Forudsætninger for budgettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætninger for budgettet"

Transkript

1 Forudsætninger for budgettet Byrådets økonomiske politik, og dermed den årlige budgetlægning tager udgangspunkt i en økonomisk politik, som blev vedtaget d. 30. april Af politikken fremgår det bl.a., at: Det strukturelle overskud skal være tilstrækkeligt stort til, at der kan afholdes anlægsudgifter og udgifter til lån, afdrag, finansforskydninger og renter uden kassetræk. Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Regeringsaftalen er omdrejningspunktet for kommunernes budgetlægning og indgås hvert år i juni måned. Kommunens likvide beholdning efter kassekreditreglen (kassebeholdningen) må ikke komme under 100 mio. kr. 1 Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift, og at have mulighed for at foretage tilpasninger i løbet af året. 100 mio. kr. svarer til ca. 2,5 % af de årlige brutto drifts- og anlægsudgifter, dvs. 10 dages drift. Budgetoversigt mio. kr Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter Strukturelt overskud Renteudgifter, netto Afdrag på lån, netto Råderum til anlægsarbejder Anlægsarbejder Balance (positivt tal = overskud) Addrag på lån er ink l. Finansforsk ydninger og Anlægsudgifterne er ink l. Forsyning Udvikling i likviditeten I de senere år er kassebeholdningen blevet styrket til en gennemsnitlig beholdning på ca. 300 mio. kr. pr. ultimo Det vedtagne budget 2015 er i balance, hvilket dog ikke gælder overslagsårene, hvor der forudsættes et kassetræk på samlet 366 mio. kr. Dette scenarie er selvfølgelig ikke holdbart, hvorfor forligspartierne bag budgetforlig 2015 er enige om, at fortsætte arbejdet med at effektivisere driften, så der senest med udgangen af 2017 er implementeret besparelser for 120 mio. kr. årligt. 1 Efter kassekreditreglen skal gennemsnittet af den daglige likviditet set over de seneste 365 dage være positiv. 1

2 Likviditetsprognose Vedtaget budget dec-13 mar-14 jun-14 sep-14 dec-14 mar-15 jun-15 sep-15 dec-15 mar-16 jun-16 sep-16 dec-16 mar-17 jun-17 sep-17 dec-17 mar-18 jun-18 sep-18 dec-18 Løbende likviditet Gennemsnit Minimum ifølge øk. politik Budgetloven og finanspagten Rammerne for kommunernes budgetlægning fastlægges i aftalerne, som indgås mellem KL og Regeringen hvert år i juni måned. Regeringsaftalen for 2015 er blevet lavet under de betingelser, som Budgetloven fra 2012 lægger og er udtryk for en ny og mere langsigtet måde, at styre den offentlige økonomi på. I budgetloven er der opstillet et nyt balancekrav til budgettet, som gælder fra Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højere udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. I februar 2013 indgik regeringen aftale om Vækstplan DK og fastsatte de 4-årige udgiftslofter for Udgiftslofterne korrigeres løbende, senest i forbindelse med finansloven for Se evt. Vismændenes notat Om udgiftslofter. 2

3 Budgetloven er Danmarks udmøntning af Finanspagten også kaldet europagten. Finanspagten er en aftale mellem 25 af EU s 27 lande om budgetdisciplin og økonomisk koordinering 2. Aftalen skal medvirke til at sikre holdbarheden af medlemslandenes offentlige finanser på lidt længere sigt, så en gentagelse af en gældskrise kan undgås i fremtiden. Det er et centralt krav i finanspagten, at deltagerlandenes offentlige budgetter skal være i balance eller overskud. Det er som hovedregel opfyldt, hvis landenes såkaldte strukturelle underskud ikke overstiger 0,5 procent af bruttonationalproduktet. Finanspagten trådte i kraft den 1. januar Driftsudgifterne Kommunens driftsudgifter er opdelt i følgende kategorier: Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Serviceudgifter er udgifter til de kommunale kerneområder såsom skoler, børnepasning, ældre mv. Det er områder, hvor den enkelte kommune selv kan fastsætte det ønskede serviceniveau og dermed også udgiftsniveauet. I de senere år har kommunerne dog været underlagt et loft over serviceudgifterne, kaldet Servicerammen. Servicerammen bliver fastlagt i forbindelse med Regeringsaftalen. For 2015 udgør servicerammen 234,7 mia. kr. for alle landets kommuner under ét og Frederikssund Kommunes andel (sigtepunkt) udgør mio. kr. Rammen tager udgangspunkt i niveauet fra det vedtagne budget 2014, korrigeret for den seneste pris- og lønudvikling, nye lovtiltag m.v. Af væsentlige ændringer til 2015 rammen kan nævnes: Styrkelse af det nære sundhedsvæsen +350 mio. kr. Effektivisering af befordringsområdet -100 mio. kr. Effektivisering af beredskabsområdet -100 mio.kr. Ekstraordinært løft til folkeskoleområdet +203 mio.kr. Ovenstående udgør samlede ændringer for den kommunale økonomi på +353 mio. kr., hvoraf Frederikssund kommunens andel kan opgøres til ca. 2,7 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af kommunens samlede serviceudgifter. Hvis kommunernes samlede budgetter overskrides, er der en risiko for at kommunernes bloktilskud reduceres. I 2015 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at der bliver budgetlagt med serviceudgifter indenfor rammen. Frederikssund Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 23,8 mio. kr., og dette beløb svarer derfor til den potentielle økonomiske risiko, såfremt budgetaftalen ikke overholdes. Det vedtagne budget 2015 indeholder serviceudgifter for i alt mio. kr., altså ca. 9 mio. kr. mindre end sigtepunktet på mio. kr. Resultatet svarer til landsresultatet, hvor de samlede kommunale driftsudgifter landede 172 mio. kr. under den aftalte ramme på 234,7 mia. kr. Det mindre niveau på driften bliver dog modsvaret af et tilsvarende højere budget på anlæg, idet disse landede +171 mio. kr. over den aftalte ramme. 2 Storbritannien og Tjekkiet deltager ikke i Finanspagten. 3

4 Det er det samlede resultat som afgør hvorvidt regeringen vil iværksætte sanktioner overfor kommunerne. Budgetsanktionen forventes ikke udmøntet i 2015, idet regeringen har anerkendt det opgjorte resultat. Det skal dog bemærkes at der også er tilknyttet en sanktionsmulighed til regnskabsresultatet, såfremt dette afviger fra det vedtagne budget, hvilket nødvendiggør derfor en stram økonomistyring. Frederikssund Kommunes serviceudgifterne på mio. kr. svarer til 75,6 % af de samlede driftsudgifter på i alt 2,627 mia. kr. Overførselsudgifter er udgifter til kontanthjælp, førtidspension mv., som er områder, hvor kommunerne kun i mindre grad kan påvirke udviklingen, hvorfor kommunerne under ét kompenseres for mer- og mindreudgifter. Det vil sige, at for kommunerne samlet set vil evt. mer- eller mindreudgifter på området ikke påvirke nettoresultatet. For den enkelte kommune derimod kan der godt ske en påvirkning af nettoresultatet. Hvis der eksempelvis sker en stigning i udgifterne til kontanthjælp på landsplan vil kommunerne som sagt blive kompenseret, og kompensationen vil blive fordelt mellem kommunerne via bloktilskudsnøglen. Såfremt den enkelte kommune via en aktiv indsats sikrer, at antallet af kontanthjælpsmodtagere stiger relativt lidt vil denne kommune opnå et overskud. De enkelte kommuner har således et økonomisk incitament til at holde overførselsudgifterne så lave som muligt. Der er budgetlagt med overførselsudgifter på 404 mio. kr., hvilket svarer til 15,37 % af de samlede driftsudgifter. Udgifter til forsikrede ledige er udgifter til ledige, som har ret til dagpenge. Kommunernes udgifter hertil dækkes af et beskæftigelsestilskud, der sikrer fuld finansiering for kommunerne under ét. Beskæftigelsestilskuddet fordeles ikke efter bloktilskudsnøglen, men via en særlig tilskudsordning, der fordeler finansieringen efter ledigheden. Der er tale om en relativ kompleks fordelingsmodel, som sikrer, at kommuner i områder, der er særlig hårdt ramt af ledighed, bliver kompenseret mere end landsgennemsnittet. Der er budgetlagt med udgifter til forsikrede ledige på 82 mio. kr., hvilket svarer til 3,1 % af de samlede driftsudgifter. Den centrale refusionsordning medfører, at kommunerne får refunderet en del af udgifterne til særlige dyre enkeltsager fra staten. Når de årlige udgifter til en person i en konkret sag overstiger kr. refunderer staten således 25 pct. af kommunens udgifter over dette beløb, mens refusionsprocenten udgør 50 pct. af de årlige udgifter, der ligger over kr. For unge under 18 år udgør de tilsvarende beløb henholdsvis kr. og kr. På trods af refusionsordningen bærer den enkelte kommune de fleste udgifter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager, hvorfor kommunen har et økonomisk incitament til at mindske antallet af disse. Aktivitetsbestemt medfinansiering vedrører kommunernes medfinansiering af de regionale sundhedsydelser, som den enkelte kommunes borgere modtager. Der kan eksempelvis være tale om skadestuebesøg, indlæggelse samt undersøgelse og behandling hos speciallæger. Udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering er således direkte afhængig af trækket på de regionale sundhedsydelser, hvorfor den enkelte kommune har et økonomisk incitament til at forebygge indlæggelser mv. Der er budgetlagt med udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 181 mio. kr., hvilket svarer til 9,1 % af de samlede driftsudgifter. Ældreboliger skal som udgangspunkt hvile i sig selv, idet udgifterne finansieres af lejeindtægter fra brugerne. Under driften budgetteres med en indtægt, som anvendes til at finansiere renteudgifter, afdrag og henlæggelser på lån. Området bør derfor ikke have nogen nævneværdig indflydelse på det samlede nettoresultat. 4

5 Driftsudgifterne mio. kr. Vedtaget 2015 Overslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Fordeling 2014 Serviceudgifter ,6% Overførselsudgifter ,4% Forsikrede ledige ,1% Central refusionsordning ,5% Aktivitetsbestemt medfinansiering ,9% Ældreboliger ,6% Pris- og lønregulering ,0% I alt ,0% Anlægsudgifter Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er der fastsat en brutto-anlægsramme på det skattefinansierede område for kommunerne under ét på 18,1 mia. kr., hvilket er en videreførelse af den forhøjelse af anlægsrammen for 2013 med 2 mia. kr., der blev aftalt i foråret Der er i 2015 ikke et egentligt anlægsloft med økonomiske sanktioner, hvis der sker en overskridelse, men alene et aftalt anlægsniveau som kommunerne har forpligtet sig til at overholde under ét. Frederikssund Kommunes vedtagne budget indeholder brutto-anlægsudgifter for 145,8 mio. kr. i 2015, et niveau der er afstemt med den samlede aftalte anlægsniveau for kommunerne. Til at understøtte investeringsniveauet udmøntes der 2 mia. kr. fra statens kvalitetsfond til kommunerne i 2015, der i lighed med tidligere år fordeles som en del af bloktilskuddet, hvorfor de tidligere krav om 50% kommunal medfinansiering samt deponering af uforbrugte midler ikke er gældende i Resultatet af den foreløbige budgetopgørelse for 2015 viser, at kommunerne budgetterer med et samlet anlægsniveau på 18,3 mia. kr. i 2015, hvilket er knap 0,2 mia. kr. højere end aftalt. Samtidig budgetteres med serviceudgifter som er ca. 0,2 mia. kr. lavere end aftalt, hvorfor regeringen har besluttet at acceptere resultatet. Set over hele perioden er der afsat 482 mio. kr. til anlægsinvesteringer, et højt investeringsniveau, som er vedtaget under hensyn til kommunens samlede økonomi og regeringens fastsatte loft, men som dog ikke rummer plads til alle ønskerne. De forholdsvise store salgsindtægter primært i 2015, vedrører salg af byggeretter i Vinge, til et udviklingsselskab som forventes dannet i Anlægsinvesteringer mio. kr I alt Udgifter Indtægter Nettoudgifter Der henvises til de specielle budgetbemærkninger for det samlede anlægsbudget, med hensyn til en nærmere beskrivelse af de konkrete anlægsprojekter. 5

6 Budgettets bevillinger Det samlede kommunale budget 2015 er inddelt i 38 politikområder, som hver især udgør en bevilling. Nogle af disse bevillinger er yderligere underopdelt på eksempelvis service- og overførselsudgifter. Som eksempel på politikområder kan nævnes skole- klubområdet, dagtilbud, kultur- og fritid m.v. Fagudvalgene har mulighed for at disponere inden for de enkelte politikområder, naturligvis under hensyntagen til de af Byrådet fastsatte målsætninger, samt eventuelle begrænsninger fastsat i de specielle budgetbemærkninger. For bevillingerne gælder en udstrakt overførselsafgang mellem budgetårene. For at forebygge sanktion ved overskridelse af de oprindelige budgetter har byrådet vedtaget følgende principper: Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, herunder trepartsmidler og tilskud fra staten overføres til det efterfølgende år. Netto-merforbrug overføres til det efterfølgende år. Netto-mindreforbrug (restbudgetter) overføres ikke til det følgende år, men til det næstfølgende. Dvs. at eventuelle restbudgetter for 2014 overføres til 2016, hvorved beløbene kan blive indarbejdet i det oprindelige budget Kommunens bevillingsniveau, samt gældende regler for overførsler mellem årene, er fastsat og nærmere beskrevet i principper for økonomistyring. 6

7 Pris- og lønfremskrivning af budgettet Som udgangspunkt er budgettet fremskrevet med KL s skøn for pris- og lønudviklingen, svarende til version G 1-3. For at opnå et så retvisende udgangspunkt for budgetlægningen som muligt, foretages pris- og lønreguleringen ved at der rulles 2 år bagud i forhold til budgetåret, og derefter fremskrives dette udgangspunkt svarende til den faktiske pris- og lønudvikling, samt prognose for den kommende budgetperiode. Detaljeret pris- og lønudvikling 2014/15 incl. reg. tidl. år 2015/ / /18 Lønninger 1 2,09 2,00 2,00 2,00 Fødevarer 2.2 0,79 1,61 1,61 1,61 Brændsel og drivmidler 2.3 0,14 1,61 1,61 1,61 Køb af jord og bygninger 2.6 6,20 1,61 1,61 1,61 Anskaffelser 2.7-2,46 1,61 1,61 1,61 Øvrige varekøb 2.9-0,45 1,61 1,61 1,61 Tjenesteydelser uden moms 4.0 2,57 2,10 2,10 2,10 Entreprenør/håndværkerydelser 4.5-0,07 0,90 0,90 0,90 Betalinger til staten 4.6 1,97 1,97 1,97 1,97 Betalinger til kommuner 4.7 1,97 1,97 1,97 1,97 Betalinger til regioner 4.8 0,66 1,76 1,76 1,76 Øvrige tjenesteydelser 4.9 2,57 2,10 2,10 2,10 Tjenestemandspensioner m.v ,12 2,00 2,00 2,00 Overførsler til personer 5.2 1,50 1,50 1,50 1,50 Øvrige tilskud og overførsler 5.9 1,10 2,00 2,00 2,00 Indtægter 7 1,97 1,97 1,97 1,97 Finansindtægter 8.6 1,50 1,50 1,50 1,50 Interne overførsler 9 1,66 1,91 1,91 1,91 Lønskønnet fra Kommunernes Landsforening er fra 2014/15 reduceret med 0,8%, svarende til den beregnede kompensation til folkeskoleområdet, som følge af afskaffelsen af 60 års reglen, idet den forventede udgift hertil er konteret som en særskilt pulje på folkeskoleområdet. Befolkningsprognose En væsentlig budgetforudsætning er befolkningsprognosen, som gør det muligt at tilpasse budgettet til den forventede udvikling i kommunens indbyggertal i budgetåret samt de tre overslagsår, både hvad angår indtægter i form af skatter, tilskud og udligning, og udgifter. Den befolkningsprognose, som ligger til grund for budgetudarbejdelsen og vedtagelsen, udviser følgende hovedtendenser: Antallet af små børn, 0-5 år, falder fortsat og vil i 2018 være 6 % mindre end i dag. Herefter stiger antallet af små børn igen. 7

8 Som noget nyt er også antallet af skolebørn, 6-16 år, begyndt at falde og vil i 2018 være 3 % mindre end i dag. Gruppen af ældre vokser kraftigt og i 2018 er der 6 % flere seniorer, år, og 23 % flere ældre over 80 år. Befolkningsprognose 2014 (forventet, primo) ALDER Små børn 0-5 år Skolebørn 6-16 år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre + 80 år I alt Befolkningsprognose 2014 Indeks (2014=100) Små børn 0-5 år Skolebørn 6-16 år Erhvervsaktive år Seniorer år Ældre + 80 år I alt

9 Befolkningsudvikling Indeks 2014= Små børn 0-5 år Erhvervsaktive år Ældre + 80 år Skolebørn 6-16 år Seniorer år I alt For yderligere specifikationer af befolkningsprognosen se: Befolkningsprognose 2014 Befolkningsudviklingen har væsentlig betydning for kommunernes udgifter på de enkelte serviceområder. Ved budgetlægningen tages der højde for den forventede befolkningsudvikling ved at indarbejde demografipuljer i budgettet. Demografipuljerne tager udgangspunkt i et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, på baggrund af befolkningsprognosen, som kommunen står overfor de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi således mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. Inden for hjemmeplejen forventes øgede udgifter som følge af flere ældre i de kommende år mens et faldende børnetal betyder færre udgifter på daginstitutionsområdet. Begge tendenser afspejler sig i demografipuljerne, der fremgår neden for. Demografipuljer kr. Uddannelsesudvalget -13,3-16,0-16,7-16,4 Velfærdsudvalget 7,3 10,7 14,7 18,4 I alt -6,0-5,3-2,0 2,0 Demografireguleringen er nærmere beskrevet under de enkelte politikområder. 9

10 Skatteprocenter Udskrivningsprocenten (personskatten), grundskyldspromille og kirkeskatteprocent er uændrede fra Udskrivningsprocent: 25,4 Grundskyldspromille: 32,5 Kirkeskatteprocent 0,96 Dækningsafgiften på erhvervsejendomme reduceres til 2,50 promille. (fra 5,00 promille i 2014) Dækningsafgift af forskelsværdi af erhvervsejendomme Dækningsafgift af grundværdier af statslige og øvrige offentlige ejendomme Dækningsafgift af forskelsværdi offentlige ejendomme 3 2,50 promille 15,00 promille 8,75 promille Tilskud til skattenedsættelse Det indgår i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr. For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr. Denne ordning bevirker at Frederikssund Kommune vil modtage en delvis kompensation til dækning af provenuetabet, som følge af sænkelsen af dækningsafgiften fra 5 2,5 promille fra Kompensationen udgør i % af provenuetabet, 2016 og % og i %. Fra 2019 skal kommunen selv finansiere provenutabet fuldt ud. Provenutabet ved at sænke dækningsafgiften for erhvervsejendomme slår derfor først fuldt igennem fra Provenutab ved at reducere dækningsafgiften på erhvervsejendomme fra 5,00 til 2,50 promille Dækningsafgift på erhvervsejendomme2,5 promille kr. Dækningsafgift af erhvervsejendomme 2, 5 promille og frem Provenutab før kompensation (+ er mindreindtægt) Forventet kompensation (1.) Provenutab efter kompensation (1.) Efter budgettets vedtagelse er den endelige kompensation opgjort, og det viser sig at den samlede ramme på 150 mio. kr. blev overskredet, hvorfor Frederikssund Kommunes endelige kompensation kun udgør 3,264 mio. kr. i 2015, i modsætning til de budgetlagte 4,276 mio. kr. Forskellen vil blive medtaget i den førstkommende budgetopfølgning i I 2013 og 2014 var der ligeledes mulighed for at blive kompenseret for provenutabet ved skattenedsættelser. Frederikssund Kommune modtager derfor en delvis kompensation for sænkelse af udskrivningsprocenten i 2013 med ½ % fra 25,9 til 25,4 %, samt nedsættelsen af dækningsafgiften for forretningsejendomme i 2014 med 2,45 promille fra 7,45 til 5,00 promille. 3 Forskelsværdien er den samlede ejendomsværdi fratrukket grundværdien (bygningernes værdi). 10

11 Statsgarantiordningen Ved budgetlægningen har kommunerne valgfrihed mellem: at basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv. og foreløbige tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger (selvbudgettering). at basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb. Beslutningen om tilmelding til "garantiordningen" skal ske i forbindelse med budgetvedtagelsen og har bindende virkning for budgetåret. Frederikssund Kommune har valgt at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2015 på 7.453,5 mio. kr. Ved en skatteprocent på 25,4 medfører dette et provenu på 1.893,2 mio. kr. Der blev også valgt statsgaranti i , mens der blev selvbudgetteret i 2007 og Se evt. notatet: Statsgaranti eller selvbudgettering 2015 Overslagsårene er budgetteret med KL s model for skatter, tilskud og udligning. Udskrivningsgrundlaget Statsgaranti mio. kr. Udskrivningsgrundlaget for personskat Udskrivningsprocent 25,4% 25,4% 25,4% 25,4% Kommunal indkomstskat Skatter, tilskud og udligning Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning i alt er i 2015 er budgetteret til 2.699,6 mio. kr. Statsgarantien omfatter en stor del af tilskuds- og udligningsbeløbene. Disse beløb er udmeldt af Økonomiog Indenrigsministeriet. Ligesom for personskatternes vedkommende er de selvbudgetterede tilskuds- og udligningsbeløb i overslagsårene budgetteret med KL s model for skatter, tilskud og udligning. Skatter, tilskud og udligning Statsgaranti mio. kr. Skatter i alt 2.211, , , ,6 Tilskud og udligning i alt 488,0 431,2 420,1 421,3 Skatter, tilskud og udligning i alt 2.699, , , ,9 11

12 Skatter De samlede skatteindtægter er fordelt på: kr. Personskat Grundskyld Selskabsskat Dækningsbidrag Øvrige skatter Skater i alt Personskatterne er budgetteret med KLs model, dog ikke 2015 hvor der er valgt statsgaranti. Grundskyld: Grundskyldspromillen skal mindst være 16 promille og må maksimalt være 34 promille. I Frederikssund Kommune er grundskyldspromillen 32,5. Kommunens afgiftspligtige grundværdier, ekskl. landbrug m.v., udgør 8.699,7 mio. kr. Ved en grundskyldspromille på 32,5 medfører dette et provenu på 282,7 mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier vedr. landbrug m.v. udgør 903,6,3,3 mio. kr. For disse er grundskyldspromillen på 7,2, hvorved provenuet bliver 6,5 mio. kr. Det samlede, beregnede provenu for grundskylden i 2015 udgør hermed 289,2 mio. kr. Der er begrænsning på, hvor meget grundskylden må stige hvert år. Stigningen kan ikke være større end den såkaldte reguleringsprocent. Denne fastsættes årligt, men kan højst være 7 %. Større værdistigninger slår således igennem på skatten med en vis forsinkelse, og grundskylden har derfor været stigende i en årrække, også efter 2007 trods store prisfald på ejendomsmarkederne. Selskabsskat er den kommunale andel af selskaber, der er hjemhørende i kommunen. Dækningsbidrag: Der kan opkræves dækningsafgift af grundværdier af statslige og øvrige offentlige ejendomme, forskelsværdi af offentlige ejendomme og forskelsværdi af erhvervsejendomme. Satserne for disse er i 2014 henholdsvis 15,00 promille, 8,75 promille og 2,5 promille. De to førstnævnte svarer til den maksimale sats, mens loftet for erhvervs-ejendomme er 10 promille. Grundværdier af statslige og andre offentlige ejendomme er 110,6 mio. kr., hvilket medfører et provenu på 1,7 mio. kr., grundlaget for forskelsværdi af offentlige ejendomme er 511,3 mio. kr., hvilket medfører et provenu på 4,5 mio. kr. og grundlaget for forskelsværdi af erhvervsejendomme er 2.191,8 mio. kr., hvilket medfører et provenu på 5,5 mio. kr. Det totale beregnede provenu er hermed 11,6 mio. kr. Øvrige skatter er dødsbobeskatning og forskerskat. Tilskud og udligning Generelt om tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt underskud. Herudover udmeldes der separat et beskæftigelsestilskud samt visse særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. 12

13 Udligningssystemet sigter mod at udjævne de forskelle i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes forskelle i skattegrundlag, forskelle i alderssammensætningen og forskelle i den sociale struktur. Udligningen sikrer dermed, at alle kommuner har mulighed for at tilbyde service på ligelige økonomiske vilkår. Læs evt. mere her: Finansministeriets beskrivelse af tilskuds- og udligningssystemet Kompensationen for skattenedsættelsen i 2013 og reduktion af dækningsbidraget i 2014 og 2015 registreres også under tilskud og udligning. De samlede indtægter fra tilskud og udligning er fordelt på: kr. Kommunal udligning Statstilskud Betinget balancetilskud Kompensation vedr. skattenedsæt. til 25,4 fra Kompensation dækningsafgift 5 prm. fra Kompensation dækningsafgift 2,5 prm. Fra Midtvejsregulering KMF* Udligning af selskabsskat Udviklingsbidrag til regionen Udligning vedr. udlændinge Tilsvar Hovedstadsudligningen Ansøgning 19 til kommuner i Hovedstaden med økonomiske vanskeligheder Statstilskud generelt løft ældreområdet Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre dagtilbud Beskæftigelsestilskud inkl. midtvejsregulering Skøn for tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud og udligning i alt *Kommunal medfinansiering (sundhed) Det betingede balancetilskud på 23,5 mio. kr. bliver kun udbetalt, hvis kommunerne under ét overholder servicerammen. Jf. afsnittet om servicerammen på s I overslagsårene er der indlagt forventning om, at der også er en del af balancetilskuddet, der er afhængigt af, at anlægsloftet overholdes. I modsætning til de øvrige tilskuds- og udligningsbeløb som beregnes på baggrund af objektive kriterier, skal der ansøges om tilskud efter 19 til kommuner i Hovedstaden med økonomiske vanskeligheder. Frederikssund Kommune har ansøgt og har fået tildelt 11 mio. kr. i

14 Langfristet gæld Frederikssund Kommunes langfristede gæld forventes at udgøre 594,0 mio. kr. primo I den langfristede gæld, er der ikke medregnet Kommunens gæld til støttet byggeri (ældreboliger). Nedenstående søjlediagram viser den forventede udvikling af gælden fra år Den langsigtede gæld afvikles med 23 mio. kr. i budgetperioden. 700 Langfristet gæld ultimo året mio. kr Den eksisterende gæld har en given afdragsprofil. Gældsudviklingen er derfor først og fremmest bestemt af, hvor mange nye lån, der bliver optaget i budgetperioden. For en detaljering af lånoptagelsen i 2015 henvises til budgetbemærkningerne til Hovedkonto 8. Gæld, lånoptagelse og afdrag kr. Gæld primo året* Ny lånoptagelse Afdrag Gæld ultimo Den langfristede gæld vil i budgetperioden blive nedbragt med ca. 90 mio. kr. (se ovenfor). Renter og afdrag (eksl. ældreboliger) Som følge af Kommunens langfristede gæld og fremadrettede låneoptagelse, vil Kommunen blive belastet med kapitalomkostninger i form af renter og afdrag. Nedenstående søjlediagram viser den årlige udvikling i Kommunens kapitalomkostninger. 14

15 50 Kapitalomkostninger 40 mio. kr Afdrag Renter Afdrag Lån optaget til jordkøb i Vinge har en restgæld på 84,5 mio. kr. primo Der er budgetteret med, at lånet afdrages ekstraordinært i takt med at der kommer indtægter fra salg af jorden. I 2015 er der budgetteret med et ekstraordinært afdrag på 13,6 mio. kr. Det ordinære afdrag er 3,5 mio. kr. Ultimo 2015 vil restgælden på Vinge-lånet derfor være 67,3 mio. kr. En stor del af kommunens gæld er optaget som annuitetslån, hvor ydelsen som udgangspunkt er fast i hele lånets løbetid. Efterhånden som lånene afdrages falder rentebyrden og afdragene bliver større. Man ser derfor falder afdragene på lån ikke i samme takt som gælden. Afdrag detaljeret kr. Afdrag på lån optaget inden Afdrag på ny lånoptagelse Afdrag på lån til jord i Vinge Afdrag i alt *Eksl. gæld vedr. ældreboliger og leasing Lånenes løbetid Gælden eksl. ældreboliger udgør 594,0 mio. kr. primo 2015 (FORVENTET nov. 2014). Gælden er fordelt på 12 lån, som udløber i perioden 2024 til Det største lån, som primo 2015 har en restgæld på 284 mio. kr., udløber i Renter Som udgangspunkt optages lånene som variable lån i KommuneKredit. Kommunekredits budgetmodel bruges til at budgettererenteudgifterne. I modellen er den variable rente 1,75 % i 2015 og 2,0 % i 2016 til

16 For at afdække risikoen ved en rentestigning er en del af gælden omlagt til fast rente ved hjælp af renteswaps. Primo 2015 er 394 mio. kr. (FORVENTET nov. 2014) svarende til 66 % af gælden afdækket af swaps, dvs. fastforrentet. I 2014 har den variable rente været 1,0 %. Modellen forudsiger således en væsentlig stigning i den variable rente fra , om end det er fra et meget lavt niveau. På den måde er der indbygget en buffer til forventede rentestigninger på den del af gælden, der ikke afdækket af swaps. Renter på lån eksl. ældreboliger mio. kr. Kommunekredit lån mm 10,0 10,6 9,7 8,9 Swaprenter 10,2 10,2 10,2 10,3 Renter på lån optaget i budgetperioden 1,9 3,0 4,0 5,0 Andet 0,6 0,6 0,6 0,6 Renter på alm. lån i alt 22,6 24,3 24,5 24,7 16

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets årlige budgetlægning tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som blev vedtaget af byrådet d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a., at: Det strukturelle

Læs mere

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet:

Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2010-2013 har været det vedtagne budget 2009. I budgetaftalen for 2009 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets årlige budgetlægning tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som blev vedtaget af byrådet d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a., at: Det strukturelle

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets årlige budgetlægning tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som blev vedtaget af byrådet d. 30. april 2014. Af politikken fremgår det bl.a., at: Det strukturelle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet.

Sammenfatning I nedenstående tabel sammenfattes prognoserne for skatter, tilskud og udligning, som bliver gennemgået i notatet. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2018 Dato: 8. oktober 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.30.10-P19-3-18 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017

Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Indtægtsprognose for budgetperioden 2014 2017 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2014, dvs. det er indtægter kommunen

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2017 Dato: 10. august 2017 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mva1@balk.dk Kontakt: Marianne Husmer Vang Sagsid: 00.30.10-P19-8-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 261 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -52.000 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -52.000 Renter af udlån 2019 2020 2021 2022

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015

Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Kommunal udligning og generelle tilskud Økonomisk Redegørelse 2015 Maj 2012 Juni 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget

Kommunalbestyrelsen. Protokol. 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal. Medlemmer. 1. behandling af budget Kommunalbestyrelsen Protokol 14-09-2015 kl. 17:00 Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer 1. behandling af budget Derudover deltog: Søren Hansen Ulla Agerskov Pernille Holmgaard Bjarne Holm Markussen Lene

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Bilag 7 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2016 Forudsætninger for budget 2016 KL og Finansministeriet aftalte ult. juni 2015 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Bilag 8 Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014 Forudsætninger for budget 2014 KL og Finansministeriet aftalte i juni 2013 et fremadrettet garantiskøn for udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådets årlige budgetlægning tager udgangspunkt i den økonomiske politik, som senest er revideret d. 21. marts 2018. Af politikken fremgår en række delmål for byrådsperioden

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budget 2014-2017 Økonomiafdelingen, Budget og analyse december 2013

Budget 2014-2017 Økonomiafdelingen, Budget og analyse december 2013 Budget 2014-2017 Økonomiafdelingen, Budget og analyse december 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Del 1: Hovedtal og perspektiver... 5 Centrale perspektiver for budget 2014... 6 Risikofaktorer... 7 Beskrivelse

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Bilag 5. Tilskud og udligning

Bilag 5. Tilskud og udligning Bilag 5 Tilskud og udligning 22. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-2 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Indledning Der er en række ændringer på både skat og T/U (tilskud-udligning)

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2018 samt budgetforslag 2019 til 2022 Notat 07-08-2018 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser merindtægter på 2 mio. kr. i 2019 faldende til mindreindtægter på 267 mio. kr. i 2022,

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021

Tabel 1.1 Samlede skatteindtægter i Budget 2017 samt budgetforslag 2018 til 2021 Notat 10. juli 2017 Sagsbeh.: mkv J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 5 Skat 1. Opsummering Det samlede skatteskøn viser mindreindtægter på 109,0 mio. kr. i 2018 som bliver til merindtægter

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter...

Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3 Bilag Beregningsforudsætninger... 7 Kommunale skatter... NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Notat om skat Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 To grundscenarier ved en skattestigning... 1 Familietypeeksempler... 3

Læs mere