Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne"

Transkript

1 Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse - efteråret 2010 Resume Indførslen af pakkeforløb for fire specifikke hjertesygdomme i 2010 har betydet kortere ventetider for visse patientgrupper, men uændret eller længere ventetider for patienter med symptomer på hjertesygdomme uden et pakkeforløb. Det viser Hjerteforeningens nye undersøgelse af ventetiden til undersøgelser og behandling for en hjertesygdom sammen med data fra Sundhedsstyrelsens For hjertepatienter uden for pakkeforløb er ventetiden til en indledende undersøgelse på et hospital visse steder oppe på 17 uger. Endnu værre ser det ud med ventetiden til en ultralydsundersøgelse af hjertet, som disse patienter risikerer at vente på i mere end et halvt år. Den maksimale forventede ventetid på almindelig forundersøgelse er generelt steget i 4 regioner siden PROTEKTOR HENDES KONGELIGE HØJHED KRONPRINSESSE MARY Undersøgelsen viser samtidig, at patienter der er omfattet af et hjertepakkeforløb de fleste steder undersøges og behandles indenfor de i pakkeforløbene angivne ventetider. Siden 2008 har Hjerteforeningen gennemført årlige undersøgelser af, hvor længe og hvor mange hjertepatienter, der aktuelt venter på diagnosticering og behandling. De offentlige monitoreringssystemer er ikke altid opdaterede og indeholder kun i begrænset omfang oplysninger om antallet af patienter på ventelister til de enkelte undersøgelser og behandlinger. For så vidt angår Hjerteforeningens aktuelle undersøgelse er den blevet vanskeliggjort af at der fra regional administrativ side i fire regioner er blevet nedlagt forbud mod, at besvare spørgeskemaet i undersøgelsen. Forbuddet har begrænset dataindsamlingen, og det har ikke været muligt at vurdere, hvor mange patienter der er påvirket af lange ventetider. HAUSER PLADS KØBENHAVN K TEL FAX

2 Baggrund Regeringen besluttede i sit regeringsgrundlag i 2007, at der skulle indføres optimale pakkeforløb for forundersøgelser og behandling for patienter med livstruende hjertesygdomme. I slutningen af 2009 og frem mod årsskiftet indførte regionerne på den baggrund pakkeforløb for 4 ikke-akutte, livstruende hjertesygdomme: stabil angina pectoris, ustabil angina pectoris/små blodpropper i hjertet, hjertesvigt og hjerteklapsygdomme. Pakkeforløbene omfatter patienter med begrundet mistanke om én af de nævnte sygdomme, og formålet er at gennemføre et undersøgelses- og behandlingsforløb med mindst mulig ventetid. I marts 2010 udsendte Danske Regioner en statusredegørelse vedrørende implementeringen af hjertepakkerne. Redegørelsen tegnede generelt et tilfredsstillende billede af situationen, men viste også, at hjertepakkernes implementering er forbundet med en række problemer. Der pegedes bl.a. på, at det er vanskeligt fuldt ud at overholde forløbstiderne i tiden indtil første besøg på sygehusene og i forbindelse med udredning. Herudover konstaterede flere regioner, at pakkeforløbene har den afledte konsekvens, at patienter med hjertesygdomme, som ikke er omfattet af pakkerne, kommer til at vente længere på undersøgelser og behandling. Som eksempel nævntes arytmi-patienter og patienter til elektive kontroller. Regionerne forventede i redegørelsen endvidere, at problemerne bliver forværret, idet antallet af henvisninger fra almen praksis til pakkeforløb endnu ikke var slået fuldt ud igennem. I oktober 2010 har Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner i fællesskab udsendt en monitoreringsrapport over ventetid og aktiviteter på hjerteområdet. Rapporten omfatter de samme 4 patientgrupper, der også er omfattet af hjertepakkeforløbene, men data stammer fra 2. halvår 2009, altså før hjertepakkerne var fuldt implementerede. Danske Regioner har i november 2010 igen udsendt en statusopgørelse for pakkeforløb på hjerteområdet. I den nye statusopgørelse konkluderes det, at pakkeforløbene overordnet set er implementeret tilfredsstillende i alle regioner. Det nævnes samtidig, at pakkeforløbene medfører et øget antal henvisninger og dermed et øget pres på afdelingerne, hvilket gør, at kapaciteten flere steder opleves som utilstrækkelig. Det gælder især ekkokardiografi og KAG. I statusopgørelsen fremhæves desuden, at pakkeforløbene trækker ressourcer fra andre forløb, som ikke er omfattet af pakkerne, og at ventetiden er steget for patienter, der ikke er i et pakkeforløb. De forventede maksimale ventetider for alle ukomplicerede patienter, der henvises til undersøgelse og behandling af hjertekarsygdom, skulle kunne læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside men oplysningerne her har ikke altid været opdaterede. Venteinfo.dk har desuden ingen oplysninger om, hvor mange patienter, der aktuelt venter på de forskellige undersøgelser og behandlinger. Det er således ikke muligt at få aktuelle oplysninger om omfanget af problemet med lange 2

3 ventetider fra den offentlige monitorering af ventelister. For at få disse oplysninger er det nødvendigt at bede læger på de enkelte hospitalsafdelinger om at opgøre antallet af ventende patienter. Hjerteforeningens undersøgelse af ventetider og antal ventende Siden 2008 har Hjerteforeningen gennemført 3 ventelisteundersøgelser, der har vist at mange patienter venter alt for længe på at blive undersøgt og behandlet for en hjertekarsygdom i Danmark. Da det offentlige monitoreringssystem er utilstrækkeligt, har Hjerteforeningen igen gennemført en undersøgelse af ventetider til forundersøgelse og behandling. Undersøgelsen omfatter både patienter i pakkeforløb og patienter med symptomer eller tegn på hjertesygdom, der falder uden for rammerne for pakkeforløb. Hjerteforeningen har indhentet oplysninger ved direkte henvendelse til læger på alle 64 sygehusafdelinger, der undersøger og behandler hjertepatienter, og 9 kardiologiske speciallægepraksis inklusive Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL). Alle er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema, der angiver ventetiden på forskellige undersøgelser og behandlinger og antallet af patienter, der venter for længe (bilag 1). Skemaet er opdelt i tre kategorier, alt efter om patienten er omfattet af et pakkeforløb, er uden for pakkeforløb og nyhenvist eller skal til planlagt kontrol. Både hjertemedicinske, hjertekirurgiske og klinisk fysiologiske/nuklearmedicinske afdelinger på sygehusene er blevet kontaktet. Oplysningerne i undersøgelsen er indhentet i perioden 14. september 8. oktober Den samlede svarprocent er 60 %, og svarprocenten fra sygehusene er 56 %. Dette skal ses på baggrund af, at Hjerteforeningen gennem sin kontakt til de enkelte sygehuse i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland er blevet oplyst om, at der fra regional administrativ side er nedlagt forbud mod at besvare det udsendte spørgeskema. Dette har angiveligt ikke gjort sig gældende i Region Syddanmark, hvor svarprocenten er 91 %. Forbuddet er nedlagt på trods af, at der fra lægelig side har været stor lyst til at udtale sig til brug for undersøgelsen. Undersøgelsens resultater Ventetider for hjertepakkepatienter De i hjertepakkeforløbene angivne maksimale ventetider overholdes for patienter med ustabil angina pectoris/små blodpropper i hjertet. Hvor patienterne for få år siden ventede flere uger på kranspulsåreundersøgelse (KAG) og efterfølgende ballonudvidelse (PCI) ser det nu ud til, at tidsgrænsen på 72 timer fra indlæggelse til KAG overholdes. Trods manglende oplysninger vedrørende flere større afdelinger, der udfører KAG, fx Hillerød, Herning og Viborg og fra Roskilde og Rigshospitalet, hvor der også foretages PCI, må hjertepakkeforløbet på dette område siges at være en succes. 3

4 For patienter med stabil angina pectoris kniber det med at overholde den anbefalede ventetid i flere regioner. Patienter med begrundet mistanke om stabil angina pectoris bør have afsluttet udredningen (ofte med KAG) indenfor 18 dage efter første fremmøde. Dette giver en maksimal ventetid på 25 dage (7 dage fra henvisning til indkaldelse, 18 dage til undersøgelsesforløbet). Region Nordjylland har længere ventetid på KAG (63 dage) og har tydeligvis valgt at prioritere pakken for ustabil angina/nstemi. I Region Midtjylland overholder Århus Universitetshospital Skejby lige netop ventetiderne, men der mangler oplysninger fra Viborg og Herning. Region Syddanmark formår at undersøge alle pakkepatienterne inden for den anbefalede ventetid. Roskilde Sygehus varetager alle undersøgelser for Region Sjælland, men medvirker ikke i undersøgelsen. I Region Hovedstaden indgår hverken data fra Rigshospitalet eller Hillerød i opgørelsen. Bispebjerg Hospital angiver en ventetid på lidt længere end pakken kræver, mens Gentofte Hospital overholder ventetiden med hensyn til KAG undersøgelser. Sammenlignes med angivelserne på venter patienter i mere end 3 uger på KAG på følgende hospitaler: Skejby, Gentofte, Rigshospitalet/Bispebjerg (fælles visitation), Herning, Roskilde og Aalborg. For patienter med begrundet mistanke om enten hjertesvigt eller hjerteklapsygdom er ultralydsundersøgelse af hjertet en ekkokardiografi undersøgelsen, der be- eller afkræfter sygdommen og afgør det videre behandlingsforløb. Undersøgelsen bør gennemføres indenfor 7 hverdage efter henvisning. I Region Hovedstaden overholder afdelingerne, hvorfra der er givet oplysninger til undersøgelsen, denne tidsgrænse. I Region Sjælland har blot Holbæk og Slagelse Sygehuse oplyst ventetider til Hjerteforeningen også disse hospitaler overholder stort set ventetiden. I Region Syddanmark har både Odense, Svendborg og Sønderborg længere ventetider end anbefalet, og i Region Midtjylland overholdes ventetiden i de afdelinger, der har indgået i undersøgelsen. I Region Nordjylland og hos de 8 praktiserende speciallæger kan alle patienter modtages til ekkokardiografi i pakkeforløb inden for 7 dage. Oplysninger på vedrørende den forventede ventetid på ekkokardiografi skelner ikke mellem patienter i pakkeforløb og udenfor pakkeforløb. Flere afdelinger har dog tilføjet som note, at ventetider med hensyn til pakkeforløb overholdes. 14 afdelinger angiver ventetider på mere end 10 uger dette må i så fald gælde patienter, der ikke er omfattet af pakkeforløbene. Ventetider for patienter uden for hjertepakkeforløbene Patienter med mere uspecifikke symptomer, der ikke falder ind under hjertepakkekriterier for begrundet mistanke om de specifikke hjertepakkesygdomme, venter fortsat længe på at blive undersøgt på hospital. Landet over er der ventetid på en indledende undersøgelse i fx.. et hjerteambulatorium på mellem 2 og 17 uger. Tilsvarende lange ventetider ses til ekkokardiografi udenfor hjertepakkeforløbene, hvor ventetiden visse steder er helt op til 30 uger. Ventetiderne er længst udenfor hovedstadsområdet og kortest hos de praktiserende speciallæger. Disse nyhenviste patienter, som ikke er omfattet af pakkeforløb, kan have en række forskellige sygdomme. Patienternes diagnose kan først fastlægges, når undersøgelserne i diagnoseforløbet af gennemført. 4

5 En særlig stor patientgruppe er patienter med symptomer på en hjerterytmeforstyrrelse. Hjerterytmeforstyrrelser er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af hjertepakkeforløbene. Der er f.eks ugers ventetid på at få påsat en lille båndoptager til overvågning af hjerterytmen (en Holtermonitorering ). Ventetiderne er længst i Region Hovedstaden, Region Sjælland og i Region Nordjylland. Ventetiden på ablation ved atrieflimren (overbrændingsbehandling ved forkammerflimren) opgives til uger på Århus Universitetshospital Skejby, Gentofte Hospital og i Odense Universitetshospital. På angives ventetiderne i Aalborg og på Rigshospitalet til henholdsvis 10 og 14 uger. Der er stort set ingen ventetid på ablation på privathospitalet Hjertecenter Varde. Udviklingen i ventetider fra 2008 til 2010 baseret på Hjerteforeningens tidligere undersøgelser og oplysninger fra er summeret i tabel 1. Oplysningerne om de patienter, som har fået stillet en diagnose og går til kontrol af deres sygdom og/eller behandling, er sparsomme i undersøgelsen. De begrænsede data peger dog på, at ventetiderne for patienter til kontrol på de fleste afdelinger ikke udsættes betydeligt ud over den fastlagte venteperiode. Antallet af patienter, der venter for længe Det er på baggrund af for få data desværre ikke muligt at give et kvalificeret bud på, hvor mange hjertepatienter, der er påvirket af de lange ventetider. 5

6 Tabel 1 Udviklingen i ventetider fra 2008 til 2010 Ambulant forundersøgelse Ekkokardiografi Kranspulsåreunder søgelse (KAG) Tidspunkt Hele landet Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 2008 feb juli jan okt uger 3-44 uger 2-22 uger 2-37 uger 1-12 uger 2008 feb juli jan okt feb juli jan okt Data er fra Hjerteforeningens ventelisteundersøgelser, og Diskussion I en situation hvor de offentlige monitoreringssystemer er begrænsede og fx. ikke kan opgøre, hvor mange hjertepatienter uden for pakkeforløb, som aktuelt venter på de enkelte undersøgelser og behandlinger, er det særdeles bekymrende, at der fra administrativ regional side lægges hindringer i vejen for Hjerteforeningens forsøg på at få sådanne forhold klarlagt. Blandt lægerne på de adspurgte sygehuse har der derimod generelt været stor interesse for at deltage i undersøgelsen. En del afdelinger svarede således så hurtigt på Hjerteforeningens henvendelse, at data allerede var afsendt, da forbuddet blev meddelt. Værdien af Hjerteforeningens undersøgelse forringes af den lave svarprocent, der skyldes forbuddet fra regional administrativ side mod at medvirke i undersøgelsen. Derfor er information fra inddraget i denne status over ventetider for hjertepatienter. Patienter med ustabil angina pectoris/små blodpropper i hjertet venter kortest tid på undersøgelse og behandling. Afdelingerne, der udfører diagnostik og behandling (især KAG/PCI), har tydeligvis prioriteret at holde ventetiderne lave for disse patienter. Det er også den patientgruppe under hjertepakkeforløbene, som har det mest akutte forløb. Samtidig er det hjertepakken med det mest komprimerede tidsforløb, hvilket lægger pres på afdelingerne, da antallet af patienter og behovet for 6

7 undersøgelseskapacitet er vanskeligere at forudse, når der er tale om akut opstået sygdom. Patienter med stabil angina pectoris ventede ifølge Sundhedsstyrelsens opgørelse for 2. halvår 2009 mediant mellem 3 (Region Hovedstaden) og 18 dage (Region Syddanmark) på invasiv behandling efter første indledende undersøgelse. Denne opgørelse afspejler ikke hvor længe patienterne ventede på den indledende undersøgelse (som regel KAG) blot ventetiden på behandling (ballonudvidelse eller bypass-operation). Da kun en mindre del af patienterne med stabil angina pectoris har behov for invasiv behandling, giver denne opgørelse fra regionerne og Sundhedsstyrelsen ikke noget billede af, hvor længe patienterne reelt ventede på vished om sygdommens sværhedsgrad. Hjerteforeningens undersøgelse suppleret med data fra bekræfter, at flere regioner fortsat har problemer med at overholde de anbefalede ventetider til KAG-undersøgelse. Samme problematik gør sig gældende for patienter med hjertesvigt eller hjerteklapsygdom. Mindre end 20 % af patienterne fortsætter til en egentlig invasiv behandling (f.x hjerteklap-operation), men for at disse patienter kan udvælges korrekt, skal der gennemføres ekkokardiografi og eventuelt også andre supplerende undersøgelser. Ventetiden på denne afgørende undersøgelse er ikke opgjort i Sundhedsstyrelsen og Danske Regioners materiale for 2. halvår Hjerteforeningens opgørelse sammenholdt med data fra (hvor der ikke skelnes mellem patienter i og udenfor pakkeforløb) indikerer, at patienter, der opfylder pakkekriterier kan undersøges indenfor en rimelig venteperiode på få uger, mens øvrige patienter på mange hospitaler må vente væsentligt længere, dvs. > 10 uger på en ekkokardiografi eller vurdering i et hjerteambulatorium. Patienter, der har behov for ablationsbehandling på grund af en hjerterytmeforstyrrelsen, venter først 3-10 uger på den indledende diagnostik (f.eks. Holtermonitorering) og derefter uger på selve ablationen. Konklusion Størstedelen af patienterne i hjertepakkeforløbene undersøges og behandles indenfor de i pakkeforløbene angivne ventetider. Flere afdelinger rapporterer om stigende aktivitet med hensyn til diagnostiske undersøgelser som fx ekkokardiografi og KAG. Den stigende efterspørgsel kan naturligvis være med til at forklare, at der fortsat er problemer med at overholde ventetiderne på KAG i pakkeforløbet for stabil angina pectoris. Der er relativ kort ventetid på ballonudvidelse og stort set ingen ventetid på hjerteoperation (klapoperation eller bypassoperation). Den maksimale ventetid på almindelig forundersøgelse er generelt steget i 4 regioner siden Stigningen i ventetider rammer patienter udenfor hjertepakkeforløbene, idet lægerne oplyser, at de anbefalede ventetider i hjertepakkeforløbene stort set overholdes. På 14 større hospitalsafdelinger fordelt på alle landets regioner venter patienter 10 uger eller mere på indledende vurdering, hvis man ikke er omfattet af et af de 4 hjertepakkeforløb. På tilsvarende vis er ventetiderne på ekkokardiografi ikke væsentligt forbedret for de patienter, der venter længst. 7

8 Ventetiden på KAG er til gengæld betydeligt kortere i 2010 end tidligere år bortset fra i Region Nordjylland, hvor de længst ventende patienter venter i mere end 10 uger. Der findes ingen sikker opgørelse over, hvor mange patienter der reelt er omfattet af disse lange ventetider. Der kan som nævnt være tale om patienter med hjerterytmeforstyrrelser, men også patienter med mulig arvelig hjertesygdom og voksne med medfødt hjertesygdom venter længe på vurdering. Konsekvenserne af de lange ventetider er utryghed hos patienten ligesom en del patienter er sygemeldt, mens de venter på undersøgelse og behandling. De til Hjerteforeningen oplyste ventetider stemmer rimeligt overens med de forventede ventetider, der kan læses på De nuværende data på hjemmesiden er højst en måned gamle. De praktiserende speciallæger har kort ventetid på undersøgelse og indledende vurdering, men kan kun varetage non-invasive undersøgelser typisk ekkokardiografi og Holtermonitorering. Speciallægerne har kun begrænset kapacitet i forhold til mængden af patienter, der undersøges og behandles på landsplan. Hjertepakkerne har betydet kortere ventetider for visse patientgrupper, men uændret eller længere ventetider for patienter med symptomer på hjertesygdomme, der ikke er omfattet pakkeforløbene. 8

9 Referencer Monitorering på Hjerteområdet tids og aktivitetsdata 2. halvår Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk teknologivurdering og Danske Regioner (oktober 2010) Status for pakkeforløb på hjerteområdet - marts 2010 (Danske Regioner, , sag nr. 09/2995) Status for pakkeforløb på hjerteområdet - november 2010 (Danske Regioner, ) Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt. Sundhedsstyrelsen oktober Pakkeforløb for stabil angina pectoris. Sundhedsstyrelsen oktober Pakkeforløb for ustabil angina/nstemi. Sundhedsstyrelsen oktober

10 Bilag 1 Hjerteforeningens undersøgelse af ventetider 2010 Generelle oplysninger Dato Hospital Afdeling Dit navn Din stilling Telefonnummer Sådan udfyldes skemaerne om ventetider: Patienterne opdeles i tre kategorier: 1. Patienter i pakkeforløb for hjerteområdet 2. Nyhenviste patienter uden for pakkeforløb 3. Patienter til planlagt kontrol Ventetid opgøres som det antal dage eller uger en ukompliceret og ikke-akut patient må vente fra henvisning til den dato, patienten kan få den pågældende undersøgelse eller behandling. Antal patienter der venter opgøres som antallet af patienter, der på nuværende tidspunkt er i gang med at vente længere end den anførte tid på den pågældende undersøgelse eller behandling. Vi vil bede dig udfylde alle de felter i skemaet, som omhandler undersøgelser og behandlinger, der gennemføres i din afdeling. 1. Patienter i pakkeforløb for hjerteområdet Undersøgelse/ behandling Fastsat forløbstid fra henvisning Aktuel ventetid (i dage) Antal patienter, der venter længere end forløbstiden Stabil angina pectoris Ustabil angina pectoris Ekkokardiografi Kranspulsåreundersøgelse (KAG) Ballonudvidelse (PCI) Bypassoperation (CABG) KAG og evt. PCI Bypassoperation (CABG) 7 hverdage 18 hverdage 25 hverdage 25 hverdage 3 kalenderdage 10 kalenderdage 10

11 Hjertesvigt Ekkokardiografi 7 hverdage KAG 19 hverdage Hjerteklapsygdom Ekkokardiografi 7 hverdage KAG Operation af hjerteklap 18 hverdage 28 hverdage Evt. kommentarer 2. Nyhenviste patienter uden for pakkeforløb Undersøgelse Forundersøgelse hos læge Ekkokardiografi Arbejds-EKG Holtermonitorering Døgnblodtryksmåling Kranspulsåreundersøgelse (KAG) Event / R-test Hjerte CT-skanning Myokardiescintigrafi Aktuel ventetid fra henvisning (i uger) Antal patienter, der venter længere end 4 uger Behandling Pacemakerimplantation inkl. ICD (PM/ICD) Ablation ved atrieflimren Ablation ved andet end atrieflimren Evt. kommentarer 11

12 3. Patienter til planlagt kontrol Undersøgelse Ekkokardiografi Arbejds-EKG Holtermonitorering Døgnblodtryksmåling Kranspulsåreundersøgelse (KAG) Event / R-test Hjerte CT-skanning Myokardiescintigrafi Aktuel ventetid udover den fastsatte venteperiode (i uger) Antal patienter, der venter længere end den fastsatte venteperiode Evt. kommentarer Send skemaet via til eller med post til Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K. Hjerteforeningen vil gerne have skemaet senest: torsdag den 23. september Spørgsmål kan rettes til projektlederen på tlf eller mail Mange tak for hjælpen! 12

Ventelisten til undersøgelse og behandling af hjertekarsygdom vokser over 22.000 patienter venter

Ventelisten til undersøgelse og behandling af hjertekarsygdom vokser over 22.000 patienter venter Ventelisten til undersøgelse og behandling af hjertekarsygdom vokser over 22.000 patienter venter Notat om ventelisteundersøgelse januar-februar 2009 Resume Mere end 22.000 patienter med hjertekarsygdom

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 118 Offentligt N O T A T Status vedr. ventetid for hjertepatienter uden for pakkeforløb På Task Force mødet for patientforløb på kræft- og hjerteområdet den

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

ustabile hjertekramper og/eller

ustabile hjertekramper og/eller Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om ustabile hjertekramper og/eller blodprop i hjertet Pakkeforløb ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet I denne

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for stabil angina pectoris Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark

Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Notat Status på hjerteområdet i Region Syddanmark Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til aktivitetsgrundlag for hjertecentre vedtog regionsrådet den 31. maj 2010 at hjemtage hjertekirurgi

Læs mere

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris.

Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Behandlingsvejledning for pakkeforløb omfattende følgende sygdomsforløb: hjertesvigt, klapsygdomme, arytmi og angina pectoris. Ved alle forløb anvendes registreringsskema for patienter i pakkeforløb Hjertesvigt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 3. kvartal 2015 Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 1. december 2015 KVARTALSOPGØRELSE 3. Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 11. december 2015 Datagrundlag: Data fra Landspatientregisteret 1.

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Vejledningen er udarbejdet i tilslutning til bekendtgørelse nr. XX af xx/xx-15 om maksimale ventetider

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd A-B om lungekræftbehandling og diagnostik. Torsdag den 4. november 2010 kl. 14.30 i SUU Sundhedsudvalget 2010-11 (1. samling) SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 120 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: SUU m.fl. Samråd A-B om lungekræftbehandling

Læs mere

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark

Sundhedsudvalget. Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark Sundhedsudvalget Introduktion til kræftområdet i Region Syddanmark 1 Nøgletal om kræft - Danmark Ca. 34.000 nye kræfttilfælde/år (2007-2011) Ca. 15.000 kræftdødsfald/år (2007-2011) Ca. 234.000 danskere

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi

Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledning for intern medicin: kardiologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. stabile hjertekramper. Pakkeforløb for hjertesygdomme Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om stabile hjertekramper Pakkeforløb for hjertesygdomme PakkeForløb- stabile hjertekramper I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED

OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OMKOSTNINGER FORBUNDET MED HJERTEKARSYGDOM HOS PATIENTER MED- OG UDEN KENDT SYGDOMSHISTORIK UDARBEJDET AF: EMPIRISK APS FOR AMGEN AB MAJ 215 Indhold Sammenfatning... 2 Metode og data... 4 Omkostningsanalyse...

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 26 Tema om HJERTE-CT Tillæg til ÅRSBERETNING 216 DANSK HJERTEREGISTER Tema om Hjerte-CT, tillæg til ÅRSBERETNING 216 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011

MONITORERING AF HJERTEOMRÅDET: ANTAL PATIENTFORLØB OG TID I FORLØB halvår halvår 2011 878964649 8946 49841 64 684 645 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 66546 649494 996 12 952 67 23 4987 987 87896 6 496 6494 878964649 8946 49841 64 684 6 4964 946 49 64 64 94 649 654 649494 996 12 952 67 23

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi)

Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi og thoraxkirurgi) Område: Regionssekretariatet Afdeling: Regionssekretariatet Journal nr.: 10/747 Dato: 12. maj 2010 Udarbejdet af: E-mail: Telefon: Notat Forslag til fremtidig organisering af hjerteområdet (kardiologi

Læs mere

Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet

Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende ventelistesituationen på hjerteområdet Som opfølgning på en

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179

1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 1. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: NN. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1179 BRYSTSMERTER (ANGINA PECTORIS) OG BLODPROP I HJERTET Kend symptomerne og reagér hurtigt HVAD ER ANGINA PECTORIS? Angina pectoris

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14

De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 De danske pakkeforløb for kræft set fra nationalt niveau Lund 19.03.14 Ole Andersen, overlæge Disposition Baggrund og tanker for indførsel af pakkeforløb i 2007 Organisering af arbejdet med at udvikle

Læs mere

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet

Overvågning af udredning og udvalgte. hjerteområdet Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet OPGØRELSE FOR 1. OG 2. KVARTAL 217 217 Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet Opgørelse for 1. og

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark

Til Region Syddanmark. Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Til Region Syddanmark Organisering af Hjerteområdet i Region Syddanmark Region Syddanmark har i brev af 7. maj 2010 til forespurgt om en række forhold i forbindelse med etablering af et hjertecenter samt

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Status Kræft- og hjertepakker

Status Kræft- og hjertepakker Status Kræft- og hjertepakker Region Syddanmark Sundhedsbrugerråd 17.09.09 Implementering af kræftpakker Kort om baggrund for udbredelse af kræftpakker i Region Syddanmark: Gode erfaringer med pakkeforløb,

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjertesvigt

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjertesvigt Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om PakkeForløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb på hjerteområdet

Læs mere

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015

KVARTALSOPGØRELSE. 1. kvartal 2015 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15298 2. juni 2015 KVARTALSOPGØRELSE 1. kvartal 2015 Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 12. juni 2015 Datagrundlag:

Læs mere

Pakkeforløb på hjerteområdet

Pakkeforløb på hjerteområdet Pakkeforløb på hjerteområdet En analyse af de organisatoriske konsekvenser for kardiologiske afdelinger og almen praksis Publikation Sidsel Vinge Christine Lærke Witzke Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut

Læs mere

Status for implementering af hjertepakker og udmøntning bloktilskud

Status for implementering af hjertepakker og udmøntning bloktilskud Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Rikke Winther Strunge / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Rikke.Winther.Strunge@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07-22203 Telefon: 76631084

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling.

Notatet opsummerer den overordnede regionale målopfyldelse for hhv. kræftpakker, hjertepakker, udredningsret og tid til behandling. Dato: 15-06- 2015 Brevid: Månedlig overholdelse af standardforløbstider, juni 2015 Det er i Region Sjælland besluttet at igangsætte en månedlig opfølgning på regionens målopfyldelse. Notatet, der offentliggøres

Læs mere

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter

KAG uden for højt specialiseret hjertecenter N O T A T KAG uden for højt specialiseret hjertecenter Baggrund I forbindelse med s specialegennemgang samt udarbejdelse af pakkeforløb på hjerteområdet blev det tydeliggjort, at der var behov for en revision

Læs mere

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014

Kvartalsopgørelse. 3-4. kvartal 2013. Monitorering af hjerteområdet. Offentliggørelse 14. marts 2014 Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr.: 14/15300 5. maj 2014 Kvartalsopgørelse 3-4. kvartal Monitorering af hjerteområdet Offentliggørelse 14. marts 2014 Datagrundlag:

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation Denne vejledning indeholder,

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus

Formaliseret samarbejdsaftale. mellem. Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Formaliseret samarbejdsaftale mellem Hjertemedicinsk afdeling B, OUH Odense Universitetshospital og Hjertemedicinsk afdeling, Haderslev Sygehus Speciale, områder og funktioner Definition og afgrænsning

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 428 Offentligt Dato 21. august 2013 Sagsnr. 4-1010-39/1 Vedr. behandlingen af akut blodprop i hjertet: akut PCI (ballonudvidelse) i Danmark

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16

DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 16 T I L L Æ G S DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 26. oktober 2010 Kl. 15.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 16 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed.

Derudover gives en status på kvalitetsopfølgning i Den Præhospitale Virksomhed. Bilag 1 - Side -1 af 8 Center for Sundhed Til: Forretningsudvalget Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666019 Mail csu@regionh.dk Ref.: mlau Dato:

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER

DHR DANSK HJERTEREGISTER DHR DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2003-2004 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed Forfattere: Søren Rasmussen, cand.scient.

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Patienthotel Overafd. Aarhus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere