Sikkerhedsdatablad iht. bilag II i EF-forordning nr. 1907/2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad iht. bilag II i EF-forordning nr. 1907/2006"

Transkript

1 Version Stand: Trykt den: Side1 af 9 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SK grau 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser som frarådes Relevant anvendelse: Tørmørtel til blanding med vand. Frarådede anvendelser: Alle andre anvendelser frarådes. 1.3 Oplysninger om leverandøren, som har udfærdiget sikkerhedsdatabladet SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG Hindenburgring 15 D Ulm, Tyskland Telefon: Telefax: på den sagkyndige person: 1.4 Alarmnummer Giftinformation i Mainz (GIZ), tlf.: PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1 Stoffets eller blandingens klassificering Klassificering iht. direktiv 1999/45/EF Fareklasse: Risikosætninger (R-sætninger): Xi lokalirriterende R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden R41 Risiko for alvorlig øjenskade Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 Fareklasse og - kategori: Irriterende på huden, kategori 2 (skin irrit. 2) Alvorligt øjenskadende, kategori 1 (eye dam. 1) Farehenvisninger (H-sætninger): H 315 Forårsager hudirritation H 318 Forårsager alvorlig øjenskade Støv, der opstår af den tørre blanding, kan forårsage irritation af luftvejene. Gentagen indånding af større mængder støv øger risikoen for luftvejssygdomme. Når den tørre blanding tilsættes vand eller bliver fugtigt, opstår der en kraftig alkalisk opløsning. På grund af den høje alkalitet kan en fugtig mørtel fremkalde hud- og øjenirritationer. Der er risiko for alvorlige øjenskader ved længere kontakt med produktet pga. alkaliteten (f.eks. medarbejderen ligger på knæ i den fugtige mørtel). 2.2 Mærkningselementer iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 Faresymbol: Signalord: Fare Faresætninger: H315 Forårsager hudirritation H318 Forårsager alvorlig øjenskade Sikkerhedsanvisninger: P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesdragt/øjenværn/ansigtsbeskyt telse. P305+ VED BERØRING MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere

2 Version Stand: Trykt den: Side2 af Øvrige farer Supplerende informationer P351+ P338+ P315 P302+ P352+ P332+ P313 P362 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Skyl videre. Opsøg læge/lægehjælp med det samme. VED BERØRING MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Opsøg læge/lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved korrekt tør opbevaring næsten uden chromat i mindst 6 måneder fra produktionsdatoen. Kriterierne for identificeringen af persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) stoffer og meget persistente og meget bioakkumulerende (vpvb) stoffer opfyldes ikke iht. bilag XIII i EF-forordningen nr. 1907/2006. Blandingen er næsten uden chromat, derfor er der ingen risiko for en sensibilisering pga. chromat. Den færdige blanding i hydreret form indeholder maks. 0,0002 % opløseligt chrom VI i forhold til den samlede tørvægt af cementen. Forudsætningen for chromatreduktionens virkning er en korrekt, tør opbevaring og overholdelse af den maksimale opbevaringsperiode. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2 Blandinger Blanding af cement iht. DIN EN 197-1, kalkhydrat iht. DIN EN 459-1, tilslag og tilsætninger. Farlige indholdsstoffer: Stof EF-nr. CAS-nr. Registreringsnummer (REACH) Klassificering iht. direktiv 67/548/EØF Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 Koncentrationso mråde [M.-%] Portlandcementclinker ) Xi; R37/38; R41; R43 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 Skin Sens. 1; H Flue Dust 1) xxxx Xi; R37/38; R41; R43 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 Skin Sens. 1; H317 0,1-1 Calciumdihydroxid Yderligere oplysninger: xxxx Xi; R37/38; R41 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 0,1-5 H- og R-sætningers komplette ordlyd findes i afsnit 16. 1) Flue Dust er et stof (UVCB), som opstår under produktionen af cement clinker; et andet gængs navn er f.eks. cementovnstøv, filterstøv eller støv fra clinker. 2) Portland cement clinker er undtaget fra registreringsforpligtelsen iht. artikel 2.7 (b) samt bilag V i EFforordning nr. 1907/2006 (REACH). PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle henvisninger: Indånding: Hudkontakt: Der kræves ingen særskilt personlige værnemidler for førstehjælpere. Førstehjælpere bør dog undgå direkte kontakt med den fugtige mørtel. Fjern støvkilden, og sørg for friskluft, eller bring den pågældende person ud i det fri. Ved besvær, såsom utilpashed, hoste eller vedvarende irritation, bør der opsøges læge. Vask den ramte hud af med megen vand med det samme, så samtlige produktrester fjernes. Gennemvædede handsker, tøj, sko, ure osv. skal tages

3 Version Stand: Trykt den: Side3 af 9 af eller fjernes med det samme. Vask eller rens tøj, sko, ure osv. grundigt før den videre brug. Opsøg læge ved hudbesvær. Kontakt med øjnene: Gnid ikke øjnene tørre, da der kan opstå yderligere hornhindeskader gennem mekanisk belastning. Fjern evt. kontaktlinser, og skyl straks øjnene med rindende vand i mindst 20 minutter, mens øjenlågene holdes åbne for at fjerne alle partikler. Hvis muligt bør der anvendes isotonisk øjenbadevand (f.eks. 0,9 % NaCl). Opsøg altid arbejdslæge eller øjenlæge. Indtagelse: UNDGÅ at fremprovokere opkastning. Hvis personen er ved bevidsthed, skyl munden med vand og drik rigeligt vand. Kontakt en læge eller forgiftningscentralen. 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Øjne: Hud: Øjenkontakt med det tørre eller fugtige produkt kan medføre alvorlige og evt. irreversible skader. Produktet kan virke hudirriterende selv i tør tilstand ved permanent kontakt på en fugtig hud (pga. sved eller luftfugtighed). Kontakt med fugtig hud kan medføre hudirritationer, eksemer eller andre alvorlige hudskader. 4.3 Anvisninger om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling Opsøges læge, bør dette sikkerhedsdatablad forelægges. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmiddel Blandingen er ikke brandfarlig hverken ved levering eller i blandet tilstand. Slukningsmiddel og brandbekæmpelse skal derfor tilpasses efter omgivelserne. 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Produktet er hverken eksplosivt eller brandfarligt og virker heller ikke brandnærende på andre materialer. 5.3 Anvisninger til brandbekæmpelse Der kræves ingen særlige forholdsregler ved brandbekæmpelse. Slukningsmidlet må ikke tømmes i kloaksystemet. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personale, der ikke er instrueret i nødstilfælde Bær personlige værnemidler, som beskrevet under afsnit 8. Følg anvisningerne vedrørende sikker håndtering, som beskrevet under afsnit 7. Der kræves ingen beredskabsplaner Brandmandskab Udsættes mandskabet for meget støv, skal der anvendes åndedrætsværn, som beskrevet under afsnit Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Produktet må ikke tømmes ud i kloaksystem, overfladevand eller grundvand (ph-værdien forøges). 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Spild opsamles med granulat, savsmuld, klude el. lign. og genanvendes evt. Fej ikke tørt op. Anvend aldrig trykluft til rengøringen. Opstår der støv under en tør rengøring, skal der ubetinget anvendes personlige værnemidler. Undgå indånding af opstået støv samt hudkontakt. Lad oprørt mørtel størkne, og bortskaf det (se afsnit 13.1.) 6.4 Henvisning til andre punkter Afsnit 8 og 13 PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Det er forbudt at spise, drikke og ryge i områder, i hvilke der arbejdes. Undgå støvdannelse. Hæld først vand i ved posevare, eller hvis der anvendes en åben

4 Version Stand: Trykt den: Side4 af 9 blandingsbeholder, derefter tilføres det tørre produkt forsigtigt. Faldhøjden skal være lav. Start langsomt omrøreren. Tryk ikke tomme poser sammen eller kun i en yderpose. Undgå kontakt med øjne og huden ved hjælp af personlige værnemidler iht. afsnit Sørg for tilstrækkelig ventilering, anvend evt. åndedrætsværn iht. afsnit Knæl ikke ned i det frisklavede produkt under forarbejdningen. Ved en forarbejdning med maskiner (f.eks. med pudsemaskiner eller gennemløbsblander) kan støvdannelsen forringes ved forsigtigt at udlægge, åbne og tømme samt anvende poserne med et særskilt ekstra udstyr. Anvend ikke produkterne længere efter udløbet af opbevaringsperioden, da virkningen af de indeholdte reduktionsmidler aftager, og indholdet af opløseligt chrom VI kan overskride den grænseværdi, der er anført i afsnit 2.3. I disse tilfælde kan der udvikles en allergisk cementeksem ved kontinuerlig kontakt som følge af det vandopløselige chromat, der er i produktet. 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevares tørt. Undgå tilførsel af vand og fugt. Opbevares i originalemballagen. Ved ukorrekt opbevaring (fugt tilføres) eller overskrides den maksimale opbevaringsperiode, kan virkningen af det indeholdte chromatreduktionsmiddel aftage (se afsnit 7.1.). 7.3 Særlige anvendelser Dette produkt er underordnet GISCODE ZP 1 (cementholdigt produkt, chromfattig) (se afsnit 15). Yderligere informationer om sikker håndtering, beskyttende foranstaltninger samt forholdsregler ses af GISCODE ZP 1. Denne er en del af det tyske informationssystem for farlige stoffer fra byggesektorens arbejdstilsyn og findes på PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1 Kontrolparametre Calciumdihydroxid Arbejdspladsgrænseværdi Vurderingsværdi [mg/m³] Vurderingsværdiens CAS-nr. art Portlandcement (støv) Arbejdsplads grænse- værdi Generel støvgrænseværdi Spidsbegrænsning [mg/m³] Oprindelse 8 h 5 (E) Ikke fastlagt TRGS h 3 (A) 6 (A) 2 (II) (15 min) 10 (E) 20 (E) DNEL 8 h 1 (A) 15 min 4 (A) A = Alvoelære støvpartikler E = Indåndelige støvpartikler 8.2 Eksponeringsbegrænsning og -kontrol Egnede tekniske foranstaltninger TRGS 900 REACH registrering Kontrolmetode, f.eks. OSHA, Nr. ID- 207 (1991) "Portland Cement" IFA, Nr (2003) "Alvoelær støvpartikel" IFA, Nr (2003) "Indåndelig støvpartikel" For at reducere støvdannelse bør der anvendes lukkede systemer (f.eks. silo med transportsystem), lokale udsugningsanlæg eller andre tekniske foranstaltninger, f.eks. pudsemaskiner eller gennemløbsblandere med særskilt ekstra udstyr til udsugning af støv Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, for eksempel personlige værnemidler Generelt DFG, Nr. 1 (2003) "Alkaliog jordalkalihydroxider" Øjen- /ansigtsbeskyttelse: Hudbeskyttelse: Spis, drik og ryg ikke under arbejdet. Vask ansigt og hænder før pauser eller efter arbejdet for at fjerne fastsiddende støv. Undgå ubetinget kontakt med huden og øjnene. Anvend håndcreme. Gennemvædede handsker, tøj, sko, ure osv. skal tages af eller fjernes med det samme. Vask eller rens tøj, sko, ure osv. grundigt før den videre brug. Anvend tætlukkende beskyttelsesbriller iht. EN 166 ved støvdannelse eller risiko for sprøjt. Bær vandtætte, slid- og alkaliresistente beskyttelseshandsker med CE-

5 Version Stand: Trykt den: Side5 af 9 mærkning. Læderhandsker er ikke egnede, da de ikke er vandtætte og dermed kan frigive chromatholdige forbindelser. Der skal ikke anvendes kemikaliebeskyttelseshandsker (kat. III) under håndteringen og forarbejdningen af den færdige blanding. Undersøgelser har påvist, at nitrilholdige bomuldshandsker (lagtykkelse ca. 0,15 mm) giver tilstrækkelig beskyttelse i en periode på 480 minutter. Skift gennemvædede handsker. Hold et par handsker klar til skift. Bær lukket beskyttelsesdragt med lange ærmer samt tætte sko. Kan en kontakt med frisklavet mørtel ikke undgås, bør beskyttelsesdragten være vandtæt. Sørg for, at frisklavet mørtel ikke trænger oppefra ind i sko eller støvler. Sørg for hudbeskyttelse. Brug altid håndcreme efter endt arbejde. Åndedrætsværn: Er der fare for, at grænseværdierne for en eksponering overskrides, f.eks. hvis det pulverformede tørre produkt håndteres åbent, skal der anvendes et egnet åndedrætsværn: Blanding og omfyldning af tør mørtel i åbne systemer, f.eks. manuel blanding af fabriksfremstillet tør mørtel, tilførsel af posevarer i pudsemaskiner: Sørg for, at grænseværdierne for arbejdet overholdes med effektive støvtekniske foranstaltninger, f.eks. lokale udsugningsanlæg. Er dette ikke muligt, skal der anvendes partikelfiltrerende halvmasker af typen FFP2 (testet iht. EN 149). Manuel forarbejdning af brugsfærdigt mørtel: Der kræves intet åndedrætsværn. Maskinel forarbejdning af mørtel: Der kræves intet åndedrætsværn Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen Undgå udledning til miljøet. Anvend rester, eller bortskaf disse korrekt. Luft Vand Overhold støvemissionsgrænseværdierne iht. den tyske, tekniske vejledning for luft ("Technische Anleitung Luft"). Produktet må ikke slippe ud i vandmiljøet, da ph-værdien forøges heraf. Ved en ph-værdi på over 9 kan der opstå økotoksikologiske bivirkninger. Overhold forordninger for spildevand og grundvand. Jordbund PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Overhold den tyske lov om jordbundsbeskyttelse (i Tyskland "Bundes- Bodenschutzgesetzes") samt den tyske forordning om jordbundsbeskyttelse og miljøskader ("Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung"). Der kræves ingen særlige kontrolforanstaltninger. (a) Udseende: Pulverformet, kornet Tilstandsform: Fast Farve: Hvid, grå eller farvet (b) (c) Lugt: Uden lugt Lugtgrænse: Ingen, da uden lugt (d) ph-værdi (T = 20 C brugsfærdigt blandet i vand): 11,5-13,5 (e) Smeltepunkt: Ikke relevant Frysepunkt: Ikke relevant (f) (g) (h) (i) (j) (k) Kogepunkt/kogeinterval: Ikke relevant Flammepunkt ( C): Ikke relevant (det faste stof kan ikke antændes) Fordampningshastighed: Ikke relevant Antændelighed (fast stof, gas): Ikke relevant (det faste stof kan ikke antændes) Øvre/nedre brændbarheds- eller eksplosionsgrænser: Ikke relevant Damptryk: Ikke relevant

6 Version Stand: Trykt den: Side6 af 9 (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) 9.2 Andre oplysninger Ikke relevant Dampvægtfylde: Ikke relevant Relativ vægtfylde: Ikke relevant Opløselighed i vand (T = 20 C): ringe (< 2 g/l baseret på calciumdihydroxid) Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand): Ikke relevant Selvantændelsestemperatur: Ikke relevant (det faste stof kan ikke antændes) Nedbrydningstemperatur: Ikke relevant Viskositet: Ikke relevant Eksplosive egenskaber: Ikke eksplosiv Oxiderende egenskaber: Ikke oxiderende PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reagerer alkalisk ved kontakt med vand. Der sker en ønsket reaktion ved kontakt med vand, ved hvilken produktet hærdner og danner en fast masse, som ikke reageret yderligere med omgivelsen Kemisk stabilitet Produktet er stabilt, så længe det opbevares korrekt og tørt Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner (se også 10.5) Forhold, der skal undgås Undgå vandtilførsel og fugt under opbevaringen (blandingen reagerer alkalisk med fugt og udhærder) Uforenelige materialer Reagerer eksotermt med syrer; det fugtige produkt er alkalisk og reagerer med syrer, ammoniumsalte og uædle metaller, f.eks. aluminium, zink, messing. Der dannes brint under en reaktion med uædle metaller Farlige nedbrydningsprodukter Der vides ingen farlige nedbrydningsprodukter for blandingen. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger Blandingen i sin helhed er ikke blevet undersøgt toksologisk. Indvirkninger på sundheden som følge af eksponering PUNKT 12: Miljøoplysninger 12.1 Toksicitet Cement kan forværre eksisterende hud-, øjen- og luftvejssygdomme, f.eks. lungeemfysemer eller astma. Frisættelsen af større mængder cement og calciumdihydroxid i vand kan medføre en forøgelse en phværdien og kan dermed under særlige omstændigheder være giftigt for havlivet Persistens og nedbrydelighed 12.3 Bioakkumulationspotentiel Ikke relevant 12.4 Mobilitet i jord Der er ingen oplysninger til rådighed Resultater af PBT- og vpvb-vurdering

7 Version Stand: Trykt den: Side7 af Andre negative virkninger Blandingen indeholder Portland cement clinker, Flue Dust og calciumdihydroxid. Frisættelsen af større mængder i forbindelse med vand medfører en forøget ph-værdi. ph-værdien falder igen hurtigt, hvis der fortyndes med vand (uorganisk-mineralsk materiale). PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder til affaldsbehandling Ubrugte produktrester Fugtige produkter og flydende produkter Udhærdet produkt Emballage Saml op tørt, opbevar produktet i markerede beholdere, og genbrug dem om muligt under hensyntagen til den maksimale opbevaringstid, eller bland rester med vand, idet enhver hudkontakt og støveksponering undgås. Bortskaf restproduktet efter hærdningen iht. lokale, gældende forskrifter. Lad fugtige og flydende produkter hærdne, og bortskaf dem ikke i kloaksystemet eller i vandet. Bortskaffelse som beskrevet under "udhærdet produkt". Udhærdet produkt bortskaffes iht. lokale og nationale bestemmelser. Må ikke tømmes i kloaksystemet. Bortskaf udhærdet produkt såsom betonaffald og betonslam. Affaldskoden iht. affaldskatalogforordningen afhængigt af oprindelsen: som (beton) eller : (betonaffald og betonslam) Tøm emballagen helt, og tilfør den til genbrug. Eller bortskaf den helt tømte emballage afhængigt af emballeringen iht. affaldskoden (papir og pap) eller (kompositemballage). PUNKT 14: Transportoplysninger 14.1 FN-nummer 14.2 Korrekt FN-forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasser 14.4 Emballagegruppe 14.5 Miljøfarer 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden PUNKT 15: Oplysninger om regulering 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag XVII nr. 47 (chrom VI-forbindelser) Forordning om beskyttelse mod farlige stoffer (tyske forordning om farlige stoffer "Gefahrstoffverordnung") Lagerklasse iht. TRGS 510: Lagerklasse 13 (ikke brændbare faste stoffer) Vandfareklasse: WGK 1 (svagt vandtruende) selvvurdering iht. den tyske administrative forordning om vandforurenende stoffer "VwVwS" GISCODE: ZP 1 (cementholdige produkter, chromatfattige) Forordning om det Europæiske affaldskatalog (affaldskatalog-forordningen - AKF)

8 Version Stand: Trykt den: Side8 af Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke blevet udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for denne blanding. PUNKT 16: Andre oplysninger a) Ændringer i forhold til foregående udgave Dette sikkerhedsdatablad erstatter den foregående udgave af b) Forkortelser og akronymer AKF Forordning om det Europæiske affaldskatalog (affaldskatalogforordningen - AKF) CAS Chemical Abstracts Service International kemisk betegnelse CLP Classification, labeling and packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008) Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (forordning (EF) nr. 1272/2008) ECHA European Chemicals Agency Det Europæiske Kemikalieagentur EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer PBT Persistent, bio-accumulative and toxic Persistent, bioakkumulerbar og toksisk REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Regulation (EC) No. 1907/2006) Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (forordning (EF) 1907/2006) STOT Specific target organ toxicity Specifikt receptorgan toksicitet TRGS Tekniske regler for farlige stoffer vpvb Very persistent, very bioaccumulative Meget persistent og meget bioakkumulerende VwVwS Tysk administrativ forordning om vandforurenende stoffer c) Referencer / datakilder (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: (2) Tekniske regler for farlige stoffer "Grænseværdi for erhvervsmæssig påvirkning", 2009, "GMBI" (ministerielt tidsskrift) nr.29 S.605. Yderligere henvisninger d) Metoder iht. artikel 9 i forordningen (EF) 1272/2008 vedrørende evalueringen af informationer til brug for klassificering: Evalueringen udføres iht. artikel 6 stykke 5 og bilag I i forordning (EF) nr. 1272/2008. e) R-sætningers ordlyd, faresætninger, sikkerhedsanbefalinger og sikkerhedssætninger Risikosætninger (R-sætninger) R 37/38 R 41 R 43 Faresætninger H 315 H 317 H 318 H 335 Sikkerhedssætninger Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Forårsager hudirritation Kan forårsage allergisk hudreaktion Forårsager alvorlig øjenskade Kan forårsage irritation af luftvejene

9 Version Stand: Trykt den: Side9 af 9 P102 P280 P305+P351+ P338+P315 P302+P352+ P332+P313 P362 f) Henvisninger til uddannelse Opbevares utilgængeligt for børn. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesdragt/øjenværn/ansigtsbeskyttelse. VED BERØRING MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Skyl videre. Opsøg læge/lægehjælp med det samme. VED BERØRING MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Ved hudirritation: Opsøg læge/lægehjælp Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Der kræves ikke ekstra uddannelser, som går ud over den foreskrevne instruktion for håndteringer med farlige stoffer. Udelukkelsesbestemmelse Oplysninger i nærværende sikkerhedsdatablad omhandler sikkerhedskrav for vores produkt; disse oplysninger understøttes af vores nuværende viden. Disse oplysninger er ingen garanti for produktegenskaberne. Modtageren skal på eget ansvar overholde gældende lovgivning, forordninger og forskrifter, også de, som ikke er nævnt i nærværende datablad.

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Demineraliseret vand

Demineraliseret vand Demineraliseret vand - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Demineraliseret vand Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af

Læs mere

VÆG OG FACADE, indendørs

VÆG OG FACADE, indendørs Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktindikator: Væg og facade, indendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation

TF Extreme. Sikkerhedsdatablad. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 2: Fareidentifikation Sikkerhedsdatablad Side: 1 Udfærdiget den: 01/01/2016 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: 1.2. Relevant identificerede

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne.

Sikkerhedsdatablad. Kan virke let irriterende på hud og øjne. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 31-10-2016 Version: 01.01 / DK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Cembrit Construction,

Læs mere

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2009 06 30 Revideret den: 2015 05 29 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: CM 420 Offshore Artikelnr: 42005 42003

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 17/09/2012 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen.

Kan forårsage irritation af øjnene, luftvejene og halsen. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203241 - Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. TF Lumen

Sikkerhedsdatablad. TF Lumen Side: 1 Udfærdiget den: 17/01/2018 Revision Nr: 1 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt navn: V48 1.2. Relevant identificerede anvendelser

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/06/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 9FG001B 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Ventilslipningspasta 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udarbejdet 22-08-2016 Version 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Chromoxidgrøn 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vådmørtel

Sikkerhedsdatablad Vådmørtel PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktindentifikator Handelsnavn: Kalkmørtel KC50/50/700 6,6 % Kalkmørtel KC35/65/650 5,1 % Kalkmørtel KC20/80/550 3,5 %

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Universal Protect Øvrig information: Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller /leverandør eller importør

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller /leverandør eller importør Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 Revision:01.02.2017 LYRECO limstift PUNKT 1: Identifikation af stoffet/materialet og af fremstiller /leverandør eller importør 1.1. Produktbeskrivelse: LYRECO limstift 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Blitz Rensepasta Varetype Pr nr. BLE015 Andre produktidentifikatorer 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad udgave: 3 revision: 06.09.10 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 Skalflex Silikat- Grunder side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden Produktidentifikation: Skalflex Silikat-Grunder PR-nr.: 920887 Relevante identificerede anvendelse

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ARDEX X 78 S

SIKKERHEDSDATABLAD ARDEX X 78 S Revision 06/12/2011 Revision 3 Erstatter dato 19/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 78326

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10-02-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 103 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 106 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1/5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator REF 30085/90/011 Handelsnavn Ruschei MN 85/90 BF, 215-32 mm 1.2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit

Sikkerhedsdatablad. Lervejdal 10 Addit Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 2179666 Leverandør: Revision: 24092009 / LW MARLON Tørmørtel A/S Lervejdal 10 Addit Anvendelse:.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 13/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.3

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.3 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 12-10-2017 SDS version: 1.3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Varenr. 2786 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 309 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 22-01-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 204 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

LUGTFJERNER M. CITRUS

LUGTFJERNER M. CITRUS Udstedelsesdato: 28.01.2012 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Lugtfjerner m. Citrus Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013

Sikkerhedsdatablad. ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31. Trykdato: 23.11.2013 Revision: 23.11.2013 Side 1/5 * 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Stoffets/præparatets

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 11/02/2014 Revision: 22/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 13139

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere