Afslutningsrapport. Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af gær i ost Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport. Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af gær i ost Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr"

Transkript

1 Afslutningsrapport Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af gær i ost Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr Januar 2005

2 Afslutningsrapport for FØTEK-samarbejdsprojektet : Fysiologisk og molekylærbiologisk karakterisering af gær i ost Projektperiode: Projektdeltagere: KVL Institut for Fødevarevidenskab (IFV), Rolighedsvej 30, 1958 Frederiksberg.C Professor Mogens Jakobsen (projektleder, KVL) Tlf Fax Lektor Lene Jespersen, tlf Ph.d.-studerende Kamilla Munk Petersen Forskningsassistent Nadja Larsen Laborant Bettina Nordbo DTU Biocentrum (BiC), Søltofts Plads, Bygning 221, 2800 Kgs. Lyngby Lektor Ole Filtenborg (delprojektleder, DTU) Tlf Fax Forskningsadjunkt Signe Westall, tlf Arla Foods amba, Innovationscenter Brabrand, Rørdrumvej 2, 8220 Brabrand Teamleder Søren Lillevang Finansiering: Mejeribrugets ForskningsFond og Direktoratet for FødevareErhverv (FØTEK III) 1

3 RESUMÉ Det var projektets overordnede formål at udvikle metoder til differentiering af gær fra ost og ostemejerier samt at gennemføre fysiologiske og molekylærbiologiske undersøgelser af de teknologiske egenskaber for gær, specielt Debaryomyces hansenii, som er vigtige for ostemodning. Følgende genotypiske metoder blev afprøvet: Intergenic Transcribed Spacer (ITS)-PCR, mitochondriel DNA Restriction Fragment Length Polymorphism (mtdna RFLP), og puls felt gel elektroforese (PFGE). Endvidere blev den fænotypiske metode Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR) vurderet. Resultaterne viste, at ITS-PCR er velegnet til differentiering af gær på artsniveau. Artsspecifikke PCR-produkter blev observeret for de undersøgte gærarter Debaryomyces hansenii, Saccharomyces cerevisiae, Candida zeylanoides, Kluyveromyces lactis, og Yarrowia lipolytica. MtDNA RFLP under anvendelse af restriktionsenzymerne HaeIII og HpaII viste, at 20 stammer af D. hansenii kunne opdeles i 14 forskellige grupper, hvilket bekræfter metodens anvendelighed til adskillelse af D. hansenii på stammeniveau. Ved anvendelse af PFGE for 56 stammer af D. hansenii blev antallet og størrelsen på de kromosomale bånd beregnet og størrelsen af det totale genom estimeret. Antallet af kromosomer varierede fra 5 til, med 6 kromosomer i de fleste stammer og tilhørende genomer på mellem 9,4 og 12,6 Mbp. PFGE gjorde det muligt at differentiere mellem alle de undersøgte D. hansenii stammer og demonstrerede således den bedste differentiering på stammeniveau. FTIR var egnet til differentiering på artsniveau, men mindre egnet til stammedifferentiering end de molekylærbiologiske metoder. Debaryomyces hansenii viste sig at være den dominerende gær gennem modningsforløbet for Danbo ost, mens andre arter blev detekteret i lavere koncentrationer og kun i den tidlige fase af ostemodningen. Ved mtdna RFLP blev der påvist en markant mikrobiel succession blandt D. hansenii stammer, således at kun én stamme var tilstede på osteoverfladen efter 3 dages modning. Denne stamme har ikke tidligere været isoleret. Det blev vist at den mikrobielle succession skyldes stammevariationer i væksthastighed og udnyttelse af laktat ved forskellige ph-værdier og NaCl-koncentrationer. Den dominerende stamme af D. hansenii var bedre tilpasset til forholdene ved overflademodning og udkonkurrerede de øvrige stammer af D. hansenii. Endvidere blev det vist at tilsætning af galaktose i et laktatholdigt miljø medførte hurtigere vækst og laktat udnyttelse med den største virkning opnået ved 0.02 % (w/v) galaktose. Denne sammenhæng kan muligvis anvendes i osteproduktion for at fremme modningsprocessen. Genekspressionsstudier af laktat metabolisme udført på laktatpermease (jen1) og laktatdehydrogenase (cyb2) i D. hansenii stammer viste overensstemmelse mellem genekspressionsmønstre og væksthastighed so laktatnedbrydning, dvs. de bedst voksende stammer viste tidligere stigning i ekspressionsniveauer af jen1 og cyb2. Sammenhængen mellem ekpressionsprofiler og laktatnedbrydning forventes at kunne anvendes til at identificere nye gær som starterkulturer til ost. 2

4 SUMMARY The overall task of this project was to develop molecular biology based typing methods for yeast isolated from cheese and cheese processing environments and to perform physiological and molecular biological studies of the technological properties of yeasts, especially Debaryomyces hansenii, important for cheese ripening. The genotypic methods included Intergenic Transcribed Spacer (ITS)-PCR, mitochondrial DNA Restriction Fragment Length Polymorphism (mtdna RFLP), and pulse-field gel electrophoresis (PFGE). Further, a phenotypic method Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR) was evaluated. It was found that ITS-PCR method could distinguish between the investigated species Debaryomyces hansenii, Saccharomyces cerevisiae, Candida zeylanoides, Kluyveromyces lactis, and Yarrowia lipolytica. MtDNA RFLP using restrictions enzymes HaeIII and HpaII was tested on 20 strains of D. hansenii. The strains were divided into 14 groups according to their restriction profiles, which proved the usefulness of the method for typing of D. hansenii at subspecies level. With the PFGE technique applied on 56 isolates of D. hansenii the number and the size of chromosomal bands and the size of total genome were determined. The number of chromosomal bands varied from five to ten with the most common number being six chromosomes and the corresponding genome sizes between 9.4 and 12.6 Mbp. PFGE made it possible to differentiate between all the investigated species, thus demonstrating the highest discriminative power for strain typing of D. hansenii. FTIR was found to be applicable for differentiation of yeast species, however, less effective for strain typing. ITS-PCR and FTIR are considered applicable in control laboratories of larger dairies. Debaryomyces hansenii appeared to be the dominant yeast species throughout the ripening period of Danbo cheese, whereas other arts were detected in minor concentrations during the early stages of cheese ripening. As showed by mtdna RFLP, a microbial succession among the strains of D. hansenii took place during cheese ripening so that only one strain was detected after 3 days of ripening. That strain has not been isolated earlier. It was established that the microbial succession was caused by the differences between the strains in their ability to grow on lactate at different ph values and NaCl concentrations. The dominant strain of D. hansenii was found to be best adapted to the conditions of surface ripening and consequently, replaced the other strains. Furthermore, it was shown that the addition of galactose in the lactate containing environments accelerated growth and lactate assimilation of the dominant strain with the largest effect achieved at 0.02 % (w/v) of galactose. Gene expression studies of lactate metabolism performed on lactate permease (jen1) and lactate dehydrogenase (cyb2) showed a relationship between gene expression patterns, growth rate and lactate breakdown in D. hansenii, i.e., the earlier increase in expression levels of jen1 and cyb2 was observed in the best growing strains. This relationship can be used to identify new yeast starter cultures. 3

5 1. BAGGRUND OG FORMÅL Gær forekommer i en række mejeriprodukter, enten som en del af den ønskede ledsageflora eller som uønskede kontaminanter. Gærs evner til at etablere sig i miljøet vil være afhængige af deres teknologiske egenskaber, der i mange tilfælde vil variere mellem forskellige stammer indenfor samme art. For at kunne kontrollere og følge gær gennem produktionen er det derfor nødvendigt med simple metoder til identifikation af gær på subspecies niveau. Identifikation af gær foregår traditionelt ved beskrivelse af makro- og mikromorfologiske kriterier, bestemmelse af assimilerings- og fermenteringsprofiler samt resistens overfor forskellige kemiske forbindelser. Klassisk taksonomisk identifikation af gær er imidlertid meget tidskrævende, forudsætter erfaring og er i mange tilfælde ikke i stand til at differentiere på subspecies niveau. Derfor har der i de seneste år været stor interesse for at udvikle molekylærbiologiske metoder til differentiering af gær. Hovedparten af dette arbejde er udført for Saccharomyces cerevisiae og meget lidt er udført for andre gær af relevans for mejeriindustrien, f.eks. Debaryomyces hansenii. For overflademodnede oste har gær en essentiel rolle for ostens modningsforløb og for hindring af vækst af uønskede mikroorganismer. En af gærens funktioner er at nedbryde laktat samt at producere basiske forbindelser og dermed hæve ph hvilket fremmer væksten af vigtige modningsbakterier som Brevibacterium linens. Gærs betydning ved overflademodning af ost synes at være kompleks og en række forskellige teknologiske egenskaber har været nævnt som værende af betydning, om end der for de fleste parametre ikke har været udført basale studier. Det har været projektets overordnede mål at udvikle molekylærbiologiske og fænotypiske metoder til differentiering af gær på artsniveau og stammeniveau for at kunne påvise de gær, som har stærk betydning for ostemodningen. I projektet skulle der iværksættes studier, som kan føre til fysiologisk og molekylærbiologisk beskrivelse af gærs vigtigste teknologiske egenskaber med fokus på gærarten Debaryomyces hansenii. Projektets formål kan sammenfattes i følgende hovedpunkter: At udvikle molekylærbiologiske metoder, der på stammeniveau kan differentiere mellem gær af interesse for mejeriindustrien At kortlægge hvilke gær samt hvilke stammer af D. hansenii, som optræder i Danbo ost under de aktuelle produktionsforhold At identificere hvilke produktionsparametre og osteegenskaber, der alene eller i kombination har en afgørende indflydelse på gærvækst i ost At afklare den rolle gær har for ostemodning med fokus på studier af laktatmetabolisme og regulering af laktatmetabolisme på genniveau At anvende den opnåede nye viden til udvælgelse af bedre starterkulturer og til en bedre forståelse af gærens rolle under overflademodning af ost 4

6 2. RESULTATER 2.1. Molekylærbiologiske metoder til identifikation af Debaryomyces hansenii Udvalgte DNA-baserede metoder til typebestemmelse blev videreudviklet og afprøvet på gærisolater indsamlet fra ostemejerier (Durup Mejeri og Hjørring Mejeri). Endvidere indgik stammer fra kultursamlinger på KVL og DTU samt fra Arla Foods. Endelig blev referencestammer fra Centraalbureau voor Schimmelcultures (CBS, Netherlands) anvendt. Følgende tre metoder indgik i arbejdet Intergenic Transcribed Spacer (ITS)-PCR ITS-PCR er baseret på amplifikation af ITS1-5,8S rdna-its2 regionen. Som ses i Tabel 1 blev metoden fundet egnet til differentiering af gær på artsniveau på grundlag af størrelsen af de dannede PCR-produkter. Metoden er robust og forholdsvis nem at håndtere, også i industriens driftskontrol. TABEL 1. Størrelsen af ITS1-5,8S rdna-its2 regionen for gær species relateret til ost a Species Isolate number Size, bp Candida zeylanoides CBS619, CBS5446, CBS5447, CBS6391, CBS D. hansenii var. hansenii CBS164, CBS766, CBS767, CBS772, CBS D. hansenii var. fabryi CBS789, CBS4373, CBS7761, CBS7784, (CBS8417) b 639 (607) b Kluyveromyces lactis CBS683, CBS739, CBS743, CBS845, CBS Saccharomyces cerevisiae CBS400, CBS420, CBS1171, TT56, SC-com 850 Yarrowia lipolytica CBS599, CBS2073, CBS2075, CBS6124, CBS a Ref.: Petersen K., M., Møller, P. L., and Jespersen, L DNA typing methods for differentiation of Debaryomyces hansenii strains and other yeasts related to surface ripened cheeses. Int. J. Food Microbiol. 69: b PCR-produktets størrelse for en enkelt stamme, CBS8417, er 607 bp Mitochondrial DNA Restriction Fragment Length Polymorphism (mtdna RFLP) En anvendelig metode til adskillelse af D. hansenii på stammeniveau viste sig at være Mitochondrial DNA Restriction Fragment Length Polymorphism (mtdna RFLP). Metoden beror på forskelle i mitokondrie DNA. I Fig. 1 er vist mtdna RFLP profiler for 20 forskellige D. hansenii isolater fra CBS kultursamlingen. Profilerne er opnået ved at isolere mitokondrie DNA og dernæst skære det med restriktionsenzymerne HaeIII og 5

7 HpaII. De 20 stammer kan opdeles i 14 grupper ved brug af disse enzymer. Modsat overnævnte ITS-PCR teknik giver mtdna RFLP metoden mulighed for at adskille mellem stammer af samme art, men den er også mere tidskrævende. FIGUR 1. MtDNA RFLP profiler for 20 Debaryomyces hansenii CBS stammer. Profilerne er opnået ved brug af restriktionsenzymerne HaeIII (A) og HpaII (B) (Ref.: Petersen, K. M., Møller, P. L., and Jespersen, L DNA typing methods for differentiation of Debaryomyces hansenii strains and other yeasts related to surface ripened cheeses. Int. J. Food Microbiol. 69:11-24) Puls felt gel elektroforese (PFGE) Puls felt gel elektroforese (PFGE) kan anvendes til adskillelse af kromosomer i gær. Metoden er under projektet udviklet for D. hansenii (20 laboratoriestammer og 20 mejeriisolater) til bestemmelse af kromosomprofiler som vist i Fig. 2. Antal af kromosomer varierede fra 5 til med seks kromosomer i de fleste stammer. Kromosomantal i typestammen D. hansenii var. hansenii (CBS767) og D. hansenii var. fabryi (CBS789) var hhv. 6 og 7. Genomstørrelsen for stammerne varierede mellem 9,412,6 Mb. Da hver enkelt stamme havde en meget specifik PFGE profil, var det muligt at differentiere mellem alle stammer. Denne metode har givet de bedste resultater men den er tidskrævende og skønnes ikke at være egnet til anvendelse i industriel driftskontrol. 6

8 A B FIGUR 2. Puls felt elektroforese af 20 D. hansenii CBS stammer (A) og 20 D. hansenii mejeriisolater (B). Markører: H, Hansenula wingei; S, Saccharomyces cerevisiae (Ref.: Petersen, K.M. and Jespersen, L Genetic diversity of the species Debaryomyces hansenii and the use of chromosome polymorphism for typing of strains isolated from surface ripened cheeses. J. Appl. Microbiol. 97: ) Delkonklusion ITS-PCR kan benyttes til differentiering på artsniveau for gær med relevans for mejeriindustrien. Endvidere er både mtdna RFLP og PFGE brugbare til differentiering af D. hansenii på stammeniveau. Fordelen med mtdna RFLP er at den er mindre tidskrævende end PFGE og kun kræver standard apparatur for elektroforese. Imidlertid vil PFGE være den fortrukne metode i situationer hvor adskillelse af D. hansenii på stammeniveau er vigtigt. 7

9 2.2. Fænotypiske metoder til identifikation af D. hansenii Fourier Transformeret Infrarød Spektroskopi (FTIR) Med det formål at sammenligne de nævnte molekylærbiologiske identifikationsmetoder med en lovende ny fænotypisk identifikationsmetode blev gærisolaterne analyseret med Fourier Transformeret Infrarød Spektroskopi (FTIR). Dette arbejde blev udført hos Arla Foods amba, Innovationscenter Brabrand. Det viste sig, at gærfloraen i den rå mælk inkluderede Debaryomyces hansenii, Pichia membranaefaciens, Candida sake og Candida zeylanoides. Isolater fra mejeriets 12 saltkar bestod primært af Debaryomyces hansenii og Rhodotorula glutinis. Gærpopulationerne på overfladen af ostene bestod hovedsagligt af Debaryomyces hansenii. FTIR inddelte 20 isolater af D. hansenii i grupper, hvilket er dårligere end differentiering med mtdna RFLP og PFGE Delkonklusion FTIR kan anvendes i mejeriindustrien til adskillelse af gær på artsniveau. Sammenlignet med molekylærbiologiske metoder giver den dårligere adskillelse af Debaryomyces hansenii på stammeniveau. Desuden kræver FTIR store investeringer i apparatur, men metoden er robust og skønnes anvendelig i mejeriindustriens driftskontrol Gærforekomst under produktion og modning af ost Forekomsten af gær blev fulgt med mtdna RFLP løbende under produktion og lagring af Danbo ost på Durup Mejeri som vist i Tabel 1. Efter viskning af ostene ses en stigning i koncentrationen af D. hansenii, der efter 3 dage er den eneste påviste gærart på overfladen. De øvrige fundne gærarter fra produktionsomgivelserne som bestod primært af forskellige Rhodotorula- og Trichosporon-arter blev identificeret ved fænotypning. De optrådte tilfældigt og i lave koncentrationer uden forventet betydning for ostekvaliteten. TABEL 2. Gær CFU og identifikation under ostemodning c Prøve Gær CFU Species Saltlage a 6.7 x 2 88 % D. hansenii Ost efter saltning b 1.4 x 3 44 % D. hansenii Viskevæske a 4.7 x 5 0 % D. hansenii Ost efter inokulering b 1.4 x 6 80 % D. hansenii Ost 1 dag b 2.3 x 5 85 % D. hansenii Ost 3 dage b 4.8 x 6 0 % D. hansenii Ost 4 dage før/efter reinokulering b 8.1 x 6 /5.9 x 6 0 % D. hansenii Ost 5 dage b 6.6 x 6 0 % D. hansenii Ost 28 dage b 2.0 x 5 0 % D. hansenii a CFU/ml, b CFU/cm 2, c Ref.: Petersen, K. M., Westall, S., and Jespersen, L Microbial succession of Debaryomyces hansenii strains during the production of danish surface-ripened cheeses. J. Dairy Sci. 85:

10 Debaryomyces hansenii isolater fra hele osteproduktionsforløb blev analyseret ved mtdna RFLP. Genbrugskit tilsat en starterkultur af D. hansenii blev benyttet til viskningen. Som det fremgår af Fig. 3, kunne fire forskellige stammer af D. hansenii (profiler A, B, C, og D) detekteres på overfladen af osten i starten af modningsforløbet ( saltlage ). I viskevæsken blev der detekteret to stammer, hvor den ene (profil G) svarede til den tilsatte starterkultur. Efter ca. tre dage blev starterkulturen udkonkurreret af en anden stamme (profil H). Dominansen af denne stamme blev konfirmeret ved undersøgelse af yderligere 16 produktioner af ost fra samme mejeri. Fjorten ud af de 16 produktioner bestod udelukkende af D. hansenii profil H, mens de andre to produktioner ud over den dominerende stamme indeholdt D. hansenii med profil G (20 %). FIGUR 3. Mikrobiel succession af D. hansenii bestemt vha. mtdna RFLP under modning af Danbo ost (Ref.: Petersen, K. M., Westall, S., and Jespersen, L Microbial succession of Debaryomyces hansenii strains during the production of danish surface-ripened cheeses. J. Dairy Sci. 85: ). Delkonklusion En særlig stamme af D. hansenii viste sig at dominere overflademodning af Danbo ost. Den pågældende stamme, som ikke tidligere har været beskrevet, udkonkurrerede den tilsatte startekultur af D. hansenii. 9

11 2.4. Fysiologisk karakterisering af D. hansenii Vækst på laktat som eneste kulstofkilde Fire stammer af D. hansenii (profiler E, F, G, og H, mtdna RFLP) isoleret under ostemodningen fra et mejeri blev undersøgt for vækst i medie med laktat som eneste kulstofkilde. Vækst er estimeret ved måling af ph. Målinger af ph som funktion af tiden er vist i Figur 4. ph Tid, timer Profil E (ost efter saltning) Profile F (ost efter saltning) Profile G (starter kultur) Profile H (dominerende isolat) FIGUR 4. Vækst af D. hansenii isolater fra osteproduktion i 1 % (w/v) laktat målt som ændring i ph (Ref.: Petersen, K. M., Westall, S., and Jespersen, L Microbial succession of Debaryomyces hansenii strains during the production of danish surface-ripened cheeses. J. Dairy Sci. 85: ). Den dominerende stamme efter viskning (profil H) og starterkulturen (profil G) voksede hurtigst og viste den samme stigning i ph. Vækst af stammerne isoleret umiddelbart efter saltning (profil F og E) var langsommere. Stammen F var ikke i stand til at vokse på laktat, mens stammen E havde en lang nølefase i henhold til gennemførte phmålinger Indflydelse af ph, salt og temperatur på væksten Væksten af den tilsatte startekultur (profil G) og den dominerende stamme (profil H) af D. hansenii på glukose og laktat blev yderligere undersøgt i fuldt faktorforsøg på 3 niveauer tæt på de faktiske niveauer på ostens overflade dvs., under forskellige ph (4,8-5,6), temperatur (16,6-23,3 o C) og saltkoncentrationer (8,3-16,7 % (w/w) NaCl). Fordoblingstiden som funktion af ph og saltkoncentration under vækst på et laktatholdigt medie er vist i Figur 5. Den dominerende stamme (profil H) var langt mindre følsom end startekulturen (profil G) overfor høje saltkoncentrationer ved overfladevækst på laktatholdigt medie. Samme resultat blev opnået under vækst på glukose (ikke vist). Temperatur (ikke vist) og ph havde en mindre effekt på gærvæksten. Forsøgene viste at saltningen havde afgørende betydning for forekomst og vækst af gær på osteoverfladen. Saltningen forårsager en

12 selektion blandt de forekommende gær, således at kun den mest saltresistente stamme vokser frem på osteoverfladen. A A Starterkultur Dominerende isolat B doubling time (h) 8 doubling time (h) ,2 5,4 ph 5,6 5, ,0 4 % NaCl (wt/vol) 4 2 5,2 5,4 ph 5,6 5, ,0 4 % NaCl (wt/vol) FIGUR 5. Fordoblingstiden for stammer af D. hansenii, starterkulturen (profil G, mtdna RFLP) og den dominerende stamme (profil H, mtdna RFLP), ved overfladevækst på mediet indeholdende 1 % (w/v) laktat med varierende ph og NaCl koncentrationer (Ref.: Petersen, K. M., Westall, S., and Jespersen, L Microbial succession of Debaryomyces hansenii strains during the production of danish surfaceripened cheeses. J. Dairy Sci. 85: ). Umetri AB : Indflydelse af galaktose på vækst og laktatnedbrydning Analyser foretaget på Arla Foods Innovationscenter Brabrand viste, at osteoverfladen indeholdt ca. 0,9 % (w/w) laktat og 0,02 % (w/w) galaktose. Vækstforsøg udført for den dominerende profil H viste at tilstedeværelse af 0,02 % (w/v) galaktose i mediet indeholdende 0,9 % (w/v) laktat resulterede i en kortere nølefase og en forøgelse af væksthastigheden sammenlignet med substrat uden galaktose (Figur 6, A). Fordoblingstiden ved vækst på ren laktat var 7,4 timer, mens fordoblingstiden ved vækst på laktat tilsat 0,02 % (w/v) galaktose var 4,4 timer i den indledende vækstfase. Den positive effekt af galaktose øgedes med stigende saltkoncentration op til % (w/v) NaCl (ikke vist). Koncentrationer af laktat, galaktose og pyruvat i mediet blev løbende bestemt vha. HPLC. Figur 6B viser HPLC analyseresultater fra vækst af D. hansenii i medie med laktat som den eneste karbonkilde, mens Fig. 6C og Fig. 6D viser HPLC resultater fra vækst i medium som udover laktat indeholder galaktose i koncentrationerne hhv. 0,02% (w/v) og 0,2% (w/v). Tilstedeværelse af galaktose inhiberede laktatnedbrydningen (substratinhibering), hvilket kan ses udefra ændringer i pyruvatindhold (Fig. 6C og 6D). Imidlertid betød kombinationen af hurtigere vækst på galaktose og substratinhibering af laktatmetabolismen, at laktat blev hurtigst nedbrugt i medie med 0,02 % (w/v) galaktose sammenlignet med medier indeholdende ren laktat eller laktat med 0,2 % (w/v) galaktose. Da ph stiger i overfladen af osten under modning, bl.a., som følge af laktatnedbrydning, 11

13 må det formodes, at tilstedeværelse af små mængder galaktose i osten også vil fremskynde modningsprocessen. A 0 vækstkurver B 0 medie indeholdende laktat OD 600nm 1 0,1 0,01 0,001 laktat laktat % galaktose laktat + 0.2% galaktose Koncentration, mg/g 1 0,1 0,01 0, laktat pyruvate Tid, timer Tid, timer C 0 medie indeholdende laktat og 0.02%w/v galaktose D 0 medie indeholdende laktat og 0.2%w/v galaktose Koncentration, mg/g 1 0,1 0,01 laktat galaktose pyruvate Koncentration, mg/g 1 0,1 0,01 laktat galaktose pyruvate 0, , Tid, timer Tid, timer FIGUR 6. Vækst af D. hansenii (stamme H) i Yeast Nitrogen Base (YNB) tilsat 0,9 % (w/v) laktat og varierende mængde af galaktose (A) samt udnyttelse af laktat, galaktose og pyruvate i mediet uden tilsætning af galaktose (B), med 0,02 % (w/v) galaktose (C), og med 0,2 % (w/v) galaktose (D) (Under offentliggørelse) Delkonklusion Ostemodningen indebærer en mikrobiel succession således at stammen af D. hansenii med den dominerende profil H udkonkurrerer de andre D. hansenii stammer. Stammen med profil H har højere salt- og ph tolerance samt vokser hurtigt på laktat og derfor tilpasser sig bedst i miljøet på osteoverfladen. Væksthastighed af den særlige stamme af D. hansenii kan forøges via tilsætning af små mængder af galaktose til et laktatholdigt medie. Denne sammenhæng kan formodentlig anvendes i osteproduktion for at fremme modningsprocessen. 12

14 2.5. Molekylærbiologisk karakterisering af laktatmetabolisme i D. hansenii Laktatassimilering som selektionsfaktor for genekspressionstudier Der var indsamlet 2 isolater af D. hansenii fra seks forskellige mejerier samt et antal af referencestammer fra CBS som blev undersøgt for deres evne til at assimilere laktat. Forsøget blev udført i laboratoriesubstrat med laktat som eneste karbonkilde. Vækst bestemt med spektroskopi, blev anvendt som et udtryk for evnen til at assimilere laktat. Væksthastigheden blev udregnet og benyttet som grupperingsfaktor. Fire stammer blev på det grundlag udvalgt til genekspressionstudier: en hurtigt voksende (C17-9), en middel (E5-2), en langsom (D8339) samt typestammen for D. hansenii (CBS767). Vækstkurver af udvalgte stammer på laktat og laktat forbrug under væksten er vist i Figur 7. Figuren viser store forskelle mellem stammerne i deres evne til udnyttelse af laktat. A Vækstkurver B Laktatudnyttelse 20 OD 600nm Tid, timer CBS 767 C 17-9 E 5-2 D 8339 Laktat koncentration, g/l Tid, timer CBS 767 C 17-9 E 5-2 D 8339 FIGUR 7. Vækst af D. hansenii stammer CBS767, C17-9, E5-2 og D8339 i Yeast Nitrogen Base med 1,0 % (w/v) laktat (A) og HPLC bestemmelse af laktat i mediet under væksten (B) (Under offentliggørelse) Bestemmelse af genekspression ved Northern blotting Udnyttelse af laktat i D. hansenii stammer på genniveau blev karakteriseret vha. Nordern blotting. Genet jen1 koder for laktatpermease, der er en membran protein som er ansvarlig for laktat optagelse i cellen. Genet cyb2 koder for L-laktathydrogenase, som katalyserer omdannelsen af L-laktat til pyruvat. Udfra sekvenser deponeret i GeneBank blev der designet primere til amplifikation af cyb2 med henblik på dannelse af prober til Northern blotning. Primere for jen1 blev designet udefra kendte delvise sekvenser af genet i følgende gærarter: Candida tropicalis, Kluyveromyces lactis, Pichia angusta, Saccharomyces cerevisiae samt Yarrowia lipolytica. Disse primere blev benyttet til at amplificere ca. 700 bp af genet jen1 i D. hansenii. PCR produkter opnået for cyb2 og jen1 benyttedes som prober i Northern blotting. Ekspressionen af cyb2 og jen1 i de udvalgte (afsnit 2.5.1) stammer af D. hansenii blev undersøgt under vækst på laktat som den eneste kulstofkilde. Resultaterne fra Northern analyse, som er vist i Figur 8, stemte overens med væksthastigheden og med hastigheden 13

15 af laktatnedbrydningen (Fig. 7B). For de stammer som voksede hurtigst (C17-9 og CBS767) var der også en tidlig stigning i ekspressionen af cyb2 og jen1, med maksimum allerede 30 min efter podning. For den langsomt voksende stamme D8339 blev højest ekspression af cyb2 først observeret 3 timer efter podning, mens jen1 var kraftigere udtrykt 72 timer efter podning. Ekspressionsforskelle mellem stammerne var mest udpræget for jen1. Resultaterne af Northern blotting indikerer at forskelle i ekspressionsmønstrer af cyb2 og jen1 kan anvendes til udvælgelse af gær til ostemodning. Strain CBS767 C17-9 D8339 Time 0 m 30m 1h 3h 5h 24h 48h 72h 0 m 30m 1h 3h 5h 24h 48h 72h 0 m 30m 1h 3h 5h 24h 48h 72h JEN1 CYB2 25S RNA FIGUR 8. Northern blot analyse af jen1, cyb2 og 25S RNA fra forskellige stammer af D. hansenii (CBS767, C17-9 og D8339) under vækst i YNB mediet med 1 % (w/v) laktat som den eneste kulstofkilde (Under offentliggørelse) Delkonklusion D. hansenii stammer med forskellige evner til at udnytte laktat og dermed forskellig væksthastighed kan adskilles ifølge genekspressionsprofiler for laktatpermease (jen1) og L-laktathydrogenase (cyb2). Ekspression af jen1 og cyb2 starter tidligere i de hurtigt voksede stammer. Forskel i ekspressionsprofiler kan danne et grundlag for udvikling af en metode til vurdering af stammeaktivitet under ostemodning og udvælgelse af egnede starterkulturer med henblik på hurtig etablering af en stabil mikropopulation på ostens overflade, og dermed et hurtigere modningsforløb. 14

16 3. KONKLUSION I projektet er der blevet udviklet og indkørt molekylærbiologiske metoder til differentiering af gær i ost på arts- og stammeniveau med fokus på Debaryomyces hansenii. Metoderne gjorde det muligt at finde frem til en ikke tidligere beskrevet stamme af D. hansenii med særlig gode egenskaber som starterkultur. For denne og andre stammer af D. hansenii er indflydelsen af forskellige miljøfaktorer på væksthastighed og laktatnedbrydning er blevet kortlagt. Sammenhæng mellem gærvækst og laktatmetabolisme blev endvidere belyst vha. genekspressionstudier. De vigtigste resultater kan punktvis opsummeres som følge: - Gær i ost kan adskilles på spiecesniveau vha. ITS-PCR, mens mtdna RFLP, FTIR og PFGE er velegnede til differentiering af D. hansenii på stammeniveau - Mikrobiel succession forekommer under ostemodning således at en bestemt stamme af D. hansenii udkonkurrerer de øvrige stammer. Den dominerende stamme vokser hurtigst i laktatholdigt medie samt tilpasser sig bedst under varierende ph, temperatur og saltkoncentrationer, svarende til forholdene under overflademodning af ost - Saltindhold havde største effekt på gærvækst, mens temperatur og ph havde mindre betydning - Tilsætning af 0,02 % (w/v) galaktose i medie med laktat som den eneste karbonkilde førte til kortere nøglefase samt hurtigere vækst på laktat - Stammer med forskellige væksthastigheder havde forskellige genekspressionsprofiler af laktatpermease (jen1) og laktathydrogenase (cyb2). Stigning i ekspressionen af jen1 og cyb2 blev observeret tidligere i hurtigt voksede stammer. Det kan således konkluderes, at det overordnede formål i projektet er opfyldt og de udviklede metoder til genotypning af gær samt opklarede nye fysiologiske og molekylærbiologiske aspekter omkring laktatmetabolisme i Debaryomyces hansenii kan anvendes til fordel af mejeriindustrien. 4. PESPEKTIVERING De udviklede metoder til differentiering af mejerirelevante gærarter kan anvendes til adskillelse og kontrol af starterkulturer samt til sporing af såvel den ønskede ledsageflora som uønskede kontaminanter gennem produktionskæden. Metoderne er egnede til implementering i større driftslaboratorier. Endvidere i projektet er der blevet opklaret nye fysiologiske og molekylærbiologiske aspekter omkring D. hansenii vækstegenskaber samt laktatmetabolisme i afhængighed af procestekniske miljøforhold. Kendskab til gærs fysiologiske egenskaber kan konkret udnyttes ved udvælgelse af gærstammer, der som starterkulturer kan indgå i et mere standardiseret ostekit til overflademodning af faste oste. Den opnåede viden kan således anvendes til optimering, styring og forudsigelse af modningsforløbet til sikring bedre og mere ensartet produktkvalitet. 15

17 5. RELATIONER TIL ANDRE MEJERIPROJEKTER Projektet har forbindelse til igangværende projekter på IFV medfinansieret af Mejeribrugets ForskningsFond: Karakterisering af protein- og genekspression i Debaryomyces hansenii i afhængighed af mikrobielle stressfaktorer relevante for ostemodning ( ) og Karakterisering af adhæsion og vækst af Debaryomyces hansenii på faste overflader ( ). 6. SAMARBEJDSPARTNERE Professor S. Scherer, Technische Universität München, Institut für Mikrobiologie, Vöttinger Strasse 45, D-85350, Freising. Tlf.: (08161)713516, Fax: (08161) PUBLIKATIONER Internationale publikationer Petersen, K. M., Møller, P. L., and Jespersen, L DNA typing methods for differentiation of Debaryomyces hansenii strains and other yeasts related to surface ripened cheeses. Int. J. Food Microbiol. 69: Petersen, K. M., Westall, S., and Jespersen, L Microbial succession of Debaryomyces hansenii strains during the production of danish surface-ripened cheeses. J. Dairy Sci. 85: Masoud, W. and Jakobsen, M Surface ripened cheeses: The effects of Debaryomyces hansenii, NaCl and ph on the intensity of pigmentation produced by Brevibacterium linens and Corynebacterium flavescens. Int. Dairy J., 13: Petersen, K. M. and Jespersen, L Genetic diversity of the species Debaryomyces hansenii and the use of chromosome polymorphism for typing of strains isolated from surface ripened cheeses. J. Appl. Microbiol. 97: Masoud, W. and Jakobsen, M The combined effects of ph, NaCl and temperature on growth of cheese ripening cultures of Debaryomyces hansenii and coryneform bacteria. Int. Dairy J. 15: Nationale publikationer Westall, S. and Petersen, K. M Gærvækst på overflademodnede oste. Mælkeritidende, 114. årgang,

18 Videnskabelige afhandlinger Petersen, K.M., ph.d. thesis Genotyping and regulation of lactate metabolism for strains of Debaryomyces hansenii related to surface ripened cheeses (under udarbejdelse). Præsentationer ved internationale kongresser Petersen, K. M., Jespersen, L. and Jakobsen, M Microbial succession of Debaryomyces hansenii strains during the production of surface ripened cheeses. ISY th International Symposium on Yeasts: The rising power of yeasts in science and industry Arnhem, Holland. (Poster) Petersen, K.M., Gori, K., Jensen, N.M. and Jespersen, L Proteomic analysis on the yeast Debaryomyces hansenii. Functional Genomics, Munkebjerg, Vejle maj (Poster) Petersen, K. M., Westall, S., Jespersen, L. and Jakobsen, M Microbial succession of Debaryomyces hansenii strains during the production of danish surface-ripened cheeses. Food Micro, Lillehammer, Norge, august (Poster) Petersen, K.M., Jespersen, L. and Jakobsen, M Characterisation of the lactate metabolism by gene expression studies of JEN1 and CYB2 in strains of Debaryomyces hansenii isolated during the production of Danish surface ripened cheeses. 11th International Congress on Yeasts, August 15-20, Rio de Janeiro, Brazil. (Poster) Jakobsen, M Yeasts in dairy products: interactions and their functional impacts. ISY th International Specialized Symposium on Yeasts: Interactions between yeasts and other organisms August, 2003 Budapest, Hungary. (Mundtlig fremlæggelse) Jakobsen, M. and Jespersen, L Novel microorganisms in dairy products. Food Micro th International Symposium. The International Committee on Food Microbiology and Hygiene. September 12-16, Portorož, Slovenia. (Mundtlig fremlæggelse) 8. UNDERVISNING Ph.d.-studerende: Kamilla Munk Petersen Genotyping and regulation of lactate metabolism for strains of Debaryomyces hansenii related to surface ripened cheeses (under udarbejdelse). Specialestuderende: Wafa Masoud The surface microbiota of bacterial surface-ripened cheeses: Identification, growth potential and interaction. Pia Christiansen Mikrobielle interaktioner under overflademodning af ost. 17

19 Bachelorstuderende: Stine K. Larsen og Terese Jensen Intra- og interspecies kommunikation small talk mellem Debaryomyces hansenii and Brevibacterium linens. Nikolaj Møller-Jensen Application of PFGE in typing of Debaryomyces hansenii strains related to surface ripened cheese. Pedro Ribeiro Microbial interactions between Debaryomyces hansenii and Brevibacterium linens in surface-riped cheese examined by Fluorescence Ratio Imaging Microscopy (FRIM). 18

20 Mejeriforeningen Danish Dairy Board Frederiks Allé 22 DK-8000 Århus C Telefon Fax

Nye veje til optimeret ostekvalitet smalltalk og funktionelle komponenter

Nye veje til optimeret ostekvalitet smalltalk og funktionelle komponenter SLUTRAPPORT Nye veje til optimeret ostekvalitet smalltalk og funktionelle komponenter Mejeribrugets ForskningsFond JUNI 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Afslutningsrapport. Juni 2000

Afslutningsrapport. Juni 2000 Afslutningsrapport Produktions- og lagerforholds betydning for mikrobielle interaktioner i skimmeloste og deres betydning for ostekvaliteten Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr. 2000-34 Juni 2000 Mejeriforeningen

Læs mere

Afslutningsrapport. Bacillus cereus' betydning i danske mejeriprodukter Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr

Afslutningsrapport. Bacillus cereus' betydning i danske mejeriprodukter Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr Afslutningsrapport Bacillus cereus' betydning i danske mejeriprodukter Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr. 1998-19 September 1998 Slutrapport for projektet: Bacillus cereus betydning i danske mejeriprodukter

Læs mere

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk SMÅ OPGAVER Nedskriv

Læs mere

Biokonservering af koldrøget laks

Biokonservering af koldrøget laks Af Lilian Nilsson og Lone Gram Afdeling for Fiskeindustriel Forskning, Danmarks Fiskeriundersøgelser Biokonservering af koldrøget laks - hvordan man forhindrer vækst af Listeria i fiskeprodukter er en

Læs mere

Basic statistics for experimental medical researchers

Basic statistics for experimental medical researchers Basic statistics for experimental medical researchers Sample size calculations September 15th 2016 Christian Pipper Department of public health (IFSV) Faculty of Health and Medicinal Science (SUND) E-mail:

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation

Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation Avancerede bjælkeelementer med tværsnitsdeformation Advanced beam element with distorting cross sections Kandidatprojekt Michael Teilmann Nielsen, s062508 Foråret 2012 Under vejledning af Jeppe Jönsson,

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed

Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed SLUTRAPPORT Forudsigelse af råmælksosts kvalitet og fødevaresikkerhed Mejeribrugets ForskningsFond MAJ 2012 DATO: 02-05-2012 Slutrapport for forsknings- og udviklingsprojekter med tilskud fra Innovationsloven

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University

Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode. D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Evaluating Germplasm for Resistance to Reniform Nematode D. B. Weaver and K. S. Lawrence Auburn University Major objectives Evaluate all available accessions of G. hirsutum (TX list) for reaction to reniform

Læs mere

Afslutningsrapport Ost belysning af interaktioner imellem propionsyrebakterier og laktobaciller under ostemodning

Afslutningsrapport Ost belysning af interaktioner imellem propionsyrebakterier og laktobaciller under ostemodning Afslutningsrapport Ost belysning af interaktioner imellem propionsyrebakterier og laktobaciller under ostemodning Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr. 2006-79 November 2006 Ost, belysning af interaktioner

Læs mere

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet

Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Oliver Hendricks Overlæge, ph.-d. Klinisk lektor Syddansk Universitet Compounds which are chemically foreign or hostile to a biological system Eukaryotic drugs Other chemical compounds Drugs Eukaryotedirected

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Afslutningsrapport. Kvalitet og holdbarhed af hvidskimmeloste Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr April 2004

Afslutningsrapport. Kvalitet og holdbarhed af hvidskimmeloste Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr April 2004 Afslutningsrapport Kvalitet og holdbarhed af hvidskimmeloste Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr. 2004-59 April 2004 Afslutningsrapport for FØTEK-samarbejdsprojektet: "Kvalitet og holdbarhed af hvidskimmeloste"

Læs mere

Afslutningsrapport Synerese i løbegeler Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr December 1999

Afslutningsrapport Synerese i løbegeler Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr December 1999 Afslutningsrapport Synerese i løbegeler Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr. 1999-30 December 1999 Afslutningsrapport til Mejeribrugets ForskningsFond for samarbejdsprojektet Synerese i løbegeler Stig

Læs mere

The GAssist Pittsburgh Learning Classifier System. Dr. J. Bacardit, N. Krasnogor G53BIO - Bioinformatics

The GAssist Pittsburgh Learning Classifier System. Dr. J. Bacardit, N. Krasnogor G53BIO - Bioinformatics The GAssist Pittsburgh Learning Classifier System Dr. J. Bacardit, N. Krasnogor G53BIO - Outline bioinformatics Summary and future directions Objectives of GAssist GAssist [Bacardit, 04] is a Pittsburgh

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Dansk resumé for begyndere

Dansk resumé for begyndere Dansk resumé for begyndere Dansk resumé for begyndere Dette afsnit introducerer bakteriel genregulation for enhver uden forudgående kendskab til dette emne. Alle nødvendige, videnskabelige betegnelser

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION

TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION TEKSTUR OG FEDTKRYSTALLISATION LARS WIKING, MEJERIINGENIØR, LEKTOR INSTITUT FOR FØDEVARER -FOULUM MÆLKEFEDT-KRYSTALLISATION Vil præsentere vores forskningsprojekter som har studeret krystalliseringsmekanisme

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen

IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen IT værktøjer i fødevareproduktionen - hvad mener Fødevarestyrelsen? Niels Nielsen Foder og fødevaresikkerhed Fødevarestyrelsen UCS Ankerhus 30.maj 2013 Emner: Lidt om rammerne Forventninger til modeller

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien

Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien Workshop 3: Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med? Teknologiske og organisatoriske værktøjer til effektivisering i fiskeindustrien v/ Stina Frosch, Lektor, DTU Fødevareinstituttet, Afd. I GUDP

Læs mere

Udvikling indenfor nano teknnologi. Ejner Bech Jensen Vice President Molekylær Bioteknologi Novozymes R&D

Udvikling indenfor nano teknnologi. Ejner Bech Jensen Vice President Molekylær Bioteknologi Novozymes R&D Udvikling indenfor nano teknnologi hvad kan det betyde for Bioteknologien Ejner Bech Jensen Vice President Molekylær Bioteknologi Novozymes R&D Introduktion til Nano/ Bio teknologi : 1. Hvad er nano teknologi?

Læs mere

Vurdering af kviers vækst resultater fra projekt Styring af kvieproduktionen

Vurdering af kviers vækst resultater fra projekt Styring af kvieproduktionen Vurdering af kviers vækst resultater fra projekt Styring af kvieproduktionen Tekst Redaktion Irene Fisker, Dansk Kvæg Flemming Skjøth, Dansk Kvæg Kristen Sejrsen, Danmarks Jordbrugsforskning Troels Kristensen,

Læs mere

Afslutningsrapport. Juli 1998

Afslutningsrapport. Juli 1998 Afslutningsrapport Lipolytisk og proteolytisk aktivitet samt forudsigelse af modningsforløb ved fremstilling af Danablu Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr. 1998-17 Juli 1998 Afslutningsrapport til

Læs mere

The use of instrumented gait analysis in interdisciplinary interventions for children with cerebral palsy

The use of instrumented gait analysis in interdisciplinary interventions for children with cerebral palsy PhD thesis The use of instrumented gait analysis in interdisciplinary interventions for children with cerebral palsy Helle Mätzke Rasmussen Department of Clinical Research Faculty of Health Sciences University

Læs mere

Hvornår er en nedkøling sikker?

Hvornår er en nedkøling sikker? Hvornår er en nedkøling sikker? Tina Beck Hansen ERFA møde engros, 14. november Hvad skal vi vide? Sporedanneres vækstmulighed Nedkølingens forløb Sikker nedkøling? Eksempler Sporedanneres vækstpotentiale

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum

On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum Acta Informatica 40, 603 607 (2004) Digital Object Identifier (DOI) 10.1007/s00236-004-0138-y On the complexity of drawing trees nicely: corrigendum Thorsten Akkerman, Christoph Buchheim, Michael Jünger,

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

TMC - Klima

TMC - Klima NOTAT TMC Klima 97218 CO 2regnskab 217 Ifølge HøjeTaastrup Kommunes KlimaKommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening skal der udarbejdes og offentliggøres et årligt regnskab over kommunens CO 2 udledning.

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Spm. A: Hvad viser data i Figur 1?

Spm. A: Hvad viser data i Figur 1? Opgave 1 Leptin er et plasma proteinhormon der primært produceres af og secerneres fra fedtceller (adipocytter). Leptin, der er kodet af ob (obecity) genet, er 16 kda stort. Leptins fysiologiske funktion

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Linear Programming ١ C H A P T E R 2

Linear Programming ١ C H A P T E R 2 Linear Programming ١ C H A P T E R 2 Problem Formulation Problem formulation or modeling is the process of translating a verbal statement of a problem into a mathematical statement. The Guidelines of formulation

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH

Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter. Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Teknisk Gymnasium Silkeborg - Arla Produktion af mejeriprodukter Smil(e) Workshop d. 17.april i NVH Disposition Overordnet præsentation af projektets dele Præsentation af PLS-forløb og besøg på Arla, Rødkærsbro

Læs mere

You decide if the examination will be held in Danish or in English. Censor is Dr. Peter Westermann, BioCentrum, Technical University of Denmark.

You decide if the examination will be held in Danish or in English. Censor is Dr. Peter Westermann, BioCentrum, Technical University of Denmark. Advanced Bacteriology 2007 Questions for final exam The final exam will take place Thursday November 1 2007 in Øvelsessal II, Sølvgade 83H (Øvelsessal II is found behind Øvelsessal III where teaching took

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

CHAPTER 8: USING OBJECTS

CHAPTER 8: USING OBJECTS Ruby: Philosophy & Implementation CHAPTER 8: USING OBJECTS Introduction to Computer Science Using Ruby Ruby is the latest in the family of Object Oriented Programming Languages As such, its designer studied

Læs mere

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana

Velkommen. Test dit eget DNA med PCR. Undervisningsdag på DTU Systembiologi. Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Velkommen Test dit eget DNA med PCR Undervisningsdag på DTU Systembiologi Undervisere: Sebastian, Louise og Ana Hvem er I? 2 DTU Systembiologi, Danmarks Tekniske Universitet Dagens program 9:00 10:00 Introduktion

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

BY Azadeh Nahavandi Araghi(M.S)

BY Azadeh Nahavandi Araghi(M.S) BY Azadeh Nahavandi Araghi(M.S) Mycobacterium Mycobacteriaceae Actinobacteria Mycobacterium tuberculosis complex Nontuberculous Mycobacteria (NTM) DIAGNOSIS Diagnosis base on Zheel-neelson l staining i

Læs mere

Teknisk tegning Flowdiagrammer til procesanlæg Generelle regler

Teknisk tegning Flowdiagrammer til procesanlæg Generelle regler Dansk Standard DS/EN ISO 10628 1. udgave Godkendelsesblad Godkendt:2001-04-06 Teknisk tegning Flowdiagrammer til procesanlæg Generelle regler Flow diagrams for process plants General rules DANSK STANDARD

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND

MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE ENVIRONMENTAL MICROBIAL GENOMICS GROUP MODERNE METAGENOMANALYSER MIKROBIEL NEDBRYDNING AF MILJØFREMMEDE STOFFER I JORD OG GRUNDVAND Aarhus Universitet,

Læs mere

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 13. august 2001 kl

BIOLOGI HØJT NIVEAU. Mandag den 13. august 2001 kl STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2001 2001-6-2 BIOLOGI HØJT NIVEAU Mandag den 13. august 2001 kl. 9.00-14.00 Af de store opgaver 1 og 2 må kun den ene besvares. Af de små opgaver 3, 4, 5 og 6 må kun to besvares.

Læs mere

cycle segmentation Søren Ziebe, Søren Professor, Ziebe M.Sc., Dr.med.

cycle segmentation Søren Ziebe, Søren Professor, Ziebe M.Sc., Dr.med. The PGS case pro/contra against routine cycle segmentation Søren Ziebe, Søren Professor, Ziebe M.Sc., Dr.med. The Rigshospitalets Fertility Clinic Fertilitetsklinik - Rigshospitalet University Københavns

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2012

Trolling Master Bornholm 2012 Trolling Master Bornholm 1 (English version further down) Tak for denne gang Det var en fornøjelse især jo også fordi vejret var med os. Så heldig har vi aldrig været før. Vi skal evaluere 1, og I må meget

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsarkitektur - Aalborg 3 respondenter 10 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 30% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

to register

to register www.livebidding.com.au to register ON ON PROPERTY RAM SALE LIST THURSDAY 15TH SEPTEMBER 2016 Inspection 9.30 Sale 1pm Glenwood 39R Dilladerry Rd Dubbo Matthew & Cherie Coddington 0438 877286 68877286 rpmerinos@bigpond.com

Læs mere

prøve at THOMAS BREITENBACH AC-MEDARBEJDER AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR KEMI LABORATORIE ØVELSER: Hvordan Kan man forbedre det?

prøve at THOMAS BREITENBACH AC-MEDARBEJDER AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR KEMI LABORATORIE ØVELSER: Hvordan Kan man forbedre det? LABORATORIE ØVELSER: Hvordan Kan man forbedre det? prøve at AC-MEDARBEJDER Personer involveret Thomas Breitenbach (Akademisk medarbejder) Sigurd Christiansen (PhD student (Merete Bilde)) Jan Thøgersen

Læs mere

Systems Biology of C. elegans. Stuart Kim Stanford University

Systems Biology of C. elegans. Stuart Kim Stanford University Systems Biology of C. elegans Stuart Kim Stanford University Overview Cell lineage Genome Mutant Phenotypes Protein interaction Gene Expression Early cell divisions B A S M E C D 4P C. elegans zygote

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. april 2017 (OR. en) 8318/17 AGRILEG 82 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 19. april 2017 til: Komm. dok. nr.: D046260/03 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Smageskole Nordic Food Lab

Smageskole Nordic Food Lab Smageskole Nordic Food Lab Michael Bom Frøst Fødevaredesign og forbrugeradfærd Institut for Fødevarevidenskab Bær i det salte køkken Frugteddiker Umeboshi Eddiker Nordic Food Lab 3 Nordic Food Lab 4 Nordic

Læs mere

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis

Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Challenges for the Future Greater Helsinki - North-European Metropolis Prof. Dr.-Ing. / M.A. soc. pol. HafenCity University Hamburg Personal introduction background: - urban and regional planning - political

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

DENCON ARBEJDSBORDE DENCON DESKS

DENCON ARBEJDSBORDE DENCON DESKS DENCON ARBEJDSBORDE Mennesket i centrum betyder, at vi tager hensyn til kroppen og kroppens funktioner. Fordi vi ved, at det er vigtigt og sundt jævnligt at skifte stilling, når man arbejder. Bevægelse

Læs mere

Key words: HSVE, Serological Diagnosis, ELISA

Key words: HSVE, Serological Diagnosis, ELISA Key words: HSVE, Serological Diagnosis, ELISA Fig. 1 IgM and IgG antibody levels in acute phase CSF of patients with HSVE by age as determined by ELISA index at 1: 10 dilution of CSF age in years Fig.

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond

Ved. Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Ved Formand Hans Henrik Lund, Mejeribrugets ForskningsFond Indsatsområder MFF fokuserer sin indsats indenfor 3 hovedområder som har særlig betydning for udvikling i mejerierhvervet: Fødevaresikkerhed og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Supplerende spørgsmål vedrørende rapport om Group housing of mink

AARHUS UNIVERSITET. Til Fødevarestyrelsen. Supplerende spørgsmål vedrørende rapport om Group housing of mink AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG Til Fødevarestyrelsen. Supplerende spørgsmål vedrørende rapport om Group housing of mink DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Læs mere

Afslutningsrapport Cholesteroloxidation i mejeriprodukter Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr September 1995

Afslutningsrapport Cholesteroloxidation i mejeriprodukter Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr September 1995 Afslutningsrapport Cholesteroloxidation i mejeriprodukter Mejeribrugets ForskningsFond Rapport nr. 1995-1 September 1995 Afsluttende rapport for FØTEK I projektet Cholesteroloxidation i mejeriprodukter

Læs mere

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy Navn: Martin Kamber Job: Project Manager Firma: Arla Foods Afdeling: Arla Foods, Kruså Dairy. Uddannelse: M.Sc.

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE

Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde. af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE NNU Rapport 5! 2003 1 Dendrokronologisk undersøgelse af skibsvrag ( Roskilde 9 ) fra Roskilde gamle avneområde af Claudia Baittinger ROSKILDE HAVN, ROSKILDE Nationalmuseet, Marinarkæologiske Undersøgelser.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

A multimodel data assimilation framework for hydrology

A multimodel data assimilation framework for hydrology A multimodel data assimilation framework for hydrology Antoine Thiboult, François Anctil Université Laval June 27 th 2017 What is Data Assimilation? Use observations to improve simulation 2 of 8 What is

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Martin Lohse. Passing. Three mobile for accordion. Composed

Martin Lohse. Passing. Three mobile for accordion. Composed Martin Lohse Passing Three mobile for accordion Composed 2011-12 Passing Three mobile for accordion The score is in exact pitch, and the proposed registers can be changed according to room and instrument

Læs mere

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle

Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Overlevelse af parasitter ved slange-udlægning og nedfældning af gylle Dyrlæge Stig Milan Thamsborg, Dyrlæge Kiran K. Katakam, Biolog Heidi Huus Pedersen & Biolog Helena Mejer Veterinær Parasitologi København

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2012 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Our activities. Dry sales market. The assortment

Our activities. Dry sales market. The assortment First we like to start to introduce our activities. Kébol B.V., based in the heart of the bulb district since 1989, specialises in importing and exporting bulbs world-wide. Bulbs suitable for dry sale,

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

SKEMA TIL AFRAPPORTERING EVALUERINGSRAPPORT

SKEMA TIL AFRAPPORTERING EVALUERINGSRAPPORT SKEMA TIL AFRAPPORTERING EVALUERINGSRAPPORT OBS! Excel-ark/oversigt over fagelementernes placering i A-, B- og C-kategorier skal vedlægges rapporten. - Følgende bedes udfyldt som del af den Offentliggjorte

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere