Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt"

Transkript

1 Tillæg 17 Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt - et offentlig område Bramdrup Harte Nørre Bjert Drejens Strandhuse Kolding Tved Rebæk Seest VVM-redegørelse Kommuneplantillæg 17/25. juni 2012 Kolding Kommune

2

3 Kommuneplantillæg 17 Dette tillæg omfatter rammeområde med rammeområderne G1 og O1 i områdeplan 01 Nordlige Bydel, som er beliggende ved Kolding Sygehus. Projektbeskrivelse I december 2007 vedtog Regionsrådet, at Kolding Sygehus på sigt skal være et af i Region Syddanmarks 5 akutsygehuse. I 2010 blev der afholdt arkitektkonkurrence og vinderen blev kåret i efteråret Sygehuset skal udbygges med en ny hovedindgang, ny Fælles Akut Modtagelse (FAM) og et nyt sengeafsnit samt en række interne ombygninger og etablering af en helikopterlandingsplads. Projektet angiver samtidig en række yderligere udbygninger, herunder mulighed for et nyt sundhedscenter. Områdeplan 01 Nordlig bydel Sygehuset med tilhørende sundhedscenter skal over tid kunne udvides til ca m 2 eksklusive et p-hus på m 2 sygehusets vestside, en ny nord-syd-gående sengebygning placeret over den centrale fordelingsgang og en ny fælles akut modtagelse i tilknytning til den nye hovedindgang. Den nye sengebygning ønskes etableret i seks etager over den eksisterende bygning, så sygehuset dermed får en etagehøjde på 9 etager. Øvrige tilbygninger til sygehuset samt nyt sundhedscenter ønskes opført i 3 etager samt mulighed for taghave/tagterrasse og helikopterlandingsplads. Dette betyder, at kolonihaveområdet nord for sygehuset som udgangspunkt skal nedlægges for at VVM Kolding Kommune har den 19. oktober 2010 i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2 modtaget skriftlig anmeldelse fra Kolding Sygehus - del af Sygehus Lillebælt vedrørende udvidelse af Kolding Sygehus til akutsygehus. Anlægget er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 - infrastrukturanlæg, anlægsarbejder i byzone herunder butikscentre og parkeringspladser. VVM screeningen viste, at der er få men markante miljøpåvirkninger forbundet med udbygningen gehuset, de visuelle forhold med den øgede bygningshøjde samt nedlæggelse af kolonihaverne nord for sygehuset. Kolding Kommune har den 22. november 2010 på baggrund af VVM screening vurderet, at udvidelsen af sygehuset er VVM pligtigt. I perioden fra den 24. november 2010 til den 8. december 2010 blev der gennemført en offentlig idefase med indkaldelse af ideer og forslag. Der er ikke indkommet ideer og forslag ved idefasens ophør. 3

4 Retningslinjer og rammer Kommuneplantillægget giver mulighed for at udbygge det eksisterende sygehus. For at sikre mulighed for udbygningen af Kolding Sygehus er det nødvendigt at ændre de særlige rammebestemmelser med hensyn til afgrænsningen mellem område G1 og O1, bygningshøjden, bebyggelsesprocenten og områdets anvendelse. Rammeområdet vist på kortbilag 2 vil efter vedtagelsen af kommuneplantillægget være omfattet følgende retningslinje og rammebestemmelser. Retningslinje Det eksisterende sygehus inden for rammeområde O1 kan udvides inden for rammerne af den tilhørende vvm-redegørelse. Det er en betingelse for udvidelsen, at der etableres signalregulering i de omkringliggende kryds, at de omkringliggende vej udvides med det nødvendige antal svingbaner og ekstra spor, at der etableres en ny adgangsvej i den nordlige del af området, at der etableres et regnvandshåndteringssystem med grøfter, render, forsinkelsesbassiner som Det er endvidere en forudsætning for tillægget, at følgende vilkår kan overholdes at der kan meddeles ny spildevandstilladelse. 4

5 ! Kommuneplantillæg 17 / Rammebestemmelser De eksisterende særlige rammebestemmelser: 0121 Sygehuset SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Offentligt område - O1 Området udlægges til offentligt formål som uddannelse, sygehus, plejehjem, kongres, hotel, forlystelse og dertil hørende administration. Der tillades bolig i tilknytning til den enkelte institution. Kolonihaver Skovlyst er ikke udpeget som varige og skal vige for eventuel udbygning af sygehuset. BEBYGGELSENS PLACERING, OMFANG OG UDFORMNING Bebyggelsesprocent højst 55. Fritliggende bebyggelse. Bebyggelse må ændres eller tilføjes nyt byggeri efter en samlet plan for den enkelte bebyggelse. Ny bebyggelse skal indordnes den eksisterende. MILJØFORHOLD, TRAFIK, FRIAREALER OG FORSYNING De grønne kiler, som leder ind i området fra Marielundsskoven skal respekteres og styrkes. Området udlægges til kollektiv varmeforsyning. Der skal i henhold til miljøvurdering og miljørapport for Kommuneplan skal der tages hensyn til naturforhold i forbindelse med fremtidig lokalplanlægningen i området. Områdeplan 01 Nordlig bydel Grønt område - G1 Området udlægges til grønt område som skov. Grønt område friholdes for bebyggelse. Fredskov fastholdes som naturområde med ekstensiv pleje.!!!!!!!!!!! Skovparken!!!! Sjællandsvej! Lærkevej!!!!!!!!!!!!!! Frydsvej meter Skovvangen!!!!!!!!!!!!!!! 0121.G1!!!!!!!!!!! 0121.O1!!!!! Skovbrynet Ndr. Ringvej!!!!!!!!!!!!!!!! Marielundsvej!!!!!!!!! Lokalplanområde Grønt område Fynsvej Offentligt formål Kortbilag 1 - Rammeområde før. 5

6 Forslag til nye særlige rammebestemmelser: 0121 Sygehuset SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Offentligt område - O1 Området udlægges til offentligt formål som uddannelse, sygehus, sundhedscenter, plejehjem, kongres, hotel, forlystelse, daginstitution og dertil hørende funktioner og administration. Der tillades bolig i tilknytning til den enkelte institution. Kolonihaver Skovlyst er ikke udpeget som varige og skal vige for eventuel udbygning af sygehuset. BEBYGGELSENS PLACERING, OMFANG OG UDFORMNING Bebyggelsesprocent højst 60. Bebyggelsen kan opføres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter. Byggefelt 1: 4 etager og kote 54. Byggefelt 2: 9 etager og kote 81. Byggefelt 3: 3 etager og kote 55. MILJØFORHOLD, TRAFIK, FRIAREALER OG FORSYNING De grønne kiler, som leder ind i området fra Marielundsskoven skal respekteres og styrkes. Området udlægges til kollektiv varmeforsyning. I henhold til miljøvurdering og miljørapport for Kommuneplan skal der tages hensyn til naturforhold i forbindelse med fremtidig lokalplanlægningen i området. Grønt område - G1 Området udlægges til grønt område som skov. Grønt område friholdes for bebyggelse. Fredskov fastholdes som naturområde med ekstensiv pleje.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! meter!!!!!!!!!!!!!! 0121.G1!!!!!!!!!!! 0121.O1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lokalplanområde Grønt område Offentligt formål Byggefelt 1 Byggefelt 2 Byggefelt 3 Kortbilag 2 - Rammeområde efter. 6

7 Vedtagelsespåtegning Forslag til kommuneplantillæg er vedtaget til offentliggørelse. SAG NR.: 14 KOLDING BYRÅD, den 20. februar Områdeplan 01 Nordlig bydel Jørn Pedersen Borgmester Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30 på Kolding Kommunes hjemmeside ( den 13. april Kommuneplantillæget er endeligt vedtaget. SAG NR.: 10 KOLDING BYRÅD, den 25. juni Jørn Pedersen Borgmester Offentligt bekendtgjort, jf. planlovens 30, i Lokal-Bladet Budstikken Kolding den 4. juli

8 INDHOLD KoldingSygehus VVMredegørelse 1 Indledning BaggrundenforudvidelsenafKoldingSygehus PlanforslagogVVM ProcesforVVM Læsevejledning... 2 Ikketekniskresumé VVM Projektbeskrivelseogbaggrundforprojektet Miljøforhold... 3 Projektbeskrivelseogafgrænsning Præsentationafprojektet AfgrænsningafVVMredegørelsen... 4 Alternativer Alternativeplaceringeriregionen Alternativeplaceringerafhelikopterlandingspladserogparkeringshus alternativet... 5 Planforholdogarealbindinger Kommuneplan Lokalplaner Øvrigeplanoglovgivningsmæssigebindinger... 6 Visuelleforholdoglandskabeligpåvirkning Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen... 7 Natur Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger... 8

9 INDHOLD KoldingSygehus VVMredegørelse 7.7 Eventuellemanglervedmiljøvurderingen... Områdeplan 01 Nordlig bydel 8 Kulturarv Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen... 9 Trafik Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Støjogvibrationer Metode Eksisterendeforhold Støjogvibrationerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Spildevand Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Overfladevand Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen... 9

10 INDHOLD KoldingSygehus VVMredegørelse 12.4 Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Grundvand Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Forurenetjord Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Ressourcerogaffald Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Rekreativeforhold Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Øvrigemiljøforhold... 10

11 INDHOLD KoldingSygehus VVMredegørelse 17.1 Metode Eksisterendeforhold Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen... Områdeplan 01 Nordlig bydel 18 Socioøkonomiskeforhold Metode Forudsætninger Miljøpåvirkningerianlægsfasen Miljøpåvirkningeridriftsfasen Kumulativeeffekter Afværgeforanstaltninger Eventuellemanglervedmiljøvurderingen Referencer... Bilag1Vurderingsmetode... Bilag2 DispositionsplaniA3... BILAG1 BILAG2 Vurderingsmetode DispositionsplaniA3format 11

12 1 Indledning KoldingKommunefremlæggerhermedenVVMredegørelsemedkommuneplantillægnr.17 oglokalplannr forudvidelseafkoldingsygehus. 1.1 BaggrundenforudvidelsenafKoldingSygehus InitiativtagerentilprojekteterRegionSyddanmark,deri2007vedtogenplanforregionens fremtidigesygehusstruktur.planenudpegerkoldingsygehustildeteneaffemakutsygehuse iregionen.koldingsygehusskalvaretageakutfunktionenisygehuslillebælt,derudgøresaf sygehuseneifredericia,give,kolding,middelfartogvejle. Figur1:SygehuseneiSygehusLillebælt EfterfastlæggelsenafregionensfremtidigesygehusstrukturharRegionenudarbejdeten generalplan(regionsyddanmark,2009),derfastlæggerrammenfordenfremtidigeakut funktionpåkoldingsygehusogdeøvrigestationæreogambulantebehandlingsfunktioner påsygehuset.generalplanenindeholderenfremskrivningafpatientgrundlaget,somgrund lagfordimensioneringogbeskrivelseaffunktionerpådetudvidedesygehus. Tabel1:AntalstationærepatienterpåKoldingSygehusi2007ogplanlagti

13 Tabel2:AntalambulantepatienterpåKoldingSygehusi2007ogplanlagti2020 Områdeplan 01 Nordlig bydel Patientgrundlagetudvidesfrai2007atudskrive23.215stationæreog ambulante patientertili2020atkunneudskrive42.906stationæreog ambulantepatienter. Medbaggrundidetteogenanalyseafdeeksisterendebygningsmæssigeforholderder udarbejdetengeneralplan,sombeskriverstudierafmuligeløsninger.mulighedsstudiethar førttilvalgafétprincipforenudbygningsløsning.påbaggrundafdenvalgteudbygningsløs ningerderudskrevetenprojektkonkurrencefordetailprojektet. Generalplanenskitsererarealbehovetogpegerpåenoverliggendesengefløjsometsamlen deelementfordeunderliggendebygningsenhederogafdelinger.ennysengefløjvilfrigive eksisterendesengeafsnittilandrefunktioner. Projektkonkurrencenblevafholdti2010,ogdetvindendeprojektforslag(SchmidtHammer Lassen,2010)liggertilgrundfordetailprojektet. Udbygningsprojekteteropdeltienrækkefaser,hvorderideførstefaser(udbygningsetape 2og3)etableresnytkapel,nyfællesakutmodtagelse(FAM),nyhovedindgangognysenge bygning. Figur2:Udbygningsfaserne2og3 1 1 Illustrationfradetvindendeprojektforslag 13

14 Isenerefaserkanderetableresyderligereudvidelserafsygehusfunktionernesamtetkom munaltsundhedscenterogetparkeringshus,nårbehovetopstår.efterdisseudbygningerhar sygehusetnåetdetfuldeudbygningsniveau.derforhenvisesgennemvvmredegørelsentil hhv.udbygningenifase2og3samttildenfuldeudbygning.hvordeterrelevantvurderes førstpåkonsekvenserneafudvidelseifase2og3ogderefterpåudvidelsenefterfuldud bygning,hvoropdelingifaserikkevurderesrelevantmiljøvurderesalenepåforholdeneefter denfuldeudbygning. Detailprojekteterbeskrevetibyggeprogrammet(RegionSyddanmark,2010),somindehol derennærmerespecifikationogbeskrivelseafdenfremtidigefysiskestruktur.byggepro grammettagerudgangspunktideoverordnedebeskrivelserogdimensionerangivetigene ralplanen. Ikapitel3redegøresfordenkvadratmetermæssigeudvidelseafsygehusetideforskellige faser Deteksisterendesygehus KoldingSygehusbeståridagafensomatiskogenpsykiatrisksektion. Densomatiskesektionerplaceretisygehusetsoprindeligehovedkompleks,dereropførti 1975ogbestårafialt11blokkesamttoforsyningsblokke.I2003blevsygehusetudvidet medetpatienthotel,ogderergennemåreneopførtenrækkepavillonbyggerier. Blokkeneihovedkomplekseteropbyggetifireplan,fraplan0tilplan3inkl.kælder.Deto forsyningsblokkeerforbundettilhovedkompleksetmedtunnelforbindelseiplan1. BlokkenesnumreogfunktionerfremgårafFigur3. Denpsykiatriskesektionbestårafvoksenpsykiatriogbørneogungdomspsykiatri,derer placeretitoselvstændigeblokkeøstforhovedkomplekset.detopsykiatriblokke,derer opførtihenholdsvis1985og2002,forventesændrettilsomatik. Sygehusbygningerne,deridagrummersomatiskefunktioner,ergrupperetomkringen langsgåendehovedkorridormedsengeafsnitpåøstsidenogbehandlingsafdelingerinkl. ambulatorierpåvestsiden.trafikafambulantepatienterogbesøgendeforegårovervejende ihovedkorridorensplan2,derviaenrulletrappeerforbundetmedhovedindgangen,sompå grundafterrænforskelerplaceretiplan1sydforhovedkomplekset. Hovedkorridorenerca.300mlang,hvilketgiverbetydeligeafstandeforbrugerneafsygehu set. Tilkørselforambulancerogindgangforskadestuepatientererklartadskiltfrahovedindgan gen,ogambulancegårdenliggergodtafskærmetpåplan2iblok6og8,ogskadestuenligger centraltplaceretiforholdtilradiologi,operationsgangogintensiv. TilkørselafforsyningermedlastogvarebilerskerhovedsageligtiBlok10veddennordlige endeafhovedkorridoren,hvorcentraldepot,linnedcentralm.m.erplaceret.affaldshåndte ringskerogsåherfra. 14

15 Områdeplan 01 Nordlig bydel Figur3:Deteksisterendesomatiskesygehusmedbloknumreogfunktioner(RegionSyd danmark2010).psykiatriskeafdelingerliggerøstfordeillustreredeblokke svarendetil ovenforpådenneskitse. BygningskompleksetvedKoldingSygehuseristoretrækvelfungerendeogdestorelangsgå endehovedkorridorergivergodemulighederfor,medforholdsvisbeskednebygningsmæssi geændringer,atskabeenoptimallogistikmedenklaradskillelsemellempatientogpubli kumstrafik,sengetransportogforsyninger/affald Detfremtidigesygehus NårKoldingSygehusskalbringesistandtilatvaretageakutfunktionenforca ind byggereiområdet,kræverdetenomfattendeomogudbygningafdeneksisterendebyg ningsmasse.desudenvilenrækkenødvendigerokadermedføre,atmangebygningsafsnitvil ændrefunktion. PågrundlagafsygehusetsfremskrevneaktiviteterangiverGeneralplanenforKoldingSyge husetsamletteoretiskarealbehovi2020. Projektbeskrivelsenikapitel3ogdispositionsplaneniFigur4redegørforarealudvidelsernei deenkelteetaper. 15

16 Hovedprincippetidenfremtidigearealdisponeringafdekliniskefunktionerer,atsygehuset disponeresmedetakutområde,etområdetilplanlagtebehandlinger(elektiveområde)og etsengeområde.pånærapoteketforbliverdeikkekliniskeservicefunktioneristoretræki deresnuværendeplacering. Akutområdetdisponeresomkringdennyefællesakutmodtagelse(FAM),derindeholderalle nødvendigefacilitetertilmodtagelse,diagnosticeringogbehandlingafakuttepatienter. FAMindeholdersamtidigetsengeafsnittilobservationafpatienter,derafventerenendelig udredningfordetvidereforløb.famerplaceretitættilknytningtiloperationsgangen,in tensiv,ogbilleddiagnostik,derindgårsomstøttefunktionerforakutfunktionen. FAMharsinegenindgangogerdøgnåben,oghermodtagesalleakuttepatienterhvaden tendeankommermedambulanceellererselvtransporterende.undtagetherfraerbørn, somankommertilmor/barnafsnittet. Detelektiveområde,derindeholdersygehusetsambulantefunktioner,disponeresihoved sagenideteksisterendehovedkomplekslangshovedkorridorerne. FremtidenssengestuerpåKoldingSygehuserplanlagtsomenestuermedtoiletogbad.Da detvilværevanskeligtogmegetbekosteligtatindrettesådannesengeafsnitideneksiste rendebygningsmasse,erdetderforbesluttet,athovedpartenafdefremtidigesengeafsnit placeresinybygningogikkevedrenoveringafdeeksisterendesengeafsnit. DetfremtidigebehovforsengestuerervurderetigeneralplanenforKoldingSygehus.På baggrundafberegningerneetableres216énsengsstueriennysengebygning.desuden opretholdesetnuværendesengeafsnitmedflersengsstuer. AdgangentildennyesengebygningforpatienterogbesøgendeskerviaennyforhaliBlok4, plan2,ogviaelevatorerherfratildeenkelteetager. Nårsygehuseterudbygget,vilderværetreindgangeforpatienterogbesøgende.Akutte patientermodtagesdøgnetrundtifam.mor/barnafsnittetfårsinegenindgangidennord ligeendeafhovedkorridoren,mensalleandrepatienterogbesøgendefåradganggennem sygehusetsnyehovedindgangogforhaliblok4.desidstetonævnteindgangeerplaceret medenfællesforpladssåledes,atpatienterogpårørendefårenkleogoverskueligead gangsveje. 16

17 N Områdeplan 01 Nordlig bydel Figur4:Dispositionsplanforetfuldtudbyggetsygehusmedkommunaltsundhedscenter ogphus(dispositionsplanenerindsatia3formatibilag2). 1.2 PlanforslagogVVM KoldingKommuneharvurderet,atprojektetharetomfang,sombetyder,atderskaltilveje bringeskommuneplantillægmedvvmredegørelse. 17

18 NærværendeVVMredegørelseerudarbejdet,såledesatdenbehandlermiljøforholdihen holdtilbekendtgørelsenr.1510af15.december2010omvurderingafvisseoffentligeog privateanlægsvirkningpåmiljøet(vvm)imedføraflovomplanlægning(miljøministeriet, 2010e). 1.3 ProcesforVVM Procesdiagramforvurderingafvirkningerpåmiljøet(VVM)ervistiFigur5.VVMprocessen blevigangsatmedforoffentlighedsperiodeinovemberogdecember2010.formåletmed foroffentlighedsfasenvaratindkaldeidéerogforslagfraborgere,andrekommuner,for eningerogorganisationerforudforarbejdetmedvvmredegørelseogplangrundlag.imid lertidindkomderikkebemærkninger.koldingkommuneharefterfølgendefastlagtkravene tildetviderevvmogplanarbejde. Figur5:ProcesdiagramforVVM PådettegrundlagharKoldingSygehusudarbejdetVVMredegørelseogKoldingKommune harudarbejdetkommuneplantillægogtilhørendelokalplan.pånuværendetidspunkter processennåettil3.fase,hvorplanforslagenesamtvvmredegørelsenfremlæggesien8 ugersoffentlighedsperiode.idenneperiodeerdermulighedforatkommemedbemærk ningerogindsigelsertilkoldingkommune. IsidstefaseiVVMprocessenskalKoldingKommunetagestillingtildeindkomnebemærk ningerogeventuelletilpasningeriprojektet,indenplanernevedtagesendeligtogvvm tilladelsenkanmeddeles. 1.4 Læsevejledning Rapportenerinddeltitooverordnededele. Førstedel(kapitel15)indeholderefternærværendeindledningetikketekniskresumé. Herefteropridsesdegrundlæggendeforudsætningerforprojektetmedbeskrivelseafpro jektetogafgrænsningafmiljøvurderingerne,alternativersamtplanlægningsmæssigeram merogbindingerianlægsområdet. Iandendel(kapitel618)miljøvurderesemner,derberøresafsygehusudvidelsen,somland skab,visuelleforhold,natur,kulturmiljø,trafik,støj,spildevand,overfladevand,grundvand, forurenetjord,ressourcerogaffald,rekreativeforhold,andremiljøforhold(støvoggasser) ogsocioøkonomiskeforhold. Ihvertkapitelredegøresformetodiskeforudsætningerforvurderingerneafemnet,eksiste rendeforhold,miljøforholdianlægsfasenogdriftsfasen,evt.kumulativeeffekter,afværge foranstaltningerogeventuellemangler. 18

19 Bagerstihovedrapportenerindsatreferenceliste. Hovedrapportenledsagesafbilag1og2.Bilag1indeholderengennemgangafdenanvendte metodeimiljøvurderingerne,mensbilag2indeholderdispositionsplanenia3format. Vurderingsmetodenbeskrevetibilag1anvendesiVVMredegørelsentilvurderingafmiljø påvirkningernesomfang.ivurderingentagesstillingtilgradenafforstyrrelse(høj,middel, lav),omforstyrrelsenervigtigforinternationale,nationale/regionale,ellerlokaleinteresser, sandsynlighedenforatforstyrrelsenforekommer(høj,middel,lav)samtvarighedafforstyr relsen(kort,midlertidig,permanent).påbaggrundafdissevurderingerafgørespåvirknings graden(omfattende,moderat,mindreellerubetydelig).afværgeforanstaltningerforeslås ellerovervejesafhængigafpåvirkningsgraden.ensamletmoderatpåvirkningbørsædvanlig visgiveanledningtilovervejelseromiværksættelseafafværgeforanstaltninger.derhenvises tilbilag1forenmeredetaljeretbeskrivelse. Områdeplan 01 Nordlig bydel 19

20 2 Ikketekniskresumé DenneVVMredegørelseomhandlerudvidelseafKoldingSygehus.Projektområdetermarke retmedgultpånedenståendekortudsnit. Figur6:Projektområdetsafgrænsning 2.1 VVM KoldingKommuneharvurderet,atudvidelsenafKoldingSygehusharetomfang,sombety der,atderskaltilvejebringeskommuneplantillægmedvvmredegørelse. VVMstårforvurderingafvisseoffentligeogprivateanlægsvirkningpåmiljøet.Formålet medvvmredegørelseneratvurdereogommuligtundgå,mindskeellerkompensereforde miljømæssigekonsekvenservedprojektet.redegørelsenskaldesudenbidragetilatinfor mereomoginddrageoffentlighedenibeslutningsprocessen. NærværendeVVMredegørelseerudarbejdet,såledesatdenbehandlermiljøforholdihen holdtilbekendtgørelsenr.1510af15.december2010omvurderingafvisseoffentligeog privateanlægsvirkningpåmiljøet(vvm)imedføraflovomplanlægning 2.2 Projektbeskrivelseogbaggrundforprojektet BaggrundenforprojekteterfastlæggelsenafennystrukturforakutsygehuseneiRegion Syddanmark.KoldingSygehuserudpegettilétaffemakutsygehuse.Etableringenafenny fællesakutmodtagelsepåkoldingsygehusogdeafledterokaderikoldingogpåandresyge huseisygehuslillebæltmedførerbehovforetableringafca nyem 2.Arealerneud 20

21 gøresafetnytkapel,ennyfællesakutmodtagelse,enny6etagerssengebygningovenpådet eksisterendesygehus,nyhovedindgangsamtudvidelseafenrækkeøvrigefunktioner.disse udvidelserbetegnessomudbygningsfase2og3. Itaktmedbehovetsopståenkanderudvidesmedyderligereca m 2 sygehusfunktio nersamtetkommunaltsundhedscenterpåca.7.500m 2.Nårparkeringskapacitetenpåter rænerfuldtudnyttet,kanderdesudenopføresetparkeringshuspå23.000m 2.Disseudvi delserbetegnessom denfuldeudbygning. Etableringenafdeførste28.000m 2 (udbygningsfasefase2og3)forventesiværksati ,mensdeøvrigeudbygningeretableres,såfremtbehovetopstår.Detvurderes,atden fuldeudbygningkanværeafsluttetiår2018. Områdeplan 01 Nordlig bydel KoldingKommuneharudarbejdetenstrategiforhøjtbyggeri,ogområdetomkringKolding Sygehuserétaffemområder,hvorlandskabetkanbærehøjtbyggeri.Denhøjesengebyg ningerioverensstemmelsemeddennestrategi.sengebygningenbliverialt9etagerhøj, mesdeøvrigeudbygningerikkeviloverstigehøjdenpådenuværendesygehusbygninger. Meddennyeakutmodtagelsevilderblivebehovforatkunnetransporterepatientertil sygehusetmedhelikopter.deranlæggesderforenhelikopterlandingspladsmedmulighed forbeflyvningheledøgnetmedlægehelikoptere,mensforsvaretsstørreredningshelikoptere vilkunnelandeinødsituationer.helikopterlandingspladsenplaceressammenmedarealertil parkeringiethidtidigtkolonihaveområdeligenordfordeteksisterendesygehus. VeddenuværendeforholderdertovejadgangefraSkovvangenogénvejadgangfraNdr. Ringvejviaskovbrynet.Iforbindelsemedudbygningenvilderbliveetableretennyadgangs vejfraskovvangenvedindkørslentilskovparken.dennyeadgangsvejskalbetjenedenstore parkeringspladsidethidtidigekolonihaveområde.ambulancetrafikkenanvenderidagalle treadgangsveje.ifremtidenvilambulancetrafikkenanvendedeneksisterendenordlige adgangsvejfraskovvangen,hvordervilbliveanlagtetselvstændigtsporforambulancer. DetfuldtudbyggedesygehuskandisponeressomvistpåFigur7. 21

22 N Figur7:Dispositionsplanforetfuldtudbyggetsygehus 2.3 Miljøforhold UdbygningenafKoldingSygehuskanmedførepåvirkningerafforskelligemiljøforhold.I VVMredegørelsenerderforetagetenvurderingafpåvirkningerafenlangrækkeemner.I nedenståendegennemgåsdevæsentligsteemner.derertaleom:visuelleforholdogland skabeligpåvirkning,trafik,støj,spildevand,overfladevand,grundvand,rekreativeforholdog socioøkonomiskeforhold. 22

23 Deøvrigemiljøforhold,dererbelystiVVMredegørelsen,omfatternatur,kulturarv,forure netjord,ressourcerogaffald,støviforbindelsemedanlægsarbejdetsamtudledningaf gasserfrasygehusdriften.ingenafdisseforholdvurderesatblivepåvirketvæsentligtved udvidelsenafkoldingsygehus,ogerikkebeskrevetyderligereidetteikketekniskeresumé Visuelleforholdoglandskabeligpåvirkning DererforetagetvisualiseringerfratrefotostandpunkterpåsydsidenafKoldingFjord.Det konkluderespåbaggrundafdissevisualiseringer,atsygehusetssengebygningvilmarkeresig påhorisontlinjenogændreindtrykketafbyprofilensetfrasydsidenaffjorden,mendervil kunværetaleomenmoderatpåvirkningafdevisuelleforhold.sengebygningenvilbidrage tilbyens skyline ioverensstemmelsemedstrategienforhøjtbyggeri,ogsengebygningen vilkommetilatfremståsometpejlemærke. Områdeplan 01 Nordlig bydel Inærområdetvildennyesengebygningfremståsometmarkantelementogetstortbyg ningsvolumenmedstorhøjde.dettevilværetilfældetforboligerneinærområdet.fraeta geboligerneiskovparkenvilsengebygningendomineresynsfeltetvedkigmodsydøst,mens udsigtenmodøstfortsatvilværetegnetafmarielundskronetag.fralavereboligervestfor sygehusetvildetvisuelleudtrykinogenudstrækningværeskærmetaftræerneibeplant ningsbæltetmellemskovvangenogsygehuset.setframarielundvilsengebygningenpga.de storeterrænforskelligeogskovenskronetageværemindresynlig. Bygningensfacadeudformingbidragertilatintegreredeniomgivelsernelokaltogtilatgøre denmindrefremtrædendesetpålængereafstand Trafik IdaggenerererKoldingSygehusentrafikmængdepåca.7.500køretøjeridøgnet.Efter udbygningensførstefaserventestrafikkenatstigetilca køretøjeridøgnet,ogden fuldeudbygningafsygehusetforventesatkunneøgetrafikkentilca køretøjeridøg net. DenøgedetrafikmedførerøgetprespåkrydsenepåNordreRingvejogSkovvangenomkring sygehuset.derforetableresennyadgangsvejtilsygehusetogderetableressignalregulering afkrydsene,ligesomdelstrækningerudbyggesmedsvingbanerogspor.deretableresligele desstyringafsignalerforambulancer.meddissetiltagvurderesdet,attrafikkenvilkunne afviklestilfredsstillende. DennordligeeksisterendeadgangsvejfraSkovvangenbliverdenfremtidigeadgangforam bulancerogsamtidigénaftoadgangsvejetildenstoreppladsmodnord.dennevejanlæg gesderformedetekstraselvstændigtsporforambulancerfremtilsygehuset. Dereridagca.900ppladservedsygehuset,hvilketventesatbliveøgetmedca.750pladser iudbygningsfase2og3ogmedyderligereca.1.100pladserveddenfuldeudbygning.ifor bindelsemedfase2og3etableresparkeringspladsersammenmedhelikopterlandingsplad senlængstmodnordiprojektområdetidethidtidigekolonihaveområde.veddenfulde udbygningafsygehusetkandetkommepåtaleatetablereetparkeringshus,hvorefterheli kopterlandingspladsenflyttestiltaget. Ianlægsfasenvilderforekommeekstratrafikmedtransportafbyggematerialer,menseti forholdtildeneksisterendetrafikmængde,vildenekstratrafikfraanlægsfasenværemini mal.ambulancetrafikkenforventesikkeberørt. 23

24 2.3.3 Støj UdvidelsenafKoldingSygehusharstøjmæssigekonsekvenser.Driftenafsygehusetefter udvidelsenmedventilationogkølingmm.skermedethøjereaktivitetsniveau,ogstøjni veauetkunnedermedforudseshøjere.dissestøjkilderkandogmeddenbedstetilgængelige teknik(bat)dæmpestilundergrænseværdierneforvirksomhedsstøj.støjpåvirkningenaf omgivelserneiforbindelsemedanlægsfasenventesligeledesatkunneoverholdegrænse værdiernevednabobeboelser. Forøgelsenaftrafikkentilogfrasygehusetmedførernaturligtøgettrafikpåomliggendeveje ogdermedogsåøgettrafikstøj.trafikstøjskalkunberegnesforoffentligeveje,hvorfortra fikstøjfrainternevejeindenforsygehusområdetiprincippetikkeskalindgåiberegningerne. PåKoldingSygehuserdeinternevejstrækninger,hvorderkørerbusser,dogmedregnetsom offentligeveje.trafikstøjbelastningenafudendørsopholdsarealeromkringf.eks.dennye hovedindgangpåsygehusetoverstigerikkegrænseværdierne.langsskovvangenogskov brynetviletmindreantalboligeroplevestørrepåvirkningmedtrafikstøjendidag.enover skridelseafstøjgrænseværdiernelangseksisterendevejemedførerikkeenpligttilstøj dæmpning,meniafsnittetomstøjerdervurderetpåogredegjortforeffektenafstøjdæm pendeasfalt. Detfremtidigeantalhelikopterflyvningerkendesikkepræcist,menKoldingSygehusforven terikkeover75årligelandingermedlægehelikoptereogmaksimalt3årligelandingermed redningshelikoptere.derfindesikkegrænseværdierforstøjudledtfralægeogredningshe likoptere,idetderertaleom udrykningsflyvning,derligesomambulancerikkeerunder lagtgrænseværdier.dererdogforetagetberegningerogvurderingerafenmiddelogmak simalstøjbelastningfraenindflyvningsoperation.helikopterflyvningenvilmedføreenrela tivthøjstøjbelastning,mendenvilkunforekommefågangeomåretikorttid.deterikke tekniskmuligtatdæmpestøjen,menforatmindskepåvirkningenviltiden,hvorhelikopte renharmotorentændt,søgesminimeret Spildevand Detsærligtproblematiskevedsygehusspildevanderindholdetaflægemiddelrester,somvil kunnepåvirkevandmiljøet.udledningenskergennempatienternestoiletbesøg,ogskerofte først,nårpatientenerkommethjem.kun14%aflægemiddelforbrugetidanmarkskerpå sygehusene.miljøministeriethardogfokuspålægemiddelresterihospitalsspildevandoghar udsendtenhandlingsplan,derudpeger32problematiskelægemidler.koldingsygehusan vender18problematiskelægemidler.foratudledningenkanansesforproblematiskskalen såkaldtpnecgrænseværdiværeoverskredet.deneksisterendespildevandsmængdefortyn deskraftigtikoldingcentralrenseanlæg,oggrænseværdierneersåledesoverholdt.ifremti denvilderbliveanvendt23afdeproblematiskelægemidlerikoldingogspildevandsmæng denvilstigemedca.50%.beregningerviser,atgrænseværdiernefortsatkanoverholdes Overfladevand Overfladevandbestårhovedsageligtafregnvand,derløbervækfrabefæstedearealer.For holdetreguleresafspildevandsplanen,derinddelerkommunenispildevandsoplandeog stillerkravtilafledningenherfra.deteksisterendesygehusogarealernesydfordethidtidige kolonihaveområdeeromfattetafetspildevandsopland.herifastsættes,atdermaksimalt måafledesoverfladevandtilregnvandskloakkernesvarendetil,at60%afejendommener befæstet.selvmeddeplanlagteudvidelseroverstigerdenbefæstedeandelafejendommen ikke42%,hvorforudledningenansesforuproblematisk. 24

25 Parkeringspladserneoghelikopterlandingspladsenbeliggendeidethidtidigekolonihaveom rådeerikkeomfattetafetspildevandsoplandispildevandsplanen.detteoverfladevandkan derforikkeafledessammenmedoverfladevandetfradetøvrigesygehusområdetileksiste renderegnvandskloakker.dererderforvalgtenløsning,hvoroverfladevandetviagrøfter opsamlesietregnvandsbassin.overfladevandetledesherfraviaetafløbtilmarielundbæk. Afledningentilbækkenvilblivefastsatiudledningstilladelsen.Bassineterdimensioneret,så detforventes,atderkunvilskeoverløbhvertfemteår.itilfældeafen5årsregnhændelse sikrerafløbet,atderikkeskerafledningafstørrevandmængdertilmarielundbækendtil ladt.overskydendeoverfladevandvilblivetilbageholdtafenvisrestkapacitetigrøfterneog viliyderstekonsekvensmedføreoversvømmelseafparkeringsarealerogmellemliggende grønneområder. Områdeplan 01 Nordlig bydel Grundvand ProjektområdetliggerindenforindvindingsoplandettilØstreVandværk.Detteområdehar statussomområdemedsærligedrikkevandsinteresser.trefor(østrevandværk)indvinder vandimarielundskovogkoldingsygehusharegenvandindvindingpåsygehusetsområde. Sygehusetsandeludgørca.7%afdenindvundnemængdeiområdet.Videreførelseafden eksisterendevandindvindingtilnødforsyningafsygehusetvurderesikkeatmedføremærk barpåvirkningafnaturområder,andenvandindvindingellergrundvandsressourcenseti forholdtildenøvrige,intensivevandindvindingiområdet.eneventuelflytningafboringens placeringindenfordetaktuelleprojektområdevurderesligeledesikkeathavekonsekvenser foromgivelserne. Udvidelsenafdebefæstedearealerkanmedføreenreduktionafgrundvandsdannelsen.Det vurderesdog,atdervilværetaleomenubetydeligpåvirkningafvandindvindingenog grundvandsressourceniområdet.tilsvarendevurderesdenmuligepåvirkningafnaturområ deriogomkringprojektområdetsomfølgeafreduceretgrundvandsafstrømningtilvådom råderogoverfladerecipienteratværemegetlille Rekreativeforhold IprojektområdetsnordligedelliggerKolonihaveforeningenSkovlyst,sommodsydgrænser optildetnuværendesygehusområde.kolonihaveområdeterudlagttilparkeringsarealog helikopterlandingsplads.ihenholdtilkommuneplanensrammebestemmelsererkoloniha venskovlystikkevarig.kolonihaverneliggerpåsygehusetsarealogharaltidfungeretsom enreservationtilensenereudvidelse.kolonihaverneeropsagtepr.1.januar2012,ogned lægningafkolonihaverneskerindledningsvistibyggeperioden.kolonihaverneharstorre kreativværdiforbrugerne,menidetdenplanlægningsmæssigestatusharværetkendtsiden foreningensoprettelse,ogidetopsigelserneervarslet,harbrugernehaftmulighedforat forberedesigpådennyesituationvedatsøgemedlemskabiandrekolonihaveforeninger. KoldingKommunehardesudenbesluttetatudpegeetarealnordforkolonihavernetiler statningsområdefordenedlagtekolonihaver.planlægningenafdetnyekolonihaveområde forventesiværksatiløbetaf Socioøkonomiskeforhold MedudvidelsenbliverKoldingSygehusetaffremtidens21akutsygehuse,ogdenøgede aktivitetvilhaveenpositivsocioøkonomiskeffektforområdet.stigningeniantalletafansat tevilgivebeskæftigelsetilbyenogtiltrækkenyeindbyggere,ogderforventesatværeafledt arbejdetillokaleerhvervsdrivendemv.dissepositiveeffektervildogblivemodsvaretaf nedgangiandredeleafregionsyddanmark;eksempelvisvilfredericiasygehusblivened lagt. 25

26 Idriftsfasenvildenøgedetrafikbelastningmedføreafledtesocioøkonomiskeeffekteriform afsundhedsskadeligeforbindelseriudstødningsgas,trafikuheld,tidstabvedtrængselm.m. Trafikstigningensomfølgeafudbygningenvilhavenævneværdigsocioøkonomiskbetydning, mendenøgedetrafikikoldingvilinogengradblivemodsvaretaftilsvarendenedgangom kringdeafregionenssygehuse,hvoraktivitetenreduceres.dettebegrænserdensocioøko nomiskepåvirkning,ogdenprimæreeffektvilsåledesværeenfølgeafstigningenitrans portafstandforpatienter,pårørendeogpersonale. Støjkanhaveensocioøkonomiskeffekt,dastøjeksempelviskanværekildetildårlignatte søvnfornaboerogsygehusetspatienter.desudenreduceresværdienafejendommebetrag teligtsomfølgeafstøjpåvirkning.denøgedevejtrafikstøjkanreduceres,såfremtderlægges støjdæmpendeasfaltpådeomkringliggendeveje,ogdervedvilderikkeværeafledtesocio økonomiskeeffekterafvejtrafikstøj.overflyvningmedhelikoptervilværetilgenefornabo er,mendaderkunforventesatværetaleom75forventedelandingerpr.år,vilpåvirknings gradenværelille. SengebygningenvilkunnesesfrastoredeleafKoldingBy,ogdenvisuellepåvirkningfor sygehusetsumiddelbarenaboervilværehøj. Nedlægningenafkolonihaverneindenforprojektområdetsnordligedelmedføreretsocio økonomisktabforbrugerne.kolonihavenskovlystharikkeværetudpegetsomvarig,ogder erderforikketaleometdirektetabforbrugerneikronerogøre,derskalkompenseres,men nedlægningenvilmedføretabafbrugsogherlighedsværdisamthidtidigarbejdsindsats. Beslutningenomiværksættelseafplanlægningforerstatningskolonihavernordfordeeksi sterende,vildogkompenserefortabafarealermedkolonihaver. 26

27 3 Projektbeskrivelseogafgrænsning KoldingSygehuserendelafSygehusLillebælt,somdesudenomfattersygehusenhedernei Fredericia,Vejle,GiveogMiddelfart.SygehusenhedeniKoldingskalfremovervaretageakut funktionenforsygehuslillebælt.regionsyddanmarkharudarbejdetengeneralplanfor KoldingSygehus,derskitsererdenbygningsmæssigeudviklingmedudgangspunktidefrem tidigeopgaverogpatientfremskrivningerne. UdvidelsenskeriforbindelsemeddeteksisterendeKoldingSygehusbeliggendemellem SkovvangenogMarielundiKoldingKommune.Projektområdetermarkeretmedgulraster pånedenståendekortudsnit. Områdeplan 01 Nordlig bydel Figur8:Projektområdetsafgrænsning 3.1 Præsentationafprojektet MedbaggrundiGeneralplanenforKoldingSygehuserdetbesluttet,atKoldingSygehusskal udbyggesmedennyfællesakutmodtagelse(fam),etnytkapel,etnytsengeafsnit,enny hovedindgangsamtenrækkeinterneombygningerogetableringafenhelikopterlandings plads.projektetangiversamtidigenrækkeyderligeremuligeudbygninger,herunderetnyt kommunaltsundhedscenterogetparkeringshus. Projekteterfaseopdelt.Denalleredeiværksatteudbygningafdeteksisterendesygehusmed bl.a.mor/barnafsnitbetegnessomfase1,(ikkeomfattetafdennevvmredegørelse).fase2 omfatterbl.a.dennyefam,nytkapeloghelikopterlandingsplads.fase3omfatterbl.a.ny sengebygningogflytningafhovedindgangenmednyeankomstfaciliteter.detforventesat fase2og3erafsluttetiår2015.fase2og3behandlesivvmredegørelsenunderét. Yderligerefremtidigebyggemulighederomfatterbl.a.ambulatorier,etnytkommunaltsund hedscenterogetparkeringshus.dissebyggemulighederbetegnessom denfuldeudbyg ning ivvmredegørelsen.dereringenfasttidsplanfordefremtidigebyggemuligheder, mendetvurderesatdenfuldeudbygningkanværeforetagetiår

28 N Figur9:IllustrationaffuldtudbyggetsygehusmedPhusogkommunaltsundhedshus. Beskrivelseafanlægget.DispositionsplaniA3formaterindsatibilag Etagearealpåeksisterendesygehusogiudbygningsetaperne Deteksisterendesygehusharetetagearealpåca m 2 inkl.kælder. Ideaktuellefaser2og3foretagesderudbygningmedialtca m 2.Herafudgørek sempelvisfam4.000m 2,kapellet300m 2 ogsengebygningen18.500m 2 irundetal.dere 28

29 sterendeca.5.000m 2 fordelersigpåudvidelserafbilleddiagnostik,operationsafsnit,konto rer,auditoriermm. Efterudvidelsenmedfase2og3udgørsygehusetssamledeetagearealca m 2. Deyderligerefremtidigebyggemulighederisenerefasererplanlagttilca m 2 udvi delseafsygehusetogetkommunaltsundhedscenterpåca.7.500m 2. Samletkansygehusetsetagearealbliveca m 2. Påsigtkanderblivebehovfor,atsygehusetudvidesmedetPhuspåca m 2.DetteP husindgårikkedetsamledeetageareal,dagarager,udhusemm.ikkemedregnes,nårarea letudgørunder25%afdenøvrigebebyggelsesareal. Formeredetaljeredearealopgørelserhenvisestilbyggeprogrammet(RegionSyddanmark, 2010)ogarkitekternesarealopgørelser Beskrivelseafudbygningsetape2og3 Udbygningenafsygehusetomfatteretableringafennyfællesakutmodtagelse(FAM).FAM fårenbeliggenhedudmodsygehusetsankomstarealermedetdirekteseparatadgangsspor fraskovvangenforambulancer. EtableringenafennyFAMnødvendiggørenflytningafdeteksisterendekapel.Detteflyttes tilenplaceringibygningsbåndetmellemdetgrønnebæltelangsskovvangenogsygehusets vestligeparkeringsareal. SygehusetsnuværendehovedindgangforendenafSkovbrynetflyttestilennyhovedindgang iforbindelsemedennyetableretforpladsmodvest.fraforpladsenerderdesudenindgang tilskadestuenoglægevagtenifam. Deretableresennysengebygningi6etagerpålangsafdeneksisterendesygehusakse,hvor vedderskabesadgangtilbehandlingsafsnitteneideneksisterendebygningsmasse.bygnin generca.180mlangogca.20mbred,ogharsåledesetfodaftrykpåca.3.500m 2.Samlet fårsygehusetenetagehøjdepå9etager.tagkotenforsengebygningenbliverhøjstca.81m DVR90.DenøvrigeeksisterendesygehusbebyggelsesamtdetnyeFAMogøvrigeudvidel sesmulighederharenbygningshøjdepå23etagermedenmaksimaltagkotepåca.53m DVR90. KonceptetfornyFAM,ankomstogsengebygningerillustreretsammenmeddeneksisteren desygehusbebyggelsepåfigur10. Deretableresenhelikopterlandingspladspåterrænnordfordeteksisterendesygehuspå dendelafmatriklen,hvorderhidtilharværetkolonihaver. Supplerendeparkeringspladseranlæggespåterræniforbindelsemedeksisterendeparke ringogikolonihaveområdetmodnord.disseppladseropfylderparkeringsnormentilparke ringiforbindelsemeddeaktuelleudbygningsfaser2og3. Områdeplan 01 Nordlig bydel 29

30 Figur10:Aktuellefaser2og3forFAM,ankomstogsengebygning Beskrivelseafdenfuldeudbygning Tilsenereudbygningerderetableretbyggefeltertilyderligeresygehusfunktioner,etkom munaltsundhedscenterogetparkeringshus. Senereskitseredeudbygningerogetkommunaltsundhedscentervilkunneudløsekravom yderligereparkeringspladser,sombl.a.vilskulleetableresikolonihaveområdetogietparke ringshusikolonihaveområdet.placeringenfremgåraffigur9.vedetableringafparkerings huset,vilhelikopterlandingspladsenbliveflyttettiltagetafparkeringshuset. Parkeringshusetetableresmedmaksimaltagkotepå53mDVR90.Helikopterlandingsplad senkanetableresoptilkote55,mensettilhørendeelevatortårnkanetableresoptilkote Principperneforudbygningensarkitekturogtilpasningtileksisterendesygehus KonceptetbagudbygningenafKoldingSygehuseratskabeennyidentitettilKoldingSyge hus,atgivepatienterogpårørendeennyogimødekommendeankomstsamtatskabeet smuktsamletanlæg,hvorbygningerogudenomsarealersupplererhinandentilenhelhed medfokuspåhelbredendearkitektur. Udvidelsentagerstorthensyntildeeksisterendelandskabsforholdsamtinfrastrukturelleog bygningsstrukturelleforholdiområdet.udvidelsenafsygehusetforholdersignuancerettil deomkringliggendegrønnetrækogdenmenneskeligeskala,ogskalbibringesygehuseten nutidigogkarakteristiskfremtræden.derarbejdesmedgrønneelementersomennaturlig ogintegreretdeliarkitekturen.idennyesengebygningindbyggesbl.a.vertikalegrønne vinterhaver Opholdsogfriarealer IfølgestrukturplanenforudvidelsenafKoldingSygehustilakutsygehus(KoldingKommune, 2009e)skalderudlæggesialt25%afdetsamledebruttoetagearealtilfællesfriogop holdsarealer.herafskal15%udgørefællesopholdsarealerog10%fællesfriarealer. Iprojektetarbejdesmed2forskelligetyperafopholdsarealer.Deretableresetnytprimært opholdsarealpåca.1.800m 2 påforpladseniforbindelsemedhovedindgangen.desuden 30

31 etableresfleremindregårdhaverfordeltidenresterededelafsygehusetsomillustrereti Figur11. Deranlæggesstiersåledes,atdekananvendesafbådesvagtseende,bevægelseshæmmede ogkørestolsbrugere.gårdrummeneoghavernebliveranvendeligeogattraktiveheleåret. Områdeplan 01 Nordlig bydel Figur11:Principperforgrønneopholdsarealervedhovedindgangenoginterntibebyggel sen Desudenanlæggesgrønnefriarealeriforbindelsemedankomstogparkeringsarealersom illustreretifigur9. Deøvrigefriarealerudenforsygehusetsområde,meninærhedenafKoldingSygehuser prægetafetkuperetterrænmedenbeplantningafskovkarakter.samtidigerderogsåmere åbneområder,somgrænseroptilsygehuset. Netopnærhedentilskovogfriarealergiverområdetengrønkarakter,dererenstoræste tiskogoplevelsesmæssigkvalitetforkoldingsygehus Trafikforhold Veje OmrådetvejbetjenesidagaftovejadgangefraSkovvangenogenvejadgangfraNdr.Ringvej viaskovbrynet.sygehusetskalifremtidenvejbetjenesafdetreeksisterendevejadgange samtennynordligadgangsvejfraskovvangen. DeneksisterendenordligeadgangsvejfraSkovvangenbliveradgangsvejtildestoreParealer nordforsygehuset,samttilvarelevering,kapelsamtambulancevej.vejenanlæggessom2+1 vej.iretningmodsygehusetanlæggesvejenmed2spor,hvorambulancetrafikkentilsyge husetafviklesiseparatsporforatsikrehurtigadgang,mensambulancetrafikkenfrasygehu setafviklesihhv.detfælleshøjresvingsporogvenstresvingsspor.detosporiretningen modsygehusetanlæggesadskiltafenfuldtoptrukketlinjemedubetingetvigepligtogmu lighedforkrydsningvedtilstødendeveje. DennyenordligeadgangsvejfraSkovvangenanlæggesca.250mnordfordeneksisterende nordligeadgangsvej.adgangsvejenskalsikretrafikafviklingentildetnyestoreparkeringsom rådeidethidtidigekolonihaveområde. 31

32 DensydligeadgangsvejfraSkovvangenbliversygehusetshovedadgangsvejforpatienterog besøgende.addenneadgangsvejbliverderdirekteforbindelsetilparealerne,samtkort tidsparkeringog kissandride iumiddelbarnærhedafhovedindgangen.vejenopretholdes somen2sporetvejmenmednyesvingbanertilogfrasygehusområdet. DervilfortsatværeadgangtilsygehusetadSkovbrynetfraNdr.Ringgademenmednye svingbanertilogfrasygehusområdet. N Figur12:SygehusetsbeliggenhedogvejadgangenefraSkovvangenogNdr.Ringvej/Skov brynet Udvidelsenafsygehusetmedca.etfordobletetagearealventesatmedføreatbiltrafikkentil sygehusetbliver34gangesåstorsomidag Ambulancevej VeddennuværendenordligeadgangsvejfraSkovvangenanlæggesenambulancevejiet separattracéforambulancerfremtildennyefamsomillustreretmedenrødlinjepåfigur 13.Ambulancevejenanlæggessometseparatsporsydforogadskiltfradennordligead gangsvejafenfuldtoptrukketlinjemedubetingetvigepligtogmulighedforkrydsningved tilstødendeveje.vedfacadendrejerdenmodsydogfølgerfacadenfremmodfam Bus KoldingSygehuspasseresaf5buslinjer.BuslinjernekørerallepåSkovbrynetogpasserer igennemområdettilskovvangenadbådedeneksisterendenordligeogsydligeadgangsvej. Busser,derfremadrettetkørerigennemområdettildeneksisterendenordligeadgangsvejtil SkovvangenpassererpådeninternevejvestforPpladserneogøstforbygningsbåndet beliggendemodskovvangensomillustreretvedenblålinjepåfigur13. 32

33 N Områdeplan 01 Nordlig bydel Figur13:Dispositionsplanforområdetmedbusvejemarkeretmedblålinjeog ambulancevejmarkeretmedrødlinje.(dispositionsplanenerindsatia3formatibilag2) Parkering Dererialtca.891Ppladseritilknytningtildeteksisterendesygehusområde,heraf8handi cappladser.ppladserneerplaceretomkringdeneksisterendesydvendtehovedindgang 33

34 samtvestforsygehuset.dereradgangtilbeggeppladserfradetreeksisterendeadgangs veje. Iforbindelsemedfase2og3etableresyderligereca.726Ppladserpåterræn.Ca.170P pladserererstatningspladserfornedlagtepladsersomfølgeafsygehusudvidelsenoganlæg afhelikopterplads,mensca.556ernyepladser,udløstafudvidelsen. Ca.206Ppladserplaceresiforbindelsemedeksisterendeparkeringsarealogiforbindelse medudvidelser,mensca.520ppladserplacerespåetarealnordforsygehusetmedkoloni haver,somnedlægges. Etfremtidigtsundhedscenterogyderligereudvidelsermedførerbehovforyderligereca Ppladser.DissePpladserkanetableresmedca.130pladserundersundhedscenteret ogmedenudvidelseafparkeringspladsenikolonihaveområdetmedca.260pladserogca. 750pladserietPhusikolonihaveområdet Helikopterlandingsplads Somfølgeafsygehusetsstatussomakutsygehusetableresmulighedforatlandevedsyge husetmedlægehelikoptere.regionsyddanmarkharvurderetomfangetafhelikopterflyv ningertilmaksimalt75flyvningeromåret.forsvaretsredningshelikopterevilinødsituatio nerkunnelandevedsygehuset.forlægehelikoptereetableresenhelikopterlandingspladsi forbindelsemeddennordligeparkeringspladsikolonihaveområdet.nåretparkeringshus bliverrealiseret,vilhelikopterlandingspladsenbliveflyttettiltagetafdette Stier SygehuseteriforvejenbundetoppåstiernelangsSkovvangenogNdr.Ringgadeforcyklen deoggående.interntiområdetfærdescyklendeadområdetsinterneveje,mensderer anlagtfortoveforfodgængere.affigur14fremgårhovedfærdselsvejeforfodgængerefrem tilhovedindgangen. 34

35 N Områdeplan 01 Nordlig bydel Figur14:Hovedfærdselsvejeforfodgængerefremtilhovedindgangen(grønlinje).(Dispo sitionsplanenerindsatia3formatibilag2) 35

36 3.2 AfgrænsningafVVMredegørelsen Geografiskafgræsning ProjektområdetsafgræsningermarkeretmedgulstipletlinjepåFigur15.Idetteområde skeranlægsarbejderne. Figur15:Projektområdetsafgrænsningsvarertilafgrænsningenaflokalplanen VVMredegørelsenredegørforpåvirkningenudenforprojektområdetidetilfælde,hvorder kanforekommeeksternepåvirkninger.detvilblandtandetværetilfældetvedvisuellefor hold,trafikafviklingogstøjfravejtrafik. 36

37 Dengeografiskeafgrænsningforvurderingafpåvirkningerkansåledesvariereogvilsvaretil udbredelsesområdetformiljøpåvirkningerne Emneafgrænsning EmnemæssigtbehandlerVVMredegørelsenallerelevanteemneriht.VVM bekendtgørelsens 7. VVMredegørelsenerdisponeretefterfølgendeemneinddeling:Visuelleforhold,natur, kulturarv,støjogvibrationer,spildevand,overfladevand,grundvand,forurenetjord,res sourcerogaffald,øvrigemiljøforholdsamtsocioøkonomiskeforhold. Områdeplan 01 Nordlig bydel KoldingKommunehariforbindelsemedVVMscreeningenidentificeret,atnedenstående emnerskalbelysessærligtindgående.årsagener,atdetervurderet,atprojektetpga.sin størrelseogomfangharenvæsentligindvirkningpådissefaktorer: Grundvandsforhold(herundersærskiltlovliggørelseafnuværendeindvindingmed ansøgningafnyindvindingstilladelse,samtovervejelseromkringmulighedforflyt ningafeksisterendeboringafhensyntilsygehusetsmulighedforyderligereudbyg ningfremover) Naturforhold Trafikaleforhold Støjforhold,herunderfrasygehus,trafikoghelikopterflyvninger Visuellepåvirkningafkystlandskabet. Rekreativeforhold,herundernedlæggelseafikkevarigekolonihaver 37

38 4 Alternativer IdettekapitelbeskrivesalternativeplaceringerforenudbygningafsygehuseiRegionSyd danmark.tilsidstbeskriveskonsekvenserne,hvisprojektetforudbygningafkoldingsygehus ikkegennemføres(0alternativet). Iforbindelsemedforoffentlighedenerderikkefremkommetforslagomalternativescenari ertiludformningafudvidelserpåkoldingsygehus. Bygherrenhardefineretsinebehovogønskertilbebyggelsensindretningpåbaggrundaf regionensvedtagnesygehusstrukturoganalyserneafforskelligeindretningsmulighederaf KoldingSygehusmedtilhørendehelikopterlandingspladsogdeherafafledtekravtiludvidel sensomfangogudformning.dennevvmredegørelsenindeholdersåledesikkevurderinger afalternativeudformningerafsygehusudvidelsenikolding. Detvurderesoverordnet,atalternativeudformningerafensygehusudvidelseiKoldingikke villeadskillesigvæsentligtfrahovedforslagetmedhensyntilmiljøpåvirkninger. 4.1 Alternativeplaceringeriregionen GrundlagetforsygehusudvidelseniKoldingerRegionSyddanmarksvedtagelseafenny sygehusstrukturi2007. Regionsrådetharopstilletenrækkeoverordnedemålforennysygehusstruktur.Herunder, atdenakuttebehandlingskalsamlespåfærreenheder,såledesatakuttepatienterdøgnet rundtblivermodtagetafetteamafspeciallægerogandetsundhedsfagligtpersonale,derer klartilatdiagnosticereogiværksættebehandlingmeddetsamme. EnopgraderingafakutmodtagelsenerenafhovedårsagernetiludbygningenpåKolding Sygehus,hvilketbetyderatderskaletableresenheltnyakutmodtagelsemedhelikopterlan dingsplads.dettemedfører,atderskalgennemføresenvvmundersøgelse. Ændringenafakutstruktureniregionennødvendiggørenrækkerokaderognedlægningeraf funktionerogenhederisygehuslillebælt.dissesamledeændringerergrundlagetforudvi delserneogombygningerneikolding. FremmodbeslutningenomatvælgeKoldingSygehussomakutsygehus,harregionenar bejdetmed3modellerforakutsygehuseiregionen(regionsyddanmark,2007): Fireakutsygehuse: Akutsygehuse:OdenseogEsbjerg Akutsygehuseellerparsygehuse 2 :VejleellerKolding,AabenraaellerSønderborg Femakutsygehuse: Akutsygehuse:Odense,SvendborgogEsbjerg Akutsygehuseellerparsygehuse:VejleellerKolding,AabenraaellerSønderborg 2 Sygehusmedvissetyperakuttemedicinskepatientersamtplanlagteindlæggelserogam bulantaktivitet. 38

Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt

Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt KOV0_Våben_Rød Tillæg 17 Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt - et offentlig område Bramdrup Harte Nørre Bjert Drejens Strandhuse Kolding Tved Rebæk Seest VVM-redegørelse Forslag 13.04.2012-08.06.2012

Læs mere

Kommuneplantillæg 22 Hjarup

Kommuneplantillæg 22 Hjarup KOV0_Våben_Rød Tillæg 22 Kommuneplantillæg 22 Hjarup - en afgrænset landsby Kommuneplan 2010-2021 Områdeplan 12 - Vamdrup Kolding Kommune Redegørelse Dette kommuneplantillæg omfatter Hjarup. Status Hjarup

Læs mere

04 Vonsild. Trafikstruktur

04 Vonsild. Trafikstruktur Vonsild ligger som et selvstændigt byområde omgivet af åbent land. Kun erhvervsområder er ved Tankedalsvej og Sdr Ringvej knyttet til Kolding By. Boligbebyggelsen er samlet om lokalcentret nær kirken og

Læs mere

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER

10 Brændkjær - Dalby - Tved. 1013 Højhusene. 1014 Brændkjærgård. 1015 Mariesminde SÆRLIGE ANVENDELSES- BESTEMMELSER Bydelen markerer sig med Brændkjærkirkens stejle tagform og højhusene ved fjorden. Herfra breder bebyggelsen sig op over terrænet til den højtliggende Agtrupvej og videre mod syd til Dalby Møllebæk. Bydelens

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for rammeområde VIBSV.B1.04_T14 og VIBSV. C1.02_T14. Tillæggets område 2 Tillæg nr. 14 Tillæg nr. 14 REDEGØRELSE Formål Formålet

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF12 og B16 Offentligt område ved Fuglsang Toft og Boligområde ved Fuglsang Sø 1. Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 17. Kommuneplan 2013-2025. FORSLAG 28. maj - 23. juli 2014. Vestergade 53, Vamdrup - boligområde i præstegårdshaven.

KOMMUNEPLANTILLÆG 17. Kommuneplan 2013-2025. FORSLAG 28. maj - 23. juli 2014. Vestergade 53, Vamdrup - boligområde i præstegårdshaven. Lindely KOMMUNEPLANTILLÆG 17 Vestergade 53, Vamdrup - boligområde i præstegårdshaven Vamdrupgårdsvej Områdeplan 12 Vestergade Herredsvej Grønvang Nygade Tværgade Savværket Danmarksgade Lindegade Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan

Tillæg nr. 56 til Kommuneplan Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013-2025 Rammebestemmelser for Falkevej Rammeområde VIBM.C1.19_T56, VIBM.C1.21_T56 og VIBM.C1.22_T56 Tillæggets område KOMMUNEPLANTILLÆG Tillæg nr. 56 Tillæg nr. 56 KOMMUNEPLANTILLÆG

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen)

HOLSTEBRO KOMMUNE. Lokalplan nr. 374. Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro. (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) HOLSTEBRO KOMMUNE Lokalplan nr. 374 Lokalplan for et område ved Vesterbrogade i Holstebro (Etageboliger mellem Helgolandsgade og jernbanen) Offentligt bekendtgjort den 29. januar 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget)

Lokalplan nr. 02-E-05.01 (Vedtaget) Kommuneplantillæg nr. 20 Baggrund og formål Kommuneplantillæg nr. 20 til kommuneplan 2013-25 er udarbejdet for at give mulighed for at etablere et nyt erhvervsområde ved Asåvej/Østre Ringgade i Dronninglund.

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang

ROSKILDE BADET. Lokalplan nr. 292. Roskilde Kommune. ny svømmehal. hovedindgang ROSKILDE BADET hovedindgang ny svømmehal Lokalplan nr. 292 Roskilde Kommune J.nr. 01.02.05.P16 Sagsid. 9900928 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Byg- og Planafdelingen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. DELOMRÅDE A-11 TIL BOLIGFORMÅL OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Hermed offentliggør Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13. Formål.

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009

Kolding bymidte. Tillæg til Kommuneplan. Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg 71 til Kommuneplan 2001-2009 Tillæg til Kommuneplan Kommuneplanen fastlægger mål for udviklingen i Kolding Kommune, og består af 2 dele: Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål og indsatsområder

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 590 for et blandet bolig - og erhvervsområde ved Ørbækvej i Svendborg Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling 2 Indhold Lokalplanens redegørelse 5 Baggrund Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Lokalplanen indeholder også en bestemmelse om, at husopvarmningen i området skal ske ved anvendelse af et vandbåret opvarmningssystem i Guldborg.

Lokalplanen indeholder også en bestemmelse om, at husopvarmningen i området skal ske ved anvendelse af et vandbåret opvarmningssystem i Guldborg. Lokalplan nr. 11 - Boligområde ved Guldborghave INDLEDNING Området, hvor lokalplanen gælder, er beliggende i Guldborg by bag den eksisterende langs Guldborgvej (Hovedlandevej nr. 115) og Nyvej. Hildesvigskoven

Læs mere

Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus

Lokalplan 168. Udvidelse af Horsens Sygehus Udvidelse af Horsens Sygehus TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2000 2 Lokalplan 168 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 3 Eksisterende forhold Side 5 Bygningerne Side 6 Beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg

Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg i Kommuneplan 2010-2022 Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg Juni 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommunelplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 25-01-2012 Forslag til Ændring 2010.19

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 50 Til Kommuneplan 2009-2021, område til offentligt formål, bl. bolig- og erhvervsformål ved Nørredige, Ringkøbing Ortofoto 19. februar 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Forslag til Ændring 2013.04 i Kommuneplan 2014-2026 Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej Plan s oplæg af 27-05-2014 Ikke vedtaget Forslag til Ændring 2013.04

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej Forslag OFFENTLIG HØRING Forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er fremlagt

Læs mere

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej,

Tillæg nr. 42. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Tillæg nr. 42 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, områder til erhvervsformål og offentligt formål ved Enghavevej, Ringkøbing Ringkøbing- 21. april 2015 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej REDEGØRELSE Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er udarbejdet i tilknytning til Lokalplan

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09.74 Boligområde ved Tuenvej

Kommuneplantillæg nr. 09.74 Boligområde ved Tuenvej Kommuneplantillæg nr. 09.74 Boligområde ved Tuenvej Juni 2015 Kolofon Udarbejdet af Center for Teknik og Miljø, Frederikshavn Kommune i samarbejde med Nellemann & Bjørnkjær / LE34. Juni 2015. 2 Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

P-hus på Sortebrødre Plads

P-hus på Sortebrødre Plads P-hus på Sortebrødre Plads Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989

LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 LOKAL PLAN 05-030 FEBRUAR 1989 I REDEGØRE LSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Området Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af Hasseris Boligselskabs aktuelle planer om at opføre ca. 20 boliger

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 003

Kommuneplantillæg nr. 003 Kommuneplantillæg nr. 003 For et institutionsområde ved Haugemøllevej i Slangerup, Frederikssund Kommune Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Kommuneplantillæg 47 Ved Seestvej

Kommuneplantillæg 47 Ved Seestvej Tillæg 47 Kommuneplantillæg 47 Ved Seestvej - offentligt område Kommuneplan 2010-2021 Områdeplan 08 Seest Kolding Kommune Tillæg 47 til Kommuneplan 2010-2021 Tillæg 47 til Kommuneplan 2010-2021 Omfang

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 10. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 10 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til erhvervsformål ved Farverivej og Nykærsvej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 7. januar 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 040 for området ved Arboretet på Marbækvej i Frederikssund og Forslag til kommuneplantillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde E7 for et område til transport- og logostikerhverv Tillæg nr. 50 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Herning Kommune ønsker at skabe

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO

LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO LOKALPLAN 75 FOR ET OMRÅDE VED GERLEV KRO INDHOLD: INDHOLD:...2 LOKALPLAN 75 REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS BAGGRUND...3 LOKALPLANENS FORMÅL...3 EKSISTERENDE FORHOLD...4 Lokalplanområdets beliggenhed og

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere