Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af"

Transkript

1 DDA Datamateriale Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag Morgen og TrygFonden PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet

2 parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Danskernes forebyggelsespolitiske holderninger, 2007 som oprindeligt blev gennemført af Mandag Morgen og TrygFonden. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-23188). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-23188: Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger, Primærundersøger: Astrid Læssø. DDA-23188, 1. udgave (ved Kim Vexborg, Stine Byberg og) Heidi Wittendorff Jensen) Odense, Dansk Data Arkiv datafil (2006 respondenter, 267 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (179 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev gennemført af Mandag Morgen og TrygFonden, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i Januar, 2009 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af

3 denne publikation er gennemført af Kim Vexborg og Stine Byberg) i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-23188: Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV November 2011 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen

4 Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle

5 kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable.

6 Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi

7 DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger, 2007 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Alder; Alkohol; Alkoholforbrug; Alkoholpolitik; Arbejde; Helbred; Højde; Indkomst; Indkomstfordeling; Indkomstforhold; Køn; Levevane; Motion; Rygeforbud; Rygepolitik; Rygestop; Rygevaner; Sund kost; Uddannelse; Vægt. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Donor (afleverende instans): Astrid Læssø. Mandag Morgen og TrygFonden. Valkendorfsgade 13, 1151 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Hvad er danskernes grundlæggende forebyggelsespolitiske holdninger og værdier på sundhedsområdet? Dette spørgsmål er udgangspunktet for projektet "Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger", som har til formål at skabe grundlaget for en mere aktiv og fremadrettet indsats ift. forebyggelsesarbejdet i Danmark ved at afdække et helt centralt "blank felt" på området: Hvordan forstår og forholder danskerne sig til forebyggelsespolitiske muligheder og tiltag på sundhedsområdet, og hvad er udsigten til at udvikle disse forståelser og holdninger? Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Datasættets størrelse: 3478 respondenter. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode:

8 Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. INDLEDNING Denne undersøgelse er foretaget af Mandag Morgen og Zapera, Valkendorfsgade 13, 1151 København K, Fra Astrid Læssø, Mandag Morgen og TrygFonden, Valkendorfsgade 13, 1151 København K, modtog DDA en datafil i SPSS med tilhørende dokumentation i form af de relevante spørgeskemaer. I DDA er der foretaget en "oparbejdning" af datafilen til et fuldt dokumenteret OSIRIS-datasæt samt konstruktionen af en maskinlæsbar kodebog med marginaler. DDA's to standardvariable (V1 og V2), som indeholder undersøgelsens DDA-nummer (23188) og respondentens sekvensnummer inden for datafilen, er blevet indlagt i datasættet. Manglende data og filtre Der er foretaget nogle rekodninger, således at hele materialet opfylder DDA's standard, hvilket vil sige, at koden 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde) angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent i den givne variabel (uoplystkategorien). Ligeledes er irrelevantkategorien konsekvent kodet 10 (100, 1000 osv.). Denne kategori er anvendt ved filtrerede variable. Eksempelvis kan nævnes at variablen V10 er filtreret af V9, hvilket angives i toppen af den filtrerede variable således: FILTER: V9. Kodebogens opbygning

9 Det er overalt blevet tilstræbt at følge spørgeskemaernes struktur. Kodebogens opbygning er herefter som følger: V1 DDA-studienummer V2 DDA-løbenummer V3 Master ID V4-V267 Spørgsmål KODEBOG Inden for hver enkelt variabel er det tilstræbt at bringe den fuldstændige spørgsmålstekst fra spørgeskemaet. Mandag Morgen Danskernes forebyggelsespolitiske holdninger V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 5 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 1 til 2006) af respondenter. V0003 MASTER ID start 11, bredde 5 Master ID Variablen indeholder en nummerering

10 (fra 31 til 74356) af spørgeskemaerne. V0004 INDKOMST I SAMFUND start 16 Spm. 1: Mener du, at indkomstforskellene i samfundet generelt er for store, passende eller for små? Alt for store forskelle Lidt for store forskelle Passende forskelle Lidt for små forskelle Alt for små forskelle Ved ikke V0005 INDVANDRING TRUSSEL start 17 Spm. 1B: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Udsagn: Indvandringen udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0006 SIKRE ØKO. VÆKST start 18 Spm. 1B: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Udsagn: Den økonomiske vækst bør sikres gennem en udbygning af industrien, også selv om det kommer i strid med miljøinteresser

11 Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0007 STATEN MERE KONTROL start 19 Spm. 1B: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Udsagn: Staten bør udøve meget mere kontrol med erhvervslivet Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0008 VEDFÆRD BØR FORBEDR. start 20 Spm. 1B: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Udsagn: Velfærden bør forbedres, også selv om det fører til skattestigninger Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0009 STAT INFO SUND LEVEVIS

12 start 21 Spm. 2: Mener du, at staten generelt gør for meget, passende eller for lidt for at informere borgerne om sund levevis? Alt for lidt Lidt for lidt Passende Lidt for meget Alt for meget Ved ikke V0010 STAT INDFØR RYGEFORBUD start 22 Spm. 3: Mener du, at staten går for vidt, passende, eller ikke vidt nok med indførelse af rygeforbud? Alt for vidt Lidt for vidt Passende Ikke vidt nok Slet ikke vidt nok Ved ikke V0011 SERVICE VS SKATTELET. start 23 Spm. 4: Hvis der er økonomisk råderum til det, hvad synes du så skal have højest prioritet: Forbedringer af den offentlige service eller skattelettelser? Forbedringer af den offentlige service Skattelettelser Ingen af delene Ved ikke ----

13 V0012 SKAFFE ARBEJDE start 24 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 1. At skaffe arbejde til dem, der ønsker at arbejde Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0013 BEHANDLING AF SYGDOM start 25 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 2. At sørge for behandling af sygdom Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0014 BETALE TANDLÆGE start 26 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 3. At betale for tandlægebehandling Helt uenig

14 Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0015 SIKRE PENSION start 27 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 4. At sikre pension til de ældre Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0016 FREMME SUND LIVSFØR. start 28 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 5. At fremme sund livsførelse Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0017 FOREBYG. SMITS. SYG. start 29 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at

15 følgende forhold er det offentliges ansvar? 6. At forebygge smitsomme sygdomme Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0018 FOREBYGGE SYGDOMME start 30 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 7. At forebygge sygdomme som hjerte/kar sygdomme, kræft og diabetes Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0019 SIKRE ARB.LØSH. UND. start 31 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 8. At sikre arbejdsløshedsunderstøttelse ved ledighed Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke

16 V0020 TILBUD RYGAFVÆNNING start 32 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 9. At sørge for tilbud om rygeafvænning Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0021 ALKOHOL BEHANDLING start 33 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 10. At sørge for behandlingstilbud til mennesker, der er afhængige af alkohol Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0022 BEH. SVÆRT OVERVÆGT. start 34 Spm. 5: Hvor enig eller uenig er du i, at følgende forhold er det offentliges ansvar? 11. At sørge for behandlingstilbud til mennesker, der er svært overvægtige

17 Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0023 SPISE SUNDT. start 35 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 1. Spise sundt Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0024 UNDGÅ RYGNING start 37 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 2. Undgå rygning Overhovedet ingen betydning

18 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0025 DYRKE MOTION start 39 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 3. Dyrke motion Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0026 UNDGÅ ALKOHOL start 41 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 4. Undgå for meget alkohol Overhovedet ingen betydning

19 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0027 UNDGÅ AT ØGE VÆGT start 43 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 5. Undgå at tage på i vægt Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0028 UNDGÅ STRESS start 45 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 6. Undgå stress Overhovedet ingen betydning

20 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0029 HAVE GODT FAMILIELIV start 47 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 7. Have et godt familieliv Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0030 HAVE GODE VENNER start 49 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 8. Have gode venner Overhovedet ingen betydning

21 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0031 BALANCE ARB OG PRIVAT start 51 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 9. Have en god balance mellem arbejde og privatliv Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0032 NYDE LIVET start 53 Spm. 6: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for en sund levevis? 10. Nyde livet, også selv om det ind imellem er usundt Overhovedet ingen betydning

22 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0033 SUND LEVEVIS start 55 Spm. 7: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, om man udvikler en sygdom? 1. Sund levevis Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0034 ARVELIGE FAKTORER start 57 Spm. 7: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, om man udvikler en sygdom? 2. Arvelige faktorer Overhovedet ingen betydning

23 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0035 SOCIALE LEVEVILKÅR start 59 Spm. 7: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, om man udvikler en sygdom? 3. Sociale levevilkår Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0036 FORURENING start 61 Spm. 7: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, om man udvikler en sygdom? 4. Forurening Overhovedet ingen betydning

24 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0037 FYSISK SUNDHED start 63 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 1. Fysisk sundhed Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0038 MENTAL SUNDHED start 65 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 2. Mental sundhed Overhovedet ingen betydning

25 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0039 AT MAN SLÅR SIG LØS start 67 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 3. At man slår sig løs Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0040 STYR PÅ SIT LIV start 69 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 4. At man har styr på sit liv Overhovedet ingen betydning

26 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0041 ET LIV UDEN STRESS start 71 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 5. Et liv uden stress Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0042 GODT FAMILIELIV start 73 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 6. At man har et godt familieliv Overhovedet ingen betydning

27 Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0043 GODE VENNER start 75 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 7. At man har gode venner Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0044 GOD BAL. ARB. PRIVAT start 77 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 8. At man har en god balance mellem arbejde og privatliv

28 Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0045 NYDER LIVET start 79 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 9. At man nyder livet, også selv om det ind imellem er usundt Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0046 IKKE MANGLER PENGE start 81 Spm. 8: Hvor stor eller lille betydning har følgende faktorer efter din opfattelse for, at man kan leve "det gode liv"? 10. At man ikke mangler penge

29 Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0047 SUNDHEDSKAMPAGNER start 83 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 1. Informationskampagner om, hvad der er sundt og usundt Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0048 RYGE REGLER start 85 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft?

30 2. Regler om, hvor man ikke må ryge Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0049 SKATTER OG AFGIFTER start 87 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 3. Skatter og afgifter (fx afgifter på usunde varer, momsfritagelse for sunde varer) Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0050 SUNDE KANTINER start 89 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser

31 til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 4. Arbejdspladsers tilbud om sund kost i kantinen Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0051 ARB. MOTIONSTILBUD start 91 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 5. Arbejdspladsers motionstilbud til medarbejderne Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0052 FLERE SUNDE VARER start 93

32 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 6. Øget tilbud af sunde varer i dagligvarebutikkerne Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0053 FLERE TRAPPER start 95 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 7. Trapper i stedet for elevatorer i bygninger Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0054 FLERE SPORTSHALLER

33 start 97 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 8. Flere sportshaller Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0055 FLERE CYKELSTIER start 99 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 9. Flere cykelstier Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke

34 V0056 FLERE GRØNNE OMRÅDER start 101 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 10. Flere grønne områder i byerne Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0057 FÆRRE BILER start 103 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 11. Begrænsning af bilkørsel i byerne Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke

35 V0058 HELBREDSSAMT. LÆGE start 105 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 12. Regelmæssige helbredssamtaler hos den praktisernde læge Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0059 LIVSSTILSCHECK start 107 Spm. 9: Hvor stor eller lille virkning har efter din mening følgende former for indsatser til at forebygge sygdomme som hjerte/karsygdomme, diabetes og kræft? 13. Et grundigt livsstilscheck af alle, der kommer på et sygehus Overhovedet ingen betydning Hverken/eller

36 Overordentlig stor betydning Ved ikke V0060 DIALOG - 2 PERS. A start 109 Spm. 10: Forestil dig en dialog mellem 2 personer - A og B. Hvilken af de følgende 2 personer er du mest enig med? Du behøver altså ikke være helt enig, men bare overvejende enig A siger: Det er vigtigt at indrette sig på en sund levevis. Derved får man både et bedre og et længere liv B siger: For mig er det vigtigste at nyde livet og have det godt, uanset om det så betyder, at man lever lidt kortere eller lidt længere Ikke enig med nogen af parterne Ved ikke V0061 DIALOG - 2 PERS. B start 110 Spm. 11: Forestil dig en dialog mellem 2 personer - A og B. Hvilken af de følgende 2 personer er du mest enig med? Du behøver fortsat ikke være helt enig, men bare overvejende enig A siger: Alle borgere bestemmer selv, om de vil leve sundt eller ej. Det er vildledende at tale om, at det er "samfundets skyld" B siger: Borgerne har forskellige ressourcer og forudsætninger, så de bestemmer reelt ikke så meget selv. Det er vildledende at tale om, at det bare er "den enkeltes ansvar" Ikke enig med nogen af parterne

37 Ved ikke --- V0062 STILLE KRAV RYGESTOP start 111 Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 1. Det er rimeligt, at sygehusene stiller krav om rygestop som betingelse for at behandle storrygere for de sygdomme, som rygningen har forårsaget Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0063 SIKRE SUNDE RAMMER start 112 Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 2. Det offentlige skal tage et større ansvar for at sikre sunde rammer, der gør de sunde valg nemmere og billigere Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0064 LIDT TOL. OVERVÆGT start 113 Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn?

38 3. Det er alt for lidt tolerance over for folk, der er overvægtige Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0065 HJÆLP TIL SUNDT LIV start 114 Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 4. Borgerne har krav på hjælp fra det offentlige til at leve et sundt liv Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0066 ENS ANSVAR SUNDT LIV start 115 Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 5. Det er fortrinsvist den enkeltes ansvar at leve et sundt liv Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke

39 V0067 FLERE OVERVÆGTIGE start 116 Spm. 12: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 6. Hvis samfundet ikke griber ind nu, så vil der blive mange flere overvægtige i fremtiden Helt uenig Delvis uenig Hverken enig eller uenig Delvis enig Helt enig Ved ikke V0068 DIALOG - 2 PERS. C start 117 Spm. 13: Forestil dig igen en dialog mellem 2 personer - A og B. Hvilken af de følgende 2 personer er du mest enig med? Du behøver fortsat ikke at være helt enig, men bare overvejende enig A siger: Folk ved selv, hvad der er bedst for dem. Offentlige indgreb ender let i formynderi B siger: Mange mennesker fører en livsstil, som de senere i livet fortryder. Derfor er det i orden, at det offentlige griber ind Ikke enig i nogen af parterne Ved ikke V0069 ENKELTE MENNESKE start 118 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et

40 sundt liv? 1. Det enkelte menneske selv Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0070 FAMILIEN start 120 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et sundt liv? 2. Familien Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0071 INSTITUTION. SKOLER start 122 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et

41 sundt liv? 3. Institutioner og skoler Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0072 STAT OG KOMMUNE start 124 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et sundt liv? 4. Stat og kommune Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0073 FØDEVAREPRODUCENTER start 126 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et

42 sundt liv? 5. Fødevareproducenterne Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0074 DALIGVAREHANDELEN start 128 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et sundt liv? 6. Dagligvarehandelen Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0075 ARBEJDSPLADSEN start 130 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et

43 sundt liv? 7. Arbejdspladsen Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0076 FAGFORENINGERNE start 132 Spm. 14: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at borgerne i Danmark lever et sundt liv? 8. Fagforeningerne Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0077 ENKELTE BARN UNGE start 134 Spm. 15: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at børn og unge i Danmark lever et

44 sundt liv? 1. Det enkelte barn/unge selv Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0078 FORÆLDRENE start 136 Spm. 15: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at børn og unge i Danmark lever et sundt liv? 2. Forældrene Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0079 INSTITUTION. SKOLER start 138 Spm. 15: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at børn og unge i Danmark lever et

45 sundt liv? 3. Institutioner og skoler Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0080 STAT OG KOMMUNE start 140 Spm. 15: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at børn og unge i Danmark lever et sundt liv? 4. Stat og kommune Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0081 FØDEVAREPRODUCENTER start 142 Spm. 15: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at børn og unge i Danmark lever et

46 sundt liv? 5. Fødevareproducenterne Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0082 DALIGVAREHANDELEN start 144 Spm. 15: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at børn og unge i Danmark lever et sundt liv? 6. Dagligvarehandelen Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0083 FRITIDSKLUBBER start 146 Spm. 15: Hvor stort eller lille et ansvar har følgende for, at børn og unge i Danmark lever et

47 sundt liv? 7. Fritidsklubber og foreninger Overhovedet intet ansvar Hverken/eller Overordentlig stort ansvar Ved ikke V0084 SLAP SELVDISCIPLIN start 148 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige voksne i dag? 1. At mange har en slap selvdisciplin Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0085 STILLESID. AKTIVITER start 150 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere

48 overvægtige voksne i dag? 2. At dagligdagen er fyldt med stillesiddende aktiviter Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0086 BILLIG USUND MAD start 152 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige voksne i dag? 3. At dagligdagen er fyldt med billig usund mad Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0087 BEVÆGE I DAGLIGDAGEN start 154 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere

49 overvægtige voksne i dag? 4. At vi mangler bedre muligheder for at bevæge os i dagligdagen Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0088 IKKE RÅD TIL SUND MAD start 156 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige voksne i dag? 5. At mange ikke har råd til at købe sund mad Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0089 VED LIDT SUND USUND start 158 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du,

50 følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige voksne i dag? 6. At mange ved for lidt om, hvad der sundt og usundt Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0090 IKKE TID TIL MOTION start 160 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige voksne i dag? 7. At folk har for lidt tid til at dyrke motion Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0091 IKKE GREBET IND I TIDE start 162 Spm. 16: Hvor stor eller lille betydning tror du,

51 følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige voksne i dag? 8. At det offentlige ikke har grebet ind i tide Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0092 FORÆLDRE BØRN TYKKE start 164 Spm. 17: Hvor stor eller lille betydning tror du, følgende faktorer har for, at der er blevet flere overvægtige børn og unge i dag? 1. At forældrene ikke har taget ansvar for at undgå, at deres børn bliver tykke Overhovedet ingen betydning Hverken/eller Overordentlig stor betydning Ved ikke V0093 MAGTESLØSE FORÆLDRE start 166

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-25076 --------- Datamateriale ------------- Monitorering af unges livsstil ------------ -- ----- -------- og dagligdag (MULD), 2006 -- --------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation

DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Ledernes Hovedorganisation DDA-18887 --------- Datamateriale ------------- Rygning på arbejdspladsen, 2005 ------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ledernes Hovedorganisation PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21627 --------- Datamateriale -------------

DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- DDA-21627 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår for voksne med epilepsi - ---------- --- ------ --- -------- - medlemsundersøgelse maj 2007 ------------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23605 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 2002 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-13135 --------- Datamateriale -------------

DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- DDA-13135 --------- Datamateriale ------------- Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002 ---------- ------ -- -------- ---------- ----- - --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

DDA-19846 --------- Datamateriale -------------

DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- DDA-19846 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002 --------- -- ------- -- ------ --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ----

DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- DDA-20302 --------- Datamateriale ------------- Skolebørnsundersøgelsen (HBSC), 1998 ----------------------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Pernille Due og Bjørn Holstein PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------

DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ DDA-0813 -------- Datamateriale ------------- Afskedigelser fra Kastrup-Holmegaard ------------- --- ------------------ 1978-80, funktionærgruppen -------- ----------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- DDA-0521 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- maj 1979 --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ----

DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- DDA-1069 -------- Datamateriale ------------- Erfarne arbejdere og ny teknologi, 1983 ------ --------- -- -- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mogens Agervold og Ole Steen Kristensen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere