Luxdorph, Else. Holger Luxdorph, adlet, som Major, ugift.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luxdorph, Else. Holger Luxdorph, adlet, som Major, ugift."

Transkript

1

2 Slægten Løgstrup nedstammer fra Gaarden Løgstrup i Fiskbæk Sogn, fem Fjerdingvej nordvest for Viborg. Denne Gaard var oprindelig en Arvefæstegaard under Herregaarden Taarupgaard i Nabosognet Taarup, men gik 1837 over til Selvejendom og blev samtidig delt i to Gaarde: Øvre- og Nedre-Løgstrup, hver paa noget over to Tønder Hartkorn. Navnet Løgstrups første Stavelse kommer sandsynligvis af Loe eller Loh, det islandske låg, som findes i mange d'anske Stednavne (se Traps Beskrivelse af Danmark II S m. fl. St.) og betyder: Slette eller Fordybning. Endestavelsen er Torp o: en mindre By, og som Helhed betyder Løgstrup altsaa: den lavtliggende By, hvilket stemmer med den gamle Gaards Beliggenhed i en Dal ved Landevejen fra Viborg til Skive. Navnet staves paa saa mange forskjellige Maader, at jeg har fundet ikke mindre end 25. Den mærkeligste af disse er Fortyskningen Luxdorph, der atter blev latiniseret som Luxdorphius. Dette fortyskede Navn blev i del 17de 18de Aarhundrede baaret af en Slægt, der oprindelig havde hjemme paa Løgstrup og bar Navn derefter, men som ved sin Dygtighed svang sig i Vejret, saa at en enkelt Gren af den endogsaa blev adlet ved kongeligt Patent af 20de Marts 1679 med Ret til at bære følgende Vaaben: et firdelt Skjold med purpurfarvet Hjerteskjold, hvori tre opadvendende, krydsvis lagte Guldpile igjennem en Guld- 1

3 Slægten Luxdorphs Stamtavle (om hvilken findes Oplysning i Personalhistorisk Tidsskrift, 1ste Bind, Side 37 f.) ser kortelig saaledes ud: Bolle Luxdorph, adletz t 1698 som dansk Gesandt i Stockholm. Christian Luxdorph til Mørup, Oberst, f Bolle Villum Luxdorph, Geheim e- raad, f Christen Pedersen eller Christen Løgstrup, f Bolle Christensen paa Løgstrup, Peder Christensen f. 1574, f paa Øregaard i Fiskbæk Sogn. Kirstine B. Else Bollesdatter Bolle Pedersen Luxdorph, Luxdorph, Luxdorph. Præst "----x i ' Nørre XT---- Jernløse t i paa r,-,, Sjælland, + før 1686, g. f. 1623, f 1712,!, Jubellærer, f. 1627, f Borgmester g. Hans O luf sen i Viborg Bollers, Henrik Jensen. f 1676 paa Løgstrup. Af 7 Børn Peder Luxdorph. levede 5, som Præst i Havrebjerghvilke antoge Gudum paa Sjælland. Stammenavnet Luxdorph. Christen Bollesen Luxdorph, Forstander paa Herlufsholm, f Ole Luxdorph, t 1676 som Præst og Provst i Kjøge. Peder Luxdorph, adlet, som Landsdommer i Fyen. Holger Luxdorph, adlet, som Major, ugift. Else Luxdorph, adlet, t g. Konferensraad Villum Worm. Christen Worm, Sjællands Biskop, f. 1672, T 1737.

4 3 krone. Det store Skjolds 1ste og 4de Felt blaat, deri et hvidt Elefanthoved; andet og tredie Felt rødt, deri to Guldbjelker ledsagede af tre, pælvis satte, sexoddede Guldstjerner. Paa Hjelmen over.skjoldet to væbnede Arme holdende Hjerteskjoldets Skjoldemærke. Med Gehejmeraad Luxdorph uddøde de adelige Luxdorpher Saa vidt vides ere ogsaa de uadelige Luxdorpher uddøde, i alt Fald paa Sværdsiden. Hvor længe Gaarden Løgstrup blev i denne Slægt, kan ikke bestemt afgjøres. Ovennævnte Hans Olufsen Bollers, kaldet Hans Luxdorph, der først var Ridefoged paa Dueholm og siden Fuldmægtig over Viborg Gapittels Tienere, boede paa Gaarden Løgstrup til sin Død, Juleaften Men de Luxdorphske Familiepapirer paa det kongelige Bibliothek sige udtrykkelig, at hans Enke, Else Bollesdatter Luxdorph flyttede efter sin Mands Død til Skanderborg, hvor hun døde og efterlod sig medbragte Børn, to Sønner og tre Døtre. Disse, som hed Jacob, Bolle, Anna, Else og Cathrine Luxdorph, ses af samme Familiepapirer at have levet og være døde paa Skanderborg- og Horsens-Egnen. Gaarden synes saaledes at være gaaet ud af Slægtens Eje 1676, og da Fiskbæk Kirkes Bøger ikke gaa længere tilbage end til 1701, kunne disse ikke give nogen Oplysning om de mellemliggende 25 Aar. Vor Slægts Stamfader Adolph af Løgstrup nævnes første Gang i Kirkebøgerne 1709 ved sit ældste Barns Fødsel; men om der mulig er nogen Slægtforbindelse mellem ham og de uadelige Luxdorpher, der før beboede Gaarden, kan ikke afgjøres. Fra de adelige Luxdorpher kan der i alle Tilfælde slet ikke være Tale om Nedstammelse. Det bemærkes, at midt i Korgulvet i Fiskbæk Kirke ligger en Ligsten over Bolle Kristensen, som boede i Løgstrop... med sin kjere Hustru Else Bertelsdaater.. den er bekostet af hans Sønnesøn Obersecretair Bolle Luxdorph. Lysestagerne i Fiskbæk Kirke ere en Gave fra Hans Olufsen oc Else Bolisdatter i Løstrup Anno *

5 4 De nuværende Ejere af Øvre Løgstrup (Hans Christensen, f. 1841) og Nedre-Løgstrup (Hans Frederiksen, f. 1854) høre ikke til Slægten Løgstrup, men nedstamme fra en indgift Hustrues andet Ægteskab (se Side 24). I Lodbjerg Sogn i Thy ligger en lille By (to Gaarde), som kaldes Løgstrup. Efter denne bære nogle Personer i Lodbjerg og Ydby Sogne Tillægsnavnet Løgstrup, men de ere ikke døbte med dette Navn og høre slet ikke til vor Slægt. I Aarhus lever en Mand, som kalder sig og sine Børn Løgstrop, men Familiens rette Navn er Nebel og vedkommer ikke vor Slægt. Afkortelserne i denne Stamtavle forstaaes let. D Datter af. B - Børn. U. B. uden Børn. g. gift. Hvor Fødestedet ikke er angivet, falder det sammen med Forældrenes Opholdssted. For at naa den nødvendige Begrænsning er paa Spindesiden kun medtaget de Personer, der have en Løgstrup til Moder; men i de fleste Tilfælde ville Oplysninger om videre Nedstammen kunne faaes ved Henvendelse til mig. Idet jeg takker for ethvert Bidrag til at faa denne Stamtavle samlet, maa jeg tilføje, at jeg vil være ikke mindre taknemlig for enhver ny Oplysning eller fremtidig Forandring. Under min Syslen med disse Familieoptegnelser har den Tanke atter og atter paatrængt sig mig: gid alle vi, som ere Slægtninge efter Kjødet, ogsaa maatte være Slægtninge efter Aanden, Jesu, vor Frelsers Aand! Derfor er det mit Ønske for alle mine Slægtninge, dem, jeg kjender, som dem, jeg ikke kjender: maatte vi selv om vi ellers sjældent, niaaske aldrig mødes dog mødes i dette ene: at elske Jesus. Helligsø Præ-degaard ved Ydby Station d. Ilte Febr T. Løgstrup.

6 Adolph af Løgstrup, f. 1681, begraven 22 S. e. Trin. 1713, g. Kirstine Jensdatter, f. 1689, begr. 24 Jan Hun blev anden Gang gift 1715 med Jacob Frederichsen af Agerskov, kaldet Jacob Løgstrup, f. 1682, begr. 13 Febr A. Maren Løgstrup, døbt 7 S. e. Trin. 1709, levede 1724 i Viborg. B. Jens Løgstrup af Nybro Kro, Kvols Sogn, døbt 13 S. e. Trin. 1711, begr. 2 S. e. h. 3 Kgr. 1766; g.... fra Knecheborg, Lysgaard Sogn, f. 1725, begr. 5 S. i Fasten I. Dorothea Kirstine Jensdatter Løgstrup, døbt 2den Pinsedag II. Lisbeth Jensdatter Løgstrup, døbt III. Ove Jensen Løgstrup, døbt 2 S. i Adv. 1752, t 10 Marts IV. Karen Jensdatter Løgstrup, døbt 29 Septbr. 1754, begr. 2 S. e. h. 3 Kgr V. Adolph Jensen Løgs trup, døbt 26 S. e. Trin VI. Anders Jensen Løgstrup, Snedker i Viborg, f. *), f 9 Septbr. 1836; g. 11 April 1787 i Gar- *) Her er en betydelig Uoverensstemmelse, thi Viborg Søndre Sogns Kirkebog siger: f /2 Aar gi., altsaa fmlt 1758; men Kvols Kirkebog siger: døbt 3 S. i Fasten 1765, altsaa 7 Aars Forskjel. Familieoptegnelser sige: f 1836: 78 Aar 6 Maaneder og 9 Dage gammel.

7 6 nisonskirken i Kjøbenhavn med Anna, Jens Thorsens Datter, f. 1762, f 16 Decbr A. Jens Andersen Løgstrup, Snedker i Kvorning, døbt i Trinitatis Kirke 19 Juni 1787, f 20 Juni 1862; g. 22 Novbr Ane Hansdatter (D: Gaardmand Hans Thomassen af Lee) f. 1785, f U Novbr Christen Løgstrup, Mekanikus, f. i Lee 28 Septbr. 1810, f ugift i Viborg 12 Maj Ane Kirstine Løgstrup, f. i Karmark 6 Marts 1818; g. *) 16 Decbr Smed Lauge Christensen af Lee, f. 16 Maj 1776, f 9 Jan. 1841; g. j 19 Juni 1841 Smed Søren Christensen, f. 17. Avg. 1818, f 26 Septbr. 1845; g. 3) 26 Septbr Smed Anders Nielsen, f. 2 Avg i Overlund. a. Christen Laugesen, Snedkerlærling, f. 2 Marts 1838, f i Kvorning 5 Marts b. Judithe Laugesen, f. 29 Maj, f 4 Juni c. Anne Laugesen, f. 29 Maj, j- 1 Juni d. Jens Laugesen, f. 8, j- 24 Juni e. Dødfødt Søn 19 Jan f. Laura Sørensdatter, f. 22 Jan. 1843, f 23 Marts g. Lauge Sørensen, f. 10 Maj, f 17 Avg h. Niels Andersen, f. og j- 8 Juli i. Niels Andersen, f. 5, f 22 Maj k. Anne Andersdatter, f. 20 Febr., f 5 Marts l. Jens Andersen, f. 28 f 29 Marts m. Kirsten Marie Andersen, f. 7 Decbr. 1851, lever i Lee.

8 7 n. Jens Andersen, f. 14 Septbr. 1854, tjener i Lee. o. Ane Andersen, f. 15 Novbr. 1856, tjener i Randers. p. Nikoline Andersen, f. 15 Novbr. 1856, j- 5 Novbr, r. Nikoline Andersen, f. 2 April 1860, tjener i Randers. 3. Hans Løgstrup, Overlærer ved Borgerskolen i Randers, f. 2 Febr. 1820; g. l) 2 Avg Maren Ussing*), f. 1 Novbr. 1821, f 15 April 1870; g.- 2) 29 Septbr Charlotte Amalia Ussing*) (Døtre af Adjunkt N. Ussing i Randers), f. 1. Octbr a. Anna Margarethe Løgstrup, f. 13, f 15 Septbr b. Udøbt Dreng, f. og f 21 Maj c. Anna Margarethe Løgstrup, f. og f 21 Maj d. Jens Theodor Nikolaj Løgstrup, Sognepræst til Helligsø-Gjettrup, f. 10 Juni 1853; g. 13 Octbr Maria Larsen (D. Skomager og Retsvidne i Aarhus L. Larsen), f. 26 Avg U. B. e. Dødfødt Pige 13 Febr f. Anna Christine Løgstrup, f. 28 Jan g. Niels Ussing Løgstrup, Kjøbmand i Hjørring, f. 9 Avg. 1857; g. 23 Octbr Elisa Frederikke Ussing (D. Sognepræst til Skamby paa Fyen: H. Ussing), f. i Ringkjøbing 16 Maj 1861.!) nedstamme i 10de Led fra Hans Tavsen, i 8de fra/ynders Karensen Vedel.

9 8 1. Hans Harald Ussing Løgstrup, f. 26 Juli h. Mette Margarethe Løgstrup, f. 17 Octbr Anders Jensen Løgstrup, Snedker i Kvorning, f. 11 Marts 1822, f 2 Marts 1875; g. 25 Febr Ane Marie Thomasen (D. Gaardmand Thomas Nielsen af Vejrum) f. 25 Jan a. Ane Andersen Løgstrup, f. 15 Juli 1849, g. 17 Octbr Husmand Niels Axelsen i Kvorning, f. i Hersom 8 April Anders Løgstrup Nielsen, f. 22 Septbr Karl Nielsen, f. 23 April Theodor Axel Nielsen, f. 11 Octbr b. Kirstine Marie Andersen Løgstrup, f. 5 Jan. 1855; g. 9 April 1875 Boelsmand og Landpost Søren Jensen i Vinde ved Skive, f. i Vinde 2 Maj Andrea Dorthea Marie Løgstrup Sørensen, f. 8, f 18 Marts Anders Løgstrup Sørensen, f. 24 Avg Andrea Dorthea Marie Løgstrup Sørensen, f. 26 Juli Søren Peter Christian Løgstrup Sørensen, f. 27 Jan Hansine Marthine Løgstrup Sørensen, f. 20 Febr Ane Marie Løgstrup Sørensen, f. 2 Novbr Amalie Løgstrup Sørensen, f. 31 Maj 1884.

10 9 8. Dorthea Marie Løgstrup Sørensen, f. 23 Juli 1885, f 27 Jan Anton Theodor Løgstrup Sørensen, f. 26 Avg c. Jensine Kristine Andersen Løgstrup, f. 4 Maj 1858; g. 29 Juli 1881 Gaardejer Niels Nielsen af Vorning, f. i Vorning 7 Avg Niels Nielsen, f. 18 Febr Maren Nielsen, f. 5 Febr d. Severine Andersen Løgstrup, f. 22 Juli 1860; g. 11 Juni 1884 Kjøbmand Esper Nielsen af Vorning, f. 9 Avg Nielsine Nielsen, f. 21 Jan e. Christiane Andersen Løgstrup, f. 11 Octbr. 1862, tjener i Kvorning. f. Jens Christian Theodor Andersen Løgstrup, f. 4 Decbr. 1865, f 1 Decbr g. Jens Christian Theodor Andersen Løgstrup, f. 6 Febr., f 2 Marts B. Frederik Andersen Løgstrup. Snedker i Nørbæk, f. i Kjøbenhavn 1789, f 27 Juni 1836, g. 7 Decbr Ane Kirstine Jespersdatter (D. Jesper Vestergaard), f. i Visborg 6 Juni 1782, t 13 Juli Maren Frederiksdalter Løgstrup, f. 26 Juli 1817, f 18 Febr. 1881, g. ') 30 Juni 1845 Hjulmand Jens Nielsen af Nørbæk, f. i Lindum 30 Maj 1815, f 29 Marts 1855; g. 2) 5 Jan Arbejdsmand Peder Pedersen, f. i Snæbuni 20 Juni a. Maren Kirstine Jensen, Væverpige i Nørbæk, f. 9 Marts 1846.

11 10 b. Ane Kirstine Jensen, f. 30 Septbr. 1847, f 23 Febr c. Niels Espersen Jensen, Murer i Sjørslev, f. 16 Octbr. 1849, f 4 Jan. 1885; g. 30 Octbr Else Marie Laursen, f. 28 Octbr (2B.) d. Frederik Løgstrup Jensen, Sadelmager i Hobro, f. 22 Marts 1851; g. 8 Novbr Annine Andersen (D. Boelsmand Anders Kristensen af Taarup), f. 2 Jan (3 B.) e. Ane Kirstine Jensen, f. 21 Juli 1854, lever i Hobro. f. Jensine Pedersen, f. 5 Decbr. 1856; g. 8 Febr Arbejdsmand Rasmus Jensen af Randers, f. 21 Septbr (1 B.) g. Peter Pedersen, f. og f 9 Juni Anna Frederiksdatter Løgstrup, Væverpige i Nørbæk, f. 24 Avg. 1819, f 20 Juli Kirsten Frederiksdatter Løgstrup, f. 18 Novbr. 1823, f 3 Jan. 1879; g. 20 Maj 1851 Arbejdsmand Jens Pedersen Fjeldsted paa Hobro Mark, f. i Snæbum 26 Septbr a. Ane Jensen, Sypige i Hobro, f. 3 Juli b. Inger Marie Jensen, f. 22 Maj 1856; g. 23 Maj 1885 Møller Niels Christian Nielsen paa Hobro Mark, f. i True 3 Febr c. Ane Kirstine Jensen, f. 11 Avg. 1858, f 3 Novbr C. Christen Andersen Løgstrup, Karretmager i Dumpen i Viborg, f. i Nørre Sundby 26 Jan. 1793, + 12 Avg. 1874; g. 25 Juli 1816 Abelone Nielsdatter Dyrberg (D. Avlsbruger N. J. Dyrberg), f. i Viborg 30 Maj 1794, j- 2 April Niels Anders Løgstrup, Karretmager i Mo-

12 11 gensgade i Viborg, f. 23 Novbr. 1816; g. 26 Juli 1841 Birgitte Nikoline Dyrberg (D. Arbejdsmand J. N. Dyrberg), 1. 5 Maj 1817, j- 5 April a. Christen Martinus Løgstrup, Karretmager i Mogensgade i Viborg, f. 26 April 1842; g. 30 Maj 1876 Kirsten Jensen (D. Arbejdsmand Jens Petersen) f. i Framlev Nikoline Birgitte Løgstrup, f. 10 Juni 1877, f 14 Decbr Niels Anders Løgstrup, f. 4 Maj b. Johannes Lorentz Vilhelm Løgstrup, Jernbanekonduktør, bor i Struer, f. 9 Avg. 1850; g. 11 Maj 1877 Eline Rebekka Jacobine Jacobsen (D. Avlsmand A. Jacobsen af Viborg), f. 16 April Niels Anders Berthel Løgstrup, f. i Hostruphusene ved Hobro 31 Marts Christian Nikolaj Løgstrup, f. i Ringkjøbing 1 Maj Nikoline Birgitte Løgstrup, f. i Ringkjøbing 11 Juli c. Bertel Antonius Lavrits Løgstrup, f. 6. Decbr. 1855, f 29 Septbr d. Betty Antonine Lavra Løgstrup, f. 19 Jan. 1861, g. 2 Decbr Bager Peder Frederik Petersen i Viborg, f. i Lundby 28 Avg Else Cathrine Hvass Petersen, f. 19 Maj Nikolaj Bertel Dyrberg Petersen, f. 18 Septbr

13 12 2. Anders Christensen Løgstrup, f. 15 Septbr, 1818, + 7 Marts Ane Birgitte Løgstrup, f. 1 Febr. 1820, g. 7 Juni 1844 Slagter Hans Ludvig Hillertz, f. i Holstebro 14 Jan. 1822, f 12 Octbr i Viborg. a. Sara Abelone Hillertz, f. 23 Maj b. Ida Kirstine Lovise Hansine Hillertz, f. 11 Jan. 1845, g. 5 Maj 1876 Skomager Bertel Nikolaj Clementin Thomas Juul Thrane af Viborg, f. 14 Decbr (1 B.) c. Christine Amalie Johnie Henriette Hillertz, f. 20 Octbr. 1846, g. 29 Juli 1870 Maskinarbejder Ludvig Augustin Stockfleth Gamél i Aarhus, f. 4 Decbr i Kjøbenhavn (3 B.) d. Dora Laurette Andrea Bertholine Hillertz, f. 20 Octbr. 1847, g. 26 Septbr Jernbanearbejder Lavrids Nielsen Hansen i Aarhus, f. 12 Avg i Sønder-Bork. (8 B.) e. Hans Ludvig Frederik Brøndum Hillertz, Karretmager i Chicago, f. 29 Juni 1849, g. 2 Juni 1874 Jensine Marie Sophie Kirstine Jensen (D. Brænderibestyrer Jak. Jensen i Aarhus), f. 5 Novbr (5 B.) f. Christian Johan Heinrich Andreas Hillertz, Skomager i Skive, f. 21 Decbr. 1850, g. 6 Maj 1875 Birgitte Nørløv (D. Snedkermester J. N. Nørløv i Skive), f. 17 Maj 1852 (2 B.) g. Johansine Lauren line Hillertz, f. 27 Septbr. 1852, f 1 Febr i Kjøbenhavn; g. 4 Decbr Sergent Niels Peter Muff Christensen af Viborg, f. i Aargab 6 Septbr (1 B.)

14 13 4. Andreas Christian Løgstrup, Karretmager i Dumpen i Viborg, f. 16 Juni 1822, g. 27 Decbr Marie Kirstine Dalsgaard, f. 17 Juli 1825 (D. Avlsbruger C. C. Dalsgaard i Viborg). a. Christen Christensen Løgstrup, Karretmager i Dumpen, f. 4 Octbr b. Edvard Albert Løgstrnp, fhv. Kjøbmand, f. 30 Maj Johnie Katrine Løgstrup, f. 28 April 1826, g. 15 April 1846 Mejeriforpagter Wilhelm Christian Johan Heinrich Laage, f. i Plüschou i Mecklenburg-Schwerin 24 Febr. 1820, j- i Clarup 24 Maj a. Doris Marie Laage, f. i Nibstrup 25 Septbr. 1847, g. 26 Novbr Gaardejer Christen Jensen i Rønnebjerg, f. 13 April 1851 (8 B.) b. Wilhelm Christian Heinrich Laage, Grovsmed i Viborg, f. i Nibstrup 31 Jan. 1849, g. 24 Novbr Hanne Pedersen (D. Gaardejer P. C. Jensen af Nørre-Teglgaard ved Viborg), f. 7 Marts c. Marie Johnie Abelone Laage, f. i Vrejlevkloster 10 Marts 1850, g. 26 Septbr Forpagter Johan Christian Matthias Laage paa Gaarden Wahlsmühlen i Mecklenburg- Schwerin, f. 5 Jan (5 B.) d. Johnie Anna Cathrina Laage, Husjomfru, f. i Gammelvraa 18 Decbr e. Emil Christian Laage, f. i Gammelvraa 19 Maj 1853, j- sstds. 23 Marts f. Elna Nikoline Laage, f. i Gammelvraa 25 Marts 1855, g. 30 Novbr Gaard-

15 14 bestyrer Christian Konnerup i Fallen, f. i Smersted 25 Jan (5 B.) g. Emil Carl Eckhart Laage, Bødker, f. i Aistrup Sogn 1 Novbr. 1857, opholder sig hos c. h. Ernst Abel Edwin Laage, Farmer i Algona i Jowa, f. paa Annerup 27 Juni 1859; g. 12 April 1883 Frederikke Johanne Jensine Behrmann (D. Kjøbmand P. A. Behrmann i Odder), f. 2 Juli i. Ida Christine Laage, Husjomfru i Viborg, f. paa Annerup 17 Octbr k. Frederik Carl Christian Laage, Grovsmed i Algona, f. paa Annerup 18 Juni l. Waldemar Christian Laage, f. i Sophiendal 18 Octbr. 1866, f i Clarup 20 Febr m. Dagmar Alexandra Laage, f. 18 Octbr. 1866, lærer Mejeri hos c. 6. Laurits Schiødte Løgstrup, Kjøbmand i Randers, f. 14 Juli 1834, f 13 April 1878, g. 29 Octbr Dorothea Marie Dalsgaard (Søster til C. 4 s Hustru), f. i Viborg 9 April a. Amalie Eleonora Andrea Løgstrup. f. 20 April b. Eleonora Marie Løgstrup, f. 27 April D. Anne Kirstine Løgstrup, f. og j E. John Løgstrup, f. 1797, f F. Anders Løgstrup, f. 3 Octbr. 1799, f G. John Andersen Løgstrup, Karretmager i Gravene i Viborg, f. 2 Octbr i Viborg, f 13 Decbr. 1871; g. 24 Novbr Anne Marie

16 15 Lassen (D. Tømrer Lassen i Randers), f. 16 Jan. 1799, f 3 Avg Ansine Caroline Maria Løgstrup, f. 14 Septbr. 1827; g. 24 Novbr Murmester Andreas Sørensen Louens, f. i Viborg 13 Jan a. John Severin Louens, Bogholder i Viborg, f. 1 April 1856; g. 4 Decbr Christiane Lovise Jahnsen (D. Forpagter Jahnsen i Tem Sogn), f. 30 Avg (1 B.) b. Martin Andreas Louens, f. 14 Juni 1857, t 18 Febr c. Andreas Martin Louens, f. 23 Septbr. 1859, f 5 Juni d. Johanne Maria Louens, f. 4 Febr. 1864, f 20 Septbr e. Jeppe Sofus Louens, f. 20 Febr. 1866, druknet i Viborg Sø 16 Jan f. Emma Ansine Louens, f. 8 April Emma Susanne Laura Løgstrup, f. 20 Juni 1830, g. 29 Maj 1849 Bomuldsvæver Christen Petersen i Viborg, f. i Vind Mølle 10 Decbr a. Ane Marie Petersen, Districtsjordemoder i Viborg, f. 24 Marts 1850, g. 24 Novbr Gymnastiklærer Jacob Desmarais af Viborg, f 18 Avg (2 B.) b. Edel Helene Margrethe Petersen, f. 21 Novbr. 1852, j- 19 Avg. 1883; g. 11 Novbr Kjøbmand Søren Hansen i Varde, f. 11 Maj 1853, f 28 Juni c. John Løgsirup Petersen, Handelsrejsende, bor i Skive, f. 5 Marts d. Christine Petersen, f. 2 Octbr e. Andrea Ansine Karoline Marie Petersen,

17 16 f. 26 Decbr. 1861; g. 27 Maj 1885 Kjøbmand Peter Tønder. (1 B.) f. Emil Christen Petersen, Kommis i Hamburg, f. 24 Marts g. Helene Anna Bønny Petersen, f. 10 Octbr h. Sara Petra Johanne Jensine Petersen, f. 21 Octbr i. Sofus Jeppe Petersen, f. 4 April Sara Jensine Løgstrup, f. 8 April, 1835, f 20 April 1872, g. 20 Juni 1859 Tømmermester i Viborg Johan Peter Stein, f. i Bardowick i Hannover 18 Septbr a. Vilhelm Martin Stein, Tømmermester i Viborg, f. 18 Juni b. Ane Marie Stein, f. 2 Jan c. Margrethe Dorothea Stein, f. 31 Marts Peter Andreas Laurits Løgstrup, Karretmager i Gravene i Viborg, f. 28 April 1835, g. 14 Novbr Ingeborg Philipsen (D. Kartefabrikant Jens Kristian Philipsen i Viborg), f. 19 Novbr a. Agnes Løgstrup, f. 21 Novbr b. Elof Løgstrup, Latinskoleelev, f. 20 Febr John Andersen Løgstrup, f. 6 Novbr. 1838, + 3 Marts II. Cathrine Hansine Løgstrup, f. 23 Octbr. 1807, j- 9 Avg i Kjøbenhavn; g. 24 Septbr Overvagtmester Johan Andreas Bosse i Randers, Dbmd., f. i Hamburg 29 Maj 1812, j- som Bogholder i Kjøbenhavn 9 Novbr Anna Vilhelmine Frederikke Bosse, f. 23

18 17 Octbr. 1835, g. 1 Novbr Fabrikarbejder Carl Norden i New Jersey i Amerika, f. 7 Marts (6 B.) 2. Cathrine Hansine Bosse, f. 24 Avg. 1837, g. 5 Juli 1864 Schweizer hos hs. kgl. Højhed Kronprinsen Jens Espesen Smollerup, f. 24 Novbr (1 B.) 3. John Bosse, Børstefabrikant i Kjøbenhavn, f. 24 Marts 1839, g. 10 Novbr Caroline Christine Magdalene Dolcke (D. Ritmester Dolcke), f. 28 Febr Juliane Marie Bosse, f. 26 April 1841, g. 1 Novbr Skomager Lauge Christensen Ranners paa Vesterbro i Kjøbenhavn, f. 23 Septbr (6 B.) 5. Hans Carl Frederik Bosse, f. April, f 20 Novbr Johanne Agathe Bosse, f. 21 Octbr. 1844, g. 20 Octbr Restauratør paa Postdampskibet Thyra : Jens Kristian Hansen i Kjøbenhavn, f. i Fensmark 29 Febr (5 B.) 7. Anna Bosse, f. 5 Septbr. 1846, f 20 Maj Marie Bosse, f. 20 Decbr. 1848, f 19 Maj VII. Jens Løgstrup, Kjøbmand paa Christianshavn og i Aarhus, døbt 1 S. e. Paaske 1758, f 1798 af den gule Feber paa en Rejse til Ostindien, viet i Frelserens Kirke 19 Maj 1784 til Elisabeth Margrethe Møller (D. Præst ved Aarhus Domkirke P. L. Møller), f. 16 Marts 1763, f 28 Marts 1817 i Odense. A. Jens Løgstrup, Skibskaptein, Kjøbmand i Hor- 2

19 18 sens og Odense og senest Møller i Cathrinedalsmølle, Tein Sogn, f. paa Christianshavn 7 Decbr. 1785, f 1 April 1874 paa Skovsballe, Tem Sogn; g. ) 4 April 1812 Johanne Marie Hansdatter Bjerregaard (D. Gaardmand Hans Jørgensen i Dalby), f. paa Bjerregaard 18 April 1789, f i Odense 4 April 1823; g. 2) 18 Septbr Sara Jensen (D. kongelig Livkusk Jens Jensen), f. i Fredensborg 5 Novbr. 1794, f 18 Juni 1853 i Cathrinedalsmølle. 1. Hansine Catharina Løgstrup, f. i Horsens 28 Novbr. 1814, f 10 Septbr i Cathrinedalsmølle ; g. 26 Juli 1845 Proprietair, senere Stutmester Jens Matthias Jtirgensen til Vindum Overgaard, f. i Kjøbenhavn c. 1813, f sstds. c (U. B.) 2. Jens Peter Emanuel Løgstrup, Møllebygger, Gjæstgiver, Landmand og senest Particulier i Mosevraa ved Kolding, f. i Odense 16 Octbr. 1816; g. 24 April 1846 Emma Mathilde Andersen (D. Væver L. Andersen i Kjøbenhavn), f. 24 Marts a. Jenny Marie Løgstrup, f. i Kjøbenhavn 28 Maj 1847; g. ') 17 Novbr Bødker Hans Bruge i Davenport, Nordamerika, f. i Eckernførde 1835, f 10 Juni 1876; g. -) Febr i Davenport Farmer Henning i Limvood i Jowa, f Louis Henning, f. 29 Septbr Emma Frederikke Clara Henning, f. 20 Novbr Frederik Peter Løgstrup Henning, f. 14 Novbr Dødfødt Dreng 14 Novbr

20 19 b. Anna Margrethe Løgstrup, f. i Kjøbenhavn 30 Jan. 1849, g. 4 Jan Skolelærer Christen Miltersen Bjerg i Hemmet, f. 23 Septbr i Bjerg. 1. Peder Løgstrup Bjerg, f. 5 Septbr i Branidrup. 2. Milter Ibsen Bjerg, f. 1 Decbr i Bording. 3. Emma Johanne Bjerg, f. 15 April 1874 i Bording. 4. Christiane Bjerg, f. 21 Juli 1876 i Bording. 5. Johannes Bjerg, f. 20 Avg. 1878, f 23 Jan i Hemmet. 6. Johannes Bjerg, f. 21, f 30 April Johannes Bjerg, f. 4 April Valdemar Bjerg, f. 25 April 1883, f 13 Febr Valdemar Bjerg, f. 4 Juli c. Andrea Petrina Løgstrup, f. 16 Decbr i Kjøbenhavn, f 30 Septbr. 1879, g. 4 Novbr Klodsemager Christian Johansen Knudsen, f. i Lunding ved Haderslev 25 Septbr Jens Peter Knudsen, f. 12 Jan Hans Jørgen Andreas Knudsen, f. 19 Septbr d. Sara Hansine Løgstrup, f. i Herning 5 Novbr. 1856; g. 5 Novbr Smed Jens Kristian Nielsen i Mosevraa, f. i Madum Kjærgaard 31 Marts Niels Peter Nielsen, f. 26 Juni Emma Mathilde Nielsen, f. 19 Nov Peter Emanuel Nielsen, f. 6 April *

21 20 3. Andreas Buntzen Løgstrup, exam. jur., Sagfører i Sæby og Frederikshavn, f. i Odense 18 Octbr. 1819, f 8 Novbr i Frederikshavn; g. 25 April 1871 Ane Johanne Jørgensen (D. Gaardmand Jørgen Pedersen paa Gjøl), f. 21 Juli a. Jens Løgstrup, Stud, jur., f. i Aalborg 4 Juni b. Andreas Buntzen Løgstrup, Handelslærling i Varde, f. 21 Juli c. Alfred Løgstrup, f. i Frederikshavn 9 Febr. 1872, sstds. 15 Febr d. Marie Sophie Løgstrup, f. i Frederikshavn 5 Febr Elise Margrethe Løgstrup, f. i Odense 16 April 1822, f i Jowa i N.-Amerika 29 Maj 1885: g. 22 Juni 1846 Forvalter Ludvig Christian Wulff paa Ørslev i Vendsyssel, f. i Holsten 1811, f 29 Maj 1880 i Jowa. a. Jens Adolf Jasper Wulff, Farversvend i Aarhus, f. 28 April 1847; g. 24 Maj 1882 Elisabeth Margrethe Caroline Augusta Møller (D. Fisker O. B. J. Møller i Skive), f. 20 Avg (2 B.) b. Carl Christian Andreas Wulff, Farmer i Jowa, f. 19 Novbr c. Johannes Martin Wulff, Fariner i Jowa, f. 24 Marts 1850, g. en Enke fra Sachsen. (2 B.) d. Hans Jørgen Frits Wulff, Smed i Jowa, f. 16 Octbr e. Johanne Marie Wulff, f. 17, f 18 Febr

22 21 f. Bolette Margrethe Elise Wulff, f. 10 Avg. 1861, g. en Farmer i Jowa. g. Christian Wulff, f. 1 Avg. 1864, f som Barn. 5. Hans Jørgen Løgstrup, Farver i Bogense, f. i Odense 16 April 1822, j- 26 Maj 1886; g. 13 Marts 1849 Pauline Laurine West (D. Kobbersmed H. West i Middelfart), f. 21 Juni (U. B.) 1 6. Johanne Marie Løgstrup, f. i Odense 5 Juli 1825; g. 30 Octbr Gaardejcr Niels Christensen af Skovsballe, Tem Sogn, f. 13 Juni (U. B.) 7. Anna Bolette Christine Løgstrup, f. i Cathrinedalsmølle 23 Marts 1827, f 19 Decbr i Vindum, g. *) 23 Marts 1851 Gaardejer Peder Christensen Bach i Bjerring, f. 1820, f 9 Maj 1865; g. ') 20 Octbr Gaardejer Niels Andersen Bach i Bjerring, f. i Borbjerg 27 Decbr a. Sara Pedersen, f. 20 Febr. 1852, f 16 April b. Christen Pedersen, Togfører i Jeflferson i Kansas, N. Am., f. 26 Marts 1854; -gift... c. Jens Løgstrup Pedersen, Landmand paa Skovsballe, f. 5 Juni d. Hans Christian Pedersen, Maler i Velling ved Silkeborg, f. 31 Avg. 1857; g. 29 Seplbr Karen Sørensen (D. Husmand Søren Petersen i Vitved), f. 1. Decbr (1 B.) e. Anthon Marius Pedersen, f. 1 Jan., f 4 Marts f. Anthon Henrik Marius Pedersen, f. 16 Febr. 1860, tjener i Bjerring.

23 22 g. Jens Peter Petersen, f. 22 Decbr. 1861, t 22 April h. Sara Petrea Petersen, f. 29 Jan. 1863, lever paa Skovsballe. i. Dødfødt Dreng 16 Novbr k. Dødfødt Pige 26 Avg l. Petrea Andersen, f. 18 Juli 1868, j- 26 Septbr Anthon Henrik Løgstrup, Proprietair paa Vesselbjerg ved Varde, f. i Cathrinedalsmølle 24 Avg. 1831, f 2 Septbr. 1884; g. 2 Octbr Marie Sophie Larsen (D. Lærer G. Larsen, Dbind., i Tem), f. 20 Jan a. Sara Alvilda Løgstrup, f. i Cathrinedalsmølle 21 Juni b. Johanne Marie Frederikke Løgstrup, Husjomfru, f. i Dyngby 27 Marts c. Jens Løgstrup, Landmand paa Vesselbjerg, f. i Dyngby 9 Jan d. Gregers Larsen Løgstrup, ligi., f. i Dyngby 23 Febr e. Marius Anthon Løgstrup, Handclskommis i Horsens, f. 5 Juni f. Jens Peter Emanuel Løgstrup, Bødkerlærling i Varde, f. 6 April g. Andreas Bunlzen Løgstrup, Sømand, f. 25 Juni h. Christian Løgstrup, f. 5 Octbr i. Thyra Anna Julie Løgstrup, f. 16 Juni k. Anthon Henrik Løgstrup, f. 21 Novbr Jens Christian Løgstrup, Maler i Odder, f. i Cathrinedalsmølle 28 Avg. 1834; g. 23 Marts

24 Nielsine Nielsen (D. Gaardejer N. Jørgensen i Onsted), f. 3 Maj a. Jens Marius Løgstrup, Maler i Spørring, f. 4 Febr. 1862, f 4 Febr b. Sara Kirstine Benedicte Løgstrup, Husjomfru, f. 21 Juni c. Nielsine Cathrine Løgstrup, f. 30 Septbr. 1866, f 4 Febr d. Niels Jørgen Løgstrup, f. 9 Jan. 1871, tog Præliminærexamen B. Petrea Christine Løgstrup, døbt paa Christianshavn 7 Maj 1788, f 20 Febr i Frøjk Mølle ved Holstebro; g. ') 17 April 1814 Proprietair Frederik Brækling Byschou til Nybøllegaard paa Fyen, f. 1787, f 24 Maj 1821, g. -) 1826 Landmand Lars Eriksen i Vinding ved Silkeborg, f c Nielsine Marie Kirstine Byschou, f. 24 Avg. 1816; g. 2 Juni 1840 Gjæstgiver, nu Particulier i Herning John Eyde, f. i Kjøbenhavn 9 Juni (14 B.) 2. Dødfødt Søn 5 Septbr Erik Frederik Eriksen, f. 2 Novbr. 1830, f 2 Febr C. Peter Christian Olavius Løgstrup,*) Snedkersvend, døbt paa Christianshavn 29 April 1789, j- 8 Jan paa Odense Fattiggaard, ugift. D. Kjeld Iversen Løgsirup, Fuldmægtig, f. 12 Octbr i Aarhus, f c i Kjøbenhavn, ugift. E. Andreas Bunlzen Løgstrup, f. 19, f 30 Novbr i Aarhus. ') Baaren til Daaben af Madam Augustinus, lians Faster, altsaa enten I, II ell. IX. Nærmere nbekjendt.

25 24 F. Andreas Buntzen Løgstrup, Major ved Infanteriet, R. D., f. i Aarhus 5 Avg. 1796, j- 23 Maj 1881 i Frederikshavn, ugift. VIII. Karen Jensdatter Løgsirup, døbt 2 S. e. Paaske 1761, begr. 7 S. e. Trin IX. Mette Jensdatter Løgstrup, døbt 2 S. e. Paaske 1761, nævnes blandt Faddere 1780 i Viborg. X. Karen Jensdatter Løgstrup, døbt 13 Jan., begr. 2 S. e. h. 3 Kgr XI. Margrethe Jensdatter Løgstrup, døbt 13 Jan., begr. 2 S. e. h. 3 Kgr C. Adolph Adolphsen Løgstrup, døbt 3 S. e. Trin. 1714, begr. 17 Septbr D. Mette Jacobsdatter Løgstrup, døbt 1 S. e. Paaske, begr. 7 S. e. Tr E. Frederik Jacobsen Løgstrup, døbt 12 S. e. Tr.; begr. 21 S. e. Tr F. Mette Jacobsdatter Løgstrup, døbt 3 S. e. h. 3 Kgr. 1721, f c. 1748; g. 25 Juni 1744 Degnen Christian Brok af Kjølsen, Vorde Sogn, f. 1713, f G. Ane Cathrine Jacobsdatter Løgstrup, f. 1723, g. 11 Octbr Matz Jespersen af Hjarbæk, der levede endnu H. Frederik Jacobsen Løgstrup, døbt 26 Decbr. 1724, begr. 10 Juli 1783; g. 26 Avg Maren Pedersdatter af Fiskbæk, f. 1745, begr. 5 S. e. Paaske 1799.*) I. Kirstine Frederiksdatter Løgstrup, døbt 20 S. e. Tr. 1766, g. 5 Novbr Jesper Hansen af Rognstrup. II. Peder Frederiksen Løgstrup, f. 5 Septbr. 1768, begr. 2 S. e. h. 3 Kgr *) Fra hendes andet Ægteskab 30 Octbr med Ole Clemendsen, f. 1750, f 1812, nedstamme de nuværende Ejere af Øvre- og Nedre-Legstrup.

26 25 III. Johanne Frederiksdatter Løgstrup, f. 25 Octbr. 1770; g. 4 Novbr Søren Laursen af Kvols. IV. Jacob Frederiksen Løgstrup, f. 9 April 1773, begr. 4 S. i Adv V. Rasmus Frederiksen Løgstrup. f. 24 Jan., begr. S. Sexag VI. Anne Cathrine Frederiksdatter Løgstrup, f. 2 Marts 1776; g. 21 Febr Enkemand Peder Nielsen af Fiskbæk. VII. Lisbeth Frederiksdatter Løgstrup, døbt 1 S. i F. 1779; g. 12 Octbr Enkemand Jens Christensen af Lundsgaard. VIII. Mette Marie Frederiksdatter Løgstrup, f. 1781, g. 17 Octbr Christen Madsen af Rognstrup. J. Kirsten Jacobsdatter Løgstrup, døbt 22 S. o. Tr. 1726, begr. Fastel. S <. Rasmus Jacobsen Løgstrup, døbt S. quinquagesima I. Elisabeth Rasmusdatter Løgstrup (el. Nybroe), tjente i Viborg, nævnes der som Gudmoder L. Kirsten Jacobsdatter Løgstrup, døbt Midfaste S. 1732, nævnes 1776 som Fadder af Viborg. Kjobenh&vn. I. Colinns Bogtrykkeri.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup.

4. 1. maj 5. maj Dødfødt Indsidder Johannes Nielsens Barn i Familiehuset - - Mullerup. 1864 1864 1. 4. januar 11. januar Christen Pedersen Tjenestekarl i Præstegaard, født i 33 56-8 Hesselager 2. 24. januar 31. januar Hans Rasmussen Skovfoged Lars Rasmussens Søn i Skov ¾ Aar 90-14 3. 2.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1801-1851 KB Hagested (Holbæk) 1801 op 207 Jens Nielsen døbt 4/10 18. Sønd: efter Trin: den 4. Octobr havde huusmand i Gurede Niels Pedersen en Søn, som blev kaldet Jens, til Daaben i Hagested Kirke. Faderens

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1833-1863 1 206 Begravede Mandkøn 1. 1833, 11. februar, Begravet 16. februar 1833. Anders Hansen Lang. Gaardmand Hans Pedersen Langs Enkes Søn i Gudme.

Læs mere

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen

Aner til Boelsmand Peder Kristian Pedersen 1. generation 1. Boelsmand Peder Kristian Pedersen, søn af Indsidder Peder Pedersen og Mariane Michelsen, blev født den 5 Jun. 1883 i Gjerlev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 10 Jun. 1883 i Hjemmet,

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død

115. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel f. død 24 5. Claus Ernst Belkin var på Drabæks mølle ved barnets fødsel (][) Cathrine Pedersdatter barn: Maria Sophia Belkin 29.5.1803 6. Andreas Jørgensen i Lunderskov Skovhus (][) Kirsten Pedersdatter børn:

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterslægt Jeppe Christensen Storgaard

Efterslægt Jeppe Christensen Storgaard Efterslægt Jeppe Christensen Storgaard Indholdsfortegnelse 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation Navneindeks 1 1 2 3 4 5 6 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Jeppe Christensen

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1616

Register over konfirmerede side 1 Kilde: KB KONF Kildeindt.nr.: B1616 23.03.01 Register over konfirmerede side 1 1 Anders Andersen 1842 32 Anders Andersen 1837 5 Anders Carlsen 1848 7 Anders Christiansen 1846 20 Anders Christiansen 1835 12 Anders Henningsen 1.s.e. Påske

Læs mere

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42.

Pileagergård ligger på matr. 5 i den sydvestlige del af Årslev, og Stabjerggård i den østlige del af Årslev (Kort fra 1879) Se matrikelkort side 42. Ane 4 og 5 Niels Hansen og Johanne Elisabeth Pedersen Niels Hansen var født 12 feb 1849 på Pileagergård i Årslev, Sorø amt, som ældst i en søskendeflok på 6, han var søn af gårdmand Hans Hansen (1819-1896)

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1

36 Aar sammesteds, og hans Fader Husmand Hans Poulsen april 6. april Peder Pedersen Husmand og Bødker Peder Poulsens Søn i 4 Aar 161-1 1855 1855 1. 9. januar 1855 15. januar Knud Jensen Husmand og Urmager i Lakkendrup 72 Aar 48-9 2. 24. januar 30. januar Rasmus Christoffersen Boelsmand Christoffer Rasmussens Søn paa 7 Uger 176-19, er

Læs mere

Efterslægt Niels Mathiasen

Efterslægt Niels Mathiasen Efterslægt Niels Mathiasen 1. generation 1. Niels Mathiasen, søn af Mathias Hansen og Karen Nielsdatter, blev født omkring 1791 i Tullebølle, Langeland Nørre, Svendborg, døde den 27 Maj 1843 i Tullebølle,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Efterslægt Maren Jensdatter

Efterslægt Maren Jensdatter Efterslægt Maren Jensdatter Indholdsfortegnelse 1. generation 2. generation 3. generation 4. generation Navneindeks 1 1 2 4 6 7 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Maren Jensdatter [35613], datter af

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg

Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørupvej 48 Sørup, Fredensborg Sørup Vaskeplads set mod Esrum Sø ved indkørslen til Sørupvej 62, 1918. Fotograf ubekendt. Matrikelnummer Matr.nr. 20 Sørup by, Grønholt sogn, som er på 606 m2. jordløst

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10.

Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. Errindlevgård Egelundvej Nr.11. Errindlev Matr.10. (E-H) (E-HA) 1772 Fredagen den 18 December Trol: Ungkarl, Peder Hansen og Kirsten Ottesdatter, Errindlev Sponsorer: Lars Pedersen ibid: og Hans Kruse

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Samtlige personer i husstanden

Samtlige personer i husstanden Odense, Odense, Næsbyhoved Broby, Kirkendrup, En mølle, Næsbyhovedmølle, 89, FT-1834, B5169 Erhverv: Jørgen Trolle 47 Gift Eier af møllen Gjertrud Eriksen 42 Gift Hans kone Kristiane Trolle 13 Ugift Deres

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1863-1891 1 207, fra 1. maj 1863 Begravede Mandkøn 2. 1863, 2. juni, Begravet 7. juni 1863, Thorkild Sehested. En Søn af Hr. Hofjægermester Sehested

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet

Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet Folketælling 1801 Øksendrup Sogn. Gudme Herred. Svendborg Amt NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING 1. FAMILIE 1. Lars Steen 69 Gift 1x Skoleholder i Sognet 2. Anne Marie Nielsdatter 69 Gift 1x Hans Kone 3. Anne

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2

Grønholtvej 64. Matrikelnummer. Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på , heraf vej 1460 m2 Grønholtvej 64 Matrikelnummer Matr.nr. 7c og 8d Grønholt by, Grønholt sogn, en parcel fra Vansbækgården, Matr.nr. 7c er på 4.3748, heraf vej 1460 m2 Matr.nr. 8d er på 1.2348 m2, heraf vej 595 m2 Fotos

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1

Gudbjerg Kirkebog 1813-1824 1 Kirkebog 1813-1 1. Rasmus Kristensen, 40 Aar, Tjenestekarl i. Johanne Kirstine Kristensdatter, 32 Aar, hos sin Moder, Enken Maren Kristens paa Skov. 2. Hans Rasmussen, 50 Aar, Hmd. og Hjulmand i Lakkendrup

Læs mere

Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang. Matrikelnummer:

Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang. Matrikelnummer: Grønholtvej 57, hus med jordlod og vang Matrikelnummer: Det oprindelige matrikelnummer var matr.nr. 58, men det er nu opdelt i 58a og 58b Lønholt ny, Grønholt sogn. Det ser ud til at det sker omkring 1940.

Læs mere

90. Jens Rasmusen. Bryllup

90. Jens Rasmusen. Bryllup 90. Jens Rasmusen Blev født i 1759 i Espe sogn. Hans forældre var Rasmus Nielsen og Birthe Rasmusdatter. Han blev døbt Dom. past nativit X di (Søndag efter kristi fødsel = 30. december) 1759. Baaren af

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen,

Gislev 1801 Ryslinge , Tjenestepige paa Broholm 4 Mathias Halvorsen, Drammen, JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 M 1 255 1 Matthias Clausen, Tvede, Forvalter paa Tvede 1795 Skaarup 1809 1819, 120-13 2 Mads Jensen Roulund, Marslef, smed paa Marslef 1795 Marslef 1809 1822,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes:

Borgerlige vielser 1896-1900. Side 85. 30. april 1896 viedes: Borgerlige vielser 1896-1900 Side 85 30. april 1896 viedes: Ungkarl Skomager Thomas Christian Thomsen, Jerslev Ugift Grethe Jørgine Hylle, sammesteds Side 86 15. maj 1896 viedes: Ungkarl, Smedesvend Carl

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen Født ca. 1750 KB Vig 1773-1814, 1800 (opslag 168) Fes: 2 Pentacotes den 2den Junii Begravet: Rasmus Michelsen i Hønsinge 50 Aar gl Side 1 af 17 Side 2 af 17 KB Holbæk Skt Nikolaj 1778-1815, 1778 (opslag

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a.

Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. Bjerget Havnevej 15. Errindlev Matr.19a. (E-R) 1779 Søndag den 18 Juli KNUD døbt, Mads Ottesens liden Søn i Errindlev, båren af Mads Dues Hustru ibid: Faddere: Rasmus Marqvorsen i Errindlev, Hans Krog

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1833, 1. marts. Anders Jørgensen, Hjemmedøbt 2. marts, Døbt i Kirken 8. april. Johan John Trællund, Smed i Galdbjerg og Hustru Ane Margrethe Kristensdatter. Faddere: Kirsten

Læs mere

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

STENSGAARD GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Peder Nielsen, Gaardmand, Drejø, 16.12.1763, 984 ~ Maren Hansdatter, Laugværge Fæstemand Henning Ibsen Niels Pedersen 6 Aar, Værge Morbroder Christopher Hansen Johanne Margrethe Pedersdatter 9 Aar, Værge

Læs mere

Register over viede side 1 Kilde: KB VIEL Kildeindt.nr.: B1613. Amt: Svendborg Sognekode: 49503

Register over viede side 1 Kilde: KB VIEL Kildeindt.nr.: B1613. Amt: Svendborg Sognekode: 49503 side 1 Kilde: KB-1813-1833-VIEL Kildeindt.nr.: B1613 Sogn: Herrested Herred: Vinding Amt: Svendborg Sognekode: 49503 Løbenr. i indt: Navn Vielsesdato ------- --------------------------------------------------------------

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Frederikshavn Stadsarkiv. Link til protokol over borgerlige vielser. Navneregister over viede. Borgerlige vielser

Frederikshavn Stadsarkiv. Link til protokol over borgerlige vielser. Navneregister over viede. Borgerlige vielser Frederikshavn Stadsarkiv Link til protokol over borgerlige vielser Navneregister over viede Borgerlige vielser 1858-1915 Albertsen, Mads Henrik side 122 Andersen, Anders Peter side 102 Andersen, Axel Edvard

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Begravede 1813-1833 1 161 Begravede Mandkøn 2. 1813, 20. januar, Begravet 24. januar 1813. Skolelærer Storms Dødfødte Søn i Gudme 0 1. 1812, 23. december, Begravet

Læs mere

Boel nr.35 ( var før 1772 boel 1 ) Dyvigvej 10

Boel nr.35 ( var før 1772 boel 1 ) Dyvigvej 10 Boel nr.35 ( var før 1772 boel 1 ) Dyvigvej 10 Efter jordebøgerne 1649 og 1656 synes denne gård at være den eneste selvejergård i Holm til sin tid, resten er fæsteboel. 1. Baltzer Gertsen findes i et pengeregnskab

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL FLINTHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1733-1738 Karen Rasmusdatter, Hundstrup, 08.10.1733, I-1 ~ Hans Rasmussen Arving er hendes Søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup Maren

Læs mere

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning

deres Datter Tjenestekarl Tjenestekarl Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Tjenestepige Datter Lærer Skrædersyning FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. Liselund. Hans Haastrup Hansine Haastrup Johannes Otto Haastrup Caroline Malene Schmidt Hans Frederik Haastrup Rulph Georg Fog Christine

Læs mere

Baunbjergvej 30 ( Boel 42 ) Matr. nr. 40. På præstekort er det hus nr. 9

Baunbjergvej 30 ( Boel 42 ) Matr. nr. 40. På præstekort er det hus nr. 9 Baunbjergvej 30 ( Boel 42 ) Matr. nr. 40 På præstekort er det hus nr. 9 Niels Uhlenberg fik tildelt boel 42, men flyttede 4/5 ud på Baunbjergvej, og lod den sidste 1/5 blive i byen, hvor fæstegården lå.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk.

1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. Møllegade 82 boel 58 1543 Står Jes Mau i Holm som skatteyder med en ydelse af 6, mark. hans karl til 1. mark og 8. sk. og hans pige til 12. sk. 1590 Står der i opgørelse over Nordborg præstegårds jorde

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

gift 13/ Ærøskøbing Rasmus Lauritsen Nielsen Styrmand f.29/3 1837, Ærøskøbing omkring 1867, druknet

gift 13/ Ærøskøbing Rasmus Lauritsen Nielsen Styrmand f.29/3 1837, Ærøskøbing omkring 1867, druknet Er der tilgangslister for Ærøskøbing 1801-1827? 05a Rasmus Lauritsen Nielsens søskende Rasmus Nielsen (ældre) Smed * 16/8 døbt 18/10 1801Humble 30/4 1860 Ærøskøbing gift 13/2 1835 Ærøskøbing Johanne Christine

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Lydum sogn begravede 1761 til d. 3. jan. Begravet Johannes Nielsen 67 aar gammel.

Lydum sogn begravede 1761 til d. 3. jan. Begravet Johannes Nielsen 67 aar gammel. [Nørre Nebel og Lydum kirkebog 1761 1814] 1762 d. 3. jan. Begravet Johannes Nielsen 67 aar gammel. 1762 d. 10. jan. Begravet Niels Hekkenfeldts kone 70 ¼ aar gammel. 1762 d. 7. feb. Begravet Svend Lauridsen

Læs mere

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre

Heden familietræ. 1) Heden familien. 2) Lars Jensens forældre Heden familietræ 1) Heden familien Denne beskrivelse af Heden-slægten tager udgangspunkt i karetmager Lars Jensen, der i 1905 fik tilladelse til at anvende navnet Heden. Beskrivelsen omtaler Lars Jensens

Læs mere

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab

Søren Vejrup husmand 49 år Husmand Sinnet Christensdatter hans kone Ane Jensdatter enke af 1.ægteskab Folketællingsliste 1787 Aike Niels Mathiesen husbond 46 år Bonde og gårdbeboer Gyde Christiansdatter madmoder 54 -- Mathias Nielsen deres søn 19 år Karen Nielsdatter -- datter 15 år Ane Pedersdatter 66

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone)

No. 67. : Else Jensdatter. Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Else Jensdatter Carl Blochs radering - Konen med Spurvene (Her En smuk gammel aftægtskone) Forældre Børn : nr. 134 Jens Christensen og nr. 135 Anna Nielsdatter. : Anna Andersdatter, Kjiersten Andersdatter,

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Grønholtvangen 27 Gammel Torp

Grønholtvangen 27 Gammel Torp Grønholtvangen 27 Gammel Torp Matrikelnummer Matr.nr. 6c og 6m Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæste, parcel fra Vennekilde. Matr.nr. 6c er på 4.0407 m2 Matr.nr. 6m er på 4628m2 Ejendommen er vistnok nedbrændt

Læs mere

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64

Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Lønsømadevej 15 Greisbjerg boel nr. 64 Viet den 2. aug. 1754. Christen Petersen * 1725, søn af Peter Hansen og Anna Christensdatter Margrethe Hansdatter. 1. Jørgen Christensen * dec. 1754, død nov. 1755.

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere