Idekatalog til feltarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idekatalog til feltarbejde"

Transkript

1 Idekatalog til Her følger en række forslag til i religion på C- og B-niveau. Materialet er udarbejdet af deltagerne på FIP-kurserne i februar Indholdsfortegnelse Hvad vejledningen siger om... 2 Tomt standardskema... 3 GENERELLE FORSLAG... 4 Kirkegårde... 4 Lokal kirke med fokus på religiøse fænomener... 5 Kristne menigheder (uden for Folkekirken)... 6 Gudstjeneste / Menighedseftermiddage m.m Døden... 8 Undersøgelse på egen skole... 9 ØSTDANMARK Skt. Ansgar kirke (Katolsk); morgenmessen Hillsong Senmoderne religiøsitet: Krop, Sind og Ånd Islamisk trossamfund med fokus på kvinder Filipinsk pinsemenighed VESTDANMARK Hindutemplet i Herning Den Tyrkiske moské i Brabrand... 16

2 Hvad læreplan og vejledning siger om 3.2 Arbejdsformer Udadrettede aktiviteter såsom ekskursioner eller skal indgå i undervisningen, hvor det falder naturligt. Udadrettede aktiviteter som ekskursioner, m.m. er ikke obligatoriske på C-niveau, men indgår hvis det er muligt. Man kan betragte udadrettede aktiviteter som et kontinuum, der spænder fra det helt enkle som besøg i en lokal kirke eller moské, til et udfoldet. Centralt for det udadrettede arbejde er, at det giver eleverne muligheder for at studere den levende og levede religion. Religionen får en plads i den kontekst, hvori den praktiseres. Til forskel fra den traditionelle ekskursion er t karakteriseret ved det mere indgående og metodisk bevidste forarbejde og den faglige efterbehandling. Begge dele er væsentlige forudsætninger for et vellykket. Kernen er dog selve mødet enten gennem deltagerobservationen eller interviews. Her skal eleverne lære at opleve sig selv som iagttagere og lyttere i en verden, som måske er dem meget fremmedartet, og som de skal forholde sig tilstræbt objektivt og registrerende til. Gennem t får eleverne indblik i religiøse selvforståelser religiøse forestillinger får et ansigt, hvilket kan være med til at nedbryde fordomme. Feltarbejde bidrager herved både til elevernes faglige og personlige dannelse. Der henvises i øvrigt til undervisningsministeriets hæfte om ( IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 2

3 Tomt standardskema Dette skema kan bruges til inspiration ved planlægning af og ekskursioner. Skemaet bygger i vidt omfang på Undervisningsministeriets hæfte om. Emne/forløb Hvilke(t) forløb kunne dette være relevant i? Destination Hvor/hvornår skal t udføres? Afgrænsning Hvad er det, der skal undersøges? Hvem (informantniveau), hvornår, hvilket fænomen? Problemstilling Hvilke spørgsmål danner udgangspunkt for undersøgelsen? Metoder Interviews (strukturerede, ustrukturerede, gruppeinterviews), deltagerobservation, sociogrammer etc), fotodokumentation Baggrundsviden Hvad har klassen brug for at vide om den konkrete religion/religiøse gruppe/tradition/sted, før de gennemfører t? Teori Hvilke(n) teori(er) skal klassen lære om som forberedelse til t? Kompetencer Er der færdigheder, klassen skal trænes i inden t kan gennemføres? Faglig efterbearbejdning Hvordan bearbejder klassen de indsamlede data efterfølgende? Produktkrav Hvordan skal resultaterne præsenteres/dokumenteres? Fordele ved dette IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 3

4 GENERELLE FORSLAG Følgende forslag til er ikke bundet til specifikke steder, men vil kunne udføres overalt i landet. Kirkegårde Emne/forløb Kristendom forløb om forskellige grene af kristendommen Komparativt forløb om døden Destination Et antal forskellige kirkegårde Afgrænsning Fokus på grave og gravsten de døde taler Hvilket syn op døden, kommer til udtryk Symboler kors, fugle, billeder på stenene etc etc. Kirkegårdens brug Problemstilling Historisk udvikling hvilken forandring sker der over tid Syn op døden Syn på kristendommen Begravelsespraksis (f.eks. kremering) Syn på titler/status i samfundet Syn på familien Kirkegården som helligsted Klassen kan selv formulere problemformuleringer Metoder Fotografi (hvis tilladt) Interviews af kirkegårdens brugere Tegninger og kortlægning Sociogrammer (bruges kirkegården til forskellige formål?) Baggrundsviden Overgangsritualer Det kristne begravelsesritual og dets mytologogiske/dogmatiske begrundelse ( af jord er du kommet ) Forskelle på land og by Teori Helligt/profant Eliade/Durkheim Helligsteder Ritualteori Kompetencer Etik og respekt Kan gøres på næsten bar bund Faglig efterbearbejdning Fremlæggelser (bedst hvis de har arbejdet med forskellige problemformuleringer) Erfaringsudveksling Produktkrav Se ovenfor Eksamenstræning Fordele ved dette Alt er tilgængeligt, altid Konkret eksempel på religions tilstedeværelse, som berører de unges hverdag God øvelse til projektrapport på B-niveau IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 4

5 Lokal kirke med fokus på religiøse fænomener Emne/forløb Introforløb religiøse fænomener Destination Lokal kirke måske en større kirke Afgrænsning At dokumentere forskellige religiøse fænomener med mobil video. Helligt/profant, gudsopfattelser, menneskesyn, Axis mundi, Hierofani, tabuer, vanitassymboler mv. Problemstilling Undersøge religiøse fænomener i praksis Metoder video, observation, sociogrammer, interviews Baggrundsviden Evt. baggrundsviden om kristendommen Teori Religionsfænomenologi Kompetencer At filme med mobilen, at redigere Faglig efterbearbejdning Redigering, fremlæggelse, feedback fra klassen, sammenligning med de øvrige Produktkrav Film + fremlæggelser Fordele ved dette Man kan tage det frem igen senere, efter at have haft kristendom som forløb, og se, om der er nyt at observere. Ikke tidskrævende Gratis Kan foretages i alle byer Vække elevernes nysgerrighed de skal selv definere, hvad der er interessant Tekniske vanskeligheder Det kan være svært for dem, der intet ved om kristendom men det kan også udnyttes. IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 5

6 Kristne menigheder (uden for Folkekirken) Emne/forløb Kristendom Helst ca. halvvejs inde i skoleåret Destination Forskellige kristne menigheder i lokalområdet Afgrænsning Eleverne vælger selv menighed og teoretisk fokus. Problemstilling Kursisterne skal selv opstille spørgsmål med udgangspunkt i teori og faglig viden Metoder Interviews Observation Baggrundsviden Grundlæggende kristendom Når grupperne har valgt en menighed skal de læse sig ind på emnet Teori Emic/Etic En bred palette at teoretikere f.eks. Eliade Rudolf Otto Durkheim Beckford Van Gennep Turner Podemann Sørensen Kompetencer Teori og metode Faglig efterbearbejdning Renskrivning af data Produktion af primærmateriale, som skal analyseres i feltrapporten Produktkrav Feltrapport Fordele ved dette IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 6

7 Gudstjeneste / Menighedseftermiddage m.m. Emne/forløb Kristendom, C-niveau Sidst i forløbet Destination Lokal kirke Afgrænsning Gudstjeneste Menighedseftermiddag eller lignende socialt arrangement Problemstilling Hvem kommer i kirken? Hvilke roller har deltagerne? Religiøst engagement Sammenligning mellem forskellige kristne trossamfund Metoder Interviews Deltagerobservation sociogrammer fotodokumentation Baggrundsviden Grundviden fra kristendomsforløb Forundersøgelse gennem forskelligt materiale Undersøge kirkens hjemmeside Teori Religiøst engagement Kompetencer Etik i Interviewteknik og spørgeskemaer Faglig efterbearbejdning Gruppearbejde Produktkrav Fremlæggelser Fordele ved dette Forholdsvis nemt at gå til Viden om kristendommens diversitet Det kan være svært at finde forskellige kirkesamfund IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 7

8 Døden Emne/forløb Døden Destination Studerende vælger selv steder at besøge/personer at interviewe: Hospitalspræst Bedemand Hospice Clairvoyant Læger Kirkegårde/gravpladser Moske/imam Allehelgensmesse Katolsk præst Afgrænsning Forestillinger og ritualer forbundet med døden Problemstilling Hvordan forholder man sig til forskelligt til overgangen mellem liv og død Metoder Strukturerede interviews fokuserede mhp. senere sammenligning Rumanalyse Ritualanalyse Baggrundsviden Viden om tabu, efterlivsforestillinger osv. De enkelte grupper indhenter selv materialer, der optegner, hvad der sædvanligvis gælder for deres område (mhp. at kunne iagttage afvigelser fra normen) Teori Senmodernitet Pluralisme Majoritet/minoritet Tabu Kompetencer Pli Intervieweteknik Faglig efterbearbejdning Produktkrav Fremlæggelser (evt. med benspænd) Syntese-konkurrence Fordele ved dette Kan være 4. emne på C-niveau Tidsforbrug IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 8

9 Undersøgelse på egen skole Emne/forløb Destination Afgrænsning Kristendom i senmoderniteten På egen skole, i lokalsamfundet, på nettet Som hjemmearbejde i løbet af forløbet Unge senmoderne, (kristne) idealtyper Problemstilling Metoder Baggrundsviden Hvordan fordeler unge sig på et kontinuum fra ateisme til karismatisk kristendom på X gymnasium, evt. i forhold til Gundelach Semistrukturerede interviews, der supplerer og nuancerer kvantitative undersøgelser Metode semistrukturerede interviews Teori Sociologiske metoder Kompetencer Interviewteknik Faglig efterbearbejdning Produktkrav Fordele ved dette IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 9

10 ØSTDANMARK Skt. Ansgar kirke (Katolsk); morgenmessen Emne/forløb Kristendom Minoritetsreligioner i Danmark Destination Skt. Ansgar kirke, København (Bredgade) Om morgenen, hverdage Afgrænsning Problemstilling Morgenmessen Katolsk identitet i Danmark Hvorfor kommer xx til morgenmessen Hvem kommer til morgenmessen? Hvordan agerer de under morgenmessen? Hvordan er oplevelsen af at tilhøre en religiøs minoritet i Danmark? Metoder Deltagerobservation Sociogrammer Strukturerede interviews Baggrundsviden Basal kristendom Forskelle på katolicisme og protestantisme Messens liturgi Teori Kompetencer Faglig efterbearbejdning Produktkrav Fordele ved dette Kan udføres på hverdage. IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 10

11 Hillsong Emne/forløb Kristendom på B-niveau Destination Hillsong Åben gudstjeneste hver søndag kl 11, 13 og 18 i Bremen Teater Afgrænsning Hvad er deres kristendomsforståelse/teologi Deltagelse Problemstilling Metoder Deltagerobservation Generel religionssociologisk og religionsfænomenologisk metode Baggrundsviden Bør gennemføres uforberedt om selve Hillsong; overraskelsesmomentet er vigtigt Indgående kendskab til kristendom, folkekirkens retninger, frikirker i Danmark Teori Fundamentalisme Hvilke(n) teori(er) skal klassen lære om som forberedelse til t? Kompetencer Er der færdigheder, klassen skal trænes i inden t kan gennemføres? Faglig efterbearbejdning Hvordan bearbejder klassen de indsamlede data efterfølgende? Produktkrav Hvordan skal resultaterne præsenteres/dokumenteres? Fordele ved dette Ingen særlige krav Klassedialog Hvad oplevede vi? Hvad for en kristendomsforståelse har de? Undersøge på hjemmesiden Sammenligne med fundamentalismebegrebet Perspektivering til andre former for fundamentalisme Ingen Nemt, sjovt, en øjenåbner, chok-effekt. Hillsong indeholder et stærk overraskelseselement eleverne forventer, baseret på deres ydre udtryk og alderssammensætningen, at de er meget modernistiske, men i realiteten er de temmelig fundamentalistiske At det foregår søndag IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 11

12 Senmoderne religiøsitet: Krop, Sind og Ånd Emne/forløb Senmoderne religiøsitet, religion B (kan nedskaleres til C) Destination Brøndbyhallen, København Første weekend i februar, fredag-søndag Afgrænsning Problemstilling Eleverne formulerer selv (eller i fællesskab i klassen) hypoteser på baggrund af faglig viden og teori. F.eks. Vi antager at flertallet af deltagere i messen er medlemmer af folkekirken Metoder Metode vælges ud fra elevernes hypoteser, f.eks. Spradleys metode Spørgeskemaer Kvalitative interviews Baggrundsviden Vis evt. uddrag af programmet I hopla på helsemessen, som ligger på CFU. Teori New age Giddens, Ziehe mm om senmoderne religiøsitet Grace Davie Beckfords medlemstyper Roy Wallis typologi Religion/Spiritualitet Kompetencer Interviewteknik Almindelig pli Faglig efterbearbejdning Billeder, interviews mm Fælles bearbejdning af indtryk Kontrol af, at det oplevede bliver koblet på de faglig viden Snak om proces og faldgruber Produktkrav Fremlæggelser i klasse eller matrixgrupper Fordele ved dette Gratis for skoleklasser Let at koble på teori om senmodernitet Klassen kan have ét fælles tema, samtidig med at de enkelte grupper kan fokusere på forskellige stande og egne hypoteser Eleverne oplever det som sjovt/skørt/eksotisk At eleverne forsvinder og ikke får indsamlet data At det ligger uden for kernepensum IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 12

13 Islamisk trossamfund med fokus på kvinder Emne/forløb Islam Kulturmøde i KS Tema: Kvinder i Islam Destination Islamisk Trossamfund på Dortheavej i København. Under fredagsbønnen. Afgrænsning Problemstilling Hvor mange kvinder går med Niqab? Hvorfor? Niqabklædtes politiske indflydelse Er Islam kvindeundertrykkende Metoder Semistrukturerede interviews Gruppeinterviews Deltager/observation af bøn. Fotodokumentation Baggrundsviden Forudgående undersøgelse af Kvinder i Dialog Læst artikler for og imod Niqab Teori Religiøse grupperinger/tilhørsforhold McGuire/Beckford Safet Bektovic Idealtyper af muslimer I danmark er jeg født unge danske muslimer (2010) Helligsteder Kompetencer Interviewmetoder Feltarbejdsetik Observation Faglig efterbearbejdning Debat i klassen Noter samles (Padlet) Fordomme levede de op til forventningerne? Hvordan passer kvinderne ind i Bektovic/Hjärpes modeller? Produktkrav Evt. videreformidling til anden klasse om metoder, overvejelser, observationer, og klassens samlede indtryk Fordele ved dette Aktuelt debatemne At de ikke får taget noter At de ikke er ordentligt forberedte At de ikke kommer ud over egne holdninger IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 13

14 Filipinsk pinsemenighed Emne/forløb Kristendom B-niveau Minoritetesreligioner i Danmark Destination Den Filippinske menighed på Drejervej, København N/NV. Gudstjeneste Afgrænsning Tungetale Voksendåb Problemstilling Et teologisk/normativt aspekt: Forskelle mellem Evangelisk/Luthers folkekirke og pinsekirke Metoder Deltagerobservation Interviews Baggrundsviden Gennemføres bedst mod slutning af kristendomsforløb Menighedens størrelse Menighedens teologi Teori Smart, 7 dimensioner Van Gennep Helligt og profant (Eliade) Luhman systemer, identitetsarbejde Kompetencer Påklædning, takt og tone Spørgeteknik Fokuspunkter i deltagerobservation teorianvendelse. Faglig efterbearbejdning Produktkrav Projektrapport, og/eller fremlæggelse som forberedelse til projektrapporten. Fordele ved dette De møder noget fremmed og noget kendt sammenligning Kulturforståelse At få kontakter/aftaler Transport IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 14

15 VESTDANMARK Hindutemplet i Herning Emne/forløb Hinduisme på B-niveau Ideelt set sidst i forløbet Destination Hindutemplet i Herning (Sri Sithi Vinayagar) Afgrænsning Ritualanalyse (Puja) Interview Grupper kan have hvert deres fokus Problemstilling Hvorfor mødes hinduer til puja om fredagen? Synet på guder/gudestatuer Religion i teori og praksis Indefra/udefra Metoder Tale om fordele og ulemper ved fors. Interveiwformer, åbne og lukkede spørgsmål osv. Deltagerobservation Baggrundsviden Hinduisme gudsopfattelse Minoritetsreligioner i Danmark Puja, myter mv. Teori Ritualteori Van Gennep, Tuner, Podemann-Sørensen, Jens-Peter Schødt Durkheim religiøse fællesskaber Kompetencer Takt og tone Evnen til at lytte fokuseret Notater/observation/dokumentation Faglig efterbearbejdning Transskription af interviews Aflevering af minirapport Fremlæggelser, hvis grupperne har haft forskelligt fokus Produktkrav Minirapport/fremlæggelse Fordele ved dette De kan være vanskelige at få fat på Mange taler ikke særlig meget dansk, og det vanskeliggør interviews IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 15

16 Den Tyrkiske moské i Brabrand Emne/forløb Ved afslutning af Islam-forløb Destination Den tyrkiske moské i Brabrand (Brabrand Ulu Cami). Afgrænsning At praktisere Islam i Danmark Aftale med forkynder og (især) nogle praktiserende muslimer Problemstilling Islam som minoritetsreligion Metoder Overværelse af bøn Forberedte spørgsmål til forkynder og praktiserende muslimer Fotos Baggrundsviden Klassisk islam Teori Minoritet/Majoritet Identitetsdannelse religion som identitsmarkør Hjärpes model Ritualteori Kompetencer Interview-teknik Notetagning Hvad gør man, hvis reaktionen ikke er som forventet Faglig efterbearbejdning Sammenligne det oplevede med klassisk islam fra undervisningsforløbet Produktkrav B-niveau: Projektrapport C-niveau: Video, powerpoint, plancer Fordele ved dette Levende mennesker religionen får ansigt, og eleverne ser nuancer Forskellen mellem lærebogsislam og den levede/levende religion IDEKATALOG TIL FELTARBEJDE 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Religion C Louise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde

FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde kortlink.dk/q48e Øvelse 1 - SRP: Kommenter/forbedr opgaveformuleringerne eller brug overskriften/emnet og lav et udkast til opgaveformuleringer, der passer til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde

FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde FIP religion - skriftlighed - gruppearbejde Øvelse 1 - SRP: Kommenter/forbedr opgaveformuleringerne eller brug overskriften/emnet og lav et udkast til opgaveformuleringer, der passer til hhv. B- og C-niveau.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rrebhd 17/2017-18 Underviser: RHT NB! Rækkefølge i forløb samt konkretiseret indhold endnu ikke fastlagt dette sker i samarbejde med kursisterne. Periode Forløb Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Religion B (net) Peter

Læs mere

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rreced17 (religion efterår 2017) Underviser: RHT/Hanne Toftager Periode Forløb Fag Progression Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

ÅRSPLAN Religion 8.-9.KLASSE SKOLEÅRET 2017/2018

ÅRSPLAN Religion 8.-9.KLASSE SKOLEÅRET 2017/2018 ÅRSPLAN Religion 8.-9.KLASSE SKOLEÅRET 2017/2018 Eleverne i 8.-9.klasse har religion to lektioner om ugen. Undervisningen i religionsfaget tager udgangspunkt i nedenstående temaer, som er bygget op omkring

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2013 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2013 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Thisted Gymnasium og HF-kursus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Religion C

Læs mere

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave.

2. udgave. Grundbogen til. e I Ion. Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave. 2. udgave Grundbogen til e I Ion Lene Madsen Dorte Thelander Motzfeldt Anders Nielsen Bodil Junker Pedersen Sofie Reimick Trine Ryhave SYSTIME m INDHOLD Forord 7 _ BRILLE KURSUS 11 Religion i det senmoderne

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

I 1HF er der aftalt to tværfaglige forløb med historie og samfundsfag. I 2HF vil der både være tværfaglige og enkeltfaglige forløb.

I 1HF er der aftalt to tværfaglige forløb med historie og samfundsfag. I 2HF vil der både være tværfaglige og enkeltfaglige forløb. STUDIEPLAN Religion Rudolf Steiner-Skolen i Århus: 1. og 2. HF 2018-20 I 1HF er der aftalt to tværfaglige forløb med historie og samfundsfag. I 2HF vil der både være tværfaglige og enkeltfaglige forløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

INNOVATION I RELIGION. Anne Bang-Larsen Frida Rasmussen

INNOVATION I RELIGION. Anne Bang-Larsen Frida Rasmussen INNOVATION I RELIGION INNOVATIONSKONFERENCE 2014 Forløbene i dette hæfte er opstillet med udgangspunkt i innovationskompasset. Vi har ikke afprøvet alle forløb i vores egen undervisning, men de kan måske

Læs mere

Årsplan 6-7. kl 2017/2018

Årsplan 6-7. kl 2017/2018 Årsplan 6-7. kl 2017/2018 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Studieplan HF. Holdnummer: 9reb2f10 (fjernundervisning) Religion C-B Lærer: Troels Lemming Petersen Fagets start og slut: 8. januar

Studieplan HF. Holdnummer: 9reb2f10 (fjernundervisning) Religion C-B Lærer: Troels Lemming Petersen Fagets start og slut: 8. januar Studieplan HF Holdnummer: 9reb2f10 (fjernundervisning) Religion C-B Lærer: Troels Lemming Petersen Fagets start og slut: 8. januar 2017 11. maj 2017 Uddannelsestid: 125 timer Faglige mål: Eleverne skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2019 Institution Skive Viborg HF og VUC (Viborg afdeling) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 VUC-Vestegnen

Læs mere

Indhold. Hvorfor innovation? Index (procesmodel og metode) Eksempler på konkrete projekter og forløb Gruppearbejde Opsamling, refleksioner, spørgsmål

Indhold. Hvorfor innovation? Index (procesmodel og metode) Eksempler på konkrete projekter og forløb Gruppearbejde Opsamling, refleksioner, spørgsmål Indhold Hvorfor innovation? Index (procesmodel og metode) Eksempler på konkrete projekter og forløb Gruppearbejde Opsamling, refleksioner, spørgsmål Innovation i religionsfaget 2014 Hvad er innovation?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Kultur- og samfundsfag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF, e-learning (½-årligt) Religion

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 5. klasse 2017/2018 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring Clio online

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar/juni 2016 Institution VUC Vestegnen, Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Religion C Sara

Læs mere

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være

Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være TPL-skema USH6 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan, i skrift og tale, udtrykke sig nuanceret om grundlæggende tilværelsesspørgsmål i relation til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

Årsplan for kulturdagen 3. årgang

Årsplan for kulturdagen 3. årgang Årsplan for kulturdagen 3. årgang Kulturdagen er 4 lektioner om ugen og indeholder de tre fag: Billedkunst, historie og kristendom. "Fælles Mål" fra Undervisningsministeriet og "Læreplaner for SFO" er

Læs mere

Grindsted Privatskole Kristendom 8. Kl. 17/18

Grindsted Privatskole Kristendom 8. Kl. 17/18 Vi arbejder, ligesom folkeskolen, hen imod nye Fælles Mål for kristendom efter 9. Klasse, som kan ses via dette link: http://www.emu.dk/sites/default/files/kristendomskundskab%20 %20januar%202016.pdf Vi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 15/16 Institution VUC Vestegnen, Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF enkeltfag Religion B Sofie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Tina

Læs mere

Aksetid. Arkaisk religion. Ateisme. Axis mundi. Billedforbud. Bøn. Civilreligion. Divination. Dogmatik. Dogme. Ekstase. Eskatalogi

Aksetid. Arkaisk religion. Ateisme. Axis mundi. Billedforbud. Bøn. Civilreligion. Divination. Dogmatik. Dogme. Ekstase. Eskatalogi Aksetid Århundrederne omkring 500 f.kr., hvor der flere steder i verden opstod afgørende nye tanker inde for religion og filosofi. Arkaisk religion Religion i de tidlige statslige samfund, for eksempel

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Årsplan for kristendom 2011/2012

Årsplan for kristendom 2011/2012 33-41 Kort introforløb om faget kristendom og prøven i faget Eleverne gøres bekendte med trinmålene for faget samt vejledningen til den mundtlige prøve i kristendom Livsfilosofi og etik Sokres, Plon og

Læs mere

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-2015 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Religion C Signe

Læs mere

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d.

Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse. Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Virkningsevaluering en metode til monitorering og evaluering af patientuddannelse Michaela Schiøtz Cand.scient.san.publ., Ph.d. Agenda 1 Hvordan forstås forandringer? Hvad er virkningsevaluering? Køreplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion B Bente Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Horsens

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Fleksibel planlægning

Fleksibel planlægning Disposition 1. Strukturen over tre semestre tre muligheder 2. Hvad tænker vi i Tønder (når vi tænker)? 3. Hvilke? 4. Projekter undervejs 5. Progression og projekter 6. Professionsorientering 7. Eksamensformen

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Vestegnen HF &VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Religion B Ditte Rahbek Sørensen

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar 2018/19 Herning

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE

ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE ISLAM, MUSLIMSKE FAMILIER OG DEN DANSKE FOLKESKOLE RAMMESÆTNING 1. Forskningsspørgsmål og undren 2. Hvorfor islam og muslimer? 3. Hvorfor familier? 4. Hvorfor skoler? 5. Hvilke slags skoler? 6. Forskningsprojekt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF, e-learning (½-årligt) Religion

Læs mere

Historie i fagligt samspil

Historie i fagligt samspil Historie i fagligt samspil Histories særlige forpligtelse Faget historie indgår i samtlige studieretninger og får derfor et særligt ansvar for at medvirke til at skabe helhed og sammenhæng i gymnasieforløbet.

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016/17 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

Årsplan 2-3. klasse 2018/2019

Årsplan 2-3. klasse 2018/2019 Årsplan 2-3. klasse 2018/2019 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Konference for Almen Studieforberedelse Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 1

Konference for Almen Studieforberedelse Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 1 Konference for Almen Studieforberedelse 2014 Kresten Cæsar Torp og Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulenter i AT Side 1 Udfordringer for fremtidens AT -status august-september 2014 ved undervisningskonsulent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

11.9 Religion & Filosofi

11.9 Religion & Filosofi 11.9 Religion & Filosofi Fagets identitet Religion og filosofi handler om menneskets kollektive og individuelle fortolkninger i forhold til det basale og det yderste, herunder de kristne grundfortællinger.

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2015 Institution Vuc Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Religion B Lior Waniewitz lw@vucv.dk

Læs mere

VUC Hvidovre-Amager holdnr. 2reC315 Side 1 af 6

VUC Hvidovre-Amager holdnr. 2reC315 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 15-16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager HFe Religion C Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF e Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 17/18 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2019 Januar 2020 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

2.g-studieplan for klasse: 2.y. Studieretning: Musik/EN A eller MAT A. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt.

2.g-studieplan for klasse: 2.y. Studieretning: Musik/EN A eller MAT A. Skoleåret Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. 2.g-studieplan for klasse: 2.y Studieretning: Musik/EN A eller MAT A Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF4 International Dag Emne:

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

FIP stx/hf 2019 samfundsfag Workshop i kvalitativ metode

FIP stx/hf 2019 samfundsfag Workshop i kvalitativ metode FIP stx/hf 2019 samfundsfag Workshop i kvalitativ metode Konkrete kvalitative øvelser til elever i interviews og observation, og introduktion til kodning af kvalitative data og brug af display. Vibeke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Vestegnen HFe Religion C Lior Waniewitz lw@vucv.dk

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2/2016 Institution EUC Nordvest/Thisted handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution College 360 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kulturforståelse C (valgfag)

Læs mere

Hospice på skoleskemaet. - Et tilbud til skoleklasser

Hospice på skoleskemaet. - Et tilbud til skoleklasser Hospice på skoleskemaet - Et tilbud til skoleklasser Indledning På Hospice Djursland får vi mange henvendelser fra folkeskoleelever i forbindelse med projektopgaver. Ofte vil de tale om etiske, åndelige

Læs mere

Nrec18s Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil.

Nrec18s Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2018 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang

Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Kvalitative undersøgelser med en systematisk tilgang Øvelser til forberedelse og bearbejdning af interviews. Vibeke Krag Skov Petersen, Frederiksborg Gymnasium & HF PROGRAM 1. Intro 2. FØR interviewet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kulturforståelse

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

2.g-studieplan for klasse: 2.e. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Kompetencemål Produktkrav Evaluering

2.g-studieplan for klasse: 2.e. Studieretning: Samfund og erhverv. Skoleåret Kompetencemål Produktkrav Evaluering 2.g-studieplan for klasse: 2.e Studieretning: Samfund og erhverv Skoleåret 2019-20 Forløb Tidspunkt Antal lektioner og evt. fagbindinger Kompetencemål Produktkrav Evaluering TF4 International Dag Emne:

Læs mere

Årsplan for skoleåret

Årsplan for skoleåret Årsplan for skoleåret 2018-2019 Historie/Religion i 5. - 6. klasse Lærer: Kirsten Staal Denne årsplan er sidst revideret d. 1/7-2018 Generelt I år er der afsat 1 lektion til Historie-/Religionsfaget om

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Kristendomskundskab og dansk Indskolingen, 2. klasse

Kristendomskundskab og dansk Indskolingen, 2. klasse Hellige steder Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Eleven kan læse enkle faglige tekster og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF enkeltfag Religion C Camilla

Læs mere

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil.

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Religion

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere