7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1 DG I 1A"

Transkript

1 RÅDET FOR DE EUROPÆISKE U IO Bruxelles, den 12. marts 2012 (16.03) (OR. en) 7514/12 E V 198 DEVGE 62 RELEX 211 O U 32 ECOFI 240 ORIE TERE DE OTE fra: generalsekretariatet til: delegationerne Vedr.: Rio+20: Veje til en bæredygtig fremtid - Rådets konklusioner I bilaget følger til delegationerne ovennævnte konklusioner, som Rådet (miljø) vedtog den 9. marts /12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 1

2 Rio+20: Veje til en bæredygtig fremtid - Rådets konklusioner - BILAG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, DER ER OVERBEVIST OM, at FN-konferencen om bæredygtig udvikling (Rio+20) er en enestående mulighed for at sikre et fornyet politisk tilsagn med henblik på at komme videre med dagsordenen for bæredygtig udvikling på en vidtspændende måde, der også respekterer tidligere forpligtelser og bygger på Rioprincipperne, Agenda 21 og Johannesburggennemførelsesplanen, og SOM MENER, at Rio+20 bør give betydelig fremdrift til den globale og retfærdige overgang til en grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom, DER UNDERSTREGER, at verden står over for flere kriser og udfordringer, der er indbyrdes forbundet, og at Rio+20 i denne bredere sammenhæng er en enestående mulighed for at tage den nuværende opfattelse af vækst og forbrug, inklusion og den måde, vi bruger vores begrænsede ressourcer på, op til fornyet overvejelse og dermed beskytte fremtidige generationers behov, DER FREMHÆVER, at en nøgle til løsning af disse kriser og udfordringer er øget ressourceeffektivitet som et centralt element i overgangen til en inklusiv grøn økonomi som led i en betydelig bedre institutionel ramme for bæredygtig udvikling, som fører til øget miljøbeskyttelse, bæredygtig energi for alle og en lav-co2-overgang, forhøjet og bæredygtig produktivitet, grønne og anstændige arbejdspladser og udryddelse af fattigdom til gavn for menneskers sundhed og trivsel, miljøet og den økonomiske udvikling, DER UNDERSTREGER, at bæredygtig udvikling ikke kan opnås uden respekt for og fremme af demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, god regeringsførelse, uddannelse og den rolle, som unge og ligestilling mellem kønnene spiller, DER HILSER nulversionen af slutdokumentet "The Future We Want" VELKOMMEN som et godt grundlag for de videre forhandlinger og UNDERSTREGER, at vi er fast besluttet på at arbejde for en fokuseret og fremsynet politisk erklæring fra konferencen, der bør opstille en fælles vision for forandring samt mål og tiltag på internationalt plan, der skal gennemføres inden for aftalte tidsrammer, 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 2

3 DER MINDER OM Rådets konklusioner af 10. oktober 2011 om Rio+20 1, Rådets konklusioner af 15. december 2011 om en køreplan for et ressourceeffektivt Europa 2, det fælles bidrag fra EU og dets medlemsstater, som blev fremsendt til UNDESA den 1. november og Det Europæiske Råds konklusioner af marts , DER UNDERSTREGER den overordnede udfordring med hensyn til klimaændringer og MINDER OM Rådets konklusioner af 9. marts 2012 om opfølgning af 17. samling i partskonferencen (COP17) under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og 7. samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (CMP7) (den 28. november til 9. december 2011 i Durban, Sydafrika) 5, 1. BERÆFTER Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters tilsagn om at spille en aktiv og konstruktiv rolle i de igangværende forhandlinger med henblik på at bidrage til et ambitiøst resultat af konferencen, herunder konkrete og rettidige opfølgningstiltag, og VIL FORTSAT være dybt engageret i de videre forhandlinger i tiden op til Rio+20-konferencen i juni 2012 og på denne baggrund videreudvikle sine synspunkter efter behov, 2. BEKRÆFTER sin støtte til en åben og inklusiv proces, der giver alle relevante interessenter mulighed for fuld og aktiv deltagelse under forhandlingerne og på selve konferencen, og UNDERSTREGER betydningen af kraftig inddragelse af lokalforvaltninger, den private sektor, fagforeninger og civilsamfundet som helhed i forbindelse med opfølgningen af Rio+20 og gennemførelsen af de indgåede forpligtelser, Dok /11. Dok /11. Dok /11. Dok. EUCO 4/12. Dok. 7517/ /12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 3

4 3. ANERKENDER, at befolkningsdynamik er tæt og uadskilligt forbundet med vores bestræbelser på at fremme bæredygtig udvikling og beskytte miljøet samt på yderligere at forbedre menneskers trivsel, mindske fattigdom og sult, fremme anstændig beskæftigelse og sikre fødevare-, vand- og energisikkerheden, hvilket kræver bedre økonomiske resultater, og LÆGGER VÆGT PÅ, at befolkningsdynamik skal tackles ved hjælp af menneskerettighedsbaserede politikker, 4. UNDERSTREGER betydningen af ligestilling mellem mænd og kvinder og den afgørende rolle, som kvinders lige deltagelse i det økonomiske og politiske liv spiller for opnåelsen af bæredygtig udvikling, og LÆGGER VÆGT PÅ, at uddannelse er afgørende for at opbygge færdigheder og kompetencer, 5. ERKENDER den alarmerende tendens til naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer og de skadelige konsekvenser for bæredygtig udvikling og FREMHÆVER behovet for at tackle alle stadier af katastrofehåndtering på en integreret måde, 6. HILSER rapporten fra FN's generalsekretærs højniveaupanel om global bæredygtighed samt FN's generalsekretærs initiativ vedrørende bæredygtig energi for alle VELKOMMEN som værdifulde bidrag til resultatet af Rio+20, 7. BETRAGTER en række vigtige møder, der finder sted i forskellige fora forud for Rio+20, f.eks. sjette internationale vandforum, som nyttige bidrag til resultatet af konferencen; 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 4

5 Grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse 8. BETRAGTER en inklusiv grøn økonomi som et middel til at opnå bæredygtig udvikling på globalt plan, UNDERSTREGER, at en grønnere økonomi er afgørende for at fremme langsigtet retfærdig vækst, grønne og anstændige arbejdspladser, ressourceeffektivitet og bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion samt menneskers sundhed og trivsel og dermed udrydde fattigdom, hvilket er til fordel for alle borgere og rummer win-winmuligheder for alle lande uanset deres økonomiske struktur og udviklingsniveau, FREMHÆVER, at en inklusiv grøn økonomi giver mulighed for at skabe en positiv, inspirerende, ny global vækstmodel, der ikke kun vender den negative miljøudvikling, men også er en driver for fremtidig udvikling og jobskabelse, og ERKENDER i denne forbindelse behovet for at overveje konceptet "blå økonomi", der udvider den grønne økonomis principper til bl.a. at gælde for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer, 9. GENTAGER, at et af de vigtigste operationelle resultater af Rio+20 bør være vedtagelsen af en køreplan for grøn økonomi med tidsplaner for specifikke mål og tiltag på internationalt plan som et vigtigt bidrag til bæredygtig udvikling med vægt på udryddelse af fattigdom, 10. STØTTER oprettelsen af en kapacitetsudviklingsordning, herunder en international platform for vidensdeling, der bygger på og gør bedre brug af eksisterende initiativer, såsom "Green Growth Knowledge Platform", med henblik på at lette og yde landespecifik og eventuelt regions- og sektorspecifik rådgivning til alle interesserede lande, når det gælder overgangen til en grøn økonomi med udgangspunkt i princippet om ejerskab og nationale forskelle, 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 5

6 11. ERKENDER, at klimaændringer, tab af biodiversitet og jordforringelse samt vandknaphed udgør alvorlige trusler for menneskelige samfund, økosystemer samt fred og stabilitet og SER derfor MED TILFFREDSHED PÅ resultatet af de globale klimaforhandlinger på Durbankonferencen, som det haster med at følge op på for at gøre målet om at holde sig under 2 C. operationelt gennem en beslutning om en tidsramme for, hvornår de globale emissioner skal være toppet, og et globalt emissionsreduktionsmål resultaterne vedrørende biodiversitet fra Nagoyakonferencen, herunder den aftalte strategiplan for biodiversitet for perioden , de tilhørende mål og protokollen om adgang og deling af fordele resultaterne vedrørende ørkendannelse fra Changwonkonferencen, som sikrer en global politik- og overvågningsramme og fremmer partnerskaber for beskyttelse af jordbundsressourcer, 12. UNDERSTREGER, at selv om disse forhandlinger fortsat udgør separate processer, bør Rio+20 bygge på og fremme potentielle synergier med disse supplerende og indbyrdes forstærkende processer, 13. NOTERER SIG, at den stigende efterspørgsel efter naturressourcer betyder, at bestræbelserne på at afkoble ressourceanvendelse fra økonomisk vækst samt innovation udgør centrale elementer for at opnå en mere bæredygtig global grøn økonomi, og UNDERSTREGER betydningen af at fremme værdiansættelse af biodiversitet og økosystemtjenester og integration af disse værdiansættelser i politikker, beslutningsprocesser og økonomiske processer, 14. MINDER OM, at bruttonationalproduktet (BNP) primært er en produktionsmålestok og ikke afspejler spørgsmål som miljømæssig bæredygtighed, brugen af naturkapital og menneskelig kapital, ressourceeffektivitet og social inklusion, og UNDERSTREGER behovet for at anvende og om nødvendigt udvikle og nå til enighed om indikatorer, der supplerer BNP og bidrager til et mere retvisende billede af den indbyrdes sammenhæng mellem de miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter af rigdom, velfærd og trivsel, 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 6

7 15. OPFORDRER TIL på Rio+20-konferencen at vedtage den tiårige ramme for programmer for bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion som udarbejdet på nittende møde i Kommissionen for Bæredygtig Udvikling (CSD), Ramme for handling og opfølgning 16. UNDERSTREGER, at grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse og køreplanen for grøn økonomi hænger tæt sammen med de prioriterede spørgsmål i rammen for handling og opfølgning i nulversionen for så vidt angår fremme og videreudvikling af konkrete tiltag i specifikke sektorer, UDTRYKKER TILFREDSHED MED de fremskridt, der er gjort i forbindelse med de initiativer, der er beskrevet i nulversionen, som byggesten for beslutninger på Rio+20-konferencen, og OPFORDRER til politikker og tiltag på internationalt plan såvel som på nationalt, regionalt og lokalt plan, der er mere ambitiøse end dem, der i øjeblikket er afspejlet i nulversionen, 17. OPFORDRER Kommissionen TIL på grundlag af konklusionerne fra Det Europæiske Råd den marts 2012 hurtigst muligt at forelægge forslag til klare operationelle mål og konkrete tiltag med aftalte tidsrammer på områder, der er direkte knyttet til overgangen til en inklusiv grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom såsom bæredygtig energi, vand, bæredygtig arealforvaltning og økosystemer, have og ressourceeffektivitet, navnlig affald, som EU og dets medlemsstater skal foreslå under Rioforhandlingerne med henblik på et ambitiøst og fokuseret resultat, 18. ER FORPLIGTET PÅ at forhandle med internationale partnere for at sikre et ambitiøst, handlingsorienteret resultat af konferencen med hensyn til alle de spørgsmål vedrørende rammen for handling og opfølgning, der kan udledes af EU's og dets medlemsstaters oplæg til UNDESA den 1. november 2011, herunder ovennævnte områder samt fødevarer, ernæring, bæredygtigt landbrug, fiskeri, skovbrug, bæredygtige byer og kemikalier, samt på områder med tilknytning til bæredygtig forvaltning og genoprettelse af naturressourcer, 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 7

8 Institutionel ramme for bæredygtig udvikling 19. UNDERSTREGER, at der er behov for, at den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling i alle den bæredygtige udviklings tre dimensioner bliver reformeret, styrket, bedre koordineret og gjort mere sammenhængende på globalt, regionalt, nationalt, subnationalt og lokalt plan, og ERKENDER, at de nuværende ordninger for den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling ikke lever effektivt op til de udfordringer, vi står over for, 20. OPFORDRER TIL indførelse af en institutionel arkitektur, der opfylder den centrale målsætning om at etablere en stærk global styringsstruktur for bæredygtig udvikling, der også tager fat på manglerne i det nuværende system, og UNDERSTREGER, at en styrket institutionel ramme for bæredygtig udvikling skal tilføre politisk lederskab, også på højeste niveau, sammenhæng og koordinering, et styrket samspil mellem videnskab og politik, effektivitet i forbindelse med gennemførelse, overvågning og vurdering af fremskridt, gennemsigtighed, ansvarliggørelse samt bredere inddragelse og effektivt samarbejde med centrale grupper og ikkestatslige aktører, allerede under reformprocessen, 21. MENER, at reformer af den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling bør vedtages på grundlag af en klar identificering af de specifikke funktioner, der er påkrævede, og bør tage hensyn til finansielle, strukturelle og juridiske aspekter, UNDERSTREGER, at reformer bør fremme synergier mellem eksisterende processer, forsøge at undgå dobbeltarbejde, fjerne unødvendige overlapninger, maksimere den effektive anvendelse af finansielle ressourcer, reducere de administrative byrder og bygge videre på eksisterende ordninger og BEKRÆFTER, at det er rede til at indlede drøftelser om mulighederne for betydelige strukturreformer, 22. GENTAGER, at det er fast besluttet på at styrke den miljømæssige dimension af den institutionelle ramme for bæredygtig udvikling og i den henseende opgradere UNEP til en FNsærorganisation for miljø med base i Nairobi og med et ajourført og styrket mandat og universelt medlemskab, der støtter sig på stabile, passende og forudsigelige finansielle bidrag og fungerer på lige fod med FN's øvrige særorganisationer, OPFORDRER Rio+20 TIL at træffe beslutning om gennemførelsesprocessen for den aftalte reformmulighed, herunder tidsrammerne, og UNDERSTREGER behovet for yderligere bestræbelser for at styrke synergierne mellem de multilaterale miljøaftaler, 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 8

9 23. BESLUTTER at fremme bedre adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, herunder ved at overveje juridisk bindende rammer på det mest hensigtsmæssige niveau, Mål for bæredygtig udvikling 24. UDTRYKKER TILFREDSHED MED forslagene til mål for en bæredygtig udvikling som et værdifuldt bidrag til Rio+20, der kan medvirke til en mere fokuseret og sammenhængende indsats for bæredygtig udvikling, UNDERSTREGER, at målene for bæredygtig udvikling samt en inklusiv grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse og en styrket institutionel ramme for bæredygtig udvikling kan være væsentlige elementer for fremskridt; sammenlagt vil de omfatte både mål og midler og dermed øge potentialet for reelt at ændre vejen hen imod bæredygtig udvikling, 25. MENER, at sådanne mål til fulde bør omfatte alle tre dimensioner af bæredygtig udvikling på en afbalanceret og synergistisk måde, være universelle, samtidig med at der tages hensyn til behovet for forskellige tilgange i forskellige lande i bestræbelserne på at nå disse mål, begrænses, hvad angår antallet, hænge sammen med mulige konkrete mål og indikatorer og være lette at formidle, og BEKRÆFTER, at EU og dets medlemsstater er rede til at indlede drøftelser om sådanne mål, 26. MENER, at arbejdet med målene for bæredygtig udvikling bør koordineres og være i overensstemmelse med gennemgangsprocessen for årtusindudviklingsmålene (MDG-målene) uden at afvige fra bestræbelserne på at opnå MDG-målene senest i 2015; MENER yderligere, at det er vigtigt at have en overordnet ramme for perioden efter 2015, der omfatter de tre dimensioner af bæredygtig udvikling, med mål, der tager fat på de centrale udfordringer på en holistisk og sammenhængende måde for at sikre en optimal sammensætning af foranstaltninger til opnåelse af varige løsninger, 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 9

10 Midler til gennemførelse 27. UNDERSTREGER betydningen af passende midler til gennemførelse af de mål og tiltag, der skal vedtages på Rio+20, og FREMHÆVER, at finansieringen til gennemførelsen af politikkerne og tiltagene med hensyn til bæredygtig udvikling nødvendigvis vil skulle komme fra en række kilder, såvel offentlige som private, 28. OPFORDRER TIL mere effektiv udnyttelse af de eksisterende ressourcer og til mobilisering af tilgængelige finansieringskilder og indkredsning af innovative kilder, FREMHÆVER på baggrund af den økonomiske situation, at mobilisering af finansiering skal ske på en måde, der er i overensstemmelse med målene for et globalt økonomisk opsving, og UNDERSTREGER yderligere de internationale finansielle institutioners og Den Globale Miljøfacilitets vigtige rolle som betydelige kilder til finansiering, rådgivning og kapacitetsopbygning, når det gælder bæredygtig udvikling, 29. BEMÆRKER, at en række nye vækstøkonomier er ved at blive vigtige partnere for udviklingslandene, og ANERKENDER syd-syd-samarbejdets og trepartssamarbejdets rolle som understreget i slutdokumentet fra det fjerde højniveauforum om bistandseffektivitet i Busan, 30. FREMHÆVER betydningen af den private sektor og af partnerskaber mellem den private og den offentlige sektor med hensyn til at fremme investeringer, handel og innovation, herunder levere en global grøn økonomi i forbindelse med bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse, BEKRÆFTER nødvendigheden af at gennemføre sund virksomhedsledelse globalt samt internationale principper og standarder for virksomhedernes sociale ansvar, UNDERSTREGER, at regeringerne bør gøre bedre brug af virksomhedssektorens ekspertise, ressourcer og innovationsevne, og BESLUTTER aktivt at fjerne større barrierer, der er til hinder for investeringer og markedspotentiale i forbindelse med overgangen til en grøn økonomi, 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 10

11 31. UNDERSTREGER, at det i en grøn økonomi er vigtigt, at priserne afspejler de faktiske miljømæssige og sociale omkostninger, og at miljøskadelige tilskud, der er uforenelige med en bæredygtig udvikling, gradvis fjernes, og MENER, at en gradvis afskaffelse af disse tilskud vil hjælpe med til. at markedspriserne i større grad afspejler disse omkostninger og bidrager til et mere åbent og ikkediskriminerende handelssystem, 32. UNDERSTREGER behovet for bedre adgang til, lavere omkostninger i forbindelse med og styrket deltagelse i grøn handel ved at lette handelen med miljøvenlige varer, teknologier og tjenesteydelser gennem en reduktion eller afskaffelse af told og bestræbelser på at fjerne eller overvinde ikketoldmæssige hindringer og ved at øge udviklingslandendes aktive deltagelse i internationale standardiseringsprocesser, bl.a. gennem kapacitetsopbygning og teknisk bistand, 33. UNDERSTREGER betydningen af samarbejde om teknologi, forskning og innovation og uddannelsesprogrammer og FREMHÆVER nødvendigheden af at forbedre mekanismerne for internationalt forskningssamarbejde og for udvikling af informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med de store udfordringer, som den bæredygtige udvikling står over for, 34. UNDERSTREGER også betydningen af lovgivning som en del af værktøjskassen for et miljø, der virker befordrende for grønne investeringer samt for bæredygtige offentlige indkøb og for at hindre produktionsmetoder, der er ressourceineffektive og skadelige for miljøet og menneskers sundhed, og således også fremme anstændige og grønne job, 35. ANERKENDER, at den officielle udviklingsbistand (O) fortsat spiller en rolle som en vigtig finansieringskilde for udvikling, navnlig i de mindst udviklede lande (LDC-landene), og som katalysator for tilvejebringelse af midler fra andre kilder, herunder gennem trepartssamarbejde, BEKRÆFTER PÅ NY EU's og dets medlemsstaters tilsagn om at nå deres kollektive bistandsmål senest i 2015, OPFORDRER alle andre traditionelle og nye donorer TIL at bidrage til de globale udviklingsbestræbelser i overensstemmelse med de skiftende realiteter og UNDERSTREGER behovet for yderligere at forbedre bistands- og udviklingseffektiviteten i overensstemmelse med principperne og forpligtelserne i Rom-Paris- Accra-Busan-dagsordenen. 7514/12 aan/ams/gm/pfw/pj/hsm 11

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 28.2.2012 ARBEJDSDOKUMENT om forberedelserne op til Rio+20-topmødet interparlamentarisk udvalgsmøde med deltagelse af Europa-Parlamentet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang

Miljøudvalget MIU alm. del Bilag 398 Offentligt. Teknisk gennemgang Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 398 Offentligt ttelse, billedet agerst. Teknisk gennemgang Mikkel Aarø-Hansen, Miljøministeriet, International Miljødirektør Henrik Bramsen Hahn, Udenrigsministeriet,

Læs mere

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09

Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 10435/09 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2009 (03.06) (OR. EN) 10435/09 I/A-PUNKTS-NOTE fra: generalsekretariatet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Klimaændringer Mod en overordnet

Læs mere

10512/16 ipj 1 DG E 1A

10512/16 ipj 1 DG E 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. juni 2016 (OR. en) 10512/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 20. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9721/1/16

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 293 Offentligt Notat Juridisk kontor Landområdet J.nr. 406-00041 Ref. CHP/LWE Dato: 6. marts 2006 Notat om Biodiversitetskonventionens 8. partskonference

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

10454/17 ipj 1 DG C 1

10454/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10454/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10135/17

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

9383/17 hsm 1 DG C 1

9383/17 hsm 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9383/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 19. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9417/17 Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 9.11.2012 2012/2225(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vækst i udviklingslande via handel og investeringer (2012/2225(INI)) Udvalget om International

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan

P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan P7_TA-PROV(2012)0398 Handelsforhandlingerne mellem EU og Japan Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2012 om handelsforhandlingerne mellem EU og Japan (2012/2711(RSP)) Europa-Parlamentet, - der

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

1. Parisaftalen om klimaændringer, der blev vedtaget på COP21 i december 2015, trådte i kraft den 4. november 2016.

1. Parisaftalen om klimaændringer, der blev vedtaget på COP21 i december 2015, trådte i kraft den 4. november 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. oktober 2017 (OR. en) 12911/17 CLIMA 261 ENV 805 ONU 126 DEVGEN 220 ECOFIN 789 ENER 384 FORETS 39 MAR 166 AVIATION 127 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Erklæring fra Sverige

Erklæring fra Sverige Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2015 (OR. en, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0028 (COD) 11505/15 ADD 1 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B

14121/15 aan/aan/ef 1 DGC 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2015 (OR. en) 14121/15 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 17. november 2015 til: delegationerne CSDP/PSDC 617

Læs mere

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Uformelt møde i Det Europæiske Råd 7/3-16 Bilag 2 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 7. marts 2016 (OR. en) SN 28/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU's stats- og regeringschefer

Læs mere

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet

Bedre Miljø i Byerne. EU s temastrategi for bymiljøet Bedre Miljø i Byerne EU s temastrategi for bymiljøet Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor fokus på bymiljøet? Miljøproblemerne koncentreres i byerne støj, luftforurening, kemikalier, overforbrug

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer

Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Evalueringsstudie 2014/1: Gennemgang af budgetstøtteevalueringer Resumé Baggrund I slutningen af 1990érne afløstes betalingsbalancebistand og bistand til strukturtilpasning gradvis af budgetstøtte. I de

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober.

Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om forventningerne til Verdensbankens årsmøde i Washington den 11.-13. oktober. Samrådsspørgsmål Æ: Ministeren bedes redegøre for hovedemnerne på dagsordenen for Verdensbankens årsmøde i Washington den 11. - 13. oktober 2008 Jeg er glad for nu at have lejlighed til at fortælle om

Læs mere

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15

Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Status for de internationale klimaforhandlinger - Vejen frem mod COP15 Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne) De store udviklingslande

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg.

[Finanslov 2016] Finansloven for 2016 offentliggjort med oversendelse af ændringsforslaget. Lang proces og krævet svære valg. Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 64 Offentligt BUDSKABER Møde i Udenrigsudvalget den 10. december 2015 Orientering om ny strategi for udviklingspolitik Det talte ord gælder [Finanslov

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440

PUBLIC. 9489/17 la/top/bh 1 DG C LIMITE DA. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PV/CONS 27 RELEX 440 Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juni 2017 (OR. en) 9489/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 27 RELEX 440 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3540. samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender/udvikling)

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C

9814/13 sol/sol/bh 1 DG D 2C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. maj 2013 (31.05) (OR. en) 9814/13 COSI 60 ENFOPOL 148 A-PUNKTS-NOTE fra: Generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8985/13 COSI 43 ENFOPOL 124 8453/1/13

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A

6622/16 nd/top/ipj 1 DG G 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. februar 2016 (OR. en) 6622/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: RÅDET (KONKURRENCEEVNE) delegationerne Tidl. dok. nr.: 6260/16 Vedr.: MI 111 COMPET 103

Læs mere

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa CHARTA CHARTER der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa Bautzen / Budyšin / Budysin 2006 Charter for de autoktone

Læs mere

Globale offentlige goder

Globale offentlige goder Globale offentlige goder Ekskluderbar Ikke ekskluderbar Konkurrerende Private goder (huse, is) Fælles goder (floder, fisk) Ikke konkurrerende Klub goder (broer, motorveje) Rene offentlige goder (ren luft,

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

Det er nu verden skal stille om til bæredygtig udvikling. Større politisk vilje og ambition er afgørende

Det er nu verden skal stille om til bæredygtig udvikling. Større politisk vilje og ambition er afgørende Synspunkter og positioner fra 92-gruppen i forbindelse med FN's konference om bæredygtig udvikling - Rio+20 topmødet i Rio de Janeiro, Brasilien - 13-22. juni 2012 Det er nu verden skal stille om til bæredygtig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. juni 2008 (05.06) (OR. en) 10174/08

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. juni 2008 (05.06) (OR. en) 10174/08 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. juni 2008 (05.06) (OR. en) 10174/08 COMPET 206 RECH 192 IND 49 EDUC 158 ECOFIN 212 SOC 329 ENV 339 SAN 112 ENER 170 FORETS 28 ECO 71 MI 184 POLARM 14 COARM

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne

WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne IP/04/622 Bruxelles, den 10. maj 2004 WTO-Doha-udviklingsdagsordenen: EU er parat til at gå endnu videre inden for de tre nøgleområder i forhandlingerne For at tilføre WTO-forhandlingerne under Doha-udviklingsdagsordenen

Læs mere