Kollektiv Ulykkesforsikring (Korttidsforsikring) Police nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektiv Ulykkesforsikring (Korttidsforsikring) Police nr"

Transkript

1 Side 1 af 11 Kollektiv Ulykkesforsikring (Korttidsforsikring) Police nr Forsikringstager 2. Periode Copenhill A/S Vindmøllevej København S Danmark CVR: Forsikringsperioden: Fra og med til og med den Ansvaret begynder kl og ophører kl standard tid på Forsikringstagers adresse. Hovedforfald: Udstedelsesdato: Præmie pr. person 1 Pr. person DKK 20,00 4. Regulering Policen reguleres ved hovedforfald på baggrund af skadeforløbet, ændringer i antallet af sikrede personer. Policen reguleres ikke bagudrettet. 5. Summer og dækninger Dækning pr. person: Forsikringssum død DKK pr. skade og i alt pr. år Iht. Punkt 18 Forsikringssum invaliditet DKK pr. skade og i alt pr. år Iht. Punkt 22 Tandskade DKK Iht. Punkt 30 Dækning pr. person: Privatansvar personskade DKK Iht. Punkt 28 Privatansvar tingskade DKK Iht. Punkt Vilkår Forsikringsbetingelser: RiskPoint Privat Ulykkesforsikring RP DK 2018 Geografisk område: Danmark Méngrad: Dækning fra 5% varigt mén Ulykkesdefinition: En pludselig hændelse der forårsager personskade Opsigelsesvarsel: 1 måned(er) til hovedforfald Omfang: Forsikringen dækker kun i forbindelse med skiløb på Copenhill i den periode som liftkortet er gyldig, dog max. 1 dag. Særlige betingelser: Maks. udbetaling: DKK pr. event 7. Skadeforsikringsafgift Der opkræves skatter og afgifter i henhold til lov nr. 551 af 18. juni 2012 (Skadeforsikringsafgiftsloven)

2 Side 2 af Forsikringsselskabet Enhver henvendelse vedrørende forsikringen ved skader, risikoændringer eller andre forhold skal ske til: RiskPoint A/S Tlf Forsikringsgiver: 100,00 % dækningen: Arch Insurance (EU) DAC /11/2019 Kontaktperson: Denne forsikring er placeret via Insurtech - Thomas Johnsen

3 Side 3 af 11 RiskPoint Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk område 4. Forsikringens ophør 5. Oplysningspligt og risikoforandring 6. Ved skade 7. Krig, jordskælv, atomenergi mv. 8. Klage 9. Dobbeltforsikring 10. Præmiens betaling 11. Værneting og lovgivning 12. Forsikringsselskabet 13. Behandling af personoplysninger Afsnit 2 Dækninger der fremgår af policen Specifikt for Ulykke 14. Hvad forstås ved et ulykkestilfælde 15. Årsagssammenhæng 16. Lægehonorar 17. Hvad er ikke omfattet Specifikt for Død 18. Hvad er dækket 19. Erstatning 20. Erstatning ved dødsfald 21. Anmeldelsesfrist Specifikt for Invaliditet 22. Hvad er dækket 23. Erstatning 24. Hvem modtager erstatningen 25. Genoptagelse 26. Afgrænsning af risikoperiode Afsnit 3 Særlige udvidelser 27. Tandskade 28. Privatansvar

4 Side 4 af 11 Ulykkesforsikring 1 Forsikringstager/ sikrede individer/personer 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er nævnt på certifikatet og har betalt forsikringen. 2 Ikrafttrædelse 2.1 Forsikringen træder i kraft på den i certifikatet anførte dato. 3 Geografisk område 3.1 Forsikringen dækker, med mindre andet er anført i certifikatet, på Copenhill (Danmark). 4 Forsikringens ophør 4.1 Forsikringen tegnes for den i pkt. 2 på certifikatet angivne forsikringsperiode og udløber automatisk ved udløb af den angivne tidsperiode. 4.2 Fortrydelsesfrist: 1. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste følgende tidspunkter: a. Fra den dag du har fået besked om, at du har købt forsikringen. b. Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. . Hvordan fortryder du? Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller . Hvis du have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristens udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Du skal sende besked om, at du har fortrudt købet til: (se pkt. 12). Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at hvis der sker en skade, i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke dækket af forsikringen. Har du købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger fra os. Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender besked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom på, at du skal betale for din forsikring, indtil du ophæver købet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret, og ud fra den aftale vi oprindeligt havde indgået om køb af forsikringen. 5 Oplysningspligt og risikoforandring 5.1 Forsikringen er tegnet på baggrund af forsikringstagers oplysninger om antallet af de forsikrede. 6 Ved skade 6.1 Sker der en skade, skal RiskPoint snarest muligt have en anmeldelse med så fyldestgørende oplysninger som muligt. Disse oplysninger skal sendes til: 6.2 Dør forsikrede skal det straks (seneste inden for 48 timer) anmeldes til RiskPoint. RiskPoint kan kræve, at obduktion foretages eller andre tekniske undersøgelser. 6.3 Anmeldelse kan fås hos arbejdsgiver eller hos RiskPoint. 7 Krig, jordskælv, atomenergi mv. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 7.1 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Forsikringen dækker dog i indtil 30 dage fra konfliktens udbrud, hvis forhold af den nævnte karakter indtræffer i et land, hvor forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark Det er en betingelse for denne dækning, at: a. Forsikrede ikke rejser til et land, der er i en af ovennævnte situationer, hvis det frarådes af de danske myndigheder b. Forsikrede rejser hjem, hvis rejseselskabet eller de danske myndigheder anbefaler dette c. Forsikrede ikke selv deltager i handlingerne 7.2 Terrorisme. 7.3 Jordskælv eller andre naturkatastrofer. 7.4 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

5 Side 5 af 11 8 Klage 8.1 Ved utilfredshed med behandlingen af en skade, fx erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er der mulighed for at klage over den måde sagen er behandlet på til RiskPoint på: 8.2 Ankenævn Hvis der efter en henvendelse til RiskPoint ikke opnås enighed, kan der indgives en skriftlig klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et gebyr til Ankenævnet for dets behandling af sagen. Klageskemaet kan hentes på nævnets hjemmeside eller kan sendes fra Ankenævnet eller selskabet 8.3 Arbejdsskadestyrelsen fastsættelse af méngrad Spørgsmålet om méngradens størrelse kan forlanges forelagt for Arbejdsskadestyrelsen ved uenighed om den af selskabets fastsatte méngrad Den af parterne, der ønsker spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt for Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af selskabet fastsatte méngrad til fordel for forsikrede, betales omkostningerne altid af selskabet Gældende gebyrsatser findes på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller kan oplyses ved telefonisk henvendelse til arbejdsskadestyrelsen. 9 Dobbeltforsikring 9.1 Ved ulykkestilfælde sket i arbejdstiden er dækningerne i pkt (Tyggeskade, Tandskade og Behandlingsudgifter)og pkt (Krisehjælp, Transportudgifter, Ændring af bolig, Ændring af arbejdsplads og Omskolingsudgifter) subsidiære til andre forsikringer, herunder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 10 Præmiens betaling 10.2 Betales præmien ikke rettidigt, sendes påkrav om betaling til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af påkrav, fremsendes en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af denne påmindelse bortfalder forsikringsselskabets dækningspligt RiskPoint opkræver tillæg til forsikringspræmien eventuel skadeforsikringsafgift og præmieskat i henhold til gældende lovgivning. 11 Værneting og lovgivning 11.1 For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af april 1930 med senere ændringer medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policen. Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 12 Forsikringsselskabet 12.1 Enhver henvendelse vedrørende forsikringen ved skader, risikoændringer eller andre forhold skal ske til RiskPoint: RiskPoint A/S Hammerensgade 4 DK-1267 København K Tlf For skader hæfter alene Forsikringsgiver(-ne) med de på policen under pkt. 8 anførte respektive andel(-e). 13 Behandling af personoplysninger 13.1 Forsikrede personer gøres udtrykkeligt opmærksom på, at RiskPoint foretager elektronisk databehandling af forsikredes og andre i forsikringsbetingelserne nævnte personers personoplysninger, som indhentes af RiskPoint, og forsikrede, erklærer sig ved begæring om forsikringsdækningen indforstået hermed. Personoplysninger er f.eks. oplysninger om forsikredes navn, adresse og lignende, som registreres i forbindelse med tegningen af forsikringen, samt oplysninger, som registreres i forbindelse med anmeldelse og behandling af forsikringsbegivenheder, f.eks. skadeårsag, tilskadekomne, mv Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage.

6 Side 6 af 11 Registrering og behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den Europæiske Persondataforordning (EU/2016/679 af 27. april 2016). I henhold til denne forordning gøres forsikrede hermed udtrykkeligt opmærksom på, at afgivelse af relevante personoplysninger er nødvendig for at opnå dækning og for behandling i henhold til forsikringen. De registrerede personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt, og udveksles kun med RiskPoint s samarbejdspartnere, og Forsikringsgiver(ne) på policen under pkt. 8 for at aftalens forpligtelser kan varetages. RiskPoint er den dataansvarlig. Hvis forsikrede ønsker at få indsigt i de personoplysninger vi har registreret omkring denne eller anmode om rettelse af fejlagtige personoplysninger, kan denne henvende sig til RiskPoint.

7 Side 7 af 11 Specifikt for Ulykke 14 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde 14.1 Ulykkesdefinition Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade Andre hændelser, der betragtes som ulykkestilfælde Drukning mv. Drukning samt beskadigelse på legemet som følge af forfrysning, hedeslag, solstik eller kulilteforgiftning Lægelig behandling / Undersøgelse Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af en læge og følge dennes forskrifter. RiskPoints erstatningspligt er betinget af, at den tilskadekomne straks søger læge. RiskPoint har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, lægelig institution, eller andre, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne, og til at lade denne undersøgelse af en læge valgt af RiskPoint. RiskPoint kan forlange, at den tilskadekomne lader sig undersøge af en læge i Danmark, som RiskPoint godkender og betaler. Hvis den tilskadekomne ikke ønsker at lade sig undersøge af en læge RiskPoint har godkendt, kan RiskPoint afvise ethvert krav om erstatning. Uanset om den tilskadekomne bor i Danmark eller udlandet, betaler RiskPoint ikke transportomkostninger eller udgift til ophold. RiskPoint betaler de lægeattester, som selskabet forlanger Nødret / nødværge Ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom, når handlingen må anses som forsvarlig Besvimelse / ildebefindende Ulykkestilfælde, der skyldes ildebefindende eller besvimelse dvs. kortvarigt bevidsthedstab, hvor hovedårsagen ikke er sygdom. 15 Årsagssammenhæng 15.1 For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage eller forklare skaden. 16 Lægehonorar 16.1 Forsikringen dækker udgifter til lægehonorar for de undersøgelser, som selskabet forlanger foretaget. 17 Hvad er ikke omfattet 17.1 Sygdom Ulykkestilfælde, der er forårsaget af sygdom eller sygdomsanlæg Sygdomme som efter lægelig (medicinsk) erfaring ikke kan antages at være en følge af et ulykkestilfælde Forværring af et ulykkestilfældes følger, når disse er forårsaget af en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret som følge af et ulykkestilfælde Fødsler Skader sket i forbindelse med fødsler Smitte Følger, der skyldes smitte med sygdomme, vira (virus) bakterier, andre mikroorganismer eller lignende Forgiftning Forgiftning fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin, fx salmonella Følger efter behandling Følger efter læge-, tandlæge-, fysioterapi-, kiropraktor-, alternativ behandling og andre former for behandlinger samt blodprøver/ donation, som ikke er nødvendige i forbindelse med et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen Overbelastning, nedslidning og almindelige dagligdags bevægelser Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig Mén som følge af en overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken Skader på kroppen sket som følge af nedslidning Skader, som følge af almindelige dagligdags bevægelser Insektstik Insektstik og insektbid samt følger heraf Psykiske følger Psykiske følger efter ulykkestilfælde, hvor forsikrede ikke selv har været direkte udsat for fare for fysisk personskade, på det tidspunkt hændelsen indtraf MC, scooter, 45-knallert og knallert Følger af ulykkestilfælde, hvor forsikrede er fører af eller passager på en motorcykel, scooter eller 45-knallert og føreren ikke har lovbefalet kørekort.

8 Side 8 af 11 Følger af hovedlæsion ved kørsel på motorcykel, scooter, 45-knallert eller knallert uden fastspændt styrthjelm Forsæt, grov uagtsomhed, påvirkning Uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet dækkes ikke følger af ulykkestilfælde, der: Er fremkaldt af forsikrede med vilje eller ved grov uagtsomhed Skyldes selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre rusmidler, selvmordsforsøg eller strafbare handlinger og følger heraf Deltagelse i slagsmål Ulykkestilfælde, der opstår i forbindelse med forsikredes aktive deltagelse i slagsmål. Denne undtagelse gælder ikke hvis forsikrede er under 15 år Professionel sport Ulykkestilfælde, der sker under deltagelse eller træning i professionel sport. Ved professionel sport forstås, at sporten er forsikredes hovederhverv eller indtægtsgivende erhverv Farlig sport / farlige aktiviteter Følger af deltagelse i farlig sport eller farlige aktiviteter: Boksning, karate, selvforsvar, fægtning og andre kampsportsgrene, hvor det egentlige formål med kampsporten består i at ramme eller nedlægge en modstander eller slå på ting Bjergbestigning og rappelling Faldskærmsudspring Elastikspring Drageflyvning, kunstflyvning, ultralightflyvning, paragliding, parasailing, kitesurfing, ballonflyvning og lignende Dykning med anvendelse af dykkerudstyr Motorløb af enhver art Rafting Rugby Amerikansk fodbold Hestevæddeløb på bane Anden lignende farlig sport eller aktiviteter, der kan sidestilles med ovenstående Dog dækkes skader i forbindelse med orienterings-, præcisions-, og økonomiløb og rallies, der lovligt afholdes i Danmark Dødsfald af naturlig eller ukendt årsag Dødsfald, der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt.

9 Side 9 af 11 Specifikt for Død 18 Hvad er dækket 18.1 Forsikringen dækker dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, og som indtræder inden for et år fra ulykkestidspunktet Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både varigt mén og død. Er der udbetalt ménerstatning, bliver det udbetalte beløb fratrukket i dødsfaldserstatningen. 19 Erstatning 19.1 Erstatningen udbetales med den gældende sum på skadetidspunktet, med fratræk af eventuel boafgift Umyndige Erstatning til umyndige bliver udbetalt efter bestemmelserne i Værgemålsloven. 20 Erstatning ved dødsfald 20.1 Med mindre andet skriftligt er meddelt RiskPoint udbetales forsikringssummen til den forsikredes nærmeste pårørende. Den nærmeste pårørende er i forsikringsaftalelovens 105a bestemt som følgende, i den anførte rækkefølge: 20.2 Forsikredes ægtefælle, herunder registreret partnerskab 20.3 Forsikredes samlever, såfremt samleveren lever sammen med sikrede på fælles bopæl og venter, har eller har haft et barn med sikrede eller har levet sammen med sikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet 20.4 har levet sammen med sikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet 20.5 Forsikredes arvinger i henhold til testamente og/eller arveloven. 21 Anmeldelsesfrist 21.1 Selskabet skal have meddelelse om dødsfaldet inden 48 timer, og kan betinge dækningen af, at der foretages obduktion. Specifikt for Invaliditet 22 Hvad er dækket 22.1 Forsikringen dækker, hvis en skade har medført invaliditet med et varigt mén på 5 % eller derover. 23 Erstatning 23.1 Erstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen for varigt mén, som méngraden er fastsat til i procent. Erstatning beregnes af forsikringssummen på skadetidspunktet Méngraden fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang, og kan højest udgøre 100 % pr. ulykkestilfælde Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, der er gældende på afgørelsestidspunktet. Hvis skaden ikke er anført i méntabellen, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang uden hensyntagen til forsikredes erhverv og forsikredes sociale situation Et i forvejen eksisterende varigt mén eller lidelse, herunder degenerative forandringer, uanset om de ikke tidligere har været symptomgivende, giver ikke ret til erstatning og kan ikke bevirke, at méngraden fastsættes højere, end hvis et sådan varigt mén eller lidelse ikke eksisterede. Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for varigt mén, vil den tidligere méngrad blive fratrukket erstatningen ved en ny skade i samme region. 24 Hvem modtager erstatningen 24.1 Erstatningen tilfalder den tilskadekomne (forsikrede) Erstatning til umyndige bliver udbetalt efter bestemmelserne i Værgemålsloven. 25 Genoptagelse 25.1 En ændring af méntabellen efter afgørelsestidspunktet kan ikke alene medføre genoptagelse af sagen. Dertil kræves en forværring af forsikredes helbredstilstand som følge af ulykkestilfældet. 26 Afgrænsning af risikoperiode 26.1 Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end fem år efter, at skaden er sket.

10 Side 10 af Tandskade 27.1 Hvad er dækket I det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, eksempelvis den offentlige sygesikring, sygeforsikring eller arbejdsskadeforsikring, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling af en tandskade, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, når ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse, der er dokumenteret ved lægeattest Tandbehandling skal godkendes Behandlingen af tænderne skal godkendes af selskabet, inden den påbegyndes. Dog dækkes akut nødbehandling uden forhåndsgodkendelse. Attester betales i det omfang selskabet har bedt om dem Reduktion af erstatning Var tænderne forringet inden ulykkestilfældet fx som følge af fyldninger, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygelige forandringer, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder Hvis nabotænder til en beskadiget tand mangler eller er svækket som nævnt ovenfor, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af én sund tand Forsikringen dækker ikke Tyggeskader Tandskade opstået ved tygning eller spisning uanset årsagen til tandskaden Efterbehandling Når den, som følge af ulykkestilfældet, rimelige og nødvendige behandling, af tænder/proteser er afsluttet, og selskabet har betalt udgiften herved, erstattes ikke eventuelt senere opståede udgifter til efterbehandling eller vedligeholdelse af tænder/protese, som der tidligere er betalt erstatning for Forældelse af tandbehandling Tandbehandling, der påbegyndes senere end fem år efter ulykkestilfældet, hvis forsikrede var fyldt 18 år på skadetidspunktet Hvis der er tale om tandskade på et barn, dækkes ikke udgifter til tandbehandling, der er foretaget efter den dag barnet fylder 21 år. Ulykken skal være sket inden første forfald efter barnet er fyldt 18 år. 28 Privatansvar Forsikringssum Personskade DKK tingskade DKK Hvilke skader dækkes? forsikringen dækker, såfremt forsikrede pådrager sig ansvar for skade på personer eller ting efter de almindelige regler om erstatningsansvar. Vejledende kan det oplyses, at man efter dansk ret er erstatningsansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med vurdering af erstatningsansvar og udmåling af erstatning. Udgifterne afholdes efter forudgående godkendelse og i samråd med forsikringsselskabet, det beløb skadelidte efter lokal ret bliver forpligtet til at betale. Udgiften afholdes efter forudgående godkendelse af forsikringsselskabet Begrænsning Forsikringssummerne danner højeste grænse for forsikringsselskabets erstatningspligt efter en enkelt forsikringsbegivenhed, selvom ansvaret pålægges flere personer, der er dækket af én eller flere forsikringer hos forsikringsselskabet Særlig bestemmelse Forsikrede kan hverken helt eller delvist anerkende erstatningspligt for forvoldt skade med bindende virkning for forsikringsselskabet Undtagelser Forsikringen dækker ikke: forsikredes erstatningsansvar i kontraktforhold (med undtagelse af punkt ), forsikredes erstatningsansvar i erhvervs- eller arbejdsforhold, forsikredes erstatningsansvar som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end hvad forsikrede ville være pålagt efter de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontrakt,

11 Side 11 af forsikredes erstatningsansvar for skade på ting (med undtagelse af punkt ) som forsikrede ejer, har til låns, leje, opbevaring, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund, forsikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af hunde, forsikredes erstatningsansvar for skade som følge af, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom, for skade forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, campingvogne, anhængere eller luftfartøjer, for skade forvoldt ved benyttelse af søfartøjer, som er på eller over 3 meters længde, hvis motorkraft overstiger 3 HK, bøder eller bodslignende krav, hændelige uheld I tilfælde af skade krav til dokumentation Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede: giver forsikringsselskabet alle informationer, der kan belyse sagen, herunder original politirapport eller kvittering for anmeldelse til politiet, nøjagtig beskrivelse af hændelsesforløbet, navn og adresse på alle implicerede personer, oplysning om anden forsikring/kreditkort samt vidneforklaringer, indsender specificeret opgørelse over skaden, indsender udfyldt skadeanmeldelse.

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Mayday Rescue

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Mayday Rescue Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Mayday Rescue Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

RiskPoint Privat Heltidsulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Care More Forsikringsagentur

RiskPoint Privat Heltidsulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Care More Forsikringsagentur Side 1 af 8 RiskPoint Privat Heltidsulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Care More Forsikringsagentur Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring Police nr

Kollektiv Ulykkesforsikring Police nr Side 1 af 10 Kollektiv Ulykkesforsikring Police nr. 95.951-19931 1. Forsikringstager 2. Periode Icelandic Motorsport Association (AKÍS) Íþróttamiðstöðinni Engjavegi 6 104 Reykjavik Island Forsikringsperioden:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring Police Skoleaftale

Kollektiv Ulykkesforsikring Police Skoleaftale Side 1 af 10 Kollektiv Ulykkesforsikring Police Skoleaftale 1. Forsikringstager 2. Periode Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S Navervej 16A 7451 Sunds Danmark CVR: 32 84 13 41 Forsikringsperioden: Fra

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

OPTIMA KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 2018

OPTIMA KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 2018 Side 1 af 9 OPTIMA KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING 2018 INDHOLD AFSNIT 1 GENERELLE BETINGELSER 1. Forsikringstager / sikrede individer / personer... 2 2. Dækningsperiode... 2 3. Geografisk område... 2 4. Ved

Læs mere

TILBUDS- POLICE. RiskPoint Privat Ulykkesforsikring RP DK 2018 Forsikringsbetingelser. Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser

TILBUDS- POLICE. RiskPoint Privat Ulykkesforsikring RP DK 2018 Forsikringsbetingelser. Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser Side 3 af 11 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring RP DK 2018 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring Police nr /1

Kollektiv Ulykkesforsikring Police nr /1 Side 1 af 10 Kollektiv Ulykkesforsikring Police nr. 95.951-18580/1 1. Forsikringstager 2. Periode DASU Dansk Automobil Sports Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Danmark CVR: 21 33 71 10 Forsikringsperioden

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Side 1 af 10 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk område

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

RaskRask Forsikringsbetingelser

RaskRask Forsikringsbetingelser RaskRask Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Kollektiv ulykke - heltid forsikring

Kollektiv ulykke - heltid forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kollektiv ulykke - heltid forsikring Forsikringsbetingelser R340 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Generelt Om Ulykke Afsnit 14-15

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv ulykke heltid. Forsikringsbetingelser R

Kollektiv ulykke heltid. Forsikringsbetingelser R Kollektiv ulykke heltid Forsikringsbetingelser R340 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Generelt om ulykke afsnit 14-15 Side 6 3. Død afsnit 16-18 Side

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Globe Forsikring Group Plus, (version )

Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Globe Forsikring Group Plus, (version ) Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Globe Forsikring Group Plus, 83.305-00 (version 01.2017) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Nuværende betingelser 2045

Nuværende betingelser 2045 FORSKELLE MELLEM NUVÆRENDE OG NYE FORSIKRINGSBETINGELSER Denne oversigt viser forskellene imellem nuværende r/produkt () og r (R340121) for Kollektiv ulykkesforsikring Heltid. For den helt præcise ordlyd

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Meploy ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser

Meploy ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Meploy ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring Police nr

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring Police nr Side 1 af 14 Kollektiv Heltidsulykkesforsikring Police nr. 95.951-21880 1. Forsikringstager 2. Periode Borgervennen af 1788 Fortunstræde 1 1065 København K Danmark CVR: 17 17 98 10 Forsikringsperioden

Læs mere

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-05

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-05 Bilulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 3-05 Forsikringsbetingelser for Bilulykkes forsikring Indholdsfortegnelse Bilulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke...3

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-06

Bilulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 3-06 Bilulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 3-06 Forsikringsbetingelser for Bilulykkes forsikring Indholdsfortegnelse Bilulykkesforsikring... 3 1 Forsikringen dækker... 3 2 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Ulykke - tillæg til arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R

Ulykke - tillæg til arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R Ulykke - tillæg til arbejdsskade Forsikringsbetingelser R341 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Generelt om tillæg til arbejdsskade afsnit 14 Side 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) - GNFF SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser FOA Ulykkke. Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykkke Kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 1. april 2017 2 Afsnit 1 Forsikringens omfang 3 Forsikringens omfang ULY FOA 4 Betingelser for kollektiv

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko 5. Genrelle undtagelser 6. Dobbeltforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 181 Gælder fra maj 2018 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser VER. 2014.01 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. AFTALEGRUNDLAG... 3 2. FORSIKRINGENS OMFANG... 3 3. DÆKNINGSOMRÅDE... 3 4. DÆKNINGSPERIODE... 3 5. KRIGS- OG TERRORRISIKO...

Læs mere

RexKyoo Forsikringsbetingelser ved lektiehjælp

RexKyoo Forsikringsbetingelser ved lektiehjælp RexKyoo Forsikringsbetingelser ved lektiehjælp Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser Betingelser nr. 204401 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - arbejdsskadeydelser KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Betingelser. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Gældende fra 01.04.2019 ULY FOA 5 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA AFSNIT 1 FORSIKRINGENS

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1.Generelle vilkår...2 1.1 Hvem er omfattet af forsikringerne... 2 1.2 Hvor dækker forsikringerne... 2 1.3 Betaling af forsikringen... 2 1.4 Indeksregulering...

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE

FORSIKRINGSBETINGELSER KOLLEKTIV ULYKKE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Dækningsområde... 3 4. Dækningsperiode... 3 5. Krigs- og terrorrisiko... 3 6. Generelle undtagelser... 3 7. Dobbeltforsikring...

Læs mere

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R

Arbejdsskadeydelser. Forsikringsbetingelser R Arbejdsskadeydelser Forsikringsbetingelser R343 131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 14-16 Side 6 3. Erstatningsregler afsnit 17 Side

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring. 1 Hvem er omfattet af forsikringen Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First. Bådforsikring 1 Hvem er omfattet af forsikringen Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen...

Læs mere

Fællesbestemmelser. 1 Generelt. 2 Hvem er dækket? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Vi dækker. Side 3 af 20. ildebefindende hedeslag solstik

Fællesbestemmelser. 1 Generelt. 2 Hvem er dækket? 3 Hvor dækker forsikringen? 4 Vi dækker. Side 3 af 20. ildebefindende hedeslag solstik Side 3 af 20 01-1 Fællesbestemmelser Følgende fællesbestemmelser supplerer den gældende lov om forsikringsaftaler og de dækninger, du har valgt. 1 Generelt 1.1 Heltidsulykkesforsikring Hvis du har en heltidsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Kollektiv ulykke studerende. Forsikringsbetingelser R

Kollektiv ulykke studerende. Forsikringsbetingelser R Kollektiv ulykke studerende Forsikringsbetingelser R342 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Generelt om ulykke afsnit 14-15 Side 7 3. Død afsnit 16-18

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 5% I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang... 3 2. Erstatning ved dødsfald... 3 3. Erstatning ved mèn...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser

Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Gaest tingsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om finansiel virksomhed og

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere