Reelmaster -cylinderklipper med 5, 7 og 11 skæreknive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reelmaster -cylinderklipper med 5, 7 og 11 skæreknive"

Transkript

1 Form No Rev A Reelmaster -cylinderklipper med 5, 7 og 11 skæreknive Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover Registrer dit produkt på Oversættelse af original (DA) * * A

2 Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagest i denne udgivelse. Indledning Denne klippeenhed er beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på golfbaner, i parker, på sportsbaner og kommercielle områder. Brug af dette produkt til andre formål end den tilsigtede anvendelse kan udsætte dig selv og omkringstående for fare. Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert. Besøg www. Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt. Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette. Vigtigt: Scan QR-koden på serienummerpladen (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at tilgå garanti, reservedele og andre produktoplysninger. Figur 1 1. Model- og serienummerets placering Modelnr. Serienr. g Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler. Figur 2 Advarselssymbol g Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. Vigtigt henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og Bemærk angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til. Indhold Sikkerhed The Toro Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN Kontakt os på Trykt i USA Alle rettigheder forbeholdes

3 Generelt om sikkerhed... 3 Klippeenhed Sikkerhed... 3 Skærekniv Sikkerhed... 4 Sikkerheds- og instruktionsmærkater... 4 Opsætning... 5 Fjernelse af klippeenheden fra papkassen... 5 Montering af hjulene... 5 Produktoversigt... 5 Specifikationer... 5 Betjening... 6 Justering af bundkniven mod knivcylinderen til let kontakt... 6 Justering af bundkniven mod knivcylinderen... 6 Justering af klippehøjden... 7 Tips til betjening... 8 Årsager til dårlig klippekvalitet... 8 Vedligeholdelse Smøring Kontrol af olieniveauet i gearkassen Udskiftning af gearkasseolien Kontrol af hjulnavene Kontrol af fastgørelsesanordningerne og knivcylinderlejerne...11 Justering af knivcylinderens lejer...11 Slibning af klippeenheden Lapning af klippeenheden Udskiftning af bundkniven Justering af knivcylinder-, rulle- og hjullejet Serviceeftersyn af rullen Sikkerhed Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395 og ANSI B Generelt om sikkerhed Dette produkt kan afskære hænder og fødder. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade. Læs og forstå indholdet i denne betjeningsvejledning, før du starter maskinen. Betjening af maskinen kræver din fulde opmærksomhed. Giv dig ikke i kast med aktiviteter, der afleder opmærksomheden, da dette kan medføre person- eller tingsskade. Hold hænder og fødder væk fra bevægelige maskinkomponenter. Betjen ikke maskinen, uden at alle afskærmninger og øvrige sikkerhedsanordninger sidder og fungerer korrekt på maskinen. Hold afstand til udblæsningsåbninger. Hold omkringstående og børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene maskinen. Før du forlader førersædet, skal du gøre følgende: Parker maskinen på en plan overflade. Sænk klippeenheden/-erne. Udkobl drevene. Aktiver parkeringsbremsen (hvis udstyret hermed). Sluk motoren, og tag nøglen ud (hvis udstyret hermed). Vent på, at al bevægelse standser. Hvis maskinen betjenes eller vedligeholdes forkert, kan det medføre personskade. Operatøren skal altid følge sikkerhedsforskrifterne og være opmærksom på advarselssymbolet, der betyder Forsigtig, Advarsel eller Fare personlig sikkerhedsanvisning, for at nedsætte risikoen for personskade. Hvis disse forskrifter ikke følges, kan det medføre personskade eller død. Klippeenhed Sikkerhed Klippeenheden udgør kun en komplet maskine, når den er monteret på en traktionsenhed. Læs traktionsenhedens betjeningsvejledning omhyggeligt for at få komplet vejledning om sikker brug af maskinen. Stands maskinen, tag nøglen ud (hvis udstyret hermed), og vent, indtil al bevægelse er standset, før du efterser redskabet, når du har ramt en genstand, eller hvis der opstår en unormal 3

4 vibration i maskinen. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages. Hold alle dele i god driftsmæssig stand og alle beslag tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater. Brug kun tilbehør, redskaber og reservedele, der er godkendt af Toro. Skærekniv Sikkerhed En slidt eller beskadiget skærekniv kan gå itu, og et stykke af den kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser. Efterse jævnligt skærekniven for slid og skader. Vær forsigtig, når du efterser skæreknivene. Pak skæreknivene ind, eller bær handsker, og vær forsigtig når du efterser skæreknivene. Du må kun udskifte eller slibe skæreknivene. De må aldrig rettes ud eller svejses. På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én skæreknivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere. Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes decal decal Kobling 3. Drej med uret for at frakoble. 2. Drej mod uret for at indkoble. 1. Kobling 3. Drej mod uret for at frakoble. 2. Drej med uret for at indkoble decal Risiko for at skære hænder og fødder sluk for motoren, tag nøglen ud, eller frakobl tændrøret, vent, til alle bevægelige dele er standset, og læs betjeningsvejledningen, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. 4

5 Opsætning Medier og øvrige dele Beskrivelse Antal Anvendelse Betjeningsvejledning 1 Reservedelskatalog (medfølger ikke) se det medfølgende postkort for at få oplysninger om bestilling af reservedelskataloget Gennemgå materialet, og opbevar det på et sikkert sted. Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Fjernelse af klippeenheden fra papkassen 1. Skær papkassens fire hjørner op, så siderne ligger fladt. 2. Fjern transporthætterne fra hjulnavene. Bemærk: Behold transporthætterne. Sæt dem på hjulnavene for at forhindre slibestøv i at trænge ind i hjullejet, når du sliber knivcylinderen. Montering af hjulene 1. Fjern transporthætterne fra hjulnavene. 2. Monter kørehjulene med maskinskruer og låseskiver (Figur 3). Produktoversigt Specifikationer Vægt 11 skæreknive 7 skæreknive 5 skæreknive (Alle med 40,6 cm (16") halvmassive dæk, uden trækstænger) Bredde Højde 114 kg 112 kg 110 kg 105,4 cm (41½") med jernhjul, 114,3 cm (45") med halvmassive dæk 40,6 cm (16") eller 45,7 cm (18") afhængigt af dækkene Figur 3 g

6 Betjening Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Justering af bundkniven mod knivcylinderen til let kontakt Vigtigt: Når klippeenheden er blevet sat op og monteret på trækrammen, skal bundkniven og knivcylinderen justeres til let kontakt. Juster bundkniven mod knivcylinderen, mens klippeenheden er placeret på det græs, der skal slås, eftersom plænens modstand mod undersiden af bundkniven under den faktiske drift skal duplikeres for at sikre, at indstillingen er korrekt. For at sikre skarpe skær skal der være let kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen. 1. Stil dig bag klippeenheden. 2. Udkobl knivcylinderens udrykkergreb (Figur 4). Drej forsigtigt knivcylinderen baglæns for at sikre fri bevægelighed. 3. Mens knivcylinderen drejes bagud, skal du dreje bundknivens justeringsknap mod uret (Figur 4), indtil bundkniven ikke længere er i kontakt med cylinderknivene. Figur 4 1. Udrykkergreb 2. Bundknivens justeringsknap g Mens knivcylinderen drejes bagud, skal du dreje justeringsgrebet med uret (Figur 4) ét klik ad gangen, indtil du bemærker let kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen, eller til du hører en hviskende klippelyd. Bemærk: Fjederarmen (klikkeren) kan justeres til sikker fastlåsning ved at løsne maskinskruerne, der fastgør fjederarmen på justeringsarmsholderen, og efterspænde, indtil der høres en kraftig klikkelyd, når justeringsknappen drejes. Stram derpå maskinskruerne igen. 5. Kontroller knivcylinderens "overførselseffekt" ved at dreje cylinderen bagud endnu en gang. Knivcylinderen bør dreje en til to hele omdrejninger. Mindre end én omdrejning er tegn på hård kontakt, hvilket betyder, at bundkniven og knivcylinderen skal tilbagejusteres til let kontakt. Se trin 1, 3 og Indkobl knivcylinderens udrykkergreb først på dagen, når knivcylinderen er kold (Figur 4). Lad klippeenhederne køre i 15 til 20 minutter, så bundkniven og knivcylinderen opnår normal driftstemperatur, og stop derefter driftskørslen. Udkobl derefter knivcylinderens udrykkergreb, og drej knivcylinderen bagud. Der bør afgives en hviskende lyd (ikke en klikkende), hvilket er tegn på korrekt justering. Hvis der ikke høres en hviskende lyd, skal bundkniven og knivcylinderen justeres igen. Se trin 3-5. Brug derimod trin 1-5, når knivcylinderen er varm efter brug, for at opretholde let kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen. Vigtigt: Juster aldrig bundkniven mod knivcylinderen til let kontakt, mens klippeenhederne er kolde, da temperaturstigningen, der indtræder under drift, kan få metallet til at udvide sig og medføre hård kontakt. Hård kontakt forårsager ujævnt slid på bundkniven og ringe klippekvalitet. Den ønskværdige lette kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen minimerer derimod slid og holder skærene skarpe. Juster til let kontakt hver fjerde time eller oftere, også selvom klippekvaliteten er acceptabel. Når klippeenhederne betjenes i tyndt græs, eller hvis lufttemperaturen er høj, skal justeringen til let kontakt kontrolleres endnu hyppigere for at undgå hård kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen. Hvis klippeenhederne ikke har været betjent i en time eller mere, skal du genoptage driften i minutter og derefter efterse dem for let kontakt. Se trin 1-6. Justering af bundkniven mod knivcylinderen 1. Anbring klippeenheden på en plan overflade. Fjern eventuel maling og smørelse fra bundknivens og knivcylinderens skær. 2. Sørg for, at udrykkergrebene (Figur 5) er udkoblet, og at kontakten mellem bundkniven og 6

7 knivcylinderen fjernes ved at dreje bundknivens justeringsknap mod uret. 3. Indsæt et langt stykke avispapir mellem cylinderkniven og bundkniven. Drej knivcylinderen bagud, mens du drejer bundknivens justeringsknap (Figur 5) med uret ét klik ad gangen, indtil papiret er let fastklemt, hvilket bevirker, at papiret klippes over, eller at der opstår en let modstand, når der trækkes i papiret. Figur 6 g Bundtværstangens drejebolt Figur 5 1. Udrykkergreb 2. Bundknivens justeringsknap g Fortsæt med at kontrollere for let kontakt langs hele bundknivens længde ved hjælp af papir. Hvis let kontakt ikke fremgår, er bundkniven ikke parallel med knivcylinderen. 5. Løsn møtrikken på den venstre bundtværstangs drejebolt tilstrækkeligt for at gøre det nemmere at dreje excenterbolten. 6. Gør bundkniven parallel med knivcylinderen ved at dreje venstre bundtværstangs drejebolt (Figur 6). Den venstre drejebolt har et forskudt gevind, som, når det drejes, fungerer som en knast til at hæve eller sænke bundtværstangen med. Venstre drejebolt er forsynet med en forskydningsprik (Figur 6), der angiver boltens gevind. Hvis prikken er i op-positionen (Figur 6), er venstre ende af bundtværstangen hævet. Når bolten drejes med uret, og prikken flyttes ned, sænkes den venstre ende af bundtværstangen også. Identifikationsprikken skal anbringes inden for den bageste (180-graders) position under justeringen. 7. Roter venstre drejebolt for at hæve eller sænke bundtværstangen. 8. Indsæt et langt stykke avispapir mellem cylinderkniven og bundkniven. Drej knivcylinderen bagud, mens du drejer bundknivens justeringsknap med uret ét klik ad gangen, indtil papiret er let fastklemt, hvilket bevirker, at papiret klippes over, eller at der opstår en let modstand, når der trækkes i papiret. 9. Når der fremgår let kontakt langs hele bundknivens længde, skal du stramme drejeboltens møtrik, mens du holder bolten på plads, og kontrollere, at drejebolten ikke blev fejljusteret under tilspændingen. Finjuster efter behov. Vigtigt: For at sikre, at bundkniven og knivcylinderen ikke beskadiges, når klippeenhederne transporteres til eller monteres på trækrammen, skal du dreje bundknivens justeringsknap mod uret, indtil bundkniven ikke længere berører knivcylinderen. Justering af klippehøjden Klippehøjden kan justeres i intervaller på ca. 2,38 mm ved at hæve eller sænke bagrullen. 1. Løsn maskinskruerne, der fastgør justermøtrikkerne i rullebeslagene (Figur 7). 7

8 1. Justermøtrikkens nederste kant 2. Monteringshul til 11 skæreknive Figur 7 3. Monteringshul til 5 og 7 skæreknive 2. Anbring rullens justermøtrikker i den ønskede position, og stram derefter maskinskruerne. Sørg for, at det samme antal riller er synlige under justermøtrikkerne. 3. Hvis der ønskes en højere klippehøjde, føjer hver rille, der flyttes, ca. 2,38 mm til klippehøjden. g Bemærk: Disse er bænkindstillinger. Klippeenheden klipper en anden højde i plænen på grund af græsforholdene og klippeenhedens vægt. 4. For at foretage en finere justering af klippehøjden eller for at justere rullen kan justermøtrikken flyttes ½ hak eller 1,19 mm ved hjælp af følgende procedure: A. Fjern maskinskruen og justermøtrikken, der fastgør rullebeslaget på gearkassen. Flyt ikke rullebeslaget. B. Sæt maskinskruen og justermøtrikken tilbage i det øverste hul i gearkassen. C. Skub rullebeslaget ½ hak op eller ned for at anbringe justermøtrikken i den korrekte position, og stram maskinskruen. Tips til betjening Klippehastighed Klippeenheden er designet til udmærket græsslåning ved alle hastigheder mellem 1,6 og 9,66 km/t, men under de fleste plæneforhold giver hastigheder på 6,4 til 9,66 km/t den bedste klippekvalitet. Kørehastigheden skal imidlertid reduceres, når du drejer, eftersom for høj hastighed fører til, at de udvendige klippeenheder hopper på plænen. Overdreven varme forårsaget af en knivcylinder, der drejer for hurtigt, kan ligeledes beskadige bundkniven og knivcylinderen. Eftersom græsset smører bundkniven og knivcylinderen under drift, skal du sætte farten ned, når du klipper tyndt eller meget tørt græs, samt når du trimmer. Mangel på eller væsentlig reduktion af smøring resulterer i overdreven varmeudvikling og, som følge heraf, hård kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen, hvilket medfører ujævnt slid på bundkniven og ringe klippekvalitet. Knivcylinderen skal derfor udkobles og stoppes, inden plæneklipperen transporteres over parkeringspladser og veje, eller når smøringen er minimal. Klippehøjde Længden på det græs, der skal klippes, skal kontrolleres for at fastlægge den mest effektive klippehøjde. Klippehøjden bør indstilles og plænen slås ofte, så der ikke klippes mere end 1/3 af græsstrået af. Hvis klippeenheden er udstyret med luftfyldte dæk, skal trykket holdes ved 2,41 bar. Lavt dæktryk kan få bundkniven til gribe ned i græsset og flå plænen op. Dette medfører højst sandsynligt en ujævn klipning. Driftslyd En klippeenhed, der er justeret korrekt, afgiver en hviskende lyd under drift. Hvis du bemærker brummende, klikkende eller metalliske lyde, er klippeenheden formentlig blevet betjent med hård kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen. Knivcylinderen eller bundkniven kan også have ramt et fremmedlegeme. En støjende klippeenhed skal standses, repareres og justeres for at undgå alvorlig tingsskade. Klippemønster For at forhindre græs i at ligge ned samt forbedre plænens udseende anbefales det så vidt muligt at veksle mellem klipperetninger, hver gang et område klippes. Årsager til dårlig klippekvalitet 1. Bundkniv-/knivcylinderkontakt (Figur 8) Der skal være let kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen for at holde skærene skarpe og sikre en fremragende klippekvalitet. Hvis klippeenhederne i modsat fald betjenes uden let kontakt, får slibende materialer og græs mulighed for at passere mellem bundkniven og knivcylinderen. Denne eroderende proces afrunder bundknivens og knivcylinderens skær, hvilket medfører ringe klippekvalitet. Hvis skærene afrundes, skal bundkniven og knivcylinderen lappes. Overdreven afrunding af skærene kan nødvendiggøre slibning og lapning af bundkniven og knivcylinderen. Du må aldrig kompensere for runde skær ved at stramme bundknivens justeringsknap, indtil der er hård kontakt, eftersom dette slider bundkniven og knivcylinderen ujævnt og forårsager rifling. 8

9 Figur 8 1. Skarpe kanter, let kontakt 3. Kontaktjustering, sløve kanter 2. Ingen kontakt, kanterne bliver sløve g marken, såfremt den ikke er for alvorlig. Start med at file overfladeuregelmæssigheder ned på bundkniven og knivcylinderen (Figur 10). Brug en kuglehammer til at rette alle cylinderknive, der måtte være blevet bøjede. Eftersom bundkniven som regel fjedrer væk fra knivcylinderen ved anslag, skal bundkniven justeres. Se Gør bundkniven parallel med knivcylinderen. Bemærk: "Rifling" betegner den ujævne eller bølgede beskaffenhed, der udvikler sig på bundkniven og knivcylinderen, når der er hård kontakt mellem disse to dele (Figur 9). Striber af uklippet græs og en overordnet set ringe klippekvalitet er tegn på rifling. Slibning af bundkniven og knivcylinderen er den eneste måde at reparere en riflet klippeenhed på. Figur 10 g Figur 9 g Hakkede cylinderknive 2. Støj En klippeenhed, der har skarpe skær og er justeret med let kontakt, afgiver en ønskværdig, hviskende lyd, når knivcylinderen roterer. Brummende, klikkende eller metalliske lyde under betjening indikerer derimod, at klippeenheden formentlig betjenes med hård kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen. Hård kontakt forårsager ujævnt eller bølget slid på bundknivens og knivcylinderens skær. Slibning er påkrævet for at reparere en beskadiget bundkniv eller knivcylinder. Selvom bundkniven og knivcylinderen er justeret korrekt til let kontakt, dannes der med tiden hakker i begge ender af bundkniven. Disse hakker skal rundes af eller files ned, så de flugter med bundknivens skær, for at sikre jævn drift. 3. Løse knivcylinderlejer Hvis knivcylinderens lejer mistænkes for at være løse, skal de efterses med det samme, da det ellers kan få omfattende tingsskade til følge. Se Justering af knivcylindernes lejer. 4. Hvis du rammer et fremmedlegeme Bundknivens og knivcylinderens skær kan blive beskadigede, hvis de rammer et fremmedlegeme. Skaden kan udbedres i 9

10 Vedligeholdelse Smøring Smøring af klippeenheden Hver klippeenhed er udstyret med 4 smørenipler (Figur 11), som for hver 8 driftstimer skal smøres med højtydende hjullejefedt nr. 2. Figur 12 g cm 2. Påfyldningsprop Figur 11 g Bemærk: Brug ikke en højtryksslange til at rengøre områder med tætninger eller lejer, eftersom dette kan få fremmedlegemer til at trænge ind i lejet. Dette medfører hastig nedbrydning af tætning og leje. Smøring af klippeenheden umiddelbart efter vask er med til at tømme lejerne for vand og øger lejernes levetid. 1. Tør hver smørenippel af med en ren klud. 2. Påfør smørefedtet. Når du føler tryk under smøring af rullen, er lejefordybningen mellem tætningerne fuld. Vigtigt: Fortsæt ikke med at smøre, da dette kan beskadige den indvendige lejetætning. 3. Tør eventuelt overskydende smørefedt bort. Kontrol af olieniveauet i gearkassen 1. Anbring klippeenheden på en plan overflade. 2. Hæv og opklods klippeenhedens bagende, indtil der er ca. 26 cm frigang mellem bunden af gearkassen, der rager ud bag rullebeslaget, og den plane overflade (Figur 12). 3. Fjern påfyldningsproppen fra indersiden af hver gearkasse (Figur 12). Kontroller oliestanden i gearkassen. Den bør være på niveau med bunden af påfyldningshullet. Hvis oliestanden er på niveau med bunden af hullet, skal påfyldningsproppen monteres. Vigtigt: Kontroller for olielækager som følge af en slidt eller forkert monteret O-ring eller pakning samt for løse sidepladebolte. Foretag alle reparationer, før du fylder olie i gearkassen. 4. Hvis oliestanden er lav, skal gearkassen fyldes med 80W-90-gearolie, indtil den er lige ved at flyde over, hvorefter påfyldningsproppen påsættes igen. Vigtigt: Overfyld ikke gearkassen. Udskiftning af gearkasseolien Eftersynsinterval: Årlig Gearkasserne er blevet fyldestgørende smurt på fabrikken. Tøm og rengør højre og venstre gearkasse en gang i sæsonen. Når gearkasserne er rene, skal du hælde 80W-90-gearolie på. Se Kontrol af olieniveauet i gearkassen (side 10). Kontrol af hjulnavene 1. Afmonter hjulene. 10

11 2. Drej hjulnavet (Figur 13) for at kontrollere lejejusteringen. Du bør føle let modstand, når du drejer navet. Hvis du ikke oplever nogen modstand, skal du stramme hjulnavets møtrik (Figur 13), indtil du føler let modstand, når du drejer navet. Figur 14 g Figur Hjulnav 3. O-ring 2. Hjulnavets møtrik g Vigtigt: Overspænd ikke hjulnavets møtrik, da dette forårsager hastig nedslidning af lejet. 3. Efterse O-ringen for at sikre, at den ikke er beskadiget, og sørg for, at den sidder i bund på indersiden af hjulnavet (Figur 13). Vigtigt: En beskadiget eller forkert monteret O-ring lader olie løbe ud af gearkassen. Hvis der lækker tilstrækkeligt med olie, medfører dette med høj sandsynlighed mekaniske skader. 4. Hvis der er monteret lufthjul, skal dæktrykket indstilles til 2,41 bar. 5. Monter kørehjulene med maskinskruer og låseskiver (Figur 14). Kontrol af fastgørelsesanordningerne og knivcylinderlejerne 1. Drej den midterste justeringsknap, indtil bundkniven ikke længere er i kontakt med knivcylinderen. Forsøg at dreje knivcylinderen. Hvis knivcylinderen ikke drejer, skal du justere knivcylinderlejerne. Se afsnittet Justering af knivcylinderens lejer i afsnittet Vedligeholdelse. Hvis knivcylinderen drejer frit, skal du gå videre til næste trin. 2. Prøv at bevæge knivcylinderen frem og tilbage. Hvis knivcylinderen kan bevæges, skal du justere knivcylinderlejerne. Se Justering af knivcylinderens lejer (side 11). 3. Kontroller og tilspænd alle møtrikker, bolte og skruer for at sikre, at alle dele sidder forsvarligt fast. Justering af knivcylinderens lejer Hvis der fremgår endeslør på knivcylinderen, eller hvis klippeenheden er blevet skilt ad, kan det være nødvendigt at justere knivcylinderlejet. 1. Afmonter de 4 skruer, der fastgør det venstre hjul til hjulnavet, og afmonter hjulet. Placer hjulet under gearkassen som støtte. 2. Hæv og opklods klippeenhedens bagende, indtil der er 17,8 til 20,3 cm frigang mellem bunden af gearkassen, der rager ud bag rullebeslaget, og den plane overflade. 3. Fjern de 3 maskinskruer, der fastholder inspektionsdækslet på gearkassens dæksel. 11

12 4. Drej justermøtrikken på knivcylinderakslen i urets retning i små intervaller for at fjerne alt endeslør fra knivcylinderen. Bemærk: Forhindr knivcylinderen i at dreje. 5. Når endesløret er fjernet, skal møtrikken drejes yderligere ¼ omgang for at forbelaste lejet. 6. Monter inspektionsdækslet og hjulet. Slibning af klippeenheden Bemærk: Se Toro-manualen om slibning af knivcylinderen og plæneklippere med roterende skæreknive, formularnr SL for nærmere oplysninger om slibning. Nye og gamle bundknive skal slibes, mens de er monteret på bundtværstangen. Dette sørger for stabilitet under slibning og garanterer en afrettet kniv. Se Figur 15, når knivene skal slibes, og opnå så vidt muligt de angivne frigangsvinkler. Undgå hård kontakt mellem kniven og slibeskiven under slibningen. Hård kontakt forårsager overdreven varmeudvikling, hvilket medfører utidig nedslidning af slibeskiven og reducerer knivens brugslevetid. Figur Forside 2. Skæreside g Cylinderknivens kontaktflade og frigangsvinkel er angivet i Figur 16. Kontaktfladen er den del af cylinderkniven, der rent faktisk kommer i kontakt med bundkniven, og som klipper græsset. Frigangs- eller bagslibevinklen slibes ind i cylinderkniven for at skabe frigang bag skærene, der er i indbyrdes kontakt, med henblik på at reducere slæb eller friktion. Den anbefalede frigangsvinkel er på 15 grader. Figur Bundkniv til 20 graders frigangsvinkel 2. Cylinderkniv 4. Skæreflade fastlagt ved lapning g Bemærk: Når en knivcylinder har kørt i en længere periode, udvides skæreknivens kontaktpunkt eller skæreflade mere og mere og udgør til sidst hele skæreknivens bredde. Dette er normalt og betyder ikke nødvendigvis, at knivcylinderen skal slibes igen for fortsat at være effektiv. En klippeenhed kan klippe effektivt med skæreknive i fuld bredde, hvis justeringen kontrolleres regelmæssigt med henblik på at opretholde skarpe skær. Når knivcylinderen og bundkniven er blevet slebet, skal du udføre følgende justeringer: 1. Indstil klippehøjden. 2. Juster bundkniven mod knivcylinderen. Bemærk: Efterhånden som cylinderknivene bliver ved med at løbe mod bundkniven, vil der vise sig lidt grat på hele bundknivens skær. Hvis der en gang imellem køres en fil hen over forkanten for at fjerne dette grat, forbedres klipningen. Hvis cylinderknivens og bundknivens skær er en smule afrundede og ikke har alvorlige hakker, kan lapning med en lappepasta være tilstrækkelig til at genskabe skærene og tilpasningen. Ofte tror brugere, at en klippeenhed trænger til at blive slebet, selvom justering af knivcylinderlejet eller bundkniven og/eller lapning er alt, der er nødvendigt. Lapning af klippeenheden Gør klippeenheden klar til lapning på følgende måde: 12

13 1. Afmonter det højre hjul. 2. Placer hjulet under gearkassen som støtte. 3. Fjern knivcylinderdrevets dæksel (Figur 17). Udskiftning af bundkniven 1. For at udskifte bundkniven fjernes de 11 skruer, der fastholder kniven på bundtværstangen. 2. Fjern rust, afskallet materiale og korrosion fra bundknivens overflade, og påfør et tyndt lag olie på bundknivens overflade. 3. Rengør skruernes gevind. 4. Påfør anti-seize-middel på skruerne, og monter bundkniven på bundtværstangen på følgende måde (Figur 18): Figur 17 g Knivcylinderdrevets dæksel 4. Udkobl knivcylinderen. 5. Tilslut lappemaskinens koblingsled til møtrikken på enden af knivcylinderakslen. Brug en almindeligt tilgængelig lappepasta af god kvalitet, når du lapper. En mellemkornet pasta skal anvendes til lapning og en finkornet til færdigbearbejdning. Det anbefales at anvende en opløsning bestående af 1 del flydende vaskemiddel og 2 dele lappepasta. Det flydende vaskemiddel gør det langt nemmere at skylle pastaen af, når du er færdig. Vandopløselig olie kan også bruges som et bærestof. Bemærk: Lappeløsningen skal holdes flydende for at opnå jævn fordeling på bundkniven og knivcylinderen. Lappeproceduren er som følger: 1. Juster bundkniven mod knivcylinderen, så der fremgår let kontakt. 2. Betjen lappemaskinen, så knivcylinderen drejer baglæns. Bliv ved med at påføre lappeløsningen, og oprethold let kontakt mellem bundkniven og knivcylinderen. 3. Stop regelmæssigt lappemaskinen for at kontrollere klippefladernes skarphed. Fortsæt lapningen, indtil skærene endnu en gang er skarpe. Figur Bundtværstang 3. Skrue 2. Bundkniv A. Tilspænd de 2 udvendige skruer til et moment på 1 Nm. Se Figur 19. g B. Start fra midten af bundkniven, og tilspænd skruerne til et moment på 23 til 28 Nm. Se Figur 19. Bemærk: Hvis skærene er meget afrundede, kan både slibning og lapning være påkrævet. 4. Vask al lappeløsningen af. Brug papir til at kontrollere skarpheden langs hele længden af hver cylinderkniv. Hvis papiret ikke klippes rent over langs hele længden af hver cylinderkniv, er yderligere lapning nødvendig. 13

14 3. Hvis rulleakslen skal udskiftes, skal de dobbelte kontramøtrikker fjernes. 4. Fjern den sidste muffe og tætningerne fra begge ender af rullen. 5. Fjern lejekonusserne fra hver ende af rullen. 6. Fjern forsigtigt lejeskålene. 7. Fjern de indre tætninger ved hjælp af en tætningsfjerner. Figur 19 g Skrueværktøj til bundkniv 3. Tilspænd til et moment på 23 til 28 Nm. 2. Monter og tilspænd først disse til et moment på 1 Nm. 5. Afret bundkniven, der er monteret på bundtværstangen, gennem slibning. Se Toro-manualen om slibning af knivcylinderen og plæneklippere med roterende skæreknive, formularnr SL 6. Når bundkniven er blevet slebet og afrettet, skal du justere knivcylinderen, rullen og hjullejet. Se Justering af knivcylinder-, rulle- og hjullejet (side 14). Justering af knivcylinder-, rulle- og hjullejet Kontroller knivcylinderlejet, rullelejet og hjullejet efter de første 30 driftstimer. Kontroller derefter disse dele for hver 200 til 250 driftstimer. Juster knivcylinderlejet om nødvendigt. Juster rullelejet om nødvendigt. Juster hjullejet om nødvendigt. Serviceeftersyn af rullen Afmontering af rullen 1. Fjern beslagene og spændeskiverne i hver ende af rullen, og efterse bøsningerne. 2. Fjern den elastiske stopmøtrik. Bemærk: Når den elastiske stopmøtrik er blevet fjernet, skal du skubbe muffen af rulleakslen. Vend enden af rullen nedad i en beholder, træk samtidig rulleakslen ud, og lad olien løbe fra rullen. Montering af rullen 1. Smør lidt olie på de indre tætningslæber. Monter de indre tætninger på hver ende af rullen, og sørg for, at ringfjedrene vender indad. 2. Udskift lejeskålene, og sæt lejekonusserne ind i rullen. 3. Smør lidt olie på de ydre tætningslæber. Monter de ydre tætninger på hver ende af rullen, og sørg for, at ringfjedrene vender indad. 4. Skub 1 muffe på rulleakslen mod de dobbelte kontramøtrikker. 5. Vikl den gevindskårne del af rulleakslen ind i cellofantape for at beskytte tætningerne, og lad forsigtigt akslen glide igennem højre side af rullen. Skyd rulleakslen ind i rullen, indtil den går gennem den inderste olietætning på højre side. 6. Hæld ca. 0,5 l SAE 90- eller 140-gearolie ind i rullehuset. 7. Når olien er blevet hældt på, skal du forsigtigt trykke rulleakslen igennem hele rulleenheden. Fjern cellofantapen. 8. Monter muffen på rulleakslen, og skub den op mod lejekonussen. 9. Monter den elastiske stopmøtrik, og fastgør den ved at holde de dobbelte kontramøtrikker. Stram den elastiske stopmøtrik. Bemærk: Stram den elastiske stopmøtrik, indtil al aksial- og radialbevægelse er blevet fjernet fra rulleakslen og lejerne. Sørg for, at rullen drejer frit på akslen. 10. Smør lejerne med højtydende hjullejefedt nr Monter spændeskiverne, venstre og højre beslag samt bøsningssamlingerne. Vigtigt: Når klippeenheden er blevet færdigmonteret, skal du udføre følgende vigtige justeringer: A. Efterse knivcylinderens lejer samt fastgørelsesanordningerne. B. Indstil klippehøjden. C. Juster bundkniven mod knivcylinderen. 14

15 Bemærkninger:

16 Bemærkninger:

17 Bemærkninger:

18 Inkorporeringserklæring The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) monteres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i de relevante overensstemmelseserklæringer. Modelnr. Serienr. Produktbeskrivelse Fakturabeskrivelse Generel beskrivelse Direktiv og Reelmaster-cylinderklipper Reelmaster-cylinderklipper REELMASTER 5 derover med 5 skæreknive med 5 skæreknive 2006/42/EF og Reelmaster-cylinderklipper Reelmaster-cylinderklipper REELMASTER 7 derover med 7 skæreknive med 7 skæreknive 2006/42/EF og Reelmaster-cylinderklipper Reelmaster-cylinderklipper REELMASTER 11 derover med 11 skæreknive med 11 skæreknive 2006/42/EF Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF. Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk. Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver. Certificeret: Bemyndiget repræsentant: Marcel Dutrieux Manager European Product Integrity Toro Europe NV Nijverheidsstraat Oevel Belgium John Heckel Overordnet teknisk chef 8111 Lyndale Ave. South Bloomington, MN 55420, USA January 30, 2019

19 Toros brug af dine personlige oplysninger EEA/UK-erklæring om beskyttelse af privatlivets fred The Toro Company ("Toro") respekterer dit privatliv. Når du køber vores produkter, indsamler vi visse oplysninger om dig, enten direkte fra dig eller igennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler. Toro bruger disse oplysninger til at opfylde kontraktmæssige forpligtelser såsom til at registrere din garanti, behandle dit garantikrav eller kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse og til lovlige forretningsformål såsom til at måle kundetilfredshed, forbedre vores produkter eller give dig produktoplysninger, som kan være interessante for dig. Toro kan dele dine oplysninger med vores datterselskaber, søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktiviteter. Vi kan også videregive personlige oplysninger, når loven kræver det eller i forbindelse med salg, køb eller fusion af virksomheder. Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger til andre virksomheder med henblik på markedsføring. Opbevaring af dine personlige oplysninger Toro opbevarer dine personlige oplysninger så længe, det er relevant for ovenstående formål og i overensstemmelse med lovmæssige krav. Yderligere oplysninger om gældende opbevaringsperioder fås ved at kontakte Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerhed Dine personlige oplysninger kan blive behandlet i USA eller et andet land, der har en mindre restriktiv databeskyttelseslovgivning end i dit bopælsland. Når vi sender dine oplysninger ud af dit bopælsland, træffer vi lovmæssigt påkrævede foranstaltninger for at sikre, at passende sikkerhedsforanstaltninger er på plads, så dine oplysninger beskyttes og behandles sikkert. Adgang og rettelser Du kan have ret til at rette eller gennemgå dine personlige oplysninger eller gøre indsigelse mod eller begrænse behandlingen af dine data. For at gøre det skal du kontakte os pr. på Hvis du har spørgsmål til den måde, Toro har håndteret dine oplysninger på, opfordrer vi dig til at rette dem direkte til os. Bemærk, at personer bosiddende i Europa har ret til klage til deres datatilsynsmyndighed Rev C

20 Toros garanti Begrænset garanti på to år eller timer Fejl og produkter, der er dækket The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ("produktet") er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i 2 år eller driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Denne garanti gælder for alle produkter med undtagelse af dybdeluftere (se de separate garantierklæringer for disse produkter). Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejdsløn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailleddet. * Produkt udstyret med timetæller. Sådan får du udført service, der er dækket af garantien Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her: Toro Commercial Products Service Department Toro Warranty Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN , USA eller Ejerens ansvar Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din betjeningsvejledning. Reparationer af produktfejl, der skyldes manglende udførelse af nødvendig vedligeholdelse og justeringer, dækkes ikke af denne garanti. Genstande og fejl, der ikke er dækket Det er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker ikke følgende: Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra eller modificeret eller ikke-originalt Toro-tilbehør og -produkter. Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af anbefalet vedligeholdelse og/eller justeringer. Produktfejl, der stammer fra brug af produktet på ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs vis. Reservedele, der bruges op, og som ikke er defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges under normal betjening af produktet omfatter, men er ikke begrænset til, bremseklodser og -belægninger, koblingsbelægninger, skæreknive, knivcylindre, tromler og lejer (forseglede eller smørbare), bundknive, tændrør, styrehjul, lejer, dæk, filtre, remme samt visse sprøjtekomponenter såsom membraner, dyser og kontraventiler. Fejl, der forårsages af eksterne forhold, herunder, men ikke begrænset til, vejrlig, opbevaringsforhold, forurening og brug af ikke-godkendte brændstoffer, kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer, gødningsmidler, vand og kemikalier. Funktions- eller driftsfejl forårsaget af brændstoffer (f.eks. benzin, diesel eller biodiesel), der ikke overholder deres respektive branchestandarder. Normal støj, vibration, slid og ælde samt nedbrydning. Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til, beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer. Reservedele Reservedele, der planmæssigt skal udskiftet i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der udskiftes i henhold til denne garanti, er dækket af garantien i den originale produktgarantis løbetid og bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro har ret til at bruge fabriksrenoverede reservedele til reparationer, der er dækket af garantien. Garanti på dybdeafladnings- og litium-ion-batterier Dybdeafladnings- og litium-ion-batterier kan levere et samlet, specificeret antal kilowatttimer i løbet af deres levetid. Brugs-, opladnings- og vedligeholdelsesteknikker kan forlænge eller forkorte den samlede batterilevetid. I takt med at batterierne i dette produkt forbruges, vil mængden af nyttigt arbejde mellem opladningsintervaller langsomt formindskes, indtil batteriet er helt faldt. Udskiftning af slidte batterier som følge af normalt forbrug påhviler ejeren af produktet. Bemærk (kun litium-ion-batterier): Pro rata efter 2 år. Se batteriets garanti for at få yderligere oplysninger. Levetidsgaranti for krumtapaksel (kun for modellen ProStripe 02657) ProStripe, der er forsynet med en original Toro-friktionsskive og en original Toro-knivbremsekobling (integreret samling bestående af knivbremsekobling (BBC) + friktionsskive) som originalt udstyr, og som bruges af den oprindelige køber i overensstemmelse med anbefalet drift og vedligeholdelse, er dækket af en levetidsgaranti i forhold til bøjning af motorens krumtapaksel. Maskiner udstyret med friktionsskiver, knivbremsekobling (BBC) og andre sådanne enheder er ikke dækket af levetidsgarantien for krumtapakslen. Omkostninger til vedligeholdelse afholdes af ejeren Motorjustering, smøring, rengøring og polering, udskiftning af filtre, kølervæske og udførelse af anbefalet vedligeholdelse er eksempler på normal service, som Toro-produkter kræver, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af ejeren. Generelle betingelser Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler. Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for følgeskader eller indirekte eller hændelige skader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed. I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragåelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. Bemærkning angående emissionsgaranti Emissionskontrolsystemet på dit produkt kan være dækket at en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrolsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er vedlagt dit produkt eller er indeholdt i motorfabrikantens dokumentation. Andre lande end USA og Canada Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte dit autoriserede Toro-servicecenter Rev F

Form No Rev A. Finplaneringssæt. Sand/In eld Pro 3040 og Modelnr Serienr og højere

Form No Rev A. Finplaneringssæt. Sand/In eld Pro 3040 og Modelnr Serienr og højere Form No. 3357-69 Rev A Finplaneringssæt Sand/In eld Pro 3040 og 5040 Modelnr. 08754 Serienr. 6000000 og højere Registrer dit produkt på www.toro.com Oversættelse af original (DA) Indledning Læs denne vejledning

Læs mere

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Trækmåttebærersystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08756 Serienr. 26000000 og derover 3406-766 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3427-674 Rev A Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04720 Serienr. 403430001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Serviceklippeenhed Groundsmaster 4100-D model og ADVARSEL. Monteringsvejledning

Sikkerhed. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne. Serviceklippeenhed Groundsmaster 4100-D model og ADVARSEL. Monteringsvejledning Serviceklippeenhed Groundsmaster 4100-D model 30447 og 30449 Modelnr. 30451 Serienr. 401400001 og derover Form No. 3426-817 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Montering. Lad i fuld størrelse Heavy-Duty Workman -arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Lad i fuld størrelse Heavy-Duty Workman -arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Lad i fuld størrelse Heavy-Duty Workman -arbejdskøretøj Modelnr. 07301 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3393-678 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer ADVARSEL

Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer ADVARSEL Form No. Bagrullebørste til Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex 3300- og 3400-serien af DPA-klippeenheder med universaltrimmer Modelnr. 04650 3412-948 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er

ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er Enkeltdysesæt Multi-Pro -plænesprøjte Modelnr. 41023 Form No. 3389-444 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier,

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom

Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Overdækket bomsæt Multi Pro -plænesprøjte med gitterlignende bom Modelnr. 41602 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3406-566 Rev A Betjeningsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere,

Læs mere

Bagrullebørste til DPA-klippeenheder i Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien

Bagrullebørste til DPA-klippeenheder i Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex og 3400-serien Form No. 3412-948 Rev D Bagrullebørste til DPA-klippeenheder i Greensmaster 3120, 3150, 3250-D, TriFlex 3300- og 3400-serien Modelnr. 04650 Monteringsvejledning Dette produkt overholder alle relevante

Læs mere

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D

SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive Greensmaster 3250-D Form No. 3326-892 SPA-cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive Greensmaster 3250-D Modelnr. 04472 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 04473 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk (DK)

Læs mere

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D Form No. 3326-879 Cylinderklippere med hhv. 8 og skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250 D Modelnr. 04470 Serienr. 22000000 og højere Modelnr. 0447 Serienr. 22000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder

Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Form No. 3357-229 Rev B Rive Sand Pro /Infield Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08751 Serienr. 260000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning eller

Læs mere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere

E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Form No. 3407-159 Rev B E-Z Vac -blæser og drevsæt på 122 cm, 132 cm eller 152 cm GrandStand -plæneklipper fra 2016 og senere Modelnr. 78574 Serienr. 400010798 og derover Modelnr. 78575 Serienr. 400010798

Læs mere

Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover

Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr Serienr og derover Frontmonteret løfteramme Sand/Infield Pro 5040-traktionsenhed Modelnr. 08712 Serienr. 260000001 og derover Form No. 3357-184 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set

Læs mere

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250-D Modelnr og højere Modelnr og højere

Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 3250-D Modelnr og højere Modelnr og højere Form No. 335-835 Cylinderklippere med hhv. 8 og 11 skæreknive og 4 bolte Greensmaster 350-D Modelnr. 04470-10000001 og højere Modelnr. 04471-10000001 og højere Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien

Cylinderplæneklipper med 8 knive/11 knive og 4 bolte Greensmaster 3000 serien Form No. 6-65 Cylinderplæneklipper med 8 knive/ knive og bolte Greensmaster 000 serien Modelnr. 00 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 006 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 008 Serienr. 000000 og højere

Læs mere

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL.

Montering. Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer ADVARSEL. Form No. 3397-661 Rev A Bagrullebørstesæt Klippeenhed på 46 cm i Reelmaster 3550-serien med 12,7 cm knivcylinder og universaltrimmer Modelnr. 03657 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i

Læs mere

Afmontering af trimmerdrevboksen. Afmontering af trimmerbørsten. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer. Fremgangsmåde.

Afmontering af trimmerdrevboksen. Afmontering af trimmerbørsten. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer. Fremgangsmåde. Drivakseladaptersæt til universaltrimmer Modelnr. 133-9230 Form No. 3412-238 Rev A Monteringsvejledning 1 Afmontering af trimmerbørsten 2 Afmontering af trimmerdrevboksen 1. Hvis knivcylinderen er monteret

Læs mere

KLIPPEENHEDER MED 5 & 8 KNIVE

KLIPPEENHEDER MED 5 & 8 KNIVE FORM NO. 3318-394 DK Rev A MODEL NR. 03461 60001 & OPEFTER MODEL NR. 03462 60001 & OPEFTER (til Reelmaster 2300-D) BETJENINGS- VEJLEDNING KLIPPEENHEDER MED 5 & 8 KNIVE The Toro Company 1995 Inholdsfortegnelse

Læs mere

Bagrullebørstesæt Reelmaster serie 3555, 5010 og 5010-H 56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 eller 17,8 cm

Bagrullebørstesæt Reelmaster serie 3555, 5010 og 5010-H 56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 eller 17,8 cm Form No. 3411-956 Rev C Bagrullebørstesæt Reelmaster serie 3555, 5010 og 5010-H 56 cm klippeenhed med knivcylinder og universaltrimmer på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 03658 Modelnr. 03659 Monteringsvejledning

Læs mere

Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien

Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien Form No. 3363-343 Rev A Lodret klipperedskab på 69 cm DPA-klippeenhed i Reelmaster 3100 D-serien Modelnr. 03184 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm ADVARSEL

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm ADVARSEL Form No. 3399-461 Rev B Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, 5010- og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 133-0157 Modelnr. 133-0158 Monteringsvejledning

Læs mere

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE

REELMASTER 3500/4500: KLIPPEENHEDER MED 5, 7 & 11 KNIVE FORM NO. 3318-296 DK Rev A MODEL NR. 03741-60001 & Opefter MODEL NR. 03753-60001 & Opefter MODEL NR. 03751-60001 & Opefter MODEL NR. 03754-60001 & Opefter MODEL NR. 03752-60001 & Opefter MODEL NR. 03756-60001

Læs mere

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL

Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, ADVARSEL Form No. 3385-504 Rev A Monteringssæt til lad med manuel aflæsser eller elektrisk løft Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien, 2011-2013 Modelnr. 127-7385 Modelnr. 127-7386 Monteringsvejledning Sikkerhed

Læs mere

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3390-562 Rev B Pigenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04723 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj

Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Nøglestartsæt Workman MD/MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6338 Form No. 3397-346 Rev A Monteringsvejledning Dette sæt er til en 2013 Workman MD med et serienummer på 313000401 og opefter. Dette sæt er til

Læs mere

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm

Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Form No. 3399-461 Rev C Bagrullebørste MVP-sæt Klippeenhed i Reelmaster 3555-, 3575-, 5010- og 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm Modelnr. 133-0157 Modelnr. 133-0158 Monteringsvejledning

Læs mere

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning

Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper. Kontrol af brændstoftanken. Løsdele. Monteringsvejledning Remafskærmningssæt Z Master Commercial 2000-plæneklipper Modelnr. 119-9925 Form No. 3375-941 Rev A Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Sikkerhed. Opsætning. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne

Sikkerhed. Opsætning. Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne Form No. 3414-229 Rev A Skummarkørsæt Multi Pro 1750-, 5800- og WM-plænesprøjte med serienummer 400000000 og derefter Modelnr. 41249 Serienr. 317000001 og derover Betjeningsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning

5 Stor fjeder 1. Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj. Klargøring af maskinen. Løsdele. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde. Monteringsvejledning Nøglestartsæt Workman MDX-arbejdskøretøj Modelnr. 119-9534 Form No. 3366-101 Rev B Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition. Bemærk: Hvis

Læs mere

8- og 11-knivs cylinderplæneklipper med et-trinsjustering Greensmaster 3000 serien

8- og 11-knivs cylinderplæneklipper med et-trinsjustering Greensmaster 3000 serien Form No. 6-6 8- og -knivs cylinderplæneklipper med et-trinsjustering Greensmaster 000 serien Modelnr. 04450 Serienr. 000000 og højere Modelnr. 04468 Serienr. 000000 og højere Betjeningsvejledning Dansk

Læs mere

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL

Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer til ADVARSEL Form No. Sæt til traktionspedalforbedring Groundsmaster 360-universalmaskine med serienummer 315000001 til 316999999 Modelnr. 136-4450 3412-992 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Form No. 3399-949 Rev C Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster Flex 1800/2100-serien og eflex 1800/2100-serien Modelnr. 04293 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr

Forbindelsessæt til hastighedsstyring 2009 GrandStand -plæneklipper Modelnr Form No. 66-8 Rev B Forbindelsessæt til hastighedsstyring 009 GrandStand -plæneklipper Modelnr. 9-8770 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL

Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før ADVARSEL Form No. Installationssæt til manuelt tippelad Arbejdskøretøjer i Workman MD-serien fra 2010 og før Modelnr. 131-3457 3386-217 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster og 6700-serien

Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster og 6700-serien Form No. 3358-297 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenheder i Reelmaster 6500- og 6700-serien Modelnr. 03877 Serienr. 270000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster eller 4010-serien

Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster eller 4010-serien Form No. 3414-633 Rev B Firehjulstræk Sæt til manuel omgåelse Plæneklipper med roterende skæreknive i Groundsmaster 4000- eller 4010-serien Modelnr. 31522 Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre

Læs mere

Indledning. Sikkerhed

Indledning. Sikkerhed Form No. 3407-818 Rev B Bagrullebørstesæt (69 cm) Klippeenheder med universaltrimmer i Reelmaster 3100-D- eller 7000-D Edge-serien Modelnr. 03242 Monteringsvejledning Indledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

STIGA PARK 92 M 107 M

STIGA PARK 92 M 107 M STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet

Læs mere

Opsætning. Tri-Roller Greensmaster 3000-serien. Montering af trækarmsstøddæmpere. 3100, 3150 og 3200) ADVARSEL. Betjeningsvejledning

Opsætning. Tri-Roller Greensmaster 3000-serien. Montering af trækarmsstøddæmpere. 3100, 3150 og 3200) ADVARSEL. Betjeningsvejledning Tri-Roller Greensmaster 3000-serien Modelnr. 04495 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3390-888 Rev B Betjeningsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger

Læs mere

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning

Indledning. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder ADVARSEL. Monteringsvejledning Form No. Flex -trimmersæt QAS-trækrive til Sand Pro /Infield Pro 3040 eller 5040-traktionsenheder Modelnr. 08762 Serienr. 314000001 og derover 3394-567 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel

Læs mere

Montering. EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr

Montering. EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Form No. 3423-506 Rev B EU-lygtesæt Groundsmaster 4300-D- eller Reelmaster 5010-H-traktionsenhed Modelnr. 31579 Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle

Læs mere

5-, 8- og 11-knivs klippeenhed til Reelmaster 2000-/3000-serien

5-, 8- og 11-knivs klippeenhed til Reelmaster 2000-/3000-serien Form No.3325-706 Rev B 5-, 8- og -knivs klippeenhed til Reelmaster 2000-/3000-serien Modelnr.0320-2000000 og op Modelnr.032-2000000 og op Modelnr.0322-2000000 og op Modelnr.0323-2000000 og op Modelnr.0324-22000000

Læs mere

Opsætning. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder. Løsdele. Betjeningsvejledning

Opsætning. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder. Løsdele. Betjeningsvejledning Form No. Midtermonteret rivesystem Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08731 Serienr. 312000001 og derover 3372-401 Rev C Betjeningsvejledning Vigtigt: Inden montering af det

Læs mere

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed

Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Form No. 3396-467 Rev A Sæt med ledningsnet til e-knivcylindre 2011 Greensmaster 3320- eller 3420-TriFlex -traktionsenhed Modelnr. 132-6967 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold

Læs mere

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt 122 cm og 132 cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. -89 Rev A CE-sæt cm og cm E-Z Vac -opsamler til Titan HD-plæneklipper Modelnr. 6-960 Modelnr. 6-96 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 6 Dette produkt

Læs mere

Opsætning. Pigsæt Greensmaster 3000-serien. Afmontering af enkeltpunktstrækrammerne ADVARSEL. (hvis monteret) Betjeningsvejledning

Opsætning. Pigsæt Greensmaster 3000-serien. Afmontering af enkeltpunktstrækrammerne ADVARSEL. (hvis monteret) Betjeningsvejledning Pigsæt Greensmaster 3000-serien Modelnr. 04495 Serienr. 315000001 og derover Form No. 3390-875 Rev B Betjeningsvejledning Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger

Læs mere

Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien ADVARSEL

Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien ADVARSEL Styrtbøjleforlængersæt med 2 stolper Groundsmaster -traktionsenhed i 360-serien Modelnr. 31350 Serienr. 316000001 og derover Form No. 3405-977 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer og senere Form No. Lysdiodelygtesæt Plæneklippere i Greensmaster 800-, 1000-, 1600-, Flex 1820/2120- og eflex 1820/2120-serien med serienummer 400000000 og senere Modelnr. 04063 Modelnr. 04064 3415-337 Rev A Monteringsvejledning

Læs mere

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med

183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med Form No. 3373-523 Rev A 183 cm plæneklipper med roterende skæreknive 158 cm plæneklipper med roterende skæreknive 152 cm plæneklipper med roterende skæreknive Groundsmaster -traktionsenhed i 360- og 7200-serien

Læs mere

KNIVCYLINDRE MED 5, 7 & 11 KNIVE

KNIVCYLINDRE MED 5, 7 & 11 KNIVE HÆFTENR. 3321-720 Rev A MODEL NR. 03857 80001 OG OPEFTER MODEL NR. 03858 80001 OG OPEFTER MODEL NR. 03859 80001 OG OPEFTER REELMASTER 6000 SERIE BETJENINGS- VEJLEDNING KNIVCYLINDRE MED 5, 7 & 11 KNIVE

Læs mere

Knivcylindre med 8 & 11 knive Greensmaster 3250-D Modelnr og op Modelnr og op

Knivcylindre med 8 & 11 knive Greensmaster 3250-D Modelnr og op Modelnr og op Form No. 25-847 Knivcylindre med 8 & 11 knive Greensmaster 250-D Modelnr. 04472-210000001 og op Modelnr. 0447-210000001 og op Betjeningsvejledning Dansk (DK) Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modelnr Serienr og højere

Modelnr Serienr og højere Form No. 3357-211 Rev A Midtermonteret rivesystem Sand Pro /In eld Pro 3040 og 5040 traktionsenheder Modelnr. 08731 Serienr. 260000001 og højere Installationsvejledning Vigtigt: Inden montering af det

Læs mere

Sikkerhed. CE-sæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Monteringsvejledning

Sikkerhed. CE-sæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte. Sikkerheds- og instruktionsmærkater ADVARSEL. Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 750-plænesprøjte Modelnr. 4202 Form No. 3383-693 Rev B Monteringsvejledning Sikkerhed ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller flere

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor ADVARSEL. CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. Form No. 3378-132 Rev A Gennemstrømningsfordelersæt Groundsmaster -traktionsenhed i 4000-serien med Yanmar-motor Modelnr. 30407 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere

Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, og 1600-serien fra 2012 og senere Form No. 3402-211 Rev A Lysdiodelygtesæt Plæneklipper i Greensmaster 800-, 1000- og 1600-serien fra 2012 og senere Modelnr. 04294 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk ADVARSEL

Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk ADVARSEL Form No. Hydraulisk og elektrisk monteringssæt til opsamling med højt løft Kubota-drevet Groundsmaster 360-universalmaskine med 4-hjulstræk Modelnr. 30801 3402-278 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN

Læs mere

KLIPPEENHED TIL REELMASTER 5100

KLIPPEENHED TIL REELMASTER 5100 FORM NR 3318-294 DK BETJENINGS- VEJLEDNING KLIPPEENHED TIL REELMASTER 5100 MODEL NR. 03505 samt fra og med 60001 MODEL NR. 03508 samt fra og med 60001 The TORO COMPANY 1991, Rev. 1992, 1993, 1994 Inholdsfortegnelse

Læs mere

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning

CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr Monteringsvejledning CE-sæt Multi-Pro 5800-plænesprøjte Modelnr. 120-067 Form No. 69-41 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren

Læs mere

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 2000-serien af plæneklippere. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. CE-sæt E-Z Vac Twin Soft-opsamler til Z Master 000-serien af plæneklippere Modelnr. 9-990 -9 Rev A Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

69 cm højtydende lodret klipperedskab DPA-klippeenhed i Reelmaster 7000 D-serien

69 cm højtydende lodret klipperedskab DPA-klippeenhed i Reelmaster 7000 D-serien Form No. 3392-149 Rev A 69 cm højtydende lodret klipperedskab DPA-klippeenhed i Reelmaster 7000 D-serien Modelnr. 03716 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

KNIVCYLINDRE MED 8 & 11 KNIVE

KNIVCYLINDRE MED 8 & 11 KNIVE FORM NO. 3318-306 DK Rev A MODELNR. 04480 60001 & OPEFTER MODELNR. 04481 60001 & OPEFTER (til Greensmaster 3200) BETJENINGS- VEJLEDNING KNIVCYLINDRE MED 8 & 11 KNIVE The TORO Company 1995 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte

Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Montering af udstødningssæt Multi-Pro 1750-plænesprøjte Modelnr. 131-3285 Form No. 3386-247 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Montering. Bugsertræk ProCore -processor. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Serienr og derover

Montering. Bugsertræk ProCore -processor. Løsdele. Monteringsvejledning. Modelnr Serienr og derover Bugsertræk ProCore -processor Modelnr. 09750 Serienr. 280000001 og derover Form No. 3386-424 Rev A Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet

Læs mere

Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien

Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien Form No. 3387-885 Rev A Pro Force-blæsemaskine Groundsmaster -traktionsenheder i 320- eller 3280-serien Modelnr. 44549 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse

Læs mere

Sikkerhed. CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Monteringsvejledning

Sikkerhed. CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr Sikkerheds- og instruktionsmærkater. Monteringsvejledning CE-sæt til Multi-Pro 5700-D/5800-plænesprøjte Modelnr. 06-484 Form No. 3366-3 Rev A Monteringsvejledning Sikkerhed Sikkerheds- og instruktionsmærkater Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses

Læs mere

Form No Rev A. Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover * * A

Form No Rev A. Modelnr Serienr og derover Modelnr Serienr og derover * * A Form No. 3391-959 Rev A Lodret klipperedskab Klippeenhed i Reelmaster 5210/5410-serien med 12,7 cm knivcylinder eller Reelmaster 5510/5610-serien Klippeenhed med 17,8 cm knivcylinder Modelnr. 03664 Serienr.

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde

Afmontering af det eksisterende hjul. Løsdele ADVARSEL. Kræver ingen dele. Fremgangsmåde Form No. 67-90 Rev B Trehjulstrækssæt til Greensmaster 00 Triflex-, 00 Triflex-, 0 Triflex-, Triflex Hybrid- og 0 Triflex-traktionsenheder Modelnr. 07 Monteringsvejledning Løsdele Brug skemaet herunder

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Blæsemaskine Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder

Blæsemaskine Sand Pro /Infield Pro og 5040-traktionsenheder Form No. 3390-575 Rev A Blæsemaskine Sand Pro /Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenheder Modelnr. 08759 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

LADYBIRD 41EL /0

LADYBIRD 41EL /0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Læs mere

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden

Montering. Montering af aksel- og rampeenhed (model 04245) eller skinneenhed (04244 og 04247) Montering af trækstangenheden Form No. Transportramme, skinnerampe og flad rampe Trukket Trans Pro 80-anhænger Modelnr. 04238 Serienr. 230000801 og derover Modelnr. 04244 Modelnr. 04245 Modelnr. 04247 3370-216 Rev B Monteringsvejledning

Læs mere

Bagrullebørstesæt Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm og trimmersæt monteret ADVARSEL

Bagrullebørstesæt Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm og trimmersæt monteret ADVARSEL Form No. 3396-932 Rev A Bagrullebørstesæt Klippeenhed i Reelmaster 5010-H-serien med knivcylinder på 12,7 eller 17,8 cm og trimmersæt monteret Modelnr. 03407 Modelnr. 03409 Monteringsvejledning ADVARSEL

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

22" roterende klippeenhed til Groundsmaster 4300-D-traktionsenheder

22 roterende klippeenhed til Groundsmaster 4300-D-traktionsenheder Form No. 3362-845 Rev A 22" roterende klippeenhed til Groundsmaster 4300-D-traktionsenheder Modelnr. 30845 Serienr. 310000001 og derover Du kan registrere dit produkt eller downloade en betjeningsvejledning

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj

Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Form No. Afbrydersæt til fordifferentialet 4-hjulstrukket Workman HDX/HDX-D-arbejdskøretøj Modelnr. 121-6337 3378-782 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr.

Læs mere

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL

Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj ADVARSEL Sæt til bagerste arbejdslygter Multi-Pro -plænesprøjtekøretøj Modelnr. 41010 Form No. 3401-381 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder

Læs mere

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse.

ADVARSEL. Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagerst i denne udgivelse. Bageste kraftudtagssæt Højtydende Workman -køretøjer Modelnr. 07419 Form No. 3393-115 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et

Læs mere

QAS-bunkerpumpe Sand/Infield Pro og traktionsenhed

QAS-bunkerpumpe Sand/Infield Pro og traktionsenhed Form No. 3360-580 Rev A QAS-bunkerpumpe Sand/Infield Pro 3040- og 5040- traktionsenhed Modelnr. 08765 Serienr. 280000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA)

Læs mere

Montering. Sprinklervæskesæt Arbejdskøretøjer i Workman GTX/HDX/MD/HD-serien fra 2015 og senere ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Sprinklervæskesæt Arbejdskøretøjer i Workman GTX/HDX/MD/HD-serien fra 2015 og senere ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Form No. 3405-295 Rev A Sprinklervæskesæt Arbejdskøretøjer i Workman GTX/HDX/MD/HD-serien fra 2015 og senere Modelnr. 130-5615 Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring

Læs mere

27" roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3505-D/4500- D/4700-D

27 roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3505-D/4500- D/4700-D Form No. 3393-165 Rev A 27" roterende klippeenhed Groundsmaster 3500-D/3505-D/4500- D/4700-D Modelnr. 30834 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj

Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj Form No. Monteringssæt til bremse- og signallys Workman GTX-arbejdskøretøj Modelnr. 13-8579 3404-795 Rev B Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt

Læs mere

Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien

Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien Form No. 3422-936 Rev A Kontaktpanel Traktionsenhed med universalsolskærm i Groundsmaster- og Reelmaster -serien Modelnr. 03248 Monteringsvejledning Montering Løsdele Brug skemaet herunder til at kontrollere,

Læs mere

Cylindre med 5 og 8 knive til Reelmaster 5000-serien

Cylindre med 5 og 8 knive til Reelmaster 5000-serien Form No. 3323 82 Cylindre med 5 og 8 knive til Reelmaster 5000-serien 03527 24000000 og højere 03528 24000000 og højere Betjeningsvejledningen Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning.................................

Læs mere

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien

Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Form No. 3402-427 Rev A Stråklippeenhed TriFlex -traktionsenhed i Greensmaster 3300/3400-serien Modelnr. 04720 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original

Læs mere

DEUTSCH. Silent 40 Batt

DEUTSCH. Silent 40 Batt DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Stråklippeenhed Traktionsenhed i Greensmaster 3000-serien

Stråklippeenhed Traktionsenhed i Greensmaster 3000-serien Form No. 3391-377 Rev A Stråklippeenhed Traktionsenhed i Greensmaster 3000-serien Modelnr. 04479 Serienr. 315000001 og derover Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af original (DA) *3391-377*

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere