nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer"

Transkript

1 nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private erhvervsliv. Som ældre- og seniorråd er vi især opmærksomme på den kommunale økonomi, hvor hovedparten af det offentlige område varetages. Kommunernes udfordring er at fastholde serviceniveauet for færre penge. Kan det lade sig gøre på ældreområdet, når vi bliver flere ældre i de kommende år? Tidsskriftet Danske Kommuner spørger i nr. 5, 2013 om det fortsat er hensigtsmæssigt at benytte den automatiske demografiregulering. Flere ældre, flere penge til området. Færre børn, færre penge til området. Under overskriften: Demokratimodel på ældreområdet er en politisk diskussion argumenteres for, at borgernes sundhedstilstand, behov og den igangværende omlægning af indsatsen skal indgå i politikernes budgetovervejelser. Den økonomiske udfordring har betydning for os som ældreog seniorråd. Hvordan kan vi være med til at sikre, at igangværende omlægninger sker med respekt for og i dialog med den enkelte borger? Hvordan sikrer vi, at ændringer i pleje, omsorg og praktisk bistand sker med udgangspunkt i den enkeltes muligheder og ressourcer og efter en individuel vurdering af situationen? De fleste kommuner visiterer i dag til hjemmeplejen efter en hjælp til selvhjælp model. Her bør respekten for den enkelte borger være i centrum og tværfagligheden i højsædet. Er det sådan, det foregår i vores kommune? Professor Bent Greve fra RUC har til dette nyhedsbrev skrevet en artikel om muligheder i ny teknologi. Ny teknologi kan blive en gevinst for alle: Borgere, personale og økonomi. Men det forudsætter, at der skabes forståelse, tillid og ikke mindst tryghed til de enkelte teknologiske løsninger. At der afsættes den nødvendige tid til dialog med borgeren. Flere mener, at nye arbejdsmetoder vil resultere i større ensomhed blandt ældre. Jeg er enig med Bent Greve i, at det ikke er en af velfærdsstatens kerneopgaver at afhjælpe ensomhed. Ny teknologi kan forebygge ensomhed hos nogle, men familien og den frivillige verden skal inddrages og træde til. Forebyggende medarbejdere, plejepersonale og familien skal vide, hvad den frivillige verden tilbyder, og hvordan kontakten skabes. Det er her, hjælpen findes. Pressen har igen haft fokus på overbelægning på sygehuse og patienter på gangene. Det hævdes, at 20 % af patienterne ikke burde være indlagt mange af disse er ældre medicinske patienter. Unødige indlæggelser, overbelagte stuer og patienter på gangene er utilgiveligt over for den enkelte ældre patient og spild af kostbare ressourcer. Kommunerne har igangsat initiativer, der skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser men hvorfor virker initiativerne ikke? Er det et manglende økonomisk incitament eller noget så banalt som et kommunikationsproblem mellem aktørerne? Sygeplejerske-, læge- og patientorganisationerne er kommet med et fællesudspil, som kommuner og regioner har taget godt imod. Jeg ser frem til, at udspillet føres ud i livet og kommer til at virke. Som ældreråd har vi en vigtig rolle at spille i en tid, hvor en stram økonomi stiller større krav til den indsigt, som beslutninger på området skal bygge på. Vi har en viden, som er afgørende, når de bedste løsninger skal udvikles inden for snævre økonomiske rammer i en skarp prioritering med andre opgaver og behov. Vores råd og idéer er gratis, og vi er en del af den lokale debat. Vi vil inddrages, og vi ved, at inddragelse forpligter, men vi ved også, at det kun er sammen, vi finder de bedste løsninger. Kirsten Feld Formand Brug af velfærdsteknologi nu og i fremtiden 2 Nyt fra ministerier og styrelser 4 Projekter og publikationer 5 Ældrerådene spørger 6 Konferencer og temadage 8 Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD 8 Fra ældreråd til ældreråd årgang marts 2013

2 Brug af velfærdsteknologi nu og i fremtiden Professor Bent Greve, Institut for Samfund og Globalisering, RUC Velfærdsteknologi er på mange måder blevet et modeord i den danske offentlige sektor i de seneste år. Det skyldes bl.a. den helt almindelige teknologiske udvikling i det danske og andre velfærdssamfund. Vi har som bekendt bevæget os fra fjerkost via støvsuger til robotstøvsugere. Vi er gået fra hørerør til høreapparater, og mulighederne med tablets, pc er og kommunikation er i dag forandret i forhold til for blot 5-10 år siden. Muligheden for at den enkelte i højere grad kan leve et mere selvstændigt liv er øget markant, især i kombination med, at flere ældre er sundere og raskere, end de var tidligere. Flere kommuner vil bruge velfærdsteknologi En undersøgelse fra KL for nylig viste, at hovedparten af Danmarks kommuner forventer at tage en lang række nye velfærdsteknologier i brug i de kommende år robotstøvsugere, løfteteknologi, telemedicin, gps til demente m.v.. Teknologien vil også blive anvendt til genoptræning og hjemmetræning via interaktive programmer med anbefalinger til anvendelsen af bestemte teknikker, som hurtigere kan gøre den enkelte i stand til igen at klare sig selv. Telemedicin er et andet eksempel, hvor borgerne kan blive hjulpet hurtigere og mere effektivt, og især i yderligt liggende geografiske områder, hvor der kan være langt til et hospital eller en læge, kan det bidrage til at spare tid for den enkelte og måske undgå lange anstrengende rejser for i stedet at få hurtigere opfølgning på, om en sygdom, herunder eksempelvis sukkersyge eller et sår, er under kontrol. Teknologierne har dermed forskellige funktioner. De retter sig mod, at den enkelte borger i højere grad bliver mere selvhjulpen end tidligere, men også imod et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø og mindre arbejdsbelastning af de ansatte. Dertil kommer, at teknologien på længere sigt forventes at blive arbejdskraftbesparende, og givet, at forventningen stadig er, at vi om 5-10 år har en risiko for mangel på arbejdskraft indenfor en række brancher, kan udviklingen af velfærdsteknologi være en god mulighed for at sikre, at der fortsat vil være mulighed for velfærdsservice indenfor ældreområdet. Ved at sikre bedre arbejdsmuligheder, øger det også sandsynligheden for, at færre mennesker bliver så nedslidte, at de forlader området, eller måske endda helt forlader arbejdsmarkedet på grund af fysisk nedslidning. Presset på den offentlige sektors økonomi gør også, at det må forventes, at kommunerne i det mindste når børnesygdommene ved den nye teknologi først er overståede får mulighed for at gøre den offentlige sektor mere effektiv og dermed bedre være i stand til at opfylde forventningerne til velfærdsstaten i de kommende år. Udfordringer Udviklingen i retning af mere velfærdsteknologi er naturligvis præget af en vis usikkerhed om, hvordan den virker sådan er det med alle nye tiltag. Derfor er det også vigtigt, at implementeringen af ny velfærdsteknologi sker på en sådan måde, at brugerne og ansatte inddrages, og at mulighed for at teste nye initiativer sikres. Centrale problemstillinger i relation til velfærdsteknologi er endvidere, om den er tilpasset og præcis i forhold til, at forskellige brugere ikke har ensartede forudsætninger for at anvende ny teknologi. Der skal herunder arbejdes med at sikre, at brugerfladen er så enkel som overhovedet mulig. De fleste har prøvet at have teknologi, som krævede læsning af en lang og indviklet brugsanvisning. Det er der ikke brug for på dette område. Der er brug for en funktionalitet, som gør det enkelt og let at anvende for den enkelte borger. Et andet ofte rejst problem er, om ny teknologi vil medføre, at flere ældre bliver ensomme, fordi der ikke længere kommer en person i hjemmet og hjælper med rengøring og personlig pleje. Det skal dog ses i sammenhæng med, at mange ældre ikke er berettiget til hjælp i eget hjem, fordi de er raske og selvhjulpne. Det har endvidere aldrig været set som velfærdsstatens kærneopgave at afhjælpe ensomhed, men naturligvis har det, at der hos nogen kom et menneske i hjemmet, kunnet bidrage til at bryde ensomhed. Velfærdsteknologi kan dog også anvendes til at hjælpe med at bryde ensomhed, idet den via nettet giver nye muligheder for kontakter med børn, børnebørn, venner og bekendte, som tidligere ikke har været til stede for eksempelvis bevæ- 2 Nyhedsbrev marts 13

3 gelseshandicappede personer. Udfordringen her er at sikre, at ny teknologi ikke øger risikoen for ensomhed, men i stedet aktivt bidrager til andre og nye kontakter. Problemet vil samtidig antagelig i høj grad være en overgang, idet de kommende generationer af ældre i langt højere grad end tidligere har været vant til at anvende IT i hverdagen. Tænk eksempelvis på hvor lidt almindelig brevpost der er i dag i forhold til tidligere alle bruger e-post og på, hvor få gange vi i dag går i banken, men i stedet sidder hjemme og holder styr på privatøkonomien. Udviklingen af ny velfærdsteknologi vil også, hvis den offentlige sektor efterspørger god ny teknologi, kunne bidrage til at skabe job og arbejdspladser i Danmark samtidig med, at det vil kunne øge dansk eksport. Udviklingen af velfærdsteknologi har dermed en bredere samfundsmæssig betydning end det, der kan ses ved, at forskellige kommuner tager nye hjælpemidler i brug. Implementering er alfa og omega En af ulemperne ved ny teknologi kan være, at der ikke bruges tilstrækkeligt med tid og andre ressourcer til at implementere ordningerne. Det kan betyde, at en række borgere ikke får anvendt mulighederne, og måske dermed får en ringere service, end den som de har fået tidligere. Der er gennemførelsen og brugen af ny teknologi en central opgave at påvirke decentralt, så også brugernes oplevelse og viden inddrages i udviklingen. Brugerne har dermed også en opgave i at vurdere, om teknologien er kommet langt nok til at blive anvendt bredt. Robotstøvsugere er et eksempel på en teknologi, som indtil videre især har vist sin berettigelse på store flader, men ikke i hjem med mange møbler. Var det ikke blevet afprøvet, så havde vi ikke vidst dette. Derfor skal der også være plads til fejltagelser i udviklingen af ny teknologi. Der er også læring i at tage fejl. Samlet er fordelene ved ny velfærdsteknologi, at den indenfor en lang række områder giver den enkelte bedre muligheder for at klare sig selv og leve det liv, som den enkelte ønsker samt at få hurtigere og bedre hjælp. Endvidere at det kan reducere den fysiske belastning på en række arbejdspladser og dermed bidrage til, at flere ikke bliver fysisk nedslidte. Velfærdsteknologi er derfor kommet for at blive, og vi vil gradvist vænne os til det på en række områder, også fordi den ofte faktisk er mere sikker og effektiv, end det der ellers kan tilbydes den enkelte. Årsberetninger for 2012 DANSKE ÆLDRERÅD har modtaget årsberetninger 2012 fra ældre-/seniorråd i Glostrup, Middelfart, Norddjurs og Vesthimmerland. De er lagt på hjemmesiden for at inspirere og orientere om ældre-/seniorrådenes arbejde til glæde og gavn for andre ældrerådsmedlemmer, interesserede borgere og presse. Hvis jeres ældre-/seniorråd ønsker årsberetningen på hjemmesiden, så mail den til Lise Sørensen, Læs årsberetningerne på Vidensbank for ældreråd, Årsberetninger Ældrerådenes Hæderspris 2013 DANSKE ÆLDRERÅD uddeler hvert år på repræsentantskabsmødet en hæderspris. Ældre-/seniorråd opfordres til at indstille en person eller en gruppe til hædersprisen. Ét eller flere kriterier skal være opfyldt: Har synliggjort, at ældre borgere har ressourcer til brug for samfundet lokalt eller nationalt. Har fremmet brugerinddragelse lokalt eller nationalt. Har medvirket til at fremme tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivning. Skriv en begrundet indstilling og send den til DANSKE ÆLDRERÅD, Jernbane Allé 54, 3.th., 2720 Vanløse, eller mail til sekretariatsleder Marianne Lundsgaard så den er sekretariatet i hænde senest d. 11. marts. Bestyrelsen træffer afgørelse på bestyrelsesmødet d. 20. marts. Prisen uddeles på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde d. 15. maj. 3 Nyhedsbrev marts 13

4 Nyt fra ministerier og styrelser Nyt frivilligcharter Regeringen har taget initiativ til en revitalisering af charteret for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige fra 2001, og sætter nu en folkehøring i gang. I folkehøringen vil der være mulighed for at komme med kommentarer til det nuværende charter og nye udviklinger på området, samt forslag til forbedringer og prioriteringer. Folkehøringen er åben for alle og kan besvares frem til d. 27. marts 2013 via et link til en survey på hjemmesiden Bedre tildeling af hjælpemidler gør borgere mere selvhjulpne Socialstyrelsen har med støtte fra Fonden for Velfærdsteknologi gennemført et forsøgsprojekt sammen med Aarhus, Randers og Favrskov kommuner, som viser, at styrket samarbejde mellem visitator, terapeut og hjemmepleje sammen med et øget fokus på hjælpemidler gør ældre borgere mere selvhjulpne. Forsøget har bidraget til en erkendelse af, at der skal tænkes mere i hjælpemidler og træning i hjemmeplejen. Med forsøget blandt ca. 100 borgere tegner der sig et billede af, at borgerne ser en fordel i at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne eller i højere grad at kunne deltage i en given aktivitet ved hjælp af hjælpemidlerne. Samtidig oplever medarbejderne i hjemmeplejen, at de nye hjælpemidler gør deres arbejde fysisk lettere. Læs mere om forsøget på Socialstyrelsens hjemmeside om velfærdsteknologi Projekter, Bedre tildeling af hjælpemidler 4 Nyhedsbrev marts 13

5 Projekter og publikationer Hvordan virker rehabilitering på sigt? Som en af de første kommuner i landet har København målt på, hvordan ældre borgere, der modtager træning og vejledning i hjemmet, klarer sig på langt sigt. Seks ud af ti, der har gennemført et forløb, er fortsat helt eller delvist selvhjulpne et år efter. Udover en højere grad af selvhjulpenhed, så peger evalueringen også på et generelt forbedret aktivitetsniveau. Ifølge evalueringen kan to ud af tre klare flere ting i hjemmet med mindre besvær end før træningen. Vi har i længere tid vidst, at de ældre får flere kræfter og klarer sig godt lige efter træningens ophør. Og jeg er rigtig tilfreds med, at vi nu har vished for, at vores model her i København også er langtidsholdbar, og at vi er på rette vej, siger sundheds- og omsorgsborgmester i København, Ninna Thomsen. Ældrepleje via videotelefoni Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune har vedtaget, at Odense bliver det første sted i Danmark, som permanent erstatter en del af sosu-medarbejdernes besøg med videotelefoni. Ved hjælp af en videotelefon kan sosumedarbejderen og borgeren tale med og se hinanden på en computerskærm. 42 borgere har i godt otte måneder testet videotelefoni. Odense Kommune regner med at kunne spare 1,5 mio. kr. årligt ved at inddrage 100 borgere i at bruge videotelefoni som erstatning for et sosu-medarbejder besøg. Ingen robotstøvsugere i Struer Kommune Efter at robotstøvsugerne har været på prøve hos 12 udvalgte borgere i hjemmeplejen det seneste år, har Struer Kommune valgt at droppe dem igen. Viceborgmester og formand for Socialudvalget i Struer Kommune Grethe Hestbech forklarer: Den er et godt supplement til den rengøring, de ældre får i forvejen, men den kan ikke komme ind i hjørnerne, den kan ikke bruges på trapper, og den kan ikke støvsuge møblerne. Vores hjemmehjælpere skal jo mere end bare støvsuge. Så den kan bruges som supplement, men vi synes, at det er for tidligt endnu kun at bruge den. En ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening viser, at 66 % af kommunerne har besluttet at indføre robotstøvsugere i løbet af 2013, mens 23 % overvejer det. Frivillige på arbejde? Støvsugningen i Frederiksberg Kommune skal ikke længere foretages af medarbejdere i ældreplejen, men af robotstøvsugere med hjælp fra frivillige. Kommunen har sat en halv million kroner af til at etablere et korps af frivillige, der skal instruere ældre hjemmehjælpsmodtagere i at bruge støvsugerne. Det er ikke tænkt sådan, at de frivillige skal gå og gøre rent de skal vejlede de ældre. Men vi kan ikke kontrollere, om der er enkelte frivillige, der f.eks. hjælper med at tømme robotten, siger Flemming Brank, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Frederiksberg. I Hjørring Kommune bliver 23 ansatte på et aktivitetscenter fyret til juni i stedet skal frivillige gøre rent. Alternativet ville have været værre, mener Kurt Mikkelsen, næstformand i kommunens ældreudvalg: Vi kunne i stedet for have valgt at skære hjemmerengøringen ned til én gang om måneden, siger han, og påpeger, at der har været stor interesse for at blive frivillig. Nyhedsbrev om ældreområdet Marselisborg Udvikling, kompetence og viden opsamler best practice, udfordringer og mulige løsninger på ældreområdet og formidler det videre til kommuner, styrelse og ministerium. Det sker bl.a. gennem nyhedsbrevet Ældreliv. Desuden er der også spændende rapporter tilgængelige på Marselisborgs hjemmeside f.eks. om nydanske ældres ønsker og behov indenfor ældreområdet. Læs mere på Materiale, Ældre, Publikationer og på Materiale, Ældre, Rapporter Kan det passe, at ældre med rige børn får mere hjemmehjælp? En i medierne - omtalt analyse fra Danmarks Statistik viser, at ældre borgere med rige børn får mere hjemmehjælp end ældre med børn med lave indkomster. Det gælder, uanset hvad de ældre tjente, da de selv arbejdede. KL mener imidlertid, at undersøgelsen ikke holder vand. I undersøgelsen fra Danmarks Statistik som tager udgangspunkt i det barn, der tjener mest får en ældre mand, der bor alene, og som har en søn eller datter, der tjener over kroner om året, halvanden gang mere hjemmehjælp end gennemsnittet. Hvis den ældre mands børn derimod kun tjener under kroner, modtager han knap det halve 5 Nyhedsbrev marts 13

6 antal timer sammenlignet med gennemsnittet. Tendensen gælder begge køn. KL mener, der er tale om et skævt billede, da den statistik, som undersøgelsen bygger på, går ud fra det barn, som har den højeste indtægt og sammenligner det med det forventede antal timers hjemmepleje, som den ældre er visiteret til. Her er de ældre imidlertid inddelt i grupper efter børnenes gennemsnitlige indtægt. På den måde blander man børns højeste indtægt og børns gennemsnitsindtægt sammen. KL s gennemgang af tallene viser, at hvis der på begge parametre arbejdes med den samme indtægt (for eksempel børnenes højeste indtægt), er sammenhængen i stedet, at forældre til højtlønnede får mindre hjemmehjælp end gennemsnittet. Ældrerådsvalg 2013 På hjemmesiden, under punktet Ældrerådsvalg 2013 er der samlet dokumenter med information om praktiske løsninger og forslag vedrørende afholdelse af ældrerådsvalg. Her er information om lovgivning og fortolkningsbidrag om ældrerådsvalg, forberedelse af valget med skabeloner og eksempler på materiale samt baggrundsoplysninger. Snart vil siden blive opdateret med en info-folder, der kan downloades til ældre-/seniorråds eget brug. Ældrerådene spørger Elektronisk ældrerådsvalg hvad vil det betyde for jeres ældreråd? Følgende artikel er skrevet af Camilla Wikke, som er projektleder / kommunikationsansvarlig ved Aion ApS Assembly Voting. Assembly Voting er partner i forskningsprojektet DemTech ved IT Universitetet i København, der er blandt verdens største satsninger på udvikling af sikker teknologi til elektroniske valghandlinger. Assembly Voting er et samarbejde mellem Siemens A/S og Aion ApS. Kontakt tlf: mail: Der findes ikke én skabelon for, hvordan et ældrerådsvalg kan afholdes elektronisk. Et e-valg kan laves på flere forskellige måder, og det vil fortsat være muligt at give de vælgere, der ønsker det, mulighed for at stemme med papir. Men hvis man skal lave en bruttoliste, kan et elektronisk ældrerådsvalg betyde: Det bliver lettere at stemme for en stor gruppe af ældre Flere muligheder for at præsenterer kandidaterne til ældrerådet Færre administrative ressourcer til organisering af valghandlingen Stemmedeltagelsen var højere, end ved forrige valg, ved de to elektroniske ældrerådsvalg, vi har afholdt Økonomiske besparelser København og Frederiksberg kommuner valgte begge, da de afholdt elektronisk ældrerådsvalg, at kombinere den elektroniske afstemningsmulighed med den klassiske brevstemmemulighed. På denne måde stod det frit for hvilken afstemningsmetode, de stemmeberettigede ønskede at bruge. Den elektroniske stemmemulighed blev på den måde et supplement i valghandlingen, der var med til at gøre ældrerådsvalget mere tilgængeligt og tidssvarende. Følgende er eksempler på, hvordan et elektronisk ældrerådsvalg kan opbygges: Kombinationsvalg Brevstemme + elektronisk stemme hjemmefra + mobile valglister, der giver mulighed for at stemme elektronisk på borgerservice eller f.eks. via valgtilforordnede med bærbare computere på plejehjem Brevstemme + elektronisk stemme hjemmefra 100 % elektroniske valg Elektronisk stemme hjemmefra + mobile valglister der giver mulighed for at stemme elektronisk på borgerservice eller f.eks. via valgtilforordnede med bærbare computere på plejehjem Elektronisk stemme hjemmefra Ingen kommuner har indtil nu afholdt 100 % elektronisk ældrerådsvalg. Ud af de fire kommuner der indtil videre har meldt, at de vælger at afholde elektronisk ældrerådsvalg i 2013, er der én kommune, der planlægger at gennemføre det første 100 % elektroniske ældrerådsvalg. Hvis et af incitamenterne til at gøre ældrerådsvalget elektronisk er at spare penge, og dermed frigive ressourcer til andet arbejde, er det 100 % elektroniske valg den løsning, der frigiver flest ressourcer, da udgifter til returnering af brevstemmerne skæres helt fra. Ved kombinationsvalg spares returportoen på den procentdel af vælgere, der stemmer elektronisk. Hvordan forløber et ældrerådsvalg? Der er overordnet 5 faser i samarbejdet om det digitale ældrerådsvalg mellem de valgansvarlige i kommunen og Assembly Voting. 6 Nyhedsbrev marts 13

7 Fase 1 - Opsætning af valgsystem og valgprocedurer Til at starte med aftales der procedure for, hvordan valget grafisk skal præsenteres, hvordan bortkomne valgkort skal håndteres, hvordan overleveringen af resultatet skal ske og andre vigtige praktikaliteter. Fase 2 Udvikling af materialer til valghandlingen I anden fase planlægges det, hvordan borgerne bedst informeres om ældrerådsvalget, og der udarbejdes materiale f.eks. valgkortet og ikke mindst info materiale som Sådan stemmer du, Hotline service og Om valgsystemet. Fase 3 Test af valgsystem og organisering af valghandlingen De planlagte procedurer og valgsystemet testes. Vi afholder en prøve valghandling for at sikre os, at alt forløber som planlagt og evaluerer til sidst. Fase 4 Åbning af Ældrerådsvalg De endelige data om stemmeberettigede og kandidater fremsendes, og vi gør valgsystemet helt klart. Print af valgkort og informationsmateriale sættes i gang, sendes til vælgerne, og der åbnes for stemmeafgivelse. Samtidig åbnes en telefonisk hotline service, hvis vælgerne har spørgsmål til den elektroniske stemmemulighed. Når den aftalte periode for mulig stemmeafgivelse er overstået, lukkes valghandlingen. Fase 5 Resultatopgørelse og evaluering af valgforløb Både de postale og elektroniske stemmer opgøres, og et samlet valgresultat opgøres. Valgsystemet genererer en valgbog m. logfil over valgets tekniske gennemførelse, samt en logfil over de personlige henvendelser. Kommunen godkender (evt. via valgbestyrelse) valghandlingen med udgangspunkt i valgbogen. Ved indsigelser behandles disse efter gældende regler. Efter indsigelsesperiodens udløb vil databasen med de afgivne stemmer blive destrueret af Assembly Voting. Eksempel på elektronisk ældrerådsvalg - Københavns ældrerådsvalg I oktober og november 2012 afviklede Københavns Kommune det største digitale ældrerådsvalg i Danmark. Over borgere over 60 år havde muligheden for at afgive deres stemme digitalt, og kandidaterne kunne for første gang præsentere sig selv på nettet. Ældrerådsvalget I København var en kombination af brevstemmer og elektronisk stemme hjemmefra borgere i København havde mulighed for at stemme til ældrerådsvalget i Stemmedeltagelsen var 26 % ved valget i Ved forrige valg i 2008 var stemmedeltagelsen 25 %.18 % af stemmerne blev afgivet digitalt. Ved valget i 2012 ændrede rådsarbejdet form fra at bestå af 12 områdebestemte ældreråd til ét samlet københavnsk ældreråd. Eksempel på elektronisk ældrerådsvalg - Ældrerådsvalg på Frederiksberg Mere end borgere på Frederiksberg skulle i 2011 vælge nyt ældreråd. Ældrerådsvalget på Frederiksberg var en kombination af brevstemme, elektronisk stemme hjemmefra og mulighed for at stemme elektronisk på stemmeterminaler på Rådhuset. Mange ældre borgere tog de elektroniske medier til sig. Over 30 % af vælgerne stemte elektronisk. I det hele taget var borgere på Frederiksberg meget engageret i valget af ældrerådet. Over 300 besøgte valgmødet d. 21. februar 2011, hvor der var ivrig debat mellem kandidater og tilhørere om fremtidens politik for ældre i Frederiksberg Kommune. Stemmeprocenten ved ældrerådsvalget i 2011 var 40 %. Stemmeprocenten i 2007 var 34,6 %. Prisen for et elektronisk ældrerådsvalg Prisen for at afholde et elektronisk ældrerådsvalg er ligesom selve valget ikke til at putte i en skabelon. Den afhænger af flere forskellige faktorer: Demografien i kommunen Hvilken form for valg der vælges kombination eller rent e-valg Hvilken kombinations eller e-valgs model der vælges Hvilke til- og fravalg af funktioner der vælges o Log ind med el. uden nem ID eller med unik kode o Ønskes kandidat valideringssystem og præsentationsmodul o Ønskes fysiske stemmeterminaler i borgerservice Hvor mange procent af de afgivne stemmer der er afgivet elektronisk Om valget købes som et enkeltstående valg, eller som en licens der giver adgang til at afholde flere valg i kommunen. Prisen for et elektronisk ældrerådsvalg er således organisk. I er velkomne til at kontakte os og høre nærmere om jeres specifikke situation. 7 Nyhedsbrev marts 13

8 Konferencer og temadage Repræsentantskabsmøde 2013 Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde finder sted onsdag d. 15. maj på Hotel Nyborg Strand. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet blev udsendt primo februar og ligger tillige på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Her er der også link til den elektroniske tilmelding, hvor ældre-/seniorråd tilmelder sig samlet. Tilmeldingsfrist d. 3. april. Find indkaldelse og elektronisk tilmelding på Organisation, Repræsentantskab Konference: Ældreomsorg i forandring God vilje er en forudsætning for god omsorg Danske Ældreråds ældrepolitiske konference finder sted torsdag d. 16. maj på Hotel Nyborg Strand. Hovedoplæggene er: Ældreomsorgens udvikling hvor er vi på vej hen? v/ Tine Rostgaard, professor MSO, ph.d., Aalborg Universitet Hjemmehjælpskommissionens arbejde v/ Thomas Børner, formand for Hjemmehjælpskommissionen, formand for Fonden for Velfærdsteknologi Dannelse, empati og etik under pressede samfundsvilkår v/ Kjeld Holm, biskop, Aarhus Stift Foruden de tre hovedoplæg vil ni seminarer sætte fokus på bl.a. offentlig-privat samarbejde på et plejecenter, palliativ indsats, udviklingen i den kommunale visitation, pårørendesamarbejde og rehabilitering. Hver deltager tilmelder sig enkeltvis. Tilmeldingsfrist d. 3. april. Find program, praktiske oplysninger og elektronisk tilmelding på Temadage og konferencer Temadage: Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport Forårets fem temadage har titlen Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv trafik. Se tidspunkter og steder i kalenderen bagerst i nyhedsbrevet. Tilmeldingsfrist er overskredet. Program findes på Nyt fra DANSKE ÆLDRERÅD Valg til bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD Valgene afvikles i de respektive valgkredse i perioden marts. Bestyrelsens sammensætning lægges på DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside efter d. 20. marts. Ny medarbejder på sekretariatet Maj-Britt Lempel ansættes 20 timer ugentligt som kursussekretær/bogholder i DANSKE ÆLDRERÅD fra medio marts. Undersøgelse om DANSKE ÆLDRERÅDs tilbud om uddannelse, netværk og rådgivning I januar udsendte DANSKE ÆLDRERÅD et elektronisk spørgeskema til besvarelse blandt ældre-/seniorråd. Undersøgelsen gennemføres i forbindelse med DANSKE ÆLDRERÅDs treårige satspuljeprojekt Uddannelse, rådgivning og netværk for ældreråd Projektets formål er at give ældrerådsmedlemmer faglig viden og uvildig rådgivning f.eks. gennem afholdelse af temadage og ældrepolitiske konferencer, udsendelse af nyhedsbreve og mailservice, rådgivning pr. telefon og mail samt vedligeholdelse af DANSKE ÆLDRERÅDs hjemmeside. Aktive ældre-/seniorråd Tak for de mange svar DANSKE ÆLDRERÅD har modtaget hele 81 besvarelser, svarprocenten er på 84. Undersøgelsen tegner et billede af nogle aktive ældre-/seniorråd. De tager mange initiativer f.eks. retter henvendelser til politikere, forvaltning eller presse, arrangerer møder med politikere, forvaltning eller ældreorganisationer og inviterer borgere til debatmøder. 65 % af ældre-/seniorrådene mener, at de er mere aktive nu end for to år siden til sammenligning 8 Nyhedsbrev marts 13

9 mente 60 % det samme i en tilsvarende undersøgelse fra Det tyder på, at ældre-/seniorråd er initiativrige og holder dampen oppe over en valgperiode. Tre ud af fire bliver inspireret af DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter til at tage initiativ. De bliver hovedsagelig inspireret af konferencer, temadage, mailservice, nyhedsbreve og omtale af FN s Internationale Ældredag d. 1. oktober. En tredjedel af ældre-/seniorråd angiver, at de har et tættere samarbejde med øvrige ældre-/seniorråd i dag, end for to år siden. En tredjedel mener ligeledes, at have et tættere samarbejde med ældreorganisationer i dag end for to år siden. DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter Overordnet er der tilfredshed med DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter (temadage, konferencer, nyhedsbreve, rådgivning, mailservice og hjemmeside). De bliver benyttet af ældre-/seniorrådene, som mener, de generelt har en god kvalitet. Temadage og konferencer er de aktiviteter, flest gerne ser forøget. Medlemmer af ældre-/seniorråd rider med på den digitale bølge: Otte ud af ni angiver, at flere medlemmer benytter hjemmesiden Ligeledes er der også kun et enkelt ældre-/seniorråd af de 81, hvor ingen af medlemmerne læser mailservice i de andre råd læser flere af medlemmerne mailservice. To ud af tre ældre-/seniorråd benytter DANSKE ÆLDRERÅDs rådgivning pr. mail eller telefon. Rådgivningen har primært omhandlet lovstof om ældreråd specifikt og ældreområdet generelt, men også om ældrerådets samarbejde med forvaltning eller kommunalbestyrelse, ældrerådets interne samarbejde, forslag til foredragsholdere m.v. Rådgivningen er sammen med nyhedsbrevene de aktiviteter, flest ældre-/seniorråd mener, de bedst kan undvære. Foruden konkret besvarelse giver enkelte af ældre-/seniorrådenes spørgsmål anledning til yderligere undersøgelse og forespørgsler hos ministerier og styrelser. Svar på spørgsmål af relevans for andre ældre-/seniorråd er en vigtig del af stoffet i DANSKE ÆLDRERÅDs mailservice, nyhedsbreve, hjemmeside mv. Flere ældre-/seniorråd efterlyser bedre muligheder for netværksdannelse og erfaringsudveksling med andre råd. Andre har ønsker til DANSKE ÆLDRERÅDs fremtidige aktiviteter, f.eks. temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer. Sådanne temadage er allerede i støbeskeen og vil løbe af stablen i foråret Af de besvarelser, der indløb til undersøgelsen før d. 11. februar, har fem fået tilsendt vin. Vinderne blev tilfældigt udtrukket: Frederikshavn, Langeland, Helsingør, Favrskov og Hedensted. Fra ældreråd til ældreråd Orientering fra formanden for Norddjurs Ældreråd I Norddjurs Lokalavisen er en sag om to ældre kvinder på et plejecenter i Norddjurs, der føler sig generet af en ældre dement mand, der også bor på centret, blevet omtalt. Manden følger efter kvinderne og tager i dørhåndtagene på plejecentret, hvilket kan virke skræmmende sent på aftenen. Sagen har affødt en diskussion i de lokale medier om, hvordan plejehjemsbeboeres trivsel bedst sikres, f.eks. om enkelte beboere bør flytte til et andet plejecenter. Følgende orientering er fra formand for Norddjurs Ældreråd, Svend Erik Christiansen. Fra tid til anden dukker der sager op, hvor meget demente plejehjemsbeboere generer andre beboere på plejecentrene. I den sidste sag har en dement mand generet andre beboere. Ældrerådet i Norddjurs kommune blev klar over problemet i forbindelse med ældredagen d. 1. oktober 2012, og har senere fulgt sagen op, og kommenteret den i LokalAvisen. Norddjurs har i et enkelt plejecenter 14 lejligheder specielt beregnet for demente, men det er ikke en nem sag, at overflytte demente personer hertil uden samtykke. Norddjurs har bygget tre nye plejecentre, hvor beboerne er undergivet lejelovens regler med huslejekontrakt, indskud og månedlig husleje, hvilket igen begrænser demenskoordinatorernes råderum, så man ikke bare lige kan flytte rundt med folk. Ældrerådet har drøftet denne situation med administration og Voksen- og Plejeudvalg, hvilke drøftelser stadig pågår. Ligesom alle andre med egen bolig, må man låse sin dør, når man forlader denne, eller går til ro for natten. Upopulære spareforslag i Svendborg Besparelser rammer ældre borgere i Svendborg. Kommunen 9 Nyhedsbrev marts 13

10 skal spare op mod 10 millioner kroner på ældreområdet, og det vil betyde mindre rengøring og færre dagcentre. Spareforslagene er upopulære i Ældrerådet: Det kan jeg ikke lide. Vi var for nogle år siden udsat for kraftige besparelser. Det har vi nået at fordøje. Så får vi at vide i 2012, at der ikke er nogen besparelser i 13, at det begynder at gå lidt fremad igen. Og så var vi til møde for et par måneder siden, hvor vi fik administrationens oplæg til besparelser for 2014 og fremover. Det kommer til at gøre ondt, siger Bent Rasmussen, formand for Ældrerådet i Svendborg. Blandt spareforslagene er, at ældre hjemmehjælpsmodtagere kun skal i bad én gang om ugen mod to i dag. Et andet forslag handler om, at de kun får rengøring hver tredje uge, hvor det er hver anden uge i dag. Og endelig er der et forslag om at lukke op mod halvdelen af de otte dagcentre, der ligger i Svendborg Kommune i dag. Plejetestamente i tilfælde af demens Ældre borgere i Vesthimmerlands Kommune bliver opfordret til at udfylde et plejetestamente, hvor de fortæller, hvilken pleje og omsorg, de ønsker, hvis de bliver ramt af demens. Den dag man ikke længere selv kan sige fra, så skal testamentet informere personalet om, hvad man kan lide, og særligt hvad man ikke kan lide, siger formanden for Ældre rådet i Vesthimmerlands Kommune Erik Stagsted. Det er Ældrerådet og personale fra kommunens ældrecentre, som i fællesskab vil informere de ældre om fordelene ved i tide at udfylde et plejetestamente. DANSKE ÆLDRERÅDs aktiviteter kalender 2013 Marts 6. Forretningsudvalgsmøde 12. Temadag: Visiteret kommunal kørsel og regional kollektiv transport, Høje Taastrup 13. Temadag: Visiteret kommunal kørsel og regional kollektiv transport, Kolding 14. Temadag: Visiteret kommunal kørsel og regional kollektiv transport, Fårvang 18. Temadag: Visiteret kommunal kørsel og regional kollektiv transport, Næstved 19. Temadag: Visiteret kommunal kørsel og regional kollektiv transport, Aabybro 20. Bestyrelsesmøde, Vejle April 3. Frist for tilmelding til repræsentantskabsmøde og konference samt frist for indstilling af formandskandidat og indsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet 9. Forretningsudvalgsmøde Maj 15. Repræsentantskabsmøde 16. Ældrepolitisk konference 29. Konstituerende møde, DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse 30. Møde, regionsældreråd og DANSKE ÆLDRERÅD, Vejle Jernbane Allé 54, 3. th Vanløse Tlf Nyhedsbrevet er udgivet af Danske Ældreråd ISSN (Online) Næste nummer: juni 2013 Danske Ældreråd Formand Kirsten Feld Tlf Mobil: Næstformand Bent Rasmussen Tlf Ansvarshavende Kirsten Feld Redaktion Marianne Lundsgaard Lise Sørensen Sekretariatet Marianne Lundsgaard Sekretariatsleder Tlf Mobil: Lise Sørensen Ældrepolitisk konsulent Tlf Dorthe Neergaard Ældrepolitisk konsulent Tlf Layout Kailow Graphic 10 Nyhedsbrev marts 13

TEMADAGE OG KONFERENCER

TEMADAGE OG KONFERENCER Spørgeskema til ældreråd, januar 2013 I spørgeskemaet bruges betegnelsen ældreråd for såvel ældre- som seniorråd. Kan KUN besvares elektronisk se link i mail. Navn på kontaktperson: Tlf.: E-mail: Kommune

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger

Beboerdemokrati 2.0. Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger Beboerdemokrati 2.0 Digitale afdelingsmøder i boligafdelinger Assembly Voting v. Aion ApS www.assemblyvoting.dk Kompagnistræde 6, 2.sal DK-1208 København K +45 2684 6644 beboerdemokrati@aion.dk Boliglaboratoriet

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Mundtlig Beretning 2013

Mundtlig Beretning 2013 KIRSTEN FELD Mundtlig Beretning 2013 Indledning Ældrerådene i den kommunale verden Aktuelle strømninger på ældreområdet. Ældre og kommunernes socialpolitik Ældre og kommunernes sundhedspolitik Ældreråd

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest

Beboerdemokrati 2.0. Hele eller dele af beboerdemokrati 2.0. Beboerdemokrati 2.0 bygger på Danmarks mest Beboerdemokrati 2.0 Sikre demokratiske løsninger Beboerdemokrati 2.0 er en opdatering til det lokale demokrati i danske boligafdelinger. Det er tidssvarende, demokratiske deltagelsessystemer, der imødekommer

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013.

Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD. Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. Til medlemmer af DANSKE ÆLDRERÅD Mailservice 6/2013 udsendt 3/9 2013. DANSKE ÆLDRERÅDs Vingstedkonference d. 10. oktober Det lokale demokrati og ældrerådenes rolle i det, er årets tema for konferencen,

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Konference-kit. Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger

Konference-kit. Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger Assembly Assembly Voting Voting Konference Konference-kit Assembly Voting Konference er et digitalt afstemningssystem og forum til brug i forsamlinger Afstemning Afstemninger ved lov- og vedtægtsbestemte

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46

Årsberetning 2012. Ældrerådet i Norddjurs Kommune. Formand tlf. 86 32 00 01. Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Årsberetning 2012 Ældrerådet i Norddjurs Kommune Formand tlf. 86 32 00 01 Sekretariat tlf. 89 59 10 46 Ældrerådets medlemmer Svend Erik Christiansen, formand Jens Erik Madsen, næstformand Birgit Jensen

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv

Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Velfærdsteknologiens muligheder og begrænsninger i funktionssvækkede ældres sociale liv Seminar, Danske Ældreråd Nyborg Strand, 29. april 2014 Christine E. Swane, kultursociolog, ph.d., direktør i Ensomme

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE

OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE DIAS 1 OPLÆG TEMADAG FOR KOMMUNALE LEDERE Kvalitet i Velfærdsteknologi Eller Velfærdsteknologi & Kvalitet Henriette Mabeck,MI. Ph.D. - KMD Future Solutions HVEM ER GIRAFFEN- DER SKAL SIGE NOGET NU? DIAS

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD

Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD Dagsorden For repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2015 i DANSKE ÆLDRERÅD 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen. 2. Valg af stemmetællere og referent Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet

Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet Kommunernes velfærdsteknologi på ældreområdet 1 Indhold 1. Indledning... 5 Baggrund og formål... 5 Undersøgelsesdesign... 5 Dataindsamling... 5 2. Kommuner... 6 Albertslund... 6 Allerød... 6 Assens...

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Har borgeren ret til velfærdsteknologi?

Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Har borgeren ret til velfærdsteknologi? Hvem bestemmer og hvem betaler? Niels-Erik Mathiassen Robotterne kommer Robotter og velfærdsteknologi Der er en forudfattet mening om robotter Skabt og vedligeholdt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig

Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Hvorfor er velfærdsteknologi nødvendig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt udsatte børn,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD GODKENDT Onsdag d. 2. februar 2011 Afbud fra Erling Høholt, Gudi Skovmose, Esther Hansen, Jytte Madsen. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Sager

Læs mere

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl. 09.00-12.00.

Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl. 09.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl. 09.00-12.00. Mødet afholdes i det røde værelse på Rådhuset Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET

Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET Valg til integrationsrådet 2014 - SÅDAN GENNEMFØRES VALGET Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab November 2013 1 Integrationsrådsvalget i Helsingør 2014 De valgte kandidater i Integrationsrådet fremkommer

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER

AKTIVT ÆLDRELIV. Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER AKTIVT ÆLDRELIV Frederikshavn Kommune FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED I SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE FORENINGER 0 Aktivt ældreliv - FOREBYGGELSE AF ÆLDRES ENSOMHED Marselisborg har i samarbejde med Socialministeriet

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Farsøhthus Plejecenter, I.P. Farsøhts Alle 4, 8961 Dato: Torsdag den 7. marts 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Svend Erik Christiansen (formand)

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune mellem Rudersdal Kommune Stationsvej 36 3460 Birkerød og Digifys ApS Farvervej 1 8800 Viborg DigiRehab og Rudersdal Kommune Digifys ApS har

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere