Nyhedsbrevet Vedetten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De Blå Baretter har for nylig udsendt en pressemeddelelse om en Mindelund for soldater, der er faldet i udlandet. Meddelelsen havde baggrund i en debat om emnet, der blandt andet involverende formanden for Folketingets Forsvarsudvalg. Man forestiller sig som idégrundlag området umiddelbart uden for Kastellets Kongeport mellem statuen for faldne danskere i allieret tjeneste under 2. verdenskrig og Frihedsmuseet, en meget smuk, værdig og central placering. Lad det være sagt meget klart: Danske Soldaterforeningers Landsraad støtter dette projekt alt hvad vi kan. Der er et meget stort behov for at få skabt et sted, hvor befolkningen kan mindes nutidens tab, kan mindes mennesker, man har kendt og elsket, uden at skulle gøre det i lyset af fordums sejre og nederlag. En synliggørelse af soldaternes store og uegennyttige indsats ville være en naturlig ting og ville understrege samhørigheden i samfundets opbakning til dansk demokratis ønske om at yde noget for andre, der har det mindre godt end vi. Landsrådet har tidligere sammen med Folk & Forsvar rejst en tilsvarende sag overfor Forsvaret, hvor vi forestillede os en Forsvarets Dag, Soldatens Dag eller Soldatens Mindedag, hvor hele det officielle Danmark og alle danskere kunne mindes alle de mange soldater, der siden besættelsen har ofret det dyrebareste, de havde, livet, for den gode sag. I den forbindelse blev der også talt om et mindesmærke, en statue, der kunne symbolisere de mange soldater. Ambitionen gik så vidt som til at søge det gjort til Flagdag. I Landsrådet tror vi ikke på en dansk Arlington, en heltekirkegård. Vi tror, at dansk mentalitet ønsker vore døde soldater hjem til sognet og hjem til familien. Derfor tror vi heller ikke på den for nylig fremsatte ide med at skabe en begravelsesplads i Dybbøl området, - af mange årsager, ikke mindst netop at skille fortid og nutid ad, men også fordi det i det hele taget ville være forkert overfor området og overfor denne nye sag. Vi tror derimod på ideen om en mindelund ved Kastellet i samklang med minderne fra besættelsen og 2. verdenskrig, som dermed kan markere starten på nutiden, i mindesammenhæng. Vi tror, at rigtigt mange danskere vil lægge vejen omkring en sådan mindelund, som gennem mindelserne både synliggør indsatsen og samtidig skaber den stille eftertænksomhed. Vi tror også på ideen om en Soldatens Mindedag, en flagdag, en dag, hvor hele Danmark samles og lægger en krans for de faldne, og sender en stille tanke til både dem og alle deres nærmeste, der led det stor tab. En dag, hvor nationen manifesterer, at vi er rede til at betale den ultimative pris for vort demokrati, for vor frihed i fred. Derfor støtter vi denne sag, og vi er ligeledes klar til at gå med ind i arbejdet, om det skulle blive aktuelt. Side 1 af 8 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Februar 15. februar Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Antvorskov Kaserne Marts 8. marts Militærpolitiforeningen i Danmark Militærpolitiet i 60 år - Aalborg Kaserner 8. marts Falsterske Fodregiments Soldaterforening Markering af regimentets 260 års dag 14. marts Soldatens og Orlogsgastens Fond Fondsbestyrelsen møde kl marts Danske Dragonforeningers Sammenslutning Repræsentantskabsmøde i Holstebro 19. marts DSM ledergruppen Møde med samvirkerne kl i Odense 28. marts DSM ledergruppen Ledermøde i Marineforeningens lokaler April 13. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde på Haderslev Kaserne 14. april Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmøde 2007 i Haderslev 28. april Intendanturforeningen Jubilæumsstævne i Kastellet 28. april Militærpolitiforeningen i Danmark Repræsentantskabsmøde i Odense Maj 12. maj Folk & Forsvar Forsvars- og Sikkerpolitisk konference 12. maj De Blå Baretter Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 12. maj Fynske Livregiments Soldaterforening Jubilardag på Odense gl. Kaserne 12. maj Danske Dragonforeningers Sammenslutning Dragon- og Forældredag i Holstebro Landsrådsmøde 2007 Danske Soldaterforeningers Landsraad indkalder herved til landsrådsmøde Lørdag 14. april 2007 kl på Haderslev Kaserne. Der er parade og kransenedlæggelse ved kasernens mindevæg kl Materiale til landsrådsmødet, herunder program, dagsorden, beretning, regnskab og tilmeldingsskema m.v. udsendes til landsforeningerne i uge 10. Der vil som sædvanlig være mulighed for forplejning og indkvartering fra fredag aften. Side 2 af 8 sider

3 31. Nordiske Soldater- og Marineforenings Stævne Almegårds Kaserne på Bornholm torsdag 14. juni søndag 17. juni 2007 Det 31. Nordiske Stævne 2007 afvikles efter tur af Danmark med Danske Soldaterforeningers Landsraad som arrangør. Store dele af stævneprogrammet foreligger allerede nu. Det danske kontingent sammensættes med 60 deltagere fra landsforeningerne i Landsrådet og repræsentanter fra Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening. Danske deltagere må af hensyn til overfartsmuligheder fra Ystad påregne at skulle samles i København og rejse til Bornholm allerede onsdag 13. juni sidst på eftermiddagen. Indkaldelse udsendes til landsforeningerne i marts måned. 15 meter konkurrenceskydning Så skal vi på skydebanen igen! Også i 2007 gennemføres konkurrenceskydningen mellem Forsvarsbrødrene og landsforeningerne i Danske Soldaterforeningers Landsraad. Materiale om skydningen er udsendt. Pokalskydningen gennemføres her i årets 3 første måneder og afsluttes med udgangen af marts. Det er tilladt at deltage med ubegrænset antal skytter. Veteranskytter skyder i egen individuel klasse og skal året forud være fyldt 55 år. Der skal ved skydningen anvendes skiver i overensstemmelse med de udsendte proportioner. Skiver, deltagerlister og betaling skal være Skydeudvalgene i DFB og DSL senest 1. april Den udsatte pokal vindes af den af de 2 organisationer, der opnår det højeste sammenlagte pointtal for sine bedste 50 skytter 25 fritstående + 25 veteraner. Pokalen er evigt vandrende. Tvivlspørgsmål rettes til de 2 skydeudvalgs medlemmer. God fornøjelse! Hold 3 snart på vej til Afghanistan Det danske kontingent Hold 3 er i disse dage på vej til Camp Bastion i Helmand-provinsen i Afghanistan. Torsdag 2. februar var der afskedsparade i Oksbøl, hvor HOK-chefen, generalmajor Poul Kiærskou og chefen for Danske Division, generalmajor Peter Kühnel tog afsked med soldaterne og ønskede dem held og lykke. Hold 3 er det første hold, der skal forrette tjeneste i 6 måneder i Afghanistan. De indsættes sammen med de britiske styrker. Hold 3 fik i øvrigt i tirsdags besøg af Prins Joachim. Prinsen overværede den afsluttende uddannelse og havde lejlighed til at se soldaternes moderne udstyr, bl.a. artilleripejlerradaren i arbejde. Oberstløjtnant Jan Grünberger er chef for det danske kontingent på 290 mand i Afghanistan. Side 3 af 8 sider

4 Nyhedsbrev Februar 2007 Folk & Forsvar er med hele sin organisation Danmarks største samarbejde med positiv opbakning til det forsvars- og sikkerhedspolitiske arbejde. Vort motto er Fred i Frihed. Folk & Forsvar bidrager til at skabe fælles forståelse for, at den enkelte føler sit medansvar for at løfte samfundets opgaver i forhold til den strategi, som Danmark har fastlagt for sin sikkerhedspolitiske rolle, med henblik på at skabe robusthed i samfundet og sikkerhed og tryghed for den enkelte. Formandsmøde i København Folk & Forsvar afviklede lørdag 27. januar sit årlige formandsmøde i København. Formandsmødet, der omfatter formændene for de tilsluttede organisationer og amtsformændene samt bestyrelsen, fik i år massiv tilslutning og et i øvrigt godt forløb. Formandsmødet har primært til formål at fokusere på og koordinere Folk & Forsvars aktuelle handleplan og indsatsområder i forholdet til det regionale arbejde. Folk & Forsvars formand, Frank E. Andersen, præsenterede efter sin velkomst den handleplan og de indsatsområder, som Folk & Forsvars bestyrelse fastlagde på sit møde den 21. november 2006, og som er 1. led i en 3-årig handleplan for årene frem til og med Handleplanen tager udgangspunkt i at udbrede idégrundlaget for Folk & Forsvar til den øvrige del af totalforsvarets 4 søjler (Militært forsvar Redningsberedskabet Politiet Den civile sektors beredskab), og at bygge bro mellem den politiske verden og borgerne om forsvars- og sikkerhedspolitiske forhold. Handleplanen knyttes i 2007 op mod en indsats i nøgleområderne: 1. Beredskabsforliget 2. Værnepligt med særligt tema som samfundspligt 3. Forsvarsforlig (såvel midtvejsevaluering som forarbejde til nyt forsvarsforlig) 4. Overvejelse og drøftelse af Folk & Forsvars struktur og regionale opdeling 5. Plan for hvervning / udbygning af medlemskredsen 6. Etablering af et ekspertpanel (Advisery Board) 7. Omlægning af den decentrale økonomistyring / fundraising 8. Kommunikation internt og eksternt med mere effektiv gennemslagskraft 9. Styrke Folk & Forsvars Ungdomsorganisation YES DANMARK Projekterne er igangsat ved etablering af 6 projektgrupper med hver sin projektkoordinator. De udmeldte indsatsområder blev således formandsmødets hovedtema med særlig prioritet på emnerne Struktur, Værnepligt som samfundspligt og Hvervning. Disse 3 emner debatteredes i gruppearbejde, der efterfølgende evalueredes, og resultaterne indgår nu i de 3 projektgruppers videre arbejde. Side 4 af 8 sider

5 Sideløbende med dette opgavegrundlag er det besluttet i et nyt vedtægtsudkast for Folk & Forsvar at søge profileringen skærpet, bl.a. ved en omformulering og opstramning af organisationens formålsparagraf. Den nye formålsparagraf tilsigtes at indeholde en skærpet formålsbeskrivelse, bl.a. omkring udviklingen af Totalforsvarskonceptet. Forslag til nye vedtægter vil blive fremlagt til godkendelse på Repræsentantskabsmødet i maj måned. Formandsmødet blev generelt et godt og aktivt møde, hvor behovet for en mere effektiv koordinering af det centrale og det regionale arbejde i Folk & Forsvar indgik i mødekonklusionen. Folk & Forsvars formand vil som opfølgning være til stede ved flere af amtskredsenes generalforsamlinger og andre arrangementer i løbet af året. Kommende arrangementer i Folk & Forsvar Februar Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds afholder offentligt møde om implementeringen af Beredskabsforliget. Mødet holdes kl i byrådssalen i Medborgerhuset i Aalborg. Emnet belyses ved indlæg fra Ulrik Kragh, MF, Bjarne Laustsen, formand for Beredskabsforbundet, Jens Henrik Højbjerg, politidirektør, Jørgen Pedersen, beredskabschef i Aalborg, og Christian Schmidt, oberst og garnisonskommandant. Ordstyrer er Søren Wormslev, redaktør på Nordjyske Stiftstidende Folk & Forsvar, Alssund kreds, afholder generalforsamling på Sønderborg Kaserne kl Efter generalforsamlingen taler garnisonskommandanten, oberstløjtnant Viggo Ravn. Tema: Sergentskolens opgaver nu og i fremtiden. Tilmelding til spisning til kredsformanden Erling Lundsgaard på tlf Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds arrangerer foredrag i Auditoriet på Haderslev Kaserne, hvor oberst S.W. Andersen vil orientere om det danske flyvevåben Forretningsudvalgsmøde kl Marts Folk & Forsvar i Sønderjyllands Amtskreds holder generalforsamling i S.I. Centeret i Rødekro kl Efter generalforsamlingen taler Forsvarsminister Søren Gade Folk & Forsvar på Bornholm afholder generalforsamling på Almegårds Kaserne Folk & Forsvar i Roskilde Amtskreds holder generalforsamling på formandens bopæl, Krogager 3, Ågerup, 4000 Roskilde Folk & Forsvar i Ribe Amtskreds afholder generalforsamling kl i Hærhjemmeværnets lokaler i Veldbæk i Esbjerg Bestyrelsesmøde kl i Trommesalen Folk & Forsvar i Nordjyllands Amtskreds afholder generalforsamling kl på Beredskabscenter Aalborg, Thomas Bossgade 6. I forbindelse med generalforsamlingen er tilrettelagt en rundvisning på Beredskabscenteret og en orientering om dets virksomhed. Side 5 af 8 sider

6 Auschwitz-dag 2007: Før folkedrab hvordan kan det ske? Lørdag 27. januar markerede Danmark og en række andre lande Auschwitz-dag Årets tema var Før folkedrab hvordan kan det ske?. Auschwitz-dagen er en årlig erindringsdag, der har fået navn efter udryddelseslejren Auschwitz, som blev befriet den 27. januar Formålet med dagen er dels at mindes ofre for Holocaust og andre folkedrab, dels at debattere, hvad vi kan lære af tidligere folkedrab, og hvordan vi undgår lignende hændelser i fremtiden. Auschwitz-dagen skal sikre, at vi ikke glemmer Holocaust og andre folkedrab. Dette års tema sætter fokus på tiden forud for et folkedrab. Vi skal tage ved lære af historien og reflektere over, hvordan vi kan undgå, at situationer udvikler sig til folkedrab. Det handler om at tage personligt ansvar, reagere på signaler og fremme demokrati, menneskerettigheder og tolerance, sagde undervisningsminister Bertel Haarder som optakt til dagen. Han deltog på Rådhuset i København i et arrangement, der var åbent for offentligheden. Også Aalborg, Vejle, Esbjerg, Odense og Helsingør inviterede borgere til foredrag, udstillinger, film, koncerter og debatter. Blandt andet kunne man i Odense høre forfatter Øjvind Kyrøs beretning om, hvordan virkeligheden så ud, da det blodige folkemord i Rwanda brød ud. I Aalborg fortalte cand.mag. Ulla Strange fra Dansk Institut for Internationale Studier om, hvordan propaganda taler til følelser og storslåede fællesskaber, på samme tid som den skaber frygt og fjender. Og i Vejle gav kultursociolog Jacques Blum sit bud på, hvorfor forfølgelser sker, og hvordan vi kan undgå dem i fremtiden. Årets tema debatteres også på en række temadage, der er blevet og fortsat bliver afholdt. I perioden fra den 16. til den 25. januar deltog op mod gymnasieskoleelever i temadagene, hvor oplæg og workshopper stillede eleverne over for dilemmaprægede scenarier, som skulle skabe refleksion og diskussion. Auschwitz-dagen bliver afholdt i et samarbejde mellem de involverede kommuner, Undervisningsministeriet og Dansk Institut for Internationale Studier. Beredskabsforlig på vej Det lykkedes ikke at få afsluttet forhandlingerne om et nyt beredskabsforlig i Men her i årets første måneder forventes en politisk aftale om redningsberedskabet indgået for Regeringens oplæg til en aftale blev forelagt de politiske partier primo november, og de forhåbentlig afsluttende forhandlinger er lige nu i gang. Udviklingen i de seneste års terrorangreb i verden medfører, at terrortruslen også mod det danske samfund efterhånden er mere påtrængende. Katastrofer og ulykker lader sig ikke standse af landegrænser. Og heraf følger, at vilkårene for beredskabet også ændrer sig. De politiske analyser og vurderinger heraf er hovedårsagen til, at forliget er trukket ud. En anden årsag til forsinkelsen er manglende enighed i forligspartierne om, hvor mange penge der skal være til rådighed for de frivillige i redningsberedskabet. Alle venter i spænding! Andre nyheder Udsendte soldater vil blive i Forsvaret På trods af stadig farligere missioner ønsker over halvdelen af de soldater, der har været udsendt til Irak eller Afghanistan, at forlænge deres kontrakt. De krigslignende vilkår i verdens brændpunkter og den jævnlige kritik i medierne tager ikke modet fra danske soldater. Flertallet af de udsendte ønsker at fortsætte i Forsvaret. Af de soldater, der netop nu befinder sig i Afghanistan, har 53 pct. af konstablerne og befalingsmændene søgt om at få deres kontrakter forlænget. Over 50 procent Ansøgningerne strømmer ind, selv om styrken har mødt hård modstand fra Taliban-krigere samtidig med, at overdragelser af tilbageholdte i 2002 til påståede amerikanske overgreb bliver stærkt debatteret i danske medier. Side 6 af 8 sider

7 Af de soldater, der opererer i Irak, har 56 pct. af konstablerne og befalingsmændene søgt om kontraktforlængelse. Styrken er fortsat truet af angreb med vejsidebomber og grundlaget for tilstedeværelsen er genstand for en bitter politisk strid. Endelig har 60 pct. af konstablerne og befalingsmændene udsendt til det relativt rolige Kosovo søgt om kontraktforlængelse vel vidende, at næste stop kan blive Afghanistan. Fredsprismedalje til gamle veteraner på Bornholm Folk & Forsvars formand på Bornholm, Ernst Grunwald, der er major og var udsendt i FN-tjeneste ved det danske hospital i Rafah i 1965, fik mandag 22. januar 2007 ved en højtidelighed på Almegårds Kaserne overrakt fredsprismedaljen af formanden for De Blå Baretter på Bornholm, Arne Tørnstrøm. Medaljen tilfaldt samtidig den gamle major H.V. Jørgensen, nu 80 år, der i 1958 var operationsofficer med FN- Bataljonen i Gaza. Ernst Grunwald, der gennem mange år har været en meget markant og initiativrig formand for Folk & Forsvar på Bornholm, trækker sig tilbage fra sin formandsfunktion på generalforsamlingen 6. marts i Rønne. Begge prismodtagere er fortsat stærkt engagerede, H.V. Jørgensen som foredragsholder om krigen, bombardementet af Rønne by og russernes forbliven på Bornholm frem til 5. april Hjertelig tillykke til de 2 gamle veteraner! Ernst Grunwald til venstre, og H.V. Jørgensen til højre, foreviget i Rønnes smukke kaserne. Presseklip Den hemmelige krig Statsminister Anders Fogh Rasmussen angriber Danmarks Radios troværdighed omkring dokumentarfilmen Den hemmelige krig. I avisernes referat fra den 25. januar opfordrer statsministeren DR til en undersøgelse i relation til et troværdighedsproblem. Sagen minder meget om, da premierminister Tony Blair i England konfronterede den engelske statsradio BBC omkring grundlaget for Irak. Anders Fogh Rasmussen mener, at DR har fordrejet oplysningerne i Den hemmelige krig. Berlingske Tidendes Christian Brøndum viser i en kommentar i avisen den 25. januar, at Den hemmelige krig indeholder flere eksempler på fordrejning og utroværdighed samt fraklip. Oppositionen mener til gengæld, at der bør foretages en uvildig undersøgelse af den afghanske fangesag. Et ønske, som forsvarsminister Søren Gade fastslår er et direkte angreb på de danske soldaters troværdighed. Skudulykke i det militære terræn i Oksbøl Skudulykken i Oksbøl, hvor en konstabelelev, der skulle have været af sted til Irak, blev dræbt under en øvelse, kan få uforudsete konsekvenser, skriver Berlingske Tidende 19.januar. Den 21-årige konstabelelev fra Hold 9 døde ved et vådeskud på den eneste dag under øvelsen, hvor soldaterne havde skarpt i våbnene. Flemming Nielsen, formand for Hærens Konstabel og Korporal Forening, siger, at soldaterne i princippet skal være klar til at håndtere sådan en situation fra dag 1 i Irak, men spørgsmålet er, hvordan de reagerer, når ulykken sker inden afgang. Tolke skal ikke have asyl Irakiske tolke, der har bistået det danske forsvar, bør ikke efterfølgende have asyl i Danmark, mener Berlingske Tidende i en lederkommentar den 19. januar. Argumentet var ellers at lade tolkene rejse med Side 7 af 8 sider

8 de sidste danske soldater, når disse forlader Irak. Det vil være et nederlag og et helt forkert signal at tage tolkene med til Danmark. De er en del af det nye Irak, mener lederskribenten. Færre soldater i Irak i 2007 Færre danske styrker i Irak i 2007 lovede statsminister Anders Fogh Rasmussen i sin nytårstale. Budskabet blev rigeligt kommenteret af oppositionen på Christiansborg og militære eksperter. Afsnitslederen i DIIS - Dansk Institut for Militære Studier, Mikkel Vedby Rasmussen mener, at udsendelse af danske kamptropper som samlet trop slutter i Vort bidrag er så lille (cirka 450), at en reduktion ikke giver den store mening. Det kan sagtens være, at der fremover vil være danske soldater, som hjælper med træningen af irakerne, men ikke som samlet kampstyrke, mener han. Brug for specialstyrkerne Forsvarsminister Søren Gade vil gerne have udsendt Frømandskorpset og Jægerkorpset på missioner i Der er dog ingen konkrete planer om, hvornår eller hvorhen, eventuelt som erstatning for de franske specialstyrker i Afghanistan. Ministeren frygter, at den omstridte dokumentarfilm Den hemmelige krig kan have skabt så megen mistillid hos oppositionen på Christiansborg, at de ikke vil støtte en ny udsendelse til Afghanistan. De danske specialstyrker har i øvrigt fået nyt udstyr for 388 millioner kroner, blandt andet indsatskøretøjer, kommunikationsudstyr og sensorer. Nye alliancer mod terror Per Kaalund, der er socialdemokratisk forsvarsordfører, skriver i Berlingske Tidende, at begrundelsen for invasionen i Irak er dokumenteret falsk. Den dårligt planlagte besættelse har været med til at fostre en borgerkrig. For at bekæmpe terrorisme kan det være nødvendigt at forhandle med lande, som vi afskyer. Derfor bør man optage forhandling med Iraks naboer, Syrien og Iran, men Kaalund. Byrdefordeling i Afghanistan Tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen skriver i Berlingske Tidende, at udfaldet af NATOtopmødet i Riga var en skuffelse. Der var fine hensigtserklæringer, men ingen politisk vilje til at følge op på dem, mener han. Det var bl.a. Afghanistan, der blev diskuteret, men her kom ingen garantier for en bedre troppefordeling. Uffe Ellemann-Jensen mener, at netop NATO-sammenholdet lider skade, når byrderne ikke er ligeligt fordelt. Det er vanskeligt at forklare, at canadiske, britiske og danske soldater skal løbe den største risiko, når tyske, italienske, spanske og franske styrker holder sig tilbage, skriver han Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 8 af 8 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014.

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. FORTROLIG Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. Det er 10 gang jeg aflægger beretning for foreningens arbejde i det forløbne. Den udsendes igen på forhånd således

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 10. april 2015 INDLEDNING Det er på ny i år en glæde at kunne aflægge en beretning til landsrådsmødet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 2 2009 Februar Kronprins Frederik protektor for Soldaterlegatet.dk Soldaterlegatet er nu klar

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft.

Emne: Tildeling af forsvarets medaljer for international tjeneste med tilbagevirkende kraft. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 168 Offentligt Danmarks Internationale Veteran Organisation Protektor H.K.H. Prins Joachim Til Hr. Forsvarsminister Nick Hækkerup Eft.: Forsvarsudvalget Veterancentret

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352

TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009. Public 56352 TNS Gallup - Public Tema:Afghanistan 20. april 2009 Public 56352 Metode Feltperiode: Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.011 personer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Bilag 3. Tematisering af høringssvar

Bilag 3. Tematisering af høringssvar Økonomi Administration Sagsbehandler: Rikke Østergaard Pedersen Sagsnr. 15.00.00-P05-4-15 Dato:08.01.2016 Bilag 3. Tematisering af høringssvar Forslaget til veteranstrategi for Horsens Kommune har været

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2013 / 2014 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2013 / 2014 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2013 og 2 i foråret 2014. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE

CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE CITATER OM DET DANSKE-TYSKE GRÆNSELANDE Ligeledes skal hertugdømmet Sønderjylland ikke forenes med Danmarks rige og krone og ikke incorporeres deri, således at en er herre over dem begge. fra Constitutio

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/referat nr.: 464 Dato: 28. januar 2009 Sted: Hotel Koldingfjord Lokale: Bestyrelse: Mikael Jentsch MJ Formand Anders Thanning AT Næstformand Trine L. Holmberg TLH Sekretær

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986.

Interview med finansminister Palle Simonsen (C), 1986. Den danske model Følgende er et interview med den konservative finansminister Palle Simonsen om den danske velfærdsstatsmodel. 5 Kilde: John Wagner (red.): Den danske model. En bog med Palle Simonsen om

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Oktober, 2007 Du kan ikke besvare denne nyhedsmail skriv i stedet til nyhedsbrevets redaktion på: lr@frivillighed.dk Indhold Nyt fra Center

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014

Jubilarstævne 2014. Invitation. Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Invitation Er du 5 eller 10 års jubilar - får du en særlig rabat og fordele. Men ALLE kan deltage! Jubilarstævne 2014 Mød dine venner på Jubilarstævnet i Holstebro den 27. september 2014 Dagens Program:

Læs mere

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt

University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling, Foreningen Hus Forbi Torsdag den 14. Januar 2016 University College Lillebælt, tidligere kendt som Den Sociale Højskole Lillebælt Folk rejste sig og holdt et minuts

Læs mere

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010.

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010. Sommer i Jammerbugt Juni 2010 Hverdagen i lokalpolitik Fra næstformanden Vort daglige brød Medlemskampagne (vedlagt) Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk Hverdagen

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan?

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan? Spørgsmål og svar Her følger svar på en række aktuelle spørgsmål vedrørende dokumentarfilmen Den hemmelige krig efterfulgt af en række spørgsmål og svar vedrørende TV Avisens opfølgende dækning. Spørgsmål

Læs mere

1998 10. september Kvindeligaens Fredsdag 18. september, Gammeltorv Krav om fredelig løsning i Kosovo. 1999 Protest mod krigen i Jugoslavien

1998 10. september Kvindeligaens Fredsdag 18. september, Gammeltorv Krav om fredelig løsning i Kosovo. 1999 Protest mod krigen i Jugoslavien Kvinder i Sort demonstrationer fra 1998-2016 1998 10. september Kvindeligaens Fredsdag 18. september, Gammeltorv Krav om fredelig løsning i Kosovo 1999 Forår Protest mod krigen i Jugoslavien 2001 8. juni,

Læs mere

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler

Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Den nationale flagdag i Nordjylland Af Uffe Uhler Flagdagen den 5. september i år bød vores forening på det dilemma at skulle være til stede ved to arrangementer på samme tid, dels i Aalborg og dels i

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015.

ved Generalforsamlingen, tirsdag den 3.februar 2015. LOKALFORENINGEN LIMFJORDEN Er en del af Danmarks Internationale Veteranorganisation. Alle der har været udsendt i en international fredsstøttende eller humanitær mission under FN, NATO, EU, OSCE eller

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen...

Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen... Nr. 1 2009 Januar Godt nytår Når et år er ved at løbe ud, som 2008 nu er tæt på, giver det altid

Læs mere

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive

Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Viborg d. 22-11 2007 Referat af pløjeudvalgsmøde afholdt d. 19-11 på Landbo Limfjord i Skive Fremmødte: Christian Andersen, Claus Hansen, Henrik Franck, Hugo Kudsk, Jens Gudike, Jens Iversen, John Christensen,

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN. Januar 2014. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN Januar 2014 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand Flemming Gaaei Hans Dyres vej 51 9300 Sæby Telefon: 60 64 90 95 flemming@supersej.dk Næstformand

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia

Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia REFERAT DATO 22. april 2010 15.30 til 17.00 STED Post Danmark, Taulov Pakkecenter, Stakkesvang 15, 7000 Fredericia INDKALDT AF Taulov Transportcenter REFERAT AF Mikkel H. Hansen DELTAGERE Stefan Sommer,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers.

Referat fra årsmøde i DH 10. marts 2016 i kantinen på Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8900 Randers. Danske Handicaporganisationer Randers v/ formand Asger Laustsen, Tinghøjvej 15, 8920 Randers NV Telefon: 86 44 32 21. E-mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk Hjemmeside: www.dhranders.dk Referat fra årsmøde

Læs mere

Bro kan give bagslag

Bro kan give bagslag Bro kan give bagslag En Kattegatforbindelse kan blive til fordel for hovedstadsområdet, mens Østjylland kan miste arbejdspladser, lyder advarslen fra flere eksperter. Dette er indledningen til en artikelserie

Læs mere

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45. Fruerlund 22 2850 Nærum Tlf.: 45801134 Email.: ibhso@mail.dk 9. februar 2009 Til Præsidiemedlemmerne Referat præsidiemøde i Peder Aalborgstuen på Antvorskov Kaserne mandag den 17. november 2008 kl. 12.45.

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg

1. marts 2008 Flensborghus, Norderstr. 76 D-24939 Flensburg Klima- forandringen - Hvordan vil vi tackle de globale og lokale udfordringer i Norden og Slesvig-Holsten? Temakonference for beslutningstagere og interesserede fra Norden og Slesvig-Holsten 1. marts 2008

Læs mere

MIKKEL & GRITTS NYTÅRSTALE-BINGO. Alle deltagere får hver en bingoplade og en kuglepen, blyant, tusch eller lignende.

MIKKEL & GRITTS NYTÅRSTALE-BINGO. Alle deltagere får hver en bingoplade og en kuglepen, blyant, tusch eller lignende. REGLER: Alle deltagere får hver en bingoplade og en kuglepen, blyant, tusch eller lignende. Der tændes for Dronningens nytårstale på DR1 kl. 18:00 Hver gang H.M. Dronning Margrethe ordret siger et ord

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Landsrådsmødet 13. april 2013. Skriftlig beretning Danske Soldaterforeningers Landsraad Landsrådsmødet 13. april 2013 Skriftlig beretning INDLEDNING Det er igen i år en glæde at kunne aflægge en beretning til Landsrådet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Note til pkt. 5 i dagsordenen ved bestyrelsesmødet den 11. oktober 2012 Fremtidigt samarbejde med Kommunikation og Sprog

Note til pkt. 5 i dagsordenen ved bestyrelsesmødet den 11. oktober 2012 Fremtidigt samarbejde med Kommunikation og Sprog Et af bestyrelsens hovedformål er at Translatørforeningen overlever som forening. Disse noter omhandler tanker om dette formål og om nødvendigheden af disse forskellige tiltag. I løbet af de sidste år

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD godkendt Dato: Onsdag d. 30. marts 2016 Tid: 10.00 15.00 Sted: Seniorhuset, Toldbodgade 5, 5000, Odense C. Afbud: Poul Gudberg Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1

NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER. Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 NÅR VETERANER SKAL VIDERE I ET CIVILT JOB INTRODUKTION TIL ARBEJDET MED VETERANER Når VET skal videre i et civilt job.indd 1 2/16/2016 3:08:56 PM INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Landsforeningen LandboSenior.dk

Landsforeningen LandboSenior.dk Nyhedsbrev nr. 72 december 2015 Indhold: 1. Formanden har ordet. 2. Tips- og Lottomidler. 3. Årsmøde 2016. 4. Indkaldelse til generalforsamling. 5. Medlemsopgørelse. 6. Kontingent 2016. 7. Rejse til Sydamerika.

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015

Seniorer i HK MidtVest. Herning og Ikast-Brande kommuner. Program for 2. halvår 2015 Seniorer i HK MidtVest Herning og Ikast-Brande kommuner Program for 2. halvår 2015 Bestyrellsen i HK MiidtVest Seniiorer Herniing og IIkast--Brande kommuner Formand Birgit H. Nielsen Ravelsvej 5 7400 Herning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K

Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Referat af bestyrelsesmøde i DMKL 3. december 2015 Kl 10:00 16:00 Vartov, Farvergade 27, 1463 København K Til stede: Lena Schnack Mertz, Morten Lønborg Friis, Jan Jacobsen, Jens Bloch, Jørgen Graven Nielsen,

Læs mere

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen

STUDENTERSAMFUNDET v/ Aalborg Universitet Bestyrelsen Fibigerstræde 15 9220 Aalborg Øst telefon: 9635 8016 fax: 9815 9494 e-mail: bestyrelsen@studentersamfundet.aau.dk http://www.studentersamfundet.aau.dk Ordinære medlemmer af bestyrelsen Christian K. Refshauge,

Læs mere