsted er i Hørsholm. 2. Foreningens formål er at arbejde for at barnet sikres omsorg og kontakt med begge forældre - uanset om forældrene bor sammen, uanset om forældrene er gift og uanset om forældrene er danske statsborgere. Foreningen udmønter sit formål i et handlingsprogram, der angiver de konkrete ændringer i lovgivning og administrativ praksis, som der søges opnået. Foreningens virke ligger både i arbejde med generelle spørgsmål og i arbejde med konkrete sager. 3. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. 4. Alle personer, som kan tilslutte sig foreningens formål og idegrundlag, kan blive medlem. Et medlem, som ikke respekterer foreningens vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 6. Der afholdes ordinær generalforsamling senest i tredie kvartal i det følgende år. Indkaldelse kan foregå gennem foreningens hjemmeside eller ved brev til medlemmerne med 2 ugers varsel. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. 7. Ethvert medlem af foreningen er stemmeberettiget ved generalforsamlingen. Hvert medlem har een stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3 Stemmeafgivelsen sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis blot et medlem kræver det. 8. Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Ændring af vedtægterne sker efter samme regler som for opløsning, 14. Er der stemmelighed ved et forslag, bortfalder det. På generalforsamlingen kan der ikke træffes beslutning om forhold som ikke forud er optaget på dagsordenen. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære generalforsamling. 10. Bestyrelsen har den daglige ledelse og fastlægger de overordnede retningslinier og mål. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen kan udpege lokale repræsentanter og fastsætter de nærmere regler for deres virke. 11. Foreningen tegnes af et medlem af bestyrelsen. 12. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med dens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse. 13. Foreningens regnskab revideres en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 14. Beslutning om opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Er det vedtaget at opløse foreningen, men har der været mindre end 2/3 af medlemmerne tilstede, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt til afstemning er forslaget om foreningens opløsning. Den ekstraordinære generalforsamling er her beslutningsdygtig, uanset fremmødet. 15. Ved ophør tilfalder foreningens midler almennyttige formål efter den sidste bestyrelses bestemmelse. Vedtaget på foreningens generalforsamling i Roskilde den 9. april 2005

4 Et barn To forældre - En forening til støtte for børn og forældre Et barn To Forældre vil arbejde for: 1. Barnets forældre skal have fælles forældremyndighed - uanset om de er gift med hinanden og uanset om de har fælles bopæl. Forældrenes ansvar skal fastholdes - ikke ophæves. 2. Forældrene skal i fællesskab drage omsorg for barnet - uanset om de bor hver for sig. Det påhviler forældrene at aftale hos hvem og i hvilke perioder barnet skal bo hos hver af forældrene. Det påhviler forældrene at aftale vigtigere beslutninger om barnets forhold. Mindre beslutninger træffes af den forældre hvor barnet opholder sig. 3. Det påhviler også forældrene ved ophør af fælles bopæl at aftale en måde at løse eventuelle konflikter på. Det være sig ved hjælp af bedsteforældrene, andre slægtninge eller en ekstern instans. Konflikter af denne karakter er private og falder uden for retsvæsenets område, medmindre barnets tarv er truet. Der bør være et offentligt tilbud om rådgivning, der er adskilt fra de besluttende myndigheder. 4. Der etableres et enstrenget myndighedssystem. De sager der nu er hos statsamterne og kommunerne overføres til en retslig myndighed til fælles behandling. 5. Hvis forældrene ved samlivets ophør, ikke kan opnå enighed om hvor barnet skal bo, kan der træffes retslig bestemmelse om hvor meget barnet skal bo hos hver af forældrene. Den nuværende konstruktion "samvær" bortfalder således helt. Ophold hos faderen og moderen er ligeværdige. 6. Det skal pålægges forældrene og myndighederne at tage vidtgående hensyn til at begge sæt bedsteforældre får kontakt med barnet. 7. Begge forældre skal have fuld aktindsigt i alle forhold vedr. barnet, såsom daginstitution, skole, sundhedsvæsen, kommunal forvaltning, politi og retsvæsen. Begge forældre skal have ret til orientering fra institution og skole og indkaldes til alle møder. 8. Hvis den ene forælder ikke er egnet til at have barnet hos sig efter børnetilsynsmyndighedernes beslutning, skal barnet i nødvendigt omfang have ophold hos den anden forælder eller evt. bedsteforældre. Barnet må ingensinde anbringes på

5 institution eller hos plejeforældre, når der er en forælder eller bedsteforælder, der ønsker at have børnene boende og mod hvis forhold der ikke kan rettes indvendinger. 9. Hvor de børnetilsynsførende myndigheder mener det påkrævet at indhente en udtalelse fra psykolog eller psykiater, skal denne være uafhængig af den pågældende myndighed. Pågældende skal således udpeges af en neutral instans og vederlaget skal udbetales af samme. Forældrene skal høres om undersøgelsens formål og praktiske gennemførelse. 10. Barnets ret til to forældre skal gå forud for udlændingelovgivningen. Respekten for denne ret skal i almindelighed være opholdsgrundlag. 11. Barnet skal ikke kunne flyttes til udlandet uden den anden forælders samtykke. Barnet må ikke geografisk flyttes inden for landets grænser, såfremt barnets mulighed for kontakt med den anden forælder derved vanskeliggøres. Enhver ændring skal varsles 6 måneder før. Tvist herom afgøres af retten efter en samlet vurdering. 12. Ved domstolene skal der indføres særlige dag til dag procedurer i sager om børn. 13. En forælders vedvarende misligholdelse af pligten til at give barnet til den anden, når det følger af aftale eller beslutning derom, må aldrig kunne medføre at den anden forældre afskæres fra at have barnet for at skaffe "ro". Barnet må i steden overflyttes til den anden forælder. Det må ikke kunne betale sig at skabe problemer. 14. Der skal være effektive retshåndhævelsesmidler mod den forælder, der uden rimelig grund ikke overgiver barnet til den anden forælder, såsom bøde og frihedsstraf. 15. Forældrenes forhold skal som udgangspunkt anses for ikke at frembyde risiko eller fare for barnet. Løse udsagn ændrer ikke dette udgangspunkt. Dertil skal kræves objektive beviser.

6 Et barn To forældre - En forening til støtte for børn og forældre Regnskab for 2006 Indtægter Kontingent 3.240,00 Tilskud,48 I alt 3.240,48 Udgifter Distribution 2.500,00 Internet 248,00 Rejser 300,00 Porto 352,50 Trykning 3.447,83 Kontorhold 1.258,00 Landsmøde 394,75 Renter/gebyr 300,00 I alt 8.800,88 Beholdning Primo ,20 Ultimo 8.376,80 Vedtaget på Landsmøde i København den 14 april 2007 Kasserer Georg Bleis Formand Anders Chr. Jensen Sign Sign i Tlf , CVR nr

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere