Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1"

Transkript

1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse: Definitioner og påtegninger 1. Følgende ord og udtryk skal forstås som angivet: 1) STCW-konventionen henviser til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i det omfang den gælder for de pågældende områder, under hensyntagen til overgangsbestemmelserne i artikel VII og reglement I/15 i konventionen og inklusive, hvor det er relevant, de gældende bestemmelser i STCW-koden, i den gældende affattelse. 2) STCW-F-konventionen henviser til den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold for personel i fiskeskibe, i den gældende affattelse, i det omfang den gælder for de pågældende områder. 3) Ved STCW-koden forstås den ved STCW 1995-partkonferencens resolution nr. 2 vedtagne kode om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i den gældende affattelse. 4) Længden (L) af fiskeskibe defineres som 96 pct. af den totale længde på en vandlinje ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinje, hvis denne længde er den største. I skibe med styrlastighed skal den vandlinje, på hvilken længden måles, være parallel med konstruktionsvandlinjen eller i overensstemmelse med Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E eller F. 5) Ved dualtjeneste forstås kombineret dæks- og maskintjeneste. 6) Et sønæringsbevis defineres som et certifikat, der er udstedt og påtegnet til skibsførere og officerer og GMDSS-radiooperatører og giver sønæringsrettigheder i henhold til reglerne i STCWkonventionens kapitel II, III og IV. Endvidere omfattes certifikater udstedt til skibsførere, officerer og radiooperatører i fiskeskibe samt certifikater udstedt til skibsførere og styrmænd i fritidsfartøjer og beviser udstedt i medfør af 64, stk. 1. 7) Et kvalifikationsbevis defineres som et bevis, bortset fra et sønæringsbevis, og som erklærer, at de relevante krav til træning, kompetencer eller fartstid i henhold til reglerne i STCWkonventionen er opfyldt, samt duelighedsbevis. 2. Sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser påtegnes med reglementer og begrænsninger i henhold til STCW-konventionen og STCW-F-konventionen. Beviser kan endvidere påtegnes med titler som anført i bilag 1. Beviser påtegnes derudover med personnavn og cpr.-nummer eller fødselsdato og år. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, samt bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/106/EF af 19. november 2008 om minimumsuddannelsesniveau for søfartserhverv, EU-Tidende 2008, nr. L 323, side 33, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2012/35/EU af 21. november 2012 om ændring af direktiv 2008/106/EF om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv, EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 78.

2 Kapitel 1 Handelsskibe Dæks-, maskin- og enhedsmandskab Om tjeneste som matros, motormand og skibsassistent 3. Personer, der skal gøre tjeneste som matros, motormand og skibsassistent, skal opfylde følgende: 1) En ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent skal have gennemført enten skibsassistentuddannelsens grundmodul eller erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalieog gastankskibe. 2) En befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent skal have a) udført tjeneste som henholdsvis ubefaren matros, ubefaren motormand eller ubefaren skibsassistent i 18 måneder i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 og derover og gennemført skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul, b) udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i 12 måneder dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 og derover og have gennemført skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul, c) udført tjeneste som erhvervsfisker i 36 måneder i fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover, gennemført en uddannelse til skibsassistent og udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i 6 måneder dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog eller d) gennemført skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, jf. dog stk. 6. 3) En befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent skal efter den 31. december 2016 være i besiddelse af et kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent. Stk. 2. De i stk. 1 anførte krav om danske uddannelser og kvalifikationsbevis finder ikke anvendelse på personer, der opfylder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Ansøgning om erhvervsudøvelse som matros, motormand eller skibsassistent indsendes med behørig dokumentation til Søfartsstyrelsen 1. Stk. 3. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan Søfartsstyrelsen tillade, at personer, der dokumenterer at have gennemført en godkendt grunduddannelse, der opfylder kravene i STCW-konventionens reglement VI/1 og i STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2, om "Basic Training", kan gøre tjeneste som dæks- og maskinmandskab, hvis de opfylder nedenstående betingelser: 1) En ubefaren matros eller ubefaren motormand skal have udført tjeneste som henholdsvis matros eller motormand i søgående skibe i 12 måneder. 2) En befaren matros eller befaren motormand skal a) have udført tjeneste som henholdsvis matros eller motormand i søgående skibe i 36 måneder, eller b) dokumentere at have gennemført en uddannelse, der opfylder kravene i STCWkonventionens reglement II/5 henholdsvis III/5 og i STCW-kodens afsnit A-II/5 henholdsvis A- III/5. Stk. 4. Dokumentation som anført i stk. 2 vedrørende STCW-reglement VI/1 og STCW-kodens afsnit A-VI/1, paragraf 2, skal være udstedt af en stat, som af Søfartsstyrelsen er anerkendt hertil. Stk. 4. Ved den i stk. 2 godkendte grunduddannelse forstås, at IMO's søsikkerhedskomité har meddelt, at det bevisudstedende land ved sit informationsmateriale til IMO har vist, at det fuldt og helt har implementeret STCW-konventionen.

3 Stk. 5. Søfarende, der inden 1. februar 2002 retmæssigt har erhvervet fartstid på danske skibe som befaren matros, befaren motormand eller befaren skibsassistent, anses for at have gennemført det i stk. 1, pkt. 1, krævede grundmodul eller -kursus. Stk. 6. Personer, der har gennemført skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev, skal efter 31. december 2016 have udført tjeneste som ubefaren skibsassistent i 12 måneder for at udmønstre som befaren skibsassistent. Om kvalifikationsbevis som skibsassistent 4. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent kræves, at vedkommende er fyldt 18 år og er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, herunder er skikket til udkig og enten har gennemført 1) skibsassistentuddannelsens grundmodul eller 2) erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe jf. STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 2.2, og reglement V/1-2, paragraf 2.2. Stk. 2. Formatkrav til kvalifikationsbevis som ubefaren skibsassistent fremgår af bilag Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som faglært skibsassistent kræves, at vedkommende er fyldt 18 år og er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, herunder er skikket til udkig og har gennemført skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev. Stk. 2. Formatkrav til kvalifikationsbevis som faglært skibsassistent fremgår af bilag Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent kræves, at vedkommende 1) er fyldt 18 år 2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, 3) har gyldigt vagtholdsbevis og 4) opfylder bestemmelserne i 3, stk. 1, nr. 2, litra a, b eller c, eller 3, stk. 1, nr. 2, litra d og stk. 7, til udmønstring som befaren skibsassistent. Stk. 2. Formatkrav til kvalifikationsbevis som befaren skibsassistent fremgår af bilag 5. Vagtholdsbeviser 7. For erhvervelse af kvalifikationsbeviset vagtholdsbevis til assisterende brovagtstjeneste kræves, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som vagtholdsbeviset giver ret til, og er skikket til udkig, 2) er fyldt 16 år, 3) har gennemført en uddannelse til skibsassistent eller gennemført indledende søpraktik i juniorofficersuddannelsen og 4) har gennemført mindst to måneders brovagtstjeneste under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør, herunder er instrueret i samtlige opgaver vedrørende brovagtstjenesten. Stk. 2 For søfarende, som ikke opfylder stk. 1, nr. 4, om brovagtstjeneste, kan der udstedes bevis med påtegning om, at den pågældende kun kan indgå i brovagten under opsyn af føreren eller den vagthavende navigatør (to-delt vagtholdsbevis). Beviset kan ombyttes til et vagtholdsbevis, når kravet om brovagtstjeneste, jf. stk. 1, nr. 4, er opfyldt.

4 Sønæringsbeviser m.v. til navigatører 8. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbeviser, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, 2) har gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC eller ROC), 3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og 4) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. 9. Til erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe kræves, at vedkommende har gyldigt vagtholdsbevis, har bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe, erhvervet 3 måneders fartstid ved dækstjeneste og enten 1) har gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul, 2) erhvervsfiskeriets grundkursus, kursus i brandbekæmpelse i skibe og kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe, 3) skibsassistentuddannelse for personer med svendebrev eller 4) har erhvervet en samlet fartstid på 12 måneder ved dækstjeneste. 10. Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand kræves, at vedkommende 1) opfylder betingelserne for erhvervelse af duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe og 2) har erhvervet 18 måneders fartstid ved dækstjeneste. 11. Til erhvervelse af bevis som vagthavende styrmand, styrmand af 2. grad, 3. grad og 4. grad kræves, at vedkommende 1) som grunduddannelse a) har gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul og derefter erhvervet 12 måneders fartstid som styrmandsaspirant under en godkendt uddannelsesordning, b) har gennemført skibsassistentuddannelsens grundmodul har erhvervet en fartstid på 18 måneder og har gyldigt vagtholdsbevis, c) har gennemført skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul, har erhvervet en fartstid på 15 måneder og har gyldigt vagtholdsbevis, d) opfylder betingelserne for udmønstring som befaren skibsassistent, har 12 måneders fartstid som skibsassistent og har gyldigt vagtholdsbevis eller e) har gennemført praktikforløbet som studerende på en godkendt ordning for uddannelse til skibsofficer eller navigatør, 2) i relation til uddannelsesbog og fartstid a) enten ved en godkendt uddannelsesbog dokumenterer, at uddannelsen under den under nr. 1 omhandlede fartstid er gennemført med tilfredsstillende resultat eller b) har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder ved dækstjeneste, og 3) har bestået a) kystskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 4. grad, b) juniorofficerseksamen som skibsofficer eller har gennemført uddannelsen til styrmand ved udstedelse af bevis som vagthavende styrmand, c) sætteskippereksamen ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad eller d) skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad.

5 Stk. 2. For erhvervelse af bevis som vagthavende styrmand og som styrmand af 2. og 3. grad skal 12 måneder af den i stk. 1 foreskrevne fartstid være erhvervet i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, heraf 6 måneder i skibe uden for kystfart. Stk. 3. Personer, der opfylder kravene om eksamen i stk. 1, nr. 3, litra b og c, og som opfylder kravet i stk. 2 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve henholdsvis bevis som vagthavende styrmand eller bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart. Stk. 4. Personer, der opfylder kravene om eksamen i stk. 1, nr. 3, litra b og c, og som opfylder kravet i stk. 2 bortset fra kravet om fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, kan erhverve henholdsvis bevis som vagthavende styrmand eller bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe med en bruttotonnage under Til erhvervelse af sønæringsbevis som kystskipper kræves, at vedkommende enten har bestået kystskippereksamen eller har bestået styrmandseksamen efter 1. januar 2013, og 1) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, 2) har dansk indfødsret, 3) er fyldt 20 år og 4) har erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som bedstemand eller styrmand af 4. grad er foreskrevet. 13. Til erhvervelse af sønæringsbevis som sætteskipper kræves, at vedkommende har 1) bestået sætteskippereksamen, 2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad, 3) dansk indfødsret, og 4) erhvervet fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller b) i 36 måneder som styrmand. 14. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad kræves, at vedkommende har 1) bestået skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører, 2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 2. grad, og 3) erhvervet 12 måneders fartstid under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet. 15. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsfører kræves, at vedkommende har 1) bestået skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører, 2) gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1., 2. eller 3. grad eller som vagthavende styrmand, 3) dansk indfødsret og 4) erhvervet fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere er foreskrevet a) i 24 måneder, heraf 12 måneder som øverste eller eneste styrmand, eller b) i 36 måneder som styrmand. 16. I den i 9, nr. 4 og 10 og 11 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover. Dog skal mindst 12 måneder af den i 10 og 11, stk. 1, nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser.

6 Sønæringsbeviser m.v. til maskinofficerer og elektrotekniske officer og menige 17. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønærings- eller kvalifikationsbevis, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, 2) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, og 3) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid og maskintjeneste i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på 750 kw eller derover. 18. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis kræves, at vedkommende har 1) bestået duelighedsprøve, og 2) erhvervet fartstid i søgående skibe med en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover i 6 måneder. 19. Til erhvervelse af sønæringsbevis som vagthavende maskinmester kræves, at vedkommende har 1) bestået skibsmaskinisteksamen, maskinmestereksamen med maritime valgfag eller juniorofficerseksamen som skibsofficer, og 2) gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder heraf mindst 6 af de 12 måneder ved maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist, maskinmester eller skibsofficer. Maskintjenesten skal være dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog. 20. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad kræves, at vedkommende enten har bestået 1) skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen med maritime valgfag og har gjort maskintjeneste i 12 måneder og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog, eller 2) seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef og har gjort dualtjeneste i 12 måneder og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog. 21. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinist af 1. grad kræves, at vedkommende har 1) bestået skibsmaskinisteksamen, 2) gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad og 3) gjort maskintjeneste i 24 måneder, heraf 12 måneder under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad er foreskrevet. 22. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad kræves, at vedkommende enten har bestået 1) maskinmestereksamen med maritime valgfag, har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og erhvervet 12 måneders fartstid i søgående skibe med en fremdrivningseffekt på kw eller derover under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet, eller 2) seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef, har et gyldigt sønæringsbevis som vagthavende maskinmester og har erhvervet 12 måneders fartstid i søgående skibe med en frem-

7 drivningseffekt på kw eller derover under forhold, hvor sønæringsbevis som dual skibsofficer eller vagthavende maskinmester er foreskrevet. 23. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibsmaskinchef kræves, at vedkommende har bestået maskinmestereksamen med maritime valgfag, eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef, er i besiddelse af sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad og har gjort maskintjeneste 1) i 24 måneder, hvoraf mindst 12 måneder er optjent under forhold, hvor sønæringsbevis som skibsmaskinmester af 1. grad er foreskrevet eller 2) i 36 måneder under forhold, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet i skibe med en fremdrivningseffekt på kw eller derover. 24. De i omhandlede sønæringsbeviser giver ret til at gøre tjeneste i motorskibe. Beviser udstedt på grundlag af maskinmestereksamen med maritime valgfag eller seniorofficerseksamen som skibschef eller maskinchef kan påtegnes om, at de tillige giver ret til at gøre tjeneste i dampskibe, når vedkommende har gjort maskintjeneste i mindst 3 måneder i dampskibe. 25. Til erhvervelse af sønæringsbevis som elektroteknisk officer kræves, at vedkommende har 1) bestået prøver eller gennemført uddannelse, som opfylder STCW-konventionens kapitel III/6, paragraf 2.3 og paragraf 2.4, og 2) har gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder, heraf mindst 6 af de 12 måneder ved maskintjeneste i skibe. Maskintjenesten skal være dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog. 26. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis som elektroteknisk menig kræves, at vedkommende har bestået prøver eller gennemført uddannelse, som opfylder STCW-konventionens kapitel III/7, paragraf 2.3 og enten har 1) erhvervet mindst 12 måneders godkendt fartstid inklusiv træning eller erfaring, 2) gennemført godkendt træning, herunder erhvervet mindst 6 måneders fartstid dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog, eller 3) opnået kvalifikationer, som opfylder STCW-kodens sektion A-tabel III/7 og har erhvervet mindst 3 måneders fartstid dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog. Stk. 2. Formatkrav til kvalifikationsbevis som elektroteknisk menig fremgår af bilag 6. Sønæringsbeviser m.v. til duale skibsofficerer 27. For personer, der opfylder betingelserne for erhvervelse af sønæringsbevis som navigatør, jf. 9-15, og som maskinofficer, jf , kan der udstedes et sønæringsbevis som dual skibsofficer. Bevis som dual skibsofficer udstedes i stedet for sønæringsbeviser som navigatør og maskinofficer og påtegnes med de sønæringsrettigheder, som vedkommende personer er i besiddelse af, jf og Til erhvervelse af bevis som navigatør i handelsskibe for navigatører i fiskeskibe og anerkendelse af uddannelse og fartstid fra fiskeskibe til tjeneste i handelsskibe 28. Der kræves foruden kravene for erhvervelse af sønæringsbeviser, som anført under de enkelte beviser, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig,

8 2) har gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC eller ROC), 3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7, 4) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover, og 5) hvor intet andet er nævnt, har erhvervet den foreskrevne fartstid i søgående fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover. 29. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe, når vedkommende har 1) bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskippereksamen af 3. grad eller højere, 2) gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe, 3) erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og 4) erhvervet en samlet fartstid i fiskeskibe og i søgående handelsskibe på minimum 12 måneder. 30. Personer med gyldigt sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kan erhverve sønæringsbevis som bedstemand i handelsskibe, når vedkommende har 1) bestået duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe eller fiskeskippereksamen af 3. grad eller højere, 2) gennemført kursus i brandbekæmpelse i skibe, 3) erhvervet 1 måneds fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og 4) erhvervet en samlet fartstid i fiskeskibe og i søgående handelsskibe på minimum 18 måneder. 31. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har 1) bestået kystskippereksamen og 2) har erhvervet mindst a) 12 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog, b) 6 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år, c) 6 måneders fartstid som ubefaren skibsassistent i søgående handelsskibe og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år eller d) 3 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år. 32. Personer med gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe eller højere kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 3. grad, når vedkommende har 1) bestået sætteskippereksamen og 2) har erhvervet mindst a) 12 måneders fartstid som skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, hvoraf de 6 måneder skal være erhvervet uden for kystfart og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog 5 år b) 6 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og gennemført uddannelse og træning dokumenteret

9 ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe inden for de forudgående 5 år c) 6 måneders fartstid som skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og mindst erhvervet 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år eller d) 3 måneders fartstid som overtallig styrmand i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart og gennemført uddannelse og træning dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og mindst 12 måneders fartstid som navigatør i fiskeskibe med en længde på 24 meter eller derover inden for de forudgående 5 år. Stk. 2. Personer, der har bestået sætteskippereksamen, og som opfylder kravet i stk. 1 bortset fra kravet om fartstid uden for kystfart, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe i kystfart. Stk. 3. Personer, der har bestået sætteskippereksamen, og som opfylder kravet i stk. 1, bortset fra kravet om fartstid i skibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, kan erhverve bevis som styrmand af 3. grad med påtegning om, at beviset kun giver ret til at gøre tjeneste i skibe med en bruttotonnage under 500. Til erhvervelse af bevis som navigatør i handelsskibe for personer med bevis som maskinofficer og om anerkendelse af uddannelse og fartstid for maskinofficerer til navigatører 33. Personer med gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad eller højere kan erhverve bevis som vagthavende styrmand, bevis som styrmand af 2. grad eller 3. grad, når vedkommende 1) har bestået a) juniorofficerseksamen som skibsofficer ved udstedelse af bevis som vagthavende styrmand, b) sætteskippereksamen eller har gennemført uddannelsen til styrmand ved udstedelse af bevis som styrmand af 3. grad eller c) skibsførereksamen eller seniorofficerseksamen som skibschef eller skibsfører ved udstedelse af bevis som styrmand af 2. grad og 2) i relation til uddannelsesbog og fartstid enten a) har erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart, idet uddannelse og træning om bord til navigatør skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog eller b) under tjeneste som maskinofficer har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af mindst 12 måneders varighed i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover, hvoraf 6 måneder skal være erhvervet i skibe uden for kystfart. Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad eller højere kan erhverve bevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har bestået kystskippereksamen og enten 1) har erhvervet 6 måneders fartstid som styrmandsaspirant eller skibsassistent i søgående handelsskibe, idet uddannelse og træning om bord til navigatør skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog eller 2) under tjeneste som maskinofficer har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til navigatør af mindst 12 måneders varighed i søgående handelsskibe. Til erhvervelse af bevis som maskinofficer for personer med bevis som navigatør i handelsskibe og om anerkendelse af uddannelse og fartstid for maskinofficer til navigatører 34. Personer med gyldigt sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere, som har erhvervet mindst 6 måneders fartstid ved maskintjeneste, kan erhverve sønæringsbevis som vagtha-

10 vende maskinmester, når vedkommende har bestået skibsmaskinisteksamen eller maskinmestereksamen og enten 1) har erhvervet 6 måneders fartstid som maskinmesteraspirant, idet uddannelse og træning om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en uddannelsesbog eller 2) under tjeneste som navigatør har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelsen til maskinofficer af mindst 12 måneders varighed. Stk. 2. Personer med gyldigt sønæringsbevis som vagthavende styrmand eller højere, som har erhvervet mindst 6 måneders fartstid ved maskintjeneste, kan erhverve sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad, når vedkommende har bestået skibsmaskinisteksamen og enten 1) har erhvervet 6 måneders fartstid som skibsassistent, idet uddannelsen om bord til maskinofficer skal være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog, eller 2) under tjeneste som navigatør har gennemført et godkendt praktikforløb for uddannelse til maskinofficer af ikke under 12 måneders varighed. Anerkendelse af uddannelse og fartstid fra Søværnet til tjeneste i handelsskibe 35. Uddannelse og fartstid fra Søværnet kan lægges til grund for udstedelse af sønæringsbeviser til tjeneste i handelsskibe forudsat, at 1) uddannelse og træning om bord er dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog, 2) uddannelse og træning alene er foregået i sådanne enheder, som anses for egnede til opfyldelse af de målsætninger, der fremgår af uddannelsesbogen, 3) den samlede fartstid erhvervet i Søværnets enheder og søgående handelsskibe mindst er 12 måneder, inklusiv den i 36 krævede fartstid og 4) fartstiden erhvervet i søgående handelsskibe er dokumenteret ved en godkendt uddannelsesbog og gennemført med tilfredsstillende resultat. 36. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsførereksamen eller sætteskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som henholdsvis styrmand af 2. eller 3. grad, når vedkommende har erhvervet fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 500 eller derover uden for kystfart i enten 1) 6 måneder ved dækstjeneste eller 2) 3 måneder som overtallig styrmand. Stk. 2. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med kystskippereksamen, kan erhverve sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, når vedkommende har erhvervet enten 1) 6 måneders fartstid ved dækstjeneste i søgående handelsskibe og 6 måneders fartstid i Søværnets skibe eller 2) 3 måneder som overtallig styrmand i søgående handelsskibe. Stk. 3. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsmaskinist- eller maskinmestereksamen med maritime valgfag, kan erhverve sønæringsbevis som vagthavende maskinmester, når vedkommende har gennemført kombineret værkstedsskole eller håndværksmæssig uddannelse og maskintjeneste på i alt 12 måneder. Mindst 6 af de 12 måneder skal være gennemført maskintjeneste i skibe under direkte opsyn af en maskinofficer ved en godkendt ordning for uddannelse til skibsmaskinist eller maskinmester. Stk. 4. Personer, der i Søværnet har gennemført en uddannelse og bestået en eksamen, der kan sidestilles med skibsmaskinisteksamen, kan erhverve sønæringsbevis som skibsmaskinist af 2. grad, når vedkommende har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe i en stilling, hvor sønæringsbevis som vagthavende maskinmester er foreskrevet. Stk. 5. I den i foreskrevne fartstid kan medregnes maskintjeneste i søgående skibe med en fremdrivningseffekt på 750 kw eller derover registreret som tilhørende Søværnet. Dog skal

11 mindst 6 måneder af i den i nævnte fartstid være erhvervet i søgående handels- eller fiskeskibe med en fremdrivningseffekt på 750 kw eller derover, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser. Stk. 6. I den i 9-11 foreskrevne fartstid kan medregnes dækstjeneste i søgående skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover registreret som skibe tilhørende Søværnet. Dog skal mindst 6 måneder af den i 9-11 nævnte fartstid være erhvervet i søgående handelsskibe, hvor intet andet fremgår af andre bestemmelser. Kvalifikationskrav til personel og beviser for tjeneste i tankskibe Om tjeneste i tankskibe 37. Officerer, befarent skibsmandskab og enhver anden person, som i forbindelse med ladning og lastbehandlingsudstyr har særlige opgaver og særligt ansvar i tilknytning til disse, skal være i besiddelse af bevis for gennemført godkendt kursus i grundlæggende tankskibsoperationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe for den type tankskib, der gøres tjeneste på. Stk. 2. Skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre, duale seniorofficerer og enhver anden person, der under tjeneste har direkte ansvar for lastning, losning og kontrol med ladningen under rejsen eller for arbejde med ladningen, skal ud over opfyldelse af kravene i stk. 1 være i besiddelse af et gyldigt kvalifikationsbevis for ledelse af operationer for den type tankskib, der gøres tjeneste på. Stk. 3.I stedet for det i stk. 1 omhandlede bevis kan Søfartsstyrelsen tillade, at befarent skibsmandskab i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister har erhvervet udenlandsk bevis udfærdiget i henhold til bestemmelserne i STCW-konventionens reglement V/1-1, paragraf 1, og reglement V/1-2, paragraf 1. Stk. 4. Sønæringsbeviser til duale skibsofficerer, navigations- og maskinofficerer indeholder det i stk. 1 omhandlede bevis. Om kvalifikationsbeviser for tjeneste i tankskibe 38. Til erhvervelse af kvalifikationsbevis for ledelse af operationer for olie-, kemikalie- og gastankskibe kræves, at vedkommende 1) har forrettet tjeneste i 3 måneder som officer eller befarent skibsmandskab i den type tankskib, hvortil beviset er gyldigt, eller har forrettet tjeneste i mindst 1 måned som overtallig officer eller befarent skibsmandskab i den type tankskib, hvortil beviset er gyldigt, og under tjenesten dokumenterer mindst 3 lasteoperationer og 3 losseoperationer og 3) har gennemført et godkendt kursus for ledelse af operationer for henholdsvis olietankskib, kemikalietankskib eller gastankskib, hvortil beviset er gyldigt. Sønæringsbevis som skibskok 39. Til erhvervelse af sønæringsbevis som skibskok kræves, at vedkommende er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som skibskok, har gennemført uddannelsen som gastronom, specialet kok og enten 1) har gennemført uddannelsen til skibskok eller 2) opfylder kravene for grundlæggende kursus i søsikkerhed m.m. om personlige redningsteknikker, grundlæggende førstehjælp, personlig sikkerhed, omsorg for menneskeliv og miljø og har erhvervet 12 måneders fartstid ved kabystjeneste i søgående skibe.

12 [Beviser i betjening af redningsmidler 40. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset bevis i betjening af redningsbåde, -flåder og mandover-bord-både, bortset fra hurtiggående mand-over-bord-både kræves, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, duelighedsbeviset giver ret til, 2) er fyldt 18 år, 3) har gennemført et godkendt kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både, og 4) har erhvervet 6 måneders fartstid i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover. Stk. 2. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis i betjening af hurtiggående mandover-bord-både (FRB-bevis) kræves, at vedkommende 1) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, duelighedsbeviset giver ret til, 2) er i besiddelse af duelighedsbevis i betjening af redningsbåde, -flåder, og mand-over-bord-både og 3) har gennemført et godkendt kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord-både, jf. STCW-reglement VI/2, paragraf 2.] Kapitel 2 Fiskeskibe 41. For tjeneste i fiskeskibe med opgaver vedrørende fiskeskibes drift relateret til fiskeskibes sikkerhed eller beskyttelse af havmiljø kræves, at vedkommende er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord og har gennemført 1) erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus, 2) erhvervsfiskeriets grundkursus eller 3) skibsassistentuddannelsens grundmodul. Stk. 2. Personer, som er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord. kan gøre tjeneste i fiskeskibe, uanset at bestemmelsen i stk. 1 ikke er opfyldt, hvis vedkommende dokumenterer mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri 1) inden for de seneste 5 år forud for 1. september 1996 eller 2) forud for 1. september 1991 og har gennemført et godkendt søsikkerhedskursus for erfarne fiskere og erhvervet bevis herfor. Stk. 3. Undtaget fra bestemmelsen i stk. 1 1) er personer der mens skibet er i havn enten kun udfører reparations- eller sikkerhedsarbejder om bord eller arbejder om bord eller 2) er beskæftiget eller forhyret om bord uden at have opgaver vedrørende fiskeskibes drift relateret til fiskeskibes sikkerhed eller beskyttelse af havmiljø. Stk. 4. Personer, som er omfattet stk. 3, pkt. 2, skal før tjeneste påbegyndes have modtaget grundlæggende træning i 1) personlig overlevelsesteknik, 2) begrænsning af risikoen for brand og opretholdelse af en grad af beredskab over for nødsituationer, der involverer brand, 3) nødprocedure, 4) elementær førstehjælp, 5) beskyttelse af havmiljø, og

13 6) forebyggelse af ulykker om bord. Sønæringsbeviser m.v. til navigatører Sønæringsbeviser til førere af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under Bestemmelserne i finder anvendelse for fiskeskibe med en længde under 15 meter. Stk. 2. Søfartsstyrelsen fastsætter besætningen for fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 uden for nærfart under iagttagelse af lovens 5, stk I fiskeskibe med en længde under 9 meter skal føreren opfylde følgende: 1) Være i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS til betjening af fiskeskibets radioudstyr. 2) Være i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord, herunder være skikket til udkig. 3) Have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus eller have erhvervet 12 måneders fartstid i søgående fiskeskibe og dokumentere at have gennemført et godkendt kursus for førere af fiskeskibe med en længde under 9 meter. 44. I fiskeskibe med længde på 9 meter eller derover, men under 15 meter skal føreren have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet bevis herfor (Blåt bevis) og være i besiddelse af følgende: 1) Gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe. 2), hvis fiskeskibet har en fremdrivningseffekt på 100 kw eller derover, men under ) Gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC). 4) Sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten om bord, herunder være skikket til udkig. 45. Personer kan forrette tjeneste som fører i fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100 i nærfart, uanset at bestemmelserne i 43 og 44 ikke er opfyldt, når vedkommende opfylder følgende: 1) Kan dokumentere mindst 12 måneders beskæftigelse i fiskeskibe inden for perioden 1. februar 1995 til 1. februar ) Er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjeneste som fører af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under ) Er i besiddelse af et gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS til betjening af fiskeskibets radioudstyr. Stk. 2. De i 41, stk. 1 og stk. 2, 43 og 44 anførte krav om danske uddannelser, kurser og sønærings- og kvalifikationsbeviser finder ikke anvendelse på personer, der opfylder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Ansøgning om erhvervsudøvelse som fisker eller fiskeskipper indsendes med behørig dokumentation til Søfartsstyrelsen 2. Navigatører i fiskeskibe på 15 meter og derover i længde eller med et dimensionstal på 100 eller derover 46. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbevis anført under de enkelte beviser kræves, at vedkommende 1) har erhvervet den foreskrevne fartstid som fisker i søgående fiskeskibe med

14 a) en længde på 9 meter eller derover for erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe eller b) en længde på 12 meter eller derover for øvrige beviser, 2) er i besiddelse af et sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for den tjeneste, som sønæringsbeviset giver ret til, herunder er skikket til udkig, og 3) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens Til erhvervelse af sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskibe kræves, at vedkommende 1) har bestået duelighedsprøve i sejlads for fiskeskibe og 2) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og derefter erhvervet 3 måneders fartstid i fiskeskibe eller har erhvervet en samlet fartstid på 12 måneder fiskeskibe. 48. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende har bestået fiskeskippereksamen af 3. grad, er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og 1) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, herunder erhvervet 12 måneders fartstid eller 2) har erhvervet 24 måneders fartstid i fiskeskibe. 49. Til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe kræves, at vedkommende har bestået fiskeskippereksamen af 1. grad grad eller har gennemført uddannelsen til styrmand, er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC) og 1) har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, herunder erhvervet 12 måneders fartstid, eller 2) har erhvervet 24 måneders fartstid i fiskeskibe. 50. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. grad kræves, at vedkommende 1) har bestået fiskeskippereksamen af 3. grad, 2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe, 3) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC), 4) har dansk indfødsret og 5) har erhvervet 12 måneders fartstid i fiskeskibe med en længde på 15 meter eller derover i en stilling, hvor bevis som bedstemand eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe er foreskrevet. 51. Til erhvervelse af sønæringsbevis som fiskeskipper af 1. grad kræves, at vedkommende 1) har bestået fiskeskippereksamen af 1. grad, 2) har gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe, 3) er i besiddelse af gyldigt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC), 4) har dansk indfødsret og 5) har erhvervet 12 måneders fartstid i en stilling, hvor sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere er foreskrevet. 52. I den fartstid, som er foreskrevet i 46-49, kan medregnes dækstjeneste i søgående handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover eller i egnede skibe tilhørende Søværnet. Stk. 2. Til erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe for personer, der ikke har gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus, skal mindst 6 måneder af fartstiden være erhvervet i fiskeskibe. Stk. 3. Til erhvervelse af bevis som styrmænd af 1. eller 3. grad i fiskeskibe skal mindst 12 måneder af fartstiden være erhvervet i fiskeskibe.

15 Sønæringsbeviser m.v. til maskinofficerer 53. For sønæringsbeviser til maskinmestre i fiskeskibe gælder samme regler som fastsat for handelsskibe. Kapitel 3 Fritidsfartøjer Sønæringsbeviser m.v. til fritidssejlere 54. Foruden de specielle krav for erhvervelse af sønæringsbeviser anført under de enkelte beviser kræves det, at vedkommende 1) er myndig og ikke under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens 7 og 2) har bestået en af Søfartsstyrelsen fastsat syns- og høreprøve inden for de forudgående 3 år forud for udstedelsen af et sønæringsbevis. 55. Til erhvervelse af sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads kræves det, at vedkommende har bestået duelighedsprøve i sejlads. 56. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad kræves det, at vedkommende 1) har bestået eksamen som yachtskipper af 3. grad og 2) opfylder betingelserne for at erhverve duelighedsbevis i sejlads. 57. Til erhvervelse af sønæringsbevis som yachtskipper af 1. grad kræves det, at vedkommende 1) har bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad, 2) er i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad og 3) har erhvervet en fartstid på 6 måneder under forhold, hvor bevis som yachtskipper af 3. grad er foreskrevet. 58. Til erhvervelse af kvalifikationsbeviset duelighedsbevis kræves det, at vedkommende har bestået 1) duelighedsprøve i sejlads og 2) duelighedsprøve. Kapitel 4 Sønæringsbeviser m.v. til radiooperatører i skibe 59. Sønæringsbeviser til radiooperatører udstedes som radiocertifikater med STCW-påtegning efter bestået prøve i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS. Stk. 2. Sønæringsbevis til radiooperatører med et GOC- eller ROC-radiocertifikat udstedt før den 1. september 2011 kan udstedes til personer, der har 1) et gyldigt duelighedsbevis i sejlads, et gyldigt sønæringsbevis som styrmand af 4. grad eller styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere bevis som navigatør i handels- eller fiskeskibe eller 2) gennemført en af Søfartsstyrelsen godkendt sikkerhedsuddannelse, der opfylder kravene i STCW-kodens tabel A-IV/2.

16 Kapitel 5 Generelle bestemmelser Rederens og skibsførerens ansvar 60. Rederen og skibsføreren skal sikre, at søfarende, der gør tjeneste om bord, opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, og at foreskrevne originalbeviser findes om bord. Om fartstid for erhvervelse af sønæringsbevis 61. Hvor der i denne bekendtgørelse kræves fartstid erhvervet i en stilling, hvor et bestemt bevis er foreskrevet, kan der medregnes fartstid erhvervet i en tilsvarende stilling i udenlandske eller danske skibe, uanset betegnelsen af det foreskrevne bevis. Stk. 2. Hvor der er krav om uddannelse og træning under fartstid, skal uddannelse og træning om bord være dokumenteret i en godkendt uddannelsesbog. Dog er følgende, hvor intet andet er foreskrevet, undtaget herfra: 1) fartstid erhvervet før 31. december 2012 til erhvervelse af sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, 2) fartstid til fornyelse af sønæringsbeviser, medmindre det er krævet i medfør af 65, stk. 5, 3) fartstid til opnåelse af højere sønæringsrettigheder og 5) personer, som har erhvervet en samlet fartstid på 36 måneder, bortset fra maskinmestre. Udstedelse af beviser og disses gyldighed 62. Beviser efter denne bekendtgørelse udstedes af Søfartsstyrelsen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Når der for udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser kræves bestået eksamen, prøve eller gennemført kursus, skal eksamen, prøve eller kursus være bestået eller gennemført inden for de forudgående 5 år for datoen for udstedelse af beviset. Stk. 3. Beviser, der udstedes i henhold til 4-7, 18, 26, 38, stk. 1, til menigt mandskab, [ 40], samt 58 kan endvidere udstedes i et godkendt format af personer eller institutioner, der af Søfartsstyrelsen bemyndiges dertil. Anmodning om bevis kan også indgives til Søfartsstyrelsen, jf. dog 66. Stk. 4. Sønæringsbeviser, der udstedes i henhold til 9-15, 19-23, 24, 25, 38, og 59, kan udstedes med en gyldighed på op til 5 år fra udstedelsesdatoen. Anmodning om bevis indgives til Søfartsstyrelsens ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af sønæringsbevis. Disse beviser, bortset fra beviser efter 47-51, skal forsynes med STCWkonventionspåtegning. Beviser efter skal forsynes med STCW-F-konventionspåtegning. Stk. 5. Et bevis anses at ækvivalere øvrige beviser som anført i bekendtgørelsens bilag 1. Af bilag 1 fremgår endvidere de enkelte bevisers STCW/STCW-F konventionspåtegninger m.m. Dispensationer 63. Når der for udstedelse af et sønæringsbevis kræves bestået eksamen eller prøve inden for de forudgående 5 år for datoen for udstedelse af bevis, kan bevis udstedes, hvis eksamen eller prøve er bestået tidligere, under forudsætning af at den pågældende består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til den pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse.

17 64. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder udstede sønæringsbevis, eventuelt med begrænsede rettigheder, uanset at de krav, der er fastsat for erhvervelse af det pågældende bevis, ikke fuldt ud er opfyldt. Fritagelse for opfyldelse af eksamens- og fartstidskrav kan dog kun gives, for så vidt det ved en vurdering af den pågældendes reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, dokumenteres og om nødvendigt demonstreres, at vedkommende på anden måde har erhvervet sig tilstrækkelig teoretisk og praktisk uddannelse. Fritagelse for opfyldelse af krav om dansk indfødsret kan dog kun gives efter forud indhentet erklæring fra de berørte organisationer. Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan under særlige omstændigheder tillade en person at gøre vedvarende tjeneste i en stilling, hvortil der ikke kræves sønæringsbevis, uanset at den pågældende ikke fuldt ud opfylder de krav, der er fastsat for mønstring i stillingen. Sådan tilladelse kan dog kun gives, for så vidt den pågældende dokumenterer at have erhvervet de reale kompetencer, herunder uddannelse og praktisk erfaring, der er nødvendige for tjeneste i stillingen. Stk. 3. Søfartsstyrelsen kan i forbindelse med en maritim uddannelse forhåndstilkendegive, om vedkommende kan få udstedt sønæringsbevis efter stk. 1, såfremt der fra en godkendt maritim uddannelsesinstitution foreligger en begrundet indstilling til Søfartsstyrelsen herom. Fornyelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser 65. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer, dual skibsofficer eller for fornyelse af et tankskibsbevis på ledelsesniveau kræves det, at vedkommende er i besiddelse af sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående skibe som henholdsvis navigatør, maskinmester eller dual skibsofficer i mindst 1) 1 år inden for de forudgående 5 år eller 2) 3 måneder inden for de sidste 6 måneder forinden fornyelse af beviset. Stk. 2. For fornyelse af et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer med gyldighed efter 31. december 2016 skal vedkommende ud over de i stk. 1 nævnte krav dokumentere at have vedligeholdt kvalifikationer om grundlæggende søsikkerhed og om brandbekæmpelse i skibe, jf. gældende bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe.stk. 3. For fornyelse af et tankskibsbevis på ledelsesniveau kræves det, at vedkommende er i besiddelse af et sundhedsbevis, der er gyldigt for den tjeneste, som beviset giver ret til, og dokumenterer at have gjort godkendt tjeneste i søgående tankskibe af den type, som beviset giver ret til, i mindst 3 måneder inden for de forudgående 5 år. Stk. 4. Anerkendelse af tjeneste som dual skibsofficer i henhold til stk. 1 forudsætter, at vedkommende har virket i en stilling som dual skibsofficer i henhold til en besætningsfastsættelse. Hvis personen har indgået i en sådan stilling, har vedkommende optjent fartstid som både navigatør og maskinmester. Stk. 5. Hvis et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer, dual skibsofficer eller et tankskibsbevis på ledelsesniveau er udløbet, kan fornyelse ske for personer, der har gennemført et kursus i søsikkerhed og brandbekæmpelse for skibsofficerer og 1) har bestået en fornyelsesprøve, hvis indhold og omfang fastsættes af Søfartsstyrelsen under hensyn til den pågældendes eksamensår, fartstid, dokumenteret praktisk erfaring og sidste udmønstring, og med tilfredsstillende resultat har gennemgået et eller flere kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelser eller 2) dokumenterer at have gjort tjeneste i søgående skibe i mindst 3 måneder umiddelbart forinden fornyelse af beviset som navigatør, maskinmester eller dual skibsofficer i overtallig stilling eller maskinmester i lavere stilling end den, der svarer til pågældendes bevis.

18 Stk. 6. Ud over bestemmelserne i stk. 5 skal en person med sønæringsbevis som navigatør udstedt før 1. februar 1997 have gennemført supplerende uddannelses- og kursuskrav fastsat af Søfartsstyrelsen under hensyn til den pågældendes sønæringsbevis, som skal fornyes. Stk. 7. Fornyelse af et sønæringsbevis som dæksofficer i handelsskibe og for sønæringsbevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe eller højere kan kun ske, hvis den pågældende er i besiddelse af certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC, LRC eller ROC). Stk. 8. Ud over bestemmelserne i stk. 1 skal en person med et gyldigt sønæringsbevis som navigatør eller maskinofficer udstedt før 31. december 2016 opfylde de særlige uddannelseskrav, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 2 for at kunne få udstedt et sønæringsbevis som dæks- eller maskinofficer med en gyldighed efter 31. december 2016 og med samme sønæringsrettigheder som det sønæringsbevis, som skal fornyes. Stk. 9. En person med et gyldigt sønæringsbevis som navigatør i fiskeskibe udstedt før 1. februar 1997 kan få udstedt et sønæringsbevis som navigatør i fiskeskibe påtegnet efter STCW-Fkonventionen med samme sønæringsrettigheder som det sønæringsbevis, som skal fornyes, når vedkommende 1) opfylder bestemmelserne i stk. 1 og 2) består prøver eller gennemfører kurser efter Søfartsstyrelsens bestemmelse under hensyntagen til den pågældendes eksamensår og senere beskæftigelse. Stk. 10. Søfartsstyrelsen udsteder fornødent sønæringsbevis som vagthavende maskinmester til personer, der udfører tjeneste som nævnt i stk. 5, nr. 2. Kapitel 6 Gebyrer 66. Ansøgning om udstedelse eller fornyelse af beviser efter denne bekendtgørelse sker ved anvendelse af Søfartsstyrelsens system til digital ansøgning om udstedelse af sønæringsbeviser og kvalifikationsbeviser. Stk. 2. For udstedelse og fornyelse af beviser efter denne bekendtgørelse betales kr. 500 pr. bevis. Betaling sker ved ansøgningen. Kapitel 7 Straffebestemmelser 67. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af bestemmelserne i 60 straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 3. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 2 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til. Kapitel 8 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 68. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. [måned] Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 21. oktober 2013 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser.

19 Stk. 3. Beviser udstedt efter bekendtgørelse nr af 21. oktober 2013 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser forbliver gyldige i overensstemmelse med de på beviset anførte begrænsninger og udløbsdato. Stk. 4. Bestemmelsen i 3, stk. 2, pkt. 2, litra a, bortfalder efter den 31. december Stk. 5. Indehavere af sønæringsbeviser, som efter bilag 2 får påtegning om, at beviset er begrænset til skibe uden ECDIS, tillades indtil den 31. december 2016 fortsat at gøre tjeneste, såfremt rederiet kan godtgøre, at der er givet fornøden instruktion og oplæring i skibes ECDIS udstyr, jf. STCWkonventiones reglement I/14, paragraf 1.5.

20 Bilag 1 Sønærings- og kvalifikationsbevisers påtegninger 1. Kvalifikationsbevis som skibsassistent Titel (dansk/engelsk) STCW-påtegning Fastsat i: Ubefaren skibsassistent, V/1-1, VI/1, 4 Ordinary ship s assistant paragraf 2, A-VI/1-1, A- VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 og VI/6 Faglært skibsassistent III/7, V/1-1 og V/1-2, VI/1, paragraf 2, A- VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4, VI/2, paragraph 1, VI/2, paragraph 2 og VI/6 5 Befaren skibsassistent Able ship's assistant II/4, II/5, III/5, III/7, V/1-1 og V/1-2, VI/1, paragraf 2, A-VI/1-1, A- VI/1-2, A-VI/1-3 og A-VI/1-4, VI/2, paragraph 1, VI/2, paragraph 2 og VI/ Vagtholdsbeviser Titel (dansk/engelsk) STCW-påtegning Fastsat i: Vagtholdsbevis Certificate Navigational Watchkeeping II/ Bevis som skibskok Titel (dansk/engelsk) Fastsat i: Skibskok 39 Certificate of Competency as Ship s Cook 4. er i betjening af redningsmidler Titel (dansk /engelsk) STCW-påtegning Fastsat i: i betjening VI/2 40 af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord-både Certificate of proficiency in survival craft and rescue boats i betjening af hurtiggående mand-overbord-både (FRB-bevis) Certificate of proficiency in fast rescue boats VI/2 40

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1) BEK nr 1145 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024171 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser BEK nr 1218 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012005327 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser I medfør

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bordbåde, bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1 I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk.

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibes besætning 1)

Bekendtgørelse af lov om skibes besætning 1) LBK nr 74 af 17/01/2014 Gældende (Skibsbesætningsloven) Offentliggørelsesdato: 25-01-2014 Erhvervs- og Vækstministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015

BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016. Senere ændringer til forskriften BEK nr 233 af 05/03/2015 BEK nr 963 af 28/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012000118 Senere ændringer til

Læs mere

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Offshore. Færgefart. Erhvervsfartøjer. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Offshore Erhvervsfartøjer Færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt

Læs mere

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016

BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 BEK nr 290 af 20/03/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013004888 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om HF-Søfart

Bekendtgørelse om HF-Søfart Bekendtgørelse om HF-Søfart I medfør af 12, stk. 1, 13, stk. 1, og 24 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013 som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, fastsættes:

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v.

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens grundmodul m.v. BEK nr 787 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forsksningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1)

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe 1) BEK nr 226 af 02/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014027772 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af motormænd til skibsassistenter BEK nr 398 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et afsluttende praktik ophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet,

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul

Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelsens afslutningsmodul BEK nr 1328 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen

Læs mere

Ansøgning om besætningsfastsættelse

Ansøgning om besætningsfastsættelse Ansøgning om besætningsfastsættelse Ansøgning til udstedelse af besætningsfastsættelse Denne blanket bruges til at ansøge om: Forhåndsfastsættelse Besætningsfastsættelse Ansøgning anvendes til brug for

Læs mere

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1)

Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser) 1) BEK nr 1116 af 10/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013026562 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed. og brandbekæmpelse. Lovtidende A Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse I medfør af 18, stk. 1, nr. 4, 24 b, 25, stk. 4, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus

Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus BEK nr 963 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

OPDATERING AF FOR- LØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE

OPDATERING AF FOR- LØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE Til Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 OPDATERING AF FOR- LØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE OPDATERING AF FORLØBSANALYSE FOR DANSKE SØFARENDE

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2011 KOM(2011) 555 endelig 2011/0239 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF om

Læs mere

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2011 (09.12) (OR. en) 18147/11 Interinstitutionel sag: 2011/0239 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. december 2011 (09.12) (OR. en) 18147/11 Interinstitutionel sag: 2011/0239 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. december 2011 (09.12) (OR. en) 18147/11 Interinstitutionel sag: 2011/0239 (COD) TRANS 351 CODEC 2316 MAR 158 SOC 1078 RAPPORT fra: generalsekretariatet

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BRANDBEKÆMPELSE FOR SKIBSOFFICERER Version 3.0 Dato: 16. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus i brandbekæmpelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006

UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0. Dato: 9. oktober 2006 UDDANNELSESPLAN FOR KURSUS I BETJENING AF HURTIGGÅENDE MAND-OVER-BORD BÅDE(FRB) Version 1.0 Dato: 9. oktober 2006 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe

Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe BEK nr 391 af 22/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013010554 Senere ændringer til

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE

STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE STUDIEORDNING FOR HF-SØFARTSUDDANNELSEN 2014 SVENDBORG SØFARTSSKOLE Indhold: 1. Formål 2. Adgangskrav 3. Uddannelsens indhold 4. Undervisning og samarbejdsformer 5. Eksamens metoder og karakter 6. Merit

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i brandledelse i skibe 1 I medfør af 18 stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25 b, 27, stk. 3 og 28, stk. 5 i lov om skibes besætning, jf.

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må

Uddannelsesplan. for navigatører, skal til en særlig prøve for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må Uddannelsesplan for navigatører, som skal til en særlig prøve, for at erhverve et bevis, som bekræfter, at den søfarende må sejle på mindre lastskibe, der sejler med passagerer, som er anbragt i henhold

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater)

Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) Nr. 1080 7. december 2000 Bekendtgørelse om vilkår for betjening af radioanlæg i maritime radiotjenester på Færøerne (udstedelse og regelfastsættelse for certifikater) I medfør af 3 i lov nr. 210 af 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter

Bekendtgørelse om uddannelse af erhvervsfiskere til skibsassistenter BEK nr 394 af 16/04/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Offshore/ Erhvervsfartøjer

Offshore/ Erhvervsfartøjer Offshore/ Erhvervsfartøjer Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt På kurset vil du, gennem

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til kystskipper BEK nr 1325 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov

Forslag. Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov 2011/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201200011 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Studieordning for Nyborg Søfartsskole

Studieordning for Nyborg Søfartsskole Studieordning for Nyborg Søfartsskole Skibsassistentuddannelsens grundmodul 2016 Studieordningens indhold 1. uddannelsens mål 2. optagelse 3. uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS-point,

Læs mere

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau

Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau Vejledning om prøver for fornyelse af sønæringsbeviser for navigatører og tankskibsbeviser på ledelsesniveau 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinier for, hvorledes et sønæringsbevis

Læs mere

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Se høringsliste samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 28. september 2016 Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Hermed fremsendes en række bekendtgørelser om maritime

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

*UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

*UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. *UDKAST* Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. I bekendtgørelse nr. 491 af 13. maj 2014 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B,

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 19. december 2015. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. 11. december 2015. Nr. 1698. Lovtidende A 2015 Udgivet den 19. december 2015 11. december 2015. Nr. 1698. Bekendtgørelse for Grønland om lodsning m.v. I medfør af 1, stk. 3, 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Erhvervsfiskeruddannelsen. Er du fanget af det frie liv?

Erhvervsfiskeruddannelsen. Er du fanget af det frie liv? Erhvervsfiskeruddannelsen Er du fanget af det frie liv? Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Er du klar til en fremtid med fuld skrue? Så er der et hav af muligheder i fiskeriets

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Information om professionspraktikophold

Information om professionspraktikophold Information om professionspraktikophold Hvad får virksomheden ud af praktikopholdet? Ved at tilbyde et praktikophold i jeres virksomhed får I en studerende, der kan betragtes som næsten nyuddannet, med

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSE OG TRÆNING I RADAR OG ARPA Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag 1: Uddannelse og træning i radar, version 1, 25. juni 2001 Bilag 2: Uddannelse og træning i ARPA, version

Læs mere

Prøvekrav for navigatører

Prøvekrav for navigatører Prøvekrav for navigatører Kvalifikationer Bevis Prøvekrav Prøveform 1.1 Sønæringsbevis som: Styrmand af 3. grad i fiskeskibe demonstrere, hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering

Læs mere

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010

Dokumentnavn: Maritimt valgfag - F2016 Dok.nr.: UV-vejl 010 Søren Nyborg Hansen Brian Glyngø Thisvad Karsten Jepsen Godkendt 1 af 19 Indhold 1 Maritimt Valgfag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Deltagerforudsætninger... 3 1.3 Varighed... 3 2 Modul 1:... 4 2.1 Fagemner...

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS

UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS UDDANNELSESPLAN FOR FULL MISSION BROSIMULATORKURSUS Version 1.0 Dato: 2. juli 2008 Bilag - Godkendelse af simulatorudstyr til Full Mission brosimulering 1. FORMÅL Formålet med denne uddannelsesplan er

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-overbord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 1207 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015003138 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere Lovtidende A Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere I medfør af 10, stk. 1, og 10 a i lov om skibes besætning, (jr. lovbekendtgørelse nr 74 af 17. januar 2014,) fastsættes følgende (efter

Læs mere

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen

HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE. 7. februar 2012. Fm. Jørgen Løje. Skibsregistrering og Jura. Søfartsstyrelsen HR og CREW MANAGEMENT KONFERENCE 7. februar 2012 Fm. Jørgen Løje Skibsregistrering og Jura Søfartsstyrelsen Disposition MLC og dens forhistorie EU-reglerne Handlingsplanen og de danske lovændringer De

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Bekendtgørelse om kursus og genopfriskningskursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) BEK nr 658 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2015002369 Senere ændringer

Læs mere

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen

31. august 2012. Fm. Jørgen Løje. Søfartspolitik og Jura. Søfartsstyrelsen 31. august 2012 Fm. Jørgen Løje Søfartspolitik og Jura Søfartsstyrelsen Danmark ratificerer MLC - 23. juni 2011 Disposition MLC, og dens forhistorie samt EU-reglerne De danske lovændringer og de administrative

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kursus i betjening af hurtiggående mand-over-bord både 1) I medfør af 18, stk. 1, nr. 1 og 3, 24 b, 25, stk. 4, 25b, 27, stk. 3, og 28, stk. 5, i lov om skibes besætning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodslov (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 610 endelig/2 2007/0219 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace la page de couverture du document COM(2007)610 final du 16.10.2007

Læs mere

3. I 3, nr. 5 og 6, der bliver nr. 6 og 7, ændres arbejdsgiverens til: rederens og andre arbejdsgiveres.

3. I 3, nr. 5 og 6, der bliver nr. 6 og 7, ændres arbejdsgiverens til: rederens og andre arbejdsgiveres. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 2 Offentligt 1. oktober 2009 Vores reference: Sag 200805399 Arkivkode 30.01.01 Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1)

Bekendtgørelse af lov om buskørsel 1) LBK nr 1050 af 12/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2010100-00006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsen for personer med svendebrev Version 1 Januar 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med januar 2013 Indhold Forord.... 2 Uddannelsens mål.... 2

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indhold 1. Uddannelsens formål og læringsmål... 4 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point... 7 3. Studieplaner...16 TVÆRFAGLIGE ELEMENTER

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper

Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper BEK nr 1326 af 17/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Marstal Navigationsskole Version 04.06.2015 STUDIEORDNING 2013 FOR KYSTSKIPPERUDDANNELSEN Studieordningen er udarbejdet med baggrund i kravene hertil i bekendtgørelse 1325 af 17. december 2012 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere

Bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere BEK nr 1641 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2016026857 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Aftale om samarbejde mellem Søfartsstyrelsen og Energistyrelsen om varetagelse af kompetenceområder efter offshoresikkerhedsloven m.v.

Aftale om samarbejde mellem Søfartsstyrelsen og Energistyrelsen om varetagelse af kompetenceområder efter offshoresikkerhedsloven m.v. Aftale om samarbejde mellem og om varetagelse af kompetenceområder efter offshoresikkerhedsloven m.v. 1. Indledning. Denne aftale indgås mellem og på den måde, at den praktiske udmøntning af aftalen varetages

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Uddannelse i havbrug. Er du klar til en fremtid med fuld skrue? Så er der et hav af muligheder i fiskeriets uddannelser...

Uddannelse i havbrug. Er du klar til en fremtid med fuld skrue? Så er der et hav af muligheder i fiskeriets uddannelser... Uddannelse i havbrug Er du klar til en fremtid med fuld skrue? Så er der et hav af muligheder i fiskeriets uddannelser... Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Uddannelse i havbrug Er du klar

Læs mere

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN

KOMPETENCEPROFIL FOR HOVEDFUNKTIONEN: Operativ/M312/TAK/Niv 1/SVN HOVEDFUNKTIONSDATA Hovedfunktions- Taktisk-navigatorisk retning, skib, Niveau 1 (M312 første gangs tjeneste), sektionsofficer. betegnelse Funktionsniveau M312 (SVN) og værnstilhørsforhold Antal stillinger

Læs mere