A m bassadens indsats D B F s repræ sentanter var ikke ene om at kæ m pe for D an. A f H.C. Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A m bassadens indsats D B F s repræ sentanter var ikke ene om at kæ m pe for D an. A f H.C. Møller"

Transkript

1

2

3 D a n m a rk b lev o v erh a let in d en o m a f In d o n esien Der kan kun gættes om årsagen til, at Indonesien skal arrangere næste VM på Danmarks bekostning Jens Peter Nierhoff og Michael Kjeldsen ydede en flot præstation ved VM. Bronze i double. B A D M IN T O N er D B F s officielle organ, men m eninger der kom m er til udtryk i bladet, behøver ikke nødvendigvis at give udtryk for fo rb u n dets mening. Udgives af: Bjørn Danielsen Postbox Frederikshavn Tlf eller D ansk Badminton Forbund, Idræ ttens Hus, B røndby Stadion 20, 2605 Brøndby Tlf Redaktion: H.C. M øller (ansvarsh.) Teglstrupvej 24 B 2100 K øbenhavn 0. Tlf (m ellem kl. 12 og 16) Torben Freij D B F s kontor Tlf , lokal 349 Lise Kissmeyer Skolevangen Brønshøj Tlf H enning Just Ø stergade 10 E 7800 Skive Preben Søborg (foto) M artin G uld (foto) Annoncer og abonnementer: H envendelse til R edaktionskontoret Postbox Frederikshavn Tlf B jørn D anielsen Tlf Birgit Van Tlf Tryk: N o rd try k, Frederikshavn Abonnement på» B a d m in to n «: 150,- kr. pr. å r e lle r 15,- kr. i løssalg. A f H.C. Møller E t vel forberedt oplæg godt præ senteret af Steen F ladberg var ikke nok til at skaffe D ansk B adm inton Forbund arrangem entet af de individuelle verdensm esterskaber i D a n m ark blev slået i opløbet af In donesien, der i sit tilbud også havde et tre-dages ophold p å Bali m ed ledsager til de m edlem m er af IB F s bestyrelse, der skulle træffe afgørelsen. Jeg havde ikke fantasi til at forestille m ig, at vi skulle have tilbudt et ferieophold på B o rn holm, sagde Frede K ruse-c hristiansen galgenhum oristisk, da det var en kendsgerning, at ni af de 17 stem m eberettigede m edlem m er, d er var til stede, valgte den b ane, som de fleste europæiske spillere frygter m est, til ram m e om det næste VM. D oblede op M en B ali-turen alene h ar nu nok ikke placeret m arginalstem m erne hos indoneserne. E t vægtigt konkurrencem o m ent var, at m ens D anm ark kunne tilbyde en garantisum på U S dollars - ca. 1,2 m illioner k ro n er efter dagens kurs, lovede Indonesien at lægge dollars (godt 2,5 m io. kr.) på bordet. D e m ange penge bruges bl.a. til rejsetilskud til spillerne fra de forskellige lande. M en m an har sine tvivl om, at p en gene alene var så afgørende, i betragtning af, at det V M, der n etop er afsluttet i K ina, gik for en garantisum p å dollars (knap kr.) A m bassadens indsats D B F s repræ sentanter var ikke ene om at kæ m pe for D an m arks sag. M ed sto r im ødekom m enhed havde am bassadør A rn e Belling inviteret IB F s bestyrelse til frokostm øde i am bassaden. D e t var i øvrigt an d en gang, at danske ledere og flere af spillerne var i am bassaden, idet alle danskere, der var beskæ ftigede m ed badm inton i Beijing inden VM var am bassadør Bellings gæster ved et m iddagsselskab. M en selv om det indonesiske bestyrelsesm edlem U tu s Kurniadi sukkende beklagede sig over, at han ikke kunne invitere IB F erne p å am bassadefrokost, fordi K ina og Indonesien ikke h ar diplom atiske forbindelser, var det alligevel ham, der løb m ed sejren. O vervejede sin stilling O m en helt tredje fak to r så er årsagen til d et, er svært at sige, m en det e r en kendsgerning, at europæ ere og asiater ofte har svært ved at sæ tte sig ind i hinandens tankegang, og det kan ikke udelukkes, at en m indre heldig opførsel af et p ar d eltagere i det danske kontingent kan have gjort sin virkning. D e pågæ ldende gerådede i diskussion m ed den kinesiske vicepræ sident i IB F M iss Lu Shengrong, og der opstod åb en b art m isforståelser, d er fra kinesisk side blev b etragtet som fornæ rm ende. I hvert fald kunne m edlem m er af IB F s bestyrelse nogle dage efter diskussionen b e re t te, at K ina havde m eddelt, at m an ville overveje sin stilling endnu engang m ed hensyn til, om m an ville stem m e på D an m ark eller Indonesien som arrangør af næ ste VM. D et fik F rede K ruse til at indskæ rpe over for alle danskere, at uanset hvad ens status er, m å enhver, der e r indehaver af et dansk pas, b etragte sig som re præ sentant fo r DBF, når m an B lad 6 forventes at udkom m e i uge 35. D eadline fo r stof 1. august. B lad 7 forventes at udkom m e uge 39. D eadline for stof 1. septem ber. er i A sien, og de pågæ ldende personer var store nok til at give M iss Lu den undskyldning, som nogle m ente, hun havde krav på. Europa udsultes IB F s præ sident, Ian Palm er, var en af dem, der var m est overrasket over afstem ningens resultat, og hans spontane reaktion var at anbefale F rede K ruse at søge V M -arrangem entet i M en den danske form and gør sig ikke falske illusioner i så henseende. Selv om praksis blev afveget i år, er det IB F s politik at skifte m ellem k o n tinenterne, når m an tildeler V M, og da m eget tyder på, at det engelske forbund får arrangem entet i 1993 i an led ning af B A of E s 100 års jubilæ um, kan jeg ikke forestille m ig, at D anm ark bliver arrangør to år forinden. M edm indre IB F da æ ndrer politik i de kom m ende år. M e d, den nuvæ rende praksis koncentrerer IB F alle sine arran g e m enter om Indonesien og M a laysia. D en udsultning, som m an bevidst udsæ tter E uropa for, fører år for år langsom t frem til total stagnation af b a d m inton p å vort kontinent. E fter m in opfattelse focuserer m an i uhyggelig grad på pengene og lader hånt om IB F s fornem ste opgave at u d brede og vedligeholde badm intonsporten over hele verden, m ener Frede K ruse. Indholdsfortegnelse: VM i Kina Læserkonkurrence. 12 Vi skal ikke efterligne 13 S y d a frik a D e b a t N yheder fra firm aerne Lederkursus aflyst. 19 O ffic ie lle Nyt fra dom m erne. 21 Badm inton Mix D et nye pointsystem 24 Væskebalance afgør 26 Fra k re d s e n e

4

5 Fra in g entin g til b ronze v e d V M Nierhoff og Kjeldsen er på mindre end fire måneder blevet en af verdens fire bedste herredoubler Vi har halvt om halvt lovet Michael Kjeldsen ikke at træde ret meget mere i det forhold, at han startede sæsonen med at opgive herredouble til fordel for single og sluttede samme sæson som bronzemedaljevinder i double ved VM sammen med Jens Peter Nierhoff. D et var en flot præ station af det useedede danske p ar at slå de 3-4 seedede indonesere Liem Swie K ing/rudy Heryanto i tredje runde og følge op i kvartfinalen m ed sejr over englæ nderne Nigel Tier/N ick Yates, d er um iddelbart forinden havde sendt det seedede thailandske par Sawai/Thongsari ud af turneringen. A t danskerne så fik en ordentlig lektion i badm inton i sem ifinalen af de senere verdensm estre, Li Yongbo/Tian Bingyi, fo rhindrer ikke, at N ierhoff og Kjeldsen har status som en af verdens bedste h erred o u bler, o m end der på grundlag af sem ifinalen i Beijing e r en god bid vej fra nr. et og ned til nr. tre-fire. B ronzem edaljen m edvirkede til, at D anm ark blev tredje bedste nation ved VM samt b edste euoropæiske n a tion. H oldt seedingen D et an d et danske par i h e rre double, Steen Fladberg/Jan Paulsen, h o ldt sin seeding til kvartfinalen, hvor danskerne m ødte deres overm ænd i sølvvinderne R azif og Jalani Sidek, M alaysia, d e r havde deres v anskeligste kam p i starten, da de m åtte ud i tre sæt for at besejre M ark C hristiansen og Stefan K arlsson. Jan Poulsen kan være stolt af sin indsats. Han beviste på ny i Peking, at han er den forstærkning til herredouble, som man håbede på. Det er kun få spillere beskåret at nå frem blandt de sidste otte i sin debut ved verdensmesterskaberne. Besejrede sin makker D et gik m indre godt for Jan Paulsen i m ixed double, hvor han spillede sam m en m ed sin søster, G itte. M en det kan m å ske være en lille trøst for parret, at ingen ventede, at de ville overleve første runde m od de 5-8 seedede koreanere Park Jo o B ong/k im Yun Ja. D et gjorde de heller ikke, og Steen F ladberg/d orte Kjær blev de danskere, d er nåede længst. D e spillede sig frem blandt de sidste 16 og var ved at få kram m et på de topseedede koreanske sølvvindere, Lee D euk C hoon/ C hung M yung H ee, inden koreanerne vandt 15-12, 6-15, In ternationalt spiller Fladberg m ixed double m ed englæ nderen G illian C lark, m en d et engelske forbund insisterede p å at m øde op ved V M m ed nationale doubler, og således gik d et til, at det blev Fladberg og D o rte Kjær, der i aller første kam p ekspederede C lark og hendes nationale m akker, D ipak Tailor, ud af turneringen, Sic! I dam edouble var der ikke m eget at råb e hurra for. Selv om kineserne var to talt dom i nerende, nåede de to danske p ar aldrig at kom m e til at få en kinesisk m odstander. D et sørgede japanern e for. I første ru n de, hvor der kun blev spillet to kam pe, slog Tokuda/Tago D o rte K jæ r/n ettie N ielsen ud, og i anden runde blev G itte Paulsen/G rete M ogensen slået i deres først kam p af K itada/ K oizum i. Begge japanske p ar tabte i øvrigt den næste kam p, de stillede o p i. hc Bronzemedaljerne vindes. Den»danske«lejrs reaktion. Steen Fladberg/Jan Paulsen holdt deres seedning. Nettie Nielsen og Dorte Kjær tabte til Tokuda/Tago, Japan. 5

6 D e t glippede igen V erdens b edste badm intonspiller bliver næppe nogensinde verdensm ester, m en er ikke ene om den skæbne Af. H. C. Møller Gennem vædet af sved, udmattet og med skuffelsen lysende ud af ansigtet var Morten Frost det personificerede billede på en slagen mand, da han forlod banen i Hovedstadens Idrætshal i Beijing efter VM -finalen m ed direkte kurs mod sin bedste støtte og hjælper, sine kone Ulla-Britt. Frost var i hvert fald um iddelbart efter sit andet nederlag i en V M -finale indstillet p å, at han aldrig bliver verdensm e ster i herresingel. Ved næste V M er han 31 år, og m esterskab erne skal spilles i heksekedlen Senyan Istora i Jak arta, d er aldrig har væ ret Frosts eller for den sags skyld nogen anden danskers livret. m alt taber til en anden, lige n eto p på finaledagen er i bedre dagsform end k onkurrenten og d erfor m åske uberettiget bliver kåret som verdensm ester. T ilfæ ldigheder eller ej Vi vil dog m ed d et sam m e u n derstrege, at vi ikke anser Yang Yang fra K ina som nogen»uberettiget verdensm ester«. H an h ører bestem t m ed til det dusin spillere, d er h ar hjem m e i den absolutte to p, hvor det er god latin, at m an slår hinanden på kryds og tværs. M en lad os også gentage, hvad vi tidligere har sagt: at der skal to til at lave en god finale. D esuden går d er ikke noget af M orten Frosts im age, fordi han»kun«blev nr. to og tangerede Liem Swie Kings resultat m ed sølvm edalje to gange i træ k i herresingle. E fter vor m ening var det den bedste spiller, d er vandt finalen. A t Frost så um iddelbart efter kam pen ikke delte den o p fattelse, er en an d en sag. D et var en kam p præ get af tilfældigheder, og den blev afgjort på en tilfældighed, sagde han. Forventninger D en store skuffelse over det udeblevne verdensm esterskab, som ram te alle europæ ere, hæ nger sam m en m ed de store forventninger, d er var knyttet til Frost. H an var allerede inden starten på V M anset for at være den eneste europæ er, der kunne hindre en total asiatisk dom inans i Beijing, og den an tagelse holdt stik, efterhånden som turneringen skred frem. D a m an nåede sem ifinalerne, var E uropa kun repræ senteret i tre rækker, Frost i herresingle, N ierhoff/k jeldsen i h erred o u ble og D ew /G ilks i m ixed double. D e resterende sem ifinalepladser fordelte sig m ed 12 (!) til K ina, tre til Sydkorea, og en hver til M alaysia og Indonesien, og i finalerne var d er reserveret plads til en dansk singlespiller, en m alaysisk h erred o u ble og en koreansk m ixed d o u ble, m ens kineserne sad p å de øvrige syv pladser og var stæ rke nok til at blive den første nation i verden, der vandt samtlige fem individuelle titler, som skal lægges til de holdtitler, K ina vandt sidste år i Jakarta, da de sikrede sig både Thom as og U b e r Cup. Korsfareren Forventningerne til Frost var iblandet et helt register af følelser. Alle europæ ere spillere, ledere, turister o.s.v. - betragtede ham som deres egen. H an var så at sige det eneste bolværk mod d en overvældende asiatiske bølge. H an var den eneste, d er p å banen kunne m arkere E u ro p a, korsfareren m od det, d er snart ligner et østasiatisk m onopol. Ingen ved bedre end F rost, hvor vigtigt det er, at europæ isk badm inton bliver ved m ed at bevare sin identitet, og trods alt sørgede Frost for, at d e t fortsat er tilfældet. Nok tabte h an finalen, m en det skete efter en frem ragende indsats og dagen efter, at h an havde leveret en af sin karrie- Drillepind M en efter at den første skuffelse havde sat sig, var Frost også realistisk nok til at konstate re, at han kan leve uden at blive verdensm ester, m en som alle andre h a r han selvfølgelig am bitioner, og det irriterer verdens bedste og m est konstante spiller, at han ikke kan få den eneste titel, h an m angler, i hus. H an har tidligere sam m enlignet det m anglende verdensm e sterskab m ed en drillepind. M orten Frosts tilfælde er dog langtfra enestående. Idræ tshistorien kan b erette om snesevis af tilfælde, hvor verdens bedste aldrig har o p n ået at kunne sm ykke sig m ed titlen verdensm ester, og det kan give stof til m ange afhandlinger om det re t færdige i, at en spiller, der nor Morten Frost og Yang Yang i VM finalen. 6

7 res flotteste præ stationer ved i sem ifinalen at vinde over den tidligere All E ngland m ester, kineseren Z hao Jianhua, m ed 15-12, Selv om Z hao i begge sæt indhentede solide danske føringer, var det hele tiden danskeren, der havde kontrollen over kam pen. D et var ham, d er erobrede kom m andoen ved n ettet og angav tem poet. D et var kineseren, der m åtte ud på de lange løbeture og lægge krop til de udm arvende kantbolde, og det var en fryd at være en af de europæ iske tilskuere til den kam p. Rigtig og forkert side Trækken i den kæm pem æssige hal m ed plads til tilskuere var, som den er, når den er værst under All E ngland i W embley A rena, og det m æ rkedes i sam tlige 251 V M -kam pe. D er var en»rigtig«side og en»forkert«side, og i de kam pe, hvor jævnbyrdige m odstandere m ødtes, var vinderen i langt de fleste tilfælde den, der efter tre sæt sluttede på den»rigtige«side. D et kom også næ sten til at holde stik i finalen m ellem Frost og Yang. K ineseren startede på den»rigtige«side, og Frost blev i bogstaveligste forstand blæst ud. H an fik kun to point. M en i andet sæt kom Frosts em inente defensiv til sin ret, og nu lå boldene, hvor de skulle. Yang spillede stadig et m eget fornem t, aggressivt spil, m en jo m ere Frost sam lede op, des træ ttere blev kineseren, og danskeren kom for første gang i kam pen foran ved og afgjorde sæ ttet m ed 15-13, da Yang Yang afstod fra omspil. Morten Frost efter sin sejr over Zhao Jianhua. langsom t o pad til og så skete katastrofen. E n bold fra Yang Yang, der vitterligt var u d e, blev døm t god, så h an kom p å H avde F rost fået serveretten, som han skulle, var stillingen form entlig blevet 13-13, og kam pen havde fortsat været vidt åben. Nu sendte Frost i stedet kam pens sidste bold ud over linien, og den kinesiske sejr p å 15-2, 13-15, 15-12, var en kendsgerning. I en så intens og langvarig kam p 83 m inutter som årets V M -finale er det um uligt at undgå fejl fra liniedom m erne, m en som dansker kan m an godt føle sig ilde berørt over, at de allesam m en gik ud over Frost, og direkte frustrerende er det, når en fejl sker på et tidspunkt, hvor m an ikke kan frigøre sig for tanken om, at det var netop d en, der afgjorde det hele. K atastrofen Yang Yang kom atte r over på den»rigtige«side, og m an krydsede fingre for b are fire eller fem danske point før sidebyttet. M en nej. Til trods for et enorm t kraftforbrug i de to første sæt havde Yang reserver til at score otte point m od nul, før han skulle over at stå p å den»forkerte«side, hvorfra han æ ndrede stillingen til M en selv om han så sådan ud, havde Frost ikke givet op. O gså han havde endnu et utøm t lager af kræ fter og styrke til igen at styre kam pen. H an kravlede Kun 1800,- Ja tak, send mig straks 1 stk. DEN 1901 opstrengningsmaskine incl. værktøj. FULD RETURRET. Navn: Adr: Postnr.: By: Tlf.: TRANSOCEAN SPORT ULRIKKENBORG ALLÉ LYNGBY 7

8 Poul-Erik Høyer. Ikke uberettiget var M orten Frost den dansker, d er tiltrak sig størst opm æ rksom hed ved VM i K ina - ikke blot hos den danske presse, m en også i den britiske, der for første gang gjorde ham til en af sine egne. Frost v ar seedet nr. et, m en blev nr. to. H an indfriede altså ikke forventningerne, hvilket til gengæld to af de tre andre danskere i herresingle gjorde til overm ål. Vi tø r m ene, at når m an er useedet, forventes det ikke, at m an når frem blandt de sidste 16 endsige de sidste o tte, som er kvartfinalister. M en den sag klarede Ib F rederiksen og Jens P eter N ierhoff, m ens den fjerde, P oul-e rik H øyer, som ventet m åtte stå af efter første runde, hvor han havde det uheld at m øde den kinesiske dark horse til V M, X iong G u- obao. Hjælp fra H olland Ib Frederiksen har det til fælles m ed Frost, at de begge blev slået ud af verdensm esteren Yang Yang. F or»frede«s vedkom m ende skete det i kvartfinalen, efter at han i anden 8 F in in d sats a f»f red e«o g N ie r h o ff i sin gle Danskerne holdt med hver sin spiller i et engelsk-kinesisk opgør, og kineserne fuppede igen runde havde præ steret at slå d en seedede m alayser M isbun Sidek 15-6, 13-15, I tredje sæt skadede Ib Frederiksen sin ene fod. N øjagtig det Ib Frederiksen. sam m e skete, da de to spillere sidst m ødtes ved grand prix finalen i decem ber. D en gang tvang skaden danskeren til et par m åneders pause. Så galt gik det ikke denne gang. D B F havde ikke råd til at m edbringe en fysioterapeut, m en takket være Steen D. Sørensen lykkedes d et at købe tid hos den hollandske m assør Jan W iggers, hvis regelm æssige b e handlinger af Ib Frederiksens fod ikke blot kurerede skaden, m en også førte til et så tæt forhold m ellem de to, at Jan Wiggers to talt overgik den danske koloni i støtte til Ib F rederiksen u n d er kvartfinalen m od Yang Yang. Næsten ene m and tog han kam pen op m od kinesere, der råbte p å Yang. W iggers vandt i det m indste andet sæt i kam pen, som gik til kineseren m ed 15-3,11-15,15-9. D anish support G o d t en m åned før V M var Jens P eter N ierhoff ikke u d taget i single, m en fornem m e re sultater i april skaffede ham d en adgangsbillet, som han udnyttede flot. H an startede m ed at give»æg«til en af de bedste m alaysere Foo K ok K eong og fortsatte m ed at slå H iroki E to, Jap an, inden han tabte til Z hang Q uingw u, K ina, i en kam p, som N ierhoff efter egen vurdering burde have vundet. O p til denne kam p opstod en pudsig episode. K ineseren spillede m od D arren H all, E ngland, og vinderen af kam pen skulle altså m øde N ierhoff. I de sydste syv indbyrdes m øder m ellem H all og N ierhoff har englæ nderen vundet, så det var m eget naturligt, at N ierhoff fra sidelinien heppede på Z hang. M en ved siden af N ierhoff stod M orten Frost, d er e r god ven m ed D arren H all, og som har en stor andel i englæ nderens form idable udvikling. Frost ville naturligvis helst se sin p ro tege vinde, så d er var dansk o p bakning i kam pen, til begge sider. Fusk N oget andet er så, at sportsligt havde det nok væ ret bedre, om D arren H all havde vundet, for i kvartfinalen m ødte Z hang Q u ingwu sin landsm and Z hao Jianhua, og det var oplagt for enhver, at Z hang havde fået b e sked på kun at yde symbolsk m odstand. I løbet af et kvarter havde Z hao vundet 15-4, 15-2 og var klar til sem ifinalen mod Frost. D en slagt fusk har m an oplevet før. D et e r en k endt asiatisk tak tik, som ingen kan gøre noget ved. Straffer m an det, opnår m an kun, at den svage spiller»pådrager«sig en sygdom og scratcher, og d et eneste m odtræ k synes at være at europæiske landsm ænd finder ud af at gøre det sam m e i lignende situationer, selv om det vender sig i enhver dansk sportsm and ved tanken om ikke at få lov til at spille sin chance. hc Jens Peter Nierhoff.

9

10 Kineserier Som bek en d t er der forskel på den kinesiske og den europæ iske kultur, og love og forordninger er heller ikke helt identiske for nu at sige det m ildt. D et oplever den besøgende også i den kinesiske hverdag, og u n der V M kunne det ikke u n d gås, at d er af og til opstod kollisioner m ed som oftest grinagtige situationer til følge, som f.eks. d a... hellige ønskekoncert, da han transm itterede finalen i h e rre single, e r også en af D anm arks bedste til at håndtere en guitar. N år arbejdet var overstået, sam ledes h an og kollegerne i hotellets lobby, og så fik den ikke for lidt. D et varede kun m inutter, før hele natp erso n a let på hotellet var sam let om kring M ader, og snart var det stående spørgsm ål til de d anske jo urnalister om m orgenen:»k om m er guitarm anden i aften?«...m an opdagede, at engelsk er kinersernes»halve m odersmål«. N år det drejer sig om udenlandske navne og lokaliteter, der ikke kan oversæ ttes til kinesisk talesprog, har m an valgt den praktiske udvej kineserne im ellem at stave p å engelsk. O g så var der danskeren, der gik ind i baren p å det fornem m e hotel Shangri La i B e ijing og forlangte en Irish Coffee og fik serveret et glas kold kaffe m ed flødeis i. Icecoffee, yes sir!...d en danske chef de m ission, Jørgen Brix Steby, skulle betale hotelregningen. H an afleverede en check udstedt til hotellet. Nej tak! den kan ikke b ru ges. C reditcard? Nej tak, ubrugeligt! Rejsechecks? N ej, de skal veksles til kinesisk valuta først! Så tog Brix elevatoren fra 21. etage ned i stuen, afleverede sine rejsechecks og returnerede til 21. etage m ed en stak pengesedler, d er fyldte m ere end seks sam m enlagte danske søndagsaviser. M en h an kom af m ed hele stakken. I øvrigt var d et creditcard, der blev afvist, udstedt af en af VM s sponsorer!...d er pludselig dukkede flere adgangskort til hallen op, end arrangørerne havde udstedt. K ortene blev sat ud af kraft og erstattet m ed billetter. U h eldigvis inform erede ingen de udenlandske gæ ster om det, hvorim od kontrollørerne havde fået besked. R esultatet var, at de artister, d er skulle i m anegen, og dem, der arbejdede bag kulisserne, blev form ent adgang, indtil en højtstående kinesisk badm intonleder blev tilkaldt og efter tre k v arter nåede frem og godkendte hver enkelt af de billetløse. L idt flovt i betragtning af, at både M orten Frost og repræ sentanten for hovedsponsoren, B ritish A irw ays, (ca. 1 Vi m io. kr.) var blandt dem, der m åtte vente udenfor....jø rn M ader blev verdensberøm t på X iangjiang hotel. R a dioreporteren, der fyldte 40 år den 12. juni, og som blev den første i 25 år, d er brød ind i den 10

11 M aj er ik k e sød o g m ild fo r K irsten L arsen Nerver var skyld i, at VM kun varede en halv time for Charlotte Hattens Susi Susanti fejrer sin 16 års fødselsdag i disse dage. Men hun er allerede blevet behørigt fejret i sit hjemland, Indonesien. Det skete i slutningen af maj, da hun sammen med sine holdkammerater kom hjem fra Beijing og blev hyldet som den, der kan rette op på indonesisk kvindebadmintons noget skrantende renommé, efter at den 15-årige skolepige opnåede at blive verdensmesterskabernes største overraskelse. E fte r at have slået en canadier og Thordis E dw ald fra Island stod hun til øretæ ver hos K irsten Larsen, m en da spillerne gik fra banen, var det m ed Susi som vinder m ed 2-11, 11-7, 12-10, og selv om hun tabte kvartfinalen til G u Jiam ing, m åtte kineseren bruge hele sit talent for at vinde og erobre den sem ifinaleplads, der var tiltænkt A ll E ngland m esteren i dam esingle. Kunne ikke finde banen Jeg befandt m ig dårligt, kunne ikke»finde banen«og var psykisk ude af balance, sagde den danske favorit. Vi m indes at have h ørt den fo rk laring før. K irsten L arsen sagde noget lignende under V M i C a nada i 1985 og igen u nder U b er C up i 1986, hvor hun heller ikke levede op til ikke m indst egne forventninger. Kirsten Larsen. E fter store resultater i m ange andre turneringer gennem den tre-årige periode, ta ber hun til spillere, som hun Charlotte Hattens. ikke m å tabe til ved V M -arrangem enterne til trods for, at alle undervæ rkerne - opbygningen af form en, træ ningstilstanden, de ydre forhold uden for banen osv. er i skønneste orden. E r det et tilfælde, at den m anglende psykiske balance forsvinder netop på det tidspunkt, eller er der en sam m enhæng? A lle tre turneringer har i hvert fald det til fælles, at de h ar fundet sted i eller lige om kring m åneden maj. M åske en psykolog m ed idræt som speciale kan kaste lys over det for i hvert fald os besynderlige forhold, at K irsten L arsens kemi og maj m åned ikke passer sam m en. Burde have vundet Som følge af, at C hristina B ostofte ikke blev en skade kvit og m åtte blive hjem m e fra VM, var D anm ark ud over K irsten L arsen kun repræ senteret i d a m esingle ved C harlotte H a t tens, og m an havde egentlig lidt o ndt af hende over, at VM for hendes vedkom m ende varede en halv tim e. H un m ødte i første runde H o Ja K im, Sydkorea, d er vandt 12-11, for d erefter at tabe til C hristine M agnusson fra Sverige. C harlotte H attens burde have vundet over koreaneren. H un havde sæ tbold i første og m atchbold i andet sæt og var den fysisk overlegne. M en psykisk var H o den stæ rkeste, og C harlotte H attens indrøm m ede ærligt, at nervesystem et spillede hende et puds i de afgørende faser. D et gav sig især udslag i nogle server, som m an sjæ ldent ser så dårlige fra den side. hc R esu lta ter fra Y M Herresingle: 1. runde: M orten Frost over Miyamori, Japan, 15-5, Jens Peter Nierhoff over Foo Keong, M alaysia, 15-9, Ib Frederiksen over Kun O Suk, Korea, 15-4, Xiong G uobao, Kina, over Poul-Erik H øyer 15-11, runde: Frost over W iyanto, Indonesien, 15-2, Nierhoff over E to, Japan, 15-12, Frederiksen over Misbun Sidek, Malaysia, 15-6, 13-15, runde: Frost over Li M ao, Kina, 15-6, Zhang Qingwu, Kina, over N ierhoff, 15-7, 1-15, Frederiksen overxu Biao, Kina, 12-15,15-11,15-2. Kvartfinaler: Frost over Rashid Sidek, Malaysia, 15-7, Z hao Jianhua, Kina, over Zhang 15-4, Yang Yang, Kina, over Frederiksen 15-3, 11-15, Icuk Sugiarto, Indonesien over Xiong Guobao 15-7, Semifinaler: Frost over Z hao 15-12, Yang over Sugiarto 15-11, Finale: Yang over Frost 15-2, 13-15, Damesingle: I. runde: Kirsten Larsen over M aria M ontero, Peru, 11-1, Ho Ja Kim, K orea, over C harlotte H attens 12-11, Chun Sung Suk, Korea, over Christina Bostofte w.o. 2. runde: Larsen over Lee H eung Soon, K orea, 11-8, runde: Susi Susanti, Indonesien, over Larsen 2-11, 11-7, Kvartfinaler: Li Lingwei, Kina, over Shi Wen, Kina, 11-12, 11-6, Zheng Yuli, Kina, over Lee Young Suk, K orea, 11-0, Gu Jiam ing, Kina, over Susi Susanto 11-8, Han A iping, Kina, over Tang Juihong, Kina, 11-3, Semifinaler: Li over Zheng 11-6, 8- II, Han over Gu 11-4, Finale: Han over Li 10-12,11-4,11-7. Herredouble: 1. runde: Michael Kjeldsen/Jens P. Nierhoff over Tang/He, Kina 5-15, 15-5, runde: K jeldsen/nierhoff over Jogis/Lee, USA, 15-4, Steen Fladberg/Jan Paulsen over Klaus og Heinz Fischer, Ø strig, 15-3,15-1. R azifog Jalani Sidek, Malaysia, over M ark Christiansen/Stefan Karlsson 12-15, 15-7, runde: K jeldsen/nierhoff over K ing/h eryanto, Indonesien, 15-8, Fladberg/Paulsen over Dew/Tailor, England, 17-15, K vartfinaler: Li Yongbo/Tian Bingyi, Kina, over Jan-Erik A ntonsson/ Pår-Gunnar Jonsson, Sverige, 15-7, Kjeldsen/N ierhoff over Yates/Tier, England, 15-10,15-7. Sidek/Sidek over Fladberg/Paulsen 15-8, Park/ Kim, K orea, over H artono/h adibow o, Indonesien, 15-3, Semifinaler: Li/Tian over Kjeldsen/ Nierhoff 15-4, Sidek/Sidek over Park/Kim 17-16, 7-4 opg. Finale: Li/Tian over Sidek/Sidek 15-2,8-15, Damedouble: 1. runde: Tokuda/Tago, Japan, over D orte Kjær/Nettie Nielsen 15-12, runde: K itada/koizum i, Japan, over G rete M ogensen/g itte Paulsen 15-13,15-9. K vartfinaler: Chung/Hwang, Korea, over Christine M agnusson/m aria Bengtsson, Sverige, 15-8, Li Lingwei/Han A iping, Kina, over Ivana/Tendean, Indonesien, 15-5, Kim /Chung, Korea, over W u/lao, Kina, 12-15, 15-11, Lin Ying/ G uan W eizhen, Kina, over Gillian Clark/Gillian Gowers, England, 17-16, Semifinaler: Li/Han over Chung/ Hwang 15-8, 6-15, Lin/G uan over Kim /Chung 12-15, 15-12, Finale: Lin/Guan over Li/H an 15-7, Mixed double: 1. runde: Steen Fladberg/D orte Kjær over Tailor/Clark, England, 15-9, Park Joo Bong/Kim Yun Ja, Korea, over Jan og Gitte Paulsen 15-5, runde: Fladberg/Kjær over Baum/ Safarik, U SA, 15-10,15-5. Li Ang/Pan Zhenli, Kina, over Mark Christiansen/ Erica van Dijck 15-9, K vartfinaler: Lee D euk Choon/ Chung M yung H ee, K orea, over Lee Sang Bok/Kim Ho Ja, K orea, 15-6, He/Yang, Kina over A ntonsson/ M agnusson, Sverige, 9-15, 17-14, Wang Pengren/Shi Fangjing, Kina, over Park/Kim 15-5, Dew/Gilks, England, over Li/Pan 15-7, Semifinaler: Lee/Chung over He/ Yang 15-6, 11-15, Wang/Shi over Dew/Gilks 15-7, Finale: Wang/Shi over Lee/Chung 15-8,

12 R esultat af L æ serkon k u rrence M ange havde svaret på vor læ serkonkurrence om D H -turneringen 1986/87, m en ingen havde 21 rigtige. B esvarelserne in d eh o ld t løsninger fra 3 rigtige til 15 rigtige. Jørgen Brix-Steby, D B F s U K -form and, vandt suveræ nt m ed 15 rigtige over de øvrige spilleudvalgsform æ nd. Tore Ø stergård, Sønderjyllands B adm inton D istrikt blev nr. 2 m ed 13 rigtige og O le H ansen B ornholm B adm inton K reds nr. 3 m ed 9 rigtige. B landt læ serne trak vi lod blandt de indsendte kuponer og følgende får en lille som m erferiehilsen: Peter Jensen, Revlingevej 10, 9990 Skagen (10 rigtige) John Larsen, Jerismosevej 79, 2670 Greve Str. (15 rigtige) Vi ønsker vinderne og de øvrige deltagere en god som m erferie. R E G L E R : H vis 1 deltager h a r 21 rigtige er præ m ien 2100,- kr. H vis der e r flere vindere træ kkes d er lod om præm ien. H vis der ingen vinder findes, træ kkes d er lod blandt de indsendte løsninger. - D er udloddes 100,- kr. pr. point. B em æ rk: Sidste frist 1. jan u ar 1987.

13 V i skal ik k e efterlig n e k in esern e De kinesiske damer var suveræne, fra venstre: ZhengJuli, GuJiaming (bronze), HanAiping (guld) og Li Lingwei (sølv). V erdensm esterskaberne i B eijing blev en total kinesisk triumf. H oldet, der var på hjem m ebane, satte en rek o rd, som ikke k an overgås, m en kun ta n geres ved at vinde m esterskabet i samtlige fem k ategorier fra herresingle til m ixed d o u ble. M est overraskende var det, at det upåagtede p ar Wang Pengren/Shi Fangjing satte sig på titlen i m ixed double. M indst overraskende var, at K ina vandt titlerne i de rene kvinderækker. H an A iping genvandt m esterskabet i dam e- single til trods for, at hun norm alt ta b e r til Li Lingwei, hvorim od d et ikke lykkedes de to spillere sam m en at sikre sig VM i dam edouble. D et løb Lin Y ing/g uan Weizhen m ed, og Li Lingw ei, der regnes for verdens m est konstante, m åtte nø jes m ed sølvmedaljer. I så henseende deler hun delvis skæ bne m ed verdens m est konstante herresingle, M orten Frost, d er trods en frem ragende indsats snublede over den sidste hurdle, Yang Yang, der derm ed sørgede for kinesisk dom inans i herresingle for anden gang i træ k, idet han afløste H an Jian som verdensm e ster, m ens Li Yongbo/Tian Bingyi fik d et m esterskab, d er understreger parrets status som verdens bedste herredouble. K ina o p nåede således suveræ nt at blive bedste nation ved V M m ed fem guld, to sølv- og fire bronzem edaljer efterfulgt af Sydkorea m ed en sølvm e dalje og tre af bronze. D an m ark blev tredje bedste nation m ed en sølv- og en bronzem e dalje, foran M alaysia, der vandt en sølvm edalje, og en d e lig opnåede England og In d o nesien en bronzem edalje hver, m ens Sverige, som der var stillet visse forventninger til, slet ikke n åed e op på sejrsskam len i denne om gang. A t hjem m ebane var en stor hjælp for kineserne, er hævet over enhver tvivl. Sjældent har m an væ ret præ senteret for et så entusiastisk, m en ikke særlig fair og sagligt publikum, og når det drejede sig om sydkoreanerne var kineserne næ rm est uanstæ ndige. M en m an kan vel dårligt vente andet, n år det m idt u n d er VM blev de kinesiske aviser forbudt så m eget som at næ vne, at der v ar sydkoreanere m ed i turneringen, m ens N ordkoreas præ sident var på officielt besøg. M en hjem m ebanen alene er ikke forklaringen. I træ ningsm ængde og finansielle ressourcer ligger kineserne foran os, siger landstræ ner Steen D. Sørensen, som også m ener, at vi m åske m ed hensyn til vore kvindelige spillere kan lære noget af de kinesiske træ ningsm e toder. D erim od gælder d et ikke for de m andlige spillere, fordi asiater og europæ ere fysisk er forskellige. L andstræ neren har haft adgang til m ateriale fra træ nersem inarer i K ina, og hans konklusion er, at m an ikke kan kopiere de kinesiske træ ningsm etoder. D e arb ejd er først og frem m est på at udvikle hurtigheden sam t styrken i slag og springkraft, og ingen kan vel forestille sig Ib F rederiksen springe rundt på banen som f.eks. Z hao Jianhua. A siaterne h ar et andet bevægelsesm ønster, hvilket h a r noget m ed sam m ensæ t ningen af m uskelfibrene at gøre. I stedet for at efterligne noget, som vi ikke e r skabt til og få fiasko på det, skal vi videreudvikle de egenskaber, som vore spillere har, hvilket prim æ rt vil sige evnen til at tæ nke selvstændigt og det store slagrepertoire. Steen D. Sørensen frem hæ ver h er M orten F rost som et ek sem pel på den europæ iske spillestil, når den er bedst. H an tænker, han styrer, han behersker clearspillet, og han kan disponere en kam p hele vejen igennem. K an vi rendyrke disse egenskaber hos andre europæ iske spillere, gerne tilsat evnen til at affyre en hård sm ash, kan E u ro p a fortsat tage kam pen op m od A sien i alm indelighed og K ina i særdeleshed. hc 13

14 AfH. C. Møller Det internationale badmintonforbunds generalforsamling i Beijing forløb i det store og hele fredeligt og roligt med vedtagelse og forkastelse af diverse forslag, som man i forvejen havde forudset. Men alligevel forlod man mødet med en fornemmelse af, at det mere var en paradeforestilling end et forum, hvor badmintonsportens fremtid blev afgjort. I og m ed, at IB F vokser, og at m an har erk endt, at politik og sport ikke kan adskilles, kom m er d ebatten ofte til at m inde om to pm øder i FN eller EF, og de delegerede er ofte tvunget til at udtrykke sig i spidsfindige juridiske vendinger. Dyrt, men nødvendigt M en da engelsk er IB Fs eneste officielle sprog, er det i det store og hele kun de delegater, d er h ar engelsk som m odersm ål, som kan følge m ed i og få d et fulde udbytte af det kringlede sprog. D erm ed bliver det også dem, der i høj grad kom m er til at påvirke ja, somme tid er træ ffe de vigtige afgørelser. A fvigende m eninger Sydafrika sp ø g er stad ig i IB F Spørgsmål ved hvor mange af de delegerede, der overhovedet forstår, hvad der foregår kom m er så at sige ikke frem, fordi halvdelen af m edlem m erne i forsam lingen ofte ikke aner, om de nu også fattede, hvad det var, d er blev sagt. D en slags går ikke nu om stunder, især da ikke efter at IB F har frigjort sig fra at være det engelske forbunds forlæ n gede arm. D et e r p å tide, at m edlem slandene kræver, at de forstår, hvad der bliver sagt, og at der ikke tales i et sprog, som til tider end ikke forstås af alle m edlem m er af Com m onw e- alth. Sim ultantolkning synes at være svaret. D e t er dyrt, m en nødvendigt i takt m ed, at IB F e r blevet den m agtfaktor, forbundet har krav på at være. Blev taget på sengen Sydafrika var naturligvis igen oppe at vende og kom til at volde større problem er end forudset, bl.a. fordi N igerias delegerede, D apo Tejuso, nærm est tog bestyrelsen p å sengen. Forslaget fra Sovjet, N orge og N i geria om at ekskludere Sydafrika blev stem t ned. Til oplysning for D IF s form and Kai H olm, og konso rter kan anføres, at D B Fs delegater, Frede K ruse-c hristiansen og Jørgen Brix Steby, stem te for eksklusion af Sydafrika, m en den d anske stem m e var ikke nok. 25 stem te for, ni im od, og fem sedler var blanke. D er stem m es i d ette tilfælde efter princippet en stem m e til hvert land, og der kræves tre fjerdedeles m ajoritet. M en D apo Tejuso foreslog nu, at bestyrelsen (C ouncil) skulle suspendere Sydafrika helt uden om generalforsam lingen, og til trods for tvivl, om d ette forslag var lovm edholdeligt, satte præ sident Ian Palm er det til alm indelig afstem ning, h er har nogle lande flere stem m er end andre, D anm ark har således de m aksim ale fire stem mer. Til alm indelig overraskelse blev forslaget vedtaget m ed fire stem m ers m ajoritet, og det er bl.a. i spørgsm ål som d ette, at vi har forsam lingen grum m e m istænkt for ikke at være klar over, hvad d et egentlig er, den stem m er om, på grund af sproglige problem er. Senere fandt C ouncil så ud af, at en suspension ville være i strid m ed IB Fs egne love. D et ville m an ret naturligt ikke være m ed til, og Sydafrika er således fortsat m edlem af IBF. Småændringer A f æ ndringer i lovene, der kan have interesse, k an nævnes, at reglerne for hold-v M nu giver adgang for et land til at bruge ni spillere i Thom as og U b er Cup, og d er skal ikke m ere spilles om tredjepladsen i de kvalifikationsgrupper, hvorfra kun et hold går til slutkam pene. De kom m ende kvalifikationsturneringer finder sted i Am sterdam, D elhi, M elbourne og San Jo sé, mens finalestævnet efter alt at døm m e bliver i Kuala Lum pur. D e Olympiske Lege i 1992 er nu sat så m eget p å plads, at der gives adgang for 144 badm intonspillere ligeligt fordelt m ellem de to køn. I bestræ belserne p å at give spillere fra flest m u lige lande adgang afholdes der form entlig forud for O L en kvalifikationsturnering i IBFregi. D er er tvivl om mixed double, men IB F vil gøre, hvad d er står i forbundets m agt for, at alle fem ræ kker repræ senteres ved OL. VM-holdet samlet i Løkken. 14

15 D ebat D e n in d fly d elseslø se land stræ n er S p illerfo ren in g ens svar til B jørn D a n ie lse n I»Badminton«nr. 4 rejser Bjørn Danielsen spørgsmålet om landstrænerens indflydelse i forhold til spillerne og deres sponsorer. Han konkluderer, at landstrænerens indflydelse i virkeligheden er sat ud af kraft. B eviset herpå skulle være, at landstræ neren ikke sørgede for, at spillerne under V M træ ningslejren i L økken tillige ville/kunne deltage i et opvisningsarrangem ent i F rederikshavn BK. H ertil k an jeg som den indflydelsesløse landstræ ner kom m entere følgende: D a nogle af spillerne fandt, at en opvisningskam p p å dette tidspunkt var en dårlig VM forberedelse, og andre var af den opfattelse, at inform ationen vedrørende arrangem entet fra F rederikshavns side var m angelfuld, bl.a. betalingen, besluttede jeg som landstræ ner at sige fra til Frederikshavn BK. D e tte var tillige den mest tilfredsstillende løsning for at kunne gennem føre en vellykket VM træ ningslejr uden flere afbrydelser end nødvendigt. Præm isserne Såfrem t B jørn D anielsen m e ner, at jeg som landstræ ner handler indflydelsesløst ved at føre en anstæ ndig» personalepolitik«overfor de professionelle spillere, så h a r h an ret i sin påstand. Såfrem t Bjørn D anielsen m e ner, at jeg som landstræ ner handler indflydelsesløst ved at træffe en beslutning, d er går Frederikshavn B K im od, m en tilgodeser en optim al og vellykket gennem førelse af træ ningslejren, så h ar han ret i sin p å stand. Såfrem t B jørn D anielsen m e ner, at jeg som landstræ ner handler indflydelsesløst ved velvilligt at undersøge m ulighederne for at deltage i et for sent arrangeret og dårligt inform e ret opvisningsarrangem ent til gavn for Frederikshavn B K og Yonex og efter sam råd m ed deltagende spillere og U K -chefen desværre m å aflyse, så h ar hanret i sin påstand. Steen D. Sørensen landstræ ner Under overskriften»landstræneren og hans indflydelse«havde Bjørn Danielsen et indlæg i»badminton«nr. 4, som Spillerforeningen gerne vil knytte et par kommentarer til. Spillerne væ rdsæ tter F rederikshavn BK s initiativ m ed et opvisningsstævne, m en B jørn D. skriver b l.a., at spillerne»frygtede for deres garantisum «, hvilket kan tolkes, som spillerne er pengegriske. Vi m ener im idlertid som nogle, der lever af vores sport, at d et er er rim eligt at forlange en pris for d et stykke arbejde, vi udfører. I vores nydannede forening (D anish Proff Play) har vi ved opvisningskam pe fastsat priser for den enkelte licensspiller ud fra et m arkedsvæ rdikriterium. Visse af spillerne har efter vores m ening en m arkedsvæ rdi, d er overstiger d et tilbudte garantibeløb fra Frederikshavn B K, hvilket var årsagen til, at spillerne afslog tilbuddet. A t acceptere at spille på de foreslåede betingelser ville efter vores opfattelse være at forskelsbehandle klubberne. M ed hensyn til landstræ neren ligger d et fast, at han ikke k an disponere p å spillernes vegne i en kom m erciel sag. Vi m ener, at landstræ neren i det foreliggende tilfælde h ar h andlet korrekt ud fra det beslutningsgrundlag, der forelå, idet han først og frem m est m å sikre optim ale forberedelser, hvilket bl.a. vil sige, at m an skal undgå unødig»støj«. På Spillerforeningens vegne Kirsten Larsen Den ideelle ram m e om Jeres træ ningslejr eller kursusophold Løkken er kendt som et internationalt badested med kilometerlange hvide, stenfri strande, dejlige klitter og sund vesterhavsluft. L økke n -H a lle n (sportshal) har internationale mål til: H Å N D B O L D B A D M IN T O N V O L L E Y B A L L m.v. Svømmehallen har 25 m. bassin, saunaer samt 1 og 3 m. vippe. Moderne cafeteria hvorfra der serveres hjemmelavet mad til rimelige priser. Udenfor den egentlige turneringstermin er der mulighed for mange træningstimer. N Y H E D!N Y H E D! Overnatning i moderne nybygget værelsesfløj med 4 og 6 personers værelser m. eget bad/toilet - 2 opholdsrum med farve TV samt stort teorilokale med farve TV og video. - INDHENTTILBUD! LØKKEN IDRÆ TSCENTER 9480 Løkken - Inspektør: Jørn Schmidt - Tlf /

16 E t b old rør o g en svam p Det var starten til noget, som kan betyde en besparelse på kr. M ed et boldforbrug, d er i penge overstiger kr. årligt, skal d er ikke m egen fantasi til at forestille sig, at selv en m indre procentvis besparelse er noget, d er kan m æ rkes på e,n badm intonklubs regnskab. D en fantasi havde m an til overm ål i Værløse, og efter en række eksperim enter har m an nu i sam arbejde m ed et firm a i Farum fundet frem til et skab m ed det fornem m e navn Befugtningsanlæg. O g herm ed er vi nået frem til, hvad det drejer sig om : at forlænge fjerboldenes levetid gennem en hensigtsmæssig opbevaring i den rette fugtighedsgrad og tem peratur. D e primitive forsøg M an started e m ed at eksperim entere m ed v andbakker i boldskabet, m ed at opbevare boldene i køleskab, og som det hidtil bedste, en fugtig svam p i den ene ende af b o ldrøret og opbevaring ved grader. E fterh ån d en opstod et konkret ønske om et boldskab, der konstant kunne give de o p tim ale forhold, fortæ ller H en ning A aberg Jensen, d er e r en af drivkræ fterne bag det nye anlæg. M an allierede sig m ed H.C. Ruskol H ygrotek A ps og fik et skab, der b l.a for at undgå kondens er frem stillet af isolerende plasticplader og anbragt på ben. Inden boldrørene anbringes i skabet, fjerne m an naturligvis plasticlågene, så den fugtige luft kan cirkulere gennem røret. res m askim ale vægt, og gennem de ca. otte m åneder, som skabet nu h ar været i brug, har m an i Værløse konstateret en væsentlig større holdbarhed. F.eks. er det en sjæ ldenhed at opleve en enkelt knæ kket fjer p å en ellers intakt bold, og fjerene»ugler«på et langt senere tidspunkt. E t regnestykke foretaget i m otionistafdelingen viser, at besparelsen pr. kam p e r 3,25 kr. svarende til 18 pct. og sat i relation til Værløse B adm intonklubs sam lede boldforbrug når m an op på den nette sum af kr. Værløse B adm intonklub h ar ca aktive spillere, og hold er regnstykket, skulle det blive en besparelse på m ellem 45 og 50 k roner pr. spiller på årsbasis, og hvis nogle klubledere efter at have lavet egne regnestykker e r interesserede, oplyser H enning A aberg Je n sen, at m an kan indhente yderligere inform ationer på telefon hc Her ses Værløse Badmintonklubs nye befugtningsanlæg, der i den tørreste periode i denne vinter brugte fem liter demineraliseret vand på en uge. SPORTS FOTO tilbyder sin assistance Holdfotos I 6x6 cm., farvedias, 15 optagelser samt to aftryk I sort/hvid kan tilbydes for kr. 2200,00 + moms. Disse fotos kan frit benyttes til alle formål. Tilbud på enkeltportrætter af samtlige spillere: Kr. 120,00 pr. stk. Leveres i 2 aftryk I format 13x18 cm. Med venlig hilsen, Deres SPORTS FOTO Stægers alle F TU: Preben B. Søborg Kun få knækkede ijer E t eksperim ent m ed et dusin knastørre bolde viste, at de efter seks døgn i skabet o p n år de D er skal m ere end et fejlslag til EUROPA BADMINTON - BOLDE JUNIOR 16

17 Bolidtan sportsgulve opfylder de strengeste krav til et godt badmintongulv Skader er et kedeligt problem på mange sportsgulve. Dårlige underkonstruktioner og belægninger med forkert fjedring og friktion, er stadig årsager til problemet, ikke mindst i badminton, hvor spillets hurtighed forårsager stort pres på knæled, fodled og hofter. Stil krav om bedre gulve For at forbedre forebyggelse af skader, er det naturligt, at sportens ledere og udøvere begynder at stille krav, når gamle»farlige«gulve skal udskiftes eller der skal vælges gulve til nye haller. De tyske DIN-normer giver sikkerhed Til hjælp for vurdering af de forskellige gulvtyper er det vigtigt at tage udgangspunkt i de tyske DIN-normer, som giver optimal sikkerhed for et sportsgulvs funktioner og egnethed. DIN-normerne opstiller minimumsgrænser med hensyn til støddæmpning, friktion, deformation, slidstyrke og boldreflekser, som danner udgangspunkt for testning af gulve. Bolidtan er det mest gennemtestede sportsgulv Bolidtan Kunststofgulve er konstrueret så de opfylder de tyske DIN-normer. Tests på såvel Institut fur Sports b oden tecknik i Vesttyskland, som på N orges Byggeforskn/ ngsinstitut N B I, bekræfter at Bolidtan Sportsgulve opfylder de strengeste krav. Bolidtan gulve er desuden MK godkendt til lægning også på brandbart underlag, hvilket yderligere gør dem velegnet til lægning på gamle trægulve. Banemarkeringer integreres i toplaget Opstregning af baner foretages med farvet polyurethan, der lægges direkte i toplaget, så højdeforskelle undgås og optimal slidstyrke sikres. Ændringer kan legende let foretages, idet et toplag i original gulvfarve neutraliserer den uønskede markering. Bolidtan er én stor, slidstærk gulvflade - uden fuger I modsætning til f.eks. trægulve er et Bolidtan Sportsgulv 100% fugefri. Bolidtan Sportsgulve består af en polyurethan-forbunden gummigranulatbelægning belagt med en 2 mm elastisk polyurethanoverflade, der coates med et mat, uigennemtrængeligt og slidstærkt polyurethan-toplag. Konstruktionen kan opbygges i forskellige typer efter behov fra 4+2 til 10+2 mm. Sammentrykningsevnen varierer, men stødeelasticiteten er ensartet uden kontrafjedring. Bolidtan DIN-sportsgulve med sikkerhed og garanti Bolidtan markedsføres i Danmark af Chriscoating A/S som også sikrer korrekt pålægning med en trænet stab af montører. Bolidtan sportsgulvene er gennemtestet på alle leder og kanter. Apfrøvningsrapporter fremsendes på anmodning. Chriscoating tilbyder desuden markedets bedste garantiordning. Vil De vide mere, så kontakt Chriscoating på tlf Bolidtan til nye haller og renovering I de senere år har Bolidtan vundet stærkt frem i Danmark, flere nye haller er på vej mod Bolidtan Sportsgulve, men specielt på renoveringsområdet forventes der stor aktivitet i de kommen år. Her er det en fordel, at Bolidtan i mange tilfælde kan lægges uden at fjerne den gamle, nedslidte belægning. Bolidtan kan lægges på alle faste gulvkonstruktioner, som f.eks. beton-, anhydrit-, asfalt-, og trægulve, hvor inderkonstruktionen fortsat er i orden. Ligeledes kan Bolidtan lægges direkte ovenpå linolium, nålefilt eller svejsede vinylgulve. Det sparer dyre omkostninger til afrivning af gammelt gulv.

18

19 A fly sn in g A f Bjørn Danielsen L ederkursus, som var planlagt til uge 27 og 29 m åtte desværre aflyses p.g.a. for få tilm eldinger. Vi havde ellers fået tilbudt ophold på det nye H otel F rederikshavn, så deltagerne kunne virkelig have fået et godt kursus. Tilbage rejser det spørgsm ål sig: H ar alle D B F s 625 klubber virkelig ikke brug for at dygtiggøre sine ledere? Jo, det viser klart interessen/ forespørgslerne om kurset, m en desvæ rre h ar det vist sig, at klubledere ingen økonom isk dæ kning får. D er er flere, som både hos klub og kom m une har undersøgt m ulighederne, m en 500 kr. var, hvad de fleste kunne opnå. Fantastisk! B landt adskillige klubber, som rask væk b etaler tusindvis af k roner til træ nere, kunne der ikke afses kr. til dæ kning af lederudgifter, penge som disse frivillige ledere allerede - m åske i årevis - h ar sparet klubberne for. E n frivillig leder m å vurderes m e get lavt. K an det være rigtigt? Jam en, kurset er for dyrt, vil nogen m åske indvende. I forhold til hvad, spørger vi. L ad mig for eksem pel nævne, at kurset indeholdt E D B - kursus, som alene i en w eekend koster 500 kr., pyskologikursus, som andre steder koster kr. og planlægning af sæsonen, som kunne spare adskillige tim ers arbejde i klubben. E ndelig skulle m an gerne have h entet så m ange ideer, at klub, m edlem m er og ledelse ville blive inspireret år frem. Jeg tror, at klubbernes ledelse b ø r prioritere led eru d dannelse langt højere end tilfældet er, såfrem t m an fortsat vil kunne klare de krav, d er i dag stilles til m oderne klubledelse. 19

20 20 N y t fra d o m m e r n e Spørgsmål t il læserne: Badm intonduellen 1x 2 K ender du reglerne? Indsend»tipskuponen«og deltag i lodtræ k ningen om 3 T-shirts. 1. Serveren træ der under serveafgivelsen på m idterste servelinie. 2. S ervem odtageren læ ner kro p p en ind over forreste servelinie. 3. U n d er spillet passerer bolden u den om netstolpen. 4. Servebolden passerer uden om netstolpen. 5. U n d er serveafgivelsen ram m es der ved siden af bolden en double begynder m an m idt i 1. sæt at serve fra det forkerte felt. Serveparret vinder bolden. M odstanderparret gør opm æ rksom på fejlen. 7. V ed serveafgivelsen er bolden klart under hoften, selv om ketsjeren peger opad. 8. M idt i en spæ ndende doubleduel taber du din ketsjer, så den ligger lidt inde på m odstandernes bane. D u n år at sam le den op igen m ens din m akker vinder bolden. 9. D u server og ram m er netk anten, hvorefter bolden bliver hæ ngende i n e tte t på m odstanderens side. 10. V ed begyndelsen af 2. sæt starter»2. serveren«m ed at serve. Serveparret vinder bolden. E r b o l d e n g o d? S k a d e r d o m m e s l e t? f e j l? Løsning på Badmintonduellen Badminton nr. 8/86 V indere: L eo D ahl, Pallisdam 77, 9430 Vadum. O rla P edersen, Fortvæ nget 3, 2650 H vidovre. R asm us H ansen, Klintevej 11, 9000 A alborg. -M- D e t e r e n f e j l, h v i s e n s p i l l e r u n d e r s p i l l e t : 1: Træder udenfor baglinien, x: Træder under nettet. 2: Træder på yderste sidelinie. A s e r v e r t i l B, B e r i k k e h e l t k l a r, o g r a m m e r b o l d e n s å d e n g å r i n e t t e t. B p å s t å r a t h a n ik k e v a r k l a r. H v a d d ø m m e s d e r? ^ 1: A vinder bolden, x: B får serven. 2: Der dømm d mes»let«. A s e r v e r, m e n» g å r i s e r v e n «. B m o d t a g e r, m e n f l y t t e r s ig u n d e r s e r v e n s a f g i v e l s e. H v a d d ø m m e s d e r? *5 1: A vinder serven, x: B får serven. 2: Der dømmes J»LET«. A s l å r b o l d e n i n e t t e t p å e g e n s i d e. I n d e n b o l d e n r a m m e r g u l v e t, e r B k o m m e t t i l a t r ø r e n e t t e t. H v a d d ø m m e s d e r? /t 1: A vinder bolden, x: B vinder bolden. 2: Der "T dømmes»let«. B l a v e r e n n e t b o l d. A r a m m e r b o l d e n o g s l å r d e n o p a d m o d B s b a g h å n d s h j ø r n e. B s t i k k e r s in k e t s j e r o p v e d n e t t e t o g r a m m e r d e r v e d b o l d e n, d e r n u f a l d e r t i l g u l v e t p å A s b a n e h a l v d e l. H v a d d ø m m e s d e r? f 1: A vinder bolden, x: B vinder bolden. 2: Der dømmes»let«x 1 2 X X N av n A d re sse Størrelse på T-shirts: A s l å r b o l d e n n e d p å B s b a n e h a l v d e l. L i n i e d o m m e r e n d ø m m e r» O U T «. D o m m e r e n o g s p i l l e r n e e r e n i g e o m, a t b o l d e n e r g o d. H v a d d ø m m e s d e r? / I 1: B vinder bolden, x: A vinder bolden. 2: Der vf dømmes»let«. I s l a g ø j e b l i k k e t t a b e r A s in k e t s j e r, d e r g l i d e r o v e r p å B s b a n e. B o l d e n f a l d e r p å B s h a l v d e l. H v a d d ø m m e s d e r? 1: A vinder bolden, x: Der dømmes»let«. 2: B / vinder bolden. A t a b e r s in k e t s j e r, d e r r a m m e r n e t t e t, m e n f o r b l i v e r p å A s b a n e. B o l d e n f a l d e r p å B s h a l v d e l. H v a d d ø m m e s d e r? O 1: B vinder bolden, x: Der dømmes»let«. 2: A O vinder bolden A + B e r d o u b l e p a r - A s e r v e r, h v o r s k a l B s t å? 1 : 1 feltet ved siden af serveren. x: Indenfor banens Z r linier. 2: Hvor som helst på egen halvdel. 2 H v e m s k a l s e r v e f ø r s t i e n m i x - d o u b l e? J.U 1: Herren, x: Damen. 2: Valgfrit. 2

21 Godkendte standardoverenskom ster H illerød Badmintonklub Sparekassen SDS Udløb Nøragersminde Badm inton Klub A rbejdernes Landsbank Udløb Skt. Klemens Badminton Stein-P Sports Produkter Udløb F.B. & I.F. Badm inton K. Sport Faaborg Forlængelse, udløb R.I.F. Badminton Klub Cutisan, Laboratorium A/S Udløb Ejendom sfirmaet Uffe Dahl Udløb Bøgeris Industri Gummi A/S Udløb Mr. Peter Udløb C entrum Sport Udløb K nuds Tæppehus A/S Udløb BRF / Ringsted Udløb Steff- H oulberg Udløb Sandby Smedie M askinhandel Udløb Skellerødsvej Pladeværksted Udløb R.I.F. Badm inton Klub A ndelsbanken. Udløb A ndelsbanken Udløb Provinsbanken A/S Ringsted Udløb Enem ærke Petersen A/S Udløb Sparekassen SDS Udløb Vester Hassing GF Vester Hassing Varmeværk Udløb Farum Tennis & Badm inton Stein-P Sports Produkter Udløb Fanø Badm inton Klub Fanøhus Ejendom skontor. Udløb A arhus Badmintonklub Sparekassen SDS (forlængelse) U dløber Kolding Badm inton Klub Sparekassen SDS U dløber T jenernes Idrætsforening Tliborg Udløber B rørup B adm intonklub A/S Varde Bank (forlængelse) U dløber 1, I.F. H jorten, B adm intonafd., I J Sport og Fritid. U dløber Ryparkens Badm inton Klub Borchas U dløber juni G renaa Badm inton Klub 30 eren, G renaa U dløber Dalum Hjallese Gymnastikforening A m tssparekassen for Fyns amt U dløber Jens Ove Ernstsen 60 år N B D s form and, Jens Ove E rnstsen, fylder d. 4. august 60 år. B landt gratulanterne på fødselsdagen vil d er sikkert være m ange af de han har sam arbejdet m ed i forbindelse m ed sit m angeårige virke inden for badm intonsporten. Jens Ove har siddet i N B D s bestyrelse i en lang årræ kke, siden 1980 som form and for N B D og har desuden virket som dom m er i N B D. Jens O ve er ligeledes N B D s repræ sentant i JB K s b e styrelse. U denfor d et nordjyske er Jens O ve E rnstsen kendt som form and for to m eget vellykkede D anish O pen-arrangem enter, som blev afholdt i A alborg. Jens O ve E rnstsen arbejder til daglig som arkitekt ved A alborg K om m une. H JÆ L P TIL K L U B B E R N E»B A D M IN T O N «h ar o p rettet en konsulenttjeneste, som klubberne kan henvende sig til. Vi tilbyder hjælp t il: S trukturen i klubben E D B i klubben U ngdom sarbejde K urser for ledere, foræ ldre og spillere. B enyt fritidsloven rigtigt! H vad har din klub brug for? R ing eller skriv og få et tilbud.»b adm inton«v/b jørn D anielsen, Postbox 281, 9900 Frederikshavn Tlf (18-19) (10-16) 21

22 vej Næste års repræ sentantskabsm øde i D B F er foreløbig fastsat til den 7. og 8. m aj, dog m ed hensyntagen til, hvornår IB F fastlægger verdensm esterskab erne for hold, Thom as og U b er C up, og den april blev nævnt. M on ikke alle var bedre tjent m ed, at m an skubbede tidspunktet den anden vej? Så sent som i 1986 lå repræ sentantskabsm ødet efter hold-v M, og dengang var der ikke som i år kritik af D B Fs forberedelser til m ødet. D a havde nem lig både bestyrelse, udvalg og kontoret tid til at gøre arbejdet færdigt. D et var der ikke m ulighed for i år på grund af det sam m entræ ngte internationale program i m arts og april. E n d e lig i E n g la n d N år E uropas bedste badm intonspillere u nder 18 år næste gang m ødes ved E M, kom m er det til at ske i England. D et er første gang i de 20 år, m esterskaberne har eksisteret, at spillets m oderland bliver ram m e om disse m esterskaber. E fterly sn in g»b adm inton«s redaktion har m odtaget et brev i en konvolut fra G ym nastik- og Svøm m eforeningen H E R M E S, m en uden afsender i øvrigt. Indholdet er en kopi af en avisartikel plus syv billeder, og da vi går ud fra, at afsenderen ønsker i hvert fald billederne retur, b eder vi vedkom m ende kontakte redaktøren på telefon m ellem kl. 12 og kl. 16. Så kan vi også forklare, hvorfor vi ikke bringer nogen om tale i»b adm inton«. 22 D e n forkerte dragt Erik Holst-Andersen H oldturneringsudvalgets form and, L ars Jørgen A ndersen, fik p å årsm ødet grønt lys til et ændringsforslag, så slutspillet i 1. division kan afvikles efter næ rm ere regler, som udvalget kan bestem m e. I sidste sæson m ødte de fire øverste hold i slutspillet hinanden p å m odsat bane af grundspillet. M en i den kom m ende sæson er d et tanken at afvikle hele slutspillet over én w eekend, hvor m an sam ler de fire øverst placerede hold. D et sker først og frem m est af hensyn til D B Fs nye hovedsponsor, der kaster kr. i danm arksturneringen. M en inden beslutningen blev taget, lød d er flere kritiske røster m od sponsorernes indflydelse på det sportslige. Således m ente Jyllands form and, Steen B ojsen, at d et m å være repræ sen tan tsk ab et, der beslutter, hvordan turneringen skal afvikles. O g så m å en eventuel sponsor in d rette sig efter det. V eteranforeningen SK G, der fortrinsvis b estår af æ ldre, satte herrer, afsluttede for et stykke tid siden sæsonen m ed en turnering i G entofte BK. Som i enhver rigtig turnering var d er præm ie til vinderne, og det begav sig sådan, at Yonexdirektøren E rik H olst A ndersen vandt herredouble og som førstepræ m ie fik overrakt en dejlig træ ningsdragt fra Kawasaki. Kaw asakis direktør, Jørgen H am m ergaard H ansen, havde forestillet sig, at en m indre kurpulent h erre havde vundet, m en nu h åber H olst A ndersen p å, at præ m ien næ ste år bliver en ketsjer. S lu tsp il o g sp o n so r D ebatten blev ikke lettere af, at Lars Jørgen A ndersen ikke kunne sige ret m eget and et, end at det var af hensyn til en sponsor, at han ønskede o rd lyden i forslaget æ ndret. Fordi sløret på det tidspunkt, da forslaget blev d eb atteret, endnu ikke var løftet for, hvem den nye sponsor var, og hvilket beløb, der var tale om. D et skete først på et pressem øde i m iddagspausen om søndagen Ṅ Preben Nøyes. m a n d Form anden for D B Fs dom m erudvalg, John L arsen, der var»villig til genvalg«, så m ildt sagt forkert ud i ansigtet på repræ sentantskabsm ødet, da form and K ruse p å bestyrelsens vegne foreslog P reben Nøies som dom m erleder. D et varede dog kun nogle sekunder, før form anden opdagede, at han var sprunget i teksten, idet N øies skulle indstilles som leder af dom m eruddannelsen und er U D U en post som E rik B aastrup i øvrigt blev valgt til. G r a n to ften og N ie r h o ff D et er ikke m ange danske klubber, d er kan skilte m ed at have en dobbelt m edaljevinder ved V M som træner. Tilm ed uden at han skal have en øre for det. D en situation kom m er badm intonklubben G rantoften im idlertid i fra den 1. august, n år Jens Peter N ierhoff starter som konsulent i klubbens ungdom safdeling. G rantoften er en 17 år gam m el klub, der har hjem m e i B allerup uden for K øbenhavn, og hvis bedste seniorhold spiller i Serie 2. Klubben har 325 m edlem m er. A f dem h ø rer ca. 100 hjem m e i ungdom safdelingen, og d et er dem der nu får fornøjelsen af Nierhoffs ekspertise.

23 S a m m e team Y nglingelandsholdets populære træ ner, Jørgen M ortensen, var i Polen styrm and for de danske tro p p er for fjerde gang ved et ungdom s-e M. Første gang han var m ed, var i 1981 i E dinburgh, hvor D anm ark ligesom i år vandt holdm esterskabet og tre individuelle titler. Siden da h ar M ortensen stået bag to af tre m ulige hold- E M er til D an m ark. D et glippede kun i 1983, da vi tabte 2-3 til E ngland i slutkam pen. O gså holdlederen U SU -form anden, Poul R asm ussen, har væ ret m ed siden A b o n n e r p å» B a d m in to n «D e o v e r s å D a n m a r k E n ting er at søge et arrangem ent, en anden ting e r at få det. M an havde i D B F halvt om halvt regnet m ed at få tildelt europam esterskaberne i 1990, m en den europæ iske badm in tonunion (E B U ) foretrak M oskva. D B F havde også lagt billet ind på kvalifikationen i den europæiske gruppe til hold- V M, m en også hos IB F var det hus forbi, da A m sterdam løb m ed arrangem entet. D a n sk e r e i E B U På den europæ iske badm inton unions årsm øde i W arszawa blev D B F s dom m erleder, John L arsen, genvalgt til den tek n i ske kom ité, der bl.a. tager sig af dom m er- og arrangem entsanliggender. Sam tidig sidder Torsten B erg i udviklingskom i teen, der som o rd et siger, arbejd er m ed at udvikle badm inton i E B U s m edlem slande. H im m elflu g t Indtil andet foreligger e r English M asters den største åbne turnering i E u ro p a i den kom m ende sæson. D et sam arbejde m ellem det engelske forbund og det nationale luftfartsselskab, B ritish A irw ays, d er har eksisteret gennem en ræ kke år, er blevet udvidet m ed det resultat, at B.A. h ar forhøjet præ m iesum m en m ed 40 pct. til et beløb, der svarer til ca kr. eller indtil videre i hvert fald - ca kr. m ere end præ m iesum m en ved sidste A ll England. Scandinavian O p en i M alm ö havde en præ m iesum på ca , m ens d er i sidste D a nish O pen kæ m pedes om ca kr. B ritish Airways var i øvrigt også sponsor for V M i Kina. Skjern B adm intonklub Til sæsonen 1987/88 søger vi en træ ner til vores seniorspillere. Vi træ ner m andag og onsdag aften. Nærm ere henvevndelse til Jørgen L auritsen, G anervej 1, 6900 Skjern. Tlf

24 T ilsk u erne p o sitiv e over for d e t n y e p o in tsystem Desværre nåede fem-sæt-til-ni aldrig længere end til tre sæt i Nykøbing F Systemet med at afgøre en badmimtonkamp efter fem sæt til ni i stedet for tre sæt til 15 (11) har nu været prøvet nogle gange, og på det internationale forbunds årsmøde var stemningen positiv over for de rapporter, som især danskerne var i stand til at fremlægge, men der var generelt også enighed om, at erfaringsgrundlaget er for magert endnu, og at man skal prøve videre, før 1BF går med til drastiske lovændringer. E t af de eksperim enter, der d er var blevet set h en til m ed størst forventning, var den uofficielle landskam p m ellem D anm ark og M alaysia i N ykøbing E D et var første gang, at asiaterne stiftede bekendtskab m ed det nye system, og Lolland-Falsters B adm inton K reds lod foretage en undersøgelse blandt publikum for at få et indtryk af tilskuernes reak tion p å det nye system. 78 af 100 svarede E fte r tre-landskam pen i E ngland tilkendegav spillere og ledere deres m ening over for os, og en tilskuer-reaktion er en væsentlig tilføjelse hertil, når m an skal danne sig et helhedsindtryk. Form anden for L-F-kredsen, B en t Vedsø, har stillet det bearbejdede m ateriale og nogle kom m entarer til rådighed for»b adm inton«, og selv om Lolland-Falster m åske er for lille et om råde til at skabe nogen»verdensopinion«, giver undersøgelsen en god rettesnor for, hvad i det m indste danske tilskuere m ener om sagen. D e ca tilskuere blev b ed t om at besvare 10 spørgsm ål, og en så stor procent som 78 im ødekom ønsket. 18,9 pct. havde tidligere set system et i anvendelse. D en relativ høje procent forklarer Vedsø m ed, at m an i Lolland- Falsters Folketidendes Jule C up fraterniserede m ed ni-system et i en handicapturnering. M ere interessant for tilskuerne E r det interessant for tilskuerne? lød et af spørgsm ålene. D et fik den højeste ja-procent af sam tlige 10 spørgsm ål, 86, tilskuere m ente, at det var uinteressant, m en det skal tilføjes, at der ikke var m ulighed for at sæ tte kryds i en»ved ikke«-kolonne. Sam tidig tilkendegav 81,5 p ct., at de selv vil prøve den nye tæ llem etode u nder træ ning, og næ sten 76 pct. gik ind for, at D B F b ø r bruge system et i de officielle kam pe, hvor der e r m ulighed for det. To tredjedele af tilskuerne i N ykøbing F m en te, at ni-system et er m ere interessant end 15- system et, og lidt flere fandt, at det nye form at giver større spænding. Omspil D erim od var d er større uenigh ed om, hvorvidt m an skal hæ fte om spil p å d et nye form at. 43 ud af 100 m ente ja, 57 nej. - O m det skyldes tradition, eller m an skønner, at afgørelserne falder for hurtigt, kan der kun gisnes om, og ser m an på Ib Frederiksens kam p m od Sze Yu, som danskeren vandt 9-8, 9-8, 9-7, k unne m uligheden for om spil m åske have æ ndret antallet af sæ t, siger B ent Vedsø. L andskam pen i P reston afslørede, at de fleste spillere finder, at ligeud er udm æ rket i single, m en at m an n o k bør overveje at beholde om spil i doublerne. M ere TV-venligt E r det nye system m ere TVvenligt end det gam le? blev der også spurgt, og det er ikke m indst set m ed D BFs øjne interessant at konstatere, at 73,7 pct. (575 m od 205) m ente ja. D et er i overensstem m else m ed den gængse opfattelse af en lang ræ kke forbundsarrangem enter, m en er Bent Vedsø. O fte har et finalestævne trukket urim eligt længe u d, og m ange nikker genkendende til situationen, hvor adskillige tilskuere udvandrer, når d en sidste kam p starter, siger V edsø, der dog også konstaterer en vis usikkerhed over for den nye foreteelse. Samtlige fem m atcher i landskam pen m od M alaysia blev vundet i tre sæ t, og det er m åske ikke et helt ønskværdigt bedøm m elsesgrundlag. M en at døm m e efter publikum s reaktioner b ø r m an frem m e m uligheden, og yderligere prøvestæ vner e r ønskelige, slu tter Vedsø, der især focuserer på to punkter: E n nærm ere vurdering af, om system et har sam m e effekt i single og double, og om der skal være pauser og hvor lange m ellem hvert sæt. hc Tuse Næs Badm intonklub Træner søges Til sæsonen 1987/88 søger vi træ ner til vore seniorspillere. Vi træ n er 2 gange om ugen (m andag og onsdag), og i første om gang ønskes kun træ ner den ene dag (helst onsdag). K lubbens 1. hold spiller i SB K r serie 1. Interesserede, der har gennem gået anerkendte træ nerkurser, b e des rette henvendelse til: Tuse Næs B adm intonklub SSU -form and H enrik Sandal Bjergskovvej 6, Tuse Næs, 4300 H olbæ k - Tlf

25

26 V æ sk ebalan cen afgør su cces eller fia sk o D e folk, der er hjælpere for de store sportsstjerner, kalder m an for vandbæ rere. E t udtryk, der er m ere ram m ende end de fleste aner. M en vand er altså en væsentlig del af en sportsstjernes succes og velbehag. U den vand og drikke dur helten ikke. Væskebalancen i en sportsm ands krop er en balance m ellem succes og fiasko. M en også en balance m ellem liv og død. M ister m an bare en liter gennem sved, opstår der ubehag. E t tab på fem liter kan resultere i en livsfarlig kollaps. O g det gælder selvfølgelig ikke kun for sportsstjerner. D et gæ lder også m otionsløberen eller et m en n e ske m ed fysisk h ård t arbejde. M en vand alene gør det ik k e. Ved væ sketab bruges der også af kroppens sukkerlagre. D et giver træ tte m uskler, der ikke kan yde deres bedste. Og svæ kker nervesystem et, så koncentrationsevnen forringes. D erfo r skal d er sukker i drikkevandet. N u er det ikke m ange steder, d er løber sukkervand af vandhanen. M an skal selv have det m ed u n d er en eller anden form. D e fæ rreste gider bøvle m ed selv at blande d et u nder ubekvem m e forhold og i tid nød. D erfo r er d er opstået et stort behov for såkaldte sportsdrikke, efterhånden som sportsfolk og hæ ren af m otionsløbere har taget væ skeproblem et alvorligt. E n af de m ange sportsdrikke på m arkedet er Sportsernæ ring fra Sports Pharm a i Vejle. D et er en af de billigste. O g har nu vist sig også at være en af de rigtige. D rikken har netop fået et blåt stem pel i form af tallene fra en rap p o rt, der kom m er fra d et verdenskendte A ugust Krogh Institut i K øbenhavn. H er h ar lektor B odil N ielsen lavet en undersøgelse, der konkluderer: E n blanding af vand og 2-5% sukker er den ideelle. E n sodavand h a r 10% sukkerindhold. D et er for m eget. Tarm system et optager ikke sukker så hurtigt som vand. Sukkeret bliver liggende i m a vesækken og tynger og kan give kvalm e. D et e r især ikke godt fo r den, der e r m ed i en sportskam p eller et m otionsløb og gerne vil yde sit bedste. B agefte r kan m an godt drikke sodavand. M en de 10% sukker kan give vægtproblem er. Så også på den måde er en sportsdrik den m ed 2-5% den m est fornuftige tørsteslukker. 26

27 27 Fra kredsene Fyns Badminton Kreds v/niels Gade U n d er devisen»albani gi r pote til Fynsk idræt«, var der d uddeling af rare k roner til vinderne af de enkelte serier i Fyns B adm inton K reds tu rn e ring. A lbani bryggerierne deler m ange penge ud til den brede del af Fynsk idræ t, således at både»store og sm å«får gavn af sponsorpengene. På billedet ses th. salgsleder R ichard M øller A ndersen overræ kke en check til vinderne af serie 5 H errested m edens Fyns B adm inton kreds form and Flem m ing Terkildsen ser til S M f o r D H -h o ld Lillerød H olte H elsinge Værløse A lbertslund G reve Str. Slagelse T åstrup Køge H illerød Ø lstykke B allerup R ingsted SB-1950 Sjællands Badminton Kreds O V S S M f o r D S -h o ld Lillerød 3 H erlev G reve S tr2 K arlslunde 2 R oskilde B irkerød H elsingør H erlufsholm H illerød 2 H undested Ø lstykke 2 H um lebæ k G lostrup Idrætspris tu kvinder A rbejdsgruppen K vinder og Idræ t under D IF h ar som m ålsætning at øge kvinders d eltagelse og indflydelse p å alle niveauer og at forbedre vilkårene for kvinder i idræ tten. G ruppen har længe ønsket at oprette en kvindeidræ tspris bl.a. for at frem hæve det arbejde, der gøres for at forbedre forholdene for kvindelige idræ tsudøvere. K vindeidræ tskonsulent W innie B randt M adsen, d er er gruppens talskvinde m ener, at d er ligger en fornem pointe i, at de aktive selv er m ed til at skabe det økonom iske fundam ent for prisen. D et vil give os et fingerpeg om interessen og indebæ rer, at fonden, der skal danne grundlag for den årlige pris, hurtigt n år et anseligt b e løb, skriver hun. D erfo r indbyder hun til m edlem skab af en støttekreds, hvor m an selv vælger kontingentets størrelse: 25 kr., 50 kr., 75 kr. eller 100 kr. pr. år. D er er intet til hinder for, at et hold kan tegne et m edlem skab og således gøre bidraget m indre for den enkelte. F or de interesserede er det kun at udfylde nedenstående kupon. V ordingborg H olbæ k K arlslunde D e r spilles indledende kam pe i H illerød, den 29. og 30. august. Sem ifinaler afvikles i Ø l stykke den 1. septem ber. F inaler afvikles i T åstrup, den 8. septem ber. D er spilles indledende kam pe: Ø verste halvdel i H erlev den 29. august. N ederste halvdel i H undested den 29. august. Sem ifinaler afvikles i tidsrum m et septem ber i H erlev. F inaler afvikles i T åstrup den 8. septem ber. Kupon U ndertegnede indm elder mig herm ed i»s T Ø T T E K R E D SE N F O R D A N SK ID R Æ T S F O R B U N D S K V IN D E ID R Æ T S P R IS «N a v n A dresse : P ostnr. S pecialfo rb u n d B eløb kr. Sendes til DIF, K vindepris, Idræ ttens H us, 2605 Brøndby.

28

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Krisen har bidt sig godt fast i IT -branchen D en økonom iske krise har gjort endnu et solidt indhug i IT-branchens beskæ ftigelse. Branchen har nu i de tre første

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

3 Sange med tekst af H. C. Andersen

3 Sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup 3 Sange med tekst af H. C. Andersen For lige stemmer 2004 3 sange med tekst af H. C. Andersen Bendt Astrup Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 Poesien H. C. Andersen Soprano Alto

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Regional Udvikling. Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 3. Kattegatforbindelsen - kattegatkomité. - Kommissorium for kattegatkomitéen - Medlemmer af kattegatkomitéen - Pjece om Kattegatforbindelsen - Statements for en fast

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

VM i softball, 2019 Torsdag d. 13/6 Fredag d. 14/6

VM i softball, 2019 Torsdag d. 13/6 Fredag d. 14/6 VM i softball, 2019 For første gang nogensinde blev VM for herrer afholdt i Europa nærmere betegnet i Tjekkiet i Prag og Havlickuv Brod. Danmark var kvalificeret som et af de 3 europæiske hold, sammen

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

German Junior Open 2010

German Junior Open 2010 German Junior Open 2010 Day 1 Danmark var repræsenteret af Thomas, Lasse og Marcus fra henholdsvis Kolding, Kolding og Sport92 i U15 rækken ved dette års German Junior Open. Lasse og Marcus skulle spille

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 30 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 30 hold 3 timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Kidsvolley vises. 9.25 Der spilles Kidsvolley

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER

LEKTION 28 FRAFALD I SANSKONTRAKTER LEKTIO 28 FRAFALD I AKOTRAKTER I sanskontrakter er det oftest en kamp mellem modspillet og spilfører om at rejse en farve først. Derfor spiller man mod sanskontrakter normalt ud i sin egen sides formodet

Læs mere

ATP-beskæftigelsestal 3. kvartal 2009 Fra 2. til3. kvartal20 0 9 faldt beskæ ftigelsen m ed 4,6 pct. ivikarbranchen og fortsæ tter derm ed den nedadgående tendens fra 20 0 8 og 20 0 9. Faldet har dog ikke

Læs mere

D B F - m e s t r e

D B F - m e s t r e D B F - m e s t r e 1 9 8 6 Herresingle: lb Frederiksen Damedouble: Dorte Kjær/Nettie Nielsen Damesingle: Kirsten Larsen Indhold dette nr. b l.a. Mixeddouble: Steen Fladberg/Gitte Paulsen O p e n b a d

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Veteran VM John Toudahl

Veteran VM John Toudahl Veteran VM 2012 - John Toudahl Det var igen en stor oplevelse at kunne deltage i et VM for veteraner. Der var omkring 3400 spillere fra 67 nationer med til mesterskaberne og som spillede 22.000 bordtenniskampe

Læs mere

Pytlicks piger på sporet

Pytlicks piger på sporet Pytlicks piger på sporet Billedforslag: Et jublende kvindelandshold, der løfter OL- pokalen, mens guldkonfettien regner ned over dem. Billedtekst: Sådan så det ud i 2004, da holdet vandt guld til OL. Ni

Læs mere

Dansk Squash Forbund Regler for squash

Dansk Squash Forbund Regler for squash Dansk Squash Forbund Regler for squash Minimum 5640 Clear Height 4570 50 1780 50 Front Wall Line Front Wall Service Line Board Side Wall Line 6400 for singles Between Playing Surfaces 1600 50 3100 50 1600

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Danmark-Tyskland VIP-ARRANGEMENT GF WORLD CUP 10 DHF PARTNER. Torsdag d. 23. september 2010 Van Koch, Århus Lystbådehavn

Danmark-Tyskland VIP-ARRANGEMENT GF WORLD CUP 10 DHF PARTNER. Torsdag d. 23. september 2010 Van Koch, Århus Lystbådehavn DANSK HÅNDBOLD FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Telefon +45 4326 2400 dhf@dhf.dk Besøg os på: www.dhf.dk DHF PARTNER VIP-ARRANGEMENT Torsdag d. 23. september 2010 Van Koch, Århus Lystbådehavn

Læs mere

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00

Skoleturnering for 16 hold. 3 timer fra 9.00 til 12.00 Skoleturnering for 16 hold timer fra 9.00 til 12.00 Det overordnede program 9.00 Alle mødes omklædte i hallen til velkomst, holdene fordeles ud på banerne og Teenvolley vises. 9.25 Der spilles Teenvolley

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

for begyndere Støt dit barn, når det starter til tennis, grafikken her forklarer alt om: Play and Stay De grundlæggende regler og principper

for begyndere Støt dit barn, når det starter til tennis, grafikken her forklarer alt om: Play and Stay De grundlæggende regler og principper for begyndere Støt dit barn, når det starter til tennis, grafikken her forklarer alt om: Point, sæt, partier Play and Stay Tennis10 Skumtennis De grundlæggende regler og principper Tennis i korte træk

Læs mere

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion.

Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Bilag 1 Interview med Michael Piloz Interviewet blev foretaget d. 3. april kl. 11.00 på Michael Piloz kontor ved Aarhus Stadion. Da interviewet er delt op i to dele grundet en kort afbrydelse af Bakken

Læs mere

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys

Finalestævne VM-kampe 2015. Old Boys Finalestævne VM-kampe 2015 HI Kvissel 2 1 Old Boys Så blev VM afgjort, det skete med 2-1 sejer til Hjørring IF over Kvissel, Finalen blev spillet på Fodboldvej i Frederikshavn, Lørdag den 24/10 Finalen

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

DEBATOPLÆG 8GYLGHOVHDIHQYLQGP OOHJUXSSHYHG+DGUXS

DEBATOPLÆG 8GYLGHOVHDIHQYLQGP OOHJUXSSHYHG+DGUXS Side 1 af 5 DEBATOPLÆG 8GYLGHOVHDIHQYLQGP OOHJUXSSHYHG+DGUXS,QGKROG %DJJUXQG 3URMHNWHW +HQV\QLSODQO JQLQJHQ 'HWYLGHUHIRUO E Sydvest for landsbyen Hadrup i Odder Kom m une står der i dag 3 vindm øller.

Læs mere

Tilpasset dansk mesterskab i 11-

Tilpasset dansk mesterskab i 11- Tiderne skifter og som ofte nævnt gennem det sidste halvandet år, er der sket mange store forandringer i den danske politisport. Det traditionsrige politifodboldmesterskab blev desværre, pga af et sent

Læs mere

Combo Crunch. fitnessfaq.info

Combo Crunch. fitnessfaq.info Combo Crunch fitnessfaq.info Kombinationsboksen stykket læ gges væ gt på både den øvre og nedre region af maven. Selvom den fulde læ ngde af musklen er indgåelse af kontrakter, skal den øvelse skal udføres

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Referat af VETU-møde

Referat af VETU-møde Referat af VETU-møde Afholdt i HBC s lokaler fredag den 28. oktober 2011 Tilstede var: Peter Mikkelsen, Morten Aarup, Helle Sjørring, Anne Birgitte Nielsen, Ellen Aagaard Tak til VETU s tidligere formand/medlemmer

Læs mere

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI

Årsberetning 2016. Omstruktureringer i DDI Årsberetning 2016 Omstruktureringer i DDI Allerede efter repræsentantskabsmøde den 25. april 2015 med en ny hovedbestyrelse, og en ny formand, kunne DDI sætte sig nye mål mod fremtiden. 10 ud af 11 klubber

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Badmintonregler. Nik til bolden kamp SJOVE KAMPLEGE SJOVE KAMPLEGE Nr.6653 Nr.6651 Badmintonregler lov til at serve og får et point. Bordtennisbold og bat Nik til bolden kamp Der kan spilles med kun 3 jongleringer før bolden skal returneres. Kan spilles som double, hvor

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 76 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 76 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 76 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp + gangstativ

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

DM 2019 CERES PARK & ARENA FEB 2019 I AARHUS

DM 2019 CERES PARK & ARENA FEB 2019 I AARHUS FZ FORZA / RSL DM 2019 CERES PARK & ARENA 6. -9. FEB 2019 I AARHUS Der er M/A - ungdomsturnering sideløbende med DM. Læs mere om tilmelding på badminton.dk Køb din billet på ticketmaster.dk FÅ GRATIS ADGANG

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

1st Arnold Europe Powerlifting Championship

1st Arnold Europe Powerlifting Championship 1st Arnold Europe Powerlifting Championship Selv om dette første Europæiske Arnold Classic i styrkeløft måske kunne være afviklet på en mere professionel måde og mange ting ikke fungerede eller kørte efter

Læs mere

R egional U dvikling

R egional U dvikling Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JO Bm idt [1. m aj2009 30. juni 2012] Journalnum m er:1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r M ) Regional U

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 -

DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012 - DTFs TURNERINGSREGLER FOR U8 TURNERINGER PÅ RØD BANE - opdateret d. 17. april 2012-1 Spille- og turneringsregler DTFs spille- og turneringsregler, samt retningslinier for kampe spillet uden dommer er gældende

Læs mere

Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig sep 2013

Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig sep 2013 Beretning fra WEC Blanquefort, Frankrig 13-14 sep 2013 Atter engang skulle de danske deltagere forsøge at kommer helt til tops i de vesteuropæiske mesterskaber som i år blev afholdt i Frankrig. WEC bød

Læs mere

Program. for. Skolernes idrætsdag. 1. juni 2007. 4. - 6. klasser. Gladsaxe Sportscenter

Program. for. Skolernes idrætsdag. 1. juni 2007. 4. - 6. klasser. Gladsaxe Sportscenter Program for Skolernes idrætsdag 4. - 6. klasser 1. juni 2007 Gladsaxe Sportscenter Hvor finder du: Badminton for 5. klasser side 11 Basketball for 4. klasser side 7 Beachvolley for 6. klasser side 25 Bordtennis

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

DM i volleyball 2012 for efterskoler

DM i volleyball 2012 for efterskoler M i volleyball 2012 for efterskoler Tirsdag d. 24.- onsdag d. 25. april 2012 Guide, puljer og kampplan M i volleyball 2012 renge Pulje Sydvestjyl. Vesterbølle GI I alt Sæt/point/plac Vesterbølle GI, jerre

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Nr.6531 Nr.6530 Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Der spilles med én bold som holdes i gang samtidig med at man løber rundt om bordet og >4 spillere skiftes til at spille

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp

Tentour.no Din vei til morsom tennis. Dintour En annerledes tenniskamp intour En annerledes tenniskamp Hvad er INTour... 3 Grundøvelsen i INTour.... 4 INTour som stævneredskab... 5 Hvordan arrangerer man stævnet i INTour... 5 Hvordan kan man spille kampe uden spillertal...

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen

EUROPEAN ARCHERY INDOOR CHAMPIONSHIPS RZESZÓW 2013. Rejsebrev nr. 5. Herre senior compound: Martin Damsbo Dame junior compound: Sarah Sönnichsen Rejsebrev nr. 5. Dennis Bager : Stor dag for dansk bueskydning! Bip, bip klokken var 5.30 og det var tid at stå, for bussen kørte med de første kl. 6.30. Martin og Dennis skulle først i ilden. Efter opvarmning

Læs mere

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF

Danske. Af Bjørn Bæk Nielsen og Gunnar Nørager DPIF fodboldudvalg Fotos: Gunnar Andersen og Robert Hansen, DPIF Danske politimesterskaber Fredericia Forenede Fodboldklubbers baner ved Madsbyparken var atter skueplads for et dansk politimesterskab i fodbold. Sidste år blev 11-mands afholdt på de selvsamme baner.

Læs mere

ORDLISTE. BWF Statutes, Sektion Gældende fra 01/01/2018

ORDLISTE. BWF Statutes, Sektion Gældende fra 01/01/2018 BWF Statutes, Sektion 4.1.5 ORDLISTE Gældende fra 01/01/2018 Denne sektion angiver den standardordliste, der skal anvendes af dommeren for at kontrollere kampen. Listen er ikke fuldkommen, og andre vendinger

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR

NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR SUPERVETERANERNE NR. 32 JANUAR 2014 ÅRGANG 9 GODT NYTÅR Kvartalets side 2 mand G O D Man tror det er løgn, når nogen siger at manden T bliver 52 til januar, men det er rigtigt. Jeg vil vove at påstå at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering...

Indholdsfortegnelse. 1. Almene regler... 2. 2. Klassificeringssystem... 2. 3. Idrætsmateriel... 2. 4. Idrætsregler... 2. 5. FM-holdturnering... Indholdsfortegnelse Side 1. Almene regler... 2 2. Klassificeringssystem... 2 3. Idrætsmateriel... 2 4. Idrætsregler... 2 5. FM-holdturnering... 3 6. Ændring af turneringsregler... 6 7. Bekendtgørelse...

Læs mere

Vi havde alle håbet at denne dag skulle blive endnu en dag med medaljer til Danmark, men det blev det desværre ikke.

Vi havde alle håbet at denne dag skulle blive endnu en dag med medaljer til Danmark, men det blev det desværre ikke. Rejsebrev nr. 7 20 9 2014 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Fotograf Team Manager: Peter Slot, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff,

Læs mere

Udtagelseskriterier 2017

Udtagelseskriterier 2017 Udtagelseskriterier 2017 1. fase - Udtagelse til WC 1, 2 og 3 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.bueskydningdanmark.dk E-mail: info@bueskydningdanmark.dk

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

I badminton. Turneringen, som startede med singlerne, blev kyndigt styret af Alice ved dommerbordet.

I badminton. Turneringen, som startede med singlerne, blev kyndigt styret af Alice ved dommerbordet. I badminton 21. april 2018 i Gl. Valbyhal Stævnet startede kl. 13.00 i Gl. Valbyhallen. Formanden for HI s badmintonafdeling bød de fremmødte velkommen og udtrykte sit håb om, at alle 32 deltagere som

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Dagbog - Kinaturen. Indledning

Dagbog - Kinaturen. Indledning Dagbog - Kinaturen Indledning En dag i juni, fik far en mail fra Badminton Danmark. Der stod, at jeg havde vundet en tur til China Open, sammen med 9 andre spillere fra Danmark. Jeg vandt ved lodtrækning,

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET

NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG. Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 1 NUMMER 4 OKTOBER 201 2 60. ÅRGANG Afslutning af DM 201 2 Kampstatistik SPEEDBLADET 2 SPEEDbladet er Rugbyklubben Speeds klubblad. Email: SpeedBladet@rkspeed.dk Udgiver: Rugbyklubben Speed Løjtegårdsvej

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

!"!!! ( "!! )* )! " + ", -#-.!,! %, "! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7

!!!! ( !! )* )!  + , -#-.!,! %, ! 0!!! %3 $! # 456 '//. 7 7 Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby P rojekt:knebelfremtidens landsby med fokus på bosæ tning,turisme,erhverv,sundhedsservice mv. Kontraktens start: 9. m arts 2010 Kontraktens slut: 1. juli

Læs mere

Regler for aktiviteter til Sportsdag 2019 i Business Park Skejby

Regler for aktiviteter til Sportsdag 2019 i Business Park Skejby Regler for aktiviteter til Sportsdag 2019 i Business Park Skejby 5-personers mix-fodbold 7-mands herrefodbold Badminton Beachvolley Bordtennis Floorball Crossløb (10x1,5 km, min. 2 pers., mix) Tovtrækning

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder

DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB. Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder DM på toppen 2014 DEN DANSKE BILLARD UNION OG SKAGEN BILLARD KLUB Byder velkommen til DM i keglebillard for mænd og kvinder FREDAG DEN 4. APRIL KL. 10.30 LØRDAG DEN 5. APRIL KL. 09.00 SØNDAG DEN 6. APRIL

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER 2009 - gældende fra 1. januar 2009 Generelle retningslinier for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden

Læs mere