DFDS Koncernen 1. halvår 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFDS Koncernen 1. halvår 2000"

Transkript

1 Halvårsmeddelelse 1. januar til 30. juni 2000 Omsætningen steg med 56% til DKK mio. i 2000 mod DKK mio. i primært som følge af købet af DanTransport i maj. Driftsresultatet steg med 3% til DKK 257 mio. i 2000 mod DKK 249 mio. i. I resultatet indgår en indtægt på DKK 96 mio. vedr. regulering af pensionsbidrag i svenske DFDS virksomheder (SPP). Fratrukket SPP blev halvårsresultatet ikke tilfredsstillende, hovedsageligt på grund af højere oliepris og dollarkurs, der påvirkede resultatet negativt med DKK 99 mio. i forhold til samme periode i. I DFDS Dan Transport steg driftsresultatet til DKK 237 mio. i 2000 mod DKK 84 mio. i. I resultatet indgår en SPP-indtægt på DKK 69 mio. Aktivitetsniveauet i DFDS Dan Transport har været tilfredsstillende, integrationsprocessen forløber planmæssigt, og de planlagte synergier fra købet af DanTransport forventes fortsat fuldt opnået. I DFDS Tor Line faldt driftsresultatet til DKK 76 mio. i 2000 mod DKK 136 mio. kr. i hovedsageligt på grund af højere oliepriser og dollarkurs samt et negativt resultat for de norske ro/ro-aktiviteter. I resultatet indgår en SPP-indtægt på DKK 22 mio. I DFDS Seaways faldt driftsresultatet til DKK -34 mio. i 2000 mod DKK 29 mio. kr. i primært på grund af forlængede dokningsophold, højere oliepriser og dollarkurs samt bortfald af toldfrit salg. I resultatet indgår en SPP-indtægt på DKK 5 mio. Det er besluttet at implementere et shareholder-value-baseret ledelseskoncept -Economic Profit - i hele organisationen. Hovedtal for (DKK mio.) 2000 Ændring Hele året Nettoomsætning % Driftsresultat 257 3% Goodwillafskrivninger % Finansiering, netto % Resultat før skat og ekstraordinære poster 50-65% Skat af ordinært resultat % Ordinært resultat efter skat 27-75% Aktiver i alt % Goodwill % Egenkapital % Investeringer netto % Nøgletal Economic Profit, DKK Driftsmarginal, % 2,8 4,3 4,2 Afkast af investeret kapital, % p.a. 3,8 4,9 6,3 Egenkapitalforrentning, % 0,8 4,7 8,9 Soliditet, % 27,3 19,1 27,3 Definitioner: se side side 1 af 12

2 Økonomisk udvikling Omsætningen i 2000 steg med 56% fra DKK mio. i til DKK mio. primært som følge af købet af DanTransport i maj måned. Omsætningsudviklingen har været tilfredsstillende inden for hovedforretningsområdet Transport/- Logistik, der udgør 90% af Koncernens omsætning. Integrationsprocessen forløber som forventet, og de planlagte synergier fra købet af DanTransport forventes opnået. Driftsresultatet udgjorde i halvåret DKK 257 mio. mod DKK 249 mio. i. Driftsresultatet i DFDS Dan Transport viste som forventet fremgang, hvorimod driftsresultatet faldt i DFDS Tor Line og DFDS Seaways. selskaber indgår i DFDS Dan Transport Gruppen, som ligeledes overtog de resterende 80% i SJP Cargo Net i Finland. Ledelsesforhold Adm. direktør for DFDS Seaways, Bo-Lennart Thorbjörnsson, blev aktieretligt medlem af koncerndirektionen pr. 27. april Oddbjörn Fastesson fratrådte i april 2000 som administrerende direktør for DFDS Tor Line, som i dag ledes direkte af adm. direktør Thorleif Blok. Udskillelsen af DFDS Dan Transport, DFDS Tor Line og DFDS Seaways fra moderselskabet DFDS A/S blev som planlagt færdiggjort ved halvårets udgang. I halvårsresultatet indgår en indtægt på DKK 96 mio. vedr. tilbagebetaling af for meget indbetalt pensionsbidrag fra svenske DFDS virksomheder (SPP). Fratrukket SPP blev halvårsresultatet ikke tilfredsstillende, hovedsageligt på grund af højere oliepriser og dollarkurs samt et stort negativt resultat for de norske ro/ro-aktiviteter. Den høje oliepris har især været en belastning for de skibsrelaterede aktiviteter. Driftsmarginalen faldt fra 4,3% i til 2,8% i 2000 på grund af det ringere driftsresultat for de skibsrelaterede aktiviteter samt DFDS Dan Transports større andel af omsætningen. Nettofinansomkostningerne blev påvirket af låneoptagelsen i forbindelse med købet af Dan- Transport og steg med 60% fra DKK 85 mio. til DKK 136 mio. Det ordinære resultat før skat for halvåret blev herefter DKK 50 mio. i 2000 mod DKK 143 mio. i og efter skat DKK 27 mio. i 2000 mod DKK 108 mio. i. Virksomhedskøb DFDS overtog 1. januar 2000 de resterende 50% af aktierne i selskabet Dan Jumbo Holding. Selskabet er moderselskab for en række speditionsvirksomheder inden for Air/Sea i Sydøstasien og overtog i halvåret de resterende andele af selskaberne i Thailand, Singapore, Malaysia, Filippinerne samt Indonesien (60% ejerandel). Alle side 2 af 12

3 DFDS shareholder value program Economic Profit Som led i DFDS Koncernens strategiske udviklingsplan er det besluttet at implementere et værdibaseret ledelseskoncept i hele organisationen. I forbindelse med dette projekt introduceres et værdibaseret overskudsmål benævnt Economic Profit (EP), der fremover vil danne grundlag for Koncernens finansielle målsætninger, planlægning og resultatopfølgning. Et internt uddannelsesprogram planlægges, og implementeringen af konceptet er påbegyndt både på koncernniveau og i de enkelte forretningsområder og selskaber. EP-konceptets implementering vil medføre, at: den interne finansielle opfølgning vil fokusere på udviklingen i EP, investeringsbeslutninger vil tage udgangspunkt i investeringens påvirkning af EP på kort og langt sigt, der i fremtiden indgår et EP-element i bonusordninger for Koncernens ledergruppe. EP opgøres i DFDS som periodens driftsindtjening (inklusive renteindtægter og ekstraordinære poster) efter betalbar skat af driftsindtjeningen og ekstraordinære poster (benævnt NOPAT) minus en beregnet kapitalomkostning (WACC, Weighted Average Cost of Capital), for den investerede kapital. En positiv EP vil således være udtryk for, at Koncernens drift har givet et afkast på den investerede kapital, der er højere end kapitalomkostningerne forbundet med pengebindingen. DFDS udvikling i Economic Profit DKK mio Ændring Hele året NOPAT Investeret kapital WACC p.a. 8,25% 8,25% 8,25% Kapitalomk Economic Profit DFDS EP har udviklet sig negativt i 2000 sammenholdt med. Den negative udvikling skyldes primært en stigning på DKK 2,3 mia. i den gennemsnitlige pengebinding som følge af købet af DanTransport i maj samt utilfredsstillende resulater inden for de skibsrelaterede aktiviteter. Nedgangen i EP er ikke uventet, idet de fulde drifts- og markedsmæssige fordele ved købet som planlagt endnu ikke er opnået. Som det fremgår af divisionsberetningen for DFDS Dan Transport forløber integrationen tilfredsstillende, og de opstillede synergimål forventes som planlagt opnået fuldt ud i Koncernens finansielle mål På DFDS A/S ordinære generalforsamling den 27. april 2000 offentliggjorde selskabet en målsætning om at forrente den investerede kapital med minimum 8,25% p.a. svarende til Koncernens kapitalomkostningsprocent (WACC). Det er fortsat ledelsens forventning, at dette mål kan nås senest i Ændret opstilling i resultatopgørelsen Som det fremgår ovenfor, indgår de regnskabsmæssige goodwillafskrivninger ikke i EP-beregningen. Dette skyldes, at goodwillafskrivninger ikke vurderes at repræsentere en reel økonomisk omkostning, men alene en regnskabsteknisk postering. Af samme grund reduceres den investerede kapital i EP-beregningen ikke med goodwillafskrivninger, idet dette ville give en for lav investeret kapital. Som konsekvens heraf er det besluttet at ændre resultatopgørelsens opstillingsform i regnskabet, således at der vises et driftsresultat opgjort før goodwillafskrivninger. Det er ledelsens opfattelse, at der med denne ændring gives et mere retvisende billede af driftens resultatudvikling side 3 af 12

4 Anvendt regnskabspraksis I forhold til de tidligere år er der foretaget ændringer på følgende områder: Dokningshensættelser er opløst pr I stedet indregnes de i perioden afholdte dokningsomkostninger. Egne aktier indregnes i balancen uden værdi, idet anskaffelsessummen fratrækkes direkte i egenkapitalen i de frie reserver. Ændringen har forøget egenkapitalen ved årets begyndelse med DKK 9,1 mio., hvoraf opløsning af dokningshensættelsen udgør DKK 45,2 mio., nedskrivning af egne aktier DKK -30,6 mio. samt ændring af udskudt skat DKK -5,5 mio. Resultatet for 2000 er forbedret med DKK 12,4 mio. Heraf udgør DKK 11,0 mio. bortfald af kursregulering af egne aktier, mens dokningsudgifterne blev DKK 1,4 mio. mindre. Sammenligningstallene for tidligere perioder er tilpasset den ændrede regnskabspraksis. Regnskabsmeddelelser DFDS offentliggør indtil videre regnskaber hvert halve år, næste gang for hele Forventninger til år 2000 For hele året 2000 forventes et driftsresultat før goodwillafskrivninger, der er ca. 10% højere end i. Driftsresultatet vil indeholde en indtægt på DKK 96 mio. relateret til tilbagebetaling af for meget indbetalt SPP (pensionsbidrag fra svenske DFDS virksomheder). Eksklusive tilbagebetalingen fra SPP forventes således et driftsresultat på niveau med. Disse forventninger forudsætter uændrede oliepriser og dollarkurs. På divisionsniveau forventer DFDS Dan Transport fortsat at opnå et driftsresultat for år 2000, der er noget over resultatet for. DFDS Tor Line forventer et driftsresultat, der er noget under. I DFDS Seaways forventes en positiv resultatudvikling i 2. halvår For året som helhed forventes der således et driftsresultat på niveau med side 4 af 12

5 DFDS Dan Transport DKK mio Hele året Omsætning Driftsresultat Driftsmarginal 3,2% 2,0% 2,5% Omsætningen steg i 2000 til DKK mio. fra DKK mio. i første halvår, en stigning på 74%. Den meget positive omsætningsudvikling er et resultat af købet af Dan- Transport i samt god organisk vækst. Driftsresultatet blev DKK 237 mio. mod DKK 84 mio. i, en stigning på 182%. Driftsmarginalen ekskl. SPP steg fra 2,0% i 1. halvår til 2,3% i var præget af integrationen af DanTransport, der forløber meget tilfredsstillende. Ved udgangen af 2000 er den fysiske sammenlægning af det tidligere DFDS Transport og DanTransport gennemført i overensstemmelse med den opstillede tidsplan. På trods af de omfattende integrationsaktiviteter, der har berørt alle dele af de to organisationer, samt etableringen af et nyt europæisk partnernetværk efter at samarbejdet med Danzas ophørte i, er det lykkedes at fastholde en positiv organisk vækst. På markederne opnåedes følgende resultater: I Danmark, Sverige og Finland opnåedes tilfredsstillende volumen- og resultatmæssig fremgang. Bl.a. som følge af en strejke i maj 2000 har driftsresultatet i de norske aktiviteter været negativt i USA og Fjernøsten opnåede markant omsætnings- og resultatmæssig fremgang. Indsatsen på at forbedre lønsomheden i de tabsgivende engelske speditionsaktiviteter gav konkrete resultater i form af et forbedret, men stadig ikke tilfredsstillende, resultat. Resultatudviklingen i de østeuropæiske og tyske selskaber er endnu ikke tilfredsstillende. Udviklingen pr. aktivitet International transport og spedition Dette aktivitetsområde omfatter landtransport i Europa. Gennem et udstrakt netværk af egne datterselskaber eller regionale partnere dækker DFDS Dan Transport kundernes transportbehov i 28 europæiske lande. På markeder med egne datterselskaber udviklede trafikken sig positivt og i overensstemmelse med selskabets forventninger. Undtagelsen herfra var Norge, hvor engangsomkostninger i forbindelse med integrationen belastede resultatet. Afviklingen af trafikken med de nye europæiske partnere udviklede sig positivt, men som forventet på et noget lavere niveau end i. Air/Sea (oversøisk luft- og søfragt): Dette aktivitetsområde omfatter hovedsageligt godstransport mellem Europa og USA og Fjernøsten. Aktiviteterne udføres delvist i samarbejde med globale partnere. Både på de amerikanske og de fjernøstlige trafikruter har udviklingen i årets 1. halvdel været meget tilfredsstillende. I Sydøstasien blev minoritetsaktionærerne købt ud af alle selskaber bortset fra selskabet i Indonesien. Den positive udvikling betød, at DFDS Dan- Transport befæstede sin position som den største luft- og søfragtsspeditør i Danmark og en af de største i Norden. Logistik Dette aktivitetsområde, der omfatter totale løsninger for outsourcing af industri- og handelsvirksomheders logistikaktiviteter, forventes at vokse betydeligt i de kommende år. Med etableringen af velplacerede logistikcentre i en række europæiske trafikknudepunkter, samt ved anvendelse af avanceret informationsteknologi til styring af vare- og informationsflow, står DFDS særdeles godt rustet til at drage fordel af den forventede positive markedsudvikling. I 1. halvdel af 2000 opnåedes en god tilgang af nye kontrakter. Resultaterne i DFDS s logisitikaktiviteter i Norden, Holland, Frankrig og Storbritannien udviklede sig positivt og i overensstemmelse med ledelsens for side 5 af 12

6 ventninger, mens resultaterne i Belgien og Irland var mindre tilfredsstillende. Kørsel/national distribution Som helhed var udviklingen inden for dette aktivitetsområde mindre tilfredsstillende. Resultatet i det norske selskab DFDS Tollpost-Globe var utilfredsstillende som følge af engangsomkostninger forårsaget af strejken og integrationsprocessen. Ligeledes var resultatet for Spetra (ejet 75%) utilfredsstillende grundet hård priskonkurrence. Kørselsselskaberne i Danmark, Norge og Storbritannien opnåede tilfredsstillende resultater, og det samme var tilfældet for distributionsselskabet i Sverige. Food Transport Food Transport er DFDS Dan Transports specialiserede temperaturregulerede transporter for fødevareindustrien. Den mængdemæssige udvikling har været mindre end forventet som følge af en lavere eksport af baconprodukter til Storbritannien. Informationsteknologi Den informationsteknologiske udvikling giver hele transportindustrien nye og bedre muligheder for at planlægge, overvåge og styre transportkapaciteten og kundernes vareflow. Ligeledes giver teknologien mulighed for at integrere de eksterne logistikaktiviteter meget tæt til kundernes egne produktions- og salgs-aktiviteter. Denne udvikling giver kunderne store fordele bl.a. i form af reducerede lagerbeholdninger, bedre produktionsplanlægning og rentebesparelser. De store potentielle fordele betyder, at transportselskabernes IT-kompetence er blevet en væsentlig konkurrenceparameter. Med købet af DanTransport har DFDS yderligere styrket sin informationsteknologiske kompetence, således at selskabets IT-løsninger i dag er på forkant med udviklingen. Selskabet vil også fremover satse på at sikre og udbygge denne position gennem udvikling og anvendelse af nye konkurrenceforbedrende IT-applikationer. Pakker Inden for pakkedistribution opnåede DFDS en positiv udvikling i antallet af sendinger i 1. halvdel af DFDS Dan Transport samarbejder via en franchise-aftale med DPD GmbH (Deutsche Paket Dienst) om pakkedistribution i Sverige, Norge og Finland. DFDS er desuden minoritetsaktionær i DPD s danske selskab. Aftalen med DPD, der er Europas næststørste pakkedistributør, blev etableret af DanTransport før DFDS overtagelse. Med købet af DanTransport fik DFDS således adgang til at indtræde i og videreudvikle samarbejdet med denne betydende aktør på det internationale distributionsmarked. Samarbejdet med DPD er forløbet særdeles tilfredsstillende i 1. halvår WebLogistics A/S WebLogistics blev etableret i og udvikler logistikløsninger til e-handel-produkter. Selskabet ejes af DFDS Dan Transport med 51% og af Post Danmark med 49%. Selskabet er stadig i en udviklings- og opbygningsfase side 6 af 12

7 DFDS Tor Line DKK mio Hele året Omsætning Driftsresultat Driftsmarginal 6,6% 13,5% 9,3% Omsætningen i steg med 15% fra DKK mio. i til DKK mio. i 2000 på baggrund af en samlet fremgang i mængderne på 4% samt stigende valutakurser. Driftsresultatet i faldt fra DKK 136 mio. til DKK 76 mio. Dette er der flere årsager til: Højere oliepriser og dollarkurser betød at olieomkostningerne steg med ca. 123% eller omkring DKK 62 mio. Skærpet priskonkurrence har begrænset muligheden for kompensation for højere olieomkostninger gennem prisstigninger. Den forsinkede levering af TOR BRITANNIA nødvendiggjorde indchartring af ekstra tonnage, hvilket forøgede skibenes samlede driftsomkostninger, der således forventes at være faldende i 2. halvår. Resultatet for de norske ruter blev forbedret i første halvår, men volumengrundlaget var fortsat utilstrækkeligt til at den forventede resultatforbedring blev opnået. Det høje kurs for engelske pund skabte nogen ubalance i trafikmønstret mellem øst og vest, hvilket var medvirkende til, at det gennemsnitlige rateniveau var faldende i perioden på grund af en forøgelse af tomme trailere transporteret i østgående retning. DFDS Tor Lines position som Nordsøens førende ro/ro-rederi blev fastholdt og udbygget yderligere i. Den planlagte udvidelse af sejlplanen på ruten mellem Gøteborg og Immingham blev introduceret i juni måned, efter at den tredje og sidste nybygning, TOR BRITANNIA, med forsinkelse blev leveret i april måned. Ruten har nu syv ugentlige afgange, og transporttiden er reduceret med 12 timer pr. afgang. Udviklingen for de tre hovedruter De tre hovedruter transporterede 64% af de samlede mængder. AngloBridge (Gøteborg-Immingham) Mængderne steg med 9%, hvilket var meget tilfredsstillende. EuroBridge (Gøteborg-Gent): Mængderne steg med 2% primært som følge af en stigning i antallet af biltransporter. Britannia Bridge (Esbjerg-Immingham /Harwich) Mængderne steg med 8%, hvilket var tilfredsstilende. Øvrige ruter ShortBridge (Rotterdam-Immingham) Mængderne steg med 3% på baggrund af et svagt faldende rateniveau. Elbe Bridge (Cuxhaven-Immingham) Mængderne faldt med 3% på grund af intensiv konkurrence, der også påvirkede rateniveauet i nedadgående retning. Der er iværksat initiativer til forbedring af konkurrencesituationen, som forventes at få virkning i 2. halvår. Baltic Bridge (Fredericia-København-Klaipeda) Mængderne steg med 8% ligesom rateniveauet steg med 8% i perioden. NorBridge (Oslo-Felixstowe-Immingham- Rotterdam) Mængderne faldt med 13% grundet rationalisering af rutenetværket. De samlede omkostninger eksklusive olie faldt mere end omsætningen, men på grund af stigningen i olieomkostningen, var ruteresultatet på niveau med. I juli måned 2000 er driften blevet yderligere rationaliseret ved at reducere antallet af skibe fra fire til tre skibe på ruterne mellem Norge og henholdsvis Storbritannien og Holland. Samtidig er frekvensen blevet øget, og servicen over for kunderne er derved væsentligt forbedret. Derudover udgik, ligeledes i juli måned, Felixstowe som destination i Storbritannien. For hele året forventes en resultatforbedring på baggrund af den rationalisering af driften, der nu er gennemført. For at opnå et tilfredsstillende resultat kræves yderligere en betydelig forbedring af aktivitetens volumengrundlag side 7 af 12

8 Havneterminaler Som en integreret del af Bridgekonceptet driver DFDS Tor Line havneterminaler i Esbjerg, Brevik i Norge, Rotterdam i Holland og Immingham i England. I Esbjerg og Immingham er mængderne steget, hvorimod de er faldet i Brevik og Rotterdam. Terminalen i Brevik er under udbygning for fuldt at kunne udnytte placeringen i et af Norges vigtige industriområder samt opnå stordriftsfordele. Etableringen af den nye terminal i Maasvlakteområdet ved Rotterdam forløber planmæssigt. InfoBridge DFDS Tor Line lancerede i halvåret InfoBridge, som er et avanceret informationssystem til kommunikation med kunder og andre interessenter via internettet. Gennem dette system har kunderne adgang til DFDS Tor Line hele døgnet for on-line booking, statistikker og anden relevant information. Indførelsen af InfoBridge vurderes at styrke DFDS Tor Lines konkurrenceevne og dermed bidrage til at fastholde selskabets førende position på Nordsøen side 8 af 12

9 DFDS Seaways DKK mio Hele året Omsætning Driftsresultat Driftsmarginal -3,7% 3,3% 7,1% Omsætningen steg med 7% fra DKK 870 mio. i 1. halvår til DKK 929 mio. især på grund af købet af DanTransport Rejsebureau. Driftsresultatet for 2000 blev DKK -34 mio. mod DKK 29 mio. i. Sammenlignet med er halvårsresultatet påvirket af færre afgange og lidt færre passagerer som følge af stigningen i antal dokningsdage stigning i oliepriser på 123% eller ca. DKK 37 mio. sammenlignet med bortfald af toldfrit salg på ruterne Amsterdam- Newcastle, Hamburg-Harwich samt Esbjerg- Harwich svarende til DKK 20 mio. at omsætningen pr. passager steg med 2%, blandt andet hjulpet af stærkere indtjeningsvalutaer, især GBP Udviklingen pr. rute/aktivitet I alt rejste passagerer med DFDS Seaways i 2000 mod i. København-Helsingborg-Oslo Halvårsresultatet blev noget lavere end i på grund af QUEEN OF SCANDINAVIAs lange dokophold i februar måned PRINCE OF SCANDINAVIA blev indsat som erstatningstonnage i dokningsperioden. Antallet af passagerer var 5% lavere, men omsætningen pr. passager steg med 5%. Hamburg-Harwich Det samlede antal passagerer steg med 4%, men da antallet af afgange steg mere end 4%, faldt antallet af passagerer pr. afgang, hvilket kombineret med et stigende omkostningsniveau førte til et utilfredsstillende resultat for ruten. Esbjerg-Ijmuiden (Amsterdam)-Harwich Resultatet og passagerantallet var på et væsentligt lavere niveau end i på grund af dokningen af DANA ANGLIA i januar og februar måned. Antallet af afgange var således 26% lavere end i. DFDS Travel Fremgangen fortsatte for Danmarks næststørste erhvervsrejsebureau, og halvårsresultatet blev væsentligt bedre end forventet. Det skyldtes et højt aktivitetsniveau og et meget tilfredsstillende og langt hurtigere forløb af sammenlægningen af Maersk DFDS Travel og DanTransport Rejsebureau end forventet. DFDS Canal Tours Halvårsresultatet blev bedre end forventet som følge af en stigning i antallet af passagerer på 5% sammenlignet med. On-line booking via internet DFDS Seaways lancerede i halvåret on-line booking via hjemmesiden. Det har været en succes, og en del af salget foregår nu on-line, hvilket har reduceret omkostningerne og givet en hurtigere og mere tilfredsstillende ekspedition i direkte dialog med kunderne. Gøteborg-Kristiansand-Newcastle Ruten opnåede ikke den forventede vækst i antallet af passagerer på grund af overflytning af tonnage til København-Helsingborg-Oslo-ruten, og resultatet blev således noget lavere end i. Amsterdam-Newcastle Antallet af passagerer steg med 16%, mens resultatet var på niveau med sidste år, idet omkostningsniveauet blev påvirket af udviklingen i olieprisen og en betydelig forøgelse af havneomkostningerne side 9 af 12

10 Resultatopgørelse Perioden 1. januar til 30. juni DKK mio Nettoomsætning 9.125, ,2 Avance ved salg af skibe 18,1 0 Driftsomkostninger , ,2 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver -311,7-271,1 Driftsresultat 256,7 248,9 Goodwillafskrivninger -71,1-21,2 Finansiering, netto -135,8-85,0 Resultat før skat og ekstraordinære poster 49,8 142,7 Skat af ordinært resultat -22,7-34,4 Ordinært resultat efter skat 27,1 108,3 Ekstraordinære poster 0-34,0 Periodens resultat 27,1 74,3 Minoritetsaktionærers andel af periodens resultat 0,8-0,9 DFDS A/S andel af periodens resultat 27,9 73, side 10 af 12

11 Balance pr. 30. juni DKK mio Aktiver Anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver 2.206, ,8 Materielle anlægsaktiver 6.145, ,3 Finansielle anlægsaktiver 44,3 42,2 Anlægsaktiver 8.396, ,3 Omsætningsaktiver: Varebeholdninger 63,6 61,6 Tilgodehavender 3.212, ,0 Egne aktier 0,0 0,0 Værdipapirer 0,4 12,0 Likvide beholdninger 474, ,1 Omsætningsaktiver 3.750, ,7 Aktiver i alt , ,0 Passiver DFDS A/S' andel af egenkapitalen 3.319, ,5 Minoritetsaktionærernes andel af egenkapitalen 19,4 19,3 Egenkapital 3.338, ,8 Hensættelser 653,7 765,9 Langfristet gæld 4.619, ,6 Kortfristet gæld 3.535, ,7 Gæld 8.154, ,3 Passiver i alt , , side 11 af 12

12 Egenkapitaludvikling i 2000 DKK mio Egenkapital 1. januar 3.293, ,9 Primo virkning af ændring i regnskabspraksis 9,1-12, , ,1 Halvårets resultat 27,9 73,4 Nedskrivning vedr. køb af egne aktier -15,9-9,4 Andet 5,1 66,4 DFDS A/S andel af egenkapitalen 3.319, ,5 Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen 19,4 19,3 Egenkapital 30. juni 3.338, ,8 Sammenligningstallene for tidligere perioder er tilpasset ændret regnskabspraksis. Definition af nøgletal Driftsmarginal Economic Profit NOPAT Kapitalomkostning WACC Afkast af investeret kapital Egenkapitalforrentning Soliditet Driftsresultatet x 100 Nettoomsætningen NOPAT minus Kapitalomkostning Driftsresultatet tillagt renteindtægter og ekstraordinære poster minus årets betalbare skat, justeret for skatteeffekt af renteudgifter Den gennemsnitlige investerede kapital x WACC Weighted Average Cost of Capital = den gennemsnitlige kapitalomkostningsprocent for gæld og egenkapital, vægtet i forhold til selskabets målsatte kapitalstruktur NOPAT x 100 Investeret kapital Ordinært resultat efter skat korrigeret for regulering af tidligere års skatter Gennemsnitlige egenkapital Egenkapital før minoriteter Aktiver side 12 af 12

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10%

Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring 10% Selskabsmeddelelse Nr. 13/2007 23. august 2007 1. halvår 2007 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2007 Omsætningen steg med 15% til DKK 4,0 mia. For hele året forventes en stigning på omkring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2003 Hovedtal 2003 2002 2003 2002 2002 DKK mio. 3. kvartal 3. kvartal 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.574 1.360 3.929 3.686 4.870

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2003 Hovedtal 2003 2002 2002 DKK mio. 1. kvartal 1. kvartal Hele året Nettoomsætning 1.076 1.050 4.870 Avance ved salg af skibe, ejd. og terminaler -7 0-14

Læs mere

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341

Analytikermøde, 19. marts 2002. 4. kvartal 2002. DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Analytikermøde, 19. marts 2002 4. kvartal 2002 DFDS A/S Sankt Annæ Plads 30 DK-1295 Copenhagen K, Denmark Telephone +45 3342 3342 Fax +45 3342 3341 Indhold Resultatudvikling 2002 DFDSSeaways DFDS Tor Line

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002.

Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 3. kvartal, 1. januar 30. september 2002. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2002 Den 29. november 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for. kvartal, 1. januar 0. september 2002.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio.

Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK 72 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 10/2003 Den 28. august 2003 DFDS Koncernens halvårsregnskab 2003 Driftsresultatet (EBITA) for 1. halvår 2003 eksklusive avance ved salg af aktiver steg med DKK 54 mio. til DKK

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2010

Halvårsmeddelelse for 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 1 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2010 Indhold: Beretning 3 Forventninger til resten af 2010 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006

DFDS A/S. 1. halvår 2006. Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S 1. halvår 2006 Analytikermøde 30. august 2006 DFDS A/S Indhold Kort om halvåret Vi følger strategien DFDS Seaways DFDS Tor Line Halvårsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S Kort om 1. halvår

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio.

Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 09/2004 27. maj 2004 1. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2004 Omsætningen steg med 12% til DKK 1.198 mio. Driftsresultatet (EBITA) blev forbedret

Læs mere

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk

Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse. 2010 i hovedtræk A.P. Møller - Mærsk A/S Pressemeddelelse 23. februar 2011 1/6 Årsrapport 2010, A.P. Møller - Mærsk Gruppen Pressemeddelelse (Tal for 2009 i parentes) Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S har i dag behandlet

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004

DFDS - Årsrapport 2003. Analytikermøde, 17. marts 2004 DFDS - Årsrapport 2003 Analytikermøde, 17. marts 2004 Indhold 2003 i overskrifter Vision, strategi og mål 2003 i handling 2003 i tal Resultatforventning 2004 Strategi og mål 2004 17-03-2004 1 2003 i overskrifter

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011

Royal Arctic Line A/S. Royal Arctic Line koncernen. Halvårsmeddelelse for 2011 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2011 Indhold: Selskabsoplysninger 3 Beretning 2011 4 - Halvårsregnskabet 4 - Markedet 5 Forventninger til

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15%

Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en omsætningsstigning på 12-15% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 11/2006 23. maj 2006 1. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 31. marts 2006 Omsætningen for 1. kvartal steg med 22% til DKK 1,6 mia. For hele året forventes en

Læs mere

ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001

ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001 Til Københavns Fondsbørs og The London Stock Exchange FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 28/01 19. november 2001 ISS A/S 3. Kvartalsrapport 2001 Væsentlige begivenheder Omsætningen steg 22% til DKK 25.516 mio. Driftsresultatet

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006

DFDS A/S. 1. kvartal 2006. Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S 1. kvartal 2006 Analytikermøde 24. maj 2006 DFDS A/S Indhold Kort om kvartalet Vi følger strategien Benchmarking DFDS Seaways DFDS Tor Line Kvartalsregnskab & resultatforventning 2006 DFDS A/S

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Selskabsmeddelelse nr. 28/2008 Frederiksberg, 25. november 2008 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på OMX Den Nordiske Børs i København, offentliggør

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18%

Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året forventes en stigning på 17-18% Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 20/2006 29. november 2006 1.-3. kvartal 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. september 2006 Omsætningen for 1.-3. kvartal steg med 18% til DKK 5,5 mia. For hele året

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012

Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere