Etablering af turismedestinationsselskab mellem Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Etablering af turismedestinationsselskab mellem Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner."

Transkript

1 29. oktober 2019 STATUSNOTAT Etablering af turismedestinationsselskab mellem Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner. Kommunalbestyrelserne i Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro kommuner besluttede i juni 2019 at undersøge muligheden for at etablere et fælles turismedestinationsselskab, der med den sammenhængende geografi langs Vestkysten vil udgøre en stærk destination. De fem kommuner havde i 2018 tilsammen ca. 5,5 mio. kommercielle overnatninger. Baggrund I maj 2018 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Forenkling af Erhvervsfremmesystemet. Med aftalen ønskes der skabt stærkere destinationer og en bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Det betyder, at den kommunale indsats skal konsolideres i større destinationsselskaber, og at der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Målet er bl.a. at skabe bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører, og at der inden udgangen af 2020 er dannet destinationsselskaber. KL og Erhvervsministeriet fremhæver i et fælles notat fem, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til: Sammenhængende geografi. Dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune. Kritisk masse af turister. Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning. Kommunal basisfinansiering. Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (excl. projektmidler). Ansvar for den lokale turismefremmeindsats. Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner. Specialiserede kompetencer. Have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Til arbejdet med at forberede etablering af destinationsselskabet er der nedsat 3 grupper: - Politisk styregruppe borgmestrene fra de 5 kommuner - Administrativ styregruppe Kommunaldirektørerne fra de 5 kommuner - Arbejdsgruppe kommunale ansvarlige medarbejdere på turismeområdet Nedenstående er en præsentation af de rammer og præmisser, der foreslås gælde for etableringen af destinationsselskabet og som indskrives i et aftalegrundlag, der fremlægges til politisk beslutning i de 5 kommunalbestyrelser i december

2 Rammer og præmisser for destinationsselskabets etablering Destinationsselskabet etableres som en forening med de 5 kommuner som medlemmer. Foreningen etableres ved en stiftende generalforsamling i december eller januar. Indtil da er der nedsat en interim bestyrelse bestående af de 5 borgmestre. Interim bestyrelsens hovedopgave er ansættelse af en direktør. Det økonomiske basistilskud fra Kommunerne fastsættes efter en økonomimodel, med sigtepunkter i antal indbyggere, antal overnatninger og turismeomsætning. Det kommunale tilskud skal understøtte både destinationsselskabets drifts- og udviklingsopgaver. Herudover lægges der op til at kommunerne i fællesskab eller kommunerne hver for sig kan tilkøbe øvrige aktiviteter og ydelser hos destinationsselskabet, hvis de er i overensstemmelse med destinationsselskabets formål og opgaveløsning. Der udformes en fælles samarbejdsaftale mellem destinationsselskabet og kommunerne for at sikre en forventningsafstemning om anvendelsen af kommunernes driftstilskud. Samarbejdsaftalen udmøntes via en årlig handlingsplan, der godkendes i bestyrelsen og fremsendes til orientering i kommunerne vil være overgangs- og opstarts år. Det primære strategiske afsæt for destinationsselskabet er udviklingsplanen for Vestkysten, der blev udarbejdet i Dermed bliver planens målsætninger og udvikling af de stærke feriesteder i området udgangspunktet for destinationens virke. Dette med øje for de kommunale strategier og politikker, herunder ikke mindst kommuneplanernes og lokalplanernes muligheder og begrænsninger. Destinationens stærke feriesteder er Thorsminde, Thyborøn, Klitmøller/Vorupør, Slettestrand/ Thorupstrand, Blokhus, Løkken, Lønstrup og Hirtshals/Tversted. Destinationsselskabet overtager kommunernes medlemskab af Partnerskab for Vestkystturisme og forpligtes til aktivt at udøve kommunernes interesser og forpligtelser i partnerskabet. Destinationsselskabets opgaveportefølge Destinationsselskabet skal løse de opgaver, der er givet i konsolideringsaftalen imellem KL og Erhvervsministerie fra januar Destinationsselskabet skal således: have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner. besidde specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Konsolideringsaftalen giver kommunerne en fortsat mulighed for at have lokale turismeserviceaktiviteter og give projekttilskud til eks. kulturmøder, markedsdage, sportsevents, folkemøder, byfester og festivaler. Med det overordnede ansvar for destinationsudviklingen vil destinationsselskabet have en opgaveløsning med udgangspunkt i følgende indsatsområder: Strategisk destinationsudvikling Digital markedsføring og branding Produkt- og forretningsudvikling Koncept for gæsteservice herunder koncept for digital gæsteservice Projektudvikling og projektfinansiering, herunder fundraising Samarbejde med turismeerhvervet Netværk- og kompetenceudvikling 2

3 Analyse og statistik Interessevaretagelse Med denne opgaveløsning vil destinationsselskabet have en stor samarbejdsflade med mange aktører. Hvordan samarbejdet konkret etableres vil for de fleste blive endeligt afklaret når destinationsselskabet er i drift. For samarbejde og samspil med kommuner og de lokale aktører ligger følgende præmisser. Samarbejdsflader Samspil med kommunerne: Et godt samspil mellem destinationsselskabet og kommunerne er afgørende for, at den strategiske destinationsudvikling kan realiseres til gavn for destinations styrke og erhvervslivets indtjening. Udvikling og gennemførsel af udviklingsplanerne for de stærke feriesteder må således foregå i et tæt samarbejde mellem destinationsselskabet og kommunerne og de kommunale forvaltninger (tekniske-, udviklings-, erhvervs- og andre relevante afdelinger). Samspil med lokalt niveau: For at kunne løfte opgaven som operatør for den lokale turismefremmeindsats, organiseres destinationsselskabet således, at bemandingen består af en gruppe medarbejdere, der er specialister i forhold til opgaveportefølge og arbejdet med de 8 stærke feriesteder. Destinationsselskabet vil have tæt kontakt med feriestederne og det lokale erhvervsliv via en key account model, hvor et antal medarbejdere er dedikeret til de stærke feriesteder. Der etableres arbejdspladser til key account medarbejderne ved de stærke feriesteder, hvor de vil være til stede efter behov, aktiviteter, udviklings- og vækstprojekter osv. De lokale turist- og erhvervsforeninger udøver typisk en intern koordinering mellem områdets aktører og kan derfor i samspil med key-account funktionen være et vigtigt bindeled i forhold til at realisere destinationens strategiske indsatser lokalt. F.eks. som tovholder på et lokalt temanetværk, udarbejdelse af et aktivitets-årshjul, praktisk arbejde når events afvikles osv. Gennem tæt kontakt med foreningerne har 3

4 destinationsselskabet løbende mulighed for at forventningsafstemme sine indsatser med den lokale efterspørgsel. Der skal med afsæt i den fælles Vestkystfortælling udvikles et koncept, der angiver, hvorledes den lokale/decentrale turismeservice leveres både digitalt og håndholdt. Destinationsselskabets opgave er at levere udviklende og understøttende aktiviteter for erhvervslivet, attraktioner m.fl. De lokale Visit-hjemmesider vil blive en integreret del af destinationens samlede hjemmeside og vil blive opdateret og vedligeholdt af destinationsselskabet. De lokale informationer fra og om feriestederne (attraktioner, aktiviteter, spisesteder mv.) vil blive indhentet via destinationsselskabets lokale key account i tæt samspil med det lokale niveau. Det lokale erhvervsliv understøttes med værktøjer og informationer, så det kan give gæsten den bedst mulige service, når de står over for hinanden. Det gælder f.eks. overnatningssteder, attraktioner, spisesteder, butikker osv., dér hvor gæsten færdes. Destinationsselskabet tilbyder i samarbejde med lokale aktører at levere udviklende og understøttende aktiviteter, når strategiske events og aktiviteter skal opbygges. Destinationsselskabet kan bidrage til den overordnede strategiske planlægning og eventuelt også med assistance i forhold til fremskaffelse af finansiering. Drift og afvikling er som udgangspunkt lokalt forankret hos erhverv, foreninger og ildsjæle. De lokale aktiviteter som skaber liv i lokalområdet for de borgere og fritidsborgere. Her vil ansvaret for finansiering, drift og gennemførelse ligge på lokalt niveau. Destinationsselskabet vil være behjælpeligt med kommunikationen, herunder synliggørelse på visit-platformen. Samspil med lokale erhvervskontorer og erhvervshusene: Den primære opgave med turismevirksomhedernes virksomhedsdrift og -udvikling ligger hos erhvervskontorerne og erhvervshusene. For at sikre destinationens turismevirksomheder får den rette hjælp og de bedst mulige tilbud skal der etableres et formaliseret samarbejde mellem destinationsselskabet, de lokale erhvervskontorer samt Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Midtjylland. Samspillet med Erhvervshusene skal desuden sikre, at der ikke sker overlap i virksomhedsrettede aktiviteter. Tidslinje Juni 2019 August Politisk behandling i de fem kommuner. Kommissorium for etablering af destinationsselskabet blev godkendt. Møde i Administrativ Styregruppe 1. oktober Møde i Politisk Styregruppe 31. oktober Møde i Administrativ styregruppe November Orientering i kommunernes fagudvalg mv. 4

5 November December Ansættelsesforløb, destinationsselskabets direktør Vedtægter og aftalegrundlaget for destinationsselskabets etablering fremlægges til beslutning i de 5 kommunalbestyrelser 1. februar Tiltrædelse af direktør Marts 2020 Marts Møde mellem de fem kommuners fagudvalg, der har turisme som ansvarsområde Møde mellem bestyrelse og turismeerhvervet i de fem kommuner 1. april Destinationsselskabets er etableret som juridisk enhed 5

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune 1. Baggrund Hensigtserklæringen indeholder Ringkøbing-Skjern Kommunes og Varde Kommunes fælles

Læs mere

Bilag 3.2.5: Udmøntning af turismepulje

Bilag 3.2.5: Udmøntning af turismepulje 22. januar 2019 Sag 2018-15613 Bilag 3.2.5: Udmøntning af turismepulje ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Sagen vedrører Der er øremærket 50 mio. kr. årligt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens

Læs mere

DESTINATION LIMFJORDEN

DESTINATION LIMFJORDEN DESTINATION LIMFJORDEN Hensigtserklæring vedrørende etablering af fælles destinationsselskab mellem Skive, Morsø og Struer kommuner og muligvis Vesthimmerland Kommune 1. Indledning Kommunerne i og omkring

Læs mere

Det Nationale Turismeforums bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme.

Det Nationale Turismeforums bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse deb@erst.dk 19. august 2019 19/01035-5 theang-dep Det Nationale Turismeforums bidrag til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme. Turisme

Læs mere

Forlængelse af aftale om basisbidrag til drift af Partnerskab for Vestkystturisme

Forlængelse af aftale om basisbidrag til drift af Partnerskab for Vestkystturisme Frederikshavn Kommune Hjørring kommune Jammerbugt kommune Thisted kommune Lemvig kommune Holstebro kommune Ringkøbing-Skjern kommune Varde kommune Esbjerg kommune Fanø kommune Tønder kommune Att. Borgmestre

Læs mere

Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen

Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen 20. april 2018 Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen Turismen er et vigtigt erhverv, der bidrager til at skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark.

Læs mere

Fremtidig turismefremmeorganisering Nordjylland

Fremtidig turismefremmeorganisering Nordjylland Fremtidig turismefremmeorganisering Nordjylland Indledning Hermed et (udkast til) foreløbigt notat til borgmesterkredsen/brn om den fremtidige destinationsstruktur for nordjysk turismefremme. Notat udspringer

Læs mere

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT

Udvalget for Erhverv & Turisme REFERAT REFERAT Sted: Gershøj Kro, Gershøj Havnevej 14, Kirke Hyllinge Dato: Tirsdag den 4. juni 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Grethe Saabye (C) (Formand) Julie Hermind (F) (Medlem) Martin Stokholm

Læs mere

Overblik over turismeorganisationerne i Hjørring, Jammerbrugt, Thisted, Lemvig og Holstebro. Maj 2019

Overblik over turismeorganisationerne i Hjørring, Jammerbrugt, Thisted, Lemvig og Holstebro. Maj 2019 Overblik over turismeorganisationerne i Hjørring, Jammerbrugt, Thisted, Lemvig og Holstebro Maj 2019 Navn på organisation: Ansvarlig(e) for at udfylde: Ansatte (Antal årsværk) Antal Turistkontorer Juridisk

Læs mere

Formidling af oplevelser

Formidling af oplevelser Formidling af oplevelser Baggrunden for at der skal tages politisk stilling til formidling af oplevelser i Rebild Kommune Kulturbladet Kulturen Et resultat af byrådets budgetforlig i oktober 2018 var gennemførelsen

Læs mere

Turismeudvikling i Lemvig Kommune

Turismeudvikling i Lemvig Kommune Turismeudvikling i Lemvig Kommune Agenda: 1. Turismeudvikling i Lemvig Kommune 2. Lokalt turisme vækstprojekt Formål med indlægget: Give indblik i Lemvig Kommunes turismeudviklingsfokus, samt information

Læs mere

Kommissorie. Turismestrategi for Assens Kommune

Kommissorie. Turismestrategi for Assens Kommune Kommissorie Projekts navn Baggrund Turismestrategi for Assens Kommune Assens Kommunes strategiske udgangspunkt for en turismestrategi Byrådet finder, at turisme er en vigtig brik i udviklingen af Assens

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Policy Paper. udviklingsorganisationer. April 2018

Policy Paper. udviklingsorganisationer. April 2018 Policy Paper April 2018 Stærke destinationer, der vil og kan Danske Destinationer er en brancheorganisation for de stærkeste destinationsselskaber i Danmark. De 14 destinationer, der er medlemmer, er turismens

Læs mere

VESTKYSTEN VISER VEJEN

VESTKYSTEN VISER VEJEN VESTKYSTEN VISER VEJEN INVITATION TIL PRÆKVALIFIKATION AF RÅDGIVERNE TIL UDARBEJDELSE AF: STRATEGISK-FYSISKE UDVIKLINGSPLANER Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Foto: Dansk Kyst- og Naturturisme Introduktion

Læs mere

Notat vedr. Visit Fjordlandet ny erhvervsfremmelov version

Notat vedr. Visit Fjordlandet ny erhvervsfremmelov version Notat vedr. Visit Fjordlandet ny erhvervsfremmelov version 08.10.18. Som følge af regeringens forslag til ændret lovgivning på turismeområdet (forenkling af erhvervsfremmesystemet) har Fjordlandets adm.

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen

BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen. Skagen, den 24. oktober Kære Carsten Sand Nielsen. Med venlig hilsen BRN Att. Sekretariatsleder Carsten Sand Nielsen Skagen, den 24. oktober 2016 Kære Carsten Sand Nielsen På vegne af bestyrelsen for Fonden Visit Nordjylland fremsender jeg hermed en officiel anmodning til

Læs mere

Afsættet for resultatkontrakten 2017 er byrådets vedtagelse af anbefalingerne fra 17.4 udvalget om turismen: Søhøjlandet under åben himmel.

Afsættet for resultatkontrakten 2017 er byrådets vedtagelse af anbefalingerne fra 17.4 udvalget om turismen: Søhøjlandet under åben himmel. 1. Baggrund Denne resultatkontrakt danner rammen om samarbejdet mellem Skanderborg Kommune og Søhøjlandets Turistforening i 2017. Søhøjlandets Turistforening er Skanderborg Kommunes operatør på turismefremmeindsatsen

Læs mere

CASE: DEN JYSKE VESTKYST Et godt eksempel på politisk lederskab

CASE: DEN JYSKE VESTKYST Et godt eksempel på politisk lederskab CASE: DEN JYSKE VESTKYST Et godt eksempel på politisk lederskab Byplanmødet 4. oktober 2018, Hjørring V. Erik Buhl, formand for Partnerskab for Vestkystturisme og borgmester, Varde kommune UDVIKLINGSPLAN

Læs mere

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015

VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 VÆKST I KYST- OG NATURTURISMEN I DANMARK September 2015 1. BAGGRUND Situation: Nye rejsemønstre og destinationer Flere kortere ferier Ubalance i pris kvalitet Lavt investeringsniveau Lille destination

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi

Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Ny, ambitiøs erhvervsturismesatsning: Fra turismeøkonomi til erhvervs- og vidensturismeøkonomi Baggrund Kongres- og mødeindustrien er et væsentligt forretningsområde for dansk turisme, og markedet er i

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Fredensborg Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik 2019-2023 Godkendt af Byrådet den xx Forord Vi er stolte over, at du nu sidder med Byrådets Erhvervs- og Turismepolitik

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Formål Formålet med denne samarbejdsaftale er, at klarlægge hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter A/S udfører for Gribskov

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Liselotte Stokholm, Direktør for Væksthus Hovedstaden Nyt erhvervsfremmesystem

Læs mere

Turismestrategi Stevns Kommune

Turismestrategi Stevns Kommune Turismestrategi Stevns Kommune 2019-2022 1 Turismestrategi Stevns Kommune Stevns Kommune - 2019-2022 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. Indledning Der er massiv konkurrence om turisterne, som i stigende

Læs mere

Erhvervs- & Turismeudvalget

Erhvervs- & Turismeudvalget Erhvervs- & Turismeudvalget Styrelsesvedtægt Stk. 2 Udvalget varetager forvaltningen af generelle erhvervs-, beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige forhold, som ikke ved denne vedtægt er henlagt til

Læs mere

Statistisk overblik over turismen

Statistisk overblik over turismen Statistisk overblik over turismen Data for DMO-samarbejde mellem: Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Lemvig Kommune og Holstebro Kommune Udarbejdet af Seismonaut, maj 2019 Overblik

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme

Bilag 3A - Revision af nordjysk turismefremme Baggrund I juni 2014 indgik regeringen og en bred kreds af folketingets partier en aftale om en vækstplan for dansk turisme. Aftalen medførte en omorganisering af den nationale og de regionale turismefremmeindsatser.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest

Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest Vedtægter for Foreningen Business Region MidtVest 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Region MidtVest. Foreningen har hjemsted i Herning Kommune. 2 Formål Foreningens formål er af almennyttig

Læs mere

AKTIV NATURTURISME FORRETNINGS-/DESTINATIONSUDVIKLING I LANDDISTRIKTER GENERALFORSAMLING / LAG-NORD DEN 24. APRIL 2018

AKTIV NATURTURISME FORRETNINGS-/DESTINATIONSUDVIKLING I LANDDISTRIKTER GENERALFORSAMLING / LAG-NORD DEN 24. APRIL 2018 AKTIV NATURTURISME FORRETNINGS-/DESTINATIONSUDVIKLING I LANDDISTRIKTER GENERALFORSAMLING / LAG-NORD DEN 24. APRIL 2018 JACOB R. KIRKEGAARD LARSEN DANSK KYST- OG NATURTURISME RENTABLE FORRETNINGSMODELLER

Læs mere

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang!

ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI Mere i gang flere i gang! ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI FOR JAMMERBUGT KOMMUNE 2017-2020 ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2017-2020 Mere i gang flere i gang! Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune

Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune Mere i gang flere i gang! Erhvervs- og vækststrategi for Jammerbugt Kommune 2017-2020 1 Udgangspunktet Vækst og arbejdspladser i det lokale erhvervsliv er nøglen til at fastholde og udvikle Jammerbugt

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

Spørgsmål vedrørende udbuddet: Profil og kernefortælling for Thorsminde Thyborøn.

Spørgsmål vedrørende udbuddet: Profil og kernefortælling for Thorsminde Thyborøn. Spørgsmål vedrørende udbuddet: Profil og kernefortælling for Thorsminde Thyborøn. Følgende spørgsmål er modtaget d. 30.4.2019 vedrørende udbud på udarbejdelse af profil og Baggrund Spørgsmål: Hvad udspringer

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi. 71 72 7. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2014 Erhverv og Turisme U 6.642.300

Læs mere

TURISMETRÆF 18 DANMARKS NYE OPLEVELSESGEOGRAFI

TURISMETRÆF 18 DANMARKS NYE OPLEVELSESGEOGRAFI KONFERENCE. TURISMETRÆF 18 TURISMETRÆF 18 DANMARKS NYE OPLEVELSESGEOGRAFI 4. September 2018 Blåvand Turismen i Varde Kommune Turismetræf d. 4. september 2018 Turismen i Varde Kommune Danmarks næststørste

Læs mere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Agenda 1 Nyt erhvervsfremmesystem, forenklet og efterspørgselsdrevet 2 Status for dannelsen af Danmarks erhvervsfremmebestyrelse 3 Status

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Fonden VisitAarhus og Skanderborg Kommune

UDKAST. Resultatkontrakt. mellem. Fonden VisitAarhus og Skanderborg Kommune Resultatkontrakt mellem Fonden VisitAarhus og Skanderborg Kommune 2020-2022 1. Baggrund Denne resultatkontrakt danner rammen for samarbejdet mellem Fonden VisitAarhus (i det følgende VisitAarhus) og Skanderborg

Læs mere

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning anvende binavne som f.eks. VisitWestDenmark, Hvide Sande etc. i markedsføringsøjemed.

Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning anvende binavne som f.eks. VisitWestDenmark, Hvide Sande etc. i markedsføringsøjemed. Vedtægter for Destination Vesterhavet BAGGRUND Destination Vesterhavet er opstået ved en fusion mellem Ringkøbing Fjord Turisme og turismeaktiviteterne i den selvejende institution ProVarde, med Ringkøbing

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

DESTINATION LIMFJORDEN

DESTINATION LIMFJORDEN DESTINATION LIMFJORDEN En vigtig destination i Danmark Skive, Vesthimmerland, Morsø samt Struer har over 1,2 millioner overnattende gæster og en turismeomsætning på cirka 1,4 milliarder kr. Destination

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2016 1 Baggrund Handlingsplan 2016 er udarbejdet af Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune med afsæt i Erhvervs- og Vækststrategien 2014-2016 Mere i gang flere i gang. Handlingsplan

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume

Indstilling Århus Kommune Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 5. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Etablering af fælles midtjysk Bruxelles-kontor 1. Resume Med

Læs mere

STRATEGI IDEBANK FREMTID. Kreativitet FORANDRING. MARKETING Inspitarion. Intuitiv. Vision FORBEDRING. Innovativ INDBLIK VÆKST LØSNINGSORIENTERET

STRATEGI IDEBANK FREMTID. Kreativitet FORANDRING. MARKETING Inspitarion. Intuitiv. Vision FORBEDRING. Innovativ INDBLIK VÆKST LØSNINGSORIENTERET VÆRDIKÆDE IDÉER FORANDRING PLANLÆGNING PRÆSTATION FORBEDRINGER STRATEGI LØSNINGSORIENTERET PLAN IDEBANK OPTIMERING FORBEDRING Vision Kreativitet STRATEGISK MÅL Innovativ FREMTID Implementering VÆKST 2016

Læs mere

NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER

NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYST- KOMMUNER ARBEJDSPAPIR NR. 3 KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR 3. NØGLETAL FOR TURISMEN I DE 11 VESTKYSTKOMMUNER

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

NOTAT. Idéoplæg for Køge Erhvervsforum Forslag til en samlet og styrket indsats

NOTAT. Idéoplæg for Køge Erhvervsforum Forslag til en samlet og styrket indsats NOTAT Dato Kommunaldirektøren Erhvervsstaben Idéoplæg for Køge Erhvervsforum Forslag til en samlet og styrket indsats Det Køge, der kan skimtes i horisonten, byder både på nye muligheder og nye udfordringer,

Læs mere

Vestkystens kultur og fødevareoplevelser Et projekt, der skal styrke den fælles fødevarefortælling ved Danmarks Vestkyst

Vestkystens kultur og fødevareoplevelser Et projekt, der skal styrke den fælles fødevarefortælling ved Danmarks Vestkyst Vestkystens kultur og fødevareoplevelser Et projekt, der skal styrke den fælles fødevarefortælling ved Danmarks Vestkyst Introduktion Fem faser i projektet Vestkysten er fyldt med gode fødevareoplevelser,

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for netværket Destination Fyn

Vedtægter for netværket Destination Fyn Vedtægter for netværket Destination Fyn 1. Formål Destination Fyn er den officielle destination management organisation for Fyn, Langeland og Ærø og er etableret med det formål at udnytte fynske styrkepositioner

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016

DESTINATION FYN KLYNGEN OKTOBER 2016 DESTINATION FYN KLYNGEN - 13. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. - og fynske perspektiver HVAD ER DKNT S OPGAVE? 170 Udviklingen

Læs mere

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven.

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. PARTNERSKABSAFTALE Mellem Faxe Kommune Adr Adr Og Business Faxe Industrivej 2 4683 Rønnede Om Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. 1 PRÆAMBEL 3 1 FORMÅL 3

Læs mere

Turismestrategi Stevns Kommune

Turismestrategi Stevns Kommune Turismestrategi Stevns Kommune Stevns Kommune - 2019-2022 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2019 Indledning Der er massiv konkurrence om turisterne, som i stigende grad agerer digitalt, når de

Læs mere

Ansøgning om midler fra puljen til lokale og tværgående turismeprojekter

Ansøgning om midler fra puljen til lokale og tværgående turismeprojekter Ansøgning om midler fra puljen til lokale og tværgående turismeprojekter Det er vigtigt, at alle felter er besvaret så præcist som muligt af hensyn til behandlingen af ansøgningen. 1. Oplysninger om projektet

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016

LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 LANDDISTRIKTSKONFERENCE 3. OKTOBER 2016 OPLÆG V. JENS HAUSTED, DANSK KYST- OG NATURTURISME Med kurs mod vækst i kyst- og naturturismen. ORGANISERING AF TURISMEINDSATSEN I DANMARK Det Nationale Turismeforum

Læs mere

VisitIkast-Brande. Turismefremme i Ikast-Brande Kommune. Møde med udvalget Erhverv, turisme og bosætning tirsdag den 10.

VisitIkast-Brande. Turismefremme i Ikast-Brande Kommune. Møde med udvalget Erhverv, turisme og bosætning tirsdag den 10. VisitIkast-Brande Turismefremme i Ikast-Brande Kommune Møde med udvalget Erhverv, turisme og bosætning tirsdag den 10. april 2018 26-03-2017 Jette Nielsen, Visit Ikast-Brande 1 Indsatsområder 2018-2022

Læs mere

Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019

Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019 Organisering Fundamentet for BRN s samarbejdsmodel er en netværksorganisation, der består af en fast kerne af aktører samt en ad-hoc baseret organisering og involvering fra sag til sag, hvor vi sammensætter

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

HVAD ER MIKROTURISME?

HVAD ER MIKROTURISME? HVAD ER MIKROTURISME? Mikroturisme er båret af mindre turismevirksomheder på mindre destinationer uden for de større byer. I projektet Benefit4Regions er der fokus på mikroturisme uden for de større byer

Læs mere

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten

Turismepræsentation for. 2. september 2015 Gesten Turismepræsentation for landdistriktsudvalget 2. september 2015 Gesten Basalt 3 indsatsområder/målgrupper Det gode liv voksne par på ferie uden børn Børnefamilier Erhvervsturisme/mødelokaler Og vores egne

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet.

Med udgangspunkt i den nye bevillingsfordeling er det naturligt, at den nye organisation forankres i Kulturministeriet. NOTAT 28. august 2007 Nedsættelse af en ny eventorganisation Regeringen har med handlingsplanen fra april 2007 for at trække store idrætsbegivenheder til Danmark afsat ekstra 35 mio. kr. årligt fra 2008

Læs mere

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015

Dansk Kyst- og Naturturisme. Region Syd Turismekonference maj 2015 Dansk Kyst- og Naturturisme Region Syd Turismekonference maj 2015 0 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner Vision fra Vækstplanen Dansk Turisme og oplevelsesøkonomi skal frem mod

Læs mere

Destinationsselskaber. Inspiration til organisering

Destinationsselskaber. Inspiration til organisering Destinationsselskaber Inspiration til organisering 1 VISIT AARHUS Erhvervsdrivende fond stiftet den 18. januar 2005 af: o Erhverv Århus (oprindelig Aarhus Handels- og Industriforening) o Århus City Forening

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21.

Indstilling. Styrkelse af turismeindsatsen i Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 21. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. december 2009 Styrkelse af turismeindsatsen i Århus 1. Resume Den erhvervsdrivende fond Visit Aarhus (herefter VA) blev stiftet

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Mulighedernes Danmark

Mulighedernes Danmark Mulighedernes Danmark Stine Lea Jacobi Programchef Realdania 12. oktober 2017 Agenda Hvem er Realdania? Udfordringer og muligheder Tre tilgange til udvikling To nye indsatser Opsamling Realdanias mission

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune

Strategi for frivillighed og civilsamfund. Lemvig Kommune Strategi for frivillighed og civilsamfund Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

BYPLANMØDET 2018, SESSION C FRA KYST TIL KYST POLITISK LEDERSKAB PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER

BYPLANMØDET 2018, SESSION C FRA KYST TIL KYST POLITISK LEDERSKAB PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER BYPLANMØDET 2018, SESSION C FRA KYST TIL KYST POLITISK LEDERSKAB PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER FRA KYST TIL KYST POLITISK LEDERSKAB PÅ TVÆRS AF KOMMUNEGRÆNSER PROGRAM DEN NORDSJÆLLANDSKE KYST / BO JUHL NIELSEN,

Læs mere

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale

UDKAST Fjordcentret. Drifts- og samarbejdsaftale UDKAST Fjordcentret Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:08-24633 Drifts- og samarbejdsaftale 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Naturcenter Randers Fjord (i det følgende

Læs mere

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Strategi for Lokal Udvikling 2018-2020 Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 99171717 - lese@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Sønderborg Kommunes Erhvervsservice. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed s Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Indholdsfortegnelse 1. Sammenhængende erhvervsservice i... 3 2. Turisme en del af erhvervsservice... 5 3. Forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed... 6 4. s...

Læs mere

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice Nordjylland nedsatte på -mødet 14. sept. 2018 er politisk styregruppe og en administrativ tovholder gruppe, der bl.a. har arbejdet med

Læs mere