Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010"

Transkript

1 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.67 / 2011 Hellerup, 28. februar 2011 CVR. nr Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Bestyrelsen i Berlin IV A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 31. december Resultat før dagsværdiregulering og skat er for perioden DKK 1,7 mio. mod DKK 1,2 mio. i 2009/10. Lejeindtægter steg med 2,9 % sammenlignet med samme periode sidste år og udgjorde for perioden DKK 49,0 mio. Tomgangen er markant reduceret til 5,9 % mod 8,4 % i 2009/2010. Det likvide beredskab er forbedret med 13,7 mio. siden 30. juni 2010 og udgør samlet DKK 65,4 mio. I perioden har selskabet afdraget DKK 6,9 mio. netto på gæld til kreditinstitutter. Selskabets egenkapital er i perioden steget med ca. DKK 25,0 mio. og udgør ved periodens afslutning DKK 232,6 mio. Forventninger til hele regnskabsåret 2010/2011: Den positive udvikling ventes at fortsætte i sidste halvdel af regnskabsåret. Der forventes et resultat før værdiregulering af ejendomme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenter og skat på ca. DKK 5-10 mio. Hellerup, februar 2011 Erik Stannow, formand Kontaktperson: Eventuelle henvendelser vedrørende fondsbørsmeddelelsen rettes til selskabets formand Erik Stannow på telefon eller selskabets administrerende direktør Søren Krarup på telefon

2 BERLIN IV A/S Delårsrapport For perioden 1. juli til 31. december 2010 CVR-nr.:

3 Delårsrapport 2010/2011 Hoved- og nøgletal... 3 Berlin IV... 3 Selskabets økonomiske udvikling... 6 Ejendomsmarkedet i Berlin... 9 Porteføljens udvikling Forventninger til 2010/ Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Resultatopgørelse 1. juli 31. december Totalindkomstopgørelse Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse 1. juli 31. december Pengestrømsopgørelse 1. juli december Noter... 20

4 Hoved- og nøgletal Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning Hovedtal 1. halvår 1. halvår 2009/ / / /10 tkr. tkr. tkr. tkr. RESULTATOPGØRELSE Omsætning Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Periodens resultat før dagsværdiregulering og skat Værdiregulering af ejendommene Resultat før skat Årets resultat BALANCE Balancesum Investeringsejendomme til markedsværdi Egenkapital Langfristede forpligtelser PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet * Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm *Heraf postitivt casflow vedr. afslutning af Greta 60 sagen DKK 19,0 mio. FINANSIELLE NØGLETAL ROIC (Afkastningsgrad) 4,55% 4,61% 4,36% 3,30% Soliditetsgrad 16,28% 14,66% 14,53% 14,82% Forrentning af egenkapital før dagsværdiregulering 1,52% 1,20% 0,17% -3,18% Forrentning af egenkapital efter dagsværdiregulering 1,52% 1,20% 21,15% -54,78% Indre værdi pr. aktie 0,79 0,70 0,70 0,70 Indtjening pr. aktie (EPS) 0,01 0,00 0,15-0,72 Aktiekurs, ultimo 0,45 0,36 0,35 0,57 Antal medarbejdere 0,5 0,5 0,5 0,2 Afkast på ejendomsporteføljen 5,2% 5,2% 5,1% 4,3% Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 3 af 27

5 Ikke finansielle nøgletal Tomgang m.v. 1. halvår 2010/11 1. halvår 2009/ / /2009 Tomgang - Boliger, kvm Tomgang - Boliger, t.kr Tomgang - Boliger, i %. (kvm.) 5,1% 7,4% 5,4% 7,5% Tomgang - Erhverv, kvm Tomgang - Erhverv, t.kr Tomgang - Erhverv, i %. (kvm.) 9,8% 13,2% 10,6% 12,8% Tomgang - I alt, kvm Tomgang - I alt mio. kr. 7,1 8,4 7,3 8,7 Tomgang - I alt i % (kvm.) 5,9% 8,4% 6,3% 8,5% Samlet akkumulerede fluktuation i %. 6,9% 8,3% 12,9 19,0 Antal kvm - Boliger Antal kvm - Erhverv Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Boliger, kr Gennemsnitlig udlejningspris pr. kvm - Erhverv, kr Restancer - Boliger, % af lejeindtægt for boliger 2,2% 2,6% 2,2% 2,6% Restancer - Erhverv, % af lejeindtægt for erhverv 3,1% 8,9% 4,5% 10,9% Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 4 af 27

6 Berlin IV Berlin VI A/S ejer og driver en portefølje af fortrinsvis boligejendomme i Berlin. Ejendomsporteføljen er indkøbt i løbet af 2006 og 2007 og er finansieret via egenkapital og fastforrentede 1. prioritetslån hos tyske hypotekbanker. Den overordnede strategi for ejendomsporteføljen er at investere i og optimere ejendommene, som efter en kortere eller længere periode sælges, når der kan realiseres en tilfredsstillende værdistigning. Investeringsstrategien opererer oprindeligt med en horisont på 10 år. ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Selskabet har gennem hele perioden arbejdet på at optimere driften via en reducering af tomgang, fluktuation og restancer. Selskabets renoveringsprogram har medvirket kraftigt til, at det er lykkedes at fastholde den positive trend i såvel tomgang som fluktuation og også dermed en stigende omsætning. De nævnte tiltag har endvidere for boligdelen resulteret i højere genudlejningspriser pr. kvm. sammenlignet med de hidtidige lejepriser. Selskabet har i perioden bl.a. igangsat og delvist afsluttet udbygningen af i alt ca. 630 kvm. tagrum. Dette projekt forventes endeligt afsluttet ultimo februar 2011 og vil forventeligt resultere i en stigning i den årlige lejeindtægt på ca. DKK 0,4 mio. I perioden er der endvidere blevet arbejdet på at identificere potentielle muligheder for at konvertere erhvervslejemål med sekundære beliggenheder til boliger. Der er således igangsat konvertering af ca. 330 kvm. erhverv til bolig, som forventes færdig i etaper i løbet af februar/marts Yderligere ca. 330 kvm. afventer de sidste tilladelser og vil herefter blive i gangsat. Den samlede investering for begge projekter er ca. DKK 1,7 mio. og der vil være et årligt afkast på ca % i form af en øget lejeindtægt på ca. DKK 0,4 mio., hvortil kommer sparede tomgangsudgifter. Ejendomsmarkedet i Berlin er fortsat påvirket af de forgangne års finanskrise, dog med de første tegn på bedring. Indenfor enkelte segmenter - særligt investeringsejendomme med særdeles god beliggenhed og/eller med en mindre volumen - er der således konstateret stigende priser. Dog er der fortsat forskelle i prisudviklingen i Berlins forskellige områder, og selve transaktionsmarkedet er fortsat præget af en vis tilbageholdenhed. I perioden har selskabet som følge af et forlig vedrørende Greta 60 styrket likviditetsberedskabet med DKK 19,0 mio., hvilket betyder, at selskabet fremadrettet kan arbejde med en mere aktiv porteføljepleje - herunder bl.a. udbygning af uudnyttede tagrum, udnyttelse af attraktive byggemuligheder, frikøb af lejemål, opdeling i ejerlejligheder, ombygning af erhverv til bolig m.v. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 5 af 27

7 Selskabets økonomiske udvikling Selskabets resultat før finansielle poster og dagsværdireguleringer blev i første halvår af 2010/2011 DKK 1,7 mio. mod DKK 1,2 mio. for samme periode sidste år. Denne positive udvikling skal særligt ses i lyset af, at resultatet er negativt påvirket af en forskydning af de løbende omkostninger, primært afskrivning af gamle huslejedebitorer (+0,8 mio.), og fællesomkostninger (+DKK 0,4 mio.). Samlet blev indtægterne i perioden DKK 49,0 mio. mod DKK 47,7 mio. samme periode året før. Nedenfor vises omsætningen de seneste 4 år fordelt på kvartaler: RESULTATOPGØRELSE Koncernens samlede lejeindtægter øgedes med 2,9 % i forhold til samme periode sidste år og blev i alt DKK 49,0 mio., hvilket er i overensstemmelse med forventningerne. I periodemeddelelse nr. 64/2010 vedr. første kvartal 2010/2011 rapporteredes en omsætningsstigning på 10 % i forhold til samme periode sidste år. Det er efterfølgende konstateret, at den faktiske stigning var 2,7 %. Årsagen til denne korrektion skyldes alene korrektion af klassifikation af de driftsmæssige poster i 2008/2009 og har ingen resultatmæssig effekt. MDKK 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Omsætning pr. kvartal 2007/ / / /2011 Omsætningsforholdet mellem den erhvervsmæssige- og boligdelen specificeres således: juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Omsætning, beboelse Omsætning, erhverv Anden omsætning I alt Det ordinære resultat før skat blev et overskud på DKK 1,7 mio. idet der efter en vurdering af porteføljens ejendomme, på trods af en positiv udvikling i driften ikke er foretaget en yderligere justering af ejendomsvurderingerne. Værdien af selskabets ejendomme er dog tillagt de afholdte omkostninger til forbedringer (i alt DKK 7,0 mio.), da det er bestyrelsens vurdering, at den bogførte værdi af ejendommene herefter er udtryk for dagsværdien. Omkostningerne er 1,3 mio. kr. højere end sidste år på samme tidspunkt, hvilket primært kan henføres til øgede hensættelser til tab på huslejedebitorer (-DKK 0,8 mio.) og yderligere omkostninger vedrørende tidligere års tomgangsomkostninger (-DKK 0,4 mio.). Under hensyntagen til ovennævnte forskydninger igennem året er der en positiv udvikling i forholdet mellem omkostninger og aktivitetsniveau. De samlede aktiver udgjorde i alt DKK 1.428,8 mio., som pr. 31. december 2010 hovedsageligt bestod af ejendomme samt indeståender på konti hos pengeinstitutter. Egenkapitalen udgjorde DKK 232,6 mio., svarende til en soliditetsgrad på 16,3 %. Selskabet har i perioden afdraget DKK 6,9 mio. på den langfristede gæld. Bestyrelsen anser udviklingen i resultatet før værdiregulering, nedskrivning og skat for tilfredsstillende. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 6 af 27

8 Nedenfor vises den årlige udvikling i forholdet mellem omkostninger og omsætningen. 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Omkostningernes andel i forhold til den opnåede leje afspejler et 2008/2009, hvor der blev forhandlet nye administrative aftaler på plads, samt foretaget en række reservationer til imødegåelse af tab på huslejedebitorer. Selskabets finansielle poster har været på niveau med det forventede. Resultat før kurs- og værdireguleringer udgjorde i første halvår DKK 1,7 mio. mod DKK 1,2 mio. samme periode sidste år. BALANCE Omkostningsprocent 2006/ / / /2010 P2010/2011 Den bogførte værdi af investeringsejendommene udgjorde ultimo december DKK 1.348,5 mio. mod DKK 1.294,5 mio. samme tidspunkt sidste år. Stigningen relaterer sig til den foretagne opskrivning af porteføljen ved sidste finansårs udgang samt nye investeringer og renovering af lejemål i henhold til de aftalte investeringsplaner, hvoraf majoriteten er aftalt med første prioritetsbankerne. Likvide beholdninger udgjorde pr. 31. december DKK 65,4 mio. mod 61,9 mio. samme tidspunkt sidste år. De samlede aktiver andrager i alt DKK 1.428,8 mio., som pr. 31. december 2010 hovedsageligt består af ejendomme samt indestående på konti hos pengeinstitutter. Som følge af det generelt stigende renteniveau og det faktum, at de enkelte prioriteter nærmer sig udløb, er der foretaget en positiv balancemæssig justering vedrørende de finansielle instrumenter (rente SWAPS) og Egenkapitalen er hermed forøget med DKK 23,2 mio. En stigning i EURIBOR-renten på 1 % vil således medføre en forøget egenkapital på DKK 32,4 mio., samt en resultatændring på 0. Modsat vil et fald på 1 % medføre en tilsvarende formindskelse af egenkapitalen. Samlet er egenkapitalen herefter negativt påvirket med DKK 103,2 mio. som følge af værdien af de finansielle instrumenter (rente SWAPS). Denne negative påvirkning vil imidlertid frem mod aftalernes udløb i 2016/17 på tilsvarende vis som i denne periode blive reguleret i retning af en nulpåvirkning ved aftalernes udløb og egenkapitalen vil være vokset tilsvarende. FINANSIERING & LIKVIDITET Likviditet er efter de seneste års økonomiske uro fortsat et nøgleord i forbindelse med driften af selskabet, idet der generelt hos långivere, såvel i Danmark som Tyskland kan konstateres en tilbageholdenhed med etableringen af nye kreditfaciliteter. Ejendomsporteføljen i Berlin IV er finansieret via egenkapital og fast forrentet 1. prioritetsfinansiering. Datterselskaberne har optaget 1. prioritetsfinansiering på i alt ca. DKK mio. som lån i tre tyske banker. Disse 1. prioritetslån har alle en fast rente i intervallet 3,96 % til 4,84 %, ekskl. en margin på ca. 1,0 % til bankerne. Finansieringen er således robust overfor en eventuel stigning i renteniveauet. Cirka 17 % af lånene skal refinansieres i løbet af 2012 og resten i 2016/17. Selskabet har allerede på nuværende tidspunkt indledt en dialog med en række långivere omkring vilkår for en refinansiering af de lån, som udløber i 2012 i bestræbelserne på at udnytte det nuværende gunstige renteniveau og reducere selskabets renteudgifter. Vi forventer at kunne melde de endelige resultater heraf ud i god tid inden de respektive lån udløber. Trods en egenkapital på DKK 232,6 mio. og en likviditet på DKK 65,4 mio. er der fortsat fokus på at sikre, at den fornødne likviditet står til rådighed til at sikre selskabets udvikling. PENGESTRØMME Likviditeten fra de løbende driftsaktiviteter udgjorde DKK 27,5 mio. hvilket hovedsageligt skyldes udbetaling af forligssummen vedrørende Greta 60. Fra investeringsaktiviteten DKK -7,0 mio. og fra finansieringsaktiviteten DKK -6,9 mio. Koncernens likvider blev derfor forøget med DKK 3,5 mio. til i alt DKK 65,4 mio. mod DKK 61,9 mio. samme tidspunkt sidste år. Sammenlignet med 30. juni 2010 er det likvide beredskab vokset med DKK 13,7 mio. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 7 af 27

9 RISIKOFAKTORER Koncernens forretningsmæssige risici er uændret i forhold til de risici, der blev beskrevet i årsrapporten for 2009/2010. De væsentlige forretningsmæssige risici knytter sig fortsat til: BEGIVENHEDER EFTER ÅRETS AFSLUTNING Selskabet har efter periodens udløb med virkning fra 1. august 2011 styrket organisationen og ansat Søren Krarup på fuld tid som administrerende direktør. - De til enhver tid værende markedsforhold for udlejning af boliger og erhvervslejemål i Berlin - Værdiansættelse af ejendommenes værdi - Rente- og kreditrisici i forbindelse med belåning af ejendommene. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 8 af 27

10 Ejendomsmarkedet i Berlin Ejendomsmarkedet i Berlin er fortsat præget af eftervirkningerne fra de seneste års finans- og kreditkrise, dette påvirker dog primært selve transaktionsmarkedet, hvor der endnu er en vis tilbageholdenhed i omsætningen af større porteføljer at spore. Transaktionsvolumen for udlejningsejendomme i Berlin er dog stigende, om end en del af transaktionerne er tvangsrealisationer, hvilket gør det vanskeligt at bedømme udviklingen i markedsprisen for større porteføljer. Der er i markedet dog bred enighed om, at prisudviklingen for såvel salg af enkelt ejendomme og ejerlejligheder har stabiliseret sig og sågar inden for visse segmenter og geografiske områder har udviklet sig i positiv retning. Den positive trend fra Berlin afspejles generelt i de målinger af investeringsklimaet/forventningerne i branchen for hele Tyskland, som løbende offentliggøres på I modsætning til transaktionsmarkedet har boliglejemarkedet i Berlin vist sig resistent overfor de seneste års økonomiske krise og udvikler sig fortsat i en positiv retning. Den gennemsnitlige udbudsleje pr. m² pr. md. nærmer sig således 7,00 jf. den seneste opgørelse fra Jones Lang Lasalle (Residential City Profile 1. Halbjahr 2010). Det må forventes, at også den gennemsnitlige leje hos bestandslejere vil udvikle sig positivt inden for de kommende 6-12 måneder, idet der i juni 2011 udkommer et nyt Mietspiegel, som vil danne grundlag for gennemførelse af lejeforhøjelser i bestående lejeforhold. Udviklingen i lejepriserne understøttes af en række demografiske faktorer, samt en tilbageholdenhed med nybyggeri. En af de seneste analyser over udviklingen i større tyske byer (HHWI/Berenberg-Städteranking 2010) placerer således Berlin, blandt de absolutte højdespringere målt på en kombination af økonomisk og demografisk dynamik, uddannelses- og innovationsevne m.v. I analysen sammenfattes konklusioner og trends fra de enkelte underområder til en samlet Ranking, der viser hvorledes de enkelte byer er rustet til fremtiden. Berlin har siden 2008 rykket sig fra en placering som nummer 24 til nummer 8 på denne Ranking. vil være stigende inden for investeringshorisonten. I øvrigt henvises der til afsnittet i årsrapporten 2009/2010 omkring markedsforholdende. INVESTERINGSSTRATEGI Berlin IV porteføljen består af 136 ejendomme med i alt boligenheder og 273 erhvervslejemål. I alt udgør udlejningsarealet kvm. Af de 136 ejendomme er 135 beliggende i Berlins 12 centrale distrikter, mens en enkelt ejendom ligger i en forstad til Berlin. Selskabet fokuserer fortrinsvis på boligejendomme, fordi det vurderes, at lejepotentialet for dette segment er stort i Berlin og risikoen er forholdsvis lille. Ejendomsporteføljen rummer en god blanding af velbeliggende ejendomme lige fra områder som Charlottenburg-Wilmersdorf, der er et af Berlins mest velhavende områder med bl.a. Kurfürstendamm, til områder som Friedrichshain-Kreuzberg i Berlins centrum, der engang var socialismens højborg, og i senere år har udviklet sig til et af de mest hippe steder i Berlin med relativt billige boliger for studerende, kunstnere og familier med børn. Porteføljens blanding af attraktive beliggenheder og solide boligområder forventes at sikre selskabet såvel en værdistigning som et fornuftigt cash flow fra lejeindtægterne. Den overordnede strategi for ejendomsporteføljen er fortsat at investere i og optimere ejendommene, som efter en kortere eller længere periode sælges, når der kan realiseres en tilfredsstillende værdistigning. Investeringsstrategien opererer med en oprindelig horisont på ca. 10 år. Som følge af den realiserede forbedring af driften og forbedringen af selskabets likviditetsberedskab vil selskabet fremadrettet arbejde med en mere aktiv porteføljepleje i bestræbelserne på at fortsætte den positive udvikling og realisere porteføljens potentiale. På trods af de fortsatte efterveer af finans- og kreditkrisen er det bestyrelsens vurdering, at ejendomsporteføljen fortsat rummer et potentiale som følge af de gunstige udviklingsperspektiver for Berlin samt et efterslæb i forhold til andre europæiske storbyer. Bestyrelsen forventer således, at både lejen og markedsprisen for ejendommene i porteføljen Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 9 af 27

11 Porteføljens udvikling Der har i perioden hverken været købt eller solgt ejendomme. Der arbejdes primært på, at udnytte de muligheder der indeholdes i den eksisterende portefølje. Der arbejdes især på omlægning, modernisering og renovering af ikke lønsomme lejemål samt en eventuel bedre udnyttelse af den aktuelle bebyggelsesgrad. Tomgangen målt på antal ledige kvadratmeter var pr. 31. december ,9 %, (8,4 % sidste år) fordelt med 5,1 % (7,4 % sidste år) på boliger og 9,8 % (13,2 % sidste år) på erhvervslejemål. Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er det totale antal af tomme kvadratmeter faldet med 29,4 % fra kvm. til kvm. Værdien af den aktuelle tomgang udgør på årsbasis DKK 7,1 mio. mod DKK 8,4 mio. december Nedenfor vises udviklingen i tomgangen gennem de sidste to år. Udvikling seneste 12 måneder i tomgang per KVM UDVIKLINGEN I FLUKTUATIONEN En faldende fluktuation betyder færre ledighedsdage og færre udgifter til løbende istandsættelse, udlejningshonorar m.v. Den gunstige udvikling er fortsat og den akkumulerede fluktuation for perioden er sammenlignet med samme periode sidste år faldet fra 8,3 % til 6,9 %, svarende til et fald på 16,6 %. En øget fluktuation kan dog også være positivt, hvis denne er fremprovokeret som følge af moderniseringer eller lejeforhøjelser. Som følge af at der i løbet af sommeren 2011 udkommer et nyt Mietspiegel for Berlin, vil fluktuationen ultimo året forventeligt stige som følge af lejeforhøjelser. 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Fluktuation jan mar maj jul sep nov 2008/ / % 14% 12% 10% 8% 6% 4% Boliger Erhverv 09/10 Total Bolig 09/10 Erhverv Total 09/10 jan mar maj jul sep nov Stigningen i erhvervslejemålene skyldes øget tomgang i 2 større centralt beliggende ejendomme. I den ene af ejendommene er der ligeledes to større boliglejemål, som er fraflyttet, hvilket er den primære årsag til stigningen sidst i perioden. Tomgangen i disse særdeles velbeliggende ejendomme er af midlertidig karakter og ved genudlejning forventes en markant højere husleje end tidligere. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 10 af 27

12 Forventninger til 2010/2011 Selskabet forventer at fortsætte den positive udvikling. Fokus på fortsat udvikling af porteføljen betyder gennemførelse af de planlagte renoveringer og moderniseringer for dermed at effektivisere driften med henblik på yderligere at forbedre porteføljens værdi og selskabets resultat. Selskabet forventer i 2010/2011 en lejeindtægt på omkring DKK 100 mio. og et resultat før værdiregulering af ejendomme og kursregulering af gæld og andre finansielle instrumenter og skat på ca. DKK 5-10 mio. Fremadrettede udsagn Delårrsrapporten indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om hele 2010/2011 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og selskabets faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger, ejendomsmarkedet, ændringer i forudsætninger om lejer og tomgang samt driftsomkostninger, volatilitet i ejendomspriser, lovmæssige ændringer inden for bl.a. skat, mulige forstyrrelser i driften som følge af udefra kommende begivenheder etc. Delårsrapporten er ikke en opfordring til at handle aktier i selskabet. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 11 af 27

13 Selskabsoplysninger Berlin IV A/S Tuborg Boulevard Hellerup Website: CVR-nr.: Stiftet: 1. juli 2005 Regnskabsår: 1. juli juni Bestyrelse Erik Stannow - bestyrelsesformand Finn Christensen Jens Hald Mortensen Jette Jakobsen Direktion Søren Krarup GENERALFORSAMLING Periodemeddelelse for 1. januar 31. marts 2011 udsendes 20. maj 2011 Ordinær generalforsamling afholdes 11. oktober 2011, hos Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 12 af 27

14 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli til 31. december 2010 for Berlin IV A/S. Delårsrapporten, som ikke er revideret eller gennemgået af Koncernens revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskav til delårsrapporter to børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli til 31. december Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i Koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og Koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer, som Koncernen står over for. København, den 28. februar 2011 Direktion Søren Krarup Bestyrelse Erik Stannow Bestyrelsesformand Finn Christensen Jens Hald Mortensen Jette Jakobsen Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 13 af 27

15 Resultatopgørelse 1. juli 31. december 2010 Koncernen juli juni 2010 Note tkr. tkr. tkr. Nettoomsætning Driftsomkostninger Salgs- og marketingsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster og dagsværdi regulering Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før dagsværdiregulering og skat Tab ved Greta Dagsværdiændring på ejendomme Periodens resultat før skat Skat af årets resultat Periodens resultat Indtjening pr. aktie (EPS) (svarer til udvandet indtjening pr. aktie) 5 0,01 0,00 0,15 Årets resultat tilfalder fuldt ud aktionærer i moderselskabet. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 14 af 27

16 Totalindkomstopgørelse Koncernen juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Periodens resultat Overført til resultatopgørelsens finansielle poster Dagsværdiregulering af renteswaps Skatteeffekt af egenkap. bevægelser Årets kursregulering Periodens anden indkomst efter skat Totalindkomst for perioden i alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 15 af 27

17 Balance pr. 31. december 2010 AKTIVER Koncernen 31. dec dec juni 2010 Note tkr. tkr. tkr. Langfristede aktiver Investeringsejendomme Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 16 af 27

18 PASSIVER Koncernen 31. dec dec juni 2010 Note tkr. tkr. tkr. Egenkapital Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for valutakursregulering Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til kreditinstitutter Langfristede forpligtelser Gæld til kreditinstitutter Leverandører Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Kortfristede forpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 17 af 27

19 Egenkapitalopgørelse 1. juli 31. december 2010 Aktiekapital Reserve for rentesikring Reserve for dagsværdi af ejendomme Reserve for valutakursregulering Overført resultat I alt Koncernen tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. 1. juli Dagsværdiregulering af rentesw aps Årets kursregulering Totalindkomst for perioden Årets resultat Totalindkomst 2009/ Udloddet udbytte 31. december Dagsværdiregulering af rentesw aps Overført til resultatopgørelsen, fin. poster Årets kursregulering Totalindkomst for perioden Årets resultat Totalindkomst 2009/ juni Dagsværdiregulering af rentesw aps Årets kursregulering Totalindkomst for perioden Årets resultat Totalindkomst 2009/ december Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 18 af 27

20 Pengestrømsopgørelse 1. juli december juli juni 2010 Koncernen Note tkr. tkr. tkr. Periodens resultat Dagsværdiændring på ejendomme Regulering på egenkapital Finansielle poster, netto Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Renteindbetalinger Renteudbetalinger Andre reguleringer Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Køb af kapitalandele i dattervirksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af lån Afdrag på lån Udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Likvider primo Likvider ultimo Frie midler Delvis bundne midler Bundne midler Likvider ultimo Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 19 af 27

21 Noter Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12 Note 13 Anvendt regnskabspraksis Administrationsomkostninger Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Indtjening pr. aktie (EPS) Investeringsejendomme Andre tilgodehavender Afledte finansielle instrumenter Aktiekapital Anden gæld Finansielle instrumenter Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 20 af 27

22 Note 1 Anvendt regnskabspraksis Note 2 Delårsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Bortset fra nedenstående er den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernregnskabet for 2009/2010, og som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, Vi henviser til årsrapporten for 2009/2010 for en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Hvor ikke andet er nævnt nedenstående henvises endvidere til definitionerne på de angivne nøgletal, der er beregnet i overensstemmelse med definitionerne i Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning Anbefalinger og Nøgletal 2010 Nedenstående nøgletal er redefineret i forbindelse med aflæggelsen af nærværende delårsrapport: Afkast på ejendomsporteføljen = Lejeindtægter ejendomsrelaterede omkostninger x 100 Gennemsnitlig værdi af ejendomsporteføljen Administrationsomkostninger juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Samlede løn og honoraromkostninger Regnskabs- og selskabsassistance Øvrige administrationsomkostninger I alt I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten pr. 31. december 2009 blev der periodisereret for meget i administrationsomkostninger. Ud af den samlede forskel på DKK 1,1 mellem de to perioder, vedrører DKK 0,8 mio. således en ukorrekt periodisering af administrationsomkostninger, som er udlignet i den sidste halvdel af 2009/2010. Den resterende forskel vedrører primært højere omkostninger i forbindelse med en tilpasning af aftalen med selskabets danske administrator. Note 3 Finansielle indtægter juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Renteindtægter banker Renteindtægter øvrige Valutakursregulering I alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 21 af 27

23 Note 4 Finansielle omkostninger juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Prioritetsrenter Renteudgifter banker Øvrige renteomkostninger Effektive renteomkostninger i alt Valutakursregulering I alt Note 5 Indtjening pr. aktie (EPS) juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Res., som tilfalder aktionærer i moderselsk Gennemsnitligt antal ordinære aktier Resultat pr. aktie 0,01 0,00 0,15 Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 22 af 27

24 Note 6 Investeringsejendomme juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Anskaffelsessum 1. juli Valutakursregulering Periodens tilgang Anskaffelsessum 31. december Dagsværdiændring 1. juli Periodens valutakursreguleringer Periodens dagsværdiændring Dagsværdiændring 31. december Bogført værdi 31. december Note 7 Andre tilgodehavender 31. dec dec juni 2010 tkr. tkr. tkr. Refusionsopgørelser Fællesomkostninger Tilgodehavende ved afhændelse af Greta Diverse tilgodehavender I alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 23 af 27

25 Note 8 Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter består udelukkende af rentesw aps (variabel til fast), som afdækker koncernens variabelt forrentede lån. Koncernen optager som udgangspunkt lån med variabel rente og ændrer denne til en fast rente ved indgåelse af rentesw aps. Koncernen har fundet denne fremgangsmåde billigere end at optage fastforrentede lån. Dagsværdi af afledte finansielle instrumenter: Koncernen 31. dec dec juni 2010 tkr. tkr. tkr. Rentesw aps (variabel til fast) December 2010 er følgende lån afdækket (koncern): Lån Sw ap restgæld udestående Afgiven rente Lån eur Udløb eur Udløb incl. margin Berlin Hyp ,35% Berlin Hyp ,22% EuroHypo ,96% EuroHypo ,19% EuroHypo ,21% EuroHypo ,84% EuroHypo ,84% EuroHypo ,12% EuroHypo ,12% EuroHypo ,12% EuroHypo ,12% EuroHypo ,84% EuroHypo ,84% EuroHypo ,84% EuroHypo ,92% EuroHypo ,58% HypoReal ,40% IBB - Amendestraße ,00% HypoReal ,40% Variabel rentesats for alle indgåede låneaftaler er EURIBOR 3 M + margin. Variabel rentesats for alle indgåede SWAP-aftaler er EURIBOR 3 M. Dagsværdi af rentesw aps beregnes som nutidsværdien af forventede fremtidige pengestrømme ved anvendelse af aktuelle rentesatser pr. balancedagen. Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 24 af 27

26 Note 9 Aktiekapital Udstedte aktier pr. 31. december 2010: 31. dec dec juni 2010 tkr. tkr. tkr. A-aktier B-aktier Beholdning af egne aktier Udstedte aktier i alt Note 10 Anden gæld 31. dec dec juni 2010 tkr. tkr. tkr. Afsatte transaktions- og ombygningsomk Skyldige renter Diverse I alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 25 af 27

27 Note 11 Finansielle instrumenter Indregnede finansielle instrumenter 31. dec dec juni 2010 tkr. tkr. tkr. Udlån og øvrige tilgodehavender til dagsværdi: Tilgodehavender fra udlejning og salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger I alt Finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris: Gæld til kreditinstitutter Leverandører Anden gæld I alt Finansielle forpligtelser til dagsværdi: Afledte finansielle instrumenter I alt Note 12 Ændring i tilgodehavender juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Tilgodehavender fra udlejning Andre tilgodehavender I alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 26 af 27

28 Note 13 Ændring i kortfristet gæld juli juni 2010 tkr. tkr. tkr. Leverandører Anden gæld I alt Berlin IV A/S delårsrapport 2010/2011 Side 27 af 27

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr.

For det indeværende regnskabsår forventes et resultat før skat og værdiregulering på omkring mio. kr. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 51 / 2010 Hellerup, 26. februar 2010 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli 31. december 2009 Bestyrelsen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007.

Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni 2007. Side 1 af 7 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup, den 31. august 2007 Schaumann Østerfælled A/S fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007. Delårsrapport for perioden 7. juli 2006 til 30. juni

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea Stockholm Retail A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Stockholm Retail A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 30583744 Regnskabsår:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016

Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Meddelelse nr. 281 26. maj 2016 Delårsrapport for 1. kvartal 2016 Omsætning på DKK 298 mio. i første kvartal 2016svarende til niveauet for samme periode sidste år. Driftsresultat (EBIT) på DKK 182 mio.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011

Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2012 Resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på DKK 183 mio. en stigning på 12% i forhold til 1. halvår 2011 Omsætning på DKK 577 mio. mod DKK 583 mio. samme periode

Læs mere

Investea Stockholm Retail A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Investea Stockholm Retail A/S. Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Investea Stockholm Retail A/S Delårsrapport for perioden marts 2009 Selskabsoplysninger Selskabet Investea Stockholm Retail A/S Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr.: 30583744 Regnskabsår: 1. januar

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014

Delårsrapport 1.januar-31. marts 2014. Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 10 af 9. maj 2014 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012, Nasdaq&OMX&Copenhagen&A/S& & & & Selskabsmeddelelse& nr.02&/&2013& Aarhus,&19.&februar&2013& CVR.&nr.&29&14&98&60&&&& www.berlin4.dk& & & Hovedpunkter,i,delårsrapport,for,Berlin,IV,A/S,,perioden,1.,juli,,31.,december,2012,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008

Bispebjerg Kollegiet A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 88 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2008 1 Indberettet til Dansk AMP den 29. august 2008 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011

Generalforsamling Scandinavian Properties A/S. 29. april 2011 Generalforsamling Scandinavian Properties A/S 29. april 2011 1 Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse og

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere