Sikkerhedsdatablad OFFICE DEPOT HFC Free Gas Duster I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II, ændret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad OFFICE DEPOT HFC Free Gas Duster I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II, ændret."

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag II, ændret. 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Beskrivelse af produktet Produktnavn Produktnummer , ZP 1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, og anvendelser der frarådes Identificerede anvendelser Anvendelser, der frarådes Rengøringsmidler. Der er ikke identificeret konkrete anvendelser, der frarådes Yderligere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør 1.4. Nødtelefonnummer OFFICE DEPOT Europe B.V. Columbusweg LA Venlo The Netherlands +31 (0) (0) Nødtelefonnummer I tilfælde af et nødopkald: (24 timer leveret af Carechem 24) 2: Farlige egenskaber 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (EC 1272/2008) Fysiske farer Sundhedsfarer Miljøfarer 2.2. Mærkningselementer Farepiktogram Aerosol 1 - H222, H229 Ikke klassificeret Ikke klassificeret Signalord Fareangivelser Sikkerhedssætninger 2.3. Andre farer Fare H222 Ekstremt brandfarlig aerosol. H229 Trykbeholder: Kan sprænges ved opvarmning. P210 Må ikke udsættes for varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. P211 Må ikke sprøjtes over åben ild eller andre antændelseskilder. P251 Må ikke punkteres eller brændes, gælder også for tømte beholdere. P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 C/122 F. P102 Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet indeholder ikke noget stof, der er klassificeret som PBT eller vpvb. 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger Sammensætningskommentar er 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generelle oplysninger Ingen af de ingrediensbestanddele behøver at specificeres. Søg omgående lægehjælp. Vis dette sikkerhedsdatablad til det medicinske personale. 1/12

2 Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Beskyttelsesudstyr til indsatspersonale Flyt den tilskadekomne person væk fra forureningskilden. Flyt den tilskadekomne til frisk luft og hold vedkommende varm og stille i en position, der letter vejrtrækningen. Hold luftvejene åbne. Løsn stramt tøj som f.eks. kraver, slips eller tørklæde I tilfælde af åndedrætsbesvær kan specialuddannet personale hjælpe den tilskadekomne ved at tilføje ilt. Anbring en bevidstløs person på siden i stabilt sideleje og sørg for, at vejrtrækningen er uhindret. Skyl munden grundigt med vand. Fjern eventuelle tandproteser. Giv den tilskadekomne et par små glas vand eller mælk at drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dårlig, fordi opkast kan være farligt. Fremkald ikke opkast, medmindre det tilrådes af medicinsk personale. Hvis opkast opstår, skal hovedet holdes lavet, så opkastet ikke kommer ind i lungerne. Giv aldrig noget at spise eller drikke til en bevidstløs person. Flyt den tilskadekomne til frisk luft og hold vedkommende varm og stille i en position, der letter vejrtrækningen. Anbring en bevidstløs person på siden i stabilt sideleje og sørg for, at vejrtrækningen er uhindret. Hold luftvejene åbne. Løsn stramt tøj som f.eks. kraver, slips eller tørklæde Skyl med vand. Skyl straks med rigeligt vand. Fjern eventuelle kontaktlinser og hold øjenlågene bredt fra hinanden. Fortsæt skylning i mindst 10 minutter. Indsatspersonale skal bære passende beskyttelsesudstyr under redningsaktioner De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generelle oplysninger Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Se afsnit 11 for yderligere oplysninger om sundhedsfarer. Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængigt af koncentrationen og eksponeringstiden. Spray/tåge kan forårsage irritation af luftvejene. På grund af produktets fysiske egenskaber er det usandsynligt, at indtagelse vil forekomme. Gentagen eksponering kan forårsage tør hud eller hudrevner. Kan være svagt irriterende for øjnene. Kan forårsage ubehag Angivelse af øjeblikkelig medicinsk behandling og særlig behandling som eventuelt kræves Noter til lægen 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Behandles symptomatisk. Produktet er brandfarligt. Sluk med alkoholresistent skum, carbondioxid, pulver eller vandtåge. Brandslukningsmidler vælges med hensyn til omgivende brand Særlige farer, som stoffet eller blandingen kan forårsage Særlige farer Farlige forbrændingsprodukter 5.3. Råd til brandmandskab Beskyttelsesforanstaltninger ved brand Særligt beskyttelsesudstyr til brandmandskab 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld Brug ikke vand i en samlet stråle, da det kan forårsage spredning af branden. Beholdere kan sprænge eller eksplodere under opvarmning på grund af intens trykstigning. Hvis aerosolbeholdere sprænges, skal der træffes forholdsregler, da det tryksate indhold og drivmiddel flyder hurtigt. Termiske nedbrydningsprodukter eller forbrændingsprodukter kan omfatte følgende stoffer: Skadelige gasser eller dampe. Undgå indånding af gasser eller dampe fra ilden. Ryd området. Afkøl beholdere, der udsættes for varme med vandspray, og fjern dem fra brandområdet, hvis dette kan gøres uden risiko. Nedkøl beholdere, der er udsat for flammer, med vand længe efter at ilden er slukket. Hvis lækage eller udslip ikke er antændt, bruges vandspray til at sprede dampene og beskttye personale, der arbejder for at stoppe lækagen. Kontroller drænvand ved indeslutning og adskillelse fra kloaksystemer og vandløb. Hvis der er risiko for vandforurening, skal de relevante myndigheder underrettes. Brug åndedrætsværn med lufttilførsel (SCBA) og passende beskyttelsestøj. Beklædning til brandmænd, der er designet til europæisk standard EN469 (inklusive hjelm, sikkerhedssko og handsker) er et grundlæggende beskyttelsesniveau i tilfælde af kemiske ulykker Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødforanstaltninger Personlige Ingen handlinger bør træffes uden ordentlig træning, eller hvis det udgør en personlig risiko. Hold uautoriseret og ubeskyttet personale væk fra spildområdet. Brug beskyttelsesbeklædning som 2/12

3 beskyttelsesforanstaltninger beskrevet i afsnit 8 i dette sikkerhedsdatablad. Følg foranstaltningerne for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Vask ordentligt efter spilhåndtering. Sørg for, at der etableres foranstaltninger og træning til afhjælpning og affaldshåndtering i nødsituationer. Rør ikke ved og undlad at gå ind i det spildte materiale. Ryd området. Eksplosionsfare. Sørg for god ventilation. Ingen rygning, gnister, flammer eller andre antændelseskilder nær spilområdet. Fjern straks alt tøj, der er blevet forurenet Miljøbeskyttelsesforanstaltni nger Miljøbeskyttelsesforanstaltni nger Undgå udledning til afløb eller vandløb eller på jorden Metoder og materialer til indeslutning og oprydning Metoder til afhjælpning 6.4. Henvisning til andre afsnit Henvisning til andre afsnit 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Beskyttelsesforanstaltninger for sikker håndtering Beskyttelsesforanstaltninger under brug Rådgivning om generel erhvervshygiejne Brug beskyttelsesbeklædning som beskrevet i afsnit 8 i dette sikkerhedsdatablad. Håndter straks spild, og bortskaf affaldet sikkert. Fjern alle antændelseskilder, hvis det kan gøres sikkert. Ingen rygning, gnister, flammer eller andre antændelseskilder nær spilområdet. Lad ikke materialet komme ind i trange rum på grund af eksplosionsfaren. Skyl det forurenede område med rigeligt vand. Vask ordentligt efter spilhåndtering. For bortskaffelse af affald henvises til afsnit 13. For personlige værnemidler henvises til afsnit 8. Se afsnit 11 for yderligere oplysninger om sundhedsfarer. Se Afsnit 12 for yderligere oplysninger om miljøfarer. For bortskaffelse af affald henvises til afsnit 13. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs og følg producentens anbefalinger. Brug beskyttelsesbeklædning som beskrevet i afsnit 8 i dette sikkerhedsdatablad. Opbevares adskilt fra fødevarer og dyrefoder. Undgå at udsætte aerosolbeholdere for høje temperaturer eller direkte sollys. Produktet er brandfarligt. Må ikke udsættes for varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Brug ikke produktet, før du har læst og forstået sikkerhedsinstruktionerne. Håndter ikke brudt emballage uden beskyttelsesudstyr. Må ikke sprøjtes over åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, gælder også for tømte beholdere. Spray fordamper og afkøles hurtigt, hvilket kan forårsage frostskader eller forbrændinger ved kontakt med huden. Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding af dampe og spray/tåge. Vask huden straks, hvis den er forurenet. Fjern forurenet tøj. Forurenet tøj skal vaskes, før det bruges igen. Der må ikke spises, drikkes og ryges under brug af produktet. Vask hænderne efter afslutningen af hver træning og før måltider, rygning og toiletbesøg. Skift arbejdstøj dagligt, før du forlader arbejdspladsen Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaringsforanstaltninger Opbevares adskilt fra oxiderende materialer, varme og flammer. Må kun opbevares i den originalemballagen. Opbevar beholderen tæt lukket og afkølet på et godt ventileret sted. Hold beholderen lodret. Beskyt beholderen mod mekanisk påvirkning. Beskyttes mod sollys. Må ikke opbevares i nærheden af varmekilder eller udsættes for høje temperaturer. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 C/122 F. Inddæm opbevaringspladsen for at forhindre kontaminering af jord og vand i tilfælde af spild. Gulvet i opbevaringsrummet skal være lækagrfrit, uden samlinger og ikke absorberende. Opbevaringsklasse 7.3. Specifik slutanvendelse Opbevaring af kemikalier. Specifik slutanvendelse De identificerede anvendelser for produktet er beskrevet i afsnit : Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre 8.2. Eksponeringsgrænse Beskyttelsesudstyr 3/12

4 Passende tekniske kontrolforanstaltninger Øjen-/ansigtsværn Håndværn Anden hud- og kropsværn Sørg for god ventilation. Eksponeringskontrol af personale, arbejdspladsforhold eller biologiske grænser kan være påkrævet for at bestemme effektiviteten af ventilation eller andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden af brugen af åndedrætsværn. Brug lukkede processer, punktudsugning eller andre tekniske kontrolforanstaltninger som den primære måde til minimering af erhvervsmæssig eksponering. Personlige værnemidler bør kun bruges, hvis arbejdernes eksponering ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt gennem tekniske kontrolforanstaltninger. Sørg for, at kontrolforanstaltninger inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt. Sørg for, at operatøren har fået træning i at minimere eksponeringen. Øjenværn, der overholder en godkendt standard, bør anvendes, hvis en risikovurdering indikerer, at øjenkontakt kan forekomme. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal opfylde kravene i europæisk standard EN166. Hvis vurderingen ikke indikerer, at der kræves en højere grad af beskyttelse, skal følgende beskyttelse anvendes: Tætsiddende beskyttelsesbriller. Kemikalieresistente, uigennemtrængelige beskyttelseshandsker, der skal opfylde en godkendt standard, bør anvendes, hvis en risikovurdering viser, at hudkontakt kan forekomme. Den bedst egnede handske bør vælges efter samråd med handskeleverandøren/producenten, som kan give oplysninger om gennembrudstiden for handskematerialet. For at beskytte dine hænder mod kemikalier skal beskyttelseshandskerne opfylde kravene i europæisk standard EN374. Under hensyntagen til de data, der er angivet af handskeproducenten, skal det sikres, at handskerne bevarer deres beskyttende egenskaber, og de skal udskiftes, så snart slid er registreret. Hyppig udskiftning anbefales. Passende fodtøj og ekstra beskyttelsesbeklædning til at opfylde kravene i en godkendt standard bør anvendes, hvis en risikovurdering viser, at forurening af huden er mulig. Hygiejniske foranstaltninger Øjenskylningsanordning og nødbruser skal være tilgængelig. Forurenet arbejdstøj må ikke fjernes fra arbejdspladsen. Forurenet tøj skal vaskes, før det bruges igen. Rengør udstyret og arbejdspladsen hver dag. Procedurer for god erhvervshygiejne skal indføres. Vask hænderne efter afslutningen af hver træning og før måltider, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under håndtering. Forebyggende medicinsk kontrol skal udføres. Adviser rengøringspersonale om farlige egenskaber ved produktet. Åndedrætsværn Kontrol af miljøeksponering 9: Fysiske og kemiske egenskaber Åndedrætsværn, der opfylder en godkendt standard, bør anvendes, hvis en risikovurdering viser, at indånding af forurenende stoffer kan forekomme. Sørg for, at alt åndedrætsværn er egnet til dets tilsigtede anvendelse og er CE-mærket. Kontroller, at åndedrætsværnet er korrekt monteret, og at filteret skiftes regelmæssigt. Gas- og kombinationsfiltermasker skal opfylde kravene i europæisk standard EN Helmasker med udskiftelige filtre skal opfylde kravene i europæisk standard EN136. Halvmasker og kvartsmasker med udskiftelige filtre skal opfylde kravene i europæisk standard EN140. Hold beholderne lukket, når de ikke er i brug Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Farve Lugt Lugttærskel ph Smeltepunkt Indledende kogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningshastighed fordampningsfaktor Antændelighed (fast stof, gas) Aerosol. Farveløs. Karakteristisk -40 C Lukket beholder. 4/12

5 Øvre/nedre brændbarhedsgrænse eller eksplosionsgrænse Anden brandfare Damptryk Dampdensitet Relativ densitet Bulkdensitet Opløselighed Fordelingskoefficient Antændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Nedre antændelses-/eksplosionsgrænse: 1.8 Ikke relevant Øvrige oplysninger 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Stabilitet Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsdata forbundet med produktet. Stabil ved normal omgivelsestemperatur og tilsigtet anvendelse. Stabil under påtænkte opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Følgende materialer kan reagere kraftigt med produktet: Oxidationsmidler. Undgå at udsætte aerosolbeholdere for høje temperaturer eller direkte sollys. Trykbeholder: Kan sprænges ved opvarmning Uforenelige materialer Materialer, der skal undgås Det er usandsynligt, at noget specifikt materiale eller gruppe af materialer reagerer med produktet for at skabe en farlig situation Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om de toksikologiske virkninger Farlig Nedbrydes ikke ved anbefalet brug og opbevaring. Termiske nedbrydningsprodukter eller forbrændingsprodukter kan omfatte følgende stoffer: Skadelige gasser eller dampe. Akut toksicitet - oral Noter (oral LD50) Akut toksicitet - dermal Noter (dermal LD50) Akut toksicitet - indånding Bemærkninger (indånding LC50) Ætsende/irriterende for 5/12

6 huden data dyr Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Luftvejssensibilisering Luftvejssensibilisering Hudsensibilisering Hudsensibilisering Mutagenicitet i kimceller Genotoksicitet - in vitro Carcinogenicitet Carcinogenicitet IARC-cancerogenicitet Reproduktionstoksicitet Fortplantningstoksicitet - fertilitet Forplantningstoksicitet - udviklingstoksicitet Ingen af ingredienserne er angivet eller undtaget. Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering STOT - enkelt eksponering Ikke klassificeret som specifikt organtoksisk efter enkelt eksponering. Specifik organtoksicitet - gentagen eksponering STOT - gentagen eksponering Ikke klassificeret som specifikt organtoksisk efter gentagen eksponering. Fare ved aspiration Fare ved aspiration Generelle oplysninger Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Eksponeringsvej Målorganer Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængigt af koncentrationen og eksponeringstiden. Spray/tåge kan forårsage irritation af luftvejene. På grund af produktets fysiske egenskaber er det usandsynligt, at indtagelse vil forekomme. Gentagen eksponering kan forårsage tør hud eller hudrevner. Kan være svagt irriterende for øjnene. Kan forårsage ubehag. Indtagelse Indånding Hud- og/eller øjenkontakt Ingen specifikke målorganer kendt. Toksikologisk oplysning om indholdsstoffer Toksikologiske virkninger Ikke betragtet som en sundhedsfare i henhold til gældende lovgivning. Akut toksicitet - oral Noter (oral LD50) Akut toksicitet - dermal Noter (dermal LD50) 6/12

7 Akut toksicitet - indånding Bemærkninger (indånding LC50) Ætsende/irriterende for huden data dyr Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Luftvejssensibilisering Luftvejssensibilisering Hudsensibilisering Hudsensibilisering Mutagenicitet i kimceller Genotoksicitet - in vitro Kan forårsage genetiske defekter. Genotoksicitet - in vivo Kromosomafvigelse.: Negativ. REACH-registrering. Kriterierne for klassificering kan ikke betragtes som opfyldt på grundlag af tilgængelige Carcinogenicitet Carcinogenicitet IARC-cancerogenicitet Kan forårsage kræft. Ingen af ingredienserne er angivet eller undtaget. Reproduktionstoksicitet Fortplantningstoksicitet - fertilitet Forplantningstoksicitet - udviklingstoksicitet Specifik organtoksicitet - enkelt eksponering STOT - enkelt eksponering Specifik organtoksicitet - gentagen eksponering STOT - gentagen eksponering Ikke klassificeret som specifikt organtoksisk efter enkelt eksponering. Ikke klassificeret som specifikt organtoksisk efter gentagen eksponering. Fare ved aspiration Fare ved aspiration Generelle oplysninger Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Ikke relevant. Gas. Kan forårsage kræft efter gentagen eksponering. Risikoen for kræft afhænger af eksponeringens varighed og størrelse. Kan forårsage genetiske defekter. Sværhedsgraden af de beskrevne symptomer varierer afhængigt af koncentrationen og eksponeringstiden. Ingen specifikke symptomer er kendt. På grund af produktets fysiske egenskaber er det usandsynligt, at indtagelse vil forekomme. Ingen specifikke symptomer er kendt. Ingen specifikke symptomer er kendt. 7/12

8 Eksponeringsvej Målorganer Indånding Hud- og / eller øjenkontakt Ingen specifikke målorganer kendt. 12: Miljøoplysninger Økotoksicitet Ikke betragtet som miljøfarlig. Dette udelukker ikke, at store eller ofte gentagne spild kan have en miljøpåvirkning. Økotoksicitet Ikke betragtet som miljøfarlig. Dette udelukker ikke, at store eller ofte gentagne spild kan have en miljøpåvirkning Toksicitet Toksicitet Toksicitet Akut toksicitet i vandmiljøet Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - vandlevende hvirveldyr Akut toksicitet - vandplanter LC50, 96 timer: 147,54 mg/l, ferskvandsfisk Anslået værdi. EC50, 48 timer: 16,33 mg/l, Daphnia magna Anslået værdi. EC50, 96 timer: 11,89 mg/l, ferskvandsalger Anslået værdi Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Produktets nedbrydelighed er ikke kendt. Persistens og nedbrydelighed Biologisk nedbrydning Produktets nedbrydelighed er ikke kendt. Vand - nedbrydning 100 %: 385,5 timer Bioakkumulationspotentiale Bioakkumulationspotentiale Fordelingskoefficient Ingen tilgængelige bioakkumulations Bioakkumulationspotent iale Ingen tilgængelige bioakkumulations Mobilitet i jord Mobilitet Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), der let kan fordampe fra enhver overflade. 8/12

9 Mobilitet Ikke relevant Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Produktet er ikke klassificeret som PBT eller vpvb i henhold til gældende EU-kriterier Andre skadelige virkninger Andre skadelige virkninger Ingen kendte. Andre skadelige virkninger Ingen kendte. 13: Affaldshåndtering Affaldsbehandling Generelle oplysninger Bortskaffelsesmetoder 14: Transportoplysninger Generelt Affaldsgenerering bør minimeres eller undgås, når det er muligt. Genbruges eller genanvendes, når det er muligt. Produkt og emballage skal bortskaffes på en sikker måde. Affaldshåndtering af produktet, procesløsninger, rester og biprodukter skal altid overholde kravene til miljøbeskyttelsesog affaldshåndteringslovgivning og andre lokale myndighedskrav. Ved håndtering af affald skal de beskyttelsesforanstaltninger, der gælder ved håndtering af produktet, tages i betragtning. Der skal udvises omhu, når der håndteres tomme beholdere, der ikke er blevet renset ordentligt eller ikke er skyllet. Tomme beholdere eller indvendige beklædninger kan indeholde produktrester og derfor potentielt farlige. Bortskaf restprodukt samt det, der ikke kan genanvendes, til et godkendt affaldshåndteringsanlæg. Affald, rester, tomme beholdere, kasseret arbejdstøj og forurenede rengøringsmaterialer skal opsamles i udpegede beholdere og mærkes med information om indholdet. Affaldsemballage skal indsamles til genanvendelse eller genbrug. Forbrænding eller deponering bør kun overvejes, hvis genanvendelse ikke er mulig. For information om emballage beregnet til en begrænset mængde/begrænset transportmængde, Se de relevante transportforskrifter og brug informationen i dette afsnit UN-nummer UN-nr. (ADR/RID) 1950 UN-nr. (IMDG) 1950 UN-nr. (ICAO) 1950 UN-nr. (ADN) Officiel forsendelsesbetegnelse Officiel forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) Officiel forsendelsesbetegnelse (IMDG) Officiel forsendelsesbetegnelse (ICAO) Officiel forsendelsesbetegnelse (ADN) AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS AEROSOLS 9/12

10 14.3. Fareklasse til transport ADR/RID-klasse 2.1 ADR/RID-klassifikationskode 5F ADR/RID-mærkning 2.1 IMDG-klasse 2.1 ICAO-klasse/risikogruppe 2.1 ADN-klasse 2.1 Transportetiketter Emballagegruppe ADR/RID-emballagegruppe IMDG-emballagegruppe ICAO-emballagegruppe ADN-emballagegruppe Miljøfarer Miljøfarligt stof/vandforurenende stof Nej. Ingen Ingen Ingen Ingen Lavt stof Særlige beskyttelsesforanstaltninger Transporter altid i forseglede beholdere, der står lodret og er sikkert forseglede. Sørg for, at den person, der transporterer produktet, ved, hvad han skal gøre i tilfælde af en ulykke eller spild. EmS ADR-transportkategori 2 Tunnelrestriktionskode F-D, S-U (D) Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden 15: Gældende regler Ikke relevant Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/lovgivning, der er specifikke for stoffet eller blandingen EU-forordning Kemikaliesikkerhedsvurdering Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) (med ændringer). Kommissionens Forordning (EU) nr.453/2010 af 20. maj Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (med ændringer). Præparatdirektivet 1999/45/EF. Substansdirektivet 67/548/EØF. Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering. 16: Øvrige oplysninger RÅDETS DIREKTIV af 20. maj 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om aerosolbeholdere (75/324/EØF) (med ændringer). 10/12

11 Klassificeringsprocedure i henhold til forordning (EF) 1272/2008 Aerosol 1 - H222, H229 Ekspertvurdering. Rådgivning om uddannelse af Læs og følg producentens anbefalinger. Kun uddannet personale må bruge dette materiale. arbejdstagere Udgivet af Toni Ashford Revisionsdato Revision 2 SDS-nummer 666 Fareangivelser i fuld tekst H222 Ekstremt brandfarlig aerosol. H229 Trykbeholder: Kan sprænges ved opvarmning. 11/12

12 Disse oplysninger gælder kun for det specifikke materiale og kan ikke være relevant for noget materiale, der anvendes i kombination med andre materialer eller i en anden proces. Disse oplysninger er ifølge virksomhedens viden og tro nøjagtige og pålidelige på den angivne dato. Der er dog ingen garanti, garanti eller repræsentation for dets rigtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre brugen af sådanne oplysninger til eget brug. 12/12

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OF AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Universal Protect Øvrig information: Produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukker 112 Brandslukker Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 112 Brandslukker SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad INSULCAST RTVS 27 PT B

Sikkerhedsdatablad INSULCAST RTVS 27 PT B Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/06/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 9FG001B 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. BlueStar Lilje Design Cremesæbe 900 ml

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. BlueStar Lilje Design Cremesæbe 900 ml PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: BlueStar Lilje Design Cremesæbe 900 ml Produkt nr. 4304145 REACH registreringsnummer Andre

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

SIKKERHEDSDATABLAD (MSDS) E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk SIKKERHEDSDATABLAD (MSDS) 1. Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden Produktnavn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 02-04-2013 Erstatter: 12-11-2011 Version: P002,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 9551

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Densit Curing Compound

Sikkerhedsdatablad Densit Curing Compound Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs

SIKKERHEDSDATABLAD WET AND DRYSCREEN AND SPECTACLE WIPES pack of 20 pairs Revision JUNE 2013 Revision 0 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 5632069 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. OP-A, OP-AA, OP-AN Suspension. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700021, 40700052, 40700054 500 ml, 750 ml 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Borup Komposit Imprægnering

Borup Komposit Imprægnering Borup Komposit Imprægnering - Version 1 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Borup Komposit Imprægnering Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AGS 3514 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AGS 3514 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 7 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn Artikel-nr 3514 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Compact 02 SG Side: 1 Kompileringsdato: 08/10/2014 Revision: 5-9-18 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Compact

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer:. 6699 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad CASSIDA FLUID GL 150

Sikkerhedsdatablad CASSIDA FLUID GL 150 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 48085 REACH registreringsnoter Dette produkt er ikke klassificeret

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1

Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH) Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 19122017 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Demineraliseret vand Produktnr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 26102016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Skumdæmper uden Silicone Produkt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010 Udarbejdet den: 29/08/2012 Erstatter: 30/09/2010 Version: 2.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produkt form Handelsnavn. : Væske Produktkode

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203

SIKKERHEDSDATABLAD GAS ENGÅNG POWERGAS 220294 24560203 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Gasolverktyg 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (MSDS)

SIKKERHEDSDATABLAD (MSDS) E. Marker A/S Okslundvej 8, Bov DK-6330 Padborg Tlf.: +45 74 67 08 08 info@emarker.dk www.emarker.dk SIKKERHEDSDATABLAD (MSDS) 1. Produktnavn og producent 1.1. Produktnavn TourTurf TAG Turf Amenity Granules

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med REACH (1907/2006EC/EC, bilag 31)

Sikkerhedsdatablad I overensstemmelse med REACH (1907/2006EC/EC, bilag 31) Udskrift Side 1/7 dato 13.02.2017 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Artikel nummer: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS

BARDAHL HÅNDRENS. Side 1 af 5. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BARDAHL HÅNDRENS Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60300 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. HyDra 2K Reaktiv Komp. B. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra 2K Reaktiv Komp. B PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra 2K Reaktiv Komponent B 1.2 Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hagmans Matteringspasta. Matteringsmiddel Beregnet til glanssænkning af Hagmans Gulvmaling EP V og Gulvmaling 1K. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser

: Kleenex Frequent Use Hand Cleanser PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 13/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA

SIKKERHEDSDATABLAD VENTILSLIPNINGSPASTA 1 Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn/-betegnelse GRUPPENAVN Ventilslipningspasta 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. På nuværende har vi ingen information om anvendelsesbegrænsninger. De vil blive inkluderet når de er tilgængelige.

Sikkerhedsdatablad. På nuværende har vi ingen information om anvendelsesbegrænsninger. De vil blive inkluderet når de er tilgængelige. 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktet: Handelsnavn: Vare: CAS-nr:; 8002-13-9 EINIC-nr: 232-299-0 REACH Ikke registreringspligtig Anvendelsesområde og begrænsninger: Foder eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og 93/112 Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY Side: 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: GLIDEX 20 SILICONE SPRAY PR-Nr.: Anvendelse: Glidemiddel til plastrør Emballage: 400

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/8 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/8 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Cat. No. 40300002 CAS-nr.: 19125-99-6 EF nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - PR-nr.: Emballage: Kræves

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Deb Pure Restore

Sikkerhedsdatablad Deb Pure Restore Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer RES150ML,RES1L,RES1LRS,RES150MRS,RES10MLUK,RES1LEE,RES10MLRL,DPR1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 16/12/2014 Revision: 04/02/2016 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere