Vedtægter & reglementer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter & reglementer"

Transkript

1 Vedtægter & reglementer Sidst revideret 2010 Skelskør Ro og Kajakklub

2 Vedtægter Side 3 Vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/ Korttursreglement Side 10 Korttursreglement er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 26/ Langtursreglement Side 14 Langtursreglement er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 25/ Vinterroningsreglement Side 18 Vinterroningsreglement redigeret efter afholdt generalforsamling d. 25/ Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 2

3 Vedtægter 1. Navn - Formål - m. v. 1. Foreningens navn er Skelskør Ro & Kajakklub. 2. Foreningens formål er at dyrke og fremme kendskabet til ro - og kajaksport i alle dens former, samt at dyrke anden idræt i forbindelse med udøvelsen af rosporten. 3. Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport(DFfR) og Dansk Kano og Kajakforbund(DKF), der begge er underlagt Dansk idrætsforbund(dif). 4. Foreningens stander er tre hvide prikker omkranset af en hvid kantstribe på rød bund. 5. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune og dens adresse er dens fungerende formands bopæl. 2. Medlemmer optagelse. 1. Som medlemmer kan på lige fod optages personer af begge køn. 2. Endvidere kan som særlige medlemmer optages personer, der kun vil benytte foreningens eksterne aktiviteter, institutioner og firmasportsforeninger, idet dog sådanne medlemmers optagelsesbetingelser i hvert tilfælde fastsættes efter forhandling med foreningens bestyrelse og godkendes på den kommende generalforsamling. 3. Begæring om optagelse som medlem skal ske skriftligt til foreningens bestyrelse, og hvis ansøgeren er under 18 år, da med vedkommendes forældremyndiges underskrift. 4. Medlemmer kan være aktive, passive eller aktiv/passiv. 5. Der kan tegnes familiemedlemskab. Kravet er dog, at samtlige personer har samme bopæl og har familiemæssige sammenhænge. 6. Børn under 12 år kan optages som mini-roere. Dog uden rettigheder til at benytte klubbens romateriel. 7. Aktive roende medlemmer skal besidde svømmefærdigheder efter de krav, der til enhver tid er fastsat af DFfR og DKF. 3. Udmeldelse. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer. 2. Udmeldelse kan kun godtages, såfremt medlemmet har opfyldt sin kontingentforpligtigelse. 3. En udmeldelse fritager ikke et medlem fra tidligere indtrufne aftaler. 4. Nøgle til klubben skal returneres ved udmeldelse, og depositum vil blive tilbagebetalt. 4. Kontingent. 1. Ethvert medlem er forpligtiget til at betale et årligt kontingent til foreningen. 2. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. 3. Kontingent for aktive medlemmer forfalder med halvdelen pr. 1.april og resten pr. 1.august. 4. Kontingent for passive, aktive/passive og bestyrelsen forfalder med hele beløbet pr.1.april. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 3

4 5. Kassereren er med bestyrelsens samtykke bemyndiget til at anvende alle retsgyldige midler til at inddrive ikke rettidigt indbetalt kontingent. 6. Ved ikke rettidigt indbetalt kontingent vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr.100,-. 7. Er kontingent ikke indbetalt senest 14. dage efter udstedelsen af 2-rykker, bliver medlem automatisk ekskluderes som værende medlem af Skelskør Ro og Kajakklub. 8. Alle medlemmer af Skelskør Ro og Kajakklub skal være tilmeldt Betalings Service. 5. Medlemmernes forpligtigelser. 1. Som medlemmer af Skelskør Ro og Kajakklub er medlemmerne berettigede og forpligtede i henhold til foreningens vedtægter, reglementer samt alle i henhold hertil lovligt trufne beslutninger. 2. Medlemmerne forventes: a. på opfordring fra bestyrelsen eller et af bestyrelsen bemyndiget medlem, at deltage i specificerede opgaver vedrørende en selv, samt vedligeholdelse af hus, bro og materiel. b. på opfordring at yde foreningen enhver bistand, til at tilvejebringe oplysninger eller til gennemførelse af specificerede opgaver. c. til enhver tid at holde foreningens ære og traditioner i hævd 6. Medlemmernes rettigheder. 1. Medlemmer har ret til at deltage i foreningens arrangementer og benytte dens faciliteter. 2. Kun aktive roende medlemmer har ret til at benytte foreningens bådmateriel og kun i det omfang den enkeltes romæssige kvalifikationer berettiger dertil. 3. Aktiv/passive må kun benytte foreningens bådmateriel max. 3 gange pr. år. 7. Udelukkelse. 1. Et medlem kan af bestyrelsen udelukkes når: a. medlemmet groft har krænket foreningens vedtægter eller reglementer eller har tilsidesat lovligt vedtagne beslutninger, jvf. 5. b. medlemmet ikke har indbetalt kontingent til foreningen senest til de i 4 stk. 3 & 4 angivne frister. 2. Enhver udelukkelse indberettes til DFfR og / eller DKF. 3. Skyldes udelukkelsen kontingentrestance indberettes tillige til DIF. 4. En udelukkelse kan af den udelukkede indankes til afgørelse på den førstkommende generalforsamling. 5. Skyldes udelukkelsen stk. 1 litra b, kan medlemmet ikke igen opnå medlemskab førend forpligtigelsen er opfyldt. 6. Genindmeldelse i klubben, kan kun ske ved indbetaling af skyldigt kontingent, samt et genindmeldelsesgebyr på kr.250,-. 8. Bestyrelsen. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og mellem general-forsamlingerne varetages foreningens anliggender af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse. 2. Bestyrelsen består af en formand, og kan bestå af enten 4 eller 6 bestyrelsesmedlemmer. Alle valgt direkte på generalforsamlingen. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 4

5 3. Formanden vælges for et år ad gangen og skal være aktiv roer. 4. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og alle bestyrelsesmedlemmer skal være aktive roere: a. på valg på lige år vil der være 2(hvis 4) eller 3(hvis 6) bestyrelsesmedlemmer b. på valg på ulige år vil der være 2(hvis 4) eller 3(hvis 6) bestyrelsesmedlemmer 5. Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse konstituerer sig selv med følgende medlemmer: a. Næstformand b. Kasserer c. Sekretær 6. På valg til bestyrelsen kan genvalg finde sted. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen mellem generalforsamlingerne, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem indtil førstkommende generalforsamling. Suppleanten skal indkaldes blandt foreningens medlemmer. 8. På den årlige generalforsamling aflægger foreningens formand beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år. 9. Formanden skal være bosat i Slagelse Kommune. 10. Øvrige bestyrelsesmedlemmer bør være bosat i Slagelse Kommune Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og med ansvar overfor generalforsamlingen. Formanden og i dennes forfald næstformanden repræsenterer bestyrelsen under ansvar for denne. 2. I retshandler tegnes foreningen af formand og kasserer i forening. I tilfælde af forfald indtræder næstformanden. 3. I alle sager vedrørende køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 4. Bestyrelsen forvalter foreningens kasse, fonds og arkiver samt fører et regnskab i overensstemmelse med bogføringslovens bestemmelser. Den udarbejder budget for hvert regnskabsår og påser, at budgettet så vidt muligt overholdes. 5. Bestyrelsen fører en fortegnelse over medlemmerne. 6. Det påhviler bestyrelsen at indsende de oplysninger som offentlige myndigheder, DFfR samt DKF måtte kræve til de af dem fastsatte frister. 7. Bestyrelsen skal lede foreningens aktiviteter i overensstemmelse med vedtagne love og reglementer m.m., hvad enten disse er af lokal oprindelse, eller er forpligtigelser i henhold til DFfR og DKF. 8. Bestyrelsen drager omsorg for at der bliver ført rojournal. 9. Sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling, offentliggøre bestyrelsen regnskab for det forløbne år. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 5

6 10 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres en forhandlingsprotokol over møderne, og udskrift af forhandlingsprotokollen skal snarest efter hvert møde tilstilles bestyrelsesmedlemmerne. 2. Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, og denne er forpligtiget til at indkalde til møde, når mindst et bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er beslutnings-dygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede. Ved afstemning er simpel stemme flerhed afgørende. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. 3. Dagsorden for møderne skal være bestyrelsens medlemmer i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse. 4. Bestyrelsesmøder bør afholdes 1 gang månedligt. 1. Bestyrelsen kan nedsætte fornødne udvalg. 11. Udvalg. 2. Udvalgenes beføjelser fastsættes til enhver tid af bestyrelsen. 3. Ledere af de i stk. 1 nævnte udvalg, udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til deres interesse og villighed. 4. Udvalgene skal løbende holde bestyrelsen underrettet om deres virksomhed, samt udarbejde budgetforslag og sørger for at evt. nødvendige midler bevilges. 5. Til varetagelse af andre opgaver end de, der påhviler de nedsatte udvalg, kan bestyrelsen nedsætte midlertidige eller faste udvalg eller udpege enkeltpersoner Til varetagelse af den daglige ronings organisation kan bestyrelsen udpege en rochefer. 2. Formanden er øverste rochef og har den højeste myndighed. 3. Bestyrelsen godkender klubbens instruktører, der alle refererer under ansvar, samt med indberetningspligt til øverste rochef eller bestyrelsen. 4. Bestyrelsen kan udnævne en materielforvalter, der overfor bestyrelsen er ansvarlig for materiellets vedligeholdelse. 5. Bestyrelsen kan udnævne en husforvalter, der overfor bestyrelsen er ansvarlig for rengøring samt vedligeholdelse af hus, grund og broanlæg. 13. Regnskab. 1. Regnskabsåret for Skelskør Ro og Kajakklub går fra den 1. januar til 31. december. 2. Før afholdelse af Generalforsamlingen, skal kasserer gennemgå regnskab for bestyrelsen. 3. Regnskabet skal inden generalforsamlingen revideres af foreningens revisor. Revisoren udfærdiger inden generalforsamlingen sine bemærkninger til regnskabet. 4. Revisoren har til enhver tid adgang til at kontrollere alt vedrørende regnskabet og regnskabsføringen. 5. Såfremt revisoren konstaterer alvorlige uregelmæssigheder, kan han forlange en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 6

7 6. En revisor samt en revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. 14. Hæftelse. 1. Foreningen hæfter med sin til enhver tid værende formue. 2. Der påligger ikke medlemmer af bestyrelsen eller medlemmer nogen form for hæftelse. 15. Generalforsamling 1. Stemmeberettiget på Skelskør Ro og Kajakklubs ordinære generalforsamling er alle medlemmer der ikke er i restance, og der er fyldt 16 år. 2. Den ordinære generalforsamling er offentlig, men kun de stemmeberettigede medlemmer i henhold til stk. 1 har taleret. 16. Indkaldelse til generalforsamling 1. Ordinær generalforsamling indkaldes efter hver rosæons afslutning og skal være afholdt inden udgangen af februar måned. 2. Der skal indkaldes med 4 ugers varsel, ved opslag i husstandsomdelt lokalavis og på roklubbens hjemmeside så længe denne er aktiv 3. Indkaldelsen skal være det enkelte medlem i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse og indeholde angivelse af tid og sted og være ledsaget af dagsorden, regnskab samt budget og eventuelle indkomne forslag. 4. Dagsordenen skal omfatte: a. Valg af dirigent og protokolfører b. Formandens beretning c. Kassere fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse d. Kassere fremlægger bestyrelsens forslag til budget og kontingent e. Indkomne forslag f. Valg af formand g. Valg af medlemmer til bestyrelsen h. Valg af en revisor og en revisorsuppleant i. Eventuelt 17. Forslag til generalforsamlingen 1. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 2. Forslag, der fremkommer efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist, kan kun komme til afstemning såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for forslagets optagelse til afstemning. 18. Beslutningsdygtig 1. Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 2. En husstand kan stemme ved fuldmagt, såfremt en væsentlig årsag forhindre personligt fremmøde. Dirigent samt bestyrelse, afgør fuldmagts gyldighed. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 7

8 3. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt for en husstand. 4. Fuldmagt er gyldig når den indeholder medlemsnummer, navn, dato samt en underskrift. 5. Fuldmagt skal afleveres og registreres hos dirigent ved ankomst til generalforsamling. 6. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker dette. 7. Ved stemmelighed bortfalder forslag. 8. På generalforsamlingen er simpelt stemmeflertal afgørende. Dog kan foreningens ophævelse kun vedtages med kvalificeret stemmeflerhed jvf. 25, og forandringer i vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. 19. Reglementer. 1. Bestyrelsen skal udarbejde et sæt sikkerhedsbestemmelser, gældende for alle klubbens medlemmer, kursister samt privatejede både der henligger i klubben. 2. Som minimum skal disse indeholde: a. Korttursreglement for roning i dagligt rofarvand b. Langtursreglement c. Vinterroningsreglement. 3. Bestyrelsen er forpligtiget til løbende og mindst en gang om året at gennemgå og evt. tilpasse disse. 4. Tilpasninger vil blive orienteret om, i bestyrelsesreferater og ved opslag i klubhuset. 20. Ekstraordinær generalforsamling. 1. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 8 dages skriftligt varsel til det enkelte medlem med opgivelse af tid, sted og dagsorden, og den er forpligtet hertil, når det forlanges af mindst halvdelen af bestyrelsen eller mindst 25 % af foreningens aktive medlemmer. Heraf skal mindst 9/10 af disse medlemmer give møde på den ekstraordinære generalforsamling. 2. Bestyrelsen er ligeledes forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling iflg. 13 stk. 4 og 25. Denne skal indkaldes med samme frist og indhold som i stk Begæringen i stk. 1 skal ske skriftligt til bestyrelsen. 4. Ekstraordinær generalforsamling indkaldt iht. stk. 1 er kun beslutningsdygtig såfremt sidste punktum er opfyldt. 5. Ekstraordinær generalforsamling indkaldt iht. stk. 2 er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 6. En ekstraordinær generalforsamling er kun offentlig efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 21. Æresmedlemmer. 1. Personer, som gennem en årrække har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for foreningen kan af bestyrelsen udnævnes til æresmedlemmer. 2. De i stk. 1 nævnte personer er kontingentfrie og med samme rettigheder som aktive. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 8

9 22. Medlemsblad. 1. Foreningen udgiver medlemsbladet SKROT. Bestyrelsen bestemmer bladets forretningsgang og vælger dets redaktør. 23. Medlemskab i andre foreninger. 1 Beslutninger vedrørende foreningens medlemskab i andre foreninger og organisationer træffes af bestyrelsen. 24. Børneattester 1. Iht. lov om børneattester af 16. juni 2005, indhenter Skelskør Ro og Kajakklub børneattester 2. Skelskør Ro og Kajakklub har besluttet at indhente attester på alle instruktører, ledere og bestyrelsesmedlemmer. 25. Foreningens ophævelse. 1. Såfremt foreningen i kraft af for få medlemmer, eller af økonomiske grunde må nedlægges, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling desangående. 2. Vedtagelse af nedlæggelsen kræver stemmeflerhed på 3/4 blandt de fremmødte medlemmer. 3. Vedtages det at ophæve foreningen, nedsætter bestyrelsen et likvidationsudvalg, der likviderer foreningens mellemværender og realiserer dens aktiver. 4. Et evt. realisationsoverskud skal efter forhandlinger med DFfR båndlægges til fordel for en eventuelt senere oprettelse af en roklub i Skælskørområdet. Skælskør, d. 27/ Max Hansen, dirigent Nærværende vedtægter er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 27/ Skælskør, d. 18/ Pbv. Kent Christensen Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 9

10 Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Ro og Kajakklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør Nor, Inderfjord og Yderfjord samt til Stigsnæs Havn mod syd og Egerup Strand mod nord. 3. Roning er IKKE tilladt på de skraverede områder, som der er angivet på det opsatte oversigtskort for det daglige rofarvand. Kort er opsat i bådhal, ved ro og bådkort. 2. Inrigger 1. Der skal være en godkendt styrmand i en inrigger. 2. Mandskabet skal være fuldtalligt. 3. Mini-roere må medtages i inrigger på kortture i A-styrmandsområdet såfremt nedenstående krav opfyldes: a. Der må kun medbringes et barn pr. båd. b. Barnet skal indskrives som gæsteroer. c. Barnet skal være iført godkendt redningsvest under hele turen. d. Alle i båden skal samtykke. e. Barnet skal anbringes hos styrmanden eller foran etteren. f. Anbringelse i lastrum er strengt forbudt. g. Barnet må ikke være til gene for styrmand eller besætning. h. Barnet skal være i samme båd som en af forældrene. i. Denne fratager på intet tidspunkt styrmanden for det fulde ansvar. 4. Sejlføring er ikke tilladt. 5. Materialet må ikke overbelastes. 6. Er der medlemmer under uddannelse, kræves det ligeledes at styrmanden er instruktør. 7. Skal altid være forsynet med bådshage, øsekar samt en redningsvest til hver person. 3. Før turen. 1. Styrmanden skal efterse materiellet for fejl og mangler inden turen. 2. Konstateres der alvorlige fejl eller mangler, sættes båden ud af drift og materialeforvalteren underrettes. 3. Styrmanden er ansvarlig for at mandskabet er kvalificeret. 4. Styrmanden er ansvarlig for at turen indskrives i rojournalen inden turen, herunder mandskab, styrmand, båd og forventet mål. 5. Styrmanden er ansvarlig for mandskab og materiel iht. søloven. 4. Under turen. 1. Styrmanden har ansvaret for at der opretholdes ro og orden i båden. 2. Mandskabet skal til enhver tid efterkomme styrmandens kommandoer. 3. Efterkommer et mandskabsmedlem ikke en kommando, kan styrmanden indberette medlemmet til bestyrelsen, som derefter tager stilling til evt. sanktioner. 4. Et mandskabsmedlem kan indberette en styrmand til bestyrelsen, såfremt det mener at styrmanden har overtrådt eller tilsidesat reglementer og lovligt trufne beslutninger. 5. Bestyrelsen tager herefter stilling til evt. sanktioner, jvf Efter turen. 1. Styrmanden skriver båden ind i rojournalen efter endt rotur. 2. Styrmanden er ansvarlig for at båden rengøres efter turen. Er der sand m.m. indeni båden pga. landgang e. lign, skal båden rengøres indvendig. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 10

11 3. Båden og årerne skal efter vask, aftørres og stilles på plads. 4. Er der under turen sket skader på materiellet, sættes båden ud af drift og materialeforvalteren underrettes. 6. A- Styrmand. 1. For at erhverve A-styrmandsret kræves bestået et styrmandskursus afholdt af klubben. 2. De nærmere bestemmelser omkring det i stk. 1 nævnte kursus fastlægges af bestyrelsen. 3. Har medlemmet bestået det i stk. 1 nævnte kursus, tager bestyrelsen stilling til om medlemmet kan erhverve A-styrmandsret. 4. Bestyrelsen indstiller medlemmer til at deltage i det i stk. 1 nævnte kursus. 5. For at komme i betragtning kræves mindst 1 års roerfaring og en alder på mindst 16 år. 6. En A-styrmand må være styrmand i området fra fiskerihavnen og til Egerup Strand. 7. B- Styrmand. 1. En A-styrmand kan ansøge bestyrelsen om tildeling af B-styrmandsret. 2. For at kunne erhverve B-styrmandsret kræves: a. Mindst 1 års erfaring som A-styrmand. b. En alder på mindst 18 år. c. Bestået en praktisk prøve. 3. De nærmere bestemmelser for afholdelse af den i stk. 2 linje c nævnte prøve fastlægges af bestyrelsen. 4. Er medlemmet kvalificeret i.h.t. stk. 2, tager bestyrelsen stilling til om medlemmet kan erhverve B-styrmandsret. 5. En B-styrmand må være styrmand i en inrigger i Skælskør Nor, Inderfjord og Yderfjord samt til Stigsnæs Havn og til Egerup Strand. 8. Outriggere. 1. Det kræves at medlemmet modtager den fornødne instruktion i outriggerroning. 2. Det tilladte rofarvand for outriggere går fra fiskerihavnen til Egerup Strand og i noret såfremt båden ikke roes igennem havnen. 3. Når medlemmet har opnået den nødvendige erfaring, kan det blive frigivet til outriggerroning. 4. Kun instruktører godkendt af bestyrelsen kan frigive. 5. Ikke frigivne roere må kun ro under opsyn af instruktør eller i følgeskab med en instruktør. 6. Frigivne roere må ro til Slagternæs. 7. Frigivne roere med A-styrmandsret må ro til Egerup Strand. 8. Frigivne roere kan af bestyrelsen gives tilladelse til roning i noret, såfremt stk. 2 overholdes. 9. Nærværende gælder kun for outriggerroning. 10. Starttidspunktet for outriggerroning besluttes af formanden efter samråd med bestyrelsen, dog jvf. Vinterroningsreglementet. 9. Kajakker. 1. Det kræves at medlemmet modtager den fornødne instruktion i kajakroning. 2. Kun instruktører godkendt af bestyrelsen kan tildele medlemmer kajakret 1 2 eller 3 3. De nærmere bestemmelser for den praktiske prøve fastsættes af bestyrelsen i samråd med instruktører, der alle underviser efter EPP- standarder. 4. Det tilladte rofarvand for kajakker dækker det daglige rofarvand jvf Medlemmer uden kajakret 1 må kun ro under opsyn af en instruktør eller i følgeskab med en instruktør. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 11

12 6. For at opnå Kajakret 1 => frigivelse => EPP2, så må og kræves følgende: a. Bevise svømmefærdighed på mindst 600 m. b. Gennemgået instruktionskursus. c. Bestået en praktisk prøve. d. Medlemmer med kajakret 1 må så ro fra Fiskerihavnen og til Slagternæs. Dog til Egerup Strand ifølge med kajakret 2 og til Stigsnæs ifølge med kajakret For at opnå Kajakret 2, så må og kræves følgende: a. Kajakret 1. b. Roet mindst 100 km i kajak med kajakret 1. c. Medlemmer med kajakret 2 må så ro fra Fiskerihavnen og til Egerup Strand. Dog til Stigsnæs ifølge med kajakret For at opnå kajakret 3 så må og kræves følgende: a. Kajakret 2. b. Roet mindst 200 km i kajak med kajakret 2. c. Medlemmer med kajakret 3 må ro i det daglige rofarvand. 9. Ved roning mellem Estakaderne og Stigsnæs bør mindst 2 kajakker følges ad. 10. Medlemmer med kajakret 1 skal bære redningsudstyr fra marts til og med maj, samt i september og oktober, men kan nøjes med at medbringe redningsudstyr i juni, juli og august ved roning indenfor Estakaderne. 11. Starttidspunktet for kajakroning, besluttes af instruktører, dog jvf. Vinterroningsreglement. 10. Overtrædelse. 1. Såfremt et medlem overtræder eller tilsidesætter nærværende reglement, kan bestyrelsen iværksætte en eller flere af følgende sanktioner: a. Roforbud i en periode fastsat af bestyrelsen. b. Fratagelse af styrmandsrettigheder. c. Fratagelse af inrigger/outriggerfrigivning. d. Fratagelse af kajakrettigheder. e. Eksklusion af Skelskør Ro og Kajakklub, jfr. vedtægterne. 11. Indskærpelse, Ændringer m.m. 1. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indskærpe nærværende reglement. 2. Bestyrelsen skal en gang årligt gennemgå reglement for ændringer eller tilpasninger. 3. Bestyrelsen skal skriftligt informere når der foretages ændringer og tilpasninger, ved opslag samt tillæg i aktuelt reglement 12. Ankeret. 1. Afgørelser truffet af bestyrelsen i flg. 4 stk. 3 & 4, 10 & 11 kan af det pågældende medlem indankes til afgørelse på førstkommende generalforsamling. Skælskør, d. 26/ Max Hansen, dirigent Nærværende Korttursreglement er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 26/ Skælskør, d. 23/ Pbv. Kent Christensen Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 12

13 Langtursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for langtursroning i Skelskør Ro og Kajakklub. 2. Enhver tur, der går udenfor Skelskør Ro og Kajakklub's daglige rofarvand, jvf. Korttursreglementet, er langtur. 3. Langture kan foregå i inrigger eller kajak 4. DFfR's Langtursreglement skal overholdes, når langtur foregår i inrigger. 2. Generelle krav 1. Ved langtur i inrigger, skal alle deltager over for bestyrelsen have bevist at han/hun kan svømme mindst 300 m. uden hvil, at kunne træde vande, samt iføre sig redningsvest i vandet og svømme mellem 2 årer, med bevidstløs figurant. 2. Ved langtur i kajak, skal alle deltager over for bestyrelsen have bevist at han/hun kan svømme mindst 600 m. og have kajakret Enhver båd skal være bemandet med det antal roere, den er konstrueret til, ligeledes må der ikke medtages passagerer og båden må ikke overbelastes. 4. Sejlføring er forbudt. 5. Styrmand i inrigger skal have langtursstyrmandsret. 6. Langtursstyrmandsret tildeles kun til erfarne roere, der har gennemgået et Langtursstyrmandskursus afholdt efter DFfR s retningslinjer. 7. Bestyrelsen tildeler langtursstyrmandsret. 8. Bådens fører er til enhver tid ansvarlig for, at gældende regler herunder søloven og søvejs reglerne overholdes. 9. Roning er IKKE tilladt på de skraverede områder, som er angivet på oversigtskort for klubbens dagligt rofarvand samt de skraverede områder på langturskortene for vort naturlige langturs rofarvand. 3. Materiel 1. Bestyrelsen har ansvaret for at kun sødygtige og godkendte både benyttes, samt at øvrigt materiel og sikkerhedsudstyr er i forsvarlig stand. 2. Bestyrelsen fastsætter hvilke både der må benyttes til langture. 3. Robåd skal være forsynet med øsekar, bådshage og redningsvest til alle personer. Havkajak skal alle medbringe, øsekar, svamp, lænsepumpe, samt bugserline. 4. Enhver langtur i udlandet kan roes i både, der benyttes i det pågældende land. 4. Ansøgning om langtur 1. Enhver langtur i klubbens både skal bevilges af bestyrelsen. 2. Der skal dog ikke ansøges om tilladelse, såfremt: a. Langturen har en varighed på under en dag. b. Der ikke roes før solopgang og efter solnedgang. c. Den totale distance ikke overstiger 60 km. d. Der ikke planlægges overnatning. 3. Ansøgning om langtur skal skriftligt tilgå bestyrelsen senest 2 dage før turens afvikling. 4. Bestyrelsen skal hurtigst muligt give tilbagemelding. 5. Bestyrelsen kan i tilladelsen til ansøgt langtur anføre særlige krav for bevilling af godkendelsen. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 13

14 6. Bestyrelsen har ret til af afslå en ansøgning, såfremt ansøgningen ikke opfylder de i dette reglement nævnte krav, eller bestyrelsen ikke finder at turen kan gennemføres forsvarligt. 7. Blanket til brug for ansøgnings om langtur, forefindes i INFO-Mappe i klublokalet, hvor alle punkter på denne blanket skal udfyldes, for at ansøgning kan komme i betragtning. 8. Består langturen af flere både, skal der ligeledes udnævnes en turleder. 5. Udstyr 1. Deltagere der ønsker at tage på langture, skal selv tilvejebringe alt personligt udstyr, der er nødvendigt for at kunne afvikling langture. 2. Bestyrelsen er behjælpelig med at bistå med råd og vejledning for planlægning. 3. Langturskasser med værktøjer samt reparationsgrej, forefindes i værksted. 6. Inden turen 1. Styrmanden/turleder for den enkelte båd, skal efterse materiellet for fejl og mangler. 2. Konstateres der alvorlige fejl eller mangler sættes båden ud af drift og materialeforvalteren underrettes. 3. Styrmanden/turleder er ansvarlig for at mandskabet er kvalificeret. 4. Styrmanden/turleder er ansvarlig for at turen indskrives i rojournalen inden, herunder mandskab, styrmand, båd og forventet mål. 7. Under turen 1. Styrmanden/turleder har ansvaret for at der opretholdes ro og orden i båden. 2. Mandskabet skal til enhver tid efterkomme styrmandens/turlederens kommandoer. 3. Efterkommer et medlem ikke en kommando, kan styrmanden/turlederen indberette medlemmet til bestyrelsen, som derefter tager stilling til evt. sanktioner jvf Et medlem kan indberette en styrmand/turleder til bestyrelsen, såfremt det mener at styrmanden/turleder har overtrådt / tilsidesat reglementer og lovligt trufne beslutninger. Bestyrelsen tager herefter stilling til evt. sanktioner, jf. 11. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side En båd, der er på langtur, skal følge kystlinjen, når bundforholdene ikke hindrer dette og må ikke være længere ude, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden. 2. Bådens fører har pligt til at søge land, hvis en af mandskabet ønsker dette, når manøvren efter førerens skøn er forsvarlig. 3. For inrigger er det tilladt at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde, hvis turen ellers forlænges uforholdsmæssigt. Dog må afstanden til nærmeste kyst ikke overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted efter at bådens fører har indhentet samtykke fra hele mandskabet. Hvis blot en af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke finde sted. Bådens fører har fortsat det fulde ansvar. 4. For kajakker tilrådes det at følges med anden kajak eller robåd over åbent vand 5. Langture må kun udføres under gunstige vejr- og søforhold. Ved optrækkende uvejr, blæst eller tåge under turen skal båden straks søge land. 1. Det skal tilstræbes at langtursstyrmand/turleder mindst 1 gang dagligt er i kontakt med kontaktpersonen. 2. Ændringer med hensyn til turens mål og tidspunkter for hjemkomsten skal langtursstyrmand/turleder uden ugrundet ophold give besked til kontaktpersonen. 3. Ethvert mandskab på langtur har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige reglementer og forhold, som måtte gælde for de strækninger der passeres. 9

15 10. Efter turen 1. Styrmand/turleder skriver båden ind i rojournalen efter endt rotur. 2. Styrmand/turleder er ansvarlig for at båden rengøres efter turen. 3. Både skal rengøres indvendig. 4. Både og årerne skal efter vask aftørres og stilles på plads. 5. Er der under turen sket skader på materiellet, sættes båden ud af drift og materialeforvalteren underrettes. 6. Kontaktpersonen underrettes om hjemkosten. 11. Overtrædelse 1. Såfremt et medlem overtræder eller tilsidesætter nærværende reglement, kan bestyrelsen iværksætte en eller flere af følgende sanktioner: a. Roforbud i en periode fastsat af bestyrelsen. b. Fratagelse af styrmandsrettigheder. c. Fratagelse af inrigger/outriggerfrigivning. d. Fratagelse af kajakret. e. Eksklusion af Skelskør Ro og Kajakklub, jfr. vedtægterne. 12. Indskærpelse, Ændringer m.m. 1. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indskærpe nærværende reglement. 2. Bestyrelsen skal en gang årligt gennemgå reglement for ændringer eller tilpasninger. 3. Bestyrelsen skal skriftligt informere når der foretages ændringer og tilpasninger, ved opslag samt tillæg i aktuelt reglement 13. Dispensation 1. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de i 4, stk. 2 & 3 nævnte tidsfrister. 14. Ankeret 1. Afgørelser truffet af bestyrelsen i flg. II, 12 & 13 kan af det pågældende medlem indankes til afgørelse på førstkommende generalforsamling. Skælskør, d. 25/ Jan Rasmussen, dirigent Nærværende Langtursreglement er redigeret efter afholdt generalforsamling d. 25/ Skælskør, d. 28/ Pbv. Kent Christensen Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 15

16 Vinterroningsreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for vinterroning i Skelskør Ro og Kajakklub. 2. Vinterroning forstås som roning mellem standerstrygning og standerhejsning. 3. Det tilladte rofarvand for vinterroning dækker Skælskør Inderfjord og Yderfjord samt Noret 4. Roning er IKKE tilladt på de skraverede områder, som er angivet på oversigtskort for dagligt rofarvand. 5. Langture må ikke finde sted. 6. Dispensation for langtur, kan evt. gives ved henvendelse til bestyrelsen. Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side Skelskør Ro og Kajakklubs Korttursreglement og Langtursreglement skal overholdes med de i disse reglementer nævnte begrænsninger. 2. Der skal bæres godkendt redningsvest. 3. Der må på intet tidspunkt være over 100 m. til land. 4. Vinterroning må kun finde sted i daglige tidsrum fra en time efter solopgang til en time før solnedgang. 5. Bestyrelsen fastsætter hvilke både, der må benyttes til vinterroning. 6. Roerne skal bære påklædning egnet til udførelse af vinterroning. 7. Vinterroning må kun finde sted, hvor vejret tillader dette. I tilfælde af isdannelse på vandet er roning ikke tilladt. 1. Tilladelse til vinterroning skal ansøges skriftligt hos bestyrelsen hvert år. 2. Der kan gives tilladelse til vinterroning i inrigger, og kajak. 3. For at opnå en tilladelse til vinterroning kræves følgende: a. Fremlæggelse af svømmebevis. b. Opfylder de særlige betingelser for de enkelte bådtyper. c. Være fyldt 18 år, ellers skriftlig tilladelse fra forældremyndigheds indehaver. 4. Forinden vinterroningen påbegynder skal medlemmet have modtaget mundtlig information omkring sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af nærværende reglement. 5. Bestyrelsen kan afslå at give tilladelse til vinterroning med skriftlig begrundelse Inrigger 1. Den ansvarshavende styrmand skal have B-styrmandsret. 1. Vinterroning i outrigger er ikke tilladt 4. Outrigger 6. Kajak 1. For at opnå tilladelse til vinterroning i kajak kræves kajakret Have bestået makkerredningsprøve, iht. regler fastsat af instruktører 3. Roning i kajak skal foregå under ledsagelse af anden kajak 4. Er vandtemperaturen under 5C skal der bæres våddragt.

17 7. Overtrædelse 1. Såfremt et medlem overtræder eller tilsidesætter nærværende reglement kan bestyrelsen iværksætte en eller flere af følgende sanktioner: a. Roforbud i en periode fastsat af bestyrelsen. b. Fratagelse af styrmandsrettigheder c. Fratagelse af inriggerfrigivning. d. Fratagelse af kajakrettigheder. e. Fratagelse af vinterroningstilladelse. f. Eksklusion af Skelskør Ro og Kajakklub, jvf. vedtægterne. 8. Indskærpelse, Ændringer m.m. 1. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde indskærpe nærværende reglement. 2. Bestyrelsen skal en gang årligt gennemgå reglement for ændringer eller tilpasninger. 3. Bestyrelsen skal skriftligt informere når der foretages ændringer og tilpasninger, ved opslag samt tillæg i aktuelt reglement 9. Ankeret 1. Afgørelser truffet af bestyrelsen i flg. 7 & 8 kan af det pågældende medlem indankes til afgørelse på førstkommende generalforsamling. Skælskør, d. 25/ Jan Rasmussen, dirigent Nærværende Vinterroningsreglement redigeret efter afholdt generalforsamling d. 25/ Skælskør, d. 28/ Pbv. Kent Christensen Vedtægter & Reglementer Bestyrelsens revisionsforslag Nr.01 Side 17

Skelskør Roklub Kajak Reglement.

Skelskør Roklub Kajak Reglement. Skelskør Roklub Kajak Reglement. 1. Formål og gyldighed. 1Al kajakroning i Skelskør Roklubs regi følger de sikkerhedsbestemmelser, der er udarbejdet Dansk Kano og Kajak Forbund. 2Dette reglement, som er

Læs mere

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub

Korttursreglement. Sidst revideret 2010. Skelskør Roklub Korttursreglement Sidst revideret 2010 Skelskør Roklub Korttursreglement 1. Formål m.v. 1. Nærværende reglement gælder for den daglige roning i Skelskør Roklub. 2. Det daglige rofarvand dækker Skælskør

Læs mere

Vedtægter. Sidst revideret Skelskør Roklub

Vedtægter. Sidst revideret Skelskør Roklub Vedtægter Sidst revideret 2009 Skelskør Roklub 1. Foreningens navn er Skelskør Roklub. Skelskør Roklub Vedtægter 1. Navn - Formål - m. v. 2. Foreningens formål er at dyrke og fremme kendskabet til ro -

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub

Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub Vedtægter for Sæby Ro- & Kajakklub 1 1 Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er: Sæby Ro- & Kajakklub 2. Klubbens hjemsted er: 9300 Sæby 2 Formål 1. Klubben virker i tilknytning til Dansk Forening for Rosport

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB

VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB VEDTÆGTER FOR MARSELISBORG KAJAK CLUB Tegning af STANDER 1. NAVN Clubbens navn er MARSELISBORG KAJAK CLUB, hjemsted Århus kommune. Clubben er stiftet 1. november 1928. 2. FORMÅL Stk. 1. Clubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016

Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 Risskov Roklubs klubreglement Gældende fra 1. april 2016 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Enhver roer er klubbens repræsentant, hvad enten den pågældende opholder sig i eller udenfor klubben. Rovagt: Enhver

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Love for Kajakklubben Viking

Love for Kajakklubben Viking D. 10. feb. 2009: Bestyrelsens forslag om revideringer og ændringer i vedtægter: Love for Kajakklubben Viking 1 Navn, beliggenhed og stander Klubbens navn er Kajakklubben Viking. Dens hjemsted er stranden

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Vedtægter for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Navn, formål og hjemsted... 3 2. Medlemsforhold.... 3 3. Kontingent... 4 4. Foreningens ledelse... 4 5. Generalforsamling...

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014

Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 Vedtægter for Bornholms Kajakklub 19. februar 2014 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Bornholms Kajakklub, forkortet til BK. Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune, Hasle havn

Læs mere

Love. for Dragør Kajak Klub

Love. for Dragør Kajak Klub Love for Dragør Kajak Klub Marts 2010 GENERALFORSAMLING Alle medlemmer indkaldes. Her vedtages lovændringer og bestyrelsen vælges. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed BESTYRELSEN Er på syv

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite.

Stk. 1: Foreningens formål er at sikre de bedste muligheder for medlemmernes udøvelse af løb, cykling og triathlon, på såvel motionsplan som elite. Vedtægter for Farsø Tri & Trim Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. april 2015. 1. Foreningen navn og hjemsted: Stk. 1: Foreningens navn er FARSØ TRI & TRIM. Foreningen er stiftet 21. marts

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB

VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB VEDTÆGTER for FREDERICIA SEJLKLUB 2 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er FREDERICIA SEJLKLUB med hjemsted i Fredericia. Foreningen er stiftet den 19. maj 1900. Foreningens stander er hvid med tre blå

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Reglementer for Nordborg Roklub

Reglementer for Nordborg Roklub Reglementer for Nordborg Roklub revideret august 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 5 Side 6 Side 6 Side 6 Side 7 Side 7 Side 7 Side 8 Side 14 Roningen Materiellet Korttursstyrmandsret

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Ronetværkets organisation.

Ronetværkets organisation. VEDTÆGTER FOR RONETVÆRK KØBENHAVN. Navn og formål, ind- og udmeldelse. 1. Netværkets navn er "Ronetværk København". Enhver roklub under DFfR kan optages som medlem af ronetværket. Indmeldelse i og udmeldelse

Læs mere

Vedtægter. Lyngby Kanoklub

Vedtægter. Lyngby Kanoklub Vedtægter for Lyngby Kanoklub Navn og formål... 1 Medlemmer... 2 Udmeldelse og eksklusion... 3 Ordensreglement... 3 Bådpladser... 4 Sikkerhedsbestemmelser... 5 Generalforsamling... 5 Bestyrelse... 6 Regnskab...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1967. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune.

Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. VEDTÆGTER: 1 Navn og hjemsted Foreningen NORDSJÆLLANDS FJERNSTYRINGS KLUB, forkortet NFK, er stiftet i 1968. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland

Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland Vedtægter for Klatreklub Nordsjælland 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklub Nordsjælland, normalt forkortet til KkN. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for Optikerforeningen

Vedtægter for Optikerforeningen D.O. I \ Maj 2016 1.1 Vedtægter for Optikerforeningen 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Optikerforeningen". Foreningens hjemsted er administrationskontorets adresse. 2 FORMÅL Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN CHRISTIANSHAVEN ODDER 1 NAVN OG OMRÅDE. Foreningens navn er: Beboerforeningen Christianshaven, Odder. Dens område udgør. Matr. Nr. 12 bk. inkl..,1 hb., - 1 im. Inkl. samt

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg

VEDTÆGTER. for. Thyges Banke Grundejerforening. Kalundborg VEDTÆGTER for Thyges Banke Grundejerforening Kalundborg 3. udgave. Vedtaget på generalforsamlingen 29. maj 2007 1 af 7 Vedtægter for grundejerforeningen, Navn, hjemsted og formål. 1 Foreningens navn er

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedlagt og fremhævet) 4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713

VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK CYKELSPORT 170713 1. Holbæk Cykelsport Klubbens navn er HOLBÆK CYKELSPORT og har hjemsted i Holbæk kommune og på klubhusets adresse. 2. Vision, mission og målsætning. Klubbens vision

Læs mere

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter

VEJLE JUDO KLUB Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Vejle Judo klub og er en sammenslutning af følgende klubber: Vejle Judo Klub, forkortet VJK. Vejle Shotokan Karate-do, forkortet VSK. Vejle Jiu-Jitsu

Læs mere

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening

Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter for Grenaa Kunst- og Musikforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Grenaa Kunst- og Musikforening. Dens hjemsted er Norddjurs Kommune. Foreningens formål er i tæt samarbejde

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness

Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness Vedtægter for IFM Gymnastik & Fitness 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Idrætsforeningen Midtdjurs Gymnastik & Fitness. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. Foreningen er en fusion mellem IFM

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub Vedtægter for Frederiksværk Ro- og Kajakklub 1 Klubbens navn er Frederiksværk Ro- og Kajakklub. Klubben har hjemsted i Halsnæs kommune. Klubbens stander er hvid med blå kant. Inden for den blå kant er

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Ølstykke Skytteforening

Ølstykke Skytteforening VEDTÆGTER FOR ØLSTYKKE SKYTTEFORENING, KREDS 11 Stiftet den 13. februar 1971. Medlem af DDS Nordsjælland under De Danske Skytteforeninger (DDS). Medlem af Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund

Læs mere

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10

Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus. Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer for Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling: 20. marts 2012 5, 6, 7, 10 5 Nuværende formulering: 5 1) Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken.

VEDTÆGTER. For. Grundejerforeningen Rytterdamsparken. Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. VEDTÆGTER For Grundejerforeningen Rytterdamsparken Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rytterdamsparken. 1.2. Foreningens hjemsted er Brøndby Kommune og adressen er den til

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning 1 Formål og gyldighed 2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning Bestemmelserne gælder for roning i Hobro Ro- og Kajakklubs kajakker, og for roning i private kajakker i klubsammenhæng. Bestemmelsernes

Læs mere

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub.

Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. Vedtægter for Kerteminde Sejlklub. 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2.. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune.

1. Klubbens navn er Roskilde Fjords Kajakklub og dens hjemsted er Roskilde kommune. Love for Roskilde Fjords Kajakklub stiftet d. 6. november 1976 Tilsluttet: Sjælland-Lolland Falster Kajakkreds Dansk Kano- og Kajakforbund Dansk Idrætsforbund Roskilde Idrætsunion 1. Klubbens navn er Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS VANDSKIKLUB FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Vandski Klub, i det følgende kaldet KHVK. Foreningen er medlem af Dansk Vandski Forbund. Dens

Læs mere

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn

Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Vedtægter for Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 1 Navn: Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: Foreningens formål er, at udbrede kendskab

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Side 1-2 Foreningens navn og hjemsted 3 3-5 Foreningens område og medlemskreds 3 6-7 Forenings formål og opgaver 4 8-12 Medlemmernes

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion

Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening. 3. Medlemskreds, udmeldelse og eksklusion Vedtægter for Danmarks Privatskoleforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Privatskoleforening, og den har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningen har til formål

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å

Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å Vedtægter for Kano- & Kajakklubben Vejle Å 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Kano og Kajakklubben Vejle Å (KKVÅ). Hjemsted er Vejle Kommune. Klubben er stiftet den 5. september 2011 Klubbens

Læs mere