Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier"

Transkript

1 Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 2 Fremtidige Scenarier Sundheds- og Kulturforvaltningen

2 Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 2 Scenarier Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Borgermøde den 27. maj 2015 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning til scenarier og tilbagekøbspakker... 4 Scenarie 0 Konsekvenser ved lukning Scenarie 1 - Tilpasning til landsgennemsnittet Scenarie 2 - Tilpasning til landsgennemsnittet Scenarie 3 - Tilpasning til regionsgennemsnittet Scenarie 4 - Tilpasning til regions- og landsgennemsnittet Scenarie 5 - Tilpasning til regions- og landsgennemsnittet A Tilbagekøb og udvidelse B1 Tilbagekøb B2.1 Tilbagekøb og udvidelse B2.2 Tilbagekøb og udvidelse C1 Tilbagekøb C2.1 Tilbagekøb/udvidelse C2.2 Tilbagekøb D1 Tilbagekøb D2 Tilbagekøb E Tilbagekøb F Tilkøb af særlige tiltag G Tilkøb af særlige tiltag H Tilkøb af særlige tiltag I Tilkøb af særlige tiltag J Tilkøb af særlige tiltag K Tilkøb af særlige tiltag Side 3

4 Indledning til scenarier og tilbagekøbspakker På baggrund af Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse opstilles her en række scenarier, der skal imødekomme de udfordringer og ønsker, der er for fremtidens plejeboligbehov. Der er indsat referencer i teksten, som forefindes nederst på siden, og er direkte henvisninger til Del 1 Analysen med angivelse af hovedafsnit, underafsnit og det sidetal, der direkte henvises til. Scenarierne opfylder målsætningerne opstillet i kommissoriet 1, som er yderligere belyst og kvalificeret i analysen. For at identificere på hvilke områder kommunen afviger fra lands- og regionsgennemsnit, er der i analysen genereret en række data, som er vores udgangspunkt for at drage sammenligninger (benchmarking). De data, der anvendes til benchmarking opsummeres enkeltvis i afsnittenes sammenfatninger 2. De relevante data er: Benchmarking Vesthimmerland Regionsgennemsnit Landsgennemsnit Nettodriftsudgift pr. borger kr kr kr. +80 år Antal +80 årige pr. plads incl. 4,13 4,72 5,15 Friplejeboliger Gennemsnitsalder ved 82,6 år 84 år indflytning i plejebolig Gennemsnitlig opholdstid 34,11 måneder 29,9 måneder Kilde: Data stammer fra egne udregninger De foreslåede scenarier vil påvirke benchmarking dataene direkte. Målsætning med scenarier I kommissoriet er det målsætningen, at der skal udvikles scenarier, hvor udgiftsniveauet bliver holdt i ro til 2020 og antallet af plejeboliger skal tilpasses landsgennemsnittet 3. Analysen har vist, at der er overkapacitet af plejeboliger i Vesthimmerlands Kommune, svarende til 91 hvis man sammenligner med landsgennemsnittet 4, og 57 hvis antallet skal matche Region Nordjylland 5. Der er i scenarierne opstillet mulighed for tre alternativer opnået på forskellig vis: 1 Processen, Kommissoriet s Sammenfatninger, s. 44, s Processen, Projektmål s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Pladsbehovet i kommunen, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Pladsbehovet i kommunen, s. 40 Side 4

5 Antal plejeboliger pr. borger over 80 år skal reduceres til: a) Landsgennemsnittet, hvilket ifølge analysen vil sige en nedlæggelse af 91 boliger 6 b) Alternativt reduceres til regionsgennemsnittet, hvilket vil sige nedlæggelse af 57 boliger 7 c) Alternativt ingen reduktion eller reduktion af færre eller flere end oven for nævnte Der er valgmuligheder i form af tilbagekøbs- /tilkøbspakker, som gentænker den ændrede anvendelse af den nedjusterede kapacitet med henblik på at imødekomme de ændrede behov, som fremgår af analysen. Plejeboligernes fremtidige placering i scenarierne matcher retningslinjerne i Kommuneplan 2009, så der opretholdes plejeboliger i 8 : Egnshovedbyen Aars Områdebyerne Løgstør, Farsø og Aalestrup Opbygning af scenarier I scenarierne 1 3 er der peget på lukninger af navngivne plejecentre. De er udvalgt ud fra følgende kriterier: Der skal som minimum være plejecentre i de udpegede områdebyer og hovedbyen jf. Kommuneplanen (Aars, Farsø, Aalestrup, Løgstør) 8 Flyttemønstre i kommunen 8 Det lokale optagegrundlag (antal 80+ årige i lokalområdet i forhold til antal plejeboliger) 9 Venteliste Der er meget lav eller ingen søgning 10 I scenarierne 4 og 5 er alle plejecentre bevaret ud fra kriteriet Der skal bevares aktiviteter på alle eksisterende plejecentre, (men antal boliger reduceres efter målsætningen) Endelig er der scenarie 0, hvor ingen plejecentre er fredet, og det er gjort muligt at lukke alle plejecentre for at opnå målsætningen om reduktion til lands/regionsgennemsnit eller hvilket som helst andet politisk bestemt antal, ud fra kriteriet: Størst mulig fleksibilitet - Ingen plejecentre er fredet, alle er i spil Opbygning af tilbagekøbspakker/tilkøb/udvidelser Ikke alle tilbagekøb/tilkøb/udvidelser kan anvendes til alle scenarier. Det fremgår af hvert enkelt scenarie, hvilke tilbagekøb/tilkøb/udvidelse der kan kobles. Se også matrix på næste side. Scenarie 0 er ikke med i matrixen, da tilbagekøbene er bundet op på plejecentrenes specialfunktioner. 6 Beskrivelse af plejeboligområdet centrene, Pladsbehovet i kommunen, s Beskrivelse af plejeboligområdet centrene, Pladsbehovet i kommunen, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Flyttemønster/Urbanisering, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Flyttemønster/Urbanisering, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Det nuværende plejecenterområde, s. 50 Side 5

6 Matrix Tilbagekøb / Udvidelser A Tilbagekøb Rehabiliterings- og afklaringshus Kærbo B1 Tilbagekøb 8 Rehabiliterings pladser på Højgården B2.1 Tilbagekøb/udvidelse 14 Rehabiliterings og afklaringstilbud på Højgården B2.2 Tilbagekøb/udvidelse 7-9 Rehabiliterings- og afklaringspladser Kærbo C1 Tilbagekøb 9 demenspladser Åglimt C2.1 Tilbagekøb/udvidelse demenspladser Åglimt / Østermarken C2.2 Tilbagekøb 7-9 demenspladser Kærbo / Åglimt D1 Tilbagekøb 3 aflastningspladser hvor der i forvejen er aflastningspladser D2 Tilbagekøb 4 aflastningspladser hvor der i forvejen er aflastningspladser E Tilbagekøb 6 heldagspladser i daghjem F Tilkøb Etablering af senior bofællesskab G Tilkøb Styrket sundhedsfremme indsats H Tilkøb Styrket rådgivning I Tilkøb Etablering af ældreboliger J Tilkøb Efteruddannelse af medarbejdere K Tilkøb Kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere Scenarie 1 Lukning af Kærbo, Søndervang og Ulstruplund Scenarie 2 Lukning af Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors Scenarier Scenarie 3 Lukning af Søndervang og Ulstruplund Scenarie 4 Lukning af enkeltstående somatiske pladser Scenarie 5 Lukning af somatiske boenheder Principper for tilbagekøb, tilkøb og udvidelser For hvert af de fem scenarier er der opstillet, hvilke konsekvenser scenariet har på specialpladser og hvilke skønnede økonomiske konsekvenser, der er forbundet med scenariet (herunder indregnet merforbrug i hjemmeplejen). Der er opstillet forskellige muligheder for tilbagekøb, tilkøb og udvidelser. Der er til disse foretaget beregninger på, hvad de vil koste i kroner og på personalenormeringen. Side 6

7 Mulighed for tilbagekøb og udvidelser - specialfunktioner Ved scenarie 1 3 lukkes hele centre, og dermed lukkes også specialfunktioner (rehabilitering, demens, aflastning, daghjem). Efter faglig vurdering og udtalelser fra borgerne på borgermøderne 11, er det et kriterie for opstilling af tilbagekøb/udvidelser, at Antal specialpladser som minimum skal bevares. Der også opstilles tilkøb om udvidelse af specialpladser Tilkøb B (rehabiliteringspladser), C (demenspladser), D (aflastningspladser) og E (Daghjem) er udarbejdet ud fra følgende kriterier Omdannelse af almindelige somatiske plejeboliger til specialpladser sker på navngivne plejecentre ud fra et kriterie om, at den faglige kapacitet i forvejen skal være til stede på centret Antal rehabiliterings- og demenspladser er beregnet ud fra, at hele afdelinger skal kunne omdannes (dette gælder ikke for aflastningspladser) Omdannelse af almindelige somatiske pladser til aflastningspladser for at opretholde den nuværende kapacitet Oprettelse af Daghjem for demente eller dagcentre kræver detaljerede udvidelses- eller ombygningsplaner, og der er ikke foretaget økonomiske beregninger for disse Tilkøb udvidelse af indsatser Ud fra borgernes ønsker 9 og faglig viden om bedst practice er der opstillet en række tilkøb vedr. indsatser i forhold til de ældste borgere og deres ønske om at blive i eget hjem længst muligt 12. Disse er uafhængige af hvilke scenarier, der vælges. Disse tilkøb er: F Tilkøb Etablering af senior bofællesskab G Tilkøb Styrket sundhedsfremme indsats H Tilkøb Styrket rådgivning I Tilkøb Etablering af ældreboliger J Tilkøb Efteruddannelse af medarbejdere K Tilkøb Kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere Særligt tilbagekøb (A) omdannelse af hele plejecenter Kærbo til Rehabiliteringshus og Afklaringspladser Som et særligt tilkøb/udvidelse er valgt muligheden for at omdanne hele Plejecenter Kærbo i Ranum til rehabiliteringshus med afklaringspladser selvom det skulle blive lukket i et scenarie. Grunden til, at det kun er Kærbo, der er udarbejdet et særligt genåbningsscenarie for, er, at der netop her er opbygget et helt særligt miljø og nogle fysiske rammer, der er krumtappen i rehabiliteringsindsatsen i Vesthimmerlands kommune. Kærbo rummer både et plejecenter og Rehabiliteringshus Vesthimmerland, og i dette særlige tilkøb nedlægges plejecenterdelen, og hele matriklen kommer til at fungere som Rehabiliteringshus Vesthimmerland. Rehabiliteringshuset vil kunne benyttes til 11 Fokusgruppe- og Borgermøde, hele afsnittet s Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 78 Side 7

8 Særlige afklaringsforløb for borgere, hvor der er potentiale for en flytning tilbage til eget hjem Både før og efter indlæggelse på sygehus Fælles for alle scenarier og tilkøb For alle scenarier ligger der følgende betragtninger bag: Merforbrug i hjemmeplejen En nedlæggelse af plejeboliger betyder ikke et fald i antal ældre, der har brug for praktisk og personlig hjælp. Det kommer bare i højere grad til at ske via plejen i eget hjem. Derfor vil en nedlæggelse af plejeboliger betyde et merforbrug i hjemmeplejen. I hvert scenarie er der beregnet på baggrund af skøn, hvor meget lukning af pladser vil betyde økonomisk og medarbejdermæssigt i hjemmeplejen Ændrede visitationskriterier Der er vedtaget en ny kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger i kommunen ved beslutning i Sundhedsudvalget den 2. juni 2015 og i Byrådet den 18. juni Kvalitetsstandarden forventes at nedbringe antallet af borgere, der visiteres til plejebolig såvel i Vesthimmerland som i andre kommuner. Tidshorisont fra beslutning til lukning af plejecenter eller afdeling Alle nuværende beboere på plejecentrene vil bibeholde deres ret til plejebolig. Reduktionen i antal plejeboliger og i antal beboere i disse sker i takt med, at boligerne bliver ledige. De nye visitationskriterier 11 og effekterne af Sund Aldring 14 betyder, at boligerne kan lukkes, uden at der opstår nævneværdig venteliste. Det betyder, at lukning af plejeboliger eller lukning af hele plejecentre vil ske over en vis tidshorisont. Ingen kan tvinges til at flytte, men al erfaring viser, at mange beboere på centre, der er under nedlukning, selv aktivt søger flytning til andre plejeboliger. De økonomiske beregninger indeholder visse engangsudgifter (udbetaling af feriekort, flytteudgifter), der falder i de(t) første år af lukningen. Beregningerne af den fulde effekt af et tomt plejecenter har ikke et fast tidsperspektiv. Personale Ændrede arbejdsgange og faglige omlægninger kan få personalemæssige konsekvenser. I disse tilfælde tilstræbes ordentlighed overfor det berørte personale i forståelse for, at det er rigtig svært for den enkelte medarbejder, som mister sit arbejde. Regler og forhold samt tilhørende processer er beskrevet i analysen 15. Brug af bygningerne til andet formål 13 Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Praksis og vilkår, s Det fremtidige plejeboligbehov, Sundere ældre, s Det fremtidige plejeboligbehov - Medarbejderforhold, regler ved ændringer, s. 63 Side 8

9 Der er udfærdiget et fyldestgørende juridisk notat af advokatfirmaet Kromann Reumert 16, som redegør for kommunens retsstilling juridisk og økonomisk i forbindelse med 3 mulige scenarier: Ved nedlæggelse af hele eller dele af et plejecenter opført efter Almenboligloven Ved omlægning af et plejecenter til almindelig fritliggende ældreboliger efter almenboligloven Og/eller ved omdannelse af boligerne til afklaringspladser/midlertidige pladser/aflastningspladser 17. Notatet konkluderer indledningsvist, at det alene er kommunalbestyrelsen, der kan træffe afgørelse om nedlæggelse af kommunalt ejede boliger, herunder plejecentrene. Plejecentrene kan anvendes til almene ældreboliger (uden serviceareal), til aflastningsboliger, nedlægges som almene boliger og/eller sælges til tredjemand. Notatet er vedlagt i sin helhed som bilag 8. God læselyst. 16 Hovedkonklusion s. 11, Det fremtidige plejeboligbehov, Regler omkring anden anvendelse, s. 74 samt bilag 8 17 Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 81, Borgermødet s. 85 Side 9

10 Scenarie 0 Konsekvenser ved lukning Konsekvenser ved lukning af hvert enkelt plejecenter De enkelte plejecentre har forskellig kapacitet, forskellige specialpladser, driftsudgifter og restgæld. Derfor vil det have forskellige konsekvenser at lukke hvert enkelt center. I scenarie 0 synliggør vi de umiddelbare konsekvenser, der vil være forbundet med en nedlæggelse af hvert enkelt center i kommunen. Udgifter, der ikke er medregnet i scenariet: Specialpladser: Et tilbagekøb af specialpladser vil kræve nogle anlægsudgifter, der vil være afhængig af, hvor erstatningspladserne tænkes placeret. Det kan derfor ikke indregnes i scenariet, hvor store udgifterne til anlægsudgifter vil være. Dagcenter og daghjem: Tilbagekøb af dagcentre (visiteret tilbud om aktiviteter og samvær) og daghjem (for demente til aflastning af rask ægtefælle) vil kræve større anlægsudgifter, og er ikke medtaget i beregningerne. Merforbrug i hjemmeplejen. En nedlæggelse af plejeboliger betyder ikke et fald i antal ældre, der har brug for praktisk og personlig hjælp. Det kommer bare i højere grad til at ske via plejen i eget hjem. Derfor vil en nedlæggelse af plejeboliger betyde et merforbrug i hjemmeplejen. Lukning af Solvang, Aars Restgæld 49,1 mio. kr. Antal pladser i alt 63 Specialfunktioner 6 aflastningspladser Normering ved lukning 55,3 fuldtidsstillinger Budget 22,1 mio. kr. Huslejeindtægter 4,1 mio. kr. Lukning af Østermarken, Aars Restgæld Antal pladser i alt 59 Specialfunktioner Normering ved lukning Budget Huslejeindtægter 37,4 mio. kr. 20 demenspladser Daghjem for demente 57,75 fuldtidsstillinger 22,6 mio. kr. 4 mio. kr. Side 10

11 Lukning af Ulstruplund, Hornum Restgæld 23,2 mio. kr. Antal pladser i alt 30 Specialfunktioner Ingen Normering ved lukning 28,67 fuldtidsstillinger Budget 11,3 mio. kr. Huslejeindtægter 2 mio. kr. Lukning af Bøgely, Løgstør Restgæld Antal pladser i alt 52 Specialfunktioner Normering ved lukning Budget Huslejeindtægter 46,69 mio. kr. 4 aflastningspladser 1 Dagcenter 46,62 fuldtidsstillinger 18,8 mio. kr. 3,7 mio. kr. Lukning af Røde Kors Hjemmet, Løgstør Restgæld 25,17 mio. kr. Antal pladser i alt 38 Specialfunktioner 1 aflastningsplads Normering ved lukning 38,33 fuldtidsstillinger Budget 15,0 mio. kr. Huslejeindtægter 2,348 mio. kr. Lukning af Kærbo, Ranum Restgæld Antal pladser i alt Specialfunktioner Normering Budget Huslejeindtægter 35,2 mio. kr. 24 plus 8 rehabiliteringspladser 8 rehabiliteringspladser 8 demenspladser Daghjem for demente 23,92 fuldtidsstillinger 9,8 mio. kr. 2,7 mio. kr. Side 11

12 Lukning af Højgaarden, Farsø Restgæld Antal pladser i alt 84 Specialfunktioner Normering Budget Huslejeindtægter 49,5 mio. kr. 14 demenspladser 10 senhjerneskadepladser 1 aflastningsplads 1 dagcenter 80 fuldtidsstillinger 31,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Lukning af Åglimt, Aalestrup Restgæld Antal pladser i alt 53 Specialfunktioner Normering Budget Huslejeindtægter 43,9 mio. kr. 11 demenspladser 2 aflastningspladser 1 dagcenter 50,27 fuldtidsstillinger 20 mio. kr. 3,3 mio. kr. Lukning af Søndervang, Gedsted Restgæld Antal pladser i alt Specialfunktioner Normering Budget Huslejeindtægter 13,3 mio. kr. 27 pladser 3 aflastningspladser 23,9 fuldtidsstillinger 9,6 mio. kr. 1,4 mio. kr. Side 12

13 Scenarie 1 - Tilpasning til landsgennemsnittet Lukning af Kærbo, Søndervang og Ulstruplund Handling Lukning af Kærbo i Ranum (inkl. Rehabiliteringshuset), 32 pladser 18 Lukning af Søndervang i Gedsted, 27 pladser 19 Lukning af Ulstruplund i Hornum, 30 pladser 20 Konsekvenser for specialpladser 8 rehabiliteringspladser Daghjem for demente 8 demenspladser 3 aflastningspladser Konsekvenser overordnet Antal færre pladser i alt: 89 Færre fuldtidsstillinger: 87 Merforbrug i hjemmeplejen Beskrivelse Ved lukning af Kærbo (32 boliger), Søndervang (27 boliger) og Ulstruplund (30 boliger) nedlægges i alt 89 plejeboliger, hvilket er 2 færre end en reducering til landsgennemsnittet (nedlæggelse af 91 boliger). Lukningen inkluderer: Rehabiliteringshuset Vesthimmerland, Ranum (8 pladser) Demensafsnittet på Kærbo, Ranum (8 pladser) Daghjem for demente på Kærbo, Ranum (6 heldagspladser) 3 aflastningspladser på Søndervang, Gedsted De tre plejecentre er kommunens mindste, og ved lukningen videreføres driften af de største plejecentre i kommunens fire store byer 21 : Højgården (Farsø) Østermarken og Solvang (Aars) Bøgely og Røde Kors Hjemmet (Løgstør) Åglimt (Aalestrup) Pladserne på Friplejehjemmet Hesselvang i Hvalpsund indgår i den samlede plejeboligkapacitet. 18 Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Flyttemønster/Urbanisering, s. 54 Side 13

14 Begrundelse Baggrunden for at pege på lukning af netop de tre små centre er et faldende antal ansøgninger om plejebolig i Vesthimmerland og særligt på de små centre 22. Da der sker en intern flytning fra land til by i Vesthimmerlands Kommune forventes denne tendens forstærket i tiden fremover 23. På Borgermødet blev det højt prioriteret, at der på plejecentrene var et højt fagligt niveau med løbende efteruddannelse. Specialiseret pleje 24 blev prioriteret højere end nærhed til lokalsamfundet. Der ER høj faglig kvalitet på alle kommunens plejecentre store som små. Der er dog større udfordringer ved at fastholde og sikre den høje kvalitet på de mindre centre med færre ansatte. Udfordringer der kan blive større fremover, når det forventes at flere borgere på plejecenter vil være ramt af kronisk sygdom og/eller demens, og at der skal løses flere opgaver i forbindelse med hurtig udskrivning fra sygehus. Det kan ikke forventes, at den enkelte medarbejder besidder faglig viden ud over fælles basisviden via deres respektive uddannelser på demens, misbrug, psykiatri og rehabilitering m.v. De enkelte medarbejdere har forskellige efteruddannelser og formelle kompetencer. 25 På mindre plejecentre med færre medarbejdere er der ikke samme antal medarbejdere med særlige faglige kompetencer som på de større plejecentre, og der kan være risiko for mangel på specifikke kompetencer ved eks. ferie og sygdom. Det kan også være vanskeligt at etablere et fagligt fællesskab på specialområder med gensidig sparring og udvikling. Større plejecentre har øget mulighed for en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse med flere ansatte, og vil derved kunne tilbyde mere specialiserede og individuelt tilpassede tilbud til beboerne. Større plejecentre vil desuden have bedre muligheder for at tilbyde forskelligartede aktiviteter, idet flere beboere giver mulighed for sammensætning af flere mindre grupper med samme interesser, samtidig giver det en større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. Fordele Lukningen af 3 hele enheder rammer meget tæt på målsætningen om reduktion af pladser med henblik på tilpasning til landsgennemsnittet Lukning af de mindre plejecentre giver mindre sårbarhed i forhold til specialkompetencer på de enkelte matrikler Driftsmæssige fordele i forhold til ferieafvikling, afløsning, uddannelse, dækning af specialer m.v. ved lukning af de mindre centre Der er lille søgning til de tre plejecentre. Pr er der ingen på venteliste til Søndervang og Ulstruplund. Der er 2 på venteliste til Kærbo Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Det nuværende plejecenterområde, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Flyttemønster/Urbanisering, s Fokusgruppe- og Borgermøde, Borgermødet, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Medarbejdere på plejecentrene, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Det nuværende plejecenterområde, s. 50 Side 14

15 Ulemper Der er omkostninger og udfordringer ved at finde anden anvendelse af bygningerne (se juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8) Markante institutioner med historie i lokalsamfundet forsvinder 27 Der er ingen kommunale plejeboliger uden for de store byer 28 Der sker en reduktion og omplacering af medarbejdere 29 Der er etableret et fagligt stærkt miljø og en god søgning og brugertilfredshed omkring Rehabiliteringshuset i tilknytning til Kærbo 30. Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, , 2.5, 2.6, Skønnede økonomiske konsekvenser Hjemmepleje: Årlige merudgifter i hjemmeplejen ved fuld lukning: 13,9 mio. kr. Engangsudgifter: Ved lukning (udbetaling af feriekort, flytning) af borgere m.v.). Kun første år. 4,1 mio. kr. Konsekvens for normering 87 fuldtidsstillinger mindre på Plejecentre 40 fuldtidsstillinger mere i plejen Årlig driftsbesparelse Årlig driftsbesparelse fra år 2 (tomt Plejecenter), inkl. årlig merudgift til hjemmepleje, ekskl. engangsudgifter første år: 15,6 mio. kr. Mulige tilbagekøb/udvidelser af specialpladser A Tilbagekøb Rehabiliterings- og afklaringshus Kærbo B1 Tilbagekøb 8 Rehabiliteringspladser på Højgården B2.1 Tilbagekøb/udvidelse 14 Rehabiliterings og afklaringstilbud på Højgården C1 Tilbagekøb 9 demenspladser Åglimt C2.1 Tilbagekøb/udvidelse demenspladser Åglimt / Østermarken D1 Tilbagekøb 3 aflastningspladser hvor der i forvejen er aflastningspladser E Tilbagekøb 6 heldagspladser i daghjem F Tilkøb Etablering af senior bofællesskab G Tilkøb Styrket sundhedsfremme indsats H Tilkøb Styrket rådgivning J Tilkøb Efteruddannelse af medarbejdere K Tilkøb Kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere 27 Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Et plejecenters betydning for lokalområdet, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Flyttemønster/Urbanisering, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Medarbejderforhold regler ved ændring, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene, s. 28 Side 15

16 Erstatning 1:1 Specialpladser Udvidelse af Specialpladser Tilkøb Særlige Tiltag Figur A: Oversigt over Scenarie 1 med tilkøbspakker (årlig driftsbesparelse gældende fra år 2) Side 16

17 Scenarie 2 - Tilpasning til landsgennemsnittet Lukning af Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors Handling Opsigelse af overenskomst med Røde Kors Plejecentret i Løgstør, 38 pladser 31 Lukning af Søndervang i Gedsted, 27 pladser 32 Lukning af Ulstruplund i Hornum, 30 pladser 33 Konsekvenser for specialpladser 1 aflastningsplads 3 aflastningspladser Konsekvenser overordnet Antal færre pladser: 95 Færre fuldtidsstillinger målt i normering: 91 Merforbrug i hjemmeplejen Beskrivelse Ved lukning af Røde Kors (38 boliger), Søndervang (27 boliger) og Ulstruplund (30 boliger) nedlægges i alt 95 plejeboliger, hvilket er 4 flere end en reducering til landsgennemsnittet (nedlæggelse af 91 boliger). Lukningen inkluderer: 3 aflastningspladser på Søndervang, Gedsted 1 aflastningsplads på Røde Kors Hjemmet, Løgstør De tre centre er blandt kommunens mindste. Ved lukningen videreføres driften af de største plejecentre i kommunens fire store byer samt Plejecenter Kærbo med tilhørende rehabiliteringsafdeling. Begrundelse Baggrunden for at pege på lukning af netop disse tre små centre og bevare Kærbo i Ranum er den samme som ved scenarie Der er dog den forskel, at der lægges vægt på at bibeholde Kærbo som et rehabiliteringshus med det veletablerede faglige miljø, der er tilknyttet. 31 Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Flyttemønster/Urbanisering, s. 54 Side 17

18 Røde Kors Hjemmet - forhold vedr. opsigelse af driftsoverenskomst Røde Kors Hjemmet er foreningsejet, og der er indgået en driftsoverenskomst mellem kommunen og hjemmet, jf. bilag 10. I overenskomstens 11.2 står: Driftsoverenskomsten kan opsiges af begge parter med et års varsel til den 1. i en måned Kommunen af En opsigelse kan igangsættes af Byrådet. Fordele Lukningen af 3 hele enheder rammer meget tæt på målsætningen om reduktion af pladser med henblik på tilpasning til landsgennemsnittet Der er ikke behov for store kompenserende foranstaltninger, da der kun skal ny-etableres 4 aflastningsplaser Lukning af de mindre plejecentre giver mindre sårbarhed i forhold til specialkompetencer på de enkelte matrikler Driftsmæssige fordele i forhold til ferieafvikling, afløsning, uddannelse, dækning af specialer m.v. ved lukning af de mindre centre Der er lille søgning til de tre plejecentre pr er der ingen på venteliste til Søndervang og Ulstruplund. Der er 2 på venteliste til Røde Kors 35 Ulemper Der er omkostninger og udfordringer ved at finde anden anvendelse af bygningerne (se juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8) Der vil være færre private alternativer til en plejebolig i kommunen Røde Kors Hjemmet er en veletableret privat institution med bestyrelse m.v. der ville have lettere ved at etablere et friplejehjem og dermed udvide den samlede kapacitet af plejeboliger i kommunen Markante institutioner med historie i lokalsamfundet forsvinder Der sker en reduktion og omplacering af medarbejdere Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, , 2.5, 2.6, Skønnede økonomiske konsekvenser Hjemmepleje: Årlige merudgifter i hjemmeplejen ved fuld lukning: 14,9 mio. kr. Engangsudgifter: Ved lukning (udbetaling af feriekort, flytning af borgere m.v.). Kun første år. 4,3 mio. kr. Konsekvens for normering 91 fuldtidsstillinger på plejecentrene 43 fuldtidsstillinger i hjemmeplejen 35 Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Det nuværende plejecenterområde, s. 51 Side 18

19 Årlig driftsbesparelse Årlig driftsbesparelse fra år 2 (tomt Plejecenter), inkl. årlig merudgift til hjemmepleje, ekskl. engangsudgifter første år: 15,3 mio. kr. Mulige tilbagekøbspakker A Tilbagekøb Rehabiliterings- og afklaringshus Kærbo B2.2 Tilbagekøb/udvidelse 7-9 Rehabiliterings- og afklaringspladser Kærbo C2.2 Tilbagekøb 7-9 demenspladser Kærbo / Åglimt D2 Tilbagekøb 4 aflastningspladser hvor der i forvejen er aflastningspladser F Tilkøb Etablering af senior bofællesskab G Tilkøb Styrket sundhedsfremme indsats H Tilkøb Styrket rådgivning J Tilkøb Efteruddannelse af medarbejdere K Tilkøb Kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere Side 19

20 Udvidelse Specialpladser Erstatning 1:1 Specialpladser Tilkøb Særlige Tiltag Figur B: Oversigt over Scenarie 2 med tilkøbspakker (årlig driftsbesparelse gældende fra år 2) Side 20

21 Scenarie 3 - Tilpasning til regionsgennemsnittet Lukning af Søndervang og Ulstruplund Handling Lukning af Søndervang i Gedsted, 27 pladser 36 Lukning af Ulstruplund i Hornum, 30 pladser 37 Konsekvenser for specialpladser 3 aflastningspladser Konsekvenser overordnet Antal færre pladser: 57 Færre fuldtidsstillinger: 52,5 Merforbrug i hjemmeplejen Beskrivelse Ved lukning af Søndervang (27 boliger) og Ulstruplund (30 boliger) nedlægges i alt 57 plejeboliger, hvilket er præcis den reduktion, der skal til, for at følge regionsgennemsnittet. Lukningen inkluderer: 3 aflastningspladser på Søndervang, Gedsted De to centre er blandt kommunens mindste. Ved lukningen videreføres driften af de største plejecentre i kommunens fire store byer 38 samt plejecenter Kærbo med tilhørende rehabiliteringsafdeling i Ranum. Begrundelse Baggrunden for at pege på lukning af netop disse to små centre og bevare Kærbo i Ranum er som ved scenarie Der er dog den forskel, at Røde Kors Hjemmet ikke berøres. Fordele Lukningen af 2 hele enheder rammer præcis målsætningen om reduktion af pladser til regionsniveau Der er ikke behov for store kompenserende foranstaltninger, da der kun skal nyetableres 3 aflastningsplaser Lukning af de mindre plejecentre giver mindre sårbarhed i forhold til specialkompetencer på de enkelte matrikler 36 Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Beskrivelse af plejecentrene, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Flyttemønster/Urbanisering, s Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Det nuværende plejecenterområde, s. 51 Side 21

22 Driftsmæssige fordele i forhold til ferieafvikling, afløsning, uddannelse, dækning af specialer m.v. ved lukning af de mindre centre Der er lille søgning til de to plejecentre og der er ingen ventelister pr Ulemper Der er omkostninger og udfordringer ved at finde anden anvendelse af bygningerne, se juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8 Markante institutioner med historie i lokalsamfundet forsvinder 41 Der sker en reduktion og omplacering af medarbejdere 42 Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, , 2.5, 2.6, Skønnede økonomiske konsekvenser Hjemmepleje: Årlige merudgifter i hjemmeplejen ved fuld lukning: 8,9 mio. kr. Engangsudgifter: Ved lukning (udbetaling af feriekort, flytning af borgere m.v.). Kun første år. 2,5 mio. kr. Konsekvens for normering 52,5 fuldtidsstillinger mindre på plejecentre 25,5 fuldtidsstillinger mere i hjemmeplejen Årlig driftsbesparelse Årlig driftsbesparelse fra år 2 (tomt plejecenter), inkl. årlig merudgift til hjemmepleje, ekskl. engangsudgifter første år: 8,5 mio. kr. Mulige tilbagekøb/udvidelser af specialpladser A Tilbagekøb Rehabiliterings- og afklaringshus Kærbo B2.2 Tilbagekøb/udvidelse 7-9 Rehabiliterings- og afklaringspladser Kærbo C2.2 Tilbagekøb 7-9 demenspladser Kærbo / Åglimt D1 Tilbagekøb 3 aflastningspladser hvor der i forvejen er aflastningspladser F Tilbagekøb Etablering af senior bofællesskab G Tilbagekøb Styrket sundhedsfremme indsats H Tilkøb Styrket rådgivning J Tilkøb Efteruddannelse af medarbejdere K Tilkøb Kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere 40 Beskrivelse af plejeboligområdet beboerne, Det nuværende plejecenterområde, s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Et plejecenters betydning for lokalområdet, s Beskrivelse af plejeboligområdet Medarbejderforhold regler ved ændring, s. 63 Side 22

23 Erstatning 1:1 Specialpladser Udvidelse Specialpladser Tilkøb Særlige Tiltag Figur C: Oversigt over Scenarie 3 med tilkøbspakker (årlig driftsbesparelse gældende fra år 2) Side 23

24 Scenarie 4 - Tilpasning til regions- og landsgennemsnittet Lukning af enkeltstående somatiske plejeboliger i takt med at de bliver tomme Handling Lukning af somatiske pladser i takt med ophør af lejemål Konsekvenser for specialpladser Ingen Konsekvenser overordnet Antal skønnede tomme somatiske pladser på et år ved ophør af lejemål: 103 Færre medarbejdere Stort merforbrug i hjemmeplejen Beskrivelse Den eksisterende kapacitet reduceres til lands- eller regionsgennemsnittet i takt med at somatiske plejeboliger bliver tomme. Lukning af plejeboliger vil ske som de bliver ledige på tværs af kommunens plejecentre inkl. Røde Kors Hjemmet. Der lukkes kun somatiske plejeboliger, da behovet for specialpladser og midlertidige tilbud forventes at være stigende de kommende år. Begrundelse En reduktion ved bortfald af lejemål er let at administrere. Der vil ikke ske en flytning af borgere som ved lukning af hele plejecentre. Kapaciteten tilpasses løbende, og tilpasning af plejecentrenes budgetter vil ske i takt med, at plejeboligerne lukkes. Der vil være tomgangshusleje og driftsudgifter. En drypvis nedlukning vil resultere i, at der opstår så små afdelinger eller plejecentre, at de forholdsmæssige driftsudgifter pr. beboer bliver meget høje, idet der vil skulle opretholdes en minimums vagtdækning. Fordele Der sker ingen flytning af borgere i plejeboliger Administrativt let at gennemføre Side 24

25 Ulemper Lukning af spredte boliger på tværs af centre og afdelinger giver uhensigtsmæssigheder i forhold til vagtplanlægning, servicefunktioner m.v. Med stor og spredt tomgangshusleje er en spredt lukning forholdsvis meget dyrere end at lukke hele centre eller hele afdelinger For alle centre men mest kritisk for de små centre med lav søgning - vil spredt lukning af pladser resultere i, at centrene kommer under en kritisk minimumsgrænse for, hvornår de er fagligt og økonomisk bæredygtige. Minimumsbemanding Ved beslutning om gennemførelse af scenariet er det nødvendigt, at træffe beslutning om minimumsbemanding på de respektive plejecentre. Der skal tages højde for, at arbejdstidstilrettelæggelse er muligt samtidig med overholdelse af overenskomst. Hensigtsmæssig udnyttelse af medarbejderressourcer vil blive udfordret ved spredt lukning af plejeboliger. Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 3 Skønnede økonomiske konsekvenser Hjemmepleje: 16,1 mio. kr. Engangsudgifter: (udbetaling af feriekort). Ikke beregnet. Årlig driftsbesparelse Baseret på nettodriftsbesparelse fra år 1 ekskl. mérudgift til hjemmepleje 3,5 mio. kr. Mulige tilbagekøbspakker A Tilbagekøb Rehabiliterings- og afklaringshus Kærbo B2.2 Tilbagekøb/udvidelse 7-9 Rehabiliterings- og afklaringspladser Kærbo C2.2 Tilbagekøb 7-9 demenspladser Kærbo / Åglimt G Tilkøb Styrket sundhedsfremme indsats H Tilkøb Styrket rådgivning J Tilkøb Efteruddannelse af medarbejdere K Tilkøb Kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere Side 25

26 Udvidelser Specialpladser Tilkøb Særlige tiltag Figur D: Oversigt over Scenarie 4 med tilkøbspakker (årlig driftsbesparelse gældende fra år 2) Side 26

27 Scenarie 5 - Tilpasning til regions- og landsgennemsnittet Lukning af somatiske bo-enheder i takt med at de bliver tomme Tilpasning til regions- og landsgennemsnittet Handling Lukning af somatiske pladser på de på forhånd udpegede somatiske afdelinger i takt med ophør af lejemål. Konsekvenser for specialpladser Ingen Konsekvenser overordnet Antal færre pladser på et år ved ophør af lejemål: landsgennemsnit 91, regionalgennemsnit 57 Færre medarbejdere Merforbrug i hjemmeplejen Beskrivelse Scenariet og begrundelsen er som ovenstående scenarie 4 med den forskel, at der på forhånd udpeges, hvilke afdelinger, der skal lukkes ned. Således kan der ske en vis omflytning internt på plejecentrene, så perioden med høje driftsudgifter og uhensigtsmæssig vagtplanlægning kan minimeres. Begrundelse En reduktion ved bortfald af lejemål er let at administrere. Der vil ikke ske en flytning af borgere som ved lukning af hele plejecentre. Kapaciteten tilpasses løbende, og tilpasning af plejecentrenes budgetter vil ske i takt med, at plejeboligerne lukkes. Der vil dog stadig være tomgangshusleje og driftsudgifter. Fordele Alle plejecentre bevares (der udpeges afdelinger ud fra, at hvert enkelt center stadig skal være bæredygtigt) Det er driftsmæssigt (økonomisk og personalemæssigt) en bedre løsning end scenarie 4 (lukning af enkeltstående pladser) Side 27

28 Ulemper Der vil være tomgangshusleje på mange (evt. alle) plejecentre Hvis der lukkes bo-enheder, bliver de mindste plejecentre endnu mindre Minimumsbemanding Ved beslutning om gennemførelse af scenariet er det nødvendigt, at træffe beslutning om minimumsbemanding på de respektive plejecentre. Der skal tages højde for, at arbejdstidstilrettelæggelse er muligt samtidig med overholdelse af overenskomst. Hensigtsmæssig udnyttelse af medarbejderressourcer vil blive udfordret ved spredt lukning af plejeboliger. Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 3.4 Skønnede økonomiske konsekvenser ved landsgennemsnit Hjemmepleje 14,2 mio. kr. Engangsudgifter: (udbetaling af feriekort). Ikke beregnet Ingen behov for tilbagekøb af specialpladser Årlig driftsbesparelse ved landsgennemsnit Nettodriftsbesparelse ekskl. merudgift til hjemmepleje 15,3 mio. kr. Skønnede økonomiske konsekvenser ved regionsgennemsnit Hjemmepleje 8,9 mio. kr. Engangsudgifter: (udbetaling af feriekort). Ikke beregnet Ingen behov for tilbagekøb af specialpladser Årlig driftsbesparelse ved regionsgennemsnit Nettodriftsbesparelse ekskl. merudgift til hjemmepleje 9,5 mio. kr. Mulige tilbagekøbspakker A Tilbagekøb Rehabiliterings- og afklaringshus Kærbo B2.2 Tilbagekøb/udvidelse 7-9 Rehabiliterings- og afklaringspladser Kærbo C2.2 Tilbagekøb 7-9 demenspladser Kærbo / Åglimt G Tilkøb Styrket sundhedsfremme indsats H Tilkøb Styrket rådgivning I Tilkøb Etablering af ældreboliger J Tilkøb Efteruddannelse af medarbejdere K Tilkøb Kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere Side 28

29 Udvidelser Specialpladser Tilkøb Særlige tiltag Figur E: Oversigt over Scenarie 5 med tilkøbspakker (årlig driftsbesparelse gældende fra år 2) Side 29

30 A Tilbagekøb og udvidelse Etablering af udvidet Rehabiliterings- og afklaringshus 43 i Kærbo, Ranum Byrådet har muligheden for uafhængigt af scenarierne at træffe selvstændig beslutning om at omdanne hele Plejecenter Kærbo til et selvstændigt rehabiliterings- og afklaringshus. Afhængig af hvilket scenarie der ønskes, vil der skulle udarbejdes konkrete beregninger. Handling Det nuværende rehabiliteringshus (8 pladser) bibeholdes De 24 øvrige pladser (16 somatiske og 8 demenspladser) omdannes til afklaringspladser Begrundelse Det fagligt stærke rehabiliterende miljø bevares Bygningerne i Ranum beholdes Beskrivelse Dette tilkøb er begrundet som en væsentlig større udvidelse også indeholdende afklaringspladser. Forudsætning for gennemførelse Der skal muligvis ske små ombygninger og modificeringer af boliger, træningsfaciliteter m.v., før en almindelig somatisk afdeling kan omdannes til et rehabiliterings- og afklaringscenter. Desuden vil det kræve en vis efteruddannelse af plejepersonale og en ny normering i forhold til tilknytning af ergo- og fysioterapeuter. Forskellen i forhold til tilbagekøb B2.2 er, at Kærbo i Ranum i sin helhed bliver Rehabiliteringsog afklaringscenter Vesthimmerland. Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, 2.7, Det er muligt at omdanne et plejecenter til rehabiliteringspladser m.v. Konsekvens for normering Ikke beregnet. Økonomi Mérudgift på 4 mio. kr. 43 Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 81, Borgermødet s. 85 Side 30

31 B1 Tilbagekøb 8 rehabiliteringspladser 44 til erstatning af nedlagte pladser på Kærbo, Ranum (scenarie 1) Handling Oprettelse af 8 rehabiliteringspladser på Plejecenter Højgaarden i Farsø. Begrundelse Rehabiliteringsindsatsen fastholdes trods lukning af matriklen Kærbo i Ranum. Etableringen på Højgården i Farsø begrundes i, at der her er et beslægtet fagligt miljø i form af hjerneskadepladser. Samtidig er en placering tæt på Sygehuset og evt. et kommende Sundhedens Hus i Farsø - en fordel. Beskrivelse På Kærbo er kommunens rehabiliteringspladser samlet i Rehabiliteringshuset Vesthimmerland. Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen og på plejecentrene er et højt prioriteret område, og en lukning af rehabiliteringspladserne vil tilbagerulle indsatsen og derfor ikke være hensigtsmæssig. Dette tilkøb er en ren 1:1 erstatning for de 8 pladser, der nedlægges på Kærbo, hvis Scenarie 1 gennemføres. Der kan også være forhold, der taler for at udvide indsatsen. Disse beskrives som tilkøb B2.1 og B2.2. Nærværende begrundelse dækker over alle tre tilkøb/udvidelser (B1, B2.1, B2.2). Borgerne i Vesthimmerland ønsker at kunne forblive i egen bolig længst muligt 45. På Borgermødet blev det prioriteret, at der var gode tilbud om rehabilitering, 46. Samtidig blev der efterlyst længerevarende, midlertidige afklaringstilbud med samme indhold, så borgere, der har fald i funktionsniveau, 47 kan flytte hjem igen, hvis de kan genvinde sine. 44 Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 81, Borgermødet s Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen, s Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen, s Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen, s. 82 Side 31

32 Analysen viser også, at der er tegn på, at der historisk er visiteret hurtigere til plejeboligplads i Vesthimmerland end i landet som helhed. Der gives færre timer hjemmehjælp før indflytning og der er højere dækningsgrad (boliger pr. borger) end i resten af landet 48. Alt dette gør det relevant at udvide og satse endnu mere på den rehabiliterende indsats. Konkret kan der være behov for at kunne give et længere tilbud end de 4 ugers rehabiliteringsforløb, som det hidtil har været muligt. En del borgere, vil med fordel kunne visiteres til en afklaringsplads, der er et rehabiliterende tilbud af op til tre måneders varighed. En sådan indsats vil kræve en kapacitetsudvidelse. Forudsætning for gennemførelse Der skal muligvis ske små ombygninger og modificeringer af boliger, træningsfaciliteter mv. før en almindelig somatisk afdeling kan omdannes til rehabiliterings- og afklaringspladser. Desuden vil det kræve en vis efteruddannelse af plejepersonale og en ny normering i forhold til tilknytning af ergo- og fysioterapeuter. Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, 2.7, Det er muligt at omdanne et plejecenter til rehabiliteringspladser m.v. Konsekvens for normering 5,9 fuldtidsstillinger Økonomi Årlig driftsudgift 2,1 mio. kr. B2.1 Tilbagekøb og udvidelse Et udvidet rehabiliterings- og afklaringstilbud 49 (scenarie 1) Handling Oprettelse af 14 rehabiliterings- og afklaringspladser af længere varighed på Plejecenter Højgården i Farsø. Antal pladser skal stemme overens med placering og størrelse af eksisterende afdelinger, da en omlægning kun bør foretages med hele afdeling(er). 48 Beskrivelse af plejeboligområdet - beboerne, Beboerne på plejecenter, s. 52 og Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 82, Borgermødet s. 86, s. 87 Side 32

33 Begrundelse Der gives et udvidet og længerevarende rehabiliterings- og afklaringstilbud trods lukning af rehabiliteringshuset Kærbo i Ranum. Et længerevarende tilbud kan sikre, at borgere kan vende tilbage til egen bolig, hvis funktionsniveauet er til det efter en intensiv og målrettet rehabiliteringsindsats. Etableringen på Højgården i Farsø begrundes i, at der her er et eksisterende fagligt miljø i form af hjerneskadepladser. Samtidig er en placering tæt på Sygehuset og evt. et kommende Sundhedens Hus i Farsø - en fordel. Beskrivelse En nærmere begrundelse findes i tilkøb B.1. Det opstillede tilkøb er et eksempel, og antallet af pladser kan yderligere udvides. Dog skal der tages hensyn til den fysiske indretning af plejecentrene. Det giver bedst mening at oprette tilbud, der kan omfatte en hel afdeling. Afdelingerne på de forskellige plejecentre er af forskellig størrelse (fra 7 til 15 boliger). Forudsætning for gennemførelse Der skal muligvis ske små ombygninger og modificeringer af boliger, træningsfaciliteter mv. før en almindelig somatisk afdeling kan omdannes til rehabiliterings- og afklaringspladser. Desuden vil det kræve en vis efteruddannelse af plejepersonale og en ny normering i forhold til tilknytning af ergo- og fysioterapeuter. Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, 2.7, Det er muligt at omdanne et plejecenter til rehabiliterings- og afklaringstilbud m.v. Konsekvens for normering 11,9 fuldtidsstillinger. Økonomi Årlig driftsudgift 4,1 mio. kr. Hertil kommer engangs- anlægsudgifter ved ombygning af boliger (ikke beregnet). Side 33

34 B2.2 Tilbagekøb og udvidelse En udvidet rehabiliterings- og aflastningsindsats 50 ved bibeholdelse af Kærbo i Ranum (scenarie 2, 3, 4, 5) Handling Oprettelse af 7 9 ekstra rehabiliteringspladser på Kærbo i Ranum. Begrundelse Der gives et udvidet og længerevarende rehabiliterings- og afklaringstilbud på Kærbo i Ranum. En afdeling (7 9 boliger) udvikles til rehabiliterings- og afklaringsafdeling der knyttes til det eksisterende tilbud på Rehabiliteringshuset Vesthimmerland. Beskrivelse Dette tilkøb er begrundet som ovenfor B.1 og B2.1. Forskellen i forhold til B2.1 er, at det forudsætter, at Kærbo i Ranum bibeholdes. Forudsætning for gennemførelse Der skal muligvis ske små ombygninger og modificeringer af boliger, træningsfaciliteter m.v. før en almindelig somatisk afdeling kan omdannes til en rehabiliterings- og afklaringsafdeling. Desuden vil det kræve en vis efteruddannelse af plejepersonale og en ny normering i forhold til tilknytning af ergo- og fysioterapeuter. Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, 2.7, Det er muligt at omdanne et plejecenter til rehabiliterings- og afklaringspladser m.v. Konsekvens for normering 6,5 8,7 fuldtidsstillinger. Økonomi Årlig driftsudgift 2,3 til 3,0 mio. kr. Hertil kommer engangs- anlægsudgifter ved ombygning af boliger (ikke beregnet). 50 Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 81, Borgermødet s. 85 Side 34

35 C1 Tilbagekøb 9 demenspladser 51 til erstatning for nedlagte pladser på Kærbo i Ranum (scenarie 1) Handling Oprettelse af 9 demenspladser på Åglimt i Aalestrup (en afdeling i umiddelbar tilknytning til de nuværende demenspladser) Begrundelse Der bibeholdes det nuværende antal demenspladser pladser placeres på Åglimt, der i forvejen har et demensafsnit med plads til 11 borgere. Ved en udvidelse er der to store, fagligt velfungerende demenstilbud i Vesthimmerland; Østermarken i Aars og Åglimt i Aalestrup med hver 20 pladser Beskrivelse Der forventes flere demente også i Vesthimmerland i årene fremover 52. Allerede nu opleves der pres på kommunens demenspladser på plejecentrene. På borgermødet udtrykte borgerne en forventning om, at der vil være tilstrækkeligt med specialiserede demenstilbud 53 med uddannet personale på plejecentrene fremover. Ved tilkøb C1 bevares det nuværende antal specialiserede demenspladser 1:1 ved lukning af Plejecenter Kærbo, der har en afdeling med 8 demenspladser. På grund af den fysiske indretning oprettes der 9 i stedet for 8 pladser på Plejecenter Åglimt i Aalestrup, der vurderes at være den bedste som erstatning. Ved tilkøb/udvidelse C2.1 og C2.2 udvides antallet af demenspladser. En etablering eller en udvidelse af demenspladser bør ske på de centre, der i forvejen har specialiserede demensafsnit, da det er vigtigt med et stærkt fagligt miljø. Forudsætning for gennemførelse Der skal muligvis ske ombygninger og modificeringer af boliger og fællesarealer før en almindelig somatisk afdeling kan omdannes til skærmet demensafdeling. Desuden vil det kræve en vis efteruddannelse af plejepersonale 51 Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 83, Borgermødet s Det fremtidige plejeboligbehov, Sundere ældre, s Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 82, Borgermødet s. 87 Side 35

36 Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, 2.7, Det er muligt at omdanne et plejecenter til demenspladser m.v. Konsekvens for normering 2,8 fuldtidsstillinger Økonomi Årlig driftsudgift - 1mio. kr. Hertil kommer engangs- anlægsudgifter ved ombygning af boliger (ikke beregnet) C2.1 Tilbagekøb/udvidelse Udvidelse af demenspladser 54 ved nedlæggelse af Kærbo i Ranum (scenarie 1) Handling Oprettelse af 16 eller 17 demenspladser enten 16 på Åglimt i Aalestrup (to afdelinger á 8 pladser) eller 17 pladser 9 på Åglimt i Aalestrup og 8 på Østermarken i Aars Begrundelse Antal demenspladser udvides og koncentreres på tre plejecentre (ovenstående samt eksisterende demenspladser på Højgården i Farsø) Det faglige miljø omkring demens styrkes, da gruppen af specialister bliver større på de enkelte enheder Beskrivelse Se beskrivelse af C1. Ved tilkøb/udvidelse C2.1 og C2.2 udvides antallet af demenspladser. Forudsætning for gennemførelse Der skal muligvis ske ombygninger og modificeringer af boliger og fællesarealer før en almindelig somatisk afdeling kan omdannes til skærmet demensafdeling. Desuden vil det kræve en vis efteruddannelse af plejepersonale 54 Det fremtidige plejeboligbehov, Sundere ældre s. 70, Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 83, Borgermødet s. 88 Side 36

37 Juridiske opmærksomhedspunkter Jf. juridisk notat fra Kromann/Reumert, bilag 8: 2.2, 2.7, Det er muligt at omdanne plejeboliger til demenspladser. Konsekvens for normering 5 fuldtidsstillinger mere. Økonomi Årlig driftsudgift 1,71 mio. kr. Hertil kommer engangs- og anlægsudgifter ved ombygning af boliger C2.2 Tilbagekøb Udvidelse af demenspladser 55 ved opretholdelse af Kærbo i Ranum (scenarie 2, 3, 4, 5) Handling Oprettelse af 7-9 demenspladser Enten på Kærbo i Ranum (en afdeling på 7 eller en afdeling på 9) Eller 9 pladser på Åglimt i Aalestrup Begrundelse Antal demenspladser udvides Ved udvidelse af Kærbo det faglige miljø styrkes her, da demensafdelingen bliver større Beskrivelse Se beskrivelse af C1. Som tilkøb/udvidelse C2.1 og C2.2 udvides antallet af demenspladser. Forudsætning for gennemførelse Forudsætningen er, at Plejecenter Kærbo med et demensafsnit på 8 pladser bevares. Der skal muligvis ske ombygninger og modificeringer af boliger og fællesarealer, før en almindelig somatisk afdeling kan omdannes til skærmet demensafdeling. Desuden vil det kræve efteruddannelse af plejepersonale Fokusgruppe- og Borgermøde, Fokusgruppen s. 82, Borgermødet s Beskrivelse af plejeboligområdet plejecentrene, Medarbejdere på plejecentrene s. 35 Side 37

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029

Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016. Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Velfærd og Sundhedsstaben Analyse og Udvikling 27.42.00-P00-1-14 11. maj 2016 Udvikling af plejeboliger 2016 2029 Indholdsfortegnelse 1. Resume...2 2. Baggrund...3 3. Fremskrivning med 15 % af 80+ årige...3

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3

1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 20 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 Den kommunale organisation og ledelsesstruktur... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling... 5 Udviklingen fordelt på ældredistrikter...

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Strukturanalyse Ældreområdet 2010

Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Strukturanalyse Ældreområdet 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Sammenfatning.. 2 3. Kort beskrivelse af nuværende struktur. 3 4. Beskrivelse af alternative strukturer.. 4 5. Kan scenarier kombineres.

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015

Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Orientering om plejecentrene i Langeland Kommune 2015 Generelt for plejecentrene Af de faste boliger på plejecentrene er der demenspladser og almindelige pladser. Demenspladserne er for de beboere, der

Læs mere

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017

Råderum Social- og Seniorudvalget Budgetdrøftelse juni 2013, Budget 2014-2017 Politikområde 41 Effektivisering grundet omstrukturering Titel: Sammenlægning af Kammerhuset og plejeboligerne Sophielund Som konsekvens af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund flyttes daghjemmet

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund

Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Analyse af behov for plejeboliger og rehabiliteringspladser i Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune oplever stigende ventelister til plejeboligerne, rehabiliteringspladser og øvrige tilbud under

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE ONSDAG DEN 02. MAJ 2007 KL. 15:30 ADMINISTRATIONSBYDGNINGEN FARSØ, MØDELOKALE 111 52 Indholdsfortegnelse 29 Åben - Meddelelser til udvalgets møde den 2. maj 2007 30 Åben

Læs mere

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune

Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Børn og Unge December 2015 Notat vedr. 0 2 års området dagpleje og vuggestuer - i Skanderborg Kommune Notatets opbygning: 1. Formål og indledning 2. Beskrivelse af de nuværende forhold a. Den kommunale

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere

5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere 5 Muligheden for byggeri af boliger for ældre, ældre sindslidende og ældre udviklingshæmmede borgere Nedenstående afsnit er blevet til i et samarbejde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse

Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Fremtidens Plejeboligkapacitet 2015 Del 1 Analyse Sundheds- og Kulturforvaltningen Rapport Fremtidens Plejeboligkapacitet Del 1 Analyse Offentliggjort den 6. august 2015 Foto på forsiden Workshop med Fokusgruppen

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST

BUDGET 2010-13 Afsnit: SOCIALUDVALG Side: 1 REDUKTIONSBLOKKE Oprettet: 24.03.09 Rev.: 10.06.09 FORELØBIGT UDKAST SOCIALUDVALG Side: 1 FORELØBIGT UDKAST Socialudvalget Generelt: 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 1) Generel rammebesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 1: Generel rammebesparelse

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

Plejeboligplan 2015-2025

Plejeboligplan 2015-2025 Plejeboligplan 2015-2025 0 Sundhed og Ældre, februar 2015 Indhold 1. Baggrund og formål... 2 1.1. Plejeboligbehovets kompleksitet...3 2. Konklusion og anbefalinger... 4 3. Status over plejeboliger i Herning

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget: Ældre

Social- og sundhedsudvalget: Ældre 1. Budgettildelings- og styringsprincipper Ingen bemærkninger 2. Demografiregulering Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres på baggrund af de 67+ årige som er hjemmeplejens målgruppe. Det harmoniserede

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet.

Som følge af erfaringerne med specialiserede demenspladser og lukningen af Rosenvænget er dette forslag til ny aktivitetstildelingsmodel udarbejdet. Ny aktivitetstildelingsmodel for plejecentrene Baggrund Den nuværende aktivitetstildelingsmodel blev godkendt d. 5. marts 2012 i forlængelse af vedtagelse af en ny struktur på plejecenterområdet. I forbindelse

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

BILAG Mulighedskatalog

BILAG Mulighedskatalog SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE BILAG Mulighedskatalog 2016-2019 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. ØKONOMISK OVERBLIK... 4 3. SAMLET OVERSIGT OVER MULIGHEDSKATALOG... 5 4. BOLIGER... 6 4.1.

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet

Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet 30. november 2007 (Opdateret 24. november 2010) Vejledning til kommunerne om Dokumentationsprojektet på ældreområdet INTRODUKTION TIL VEJLEDNINGEN I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2006

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. NOVEMBER 2007 Generelle bemærkninger Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2007 viste, at 5 aftaleholdere under Pleje og Omsorg forventede en afvigelse på over 5 %. De 5 aftaleholdere har indsendt budgetopfølgning pr.

Læs mere

Hvis du har brug for en plejebolig

Hvis du har brug for en plejebolig VI HJÆLPER DIG MED AT HJÆLPE DIG SELV DU BRUGER DINE RESSOURCER AKTIVT Hvis du har brug for en plejebolig Kvalitetsstandard for plejeboliger 2010/2011 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar 29/5-09 Nedenstående skal ses i sammenhæng med materialet Sammenskrivning af øvrige besparelsesforslag og statusbeskrivelser 12/5-09 Analyseområder Hjemmep lejen Pleje-cent re Højere BTP/ optimering Hjemmeplejen

Læs mere

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående

Den 15. november 2013. Aarhus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet nedenstående Den 15. november 2013 Besvarelse af 10 dages forespørgsel fremsendt af Anne Mette Villadsen, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti. Forespørgsel vedr. overbetalingen af friplejeboliger. Magistratsafdelingen

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune.

Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Afledte Kommunale konsekvenser ved etablering af friplejehjem i Randers Kommune. Randers Kommune har modtaget to konkrete henvendelser fra organisationer der er interesseret i at etablere friplejehjem

Læs mere

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse

Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Demenspolitik 2012 Demenspolitik Thisted Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 3 Fokusområder... 5 Udredning og afklaring... 5 Pleje- og omsorgstilbud...

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med).

Tak for det tilsendte link fra Ældre og Sundhed vedrørende udfærdigelsen af velfærdspolitikken (første udkast regner jeg med). Oversigt over høringssvar modtaget af Ældre- og Sundhed. 1. Hanne Davidsen 2. Ældre Sagen Allerød 3. Venstre Allerød 4. Elsie W. Andersen Kære Dorthe Jay Allerød den 10. marts 2016 Tak for det tilsendte

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Sags nr. 14-7996 / Dok. nr. 93729-14 Forelagt Social og Sundhedsudvalget den 12. august 2014 Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2013 0 For yderligere information Økonomikonsulent Inga Schmidt

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud

Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Visitation til boliger, midlertidige pladser og dagtilbud Ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger Midlertidige pladser (Flexpladser og rehabiliteringspladser) Dagtilbud (Daghjem og dagcenter) Brøndby

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 21-09-2011 Dato: 29-08-2011 Sag nr.: ØU 199 (SOSU 83) Sagsbehandler: Christian Hjorth Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde.

Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. Notat om Plejecenter Baunegården og Plejehjemmet Søkilde. For begge steder gælder det, at beboere der ikke kan give et informeret samtykke alene kan flyttes efter reglerne om magtanvendelse. Dette betyder,

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18.

Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet. København den 18. Ny Frederikshavn Justeringer til rapport af 26. april 2006 vedrørende fremtidens madproduktion på ældreområdet København den 18. maj 2006 1. Nye forudsætninger På møde den 16. maj 2006 mellem KL s Konsulentvirksomhed

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Nr. 01 den 5. november 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse af hele demensområdet,

Læs mere

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL

Danmark i forandring. Det nære sundhedsvæsen. v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Det nære sundhedsvæsen v/ Karen Marie Myrndorff, Chefkonsulent, KL Danmark i forandring Demografiske udvikling Fra land til by Flere ældre og færre erhvervsaktive Udviklingen i sundhedsvæsnet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente

Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Kvalitetsstandard for: Visitering til plejebolig somatiske og lettere demente Indhold Beskrivelse 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Serviceloven 192 og Lov om Almene Ældreboliger 5 2. Hvilket behov dækker

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb.

Sundhed og Omsorg ønsker at fortsætte og fremme implementeringsprocessen, som er iværksat i forbindelse med En Borger Et Forløb. Notat Dato: 19. august 2014 Kopi til: Emne: Kort beskrivelse af initiativer i ansøgning til puljen til løft af ældreområdet 2015 1. Styrket rehabiliteringsindsats En borger Et forløb (fortsat fra 2014)

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund

Projektbeskrivelse. 1. Baggrund Projektbeskrivelse Projektnavn: Tilbud til demente borgere med særlige behov og kapacitetsanalyse af plejepladser Projektleder: Tenna Arevad Larsen Projektejer: Birgit Gundorph-Malling Udarbejdet dato:

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter den 3. maj 2012 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret

Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Åbent møde for Kommunalt lægeligt udvalgs møde den 20. september 2011 kl. 14:00 i Sundhedscentret Indholdsfortegnelse 007. Meddelelser til Det Kommunalt lægelige udvalg den 20. september 2011 12 008. Sundhedsaftale

Læs mere

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter

Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Staben Budget, Sundhed og Omsorg Dato: 30. januar 2012, rev. 13. marts 2012 Sagsbehandler: WN Sagsnr.: 11/2001 Bilag 6b - Plejeboligstrategi 2012-2015 Driftsudgifter Dette notat omhandler en opgørelse

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Kvalitetsstandard Tiltag på demensområdet Budget 2010 Nr. 01 den 27. maj 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet

Læs mere

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport

Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne. Evalueringsrapport Satspuljebevilling 2014-15 til nedbringelse af ventelisterne på Sclerosehospitalerne Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Bevillingen hvordan blev den brugt?... 4 Samarbejde med kommunerne...

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 06. februar 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 006. Statusrapport over Vesthimmerlands Kommune plejecentre kaldeanlæg

Læs mere