Projektrapport: Beskrivelse af behovet for børneergoterapi / fysioterapi i Nordfyns Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapport: Beskrivelse af behovet for børneergoterapi / fysioterapi i Nordfyns Kommune."

Transkript

1 Projektrapport: Beskrivelse af behovet for børneergoterapi / fysioterapi i Nordfyns Kommune. Otterup april Projektets navn Ultra kort sagsresumé Forslag i meget kort form. Her i ikke prioriteret rækkefølge. Beskrivelse af behovet for ergoterapi til børn og unge under 18 år. Med særligt henblik på børn med specialpædagogiske behov, herunder børn med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Ved kommunesammenlægningen og amtets nedlæggelse fik børneergoterapeuterne flere opgaver uden at få mere tid. (Svarende til en 1/3 af de 2,5 børneergoterapeuters samlede arbejdstid). Der er lange ventetider på ergoterapeutisk bistand. Der har været henvendelser fra skoler og daginstitutioner. Henvendelser fra forældre. Kommunelæge Jonna Hansen har påpeget et stort udækket behov for motorisk træning af specialklasseelever. Arbejdsgruppen har lavet forslag til at dække disse behov, men har ellers lagt hovedvægten på det forebyggende arbejde med småbørn. Som hjælp har arbejdsgruppen undersøgt forholdene i flere sammenlignelige kommuner. Bilag 2 1. Der ansættes yderligere 32 timers ergoterapeut, der arbejder med tidligt forebyggende arbejde i forbindelse med 4 års motorisk screening, (som det foreslås indført i alle daginstitutioner af Dagtilbudsafdelingen), bistand til for tidligt fødte børn og øget vejledning til dagplejen. Denne finansieres fra dels dagpleje og daginstitutionsområdet. Andre alternative finansieringsforslag er i bilag. (se bilag 5 og 6 fra Økonomi) 2. Der oprettes en funktion som visiterende og koordinerende terapeut. Tiden hertil hentes ved, at bevilling af kropsbårne hjælpemidler, 1

2 der ikke kræver faglig vurdering igen overgår til HK personale i Børn Unge afdelingen. (se side 9) 3. Der ansættes en ergoterapeut på 37 timer til behandlingsopgaver efter serviceloven 11 stk. 3. (Se side 11) Denne skal opgave køber Nordsfyns Kommune pt i den såkaldte Fynsordning. Dette finansieres af midler, der ellers ville være brugt til Fynsordningen. (se bilag 3, 7, 9, 10 og 11). Flere børn ville kunne få dækket behovet. Og man ville opnå en større fleksibilitet. 4. Der afsættes midler til, at man kan gøre den nuværende projektstilling med fysioterapeut ved kommunens specialpædagogiske undervisningstilbud permanent. Midlerne til dette foregribende arbejde foreslås også fremover hentet i sundhedspuljen. Der laves selvstændigt projektrapport vedr. dette. Projektets formål og indhold Overordnet formål og forventet effekt Fysioterapi: Småbørn: Nordfyns Kommune har ikke ansat fysioterapeuter på småbørnsområdet, udover i forbindelse med den nye Specialbørnehavegruppe i Birkemose Formålet er at få analyseret og beskrevet det samlede behov for ergoterapi (evt. også fysioterapi) til børn og unge med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Desuden en analyse af behovet for forebyggende arbejde og konsultativ bistand i forhold alle øvrige børn Det er hensigten at fremkomme med forslag til en nødvendig forbedring af Nordfyns Kommunes serviceniveau på dette område. Dagtilbudsafdelingen har fokus på motorisk 4 års screening i Fysioterapi: Behandling af kroppen eller genoptræning med brug af fysiske midler. Massage, gymnastik, øvelser til motorisk træning mv. Fokus er på selve kroppen. Der købes fysio og ergoterapi til børn med særlige behov i Regionen (den såkaldte Fynsordning) efter servicelovens 11. Der er i 2008 brugt til køb af fysio og 2

3 Børnehave. ergoterapi. 11 (overvejende småbørn) har haft glæde af ordningen. (Se bilag 7 og8) Skolebørn: Der er pr. 1. marts 2009 ansat en fysioterapeut i en tidsbegrænset stilling. Hensigten er, at behovet for motorisk træning blandt specialklasse elever skal beskrives nærmere. Denne er ansat i undervisningsafdelingen. Behovet for motorisk træning af specialklasse elever skønnes af kommunelæge Jonna Hansen at være meget stort. Motoriklærer Dieter Toftkær, Bogense Skole bekræfter ovenstående. Specialklasse eleverne har et stort behov for motorisk træning og vejledning til lærere og pædagoger er meget påkrævet. Heldagsskoleleder Per Pedersen skønner, at ca. 1/3 del af heldagsskoleeleverne også har brug for motorisk træning. Det er i øvrigt holdningen, at lærere, der ikke er uddannede til dette, ikke bør lave motoriktræning af børn med særlige behov. Der indgår ikke særligt tilrettelagt motorisk træning i gymnastiklærer uddannelsen. Det påpeges endvidere fra Otterup Skole, der har lavet en løs motorisk screening af alle indskolingsbørn, at også i forhold til denne gruppe, er der et stort behov for vejledning f.eks. fra fysioterapeut. Ca. en tredjedel af børnene kan ikke slå en kolbøtte. Ergoterapi: Nordfyns Kommune har pr. 1.jan 2009 ansat 3 børneergoterapeuter af 30, 30 og 31 ugentlige timer. Ca. 1/ 3 af arbejdstiden bruges på arbejdet i daginstitutioner og dagpleje. Herunder også alt forebyggende arbejde. Ca. 30 timer ugentligt. Arbejdet med småbørn er opprioriteret af hensyn til både det forebyggende (populationsplan) og det foregribende (individplan) Ergoterapi: Behandling således at personen, skal fungere så godt som muligt både fysisk, psykisk og socialt. Der gives øvelser og forslag til leg, der fremmer barnets hele funktion i de dagligdags aktiviteter, PPR har i 2008 fået henvist 39 nye børn til ergoterapeutisk udredning. Heraf 10 småbørn, 3 fra dagplejen, 24 fra børnehaverne og 2 skolebørn børn. Over halvdelen af disse børn står stadig på venteliste. Fra flere institutioner i Otterup området fremføres det, at man ikke henviser, fordi det alligevel er håbløst. Herudover er der løbende konsulentbistand på 3

4 yderligere 16 børn i Otterup området. 21 børn i Bogense området, og 17 børn i Søndersø området. Der er desuden forebyggende hjemmebesøg hos forældre til for tidligt fødte børn. Otterup området 4 børn, Bogense området 7 børn og 4 i Søndersø området. Der stilles forslag til en ny organisering af dette arbejde, se bilag Ca. 1/3 af arbejdstidens bruges på bevilling af hjælpemidler og boligændringer. Der har i 2008 været 66 almindelige hjælpesager, hvor ergoterapeuter vurderer og anskaffer passende hjælpemiddel. Hjælpemiddelsagerne er fordelt på 26 børn. Der har været 105 sagsgange med firmaet Zealand Care, der er entreprenør for kommunen på hjælpemiddelområdet. Nogle af de 66 sager med nyanskaffelser kan være indeholdt heri, andre er sager, hvor hjælpemidler genbruges. Der har været 8 sager med boligændringer, fordelt på 4 børn. (Ved boligændringer har ergoterapeuter samarbejde med teknisk afdeling.) samlet udgift kr.. Ca. 1/3 af arbejdstiden bruges på iværksættelse af genoptrænings planer fra sygehusene. Og andet kontorarbejde. f. eks. bevilling af kropsbårne hjælpemidler. Dette arbejde blev frem til 2007, varetaget af HK personale. (Heri ligger kun Der blev iværksat 25 almindelige genoptræningsplaner i 2008 (opgaven varetages af privatpraktiserende i Nordfyns Kommune) Der har i 2008 været 78 sager med kropsbårne hjælpemidler fordelt på 32 børn. 4

5 kontorarbejde, ingen vurdering) Begge disse arbejdsopgave er nye efter kommunesammenlægningen og der er ikke givet ressourcer til dette. Serviceniveauet i dagpleje og daginst. er således betydeligt forringet, (der er i forbindelse med etableringen af specialbørnehavegruppen i Birkemose Børnehave ansat yderligere en fysioterapeut 25 timer og en ergoterapeut på 25 timer) Se den nærmere beskrivelse, af kommunens nuværende forbrug af fysio og ergoterapi på børneområdet. Der henvises i øvrigt til bilag 1 Arbejdsgruppens undersøgelse af ergo og fysioterapi til børn i sammenlignelige andre kommuner. (17. feb. 2009). Der er primært spurgt ind til arbejdet i daginstitutioner, dagpleje og småbørn i øvrigt. Dette arbejde har Nordfyns Kommunes ergoterapeuter 30 ugentlige timer til tilsammen. De fleste kommuner har betydeligt flere ressourcer til forebyggende arbejde. (Se bilag 3) Arbejdsgruppens undersøgelse af behov i Nordfyns Kommune Projektgruppen har sammen med daginstitutionsafdelingen lavet en analyse behovet for ergoterapeutisk bistand i det forebyggende arbejde. Samt spurgt ind behovet for ergoterapeutisk undersøgelse og behandling. Behov for mere konsultativ bistand fra ergoterapeuter. Skoler Der er fra specialklasserne i Bogense udtrykt ønske om, at ergoterapeuterne kunne få tid til at se på udformningen af skolernes legepladser. For at forebygge fedme og motoriske problemer. PPR har ikke haft ressourcer til dette. (Dette skal ses 5

6 sammenhæng med projektet om motorisk træning af specialklasseelever) Daginstitutioner: Der et stort behov for mere ergoterapeutisk bistand i sær på konsultativ basis i forhold til vurdering af børn med lettere motoriske vanskeligheder. Man ønsker í daginstitutionerne hjælp til at sætte foregribende tiltag i værk. Fra især Otterup områder, lyder det, at man ofte ikke har henvist børn fordi det alligevel var håbløst og at ventetiden ofte har været over et år Man ønsker generelt, at betjeningen fra ergoterapeuterne bliver mere ensartet og ser gerne, at det lægges ind i faste rammer f.eks. med faste månedlige konsultative møder. Dette skal være udover den tid, der bruges på undersøgelse, rådgivning og vejledning vedr. det enkelte barn. Dagpleje: Sundhedsplejersker: Fra dagplejen er ønsket, at ergoterapeuterne får mere tid til at gå ind i det generelt forebyggende arbejde og til flere vurderinger af enkeltbørn, med henblik på foregribende tiltag. Der ønskes, at ergoterapeuter kunne deltage i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde således, at risikobørn ikke får varige motoriske problemer, Der på sigt vil medføre nedsat sundhed og øgede omkostninger for kommunen. 1. Besøg i åbent hus 2. Vurdering af spædbarns og småbørns forsinkede motoriske udvikling. 3. Faste tilbud til præmature børn (se bilag) 4. Konsultativ bistand 5. Undersøgelse vejledning/ træning af skolebørn med motoriske vanskeligheder. 6

7 Forebyggende 4 års screening. Ved pædagoger, ergoterapeuter bør yde hjælp til tolkning og iværksættelse af eventuelle forgribende tiltag. Tidsforbrug til denne funktion: I foråret 2009 vil Daginstitutionsafdelingen holde et kursus for daginstitutionsmedarbejderne i motorisk screening af 4 årige børn. Hvert enkelt barn screenes i forbindelse med, at det fylder 4 år. Det er et ønske fra dagtilbudsafdelingen, at sætte fokus på den tidlige indsats over for den motoriske udvikling. Der vil i første omgang blive uddannet en medarbejder pr. institution. Som følge af daginstitutionernes øgede fokus på den motoriske udvikling må det forventes, at der findes flere børn, der er behov for ergoterapeutisk konsultation og bistand til. Ergoterapeuterne bør hjælpe med at tolke resultaterne fra screeningen og iværksætte nødvendige aktiviteter og træning såfremt at barn har vanskeligheder. Det forslås derfor, at der planlægges 2 timers månedlig ergoterapeutisk konsulentbistand til hver enkel daginstitution, således at det er muligt for daginstitutionerne at få den faglige sparring, der vil være nødvendig, for at sikre børnenes optimale motoriske udvikling. Formålet er at sikre en tidlig indsats, som vil betyde besparelse på sigt, da det er meget lettere at arbejde med den motoriske udvikling på et tidligt tidspunkt i barnets udvikling. Derudover er der ofte en sammenhæng mellem den motoriske udvikling og den sproglige udvikling. Ved den tidlige indsats øges sandsynligheden for, at barnet bliver skoleparat ved 5-6 års alderen. I tillæg til de to timers besøg må det forventes, at der skal bruges 1 time til transport og 1 time til rapportskrivning. Det betyder 4 timer pr. måned pr. daginstitution. Der er pt. 21 daginstitutioner, hvilket giver 84 timer om måneden til ergoterapeutisk konsulentbistand på daginstitutionsområdet. Herudover skal indregnes tid til pauser og deltagelse i faglig udvikling. Dette er 21 ugentlige timer eller 0,67 terapeut. (se bilag 5) 7

8 Børn med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Projektgruppen har ligeledes haft spurgt samtlige børnehaver om deres forventede behov for ergoterapi til børn med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er stor forskel på hvordan og i hvilket omfang, der gøres brug af ergoterapeutisk bistand til denne børnegruppe. Den forskel kan bero på flere faktorer. Det kan skyldes: institutionens indretning personalets fokus, erfaringer og uddannelse institutionens geografiske placering personalets tidligere erfaringer med den ergoterapeutiske bistand enten fra kommunen eller Fynsordningen under Platanhaven. Mange af disse børn, får også ergo og / eller fysioterapi i andre sammenhænge. I tillæg hertil skal det nævnes, at hvis der skal tilknyttes en ergoterapeut til et barn, for at arbejde målrette med barnet, med tests og øvelser, må der forventes et minimumsforbrug pr. barn på 10 timer til 20 timer, alt efter det aktuelle barns behov. Forslag til ændringer vedr. ergo- og fysioterapeut normering til børn fra 0 til 18 år i Nordfyns Kommune. Ergoterapeut i forbindelse med 4 års screening: Det foreslås, at der ansættes en 32 timers ergoterapeut, de 21 ugentlige timer bruges til opfølgning og bistand vedr. 4 års screeningen i daginstitutionerne. Det forbyggende arbejde i forbindelse med 4 års screeningen ville være en forbedring af service niveauet i Otterup området. De resterende 11 timer bruges til lettere 8

9 behandlingsopgaver, samt det forebyggende arbejde og samarbejde med dagpleje og sundhedsplejersker, herunder arbejdet med de for tidligt fødte børn. (se bilag 4) Dette ville medføre at serviceniveauet igen var ca. på højde med niveauet inden 2007 i forhold til almindelige foregribende arbejde på individplan. Finansiering: Denne finansieres fra dels dagpleje og daginstitutionsområdet. (se bilag 6) Eller man kunne ændre en 37 timers støttepædagog til en ergoterapeutstilling. På langt sigt vil denne investering forhåbentligt være omkostningsfri, i det flere f. eks. for tidligt fødte børn, vil have behov for støtte qua den meget tidlige indsats. (se bilag 4) Kropsbårne hjælpemidler: Det foreslås endvidere, at behandlingen af kropsbårne hjælpemidler igen overgår til HK personale i Børn Ungeafdelingen, der budgetmæssigt har dette område. Den tid, der her spares, foreslås dels brugt til brugt at nedbringe venteliste tiden dels til, at der kan oprettes en funktion, som visiterende og koordinerende terapeut. (se nedenfor) Eventuelle terapeuter i stedet for Fynsordningen. (se bilag 3 og 8) Forslag til ansættelse af i ergoterapeut 37 timer: Vedrørende Fynsordning: På budget 2009 er afsat kr. Der er allerede 7 timers (0.19) fysioterapeut til varetagelse af en del af denne funktion. Det anbefales, at der ansattes yderligere 37 timers terapeut til disse opgaver. Man vil kunne give flere børn en bedre betjening. Ved at have terapeuter selv opnås mere fleksibilitet. Det lokale kendskab til børn, daginstitutioner og personale vil betyde en større sammenhæng i børns og forældres hverdag, samt færre ekspertvoksne at skulle forholde sig. Dog vil man fortsat skulle købe en del af denne funktion i Fynsordningen. (Yderligere vedr. økonomi se bilag 9, 10 og 11) 9

10 Forslag til oprettelse af den funktion som koordinerende og visiterende ergoterapeut. For ikke at ergoterapeuterne skal visitere til behandling hos sig selv efter screeninger i børnehaver, foreslås det, at der oprettes en funktion, som visiterende terapeut. Dette vil også lette presset fra institutioner og forældre på den enkelte terapeut. Den visiterende terapeut skal visitere til dels kommunens egne behandlende terapeuter og dels til Fynsordningen, samt koordinere terapeuternes arbejde. Denne funktion ventes, at tage 5 ugentlige arbejdstimer. Den endelige visitering foretages nu af PPR chefen ud fra terapeuternes vejledning. PPR chefen har ikke den fornødne faglige kompetence og det fornødne faglige overblik og det anbefales at denne opgave uddelegeres. Lige nu mangler den koordinerende funktion og et fagligt overblik over området, som er nødvendigt for at få en ensartet og velfungerende service i alle kommunens områder. Den visiterende og koordinerende terapeut skal i samarbejde med dagtilbudsafdelingen være med til at udvikle de foregribende og forebyggende tiltag med hensyn til børn leg, bevægelse og motoriske udvikling Til den visiterende og koordinerende funktion anslås det, at der skal bruges 0,14 stilling Finansiering af den visiterende og koordinerende funktion: Tiden hertil hentes ved, at bevilling af kropsbårne hjælpemidler, der ikke kræver faglig vurdering igen overgår til HK personale i Børn Unge afdelingen. Motorisk træning af specialklasse børn Det foreslås, at der afsættes midler i budgettet fra 2010 til at gøre stillingen som fysio og / eller ergoterapeut i forbindelse med kommunens specialpædagogiske undervisningstilbud permanent, således at hvis det nuværende projekt vider et stort behov, kan kommunen imødekomme dette. Kommunelæge har påpeget det meget store behov for motorisk træning af specialklasseelever. En terapeut ville også kunne kvalificere indretning af udenoms arealer, legepladser, motorikrum m.v. 10

11 Finansieringsforslag Projektgruppe: Referencegruppe Der vil være overvejende stor sandsynlighed for, at screeningen i det nuværende projekt vil vise et meget stort behov. Nordfyns Kommune ønsker, at sende færre børn til undervisning i andre kommuner. Specialskoler og centerklasser i Odense Kommune har alle fysio ergoterapeutisk konsulentbistand tilknyttet. Ved eventuel ikke henvisning eller hjemtagelse af børn i forbindelse med disse tilbud, vil der være et stærkt forældreønske om et tilsvarende service niveau. (Mange af disse børn vil også være berettigede til fys / ergo efter serviceloven) Finansieres som nu ud fra sundhedspuljen. 32 timer fysio - / ergoterapeut koster kr. årligt. (fremgår af bilag 6) Projektleder Karen Byrial Jensen, PPR chef (projektleder) Carsten Seegert, specialundervisningskoordinator Sigridur Thorvaldsdottir, ergoterapeut Halfdan Pommerencke, pædagogisk adm. konsulent. Louise Maria Nielsen, økonomi konsulent. Charlotte Møllegaard fra dagplejen Karen Hassø sundhedsplejerske Susanne Aage daginstitutionsleder Dieter Toftkær Regnbuen Bogense Skole Heidi Bisgaard Otterup Skole Lise Frandsen, dagtilbudschef Palle Jørgensen, daginstitutionsleder Per Pedersen, leder af heldagsskolen. Flemming G- Schultz, viceundervisningschef Møde med gruppen den 13. feb. fra 11 til 13. Evt. øvrige interessenter og aktiviteter Litteraturhenvisninger: Forslaget præsenteres eventuelt for handicaprådet. Toft, Jonna. Motoriktræning gør børn dygtigere i skolen. I Udspil magasinet for trænere ledere og instruktører i DGI. nr. 11, dec Toft Jonna: Motorikken halter hos rollingerne Udspil magasinet for trænere, ledere og instruktører i DGI. Nr 9, oktober

12 Lovgrundlag udover det nævnte: Servicelovens 11 stk. 3 er grundlaget. Børn, unge og forældre 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at forældre med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Stk. 2. Såvel forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning efter stk. 1, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. Implikationer Bilag Der bør arbejdes videre med i PPR, at organisere terapeuternes arbejde på en anden måde. Således at arbejdsopgaver af samme art er mere samlede på samme terapeut. Dette vil give ro til fordybelse og mulighed for lokal ekspertise indenfor flere delområder. Imidlertid skal man også tage hensyn til, at familier ikke skal have kontakt med for mange fagpersoner. 1. Nærmere beskrivelse af arbejdet hos de nuværende ergoterapeuter i PPR 2. Fysio og ergoterapi i andre kommuner 3. Nærmere beskrivelse af tilkøb af fysio og ergoterapi (Herunder ikke den lovpligtige iværksættelse af genoptræningsplaner fra sygehusene) 12

13 4. Forslag til procedure og samarbejde med sundhedsplejersker i forbindelse med for tidligt fødte børn (præmature børn). 5. Motorisk screening. Økonomi vedr. ergoterapeutisk bistand. 6. Besparelser i forhold til motorisk screening i daginstitutionerne. (Hvor kan pengene komme fra?) 7. Fynsordningen økonomi i Overvejelser vedr. Fynsordningen (første gang beskrevet i foråret 2008) 9. Fynsordningen (anslået timeforbrug ved eventuel egen terapeut) 10. Beregningsgrundlag for egen terapeut. (Hvad koster Fynsordningen pr. behandling) 11. Beregningsgrundlag for ergoterapiprojekt (hvis kommunen selv ansætter en terapeut). 13

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten

Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Kommissorium for oprettelse af Specialbørnehaven Knasten Oprettelse af knasttilbud i en daginstitution for børn, der har behov for særlig hensyntagen og støtte. Projektet forventes afsluttet med projektrapport

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet.

På kommunens hjemmeside: www.nordfynskommune.dk er de fem afdelingers arbejdsopgaver beskrevet. Medlemmer af Familieudvalget Steen Brydegaard, formand Benno Frandsen Tessa Gjødesen Torben Skovhus Dorte Schmidt Brown Eva Laut Andersen Anders Fog-Petersen Børn og Familie Sektoren servicerer børneområdet,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn.

Kvalitetsstandard. Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Kvalitetsstandard Område Forebyggelse og sundhed. Ergoterapi med speciale i børn. Fysioterapi med speciale i børn. Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 120.

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben

Læs mere

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Mavebælte til Aftale om drift af tilbud om fysio- og ergoterapeutisk bistand til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet,

Læs mere

Analyse af familiehusene

Analyse af familiehusene NOTAT Dato 16.04.09 Analyse af familiehusene Familieudvalget vedtog på sit møde den 14. januar 2009 at der skulle foretages en analyse af familiehusene. Af kommissoriet fremgår følgende: Der ønskes en

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn maj 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 5. maj 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Ergo- og fysioterapeutisk børneteam har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Jeg er af kommunaludvalget blevet bedt om at svare på tre spørgsmål: Spørgsmål W om, hvorvidt der set i lyset af oplysninger fra EVA s seneste rapport om kommunernes

Læs mere

NOTAT SPECIALBØRNEHAVEN KNASTEN

NOTAT SPECIALBØRNEHAVEN KNASTEN NOTAT SPECIALBØRNEHAVEN KNASTEN 10. april 2008 Formål: Ønsket om oprettelse af specialbørnehaven Knasten skal ses som led i Familiesektorens bestræbelse på foregribende tidlige indsatser på småbørnsområdet.

Læs mere

Faglig rejseberetning - Færøerne

Faglig rejseberetning - Færøerne Faglig rejseberetning - Færøerne Individuelt forløb modul 13: 2 ugers studietur til Færøerne Malene Hjort Andersen Malene.hjort@gmail.com Karen Veel Jeppe karen_v_jeppe@hotmail.com Maria Liv Gustafsen

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese

Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Notat Sundhed og Socialservice Vital Horsens Centrum for Sundhed og Træning Langmarksvej 85, 8700 Horsens vitalhorsens@horsens.dk Vederlagsfri fysioterapi til børn og unge med cerebral parese Sagsbehandler:

Læs mere

Hvad er vedligeholdelsestræning?

Hvad er vedligeholdelsestræning? Vedligeholdelsestræning til børn. Kvalitetsstandard 2010 Forældre kan få deres barn visiteret til vedligeholdelses-træning. Det kræver, at barnet har brug for fysisk træning for at vedligeholde eller forebygge

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 EKSTRAORDINÆRT MØDE MANDAG DEN 30. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 30. april 2007 Side: 49 Fraværende:

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 39 ONSDAG DEN 10. JUNI 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 10. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Benno Frandsen. Torben

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen

Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen. Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Organisering af fysioterapeutiske og ergoterapeutiske ydelser i samspil med lovgivningen Præsentation ved Maja Wolf Hanne Christensen Plan for nu Velkommen og hvad ønsker vi at I får med hjem J Kort præsentation

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne.

Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. Notat Den 17.02.09 Høring vedrørende organisatoriske ændringer i lokalområderne. fra: Tillidsrepræsentanter for ergoterapeuter og fysioterapeuter Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Tillidsrepræsentanterne

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen.

Børn - og Familieafdelingen. Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Børn - og Familieafdelingen Kort og godt om organisationsstrukturen i Børn og Familieafdelingen. Kort og godt om afdelingen Børn og Familieafdelingen er organiseret under Børn og Ungeforvaltningen i Odense

Læs mere

Politikområde 1: Sundhedstjenesten

Politikområde 1: Sundhedstjenesten Politikområde 1: Sundhedstjenesten 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Mødrerådgivningen 1061 1061 1061 1061 I alt 1061 1061 1061 1061 + = udgift, - = indtægt 1. Mødrerådgivningen M/K 2008 Resume: Mødrerådgivningen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014

Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet, 2014 Der er i forbindelse med finansloven for 2014 afsat en pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet. I henhold til denne søges der

Læs mere

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning)

Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) Kvalitetsstandard Servicelovens 86, stk. 2 (børnetræning) 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Servicelovens 86, stk. 2. At barnet udvikler funktioner/kompetencer,

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune

Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Serviceniveau for specialundervisning og specialpædagogisk bistand Gladsaxe Kommune Småbørnsområdet Folkeskolen tilbyder specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke er påbegyndt folkeskolen jf. 4

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet

Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Notat: Kommunernes organisering og styring på specialundervisningsområdet Maj 2012 Fra politisk side er der et stort fokus på øget inklusion i folkeskolen - både nationalt og lokalt. Resultaterne af denne

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet

Aktiv hver dag. Træning i hjemmet Aktiv hver dag Træning i hjemmet Rudersdal Kommune ønsker, du kan leve livet på dine egne betingelser så længe som muligt. I denne pjece kan du læse om, hvordan du med hjælp fra Aktiv hver dag måske igen

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Odense Kommune Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner

Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Baggrundsnotat vedr. entreprenøraftaler mellem de fynske kommuner Dette notat indeholder en kortfattet redegørelse af den generelle opbygning af aftaleskabelon, som de vedlagte udkast til entreprenøraftaler

Læs mere

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019

Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Ansøgning til frikommuneforsøg 2016-2019 Temaet for ansøgningen er at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning med borgeren i fokus Deltagende kommuner i ansøgning om frikommunenetværket

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft.

Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge Søren Lindtoft. Notat Til: Børne - og Uddannelsesudvalget 29.marts 2016 Fra: Jette Lauvring Beregninger og notat om Tandplejen. Kommentarer fra møde den 29. marts med de private tandlæger i BUT-udvalget samt tandlæge

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011

Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektbeskrivelse for anlægsprojekter, 19/9/2011 Projektets titel: Byggeri af særligt dagtilbud, SEL 32 ved Byhaven Direktørområde: Børn og Unge Sagsnummer for kommissorium og projektbeskrivelse: 11/26245

Læs mere

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08

ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 ÅRSRAPPORTER Dato 18.09.08 Forslag til politiske indsatsområder og spørgsmål i relation hertil inden for Børn og Familie: Dagpleje: Politisk indsatsområde 1: Den Røde tråd 1. Beskriv kort jeres samarbejde

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Børn og Unge Udvalget varetager forvaltningen af kommunale opgaver for børn og unge op til 18 år (samt efterværn op til det 23. år), herunder betalingsspørgsmål vedrørende: dagtilbud klubtilbud

Læs mere

Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst

Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst Omlægning af Dagplejen NordVest og Dagplejen SydØst sendt i høring på møde i Udvalget for Børn og Unge d. 3. februar 2015 Høringsperiode: 4. februar 2. marts 2015 Liste over høringssvar: Nr. Høringssvar

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Specialkonsulenterne VISO

Specialkonsulenterne VISO Specialkonsulenterne På Egebakken er det eleven, der er i centrum, derfor arbejdes der meget koncentreret og målrettet med at afdække den enkelte elevs kompetencer og udviklingspotentialer. Løbende udarbejdes

Læs mere

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget

Opmærksomhedsliste. Familieudvalget Familieudvalget Budgetoplæg 2010 Drift i 2010-priser i 2010-priser Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 527,5 6,077 Undervisning 328,3 2,135 Svømmeundervisning 0,1 Syge og Hjemmeundervisning 0,6 Befordring

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge med handicap

Børn og Unge med handicap Center for Børn, Unge og Familie 2008 Børn og Unge med handicap - En vejledning til forældre Indhold Målsætninger 3 Introduktion hvem hvad - hvor 4 Indledende samarbejde 6 Samarbejdet mellem dig og handicaprådgivningen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral parese Deltagere: Regionen: Miriam Bjødstrup (regional koordinator),

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2

Indholdsfortegnelse. 1. Sundhedspolitik for Norddjurs Kommune...1. 2. Kvalitetsstandard for praktisk bistand til rengøring...2 Voksen- og Plejeudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2008 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3 Dato : 9. juni 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Valdemar Haumand (A) (Formand) Kai Hansen (V) (Næstformand)

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 29. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Tessa Gjødesen med

Læs mere

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober2015 Billeder: Colourbox.com 1 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 24 TORSDAG DEN 11. DECEMBER 2008, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 11. december 2008 Side: 2

Læs mere

palliation lindrende pleje servicedeklaration

palliation lindrende pleje servicedeklaration palliation lindrende pleje servicedeklaration palliation - lindrende pleje livets slutning Det er Guldborgsund Kommunes politik, at yde en kvalificeret og koordineret indsats, til borgere med behov for

Læs mere

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Referat af Børneudvalgets møde den 07.01.2015 kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V)

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012

Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2012 Afdeling: Sydgården, Søndergade 31, 3740 Svaneke Dato for tilsynsbesøg: 31. oktober 2012 Forrige tilsynsbesøg: 3. marts 2008, 29. september 2009, 17.

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere