Sikkerhedsdatablad Tergo Metal Cleaning Fluid I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad Tergo Metal Cleaning Fluid I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010."

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer MCC-TMCFEUD, MCC-TMCFEUG, MCC-TMCFEUGG, MCC-TMCFEUHGG, MCC- TMCFEUP, MCC-TMCFEUGL, MCC-TMCFEUHGL Synonymer; handelsnavne Prototype Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Identificeret anvendelser Anvendelser der frarådes Rengøringsmiddel. Ingen specifikke anvendelser, der frarådes, er identificeret Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Producent MICROCARE EUROPE BVBA VEKESTRAAT 29 B11 INDUSTRIEZONE T SAS 1910 KAMPENHOUT, Belgium Phone Fax MICROCARE CORPORATION 595 John Downey Drive New Britain, CT United States of America CAGE: OATV9 Tel: , Fax: Nødtelefon Nødtelefon CHEMTREC Denmark +(45) (from anywhere in the world) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering (EU 1272/2008) Fysiske farer Ikke Klassificeret Sundhedsfarer Miljøfarer Ikke Klassificeret Aquatic Chronic 3 - H412 1/14

2 Sundhedsmæssige Fysisk-kemiske Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfarer. Kan være svagt irriterende for øjnene. Stænk i øjnene kan medføre rødme og irritation. Vedvarede eller gentagende kontakt med huden kan medføre irritation, rødme eller dermatitis. Dampe er tungere end luft og kan bevæge sig langs gulvet og akkumuleres i bunden af beholdere Mærkningselementer Faresætninger Forholdsregler ved brug Supplerende mærkningselementer H332 Farlig ved indånding. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P261 Undgå indånding af dampe/ spray. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P273 Undgå udledning til miljøet. P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. P312 Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag. P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler. EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres. RCH001a Udelukkende til brug i industrianlæg Andre farer Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.2. Blandinger TRANS-1,2-DICHLORETHYLEN (trans-1,2- DICHLOROETHYLENE) % CAS-nummer: EF-nummer: REACH registreringsnumer: Klassificering Flam. Liq. 2 - H225 Aquatic Chronic 3 - H412 Proprietary A 1-5% CAS-nummer: Ejendomsretlig beskyttet oplysning EF-nummer: Ejendomsretlig beskyttet oplysning REACH registreringsnumer: Ejendomsretlig beskyttet oplysning Klassificering Aquatic Chronic 3 - H412 Proprietary B 1-5% CAS-nummer: Ejendomsretlig beskyttet oplysning EF-nummer: Ejendomsretlig beskyttet oplysning REACH registreringsnumer: Ejendomsretlig beskyttet oplysning Klassificering Aquatic Chronic 3 - H412 For ordlyd af faresætninger se punkt 16. 2/14

3 Kommentarer til sammensætning De viste data overholder gældende EU direktiver. Composition PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Beskyttelse af førstehjælpere Hvis i tvivl, søg straks læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling, som er behagelig for vejrtrækningen. Sørg for at opretholde åbne luftveje. Løsn tætsiddende tøj såsom krave, slips eller bælte. Ved åndedrætsbesvær kan uddannet personale hjælpe den tilskadekomne med ilt. Søg læge. Anbring bevidstløs person på deres side i aflåst sideleje og sørg for at vejrtrækning kan finde sted. Skyl munden grundigt med vand. Søg lægehjælp ved ubehag. Fremkald ikke opkastning, medmindre det er under ledelse af medicinsk personale. Skyl med vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Skyl med vand. Søg læge ved fortsat ubehag. Førstehjælpspersonale bær bære egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed. En enkelt eksponering kan medføre følgende skadelige effekter: Hovedpine. Udmattelse og svaghed. Ingen kendte specifikke symptomer. Ingen kendte specifikke symptomer. Ingen kendte specifikke symptomer. Kan være svagt irriterende for øjnene Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig Noter til lægen Behandles symptomatisk. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler Egnet slukningsmiddel Uegnet slukningsmiddel Produktet er ikke brandfarligt. Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge. Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende brand. Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden) Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Specifikke farer Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykopbygning. Dette produkt er giftigt. Farlige nedbrydningsprodukter Hazardous decomposition products: Incineration may cause the following products: Toxic and corrosive gases or vapors. Halogenated hydrocarbons. Hydrogen fluoride (HF). Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide (CO). Hydrogen chloride (HCl) Anvisninger for brandmandskab 3/14

4 Forholdsregler under brandbekæmpelse Særligt beskyttelsesudstyr for brandmandskab Undgå indånding røggasser eller dampe. Evakuer området. Hold vindretningen så indånding af gasser, dampe og røg undgås. Ventiler lukkede områder før man går ind på området. Afkøl beholdere, der udsættes for varme, med vandspray og fjern dem fra brandstedet, hvis det kan gøres uden risiko. Afkøl beholdere, som har været udsat for flammer med vand, efter branden er slukket. Hvis en lækage eller spild ikke er blevet antændt, brug vandspray til at sprede dampe og beskytte personer, som stopper lækagen. Undgå udledning i vandmiljøet. Kontroller udslip af vand ved at inddæmme og holde det væk fra kloakker og vandløb. Hvis risiko for vandforurening opstår, kontakt relevante myndigheder. Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt. Brandmænd's tøj, som er i overensstemmelse med Europæisk standard EN469 (inklusive hjelme, beskyttelsesstøvler og handsker), vil yde et grundlæggende niveau af beskyttelse ved kemikalieuheld. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Der må ikke iværksættes handling uden relevant træning eller hvis det medfører nogen personlig risiko. Der må ikke røres ved eller gås ind i spildt materiale. Undgå indånding af dampe og spray/tåger. Anvend egnede åndedrætsværn, hvis ventilation er utilstrækkelig Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Miljømæssige forholdsregler Undgå udledning til kloak, vandløb eller på jorden. Undgå udledning i vandmiljøet Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning Metoder til oprensning Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Opsaml omgående spild og bortskaf affald sikkert. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Mindre spild: Udslip opsamles. Større spild: Spild opsuges med ikke-brændbart, sugende materiale. Det forurenede absorbent kan udgøre samme fare som det spildte materiale. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt. Mærk beholderne, som indeholder affald og forurenede materialer og flyt dem fra området så hurtigt som muligt. Skyl forurenet område med store mængder vand. Skyl grundigt efter håndtering af spild. Miljøfarlig. Må ikke tømmes i kloakafløb. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt Henvisning til andre punkter Reference til andre punkter For personlig værnemidler, se Punkt 8. Se punkt 11 for yderligere information om sundhedsfarer. Se Punkt 12 for yderligere information om miljømæssige farer. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved brug Læs og følg producentens anbefalinger. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Håndter alle emballager og beholdere forsigtigt for at minimere spild. Hold beholderen tæt lukket når den ikke er i brug. Undgå dannelse af tåger. Undgå udledning i vandmiljøet. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Håndter ikke brudte emballager uden beskyttelsesudstyr. Tomme beholdere må ikke genbruges. Råd om generel bedriftsmæssig hygiejne Vask straks hvis huden bliver forurenet. Alt tilsmudset tøj tages af. Alt tilsmudset tøj skal vaskes inden genanvendelse Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 4/14

5 Forholdsregler ved opbevaring Opbevares væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10). Må kun opbevares i den originale emballage. Emballagen opbevares tæt lukket, på et køligt, godt ventileret sted. Hold beholderne oprejst. Beskyt beholderne mod skader. Opbevaringsklasse Opbevaring af diverse farligt materiale Særlige anvendelser Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2. Reference to other sections. Opbevares væk fra uforenelige materialer (se Punkt 10). PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre Arbejdshygiejniske grænseværdier Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 200 ppm 790 mg/m³ Stofkommentarer ACG = Amerikansk grænseværdi. WEL = Workplace Exposure Limits 8.2. Eksponeringskontrol Beskyttelsesudstyr Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Øjen/ansigtsbeskyttelse Håndbeskyttelse Anden hud- og kropsbeskyttelse Hygiejneforanstaltninger Åndedrætsværn Miljømæssig eksponeringskontrol Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Sørg for, at ventilationssystemet er løbende vedligeholdt og testet. God generel ventilation skulle være tilstrækkelig til at kontrollere arbejdernes eksponering for luftbårne urenheder. Overhold eventuelle erhvervsmæssige grænseværdier for produktet eller ingredienserne. Medmindre det af vurderingen fremgår, at der kræves en højere grad af beskyttelse, bør følgende værnemidler anvendes: Tætsiddende sikkerhedsbriller. Ingen specifik håndbeskyttelse anbefales. Undgå kontakt med huden. Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå gentagende eller vedvarende hudkontakt. Vask efter brug og før spisning, rygning og toiletbesøg. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Sørg for at alle åndedrætsværn er egnet til den tilsigtede anvendelse og er CE -mærket. Kontroller, at åndedrætsværnet sidder tæt og at filteret skiftes regelmæssigt. Gas og kombinationsfiltre til åndedrætsværn skal være i overensstemmelse med Europæisk Standard EN Åndedrætsværn med helmaske og udskiftelige filtre skal overholde den Europæiske Standard EN136. Åndedrætsværn, halvmasker og kvartmasker med udskiftelige filtre skal overholde den Europæiske Standard EN140. Hold beholderen tæt lukket når den ikke er i brug. Emissioner fra udluftnings-eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de opfylder kravene for miljøbeskyttelse. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til procesudstyret for at reducere emissioner til acceptable niveauer. PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Klar væske. 5/14

6 Farve Lugt Lugtgrænse ph Smeltepunkt Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Flammepunkt Fordampningsgrad Fordampingsfaktor Vand-hvid. Svagt. Ether C/ F Does not flash. TCC ASTM D-56; ASTM D Antændelighed (fast stof, gas) Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser Explosive Limits: Lower explosive limit: 7 %(V) Upper explosive limit: 15.6 %(V) ASTM E Anden brændbarhed Relativ massefylde 1.29 Bulk massefylde Opløselighed Fordelingskoefficient Selv-antændelsestemperatur Nedbrydningstemperatur Viskositet Eksplosive egenskaber Svagt opløselig i vand. log Pow: 1.91 at 25 C (estimated) Global Warming Potential (GWP) 9.2. Andre oplysninger Brydningsindeks Partikelstørrelse Molvægt Flygtighed Mætningskoncentration Kritisk temperatur Flygtige organiske bestanddele Dette produkt indeholder et maksimum VOC indhold på 1178 g/l. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Se dette punkts øvrige underpunkter for yderligere detaljer Kemisk stabilitet 6/14

7 Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. Stabil ved opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser Risiko for farlige reaktioner Risiko for farlige reaktioner Ingen kendte potentielt farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Forhold, der skal undgås Der er ingen kendte forhold, som der med sandsynlighed vil resultere i en farlig situation Materialer, der skal undgås Materialer, der skal undgås Inget bestemt materiale eller gruppe af materialer er tilbøjelige til at reagere med produktet og frembringe en farlig situation Farlige nedbrydningsprodukter Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydes ikke når det bruges og opbevares som anbefalet. Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer: Giftige gasser eller dampe. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Andre sundhedsmæssige påvirkninger Akut toksicitet - oral Noter (oral LD₅₀) Akut toksicitet - dermal Noter (dermal LD₅₀) Akut toksicitet - indånding Noter (indånding LC₅₀) Hudætsning/-irritation Dyredata Der er intet bevis for, at produktet kan fremkalde kræft. Acute Tox. 4 - H332 Farlig ved indånding. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Respiratorisk sensibilisering Respiratorisk sensibilisering Hudsensibilisering Hudsensibilisering Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber 7/14

8 IARC carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Reproduktionstoksicitet - Fosteret Enkel STOT-eksponering Enkel STOT-eksponering Ingen af indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget. Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter en enkelt eksponering. Gentagne STOT-eksponeringer Gentagne STOTeksponeringer Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter gentagen eksponering. Aspirationsfare Aspirationsfare Generel information Indånding Indtagelse Hudkontakt Øjenkontakt Eksponeringsmåde Målorganer Symptomer De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og eksponeringens varighed. En enkelt eksponering kan medføre følgende skadelige effekter: Hovedpine. Udmattelse og svaghed. Ingen kendte specifikke symptomer. Ingen kendte specifikke symptomer. Ingen kendte specifikke symptomer. Indtagelse Indånding Hud og/eller øjenkontakt Ingen specifikke målorganer kendt. Produktet har en affedtende effekt på huden. Kan medføre allergisk kontakteksem. Organiske opløsningsmidler kan ved massiv udsættelse påvirke centralnervesystemet og medføre svimmelhed og beruselse, og ved meget høje koncentrationer bevidstløshed og død. Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer Andre sundhedsmæssige påvirkninger Der er intet bevis for, at produktet kan fremkalde kræft. Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 7.902,0 Rotte ATE oral (mg/kg) 7.902,0 Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 5.000,0 Kanin 8/14

9 Akut toksicitet - indånding Akut toksicitet - indånding (LC₅₀ dampe mg/l) Arter ATE indånding (dampe mg/l) 95,4 Rotte 95,4 Hudætsning/-irritation Hudætsning/-irritation Dyredata Vedvarende eller hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation. Svagt irriterende. Kanin Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Leverandør information. Kanin 500 mg 24 hours Forårsager mild hudirritation. Respiratorisk sensibilisering Respiratorisk sensibilisering Ingen specifikke testdata er tilgængelige. Hudsensibilisering Hudsensibilisering Ingen specifikke testdata er tilgængelige. Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Genotoxicity - in vivo Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber. Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber. Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber Ingen specifikke testdata er tilgængelige. Enkel STOT-eksponering Enkel STOT-eksponering NOAEL Ikke til rådighed. Gentagne STOT-eksponeringer Gentagne STOTeksponeringer Målorganer NOAEL 16 mg/l, 90 days endokrine system Lever Nyrer Blære Luftrøret Proprietary B Akut toksicitet - oral Akut toksicitet - oral (LD₅₀ mg/kg) Arter 5.000,0 Rotte ATE oral (mg/kg) 5.000,0 Akut toksicitet - dermal Akut toksicitet - dermal (LD₅₀ mg/kg) Arter 5.000,0 Rotte 9/14

10 ATE dermal (mg/kg) 5.000,0 Akut toksicitet - indånding Akut toksicitet - indånding (LC₅₀ dampe mg/l) Arter ATE indånding (dampe mg/l) 114,0 Rotte 114,0 Hudætsning/-irritation Dyredata Human hud modeltest Ekstrem ph Ikke irriterende. Kanin Mangler data. Ikke anvendelig. Ikke ætsende på huden. Alvorlig øjenskade/øjenirritation Alvorlig øjenskade/øjenirritation Ikke irriterende. Kanin Respiratorisk sensibilisering Respiratorisk sensibilisering Mangler data. Hudsensibilisering Hudsensibilisering Ikke sensibiliserende - Marsvin: Ikke sensibiliserende Kimcellemutagenicitet Genotoxicity - in vitro Genotoxicity - in vivo Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber. Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber. Kræftfremkaldende egenskaber Kræftfremkaldende egenskaber IARC carcinogenicitet Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være kræftfremkaldende. Ikke optaget på listen. Reproduktionstoksicitet Reproduktionstoksicitet - Fertiliteten Ingen tegn på reproduktionstoksicitet i dyreforsøg. Hudkontakt Øjenkontakt Akutte og kroniske sundhedsfarer Hudirritation bør ikke forekomme, hvis produktet anvendes som anbefalet. Kan medføre affedtning af huden men medfører ikke irritation. Kan medføre irritation af øjnene. Der er intet bevis for, at produktet kan fremkalde kræft. PUNKT 12: Miljøoplysninger Økotoksicitet Der er ingen data vedrørende økotoksicitet for dette produkt. Miljøoplysninger om indholdsstoffer 10/14

11 Økotoksicitet Skadelig for vandlevende organismer. Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer Toksicitet Toksicitet Aquatic Chronic 3 - H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Akut akvatisk toksicitet Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 hours: 135 mg/l, Fisk EC50, 48 hours: 220 mg/l, Daphnia magna LC50, 72 timer: mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata Kronisk akvatisk toksicitet Kronisk toksicitet - fisk på tidligt udviklingsstadier NOEC, 48 timer: 110,000 mg/l, Daphnia magna Proprietary B Akut akvatisk toksicitet Akut toksicitet - fisk Akut toksicitet - krebsdyr Akut toksicitet - alger LC50, 96 hours: >0.096 mg/l, Oryzias latipes LC50, 48 timer: >0.157 mg/l, Daphnia magna EC50, 72 hours: > mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata Persistens og nedbrydelighed Persistens og nedbrydelighed Produktets nedbrydelighed er ikke kendt. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Biologisk nedbrydelighed Ikke hurtigt nedbrydeligt. Method: OECD Test Guideline 301D Proprietary B Biologisk nedbrydelighed Naturligt bionedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Bioakkumuleringspotentiale Fordelingskoefficient Ingen data til rådighed om bioakkumulering. log Pow: 1.91 at 25 C (estimated) Miljøoplysninger om indholdsstoffer Bioakkumuleringspotential e En væsentlig bioakkumulering er usandsynlig, på grund af produktets lave vandopløselighed. Fordelingskoefficient log Pow: /14

12 Proprietary B Bioakkumuleringspotential e BCF: 1990, Cyprinus carpio Mobilitet i jord Fordelingskoefficient Pow: 4.9 Mobilitet Ingen data til rådighed. Miljøoplysninger om indholdsstoffer Mobilitet Produktet har ringe vandopløselighed Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Resultater af PBT og vpvb vurdering Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vpvb Andre negative virkninger Andre skadelige effekter Ingen kendte. PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Generel information Metoder for bortskaffelse Affaldsklasse Dannelsen af affald bør minimeres eller så vidt muligt undgås. Genanvend eller genbrug produkter hvor det er muligt. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Ved håndtering af affald skal de sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for håndtering af produktet overvejes. Der bør udvises forsigtighed ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet grundigt rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller indvendige beklædninger kan indeholde restprodukt og dermed være potentielt farlige. Må ikke tømmes i kloakafløb. Overskydende produkter og dem der ikke kan genbruges, bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Affald, restprodukter, tomme emballager, kasseret arbejdstøj og forurenede rengøringsmaterialer skal indsamles i udpegede beholdere, som er mærket med deres indhold. Forbrænding eller deponering på losseplads bør kun overvejes, hvis genvinding ikke er mulig. Aucune information disponible PUNKT 14: Transportoplysninger Generelt Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID) FN-nummer UN Nr. (IMDG) Not classified as dangerous for transport UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) UN-forsendelsesbetegnelse (ADN) Not classified as dangerous for transport. Not classified as dangerous for transport. Not classified as dangerous for transport. 12/14

13 14.3. Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig. Ingen information påkrævet. Fareseddel Ingen advarselsskilt for transport er påkrævet Emballagegruppe Ingen information påkrævet. Ikke anvendelig Miljøfarer Miljøfarlige stoffer/marine pollutant Nej Særlige forsigtighedsregler for brugeren Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden Transport i bulk i henhold til Bilag II af MARPOL 73/78 og IBC Koden Ingen information påkrævet. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som ændret). Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret) Kemikaliesikkerhedsvurdering Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering. Lister EU (EINECS/ELINCS) Ingen af indholdsstoffer er opført på listen eller undtaget. Amerikas Forenede Stater (TSCA) 12(b) Følgende indholdsstoffer er listet: Proprietary A Optaget på listen. Australien (AICS) PUNKT 16: Andre oplysninger 13/14

14 Forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet Klassikationsforkortelser og akronymer Klassificeringsmetoder i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Rådgivning om egnet uddannelse/instruktion Revisions kommentarer ADR: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej. ADN: Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje. RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane. IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning. ICAO: Tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods. IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods. CAS: Chemical Abstracts Service. ATE: Estimat for akut toksicitet. LC50: Dødelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsøgspopulation. LD50: Dødelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsøgspopulation. EC₅₀: Den effektive stofkoncentration, der medfører 50 % af maksimal respons. PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb: Meget persistent og meget bioakkumulerende. Acute Tox. = Akut toksicitet Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljøet (kronisk) Acute Tox. 4 - H332: : Beregningsmetode. Aquatic Chronic 3 - H412: : Beregningsmetode. Kun trænet personale bør anvende dette materiale. BEMÆRK: Linjer i margen betyder væsentlige ændringer i forhold til den tidligere version. Revisions dato Revision 68 Erstatter dato SDS nummer SDS status Den fuldstændige ordlyd af H- sætninger BULK - TMCFEU Godkendt. H225 Meget brandfarlig væske og damp. H332 Farlig ved indånding. H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til hans eget brug. 14/14

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad INSULCAST RTVS 27 PT B

Sikkerhedsdatablad INSULCAST RTVS 27 PT B Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Densit Curing Compound

Sikkerhedsdatablad Densit Curing Compound Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360

Sikkerhedsdatablad Barclay Gallup Super 360 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Ingen af indholdsstofferne kræves opført.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes. Ingen af indholdsstofferne kræves opført. RS CLP/GHS revision date 01/04/19 DKSD0035 v1.1 RS 601-041, 601-057, 601-063 Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHEDSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Revision 07.06.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ESD Cleaning Wipe, PRESAT I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad ESD Cleaning Wipe, PRESAT I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel

SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Trinol Hvepselokkemiddel Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD Trinol Hvepselokkemiddel Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Revisions dato: Revision: 2 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 2 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG

Sikkerhedsdatablad IDUN GRUNDFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MicroCare XH Specialty Fluid I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad MicroCare XH Specialty Fluid I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ROC - REFLOW OVEN CLEANER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad ROC - REFLOW OVEN CLEANER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0

SIKKERHEDSDATABLAD Univar grease XTS 0 Revision 24.04.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10687 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD

Mendo G SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

Sikkerhedsdatablad ALTRO ANTISTATIC CLEANER A809

Sikkerhedsdatablad ALTRO ANTISTATIC CLEANER A809 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Deb Pure Restore

Sikkerhedsdatablad Deb Pure Restore Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer RES150ML,RES1L,RES1LRS,RES150MRS,RES10MLUK,RES1LEE,RES10MLRL,DPR1000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive

Sikkerhedsdatablad Stokolan sensitive Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 99037944,99037945,99037946,99037947,99037948,99042895,99037949,99037950

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan Classic Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering.

Sikkerhedsdatablad Stokolan Classic Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. Sikkerhedsdatablad Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad BGA - AQUEOUS STENCIL CLEANER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad BGA - AQUEOUS STENCIL CLEANER I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER 4 FIRE UV 6 Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD 4 FIRE UV 6 - ILDSLUKKER SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad CASSIDA FLUID GL 150

Sikkerhedsdatablad CASSIDA FLUID GL 150 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 48085 REACH registreringsnoter Dette produkt er ikke klassificeret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30

SIKKERHEDSDATABLAD Univar Lawn Mower Oil 30 Revision 17.01.2012 Revision 01 1 / SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 10300 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Swarfega Classic

Sikkerhedsdatablad Swarfega Classic Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SWA1L, SCL610, SCL445, SCL114 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Protect Pure Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering.

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Protect Pure Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. Sikkerhedsdatablad Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA

Sikkerhedsdatablad LOKE LASYROLJA Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revisions dato: Revision: 23 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 23 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Liquitex Markers (Article) Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering.

Sikkerhedsdatablad Liquitex Markers (Article) Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. Sikkerhedsdatablad Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisions dato: Revision: 4 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 4 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect

Sikkerhedsdatablad Dreumex Universal Protect Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Universal Protect Øvrig information: Produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Tergo Metal Cleaning Fluid I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad Tergo Metal Cleaning Fluid I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

Sikkerhedsdatablad UNIVAR GREASE U5 V220 2

Sikkerhedsdatablad UNIVAR GREASE U5 V220 2 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 46875 REACH registreringsnoter Substances contained in

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cerium Oxide Polishing Compound I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad Cerium Oxide Polishing Compound I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP

E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP E Marker A/S Produkt Sikkerheds data blad GroGreen M-STOP Identifikation af produkt / Materiale og virksomhed: Markedsføres af: E Marker A/S Padborgvej 3, Bov DK 6330 Padborg +45 74670808 Nødtelefon: Giftlinjen

Læs mere

Revisions dato: Revision: 38 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 38 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad IRATHANE 2855 B70/B80 - B88

Sikkerhedsdatablad IRATHANE 2855 B70/B80 - B88 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 2855 B70 & B80/ 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Brug Super

Sikkerhedsdatablad Brug Super Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Solopol Lime Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering.

Sikkerhedsdatablad Solopol Lime Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. Sikkerhedsdatablad Dette SDS er ikke påkrævet i henhold til REACH Forordning (EF) nr. 1907/2006 og er kun til orientering. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad AQUAMEG 300-54 I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure

Sikkerhedsdatablad Stokolan Light Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer RES1L,RES100ML,RES30ML,RES30MLWW 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Aqua PURE

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Aqua PURE Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SAQ30ML,SAQ100ML,SAQ1L Intern identifikation M844/10 1.2.

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Bivokslasurmaling BIVOKSLASURMALING Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Bivokslasurmaling 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ARDEX S 1-K

SIKKERHEDSDATABLAD ARDEX S 1-K Revision 06/12/2011 Revision 4 Erstatter dato 17/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 01316,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 11/02/2014 Revision: 22/02/2017 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 13139

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Dreumex Classic

Sikkerhedsdatablad Dreumex Classic Udarbejdet: 14-01-2016 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dreumex Classic Øvrig information: Produktet er

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Socko Mild (M200)

Sikkerhedsdatablad Socko Mild (M200) Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer MI M200 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver

3.2. Blandinger: Indeholder jf. producenten/leverandøren ingen klassificerede stoffer i henhold til gældende EU-direktiver 1 Sikkerhedsdatablad Vævklæber VÆVKLÆBER Revideret: 2017.10.04 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG PRODUCENTEN 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: Vævklæber 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure

Sikkerhedsdatablad Stokoderm Sun Protect 30 Pure Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer SUN1L,SUN30ML,SUN100ML 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 Thermal Compound (S66C) PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Thermal Compound

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad NO-CLEAN FLUX REMOVER - VERICLEAN - EU

Sikkerhedsdatablad NO-CLEAN FLUX REMOVER - VERICLEAN - EU Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste

SIKKERHEDSDATABLAD Copper Paste Revision 01/07/2013 Revision 3 Erstatter dato 04/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 12005/12050,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter.

Sikkerhedsdatablad. Polyethylenplastfilm til pakning af fødevarer og ikke-fødevareprodukter. Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 06-02-2018 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Schur Flex film 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 22082016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: 601 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym

SIKKERHEDSDATABLAD. I-VAX Impregnering utan parfym I-VAX Impregnering utan parfym Side 1 af 5 SIKKERHEDSDATABLAD I-VAX Impregnering utan parfym SDS i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator. Intern identifikation Prototype

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator. Intern identifikation Prototype Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lyreco Screen Cleaner I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret.

Sikkerhedsdatablad Lyreco Screen Cleaner I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1. i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Udgivelsesdato: 31/05/2017 Version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato:

Revisions dato: Revision: 3 Erstatter dato: Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad TOKUYAMA REBASE Ⅱ Liquid

Sikkerhedsdatablad TOKUYAMA REBASE Ⅱ Liquid Revisions dato: 15-09-2018 Revision: 4 Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede

Læs mere